Граматика англійської мови

Практична робота з граматики англійської мови: вивчення форми дієприкметника минулого часу, минулого невизначенного часу. Приклади утоврення дієслова, іменника, прислівника за допомогою суфіксів. Переклади текстів з англійської на українську мову.

Рубрика Иностранные языки и языкознание
Вид контрольная работа
Язык украинский
Дата добавления 26.09.2008
Размер файла 16,9 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

VARIANT 9

Part I

1. They were sent to a party of specialists to solve some problems.

2. These news metal-cutting machine tools will be produced by our plant.

3. Television-sets are being used not only by geologists but also by ichthyologists and biologists on the floor of the sea.

4. During last years the branches of industry turning out consumer goods have been extensively developed.

5. Foreign languages are studies by the students of all higher educational establishments.

sent - Past Participle form

solve - Present Indefinite form

produced - Past Indefinite form

used - Past Participle form

turning out - Present continuous

developed - Past Participle form

studies - Present Indefinite form

1. Їх відправили до сторони спеціалістів, щоб вирішити деякі проблеми

2. Ці металеві ріжучі станки новин будуть вироблені на нашому заводі.

3. Телевізори використовуються не тільки геологами, а й також іхтіологами та біологами на дні моря

4. На протязі минулих років були інтенсивно розвинуті галузі промисловості, що стали товарами народного вжитку

5. Іноземні мови вивчаються студентами усіх загальноосвітніх закладів.

Part II

1. A new bridge across this river has been constructed.

2. Coffee is usually imported from Brazil.

3. These fruit-trees were planted by my Grandfather.

4. In their laboratory experiments were been made during last three weeks.

5. The documents will be sent by fax.

1. Новий міст був побудований поперек ріки.

2. Кофе зазвичай імпортуютьз Бразилії.

3. Ці плодові дерева були посаджені моїм дідусем.

4. В їх лабораторіях були зроблені експерименти протягом трьох тижнів недель.

5. Документи будуть відправлені по факсу

Part III

1. The collective farmers use the agricultural machines made by our factory.

2. After graduating from the University she worked as a teacher of English.

3. The sleeping children didn't hear when their father came back.

4. Came to the stadium they found the game in full swing.

5. He was proud of having passed his exams very well.

6. The play being very popular, it was difficult to get tickets.

7. I should like you to prepare the documents for the talks.

8. They expected the plant to be constructed by the end of the year

graduating Gerund worked Past Participle

sleeping Gerund came Past Indefinite

sleeping Gerund came Past Indefinite

came Past Indefinite found Past Participle

having Gerund passed Past Participle

being Gerund to get Present Indefinite

like to prepare Present Indefinite

expected Past Indefinite to be constructed Past Participle Continuous

1. Сільгоспники використовують машини зроблені на нашій фабриці

2 Після закінчення університету вона працює як вчитель

3. Сплячі діти не чули, коли їх батько повернувся

4. Прибывая к стадиону они застали игру в полном разгаре.

5. Він пишається тим, що здав екзамени дуже добре.

6. Гра дуже популярна, було важко знайти білети

7. Я хотів би, щоб ви підготували документи до переговорів.

8. Вони сподівались, що завод буде побудовано до кінця року

Part IV

1. Create

2.

Create Створити Дієслово

Creation Створення Іменник

Creative Творчій Прикметник

Creatively Творчо Прислівник

Creature Створіння Іменник

3. Інші похідні слова з суфіксами:

Re-creator, recreation, non creative, full creative, recreate и т.д.

Part VI

Відповіді:

1. In direct current, the electric charges flow in the same direction without pauses but the continuous current flows in the same direction without pauses.

Стійному струм електричні напруги протікають у тому ж самому напрямку без пауз, але при непереривному потоці у тому ж самому напрямку але без пауз

2. The term “Unit” means the small basic measurement of the time, temperature, weight and many others. Engineers use units of Time, Heat, Force, Power and Length.

Срок «Одиниця» означає маленький основний вимір часу, температури, ваги та багатьох інших. Інженери використовують одиниці часу, високої температури, сили, сили, довжини

3. A resistance must be happen in order to stop or slow a moving object.

Опір повинен бути, щоб зупинити або уповільнити об'єкт, що пересувається

4. A laminar flow means when a fluid flows in parallel layers. It may because of pressure or heat etc.

Пластичний потік означає коли потоки речовини в паралельних слоях.

Це травень через тиск або високу температуру і т. д.

5. The location of the centre of gravity of a body is found in results of experiments.

Місцезнаходження центру тяжіння тіла знайдено в результатах експериментів

6. Canada is the largest country out of New Zealand and Australia.

Канада - найбільша країна в Новій Зеландії та Австралії

7. In Northern Canada the winter lasts sometimes for 11 months.

В Північній Канаді зима продовжується іноді 11 місяців.

