Переклад англійської наукової і технічної літератури

Науково-технічна термінологія та її переклад. Види термінологічної лексики: вузькоспеціальна, загальнонаукова та загальновживана. Переклад складних термінів. Зображення особливостей перекладу технічної термінології у будівельній та промисловій галузях.

Рубрика Иностранные языки и языкознание
Вид контрольная работа
Язык украинский
Дата добавления 25.04.2015
Размер файла 27,1 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Вступ

Переклад - це складний і багатогранний вид людської діяльності, який існує з давніх часів. Перекласти - означає адекватно відтворити поняття, виражене засобами однієї мови, за допомогою засобів іншої мови, відтворити оригінал з урахуванням взаємодії змісту і форми. Труднощі перекладу термінології заключаються в: неоднозначності термінів, відсутності перекладацьких відповідників у випадку неологізмів, національній варіативності термінів. Переклад термінів налічує низку проблем. Слід пам'ятати, що з однієї мови на іншу терміни не перекладаються як звичайні слова. Оптимальним є такий шлях перекладання термінів: "поняття - український термін", а не "іншомовний термін - український термін", з якої мови не відбувався б переклад. Тобто пошук терміна-відповідника починається з аналізу властивостей нового поняття. Цілком можливо, що котрась з властивостей "підкаже" іншу назву цьому поняттю, ніж вона є у мові, з якої здійснюється переклад. Актуальність дослідження обраної теми полягає у необхідності вивчення та дослідження термінів, термінологічних конструкцій,, що є дуже важливим при перекладі текстів науково-технічного спрямування. Головна мета нашого дослідження - дослідити способи перекладу англомовних науково-технічних термінів. Відповідно до мети, головні завдання нашої роботи:

1) з'ясування особливостей науково-технічної термінології;

2) зображення прикладів перекладу текстів, насичених науково-технічною термінологією;

Об'єктом дослідження є терміни в науково-технічних текстах, способи їх перекладу.

Предмет дослідження є особливості технічних-термінів, види, особливості перекладу.

1. Науково-технічні терміни та особливості їх перекладу

1.1 Науково-технічна термінологія та її переклад. Загальна характеристика

За останні декілька десятиріч технічні галузі зазнали кардинальних змін у зв'язку із запровадженням нових революційних технологій, і сьогодні науково-технічний прогрес сприяє її подальшому розвитку. Термінологія утворює особливий лексичний прошарок, який постійно змінюється, удосконалюється та слугує засобом спілкування фахівців [11; c. 15]. Початок XXI століття характеризується глобальними змінами усіх галузях науки і техніки, процесами їх інтеграції і міжнародного кооперування. Науково-технічна революція - одне з найважливіших явищ сучасності, яке вносить істотні зміни в лінгвістичну модель світу. Науково технічна термінологія - це широкий шар лексики, що інтенсивно розвивається та активно взаємодіє з іншими шарами лексики [8;с.5]. Проблемами нормалізації та стандартизації термінології, інтенсифікації перекладацької діяльності, оптимізації навчання перекладу науково-технічної літератури займаються такі провідні фахівці, як Д'яков А.С., Кияк Т.Р., Куделько З.Б., Квитко І.С., Білодід О., Нікітіна Ф.О. та інші.

У складі термінологічної лексики можна виділити декілька "прошарків", які відрізняються сферою застосування, особливостями об'єкту, що позначається:

- вузькоспеціальні терміни, які закріплені за певними науковими дисциплінами, галузями виробництва та техніки. Наприклад в ядерній енергетиці: atomic radiation, radionuclide, heavy isotope і т.д.

- загальнонауковою лексикою які використовуються в різноманітних областях знань і належать науковому стилю мови. Наприклад такі терміни як: випромінювання - radiation, analyze -аналізувати , environment - оточуюче середовище і т.д.

-загальновживаною лексикою , яку складають слова і словосполучення, що не володіють властивістю терміну ідентифікувати поняття і об'єкти певної області.

До термінологічної лексики належать усі слова, що об'єднуються в мові під загальною назвою "терміни". Великий тлумачний словник сучасної української мови дає таке визначення слова "термін" - це слово чи словосполучення, що означає чітко окреслене спеціальне поняття якої - небудь галузі науки, техніки, мистецтва, суспільного життя тощо [12; с. 956] . Термінознавство налічує багато різних класифікацій термінів.

