Специфіка відтворення прецизійної і термінологічної лексики у перекладі науково-публіцистичних текстів (на матеріалі перекладів наукових статей і анотацій)

Визначення та характеристика прецизійної і термінологічної лексики, як провідної особливості науково-публіцистичних текстів. Ознайомлення зі способами перекладу термінів у науково-публіцистичних текстах. Аналіз сутності науково-популярного викладу.

Рубрика Иностранные языки и языкознание
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 20.03.2019
Размер файла 82,8 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»

Кафедра перекладу і теоретичної та прикладної лінгвістики

ДОПУСТИТИ ДО ЗАХИСТУ:

Зав. каф. д. філол. н., проф. Корольова Т. М.

Курсова робота

Специфіка відтворення прецизійної і термінологічної лексики у перекладі науково-публіцистичних текстів (на матеріалі перекладів наукових статей і анотацій)

Студентки 3 курсу факультету іноземних мов (напрям підготовки: Філологія. Переклад.) заочна форма навчання Білоус А.О.

Науковий керівник: к.філол.н., доц. Дерік І.М.

Одеса 2016

Зміст

Вступ

1. Прецизійна та термінологічна лексика, як провідна особливість науково-публіцистичних текстів

1.1 Лінгвістичні особливості науково-публіцистичного функціонального стилю

1.2 Термінологічна лексика та специфіка її використання у науково-публіцистичному стилі

1.3 Прецизійна лексика як характерна риса науково-публіцистичного функціонального стилю

2. Аналіз засобів відтворення термінологічної та прецизійної лексики у науково- публіцистичних текстах

2.1 Способи перекладу термінів у науково-публіцистичних текстах

2.2 Специфіка відтворення прецизійної лексики у перекладі науково-публіцистичних текстів

Висновки

Список використаних джерел

Додаток

Вступ

В епоху глобалізації людство опинилося у світі, де будь-яка інформація стає легко доступною, що привело до багаторазового збільшення інформаційного обміну. І оскільки обмін думками про останні досягнення науки і техніки стає цілком природним і необхідним процесом, зростає і міжкультурна наукова комунікація. Як відомо, наукова комунікація - це, насамперед, письмова комунікація, основною одиницею якої є текст, у зв'язку з цим саме текст, а саме науковий, опиняється в центрі уваги лінгвістичних досліджень. З ростом громадянської свідомості та доступністю джерел інформації ознайомлення з останніми досягненнями науки стало не просто справою особистих пристрастей, а економічною необхідністю. Попит на наукову інформацію в доступній для неспеціаліста формі і зумовив підвищений інтерес до подальшого вивчення не тільки наукового, а й науково-популярного тексту.

Науковій популяризації також присвячено значну кількість робіт (Е. А. Лазаревич, Е Маєвський, Е Я. Сердобинцев, А. До Степанов, ЄС.Фудель та ін). Науково-популярні тексти аналізуються з точки зору прийомів популяризації в дослідженнях Л. А. Баташева, С. В. Належне, Т. А. Тимофєєвої. Проблеми функціонування окремих синтаксичних конструкцій у науково-популярних творах висвітлені в роботах Е. Кириченко, А. Стельмашук та інших. Проте, ми вважаємо, що проблема перекладу науково-популярних текстів ще не достатньо вивчена, що й зумовило наш вибір.

Актуальність курсової роботи обумовлена тим що, в умовах ринку великим тиражем видається науково-популярна література, що пов'язано з необхідністю розповсюдження і популяризації наукових знань у суспільстві, і, як наслідок, підвищенням попиту на якісну перекладену науково-популярну літературу.

Теоретичне значення роботи в тому, що загальна проблематика перекладу вищевказаної лексики доповнюється даними про можливі засоби ії перекладу саме в науково-публіцистичних текстах.

Практичне значення роботи обумовлене можливостями використання даних проведеного аналізу засобів перекладу прецизійної та термінологічної лексики в науково-публіцистичних текстах у діяльності перекладача.

Новизна дослідження полягає у аналізі термінологічної та прецизійної лексики та засобів їх перекладу саме в контексті публіцистики.

Об'єктом дослідження стає термінологічна та прецизійна лексика англійської та української мов в контексті англомовної публіцистики.

Предметом дослідження є засоби і тактики перекладу прецизійної та термінологічної лексики з української мови на англійську та з англійської на українську.

Мета курсової роботи полягає в дослідженні та визначенні особливостей і засобів відтворення термінологічної та прецизійної лексики в науково-публіцистичному стилі, а також у здійсненні аналізу особливостей перекладу даної лексики на прикладі науково-популярних статей.

Мета і завдання дослідження в курсовій роботі визначили наступну структуру роботи: курсова включає в себе вступ, два розділи, висновки та бібліографію.

У вступі курсової роботи пояснюється актуальність обраної теми, вказується, в чому полягає новизна дослідження, теоретичне та практичне значення, вказується об'єкт та предмет дослідження, завдання та матеріал проведеного дослідження.

У першому розділі курсової роботи розглядаються лексичні особливості науково-популярного стилю та специфіка використання в ньому презиційної та термінологічної лексики.

Другий розділ курсової роботи присвячений вивченню особливостей та способів перекладу презиційної та термінологічної лексики на прикладі англомовних науково-публіцистичних статей.

Наприкінці подаються загальні висновки про проведене наукове дослідження.

У бібліографії наводиться список використаних у дослідженні джерел літератури.

Матеріалом дослідження для курсової роботи слугуює текст англомовних науково-популярних статей з періодичних видань "New Scientist", "ДНК".

1. Прецизійна та термінологічна лексика, як провідна особливість науково-публіцистичних текстів

1.1 Лінгвістичні особливості науково-публіцистичного функціонального стилю

В наш час розвитку технологій помітно зростає роль інформації в житті суспільства, що призводить до розширення науково-популярного стилю, який є відгалуженням наукового стилю.

Науковий стиль характеризується повідомленням нової інформації в строгій, логічній, організованій та об'єктивній формі. Даний стиль, на думку Разинкіної Н.М., визначається в першу чергу як "організація мовного матеріалу, що служить, насамперед, послідовному й систематичному викладу наукових питань; точної передачі результатів спостереження, експерименту та аналізу; розкриття загальних закономірностей, що керують життям природи і суспільства; доведення правильності (або помилковості) тієї чи іншої теорії, концепції тощо" [28:41].

