Використання полісемантичних слів у англійському публіцистичному тексті

Поняття і типологія значення слова. Сутність і види омонімії та полісемії. Поняття "публіцистичний стиль" та його складових. Різноманіття лексико-семантичних варіантів в англійській мові, їх типологізація. Дослідження залежності значення від дистрибуції.

Рубрика Иностранные языки и языкознание
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 11.01.2011
Размер файла 86,4 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Що стосується фразеології, то публіцистичний стиль визначається широким використанням готових формул або кліше. Серед них численні вставні звороти, що вказують на джерело інформації (it is reported, it is claimed, according to well-informed resources; оголошено, повідомляють), стійкі словосполучення зі стертою образністю (to set the tone, to throw light, to gave the lie).

Граматична своєрідність мови в публіцистичному стилі досліджена В. Л. Наером. Він відзначає своєрідність у використанні часів та станів, часте вживання неособових форм, численність складних атрибутивних утворень, особливі форми введення прямої мови та перетворення прямої мови на непряму, а також особливий порядок слів і широке використання складнопідрядних речень [34, c. 5]. Цікаво те, що у текстах статей на українській мові поширені пасивні конструкції (відкрита нова лікарня, зібрано великий врожай), що є явищем природнім для англійської мови (the dealer was found, article is compiled by… etc.). Слід відзначити і таку особливість синтаксичної організації публіцистичного тексту, як використання коротких самостійних повідомлень (1-3 висловлення), які складаються з довгих речень із складною структурою.

Стилістичні особливості англійської та української мов майже не відрізняються. Для усіх публіцистичних жанрів характерні загальні форми стислої передачі інформації: компресія та передача певної частини повідомлень імпліцитно. Як результат - економія мовних засобів за рахунок неважливих комунікативно фрагментів повідомлення. Основний стилістичний принцип організації мови в публіцистиці - поєднання стандарту та експресії.

2.3 Особливості реалізації полісемії в тексті

2.3.1 Полісемія: типологія

Перш, ніж звернутися до практичної реалізації полісемії в публіцистичних текстах, зосередимо увагу на суті поняття полісемії та способах його реалізації безвідносно до якогось конкретного матеріалу.

Отже, полісемія - це наявність різних лексичних значень у одного й того ж слова відповідно до різних контекстів.

Окремі лексичні значення слова називають лексико-семантичними варіантами. Лексико-семантичні варіанти багатозначного слова мають семантичну спільність (спільні елементарні смисли - семи). Деякі мовознавці, як, наприклад, Р. О. Якобсон, схильні вважати, що для кожного полісемічного слова можна вивести “загальне значення”, однак реально, незважаючи на семантичний зв'язок між значеннями полісемічного слова, всі його значення об'єднати в єдине не можна, бо кожне зі значень співвідноситься з різними явищами, предметами тощо [25, с. 194].

Слово завжди виникає з одним значенням, яке називається первинним. Первинне значення є прямим, оскільки прямо називає позначуваний предмет. Багатозначність слова розвивається на основі перенесення назви з одного предмета на інший. Нове значення є завжди переносним, похідним від первинного, мотивованим через пряме. Якщо порівняти: the boy is running the time is running, nose: 1) part of face: He's got a really big nose. 2) the pointed front end of a plane, rocket; 3) have a (good) nose for something - to be naturally good at finding and recognizing something: a reporter with a good nose for a story; 4) nose to tail - cars, buses etc that are nose to tail are in a line without much space between them: Traffic was nose to tail for three miles., то в кожному випадку лише перше слово має пряме значення, а решта - переносні.

За М. П. Кочерганом існує три типи перенесення: за подібністю, за функцією і за суміжністю [25, с. 195].

Перенесення за подібністю (transference of meaning according to similarity of shape) називається метафоричним (від грецького “переміщення”). Метафора за своєю суттю є прихованим порівнянням (скороченим порівнянням). Так, за подібністю з'явилися такі значення: head 1) part of a body; 2) head of a cabbage; eye 1) part of a face; 2) eye of a needle; neck 1) part of a body; neck of a bottle.

Перенесення за функцією (transference of meaning according to functional similarity) - перенесення, за якого речі можуть бути абсолютно різні, головне, щоб вони виконували однакові чи подібні функції. Наприклад, годинником (clock) називають не тільки механічний прилад, а й пісочний (sand clock), водяний (water clock), сонячний (solar clock), бо всі вони виконують одну функцію - показують час. Або словосполучення a mole burrows у прямому значенні означає просто нори тварини крота, а у переносному - приховані шляхи/ способи A mole burrows for information hoping to go undetected.