Суперанська А.В., Подольска Н.В., Васильєва Н.В терміни поділяють на:

-терміни - слова (вони виражені єдиним словом: radiation випромінювання, ionization - іонізація , ammunitions - зброя )

-терміни - словосполучення , серед яких розрізняють:

a)вільні словосполучення (atomic plant - електростанція, radiation sources - джерело випромінювання), де кожний з компонентів -термін, що може вступати в двосторонній зв'язок;

b)зв?язані словосполучення, де ізольовано взяті компоненти можуть і не бути термінами, а в поєднанні вони утворюють термін-словосполучення:

(Depleted uranium -збіднений уран,radiation protection - радіологічний захист,destructive analysis -деструктивний аналіз і т.д.)[12; c. 156].

c) багатокомпонентні терміни (такі терміни можуть бути три-, чотири- і більше компонентними і представлені вони в значно меньшій кількості: (laser-light amplification by stimulated emission of radiationтаін.) Наповнення термінами є однією з визначальних характеристик науково-технічного тексту. Дослідження вказують, щовнауково-технічному тексті частина термінологічної лексики становить 25%,а загальнонаукова та загальновживана - 75% [8, c.249].

1.2 Переклад складних термінів

Складні терміни являють собою стале словосполучення, за яким закріплене певне термінологічне значення, наприклад: traffic control computer - комп'ютер для керування дорожнім рухом, background impurity concentration - фонова концентрація домішку,vacuum-brake cylinder -циліндр вакуумного гальма. Переклад складних термінів складається з двох основних процедур - аналітичної та синтетичної. Велику роль при перекладі словосполучень відіграє саме аналітичний етап - переклад окремих його компонентів.

Важливо також встановити, в яких семантичних відносинах перебувають компоненти між собою та з головним компонентом терміна-словосполучення. Характер цих відносин й визначає порядок та сам зміст перекладу складного терміну. Різні слова по-різному виявляють сталість свого значення в тих чи тих мікроконтекстах, тобто в безпосередньому оточенні. Переклад деяких слів може майже не залежати від контексту і бути одним і тим же в різних сполученнях такого слова з іншими словами, як, наприклад, у випадку термінів scholarly i hypothesis:

1)scholarly literature - наукова література; scholarly paper - наукова стаття;

2)compatible hypotheses - сумісні гіпотези;competing (concurring) hypotheses - конкуруючі гіпотези.

Значно частіше в залежності від сполучуваності слово (термін) може мати різні значення і перекладатися по-різному. Так, звичайним перекладом терміну abnormal в науково-технічних текстах є "аномальний", однак в деяких складних термінах abnormal може перекладатися по-іншому: abnormal decay - аномальне затухання; abnormal end of task - аварійне припинення (виконання) завдання; abnormal mode - нештатний режим; abnormal operation - обробка несправним інструментом [10, c. 60].

2. Способи перекладу науково-технічних термінів

Під час перекладу науково-технічної літератури рекомендується така послідовність роботи з текстом:

1. Прочитати текст або абзац та намагатися з'ясувати його загальний зміст.

2. Кожне складне речення розбити на окремі речення: складнопідрядні - на головне та підрядне, а складносурядне - на прості.

3. Під час аналізу складних за структурою речень, у яких відразу можна виокремити елементи, що їх складають, рекомендується знайти присудок головного та підрядного речення.

4. У кожному реченні визначити групу присудка, а потім знайти групу підмета та групу додатка.

5. Переклад речення потрібно починати з групи підмета, а потім перекладати групу присудка, додатка та обставини.

6. Знайти незнайомі слова у словнику, з'ясувати перед цим, якою частиною мови вони виступають у реченні. При цьому не брати перше значення слова, а прочитати всі значення для цієї частини мови й вибрати найбільш відповідні змісту тексту перекладу.

В англійському розповідному реченні (за винятком емфатичного) існує тверда послідовність слів:

а) підмет (з пояснювальними словами);

б) присудок (з пояснювальними словами);

в) додаток;

г) обставини, які зі стилістичних питань можуть стояти на початку речення перед групою підмета.

Таким чином, одним з основних засобів визначення синтаксичної функції слова є його місце у реченні.

2.1 Прийоми перекладу науково-технічних термінів

Для передачі термінів у науковому тексті слід використовувати однозначні, незалежні від контексту відповідники [Алексеева, 167].