Науково-популярний виклад - це своєрідний різновид ("підстиль") наукового стилю, а саме взаємодія публіцистичного та наукового функціональних стилів.

На думку Комісарова С. Н. характерна особливість англійського публіцистичного стилю полягає "в стилістичній різноплановості лексики". Основна задача матеріалів цього стилю полягає в повідомленні певної інформації про явища, доступні для розуміння широким верствам неспеціалістів, прямо або побічно пов'язаних з їх життям та інтересами"[19:118].

Публіцистичний стиль відкритий для елементів наукового стилю, у ньому знаходять застосування розмовні способи вираження і нерідко використовуються художні засоби, зокрема образність.

У наукових текстах весь комплекс мовних засобів, спрямований на те, щоб тексти відповідали основним цільовим вимогам. До наукового стилю пред'являються наступні універсальні вимоги: інформативність, логічність і чіткість викладу. М. Н. Кожина, наприклад, визначає: "точність, абстрактність, логічність і об'єктивність - це екстралінгвістичні ознаки наукового стилю, які організують в систему всі мовні засоби, що формують даний функціональний стиль"[17:27].Науково-популярному стилю притаманні ознаки обох цих стилів.

Автор науково-популярного тексту надає читачам готовий результат. Він опускає більшу частину доказів та умовиводів. У його завдання входить: зробити текст зрозумілим і доступним не тільки для фахівців в цій області і інших учених, але і для звичайних читачів. Можна сказати, що цей стиль частково ввібрав в себе також і риси розмовного та художнього стилів.

На думку Н.Р. Мухтарової, загальним об'єктом відображення наукової та науково-популярної літератури є наука у всьому різноманітті її змісту [24].

Як особливий підстиль, науково-популярна мова характеризується тим, що досягнення науки і техніки висвітлюються таким чином, щоб вони стали зрозумілі неспеціалісту. У текстах науково-популярного стилю автор відмовляється від складного математичного апарату, розгорнутих доказів, в текст вводяться наочні приклади, аналогії, порівняння. Вивчивши предмет, цільове призначення та читацьку адресу науково-популярної літератури, Н.З. Рябініна визначає її як «сукупність літературних творів, що містять відомості про теоретичні або експериментальні дослідження в галузі науки, культури і прикладної діяльності,для поширення наукових знань з метою формування матеріалістичного світогляду і викладених в доступній для неспеціаліста в даній галузі знань формі» [29:8].

На відміну від наукового тексту в науково-популярному менше термінів, але все ж лексика не менш складна, так як використовуються і спеціальні слова та вирази, що і загальнонаукова лексика. Така лексика є сполучною ланкою для організації всього науково-популярного тексту. Термінологічна лексика також грає велику роль для мови науково-популярної літератури, оскільки її головне завдання - точне й чітке вираження спеціальних понять. Терміни несуть семантичне навантаження. У науково-популярних текстах синтаксис спрощується, але йому властива логічність, чіткість і змістовність, поряд зі спеціальними зворотами, аналогіями, порівняннями і метафорами. У текстах, за своєю структурою більш наближених до наукових текстів, спостерігається широке використання причетних, інфінітивних та герундіальних зворотів.

Основними рисами науково-популярного твору є: розповідь від першої особи, пряме звернення до читача, риторичні запитання; наочне пояснення наукових явищ з допомогою прикладів; використання цитат; включення невеликої кількості наукових термінів, абстрактної лексики; емоційно-оціночні засоби, інверсії; спрощення синтаксичних конструкцій і прагнення уникати ускладнених речень; прагнення до нешаблонности вираження.

До мовних особливостей науково-популярного стилю відноситься прагнення до стандартизації засобів вираження. Характерним у структурної єдності є вміння виділяти терміни, так як цей тип тексту може стосуватися різних сфер суспільної діяльності, включаючи науку і техніку. Це зумовлює використання спеціальної лексики [7:25].

Науково-популярний текст містить великий обсяг когнітивної інформації. Діапазон засобів, за допомогою яких вона передається, нагадує відповідні засоби наукового і науково-навчального текстів. Але при аналізі ми стикаємося як з якісними, так і з кількісними відмінностями:

1. Терміни. Кількість їх у науково-популярному тексті не така велика. У меншому обсязі представлена і лексика загальнонаукового опису.

2. Щільність інформації нижче, ніж в попередніх типах тексту. Рідше застосовуються скорочення і дужки.

3. Засоби, що забезпечують об'єктивність викладу: пасивні конструкції, не означено-особові і безособові речення, безособова семантика підмета, -- використовуються у науково-популярному тексті в значно меншому обсязі.

4. Фон нейтральної письмової літературної норми також наявний, але межі його розмиті, і присутні відхилення.

5. Кількість складних слів і словотворчих моделей з абстрактною семантикою значно більше, у порівнянні з багатьма іншими типами тексту, але менше, ніж у науковому тексті. Менш виразно представлена і номинативність.

6. Складність і різноманітність синтаксичних структур менш розвинута, ніж в науковому тексті. Речення простіші і коротші, іноді суттєво.

7. Кількість засобів формальної когезії дещо менше, зате рівень асоціативної зв'язності тексту - вищий.

8. Графічні засоби логічної організації тексту відрізняються більш значною різноманітністю порівняно з науковим текстом [1:271-273].

Проте, порівняно з науковим текстом з'являються особливі засоби, які мають на меті зацікавити читача. При цьому яскраво виражені:

1) Спеціальні засоби, що створюють ефект зближення автора з читачем (розповідь від першої особи; розмовна і навіть просторічні - розмовна лексика; пряме звернення до читача; риторичні запитання);

2) Емоційно-оцінні засоби (емоційно-оцінна лексика, інверсія);

3) Включення в текст цитат з інших джерел (фрагменти з поетичних і прозових художніх творів, літописів, наукових статей і т.д.);

4) Фразеологізми і образні кліше (полегшують сприйняття змісту);[23]

Серед науково-популярних статей за змістовим принципом виділяються три великі групи: природно-наукові, громадсько-наукові та науково-технічні, кожна з яких, незважаючи на відмінності у змісті і цільових установках, характеризується подібними особливостями наукового викладу науково-популярної статті.