Функціональне перенесення є різновидом метафоричного, оскільки в його основі лежить також подібність, тільки не за формою, а за функцією.

Перенесення за суміжністю називається метонімічним (від грецького “перейменування”). Суміжність може бути просторовою (thankful auditorium), часовою (poetry evening), причинно-наслідковою (brilliant translation).

Загалом поширеними є такі регулярні моделі метонімічного перенесення:

1) форма (вмістилище) - зміст: an interesting book, the kettle boiled;

2) матеріал - виріб із нього: exhibition of porcelain;

3) місце - жителі цього місця, пов'язані з ним історичні події: the whole town enjoyed selebration;

4) дія - її результат: bus stop;

5) ім'я - виріб: mackintosh, ford.

Особливим різновидом метонімії є перенесення назви з цілого на частину і навпаки таке перенесення називають синекдохою (від грецького “разом”+”переймання”). Наприклад: foot означає “нога” і ”піхота”; hand - “рука” і “робітник”.

Із перенесенням пов'язані такі явища, як розширення і звуження значення. Слово стріляти спершу мало значення “випускати стріли”, згодом, коли було випущено інші види зброї, розширило своє значення до сучасного “робити постріли”; в англійській мові це слово отримало ще й значення ”робити фотографії”, а також “знімати фільм”: The movie was shot in New Zealand.

Значення багатозначного слова реалізуються у контексті - field: 1) farm, area of land in the country: field of wheat; 2) a subject that people study or an area of activity that they are involved in as part of their work: Peter's an expert in his field; 3) an area of ground where sports are played: cricket field; 4) practical work: His theories have not yet been tested in the field; 5) competitors, all the people, companies, products etc that are competing against each other: Germany was leading the field with a figure of 53%; 6) magnetic/gravitational/force field; 7) coal/oil/gas field; 8) the field (of battle); 9) field of vision/view; 10) field of fire, the area that you can hit when you shoot from a particular position: The target is in the field of fire. Має значення загальна ситуація, оскільки слово field у фразі the soggy field матиме різні значення в сільському господарстві і в спорті. Основне значення слова є найменш контекстно зумовленим. Переносні значення залежать від контексту більшою мірою.

Від полісемії слід відрізняти явище омонімії, котре вже було розглянуте нами раніше. Важливо пам'ятати, що полісемія об'єднує різні значення одного слова, у той час, як омоніми - це декілька зовсім різних слів.

2.3.2 Функціональні особливості вживання полісемантичних слів у англійському публіцистичному тексті

Англійська мова в силу своїх природних рис схильна до багатозначності. Оскільки її форма вираження дуже лаконічна, то часто одна мовна одиниця може нести кілька десятків значень (особливо показовими є випадки вживання найпопулярніших дієслів, котрі здатні передавати різноманітні відтінки значень, залежно від контексту).

Мова публіцистичних видань в основному своєму масиві ґрунтується на загальновживаній лексиці, і через те англійський “newspaper style” послуговується здебільшого так званою “bookish language”. Тут може виникнути думка про те, що в такому разі мова преси мало чим відрізняється від художньої, а, отже, і слововживання та вживання виражально-зображальних засобів у них тотожні. Можливо, частково це твердження і слушне, проте не слід забувати про прагматику публіцистичного тексту. Оскільки він покликаний привернути увагу до інформації, передати її читачеві, то і сама мова, специфіка, наприклад, заголовків, тяжіє до того, аби “впадати у око”/ “catch the eye”. З цієї причини навіть в статтях політичного характеру (а, як ми зможемо переконатися далі - особливо статтях політичного характеру) тенденційно користуватися полісемією заради створення двозначності виразу, так званої гри слів.

Аби розширити лексичний діапазон нашого дослідження ми навмисне обрали три різнопрофільні видання як матеріальну базу. Це “The Economist”, де ми брали до уваги огляди політичного та соціального спрямування, “Moscow News”, де переважно розглядалися репортажі культурного спрямування та есе, і “Rolling Stone” - музичний часопис.

До розгляду у цій роботі було взято випадки переносного вживання багатозначних слів, оскільки саме в них вирішальну роль відіграє контекст.