1) Одним з найпростіших прийомів перекладу терміна є прийом транскодування. Транскодування - це побуквенна чи пофонемна передача вихідної лексичної одиниці за допомогою алфавіту мови перекладу. Даний прийом являється рідким виключенням в практиці технічного перекладу (наприклад, laser - лазер, діод - diode). При перекладі способом транслітерації не слід забувати й про "фальшивих друзів перекладача" (таких, як contribution, data, instance, stimulation, etc.), транслітераційний спосіб перекладу яких призводить до грубих викривлень смислу.

2) Терміни також підлягають іншому лексичному прийому перекладу - калькуванню - передача не звукового, а комбінаторного складу слова, коли складові частини слова (морфеми) чи фрази (лексеми) перекладаються відповідними елементами мови перекладу. Даний прийом застосовується при перекладі складних за структурою термінів. Наприклад: a standard key-combination - стандартна комбінація клавіш, формат рози вітрів - wind rose format.

3) Також переклад термінів можливий шляхом опису значення. Такий прийом застосовується при перекладі новітніх авторських термінів-неологізмів, які подаються зазвичай в лапках. Наприклад: Today we are all members of many global "non-place" communities - сьогодні ми всі є членами багатьох глобальних спільнот, що не прив'язані до якоїсь певної території.

У випадку, коли словник не дає точного еквівалента тому чи іншому терміну, або ж коли застосування калькування, транслітерації чи описового перекладу недоречне, можливими також є інші прийоми перекладу. До інших трансформаційних прийомів, що застосовуються при перекладі термінів можна віднести: конкретизацію та генералізацію.

Конкретизація - процес, при якому одиниця більш широкого конкретологічного змісту передається в мові перекладу одиницею конкретрого змісту. В українській мові необхідно робити заміну слова чи словосполучення, що мають більш широкий спектр значень, еквівалентом, який конкретизує значення згідно контексту або стилістичних вимог. Наприклад, поняття "досліджувати" може відноситися до різних ситуативних умов, і в значній мірі упорядковується контекстом; в англійській мові цьому поняттю будуть відповідати різні більш вузькі за значенням одиниці, в залежності від контексту:

to explore - досліджувати місцевість (порівн. to explore the environment)

to investigate - досліджувати ринок (порівн. to investigate the market)

to research into - досліджувати явище (порівн. to research into the classical literature).

При перекладі термінів також можливим є застосування прийому генералізації. Генералізація вихідного значення має місце в тих випадках, коли міра інформаційної упорядкованості вихідної одиниці вища за міру упорядкованості одиниці, що відповідає їй за змістом в мові перекладу. Наприклад: щілинний фільтр - edge-type filter.

Деякі інші трансформаційні прийоми перекладу термінів вимагаються в тих випадках, коли значення того чи іншого терміну для української мови являється новим. Скажемо, в англійському тексті з оптичної інтерферометрії є терміни, переклад яких не зареєстрований галузевими англо-українськими словниками. Наприклад, термін field time of the camer. Відразу спадає на думку те, що найважчим при перекладі даного словосполучення є значення слова field. Тим не менше, зрозумівши, що мова йде про роботу камери з отримання сигналів від об'єкту, що знімається, можна зробити висновок, що field time - це "час, протягом якого камера отримує сигнал від об'єкта", "час зйомки". В цілому для перекладу терміна field time of the camer краще за все підходить існуючий в українській мові термін "такт камери". Збереження при перекладі цього терміну буде означати, що перекладач скористається прийомом логічної синонімії.

Також можна перекладати терміни, скориставшись прийомом експлікації. Експлікація - коли лексична одиниця мови оригіналу замінюється словом (словосполученням), яке передає його значення. Наприклад термін localized filter, який в даному контексті - контексті з оптичної інтерферометрії перекласти як "локалізований фільтр" чи "місцевий фільтр" неможливо через правила сполучуваності слів в українській мові. Цей термін довелося б перекласти як "фільтр, який працює в рамках кожної точки".

2.2 Зображення особливостей перекладу технічної термінології у будівельній та промисловій галузях

У цьому розділі подано різногалузеві технічні тексти (напр. з теми промисловість, комп'ютерне програмне забезпечення, інструкції тощо), на прикладі яких можна побачити особливості перекладу специфічних технічних термінів.