При перекладі науково-популярних текстів підручників, статей, брошур і т. д. -- слід враховувати те, що в них більшою чи меншою мірою знижується академічність викладу, що передбачає нейтральність подачі матеріалу, відстороненість і об'єктивність, виключення індивідуальності в стилі письма, зате помітно відчувається прагнення захопити читача, спрощується стиль викладу. Справа в тому, що змінюється адресат, в ролі якого виступає вже не фахівець в даній галузі знання, а людина, яка просто цікавиться відповідною сферою наукових досліджень або тільки опановували нею. Тому, незважаючи на те, що стиль викладу спрощується, істотно ускладнюється комунікативне завдання. Тепер перекладач повинен поєднувати при перекладі і науковість, і популярність. Для цього необхідно бачити частку того й іншого у загальному цілому [5:231].

На основі інформаціі, поданої в підрозділі, можемо зробити такі висновки:

1) Науково-популярний стиль - різновид наукового тексту, що поєднує риси наукового, розмовного, публіцистичного і художнього стилів.

2) Завдання науково-популярного тексту - донести інформацію про наукові відкриття, дослідження, технічний прогрес читачеві, що не є спеціалістом даної галузі науки.

3) Кількість термінологічної лексики, щільність інформації, кількість склдних слів та конструкцій в науково-популярному тексті значно зменшується у порівнянні з науковим текстом.

4) До основних рис науково-популярного тексту відносять: розповідь від першої особи, пряме звернення до читача, риторичні запитання; наочне пояснення наукових явищ з допомогою прикладів; використання цитат; включення невеликої кількості наукових термінів, абстрактної лексики; емоційно-оціночні засоби, інверсії; спрощення синтаксичних конструкцій і прагнення уникати ускладнених речень; прагнення до нешаблонности.

5) Завдяки бурхливому розвитку технологій, цей специфічний стиль є потрібним і значимим.

1.2 Термінологічна лексика та специфіка її використання у науково-публіцистичному стилі

Термінологія - це ядро наукового стилю, останній, ведуча, найбільш істотна ознака мови науки. Можна сказати, що термін втілює в собі основні особливості наукового стилю і відповідає завданню наукового спілкування. Термін - це слово або словосполучення, точно і однозначно називає предмет, явище чи поняття науки і розкриває його зміст; в основі терміна лежить науково побудована дефініція. М. М. Глушко констатує, що «термін - це слово або словосполучення для вираження понять і позначення предметів, завдяки наявності у нього суворої і точної дефініції, чіткими семантичними кордонами і тому однозначне в межах відповідної класифікаційної системи» [9:79]

Типовою лексичноюознакоюнауково-популярної літературиє насиченість тексту спеціальними термінами, термінологічними словосполученнями.Терміни - слова або словосполучення мають лінгвістичні властивості як і іншіодиниці словникового складу. Відмінність терміна від звичайного слова залежить,перш за все, від його значення. Терміни виражають поняття наукові, і властиві лише конкретній галузі науки і техніки. [13]

Проблемами термінології глибоко займались такі лінгвісти як Г.О. Винокур, А.А. Реформатський, В.П. Даниленко, С.В. Гринєв, М.І. Мостовий, В.І. Карабан, А.В. Суперанська та інші. Більшість дослідників визнає термінологічність як одну з основних стильових рис наукового стилю, інформативне ядро лексики мови науки.

Англійські прості терміни є складовою частиною лексичної системи і як особливий тип слова мають специфічні ознаки. І.В. Арнольд простим терміном називає слово, яке служить для чіткого вираження поняття, специфічного для якої-небудь галузі знання, виробництва або культури, та яке обслуговує комунікативні потреби в цій сфері діяльності людини [4:81].

Одне з головних завдань перекладача полягає в максимально повній передачі змісту оригіналу, і, як правило, фактична спільність змісту оригіналу і перекладу дуже значна.

Як вважають Комісарів В. Н. і Рецкер Я. Й. основними умовами досягнення адекватності в перекладі англійських термінів є:

1. Знання особливостей взаємодії терміну з контекстом, а також основних випадків вживання різних структурних і семантичних типів термінів.

2. Знання основних способів перекладу термінів, а також достатнє знайомство з термінологією в даній області, що дозволяє знайти еквівалентний варіант,що відповідає англійському терміну.

3. Вміння правильно вибрати і використати найбільш відповідний спосіб створення нової відповідності для перекладу терміну, що не має еквіваленту, або відображає специфічне явище, відсутнє в нашій дійсності [20:110].

Причиною найбільш характерних помилок, які роблять перекладачі науково-популярної літератури, є те, що при перекладі вони зазвичай обмежуються лише суто лінгвістичним аналізом незнайомого терміну або покладаються на здогад. Перекладач не повинен надмірно захоплюватися лінгвістичним аналізом з тим, щоб не завдати шкоди аналізу реального значення терміна з точки зору науки і техніки, а також йому не варто нехтувати вивченням наукової або технічної галузі, до яких відноситься перекладена ним література.

Для того щоб правильно визначити виражене терміном поняття, треба знати ту чи іншу галузь науки і техніки, до якої відноситься дана термінологія. Будь-який термін слід розглядати не як відокремлену смислову одиницю поза всяким зв'язком з оточуючими його словами і контекстом в цілому, а як слово, за яким закріплене певне технічне значення, але яке може змінити своє значення в залежності від галузі, в якій воно вжито в даному конкретному випадку.

Для правильного розуміння і перекладу термінів необхідно також знати морфологічну будову термінів, семантичні особливості, що відрізняють їх від загальновживаних слів, основні типи термінів-словосполучень, їх структурні особливості і специфіку вживання. Це дозволить досягнути вичерпного розуміння змісту понять, що виражаються термінами, і полегшить роботу з відповідними термінологічними словниками.

Людині, неспеціалісту в сфері перекладацької діяльності, на перший погляд може здатися, що переклад термінів є найпростішим для перекладача, адже не так вже й важко знайти вірне значення тому чи іншому терміну у відповідному словнику, знаючи при цьому, що терміни - однозначні та перекладаються абсолютним еквівалентом незалежно від сфери, в якій вони вживаються. Без сумніву, можна наголосити на тому, що таке уявлення є помилковим. Звичайно, не всі терміни важко перекладати. Деякі з них є однозначними і не мають інших значень ні в якій іншій сфері.Хорошим прикладом можуть слугувати такі терміни:

echinococcus, karyolysis, walkaway verticalseismicprofilling - вуглекислий газ, дієприкметник, кам'яне вугілля та ін. Такі терміни мають точні відповідники, які легко знайти в словниках, наприклад: “dynamicprocess - динамічний процес”, “A-plant - атомна електростанція”, “abatvoix -акустичний екран”, “lexicology - лексикологія”.