Очевидно, що в реалізації основної мети публіцистичного стилю мови найкраще слугує метафора. Принаймні у досліджуваному матеріалі ця стилістична фігура була найбільш вживаною. Саме з метафоричного перенесення значення у дієслівній категорії в текстах англомовних видань ми й почнемо наш аналіз.

В статтях політичного характеру спостерігається певна тенденція до вживання слів чи словосполучень, що описують події, як воєнні дії чи спортивні змагання (хоча насправді це передвиборчі змагання політиків, або акції, що мають соціальне спрямування). Наприклад:

If the meeting is not hijacked by Africa's problems yet again, then we may hope that environmental issues will receive its fair share of representation too [60].

У цьому реченні дієслово to hijack використовується не в прямому значенні “to use violence or threats to take control of a plane, vehicle, or ship”, а в переносному - “to take control of something and use it for your own purposes”. Звісно, таке приховане порівняння із захопленням літака не може залишити увагу читача осторонь.

Tempers heated up between McCain and Romney on Tuesday [60].

Вживання фразового дієслова heat up додає образності опису передвиборних змагань, адже пряме значення дієслова heat up “to become warm or hot, or to make something become warm or hot”, а в даному випадку дієслово описує ситуацію “if a situation heats up, it becomes dangerous or full of problems”. Це речення співзвучне за настроєм із заголовком статті Tensions Rise in Democratic Race . Як бачимо, автор навмисне створює напружений репортаж, до того ж обидва слова rise і race мають схожу фонетичну форму, хоча й не цілком збігаються, проте в даному випадку їх можна розглядати як омофони.

Obama was fastened against the wall with Hillary's furious arguments.

Словосполучення fastened against the wall можна вважати сталою метафорою, кліше у мові газет, і його значення буде “поставити у безвихідне/ складне становище” замість прямого “приперти/ прибити до стіни”.

Northeast of Nashville, Tennessee, a spectacular fire erupted at a natural gas pumping station northeast [60].

Ще один приклад кліше, значення якого “зосередити увагу” і не має нічого спільного з вибухом полум'я. До речі, лексема fire зустрічається досить часто з алюзією на збройний обстріл, хоча маються на увазі аргументи у суперечці: He drew quick return fire from Hilary Rodham Clinton, who is pointing her campaign toward Super Tuesday on Feb. 5.[60]

This initiative has every chance of snowballing into a later-day Cuban missile Crisis, which brought the US and the Soviet Union to the brink of disaster in 1962 [60].

Використання слова snowballing досить несподіване у такому контексті, адже зрозуміло, що йдеться зовсім не про гру в сніжки, а про негативні відгуки.

Досить цікавий приклад використання багатозначного слова у реченні: But it doesn't matter, right, who shampoos our heads? [57]. Річ у тім, що автор есе обіграв дві теми одночасно у цьому риторичному запитанні: мова в есе була про перукарні і про телебачення. Тобто дієслово to shampoo має тут і пряме значення “мити голову шампунем” і переносне “промивати мізки” (про телебачення).

The entire planet is gripped by the phenomenon of mass production to satiate our endless desires [57].

Тут використовується значення дієслова to grip “to have a strong effect on someone or something”, замість первісного “to hold something very tightly with the hands”.

When people hear about environmental destruction, images of industrial wastelands, smog-choked highways and polluted rivers are the first things that usually pop to mind [57].

Словосполучення pop to mind вживається у переносному значенні і має значення “to suddenly think of something”.

Показово, що в репортажах про природні явища (здебільшого стихійні лиха) неістоти часто наділяються людськими характеристиками: The twisters, which also slammed Mississippi, were part of a line of storms that raged across the country's midsection [60]. Тут смерч лютує і нападає із силою, наче людина.

Окрім того, предмети можуть порівнюватися з тваринами: Around them, power lines snaked along streets and deep-orange pickup truck rested on its side [60]. Спостерігається перенесення значення за подібністю форми, дієслово to snake передає схожість обірваних дротів, що лежать на землі, зі зміями.

Образність мови дозволяє використовувати дієслово to devour, яке первісно мало стосунок до акту поїдання, у переносному значенні значить “знищувати/ поглинати”: As commercialism quickly devours the remaining vestiges of communism in Russia, finding mall in Moscow is about as difficult as finding a Mercedes on sidewalk [57].