1. Будівництво та промисловість

Текст 1.

Article 8

Inspection of boilers

With regard to reducing energy consumption and limiting carbon dioxide emissions, Member States shall either:

(a) lay down the necessary measures to establish a regular inspection of boilers fired by non-renewable liquid or solid fuel of an effective rated output of 20 kW to 100 kW. Such inspection may also be applied to boilers using other fuels.

Boilers of an effective rated output of more than 100 kW shall be inspected at least every two years. For gas boilers, this period may be extended to four years. For heating installations with boilers of an effective rated output of more than 20 kW which are older than 15 years, Member States shall lay down the necessary measures to establish a one-off inspection of the whole heating installation. On the basis of this inspection, which shall include an assessment of the boiler efficiency and the boiler sizing compared to the heating requirements of the building, the experts shall provide advice to the users on the replacement of the boilers, other modifications to the heating system and on alternative solutions;

Перевірка парових котлів

Відносно зменшення споживання енергії та обмеження викидів двоокису вуглецю Країни-члени:

a) або встановлять необхідні заходи, щоб започаткувати регулярну перевірку парових котлів, що працюють на непоновлюваному рідкому чи твердому паливі з фактичною номінальною потужністю від 20 до 100 кіловат. Таку перевірку можна також застосувати і до парових котлів, що працюють на інших видах палива.

Парові котли з фактичною номінальною потужністю понад 100 кіловат необхідно перевіряти принаймні що два роки. Для газових парових котлів цей період можна збільшити до чотирьох років. Для опалювального обладнання, що включає парові котли з фактичною номінальною потужністю понад 20 кіловат, старші, ніж 15 років, Країни-члени встановлять необхідні заходи для одноразової перевірки всього опалювального обладнання. На підставі цієї перевірки, що включатиме оцінку потужності парових котлів та відповідності їх розмірів вимогам щодо опалення будівлі, експерти надаватимуть користувачам поради стосовно заміни парових котлів, інших модифікацій системи опалення та альтернативних варіантів рішень;

Висновки

На сучасному етапі розвитку суспільства перекладацька діяльність є дуже важливою для підтримання зв'язків між державами, для встановлення взаєморозуміння між націями і різними суспільно-політичними, торговельними, науковими, культурними та іншими організаціями. Дана робота присвячена висвітленню питання особливостей перекладу науково-технічних термінів.

Науково-технічна революція - одне з найважливіших явищ сучасності, яке вносить істотні зміни в лінгвістичну модель світу. Науково-технічна термінологія - це широкий шар лексики, що інтенсивно розвивається та активно взаємодіє з іншими шарами лексики.

У складі термінологічної лексики можна виділити декілька "прошарків", які відрізняються сферою застосування, особливостями об'єкту, що позначається:

?вузькоспеціальні терміни

?загальнонауковою лексикою

?загальновживаною лексикою

Великий тлумачний словник сучасної української мови дає таке визначення слова "термін" - це слово чи словосполучення, що означає чітко окреслене спеціальне поняття якої -небудь галузі науки, техніки, мистецтва, суспільного життя тощо Термінознавство налічує багато різних класифікацій термінів.

Суперанська А.В., Подольска Н.В., Васильєва Н.В. поділяють на:

?терміни-слова

?багатокомпонентні терміни.

Список використаної літератури

термінологія лексика переклад технічний

1.Алексеева И.С. Профессиональное обучение переводчика. - СПб.: Изд-во "Союз", 2001. - 288 с.

2.Андрієнко Л.О. Науково-технічний переклад. ? Черкаси: ЧДТУ, 2002. - 92с.

3. Баловнєва О.О. Особливості перекладу англійської науково-технічної термінології [Електронний ресурс]. ? Режим доступу: URL :

http://studentam.net.ua./content/view/8364/97/

4. Бідасюк Н.В. Практикум перекладу. Англійська-українська [Текст]: підручник / Н.В.Бідасюк [та ін.]. ? К. : Знання, 2011. ? 431 с.

5. Влахов С.В. Непереводимое в переводе [Текст] / C. Влахов, С. Флорин; ред. В. Россельс. ? М. : Международные отношения, 1980. ? 342 с.

6. Горбовский Н.К. Теория перевода: Учебник. ? М.: Изд-во Моск. ун-та, 2004. ? 544 с.