Інша справа з розрядом термінів-омонімів, значення яких варіюються, залежно від сфери застосування. Багатозначність таких термінів значно ускладнює роботу перекладача, адже вони не завжди перекладаються як повні еквіваленти, більш того навіть не завжди дослівно.

Труднощі перекладу термінології полягютьв: неоднозначності термінів, відсутності перекладацьких відповідників у випадку неологізмів, національної варіативності термінів[21].

Питання про специфіку термінів і проблему їх перекладу завжди займало особливе місце в мовознавстві. Якщо завдання перекладу -- забезпечення еквівалентності текстів оригінала та перекладу, то при перекладі спеціальних текстів термінам слід приділяти особливу увагу: саме вони визначають інформаційний зміст спеціального тексту, будучи своєрідними ключами, що кодують спеціальну інформацію. Отже, питання про можливість досягнення еквівалентності при існуванні відмінності кодових одиниць найгостріше встає саме стосовно термінів.

Як відзначує в своїй статті О.Т. Заривна, в сучасному перекладознавстві можна знайти три основних підходи до визначення поняття "еквівалент". Так, деякі визначення перекладу фактично підмінюють еквівалентність тотожністю, стверджуючи, що переклад повинен повністю зберігати зміст оригіналу. Другий підхід у вирішенні проблеми перекладацької еквівалентності полягає у спробі знайти в змісті оригіналу якусь інваріативну частину, збереження якої необхідно і достатньо для досягнення еквівалентності перекладу. Іншими словами, якщо переклад може виконати одну й ту ж саму функцію чи описує ту ж саму реальність, то він еквівалентний. Третій підхід до визначення перекладацької еквівалентності можна назвати емпіричним. Суть його полягає в тому, щоб не намагатися вирішувати, у чому повинна полягати спільність перекладу й оригіналу, а зіставити велике число реально виконаних перекладів з їх оригіналами і подивитися, на чому ґрунтується їхня еквівалентність [11].

Головне в будь-якому перекладі - це передача змістової інформації тексту. Всі інші її види й характеристики (функціональні, стилістичні (емоційні), стильові, соціолокальні і т.п.) не можуть бути передані без відтворення змістової інформації, тому що весь інший зміст компонентів повідомлення нашаровується на змістову інформацію, витягується з неї, підказується нею, трансформується в образні асоціації і т.п. Еквівалентність виступає як основа комунікативної рівноцінності, наявність якої і робить текст перекладом.

Під поняттям еквівалентності перекладу розуміють передачу в перекладі змісту оригіналу, який розглядається як сукупність інформації, що міститься в тексті, включаючи емотивні, стилістичні, образні, естетичні функції мовних одиниць. Таким чином, еквівалентність - поняття ширше, ніж "точність перекладу", під яким, зазвичай, розуміють лише збереження "предметно-логічного змісту" оригіналу. Іншими словами, норма еквівалентності означає вимогу максимальної орієнтованості на оригінал [11].

Адекватний переклад є по означенню еквівалентним, хоча ступінь смислової спільності між оригіналом і перекладом може бути різною. Найбільш повна еквівалентність (на рівні мовних знаків) означає максимально можливу наближеність змісту різномовних текстів. Еквівалентний переклад не завжди буде вважатись адекватним, через те що він буде лише задовольняти вимогу смислової наближеності до оригіналу [18:167].

В залежності від того, яка частина змісту передається в перекладі для забезпечення його еквівалентності, розрізняються різні рівні еквівалентності. На будь-якому рівні еквівалентності переклад може забезпечувати міжмовну комунікацію.

Характерною особливістю науково-популярного стилю є його належність до наукового стилю, що й зумовлює те, що всім текстам даного стилю, в більшому чи меньшому ступені, властива спеціальна лексика та терміни.

Обов'язковою умовою повноцінного перекладу наукового простого терміну є повне розуміння його перекладачем. Механічне заучування термінів, без проникнення в їхню сутність, без знання самих явищ, процесів і механізмів, про які йдеться в оригіналі, може призвести до грубих помилок у перекладі.

Деякі прості терміни мови оригіналу та мови перекладу, що традиційно розглядаються як еквівалентні, є "відносними еквівалентами", тобто мають певні семантичні розбіжності, які реалізуються в різних сферах використання термінів. Розбіжності можуть бути незначними при перекладі тексту (що і дозволяє розглядати такі одиниці в двомовних словниках як еквівалентні), але в певному контексті можуть перешкоджати точності перекладу [31:46].

Констатуючи диференційні семантичні ознаки, при перекладі наукових простих термінів слід враховувати тип словника: у спеціальному термінологічному словнику дефініція терміна міститить більшу кількість диференційних семантичних ознак, ніж дефініція того ж терміна у словнику загальнолітературної мови.

Тому не можна не погодитися з думкою про те, що головною умовою правильного перекладу простих науково-технічних термінів, тобто вибору потрібного слова з числа тих, що служать для передавання терміном змісту поняття в різних його значеннях, є розуміння змісту тексту, знання явищ дійсності та їх назв. Тобто перекладач повинен бути ознайомленим із відповідною сферою науки чи техніки та володіти спеціальною термінологією [6:80].

Певні семантичні розбіжності між термінами мови оригіналу та мови перекладу, як правило, викликані відмінностями в точному обсязі понять, у диференціації понять. По суті, їх можна розглядати як відмінності в мовній картині світу. Фундаментальні відмінності в термінологічних системах понять мови оригіналу та мови перекладу можуть реалізовуватися і при повній відсутності еквівалентів.

А.Я. Коваленко визначає два етапи у процесі перекладу простого терміну: 1) це з'ясування значення терміну в контексті; 2) переклад значення рідною мовою [12:257].