Досить часте вживання у музичних оглядах слів, котрі у прямому значенні означають удар або навіть вибух.

It's all retro action but written and detonated with the study and delight of modern rock & roll women in constant touch with their inner filly [59].

Тут слово detonated означає лише підсилення звучання, ефектність.

“Toys”, which hit “Rolling Stone's” list of the Greatest Albums of All Time, features the hits “Walk This Way” and “Sweet Emotion” [59].

Дієслово to hit має пряме значення “to touch someone or something quickly and hard with your hand, a stick etc”, а в статті “Rolling Stone” вживається як “to be at the top of the list”.

Що ж до слова impact, то цей віддієслівний іменник вже давно вживається у значенні “вплив”, а не “вибух”: …the hope that art can actually have an impact on society [59].

Схоже вживання і у слова kick: The Aerosmith-ZZ Top tour kicks off next week, June 10th, in Maryland Heights, Missouri [59].

Пряме значення дієслова to kick “to hit something with your foot”, а фразового дієслова kick off “to start”. Проте це слово одне з найбільш полісемантичних, наприклад його значення може бути іще й таким:

However, millions of masochistic motorists still get their kicks sitting in solid traffic, negotiating with the rapacious road police, and looking for a parking space [57].

У цьому контексті словосполучення to get the kicks означає “to enjoy something, because it is really exciting”, і вживаться з іронією, а власне слово kick уже не є дієсловом, а іменником. У цьому ж реченні в переносному значенні вжито прикметник solid, котрий наголошує зазвичай на твердості якоїсь речовини, а не на складності дорожнього руху (пробках).

Дієслово to get також входить до числа слів із найбільшою кількістю значень. Наведемо ще декілька прикладів його вживання:

It's getting harder to foresee the results of the race.

And get this: each bag takes 1,000 years to decay [60].

У першому випадку get матиме значення “to become”, а в другому “to have a feeling/ idea”. Також зустрічаємо в останньому прикладі інше багатозначне слово to take, котре в цьому контексті означає “займати період часу”.

But Russia offers a whole new take on the otherwise frankly monotonous repertoire of radiant couples and proud parents [57].

Інакше значення буде у фразового дієслова take on - “to begin to have a particular quality or appearance”.

MGMT will be seen in the flesh this summer when take the stage at both the Bonnaroo and All Points West festivals [59].

У цьому контексті to take означає “виступати (на сцені)”. До того ж вживається у реченні і “скам'яніла” метафора in the flesh, тобто “побачити вживу”, не по телебаченню.

A few people took shelter under a bridge and were washed away, but they were pulled out of the Wolf River [60].

Аналогічно з попереднім випадком значення дієслова to take зумовлюється іменником, який стоїть при ньому, тобто словосполучення “took shelter” означає “сховатися”. Pull out в цьому реченні вжито у прямому значенні “витягти”, а в наступному реченні - це вже фразове дієслово зі значенням “чинити всупереч”. До речі, pull out іще має пряме значення “їхати по зустрічній смузі”.

US President George Bush, for example, the leader of the world's biggest burper of greenhouse gases, pulled out of the Kyoto treaty because its restrictions “would have wrecked our economy” [60].

Семантичне поле дієслова to pull надзвичайно широке. Іще один із варантів його вживання - фразове pull over, котре має значення “to drive to the side of the road and stop your car, or to make someone else do this”.

When a police car pulls a motorist over, it is common for both drivers to exit their vehicles and engage in conversation on the shoulder of the road [57].

Тенденцію музичних репортажів до посилення акцентуації уваги можна чудово проілюструвати прикладом вживання слова highlighted:

Aerosmith “perfected their raunchy blues-rock sound” and highlighted guitarist Joe Perry's memorable riffs on “Walk This Way” and “Sweet Emotion” [59].

To highlight має пряме значення “яскраво освітлювати” і переносне “привертати увагу, робити помітним”. Таким чином із контексту нам стає зрозуміло, що акцент у музиці робиться на гітарні партії.

У процесі розвитку полісемії дієслово to land, котре зазвичай вживається зі значенням “приземлитися” (наприклад, у реченні: In the air-traffic control tower, hundreds of “controllers” ensure that the plane will land safely [60].), отримало значення “посісти/ зайняти місце”: Marilyn Manson, whose second album, “Antichrist Superstar”, was at the top of the charts when he landed his first “Rolling Stone” cover [59].

