Особливості граматичного часу the Present Perfect Tense

Реалізація категорії минулого доконаного граматичного часу дієслова в залежності від його різнопланової семантики у функціональних стилях сучасної англійської мови. Вживання the Past Perfect Tense у часових та причинно-наслідкових підрядних реченнях.

Рубрика Иностранные языки и языкознание
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 05.01.2013
Размер файла 38,1 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru

Размещено на http://www.allbest.ru

Вступ

Розуміння мови як системи взаємозв'язаних елементів стало домінуючим у лінгвістичних дослідженнях останніх десятиліть. На основі цих досліджень закріпився погляд, згідно з яким реалізація в мові одиниць одного рівня перебуває в залежності від реалізації одиниць іншого рівня. Виходячи з цього твердження можна припустити, що між семантикою слова та його граматичним оформленням і вживанням повинна існувати певна залежність, зокрема, між семантикою дієслова та його граматичними категоріями.

Актуальність теми. Робота присвячена комплексному вивченню проблеми реалізації категорії минулого доконаного граматичного часу дієслова в залежності від його різнопланової семантики у функціональних стилях сучасної англійської мови.

Проблема вираження суб`єктних співвідношень у вираженні часу та об`єктності дії при вживанні минулого доконаного часу -- одна з тих, які найбільше приваблюють увагу дослідників. І це не випадкове явище, якщо врахувати складність і значення цієї проблеми та її важливість як для теорії мовознавства, так і для практики володіння мовою, а також практики викладання іноземної мови.

Дослідження цих науковців відрізняються за обсягом досліджуваного матеріалу (від аналізу окремої лексеми чи мінімальної лексичної парадигми до дослідження лексичної чи лексико-граматичної часової системи в цілому).

Мовний час у сучасному мовознавстві трактується двояко:

1) як час буття мови, як зміна мовної системи у часі, де мова -- це особлива форма матерії, яка знаходиться у постійному русі (розвитку). Таке трактування мовного часу веде своє походження від Ф. де Соссюра;

2) як спосіб вираження часових понять у мові (таке розуміння часу прийняте в дослідженні). На кожному рівні виділяються одиниці, які мають часове значення: на морфологічному рівні такими одиницями є певні граматичні форми, на лексичному -- лексичні одиниці з часовим значенням, на рівні речення -- синтаксичні конструкції (робота націлена на окремого аспекту граматичного рівнч).

Об'єктом дослідження є лексико-семантична система дієслова, виражена часом Past Perfect.

Предмет дослідження складають особливості вживання the Past Perfect Tense у часових та причинно-наслідкових підрядних реченнях часу.

Основною метою дослідження є встановлення особливості вживання the Past Perfect Tense у часових та причинно-наслідкових підрядних реченнях часу.

Виходячи з цього, ставляться такі основні завдання:

1) розкрити особливості побудови the Past Perfect Tense;

2) визначити особливості вживання the Past Perfect Tense у часових та причинно-наслідкових підрядних реченнях часу з Past Perfect.

Розділ 1. Особливості граматичного часу the Present Perfect Tense

1.1 Поняття про доконані часи

Часи групи Perfect виражають дію, що відбулася до певного моменту або періоду в теперішньому (the Present Perfect), минулому (the Past Perfect) чи майбутньому (the Future Perfect) часах.

Доконані часи зазвичай виражають наявність якогось результату дії, зв'язок її з наступними подіями.

Доконані часи утворюються з допоміжного дієслова to have у відповідній часовій формі і дієприкметника минулого часу (the Past Participle) основного дієслова.

The Past Participle правильних дієслів збігається з формою Past Indefinite, a the Past Participle неправильних дієслів потрібно запам'ятати [6].

1. Стверджувальна форма the Present Perfect утворюється з допоміжного дієслова have (для третьої особи однини -- has) і the Past Participle основного дієслова:

І have already closed the window. -- Я вже зачинив вікно.

Не has just arrived from the Crimea. -- Він щойно приїхав з Криму.