Перед тим як перекладати, термін необхідно розпізнати в тексті, відрізнити від елементів загальної лексики. Труднощі можуть виникнути, головним чином, із-за омонімії (між терміном та простим словом), внаслідок приписування звичайній чи фразеологічній одиниці - іноді "минулому терміну" - термінологічного статусу, а також у зв'язку з "прозорою" внутрішньою формою терміна. Прості англійські терміни не викликають таких труднощів при перекладі в порівнянні зі складними термінами та термінами- словосполученнями. Для переклада простих термінів використовується значно менша кількість міжмовних трансформацій.

Головним прийомом перекладу англійських простих термінів українською мовою є переклад за допомогою лексичного еквіваленту, тобто передача постійної лексичної відповідності, яка точно співпадає зі значенням слова. Терміни, які мають еквіваленти у рідній мові, відіграють важливу роль при перекладі. Вони служать опорними пунктами у тексті, від них залежить розкриття значення інших слів, вони дають можливість з'ясувати характер тексту. Заміна термінів близькими по значенню словами недопустима. [2:167].

Еквівалентні одиниці поділяються на одноеквівалентні (тобто, такі, що мають тільки один перекладацький відповідник) і багатоеквівалентні (тобто такі, що мають два або більше перекладних відповідників). Неоднозначні прості терміни мають кілька способів перекладу відповідно до кількості їхніх значень. Відповідник неоднозначного слова називається варіантним відповідником, який передає якесь одне значення слова вихідної мови, тобто є перекладним еквівалентом якогось одного лексико-семантичного варіанта багатозначного терміну. Варіантні відповідники можуть бути зафіксовані в перекладних словниках. Але трапляється так, що словники не містять деяких відповідників неоднозначного слова, тому у цих випадках перекладач спочатку повинен точно визначити, в якому значенні вжито багатозначний термін, а потім вже перекласти його. [12:19].

Одним із найпростіших прийомів перекладу терміна є прийом транскодування, тобто побуквенна чи пофонемна передача вихідної лексичної одиниці за допомогою алфавіту мови перекладу. При перекладі способом транслітерації не слід забувати й про "фальшивих друзів перекладача", транслітераційний спосіб перекладу яких призводить до грубих викривлень змісту. Особливо часто транскодування англійських простих науково-технічних термінів відбувається в тих випадках, коли термін у мові перекладу складається з міжнародних терміноелементів латинського або давньогрецького походження. Проте, перш ніж застосовувати цей спосіб перекладу, перекладач повинен переконатися, що в мові перекладу відсутній перекладний відповідник терміну, що перекладається, інакше через транскодування в мові перекладу можуть виникнути синонімічні терміни, а це порушує чіткість і стрункість певної терміносистеми: pagination - пагінація, нумерація сторінок.

Переклад простих англомовних термінів можливий також шляхом опису значення, коли простий термін замінюється в мові перекладу словосполученням, що адекватно передає зміст цього простого терміна, наприклад: maisonette - квартира (помешкання) на двох рівнях (на двох поверхах), rabbit - газодифузійне розділення ізотопів з частковою рециркуляцією.[12:36]

До описового перекладу висувають такі вимоги:

- переклад повинен точно відбивати основний зміст позначеного терміном поняття;

- опис не повинен бути надто докладним;

- синтаксична структура словосполучення не повинна бути складною.

При застосуванні описового перекладу англійських простих термінів важливо слідкувати за тим, щоб словосполучення в мові перекладу повно передавало всі основні ознаки поняття, позначеного терміном оригіналу. У порівнянні з транскодуваням описовий переклад має перевагу: завдяки ньому досягається більша прозорість змісту терміна. Проте, такий спосіб характеризується і певними недоліками:

1) при його застосуванні можливо неточне або нечітке тлумачення змісту простого терміну,

2) описове словосполучення порушує таку вимогу до термінів, як стислість, а тому такі багатослівні терміни не мають дериваційного потенціалу, тобто, від них важко утворювати похідні терміни.

Описовий прийом застосовується при перекладі новітніх авторських термінів-неологізмів, які подаються зазвичай у лапках. Часто зустрічається поєднання прийому транскодування з наступним поясненням або описом [3:22].

Тому при перекладі будь-якого тексту, технічного або художнього, не слід плутати значення слова як терміну певної галузі з його звичайним загальновживаним значенням, що застосовується здебільшого в текстах художнього стилю. прецизійний лексика переклад

Також, складнощі виникають під час перекладу термінів-словосполучень.

Основні прийоми перекладу термінів-словосполучень:

1) Переклад з допомогою українських слів і виразів, що дослівно відтворюють слова і вирази англійської мови (калькування).

Комісарів В. Н. дає наступне визначення калькування - "калькування полягає у передачі безеквівалентній лексики вихідної мови за допомогою заміни її складових частин - морфем або слів (у разі стійких словосполучень) їх прямими лексичними відповідниками в мові перекладу" [19:247].

2) Переклад за допомогою використання родового відмінка, наприклад:

low temperature growth - зростання низької температури [35:33];

3) Переклад за допомогою використання різних прийменників, наприклад:

copper-base alloy - сплав на основі міді [35:12];

spread-spectrum signal - сигнал з розширеним спектром [35: 78];

4) Переклад одного з членів словосполучення групою пояснювальних слів (описовий метод) наприклад:

feedback system - система керування з зворотним зв'язком [35:75];

single-time-lag servo - слідкуюча система з однією постійною часу.

5) Переклад з перестановкою членів атрибутивної групи.

Такий прийом перекладу можливий для 2-х компонентних термінів, в яких необхідно міняти місцями перший і другий компонент, за допомогою частиречной трансформації.

Як стверджує Климзо Б. М. необхідність в цій зміні визначається "перевіркою від зворотного" за допомогою контексту [14:50].

Наведемо приклади таких 2-х компонентних термінів:

structural tube - трубчаста конструкція [14:51];

tolerance extremes - граничні відхилення [14:63]

6) Транскрипція і транслітерація.

Це способи перекладу лексичної одиниці оригіналу шляхом відтворення її форми за допомогою літер мови перекладу. При транскрипції відтворюється звукова форма іншомовного слова, а при транслітерації його графічна форма.

Так, термін push-pull перекладається двотактний. Але цей переклад не задовольняв фахівців, і широке поширення одержав переклад терміна за допомогою транслітерації, тобто пушпул [26:34].

Транслітерація і транскрипція використовується саме тоді, коли важливо дотримати лексичну стислість позначення, його відповідність в мові оригіналу, і разом з тим підкреслити специфічність речі або поняття, якщо немає точного відповідника в мові перекладу.