Інтерес з позицій полісемії становить дієслово to shoot, семантичне поле якого з часом розширилось від “to make a bullet or arrow come from a weapon” чи “to deliberately kill or injure someone using a gun” до “to look at someone quickly, especially so that other people do not see”: I inquired the price and she shot back: “2,500 rubles” [57]. Також ця лексема отримала значення “to take photographs or make a film of something”. Наприклад:

The band insists no children -- and presumably no monsters or harpists -- were injured during the shoot.

That shot is still the most special of any magazine I've ever been on [59].

Унікальні випадки метафоричного перенесення подає есеїстка, менш скута жанровими вимогами, ніж інформаційні репортажі. Візьмімо для прикладу:

So I swallowed my pride and headed back into depths of metro [57].

Метафора “проковтнути свою гордість” - загальновідомий стилістичний засіб, вона часто зустрічається в художній літературі, тепер з'явилася і в публіцистиці.

Dig your feet into the sand at any public beach and chances are high you will fish out a discarded cigarette butt between your toes [57].

Словосполучення fish out у цьому випадку означає “виловити”, але первісного стосунку до риби цей вираз більше не несе.

Що до іменникових метафоричних перенесень, то це найчастіше так звані приховані порівняння, коли один предмет ототожнюється з іншим, часто цілком різнотипних. Наприклад:

Now we are burning down the kitchen, so to speak, if not the whole hose, in order to enjoy our dish of modernity.

It's time to stop and think about our behavior, or capitalism will be joining socialism on the garbage heap of history [60].

He is either extremely lucky, or extremely good, or maybe a dangerous cocktail of the two [57].

У наведених реченнях людська цивілізація порівнюється з кухнею, а сучасність - зі стравою, історія - з купою сміття, а чоловік - із коктейлем, оскільки він поєднує в собі різні риси, як коктейль складники.

Armed with a skinny wallet and robust dreams, I set sail for the Bermuda Triangle of dubious discounts - Okhotny Ryad, GUM and TSUM - those treacherous islands of price gouging, purse snatching and general pirating [57].

Аналогічно торгові центри у Москві автор есе порівнює із Бермудським Трикутником та з островами, а свій похід туди, відповідно, - з плаванням. До того ж прикметник skinny вжитий для опису гаманця також має переносне значення, адже, як правило, за допомогою нього описують худих людей.

У соціальних оглядах та статтях на екологічну тематику спостерігається тенденція застосовувати слова з термінами медичного спрямування (симптоми, суїцид):

A group of experts from all around the world said that climate change - and all of the ugly symptoms, like brutal heat waves, droughts and storms - caused by fuel combustion was “unequivocal”.

And for any one nation to slow progress in the name of environmental stewardship would mean economic and political suicide [60].

Часто розвиток значення слова відбувається таким чином, що значення відходить від конкретного до абстрактного:

What surprised me most about this issue is that every separate section of our paper - Business, Local, Culture, even Sports - was able to come up with many subjects in their fields of specialty that involve the environment in some way [57].

Так, іменник field (поле) вжитий у значенні “сфера діяльності/ спеціалізація”, а іменник way - у значенні “спосіб”.

Характерні для вжитку також випадки полісемії, де значення переноситься за подібністю форми. Наприклад, голка і стрілка та два плеча і два узбіччя дороги:

The needle is quivering between 70 and 75, and the telephone poles look like picket fence.

When a police car pulls a motorist over, it is common for both drivers to exit their vehicles and engage in conversation on the shoulder of the road [57].

Також трапляються випадки метонімії. Наприклад, назва відомого плеєра iPod, виробництва фірми “Apple Computer” уже перетворилася в мові преси у загальну назву для позначення плеєра, і пишеться тепер з маленької літери.

New Marilyn Manson's album “The High End of Low” soon will be available to load in your ipods [59].

Випадки використання прикметників у непрямому значенні здебільшого представленні сталими метафорами:

And in consideration for any readers out there with weak hearts, let's just forget about the “discounts” at Calvin Klein or Tommy Hilfiger [57].

In Memphis, high winds collapsed the roof of a sears store at a mall [60].

Тотожна метафора існує і в українській мові, їх лексичні значення збігаються: weak heart = слабке серце. Що ж до словосполучення high winds, то тут прикметник “високий” вжито у значенні “сильний”.