2. The Present Perfect вживається для вираження дії, яка відбулася в минулому, але пов'язана результатом з теперішнім, тобто з моментом мовлення:

І have read the book up to the end. -- Я прочитав книжку до кінця (результат -- книжка прочитана).

3. The Present Perfect означає дію, яка відбулася протягом певного часу, який ще не закінчився.

4. The Present Perfect вживається:

а) коли є результат на певний теперішній час:

I have seen him. -- Я бачив його.

б) коли є такі обставини часу, як today, this week, this year (month):

I have met him today. -- Я зустрів його сьогодні.

в) коли вживаються прислівники неозначеного часу: ever (коли-небудь), never (ніколи), just (тільки що), not yet (ще ні), already (вже) і т.ін.:

I have never been to Britain. -- Я ніколи не був у Британії.

Не has already seen this film. -- Він вже бачив цей фільм.

г) the Present Perfect вживається зі словами for і since:

We have known each other for many years. -- Ми знаємо один одного багато років.

We have known each other since 1990. --Ми знаємо один одного з 1990 року.

5. У розмовній мові вживаються такі скорочені форми:

I've worked;

She's worked

You haven't worked;

He hasn't worked

The Past Perfect утворюється з допоміжного had і the Past Participle основного дієслова:

I had read the article by 5 o'clock. -- Я (вже) прочитав статтю до п'ятої години.

І had written the letter when he came in. -- Я (вже) написав листа, коли він увійшов.

2. The Past Perfect вживається для вираження минулої дії, яка вже відбулася до певного моменту або іншої дії в минулому. Цей момент може позначатися такими словосполученнями: by five o'clock do п'ятої години, by Sunday до неділі, by that time до того часу, by the first of October до першого жовтня тощо.

I had done it by that time. -- Я зробив це до того часу.

When he came I had already done the exercise. -- Коли він прийшов, я вже зробив вправу.

3. У розмовній мові вживаються скорочені форми:

I'd worked.

He hadn't worked [3].

1.2 Особливості утворення the Present Perfect Tense

Past Perfect є «передминулим» часом. Він виражає дію в минулому, яка відбувалася і закінчилася до іншої минулої дії або до якогось моменту чи періоду в минулому.

Форми Past Perfect маловживані в діалогічній мові; частіше вони зустрічаються в розповідях [8].

В українській мові різниці між «минулим» і «передминулим» немає. Порівняйте:

Я бачив Миколу вчора

Вчора він сказав мені, що бачив Миколу тиждень тому.

В англійській мові у таких реченнях вживаються різні часи дієслова:

I saw Nick yesterday.

Yesterday he told me that he had seen Nick a week before.

Past Perfect вживається переважно у складних реченнях.

Звичайно дієслово в головному реченні виражає якусь минулу дію і вживається у формі Past Indefinite, а дієслово в підрядному реченні виражає передминулу дію, тобто дію, яка відбувалася раніше від першої дії, і вживається у формі Past Perfect [2].

Не thanked me for what I had done for him.

Він подякував мені за те, що я для нього зробив.

thanked (минула дія)

had done (передминула дія)

Див. також такі приклади:

Не did as you had told him.

Jane told her friends that she had decided to become art actress.

Past Perfect може вживатися в значенні передминулої дії також у головній частині складного речення і в простих реченнях. В останньому випадку Past Perfect виражає дію, яка закінчилася до якогось моменту або періоду минулого часу, зазначеного в реченні.

Jane had scarcely put her head on the pillow when she fell asleep.

By noon the young tourists had climbed the mountain.

By twelve o'clock yesterday I had finished all my work.

Past Perfect (had done)

1. Прислівники часу ever, never, always, just, already в часах Perfect ставимо перед основним дієсловом, yet - у кінці речення. Прислівник already можна ставити на початку або в кінці речення:

We have already learned the news. We have learned the news already.

2. Слово `and' поєднує дві або більше дії (однорідні члени речення) в однаковому часі:

He turned round and saw a big tree. (Past Simple) She was looking at him and crying. (Past Continuous) We have learned the poem and written a story. (Present Perfect)

Коли вживаємо/Usage

1. Дія, яка сталася раніше, до означеного часу (межі) в минулому, де межа є або означеним моментом: by ten p.m., by that time, before Monday, etc. або іншою минулою дією (у підрядних реченнях часу): by the time dinner was ready, before he came, etc.