7) Переклад за допомогою лексичного еквівалента в українській мові. В якості еквівалента береться український термін, форма, якого не пов'язана з формою англійського терміна.

Наприклад, термін field time of the camera. Зрозумівши, що мова йде про роботу камери з отримання сигналів від об'єкту, що знімається, можна зробити висновок про те, що field time - це "час, протягом якого камера отримує сигнал від об'єкта", "час зйомки". В цілому для перекладу терміна field time of the camera краще за все підходить існуючий в українській мові термін "такт камери".

Нерідко, в науково-популярних текстах зустрічаються скорочення, які значно ускладнюють завдання перекладача. Перекладач науково-популярного тексту має завдання зробити текст зрозумілим для широкого кругу читачів, полегшуючи сприйняття специфічних скорочень та абривіатур.

В англо-американської науково-популярній літературі зустрічаються різного роду скорочення, причому скорочуються як окремі слова, так і словосполучення.

За останній час тенденція утворення нових слів шляхом скорочення існуючих слів чи словосполучень посилилася. Зростання числа скорочень пояснюється тим, що складні слова і словосполучення громіздкі і незручні, і, природно, з'являється прагнення передати їх коротко, наприклад:

laser - light amplification stimulated emission of radiation (лазер - квантовий генератор і підсилювач оптичного діапазону або посилення світла індукованим випусканням випромінювання [26:31].

Скорочення, як і цілі слова, можуть виступати в реченні в різних синтаксичних функціях і оформлятися морфологічно за всіма правилами англійської граматики (приймати множина, вживатися в притяжательном відмінку, можуть мати визначення).

Існують такі види скорочень:

Літерні скорочення (ініціальний тип скорочення):

а) Скорочене слово - його перша буква, а скорочене словосполучення - перші літери компонентів. Скорочені слова вимовляються повністю:

Е. (east) - схід;

e.m.f.- електрорушійна сила [26:31].

б) Іноді можна зустріти скорочення типу:

s/n або s. to n. (signal to noise) - відношення сигналу до шуму [26:31].

в) Часто скорочується частина словосполучення, наприклад:

fractional H P (horse-power) motor - мікродвигун[26:31].

г) У ряді випадків скороченню підлягає тільки перший елемент, який вимовляється як алфавітна назва даної літери:

N-bomb (Nitrogen bomb) - нейтронна бомба [26:31].

Внаслідок широкого вживання скорочень існує багато омонимических форм, що створює відомі труднощі при виборі потрібного значення, наприклад:

s. f. (self-feeding) - з автоматичною подачею;

s. f. (signal frequency) - частота сигналу [26:32].

Складові скорочення

а) Складові скорочення являють собою слова, що складаються з початкових складів компонентів словосполучень. Вони пишуться разом і читаються як одне слово:

maxcap (maximum capacity) - максимальна потужність;

radsta (radio station) - радіостанція [26:32].

б) Скорочення, що складаються з літер або складів:

Sigma (shielded inert gas metal arc welding) дугове зварювання металевим електродом в середовищі інертного газу [26:32].

У науково-популярній літературі, і особливо в американській, такі скорочення можуть утворюватися шляхом скорочення початкового складу першого компонента і кінцевого складу другого, наприклад:

chemurgy (chemistry metallurgy) - галузь хімії, що відноситься до галузі виробництва сировини [26:33].

До скорочень можна віднести так звані "літерні" терміни, де графічна форма літери служить визначенням предмета:

A-ро1е - А-подібна опора [36:41].

Усічені слова

а) Скорочення, при якому залишається початкова частина слова:

sub (submarine) - підводний човен;

lub (lubrication) - мастило [26:33].

б) Скорочення, при якому залишається кінцева частина слова:

chute (parachute) - парашут [26:34].

в) Скорочення, при якому відпадає середня частина слова:

Ry (railway) - залізна дорога [26:34].

г) Скорочення, при якому залишається два склади:

ammo (ammunition) - озброєння [36:41];

д) Усічення прикметника в складному слові:

technicolour (technical colour) - кольорова кінематографія [26:34];

е) Іноді нове слово утворюється в результаті відкидання від початкового слова його закінчення (зазвичай це суфікс). Так, від іменника crash-landing утворився дієслово to crash-land пошкодити літак при посадці, розбитися при посадці.

Стяжіння:

Цілий ряд неологізмів, які поповнили технічну термінологію, утворений шляхом стягнення.

electromatic (electric+automat) - рухається за допомогою електрики [26: 33].

Підсумовуючи даний підрозділ, ми можемо намітити наступні етапи перекладу наукових термінів:

- аналізуючи смислову структуру терміна і спираючись на контекст, з'ясовуємо значення іноземного терміна;

- уточнюємо обсяг і зміст поняття, яке виражене і проаналізоване іноземним терміном у даному контексті;

- підбираємо або будуємо еквівалентний український термін;

- уточнюємо обсяг і зміст поняття, що виражається знайденим українським терміном, і зіставляємо їх з обсягом та змістом поняття, вираженого іноземним терміном;

- у разі необхідності вводимо додаткові обмеження або зовсім замінюємо знайдений український термін іншим, прагнучи того, щоб поняття, виражене іноземним терміном, було передано в українському тексті абсолютно адекватно;

- закінчивши переклад всієї статті, перевіряємо, чи немає в перекладі смислових протиріч, що може свідчити про помилковий переклад іноземного терміна.

1.3 Прецизійна лексика як характерна риса науково-публіцистичного функціонального стилю

Переходячі до теми прецизійної лексики в науково-популярному стилі, вважаємо за потрібне нагадати, що науково-популярний текст переймає у наукового тексту деякі його характеристики, такі як точність, логічність, ясність, наявність фактичної інформації, що й зумовило насиченість текстів даного стилю прецизійною лексикою.

Перш ніж проілюструвати вищесказане прикладами, має сенс визначити зміст поняття «прецизійність». Феномен «прецизійність» трактується в лексикології вельми неоднозначно. До проблеми прецизійності слів звертаються такі лінгвісти, як Р.К. Міньяр-Бєлоручев і Л.Л. Нелюбин.