7. Д'яков А.С., Кияк Т.Р., Куделько З.Б. Основи термінотворення. Семантичні та лінгвістичні аспекти. К.: Видатничий дім "KM Academia"

8. Зразки перекладів ? англійський, російський, український перекладач ? фрілансер [Електронний ресурс]. ? Режим доступу: URL: http://abcist.com/ua/samples

9. Карабан В.І. Переклад англійської наукової і технічної літератури. Граматичні, лексичні, термінологічні та жанрово-стилістичні проблеми. ? Вінниця: Нова книга, 2002. ? 564 с.

10. Коротєєва Л.Ф., Горбань О.Д. Еквівалентність та перекладність термінологічної лексики [Електронний ресурс]. ? Режим доступу: URL: http://archive, nbuv.gov.ua/portal/Soc ? Gum/Aia/2011 ? 8/39.pdf

11. Корупець І.В Теорія та практика перекладу (аспектний переклад) : Підручник/ За ред. О.І. Тереха. ? Вінниця: Нова кн., 2001. ? 466 с.

12. Тюленев С.В Теория перевода: Учебное пособие. ? М.: Гордарики, 2004

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • "Інформаційний вибух": сутність, причини і наслідки. Формування науково-технічної термінології. Семантичне термінотворення та основні суфікси і префікси, що використовуються при утворенні термінів. Аналіз утворення термінів спецметалургії та їх переклад.

  курсовая работа [47,1 K], добавлен 20.02.2011

 • Визначення та види термінологічної лексики. Соціокультурні аспекти англомовних текстів. Особливості функціонування та шляхи перекладу англійської юридичної термінології українською мовою. Труднощі відтворення у перекладі складних термінів-словосполучень.

  курсовая работа [51,9 K], добавлен 21.06.2013

 • Освітня лексика в українській та англійській мовах. Становлення перекладної відповідності освітньої лексики. Особливості перекладу англійської термінології освіти у зв’язку з її етноспецифічністю. Переклад реалій системи освіти Сполучених Штатів.

  курсовая работа [96,8 K], добавлен 09.04.2011

 • Теоретичні аспекти термінологічної лексики. Види та класифікація політичної термінології. Лінгвокультурні фактори передачі тексту в умовах міжкультурної комунікації. Практичне застосування політичної термінології Великобританії та США. Проблеми перекладу.

  курсовая работа [42,7 K], добавлен 07.06.2011

 • Види та вживання економічної термінології. Аналіз основних способів перекладу економічних термінів у сучасній французькій мові. Переклад за допомогою лексичного еквіваленту. Описовий спосіб, калькування, транскрипція. Переклад багатокомпонентних термінів.

  дипломная работа [80,3 K], добавлен 31.05.2013

 • Лексика і лексикологія. Термінологія як наука про слова фахової лексики. Особливості перекладу термінів у професійному мовленні. Дослідження знань термінів напрямку "Машинобудування". Специфіка аналізу способів перекладу термінів технічної терміносистеми.

  курсовая работа [63,4 K], добавлен 06.03.2015

 • Пошукові системи Інтернет-мережі. Популярні он-лайн перекладачі, переваги електронних словників. Використання ресурсів Інтернету при перекладі науково-технічної літератури. Помилки і неточності, що виникають в процесі комп’ютерного перекладу текстів.

  курсовая работа [46,3 K], добавлен 09.02.2013

 • Проблема функціонування української мови у сфері медичної діяльності. Особливості та труднощі перекладу медичних абревіатур і термінів в англійській та українській мовах. Лексико-семантичний аналіз та класифікація помилок при перекладі текстів з анатомії.

  дипломная работа [91,4 K], добавлен 19.05.2012

 • Особливості юридичної терміно-системи англійської мови. Розвиток юридичної лінгвістики в Україні. Шляхи передачі англійських юридичних термінів на українську мову. Порядок та прийоми перекладу складних юридичних термінів та термінів-словосполучень.

  курсовая работа [42,2 K], добавлен 24.12.2007

 • Типи та диференціація економічних термінів олісемія термінологічної лексики та варіативність відповідностей у перекладі. Міжкультурна співпраця та складність перекладу. Екстралінгвальні чинники розвитку економічної лексики: лінгвокультурний аспект.

  дипломная работа [108,7 K], добавлен 21.06.2013

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.