Як бачимо, полісемія в публіцистичних текстах представлена досить широко, і найчисельнішу групу складає дієслівна полісемія. Варто наголосити на різноманітті представлених прикладів способів реалізації полісемії та підкреслити наявність як типових, сталих метафоричних перенесень, так і оригінальних, “свіжих” випадків слововживання, якими не оминають скористатися журналісти у своїх статтях та есеях.

ВИСНОВКИ

Полісемія належить до найважливіших явищ мови і має універсальний характер, тобто властива всім природним мовам. Вважається, що існування полісемії зумовлене насамперед розбіжністю між обмеженою кількістю мовних одиниць (слів) і нескінченною кількістю предметів та явищ навколишнього світу [24, с. 17]. Проте нерідко слово набуває нового (метафоричного) значення при позначенні предмета, який уже має загальноприйняте найменування. Це свідчить про те, що виникнення багатозначності зумовлене не лише принципом економії зусиль (principle of least effort), а й іншими факторами, пов'язаними з виконанням мовою і номінативної, і емоційно-експресивної функцій.

Найважливішою ознакою справжньої полісемії, що відрізняє її від омонімії є наявність зв'язку між окремими значеннями слова. Цю особливість багатозначного слова можна умовно назвати семантичною цілісністю. Ця єдність визначається внутрішніми зв'язками, які проявляються у перенесенні значень, у значеннях, утворених за зовнішньою подібністю, за функціональною близькістю або тотожністю. Якщо ця єдність прикмет зникає, з'являються омонімічні відношення.

У ході роботи ми всебічно висвітлили різноманітні наукові погляди щодо суті визначення полісемії як мовного явища, види полісемії (в сучасному мовознавстві виділяють граматичну і лексичну полісемії), розглянули розвиток значень полісемантичного слова та мотивацію значення, описали типологію метафоричних перенесень. Також було розглянуто проблему співвіднесення і розрізнення явищ полісемії та омонімії. Окрему увагу ми надали розгляду питання контексту та впливу дистрибуції на лексико-семантичний варіант.

У другому розділі роботи, ми дали загальну характеристику газетно-публіцистичного стилю, вказавши основні особливості, що притаманні цьому стилю мови.

Стиль масової комунікації є одним з найбільше «відкритих» функціональних стилів літературної мови, за винятком стилю художньої літератури. «Незамкненість» словника публіцистики визначається насамперед екстралінгвістичними факторами, головним з яких є розмаїтість тем (економічних, політичних, соціальних і т.п.), що потрапляють у фокус журналістської уваги. Він може охоплювати будь-яку тему, що потрапила в центр суспільної уваги. Це, безсумнівно, позначається на мовних особливостях даного стилю: виникає необхідність включати спеціальну лексику, що вимагає пояснень, а іноді й розгорнутих коментарів.

Як показало наше дослідження, метафора є одним із найхарактернішим розширенням семантики. До того ж, описуючи метафоричні перейменування лише в плані синхронії, не торкаючись первинних значень та їх розвитку, неможливо розкрити закономірності зміни значення, оскільки в усіх похідних значеннях є динамічний компонент - внутрішня форма, образи, які з часом тьмяніють, стираються.

Семантична структура не може бути задана раз і назавжди: може відбуватися розширення семантики слова завдяки взаємодії з іншими лексемами. Цей факт чітко прослідковується на прикладі фразових дієслів. Закріплений за певним контекстом лексико-семантичний варіант може відмежуватися від змістового розвитку слова, доходячи до повного розриву з лексичним значенням, яке розривається, утворюючи омоніми.

Як свідчать результати нашого дослідження, вживання полісемантичних слів у публіцистичних текстах а також розширення семантичної структури слова є характерною тенденцією в сучасній англійській мові. У лексичному значенні слова втілюється результат процесу узагальнення. У лексико-семантичному варіанті слова виражені окремі елементи цього узагальнення, відображені характерні риси предмета.

Для розвитку семантики багатьох слів характерні розширення семантичної структури слова за рахунок появи нових лексико-семантичних варіантів, які ґрунтуються на метафорі і розширенні контекстів вживання слова. Останній іноді може “консервувати” певне значення слова, створюючи так звані “скам'янілі” метафори або кліше у публіцистиці.