На думку Р.К. Міньяр-Бєлоручева, прецизійні слова включають в себе імена, назви днів, тижня і місяців, числівники. Все це однозначні і точні у вживанні слова.На відміну від термінів, прецізійні слова--побутові, а не входять в сферу діяльності тільки фахівців. Найбільш обширну і динамічну групу слів становлять власні імена. У них входять географічні назви, імена громадських, політичних та військових діячів, письменників, вчених, артистів, назви національних реалій та інші[22: 241-242].

В тлумачному перекладацькому словнику наведене наступне визначення поняття прецизійна лексика: « Презиційна лексика - власні назви, різноманітні назви та найменування»[25].

З фрацузської мови слово «презиційність» (prйcision) перекладається, як точність; з підвищеним ступенем точності; високоточний [10].

З вищесказаного можемо зробити висновок: до презиційної лексики належать дати, назви днів тижня, місяців, кількісні числівники та показники, прийменники about, estimate, approximate,around, by, between, of, прийменники часу at, in , from, to, since, till, before, after, for, during, by;одиниці виміру, тобто лексика, що містить точну інформацію, яку необхідно передати читачеві в повній мірі.

Переклад презиційної лексики має певні труднощі, особливо в усному перекладі, так як прецизійна лексика складна для запам'ятовування. Для підвищення адекватності усного перекладу, точної передачі прецизійної інформації перекладачеві необхідно зосередити увагу на прецизійних словах і створити опору для пам'яті, використовуючи для цього символи і знаки перекладацького скоропису. У письмовому перекладі, перекладач стикається з труднощами іншого роду, одними з яких є переклад кількісних показників, одиниць мір, грошових одиниць.

Переклад одиниць мір

Категорія мір об'єднує назви одиниць ваги, довжини, площі, об'єму рідин, сипучих тіл і т.п. Одиниці мір, пов'язані з числівниками або іншими кількісними словами, є в будь-якому тексті носіями інформації про певну відстань, вагу, обсяг і т. д. Щоб сприйняти цю інформацію, читач повинен знати реальні величини цих мір або хоча б мати приблизне уявлення про них. Звідси прямий висновок, що значення відповідних одиниць повинно бути так чи інакше зазначено в перекладі або, у всякому разі, подане таким чином, щоб читач міг здогадатися про нього.

Точні цифри всіх одиниць фізичних величин вказані в спеціальних довідниках та енциклопедіях, нерідко у відповідних двомовних словниках.Тим не менш, перекладачеві і самому корисно мати деякі загальні відомості в цілому[8:154].

У науково-популярному тексті одиниці мір виконують такі функції:

- Пов'язані з числівниками або кількісними словами є носіями інформації про певні величини;

- Беруть участь у створенні образу описуваного фрагмента дійсності [8:153-154].

Проблематика перекладу одиниць мір, з нашої точки зору, найкраще висвітлена в наукових працях С.Влахова і С. Флоріна [8:153-165].

Можливими прийомами передачі одиниць мір в тексті мови перекладу є:

- транскрибування;

- транскрибуванняз наступним поясненням у виносках;

- переклад за допомогою функціонального аналогa / еквівалента;

- описовий переклад.

Транскрибування застосовують у тому випадку, коли необхідно зберегти вихідні цифрові дані або міри, зокрема, якщо міра стоїть в центрі уваги у вузькому контексті або назва національної міри вживається в прямій мові.

Транскрибування з наступним поясненням у виносках повністю зберігає національний колорит твору, однак, ускладнює читання і сприйняття написаного, тому, з точки зору ряду теоретиків і практиків перекладу (В. С. Віноградов, Н.М. Любимов), є найменш бажаним. Проте, вибір перекладача на користь транскрипції в разі відсутності в мові перекладу еквівалента перекладного поняття або реалії є цілком виправданим.

Переклад одиниць мір з урахуванням їх смислового або кількісного вмісту застосовується перекладачами, за спостереженнями С.Влахова і С. Флоріна, частіше, ніж транскрибування. Переклад за допомогою функціонального аналога / еквівалента буде визнаний адекватним, якщо одиничний випадок заміни одиниці міри на нейтральну істотно не вплине на колориттвору в цілому.

Реалії-міри, що входять до склада фразеологічних одиниць, метафор, порівнянь втрачають значну частину національного колориту і при перекладі вимагають відтворення нейтральними засобами.

На закінчення слід зазначити, що вибір стратегії перекладу одиниць заходів залежить від контексту [1].

Переклад одиниць грошей

Найменування грошових одиниць, на думку С.Влахова і С.Флоріна, можна поділити наступним чином: - національні грошові одиниці, що володіють певною вартістю;

- одиниці, які втратили своє точне вартісне значення, а разом з ним і національний колорит [8:166]. Способом передачі одиниць грошей в тексті мови перекладу є переважно транскрипція. Однак, у багатьох мовах для назв "чужих" грошових одиниць існують традиційні форми, більше схожі на переклад відповідника (наприклад, англ. pound - укр. фунт (стерлінг)) Вибір прийому передачі назви грошової одиниці-реалії відбувається на основі транскрибування з урахуванням вже прийнятої в мові перекладу форми.При передачі грошових одиниць, що володіють не великим коннотативним значенням, перекладачі користуються засобами, що дозволяють донести до читача передусім їх смисловий зміст. Такими засобами є

- переклад за допомогою функціонального аналога; [8:170]

- родова заміна;

- описовий переклад.

- контекстуальний переклад.

На думку С.Влахова та С.Флоріна, тут можливі інші прийоми переклад -- родо-видовими відповідниками,шляхом опису і т.д., але взагалі, рідко вдається досягти дуже добрих результатів, чому і доводиться шукати компенсацій у інших місцях контексту [8:174].

Розглянемо особливості використання прийменників аround, about і approximately:

Around, about і approximately використовують у значенні «приблизно, майже, близько». На перший погляд може здатися, що різниці в їх вживанні зовсім немає, але при найближчому розгляді з'ясовується, що це не зовсім так. Розглянемо детальніше.На думку багатьох лінгвістів і філологів, відмінності між цими прийменниками лежать у специфіці вживання: approximately є найбільш строгим і офіційним варіантом, around буде найчастіше використовуватися в неформальних контекстах, а about розташувався десь між ними.

Крім контекстуальних відмінностей, різниця є ще й у значенні: approximately називають найбільш точним варіантом, around знову являють собою його протилежність, вказуючи на оцінки і підрахунки, а about знову розташувався між ними. У словнику Мерриама-Вебстераapproximately визначається як «майже правильно чи точно», в той час як about - «досить близько»[2].