8. In the last few decades the high expansions in light industry in New Zealand can be seen.

За колишні декілька десятиліть можуть бути помічені великі розширення в легкій промисловості в Новій Зеландії

9. Australia is situated on the south east of Asia between the Pacific and the Indian Ocean.

Австралія знаходиться на південному сході Азії між Тихим та Індійським океаном

10. The ancestry of most Australians is British and Irish.

Родовід більшості австралійців є британською або ірландською

Text 4

Рух

Рух та рухомі речі ніколи не були так важливі як сьогодні. Не тільки поїзди, що швидко рухаються, а й трамваї, авто, літаки та кіно (це рухомі картинки) грають важливу роль у нашому повсякденному житті.

Фізика нерухомих предметів є більш проста, ніж предметів руху. Хоча, уважно слідкуючи за нашими звичайними щоденними експериментами та спостереженнями, и використовуючи наукові правила цих експериментів та спостережень, ми зможемо вивчити та визначити рух, який буде важко визначити безпосередньо.

Рух означає зміни місця положення по відношенню і розташуванню інших об'єктів, які ми вважаємо нерухомими. Ми говоримо «уявіть нерухомими» тому, що як ви знаєте , звісно будь-який об'єкт не буває повністю нерухомим. Якщо будови нерухомі по відношенню до землі, поверхня землі сама рухається.

Вона рухається навколо своєї осі та сонця, і сонця , і сонця по ходу, рухається по відношенню до зірок, які також знаходяться в русі. Людину, що сидить у трамваї можна розглядати як нерухомого по відношенню до своїх сусідніх пасажирам, насправді усе рухається швидше по відношенню до будь-якої людини на вулиці.

Теж саме можна сказати про людину, що слідує в експресі до півночі від Москви. Він рухається по відношенню до людей , що стоять на материку, але він змінюється по відношенню до людей, що їдуть у цьому ж потязі. Рух цього потяга є відношення по відношенню до іншого потяга, який їде у тому ж напрямку. Це теж стосується і людей, що їдуть на південь швидким і на південь на електричці.

Найпростіший спосіб руху - прямолінійний рух. Хоч не всі об'єкти рухаються прямолінійно. Для того щоб використовувати рух в інструкціях машин, він повинен бути контрольованим


Подобные документы

 • Місце англійської мови у загальній мовній системі світу. Зв’язок англійської мови з французькою. Заміщення латинської мови англійськими еквівалентами. Становлення англійської мови як національної. Функціонування англійської мови в різних країнах світу.

  курсовая работа [51,9 K], добавлен 30.11.2015

 • Дослідження процесу становлення мовознавства для більш точного розуміння лінгвістичної ситуації у світі. Деривація як провідна традиція мовотворення англійської мови. Способи англійського словотвору. Приклади скорочень та абревіацій англійської мови.

  курсовая работа [71,5 K], добавлен 13.04.2015

 • Реалізація категорії минулого доконаного граматичного часу дієслова в залежності від його різнопланової семантики у функціональних стилях сучасної англійської мови. Вживання the Past Perfect Tense у часових та причинно-наслідкових підрядних реченнях.

  курсовая работа [38,1 K], добавлен 05.01.2013

 • Роль іноземної мови в суспільстві, необхідність вивчення її граматики. Методи вивчення граматики англійської мови. Особливості створення і види вправ по формуванню граматичної компетенції. Приклади вправ для моніторингу рівня сформованості мовних навичок.

  курсовая работа [38,9 K], добавлен 08.05.2010

 • Заміна активного стану пасивним. Непряма мова речення. Неособові форми дієслова: інфінітив i герундій. Дієприкметник та його форми. Переклад текста на українську мову. Запитання до нього та письмові відповіді на них. Еквіваленти словосполучень в тексті.

  контрольная работа [13,7 K], добавлен 01.02.2011

 • Основні цілі та завдання навчання практичної граматики англійської мови студентів-філологів, співвідношення комунікативних і когнітивних компонентів у цьому процесі. Трифазова структура мовленнєвої діяльності. Формування мовної особистості студентів.

  статья [31,4 K], добавлен 16.12.2010

 • Класифікація фразеологізмів - стійких словосполучень, які сприймаються, як єдине ціле і вживаються носіями мови в усталеному оформленні. Способи і складності перекладу фразеологізмів з англійської мови на українську. Структурна особливість фразеологізмів.

  курсовая работа [43,3 K], добавлен 03.10.2014

 • Історія розвитку перекладу власних географічних назв з англійської мови на українську. Аналіз фонових знань, необхідних для здійснення перекладу власних географічних назв з англійської мови на українську. Засоби перекладу власних географічних назв.

  курсовая работа [48,4 K], добавлен 23.10.2011

 • Значення перекладу для розвитку і вивчення культури – як міжнародної, так і культур окремих країн. Функції назв кінострічок. Стратегії перекладу назв з англійської мови на українську. Трансформація й заміна назви. Фактори, що впливають на вибір стратегії.

  курсовая работа [41,7 K], добавлен 18.07.2014

 • Специфіка американського варіанту англійської мови на прикладі фільму "Диявол носить Прада". Відмінності між американським і британським варіантами англійської мови. Лексичні, граматичні, фонетичні особливості американського варіанту англійської мови.

  курсовая работа [280,1 K], добавлен 28.08.2014

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.