Як бачимо, полісемія в публіцистичних текстах представлена досить широко, і найчисельнішу групу складає дієслівна полісемія. Варто наголосити на різноманітті представлених прикладів способів реалізації полісемії та підкреслити наявність як типових, сталих метафоричних перенесень, так і оригінальних, “свіжих” випадків слововживання, якими не оминають скористатися журналісти у своїх статтях та есеях.

БІБЛІОГРАФІЯ

1. Англо-український словник: у 2 т. / упор. Балла М. І. - К., 1996. - Т. 1. - 752 с.

2. Англо-український словник: у 2 т. / упор. Балла М. І. - К., 1996. - Т. 2. - 712 с.

3. Аракин В.Д. Англо - русский словарь / сост: В.Д. Аракин ; З. С. Выгодская; Н. Н. Ильина. - 11-е изд., исп. и доп. - М .: Рус. Яз. , 1980. - 808с.

4. Арнольд И.В. Стилистика современного английского языка : Иностр. Яз. - 3-е изд. - М.: Просвещение , 1990. - 300 с.

5. Арнольд И.В. Лексикология современного английского языка: Учебник для институтов и факультетов иностранного языка. - М.: Высшая школа, 1986. - 295с.

6. Арнольд И.В., Баранникова И.А. Лингвистический и стилистический контекст // Стиль и контекст: сборник статей. - Л., 1972. - С. 33- 42

7. Бархударов Л.С. Язык и перевод. - М.: Межд. отношения, 1975. - 240с.

8. Білевич Т.Л. дієслівна багатозначність у процесі розвитку мови// Мовознавство. 1999. - № 1. - С. 46-50

9. Богушевич Д.Г. Способы устранения омонимии. Вопросы общего и романо-германского языкознания. - М.: ВШ, 1976. - 241с.

10. Введение в литературоведение / Под. ред. Г.Н. Поспелова.- М., 1983. - 176 с.

11. Великий тлумачний словник української мови / під ред. І.К. Білодіда та ін. - К., 2003. - 1440 с.

12. Великий українсько-англійський словник // упор. Попов Є.Ф., Балла М.І. - К., 2005. - 640 с.

13. Гак В.Г.; Григорьев Б.Б. Теория и практика перевода. - М.: ВШ, 1985. - 255с.

14. Ганич Д.І., Олійник І.С. Словник лінгвістичних термінів. - К., 1985. - 360 с.

15. Гальперин И.Р. Очерки по стилистике английского языка. М.: Издательство литературы на иностранных языках, 1958. - C. 528.

16. Гальперин И.Р. Текст как объект лингвистического исследования. - М.: Наука, 1981. - 139 с

17. Дідківська Л.П., Родніна Л.О. Словотвір. Синонімія. Стилістика. - К.: ВШ, 1982. - 169 с.

18. Джохадзе Л.Е. К проблеме одновременной реализации значения полисемантического слова // Вопросы языкознания. - 2007. - № 3 - С. 23-43.

19. Жолковский А.К. Лексика целесообразной деятельности // Машинный перевод и прикладная лингвистика. - М., 1964. №8 - C. 13-19

20. Зализняк А.А. Феномен многозначности и способы его описания // Вопросы языкознания. . - 2004. - № 2 - С. 35-43.

21. Керквуд Г.У. Перевод как основа контрастивного лингвистического анализа // Новое в зарубежной лингвистике. - М.: Прогресс,1989. - Вип.25. - С.341-349.

22. Клычков Г.С., Кузьменко Н.А. К вопросу о приемах установления близости лексических значений слова (Омонимия или полисемия) // Русский язык. - 1980. - № 6. - С.8

23. Ковалик І. І. Про лінгвальні категоріальні значення, їх властивості і види // Дослідження з словотвору та лексикології. Ред. В. В.Власова. - К.,1985 - С. 5-10.

24. Комиссаров В.И. Лингвистика перевода. - М.: Международные отношения, 1980. - 167 с.

25. Кочерган М. П. Вступ до мовознавства: Підручник. - К. : ВЦ “Академія”, 2008. - 368 с.

26. Кубрякова Е.С. Язык и знание. - М.: Языки славянской культуры, 2004. - 555 с.

27. Левицький В.В. Лексична полісемія та квантитативні методи її дослідження // Мовознавство. - 2003. - № 4 - С. 17- 25

28. Літературознавчий словник-довідник / ред. Р. Т. Гром'як, Ю. І. Ковалів. - К.: ВЦ „Академія", 1997.- 752 с.