Брайан Гарнер в «Оксфордському словнику американського стилю» рекомендує використовувати about замість approximately скрізь, де це можливо, оскільки останнє є «формальним» словом [34].Хоча, звичайно, згадану різницю в точності теж слід мати на увазі: approximately має на увазі майже повну вірність сказаного, а about добре підходить для того, щоб розповісти про округлені значення.

Отже, на основі першого розділу можемо зробити наступні висновки:

1) Науково-публіцистичний стиль - особлива галузь наукового стилю, що поєднує ознаки і наукового, і публіцистичного стилів;

2) При перекладі науково-популярних текстів перекладачеві слід враховувати те, що даний стиль розрахований на читача, що не є фахівцем з певної галузі, а є людиною, яка просто цікавиться відповідною сферою наукових досліджень або тільки опановували нею, що зумовлює зниження академічності викладу, передбачає нейтральність подачі матеріалу, помітно відчувається прагнення захопити читача поданою інформацією;

3) Серед інших ознак, притаманних науковому та науково-публіцистичному стилю, можна відзначити наявність в тексті термінів, які ускладнюють розуміння тексту та його переклад;

4) Основними умовами досягнення адекватності в перекладі англійських термінів: знання особливостей взаємодії терміну з контекстом,знання основних способів перекладу термінів, вміння правильно вибрати і використати найбільш відповідний спосіб створення нового відповідності для перекладу терміну, що не має еквіваленту;

5) Завдяки високому рівню інформативності, науково-популярний текст насичений прецизійною лексикою та точними відомостями та даними. До прецизійної лексики можна віднести дати, назви днів тижня, місяців, кількісні числівники та показники, слова about, approximate, одиниці виміру, тобто лексика, що містить точну інформацію.

2. Аналіз засобів відтворення термінологічної та прецизійної лексики у науково- публіцистичних текстах

2.1 Способи перекладу термінів у науково-публіцистичних текстах

Для аналізу способів перекладу термінів та прецизійної лексики ми обрали статтю Кристофера Кемпа з Мичигана(додаток 1), надруковану в науково-популярному журналі NewScientist. Переклад взято з Интернет-ресурсу [1].

Для більш зрозумілого аналізу нами було виконано переклад статті з російської мови українською.

Для виконання аналізу статті, ми виокремили терміни з тексту та подаємо їх переклад та характеристику:

· drums - бобини - перекладач добрав еквівалентний термін в мові перекладу.В другому реченні перекладач вирішив замінити переклад слова «drum», добравши інший варіант перекладу. В тексті з'являється такий варіант перекладу, як «касета», для більш точної передачи контексту.

· theozonelayer-озоновий шар; спосіб перекладу -еквівалентний термін;

· «fossilfuels»- горючi копалини; спосiб перекладу - пiдбiр еквiваленту.

· carbonandsulphurdioxide - автор подає переклад: диоксiд сiрки та вуглецю. Спосiб перекладу - переклад з перестановкою частин терміну.

· atmosphere - атмосфера; спосiб перекладу - транскрибування.

· Eemianinterglacialperiod - Еемський мiжльодовиковий перiод. Спосiб перекладу - калькування. В статтi перекладач в дужках подає слово“Eemian” на мовi оригiналу.

· temperatephase - температурна фаза. Спосiб перекладу - транскрипція.

· hemisphere - пiвкуля. Спосiб перекладу - еквiвалентний термiн.

· continental - континентальний.Спосiб перекладу - калькування.

· beneficiaries - бенецифiари.Спосiб перекладу - транскрипцiя.

· Homosapiens - людина розумна.В текстi перекладач подає термiн Homosapiens англiйською мовою, та подає описовий переклад - людина розумна.

· Population - автор подає варiант перекладу даного термiну, як “популяцiя”. В украiнськiй мовi iснують таки переклади даного термiну, як населення, жителi, але перекладач обрав саме цей варiант для дотримання вiдповiдностi тексту оригiналу.

· Hominids - гомiнiди.Спосiб перекладу -транскрипція.

· Homoerectus- науковий термін, що перекладається як «хомо еректус» але в тексті перекладу перекладач подає описовий переклад - людина прямоходяча, орієнтуючись на специфіку науково-популярного стилю - читача, що не є професіналом в даній галузі, та подає в дужках переклад даного терміну мовою оригіналу.

· Neanderthals - неандертальці. Спосіб перекладу - калькування.

· Herbivore - травоїдна тварина. Метод підбору еквіваленту терміна.

· Toteleport - здійснити телепортацію. Перекладач замінює дієслово «toteleport» словосполученням іменника і дієслова для більш точної передачі змісту та адекватності перекладу.

· Megafauna - мегафауна. Спосіб перекладу - транслітерація.

· Globalpopulation - глобальна популяція. Спосіб перекладу -транскрипція.

· Landscape - ландшафт. Спосіб перекладу - напівкалька.

· Ecosistem- екосистема. Спосіб перекладу - транскрипція.

· Dams - дамби. Метод підбору еквівалента.

· Sediment movement - рух осадових порід. При перекладі використана часткова трансформація, в якій перекладач поміняв місцями перший і другий компонент терміну, тобто виконав перестановку членів.

· Watershed - басейн річки. Спосіб перекладу - калькування.

· Climate - клімат. Спосіб перекладу - транскрипція.

· Atmosphericcarbondioxidelevels - перекладач подає наступний переклад: кількість двуокису вуглецю в атмосфері. Як варіант, в даному випадку можна замінити «кількість двуокису углецю» на «рівень двуокису вуглецю». Спосіб перекладу - використання родового відмінку.

· Carbonsink - вуглецева воронка. Спосіб перекладу - підбір еквіваленту.

· Virus - вірус. Метод перекладу - транслітерація.

· Biosphere - біосфера. Спосіб перекладу -транскрипція.

· Archipelago - архіпелаг. Спосіб перекладу - транскрипція.

· Convergentevolution - ковергентна еволюція. Спосіб перекладу - транскрипція.

· Astrobiology - астробіологія. Спосіб перекладу - транскрипція.

· Selectivepreasure - селективний тиск. Одну частину терміну перекладено транскрибуванням, до іншої добрато еквівалент.


Подобные документы

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.