29. Литвин В.А. Речевая многозначность слова: опыт лингвистического анализа текстового материала // Вопросы языкознания - 1987. - № 1 - С. 27-43.

30. ЛЭС Лингвистический энциклопедический словарь / под ред. В. Н. Ярцевой . - М. : Сов. Энциклопедия, 1990 - 685 с.

31. Мирам Г.С. и др. Основы перевода: Курс лекций; Учебное пособие. - К.: Ника-Центр, 2002. - С. 248.

32. Морозова Н. Н. ; Антрушина Г. Б. ; Афанасьева О. В. Лексикология английского языка: Учеб. Пособие для студентов. - М. : Дрофа, 2000. - 288с.

33. Москальская О.И. Грамматика текста. - М.: Высшая школа, 1981. - 184 с.

34. Наер В.Л. К описанию функционально-стилевой системы современного английского языка // Лингвостилистические особенности научного текста : сборник научных трудов. - М., 1981 - С. 3 - 13

35. Общее языкознание. Внутренняя структура языка. Ред. Б. А. Серебренников. - М., 1972. - 568 с.

36. Полюга Л. М. Омонімія і багатозначність слова // Мовознавство. - 1986. - № 6 - С. 40-45.

37. Разинкина Н.М. Функциональная стилистика английского языка. - М.: Высшая школа, 1989 - 182 с.

38. Складчикова Н. В. Семантическое содержание метафоры и виды его компенсации при переводе.// Номинация и контекст: сборник научных трудов. - Кемерово, 1985. - С. 21- 29.

39. Скребнев Ю.М. Очерк теории стилистики. - Горький, 1975

40. Тарасенко Н.Д. Деякі питання поетики. - К., 1959. - 78 с.

41. Тер В., Минасова С. Язык и международная коммуникация: Учеб. пособие. - М. : Слово, 2000 - 624 с.

42. Тураева З.Я. Лингвистика текста. Текст: структура и семантика. - М.: Просвещение, 1986. - 126 с.

43. Фёдоров А. В. Основы общей теории перевода: лингвистический очерк. - М.: ВШ, 1986 - 395с.

44. Шитова Л.Ф. Влияние абсолютных повторов на оценку связных текстов различными группами испытуемых. - Л., 1986. - 9 с.

45. Шмелев Д.Н. Проблемы семантического анализа лексики. - М.: Наука, 1973. - 280 с.

46. Эпштейн М.Н. Оценочность в лексической системе языка// Язык современной публицистики. Учебное пособие. - М., 1988. - С.28-47.

47. Arnold I. Semantic structure of English word in modern English. - L., 1966

48. Belova A.G., Kara A.A. Polysemy and homonymy as lexico-semantic processes in social and political vocabulary in Modern English // Філологічні науки: збірник наукових праць у 2 т. - 2 Т. - Дніпропетровськ, 2007 - С. 278-282

49. Belova A. G., Yurik Y. S. Some aspects of secondary nomination (metonymy) as one of the lexical unit creation methods in the English language// Філологічні науки: збірник наукових праць у 2 т. - 2 Т. - Дніпропетровськ, 2008 - С. 376-380

50. Komissarov V. N. ; Koralova A. L. A manual of Translation from English into Russian- Moscow: High School, 1990. - 127 p.

51. Nide E.A. Towards a Science of Translating. Leiden: E.J.Brille.- 1964.- 331 p.

52. Ryzhykova S. Yu., Vasylenko N. V. Semantic changes in new English vocabulary // Філологічні науки: збірник наукових праць у 2 т. - 2 Т. - Дніпропетровськ, 2007 - С. 402-405

53. Savory Th. The Art of Translation.- Boston: The Writers,1968.- 191 p.

54. Snell-Hornby M. Translation - Studies - Art, Science or Utopia? // Translation Studies: The State of the Art. Proceedings of the First James S. Holmes Symposium on Translation Studies.- Amsterdam - Atlanta,GA 1991.- pp. 13-23.

55. Leech, Geoffrey N Semantics. Penguin Books. Harmondsworth, 1974

56. Longman. Dictionary of Contemporary English. - 2004

57. The Moscow News, № № 1- 27. - 2008

58. http://www.en. wikipedia / Polysemy

59. http://www.rolling-stone.com

60. http://www.economist.com


Подобные документы

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.