We had arrived by 10 p.m. (межа в минулому) the day before yesterday. He had finished reading before mum came (межа в минулому) home.

Сигнальні слова: by, before, as soon as, till (until) [9].

2. Непряма мова або думках про минуле (коли головне речення в Past Simple/Continuous) та в минулому (узгодження часів):

I was told (у минулому) he had phoned (ще раніше) me the Monday before. I thought (у минулому) he had read that book (ще раніше). Дія had phoned передує дії was told.

(a) Якщо у складнопідрядному реченні нам важливо підкреслити, що наступна минула дія сталася одразу після попередньої (першої), тобто присутня ідея послідовності/sequence, маємо вживати Past Simple для попередньої та наступної:

When he finished his dinner he paid the bill. (Ми підкреслюємо те, що наступна дія сталася одразу після попередньої.) [4]

(b) Якщо у складнопідрядному реченні нам важливо підкреслити, що наступна минула дія сталася тільки після того, як закінчилася попередня дія, тобто є межа в минулому (існує взаємозалежність двох дій) або присутня ідея закінченості, попередності (притаманна часам Perfect), маємо вживати Past Perfect для попередньої дії (що передує) та Past Simple для наступної:

Only when he had finished (попередня минула) his dinner he paid (наступна минула) the bill. (Ми підкреслюємо те, що наступна дія могла статися тільки після того, як закінчилася попередня - перша.) [4]

Як будуємо/Building

Стверджувальна форма/Positive form

(+)

Заперечна форма/Negative form

(-)

Питальна форма/Question

(?)

I

he

she

it

we

you

they

had done

I

he

she

it

we

you

they

had not done

hadn't done

Had

Hadn't

I

he

she

it

we

you

they

done?

Example:

(+) He had just finished his work when the clock struck 10 p.m.

(-) He hadn't finished his work by 10 p.m. yet. I had never been to London until he travelled to the UK.

(?) Had he ever been to London before he started learning the language?

Порівняльна таблиця: Past Perfect/Past Simple

Past Simple

1. Дія в минулому як факт, ситуація або звичка.

My parents got married in 1980. She was happy yesterday. Mum baked delicious cakes in my childhood.

Сигнальні слова: last year, yesterday, in 1999, ten days ago.

2. Послідовність дій у минулому, коли вони йдуть одна за одною (sequence):

(First) John came home, (then) had dinner and (after that) went for a walk.

Сигнальні слова: first, then, after that, at last.

Якщо у двох або більше діях або у підрядному реченні часу нам важливо підкреслити ідею послідовності (дія йде одна за одною), маємо вживати Past Simple:

When he finished his dinner he paid the bill. (Ми підкреслюємо той факт, що наступна дія йде одразу ж після того як сталася попередня, тобто послідовність.)

Акцент на факт або послідовність дій у минулому

Past Perfect

1. Дія, яка сталася раніше, до означеного часу (межі) в минулому, де межа є або означеним моментом: by ten p.m., by that time, before Monday, etc. або іншою минулою дією (у підрядних реченнях часу): by the time dinner was ready, before he came, etc.

We had arrived by 10 p.m. the day before yesterday. He had finished reading before mum came home.

Сигнальні слова: by, before, as soon as, till (until).

2. Непряма мова або думки про минуле та в минулому (узгодження часів/Sequence of Tenses):

I was told he had phoned me last Monday. I thought he had read this book.

Якщо у підрядному реченні часу нам важливо підкреслити, що наступна минула дія сталася тільки після того, як закінчилася попередня дія, тобто є межа в минулому або присутня ідея закінченості (притаманна часам Perfect), маємо вживати Past Perfect для попередньої дії та Past Simple для наступної:

Only when he had finished his dinner he paid the bill. (Ми підкреслюємо те, що наступна дія могла статися тільки після того, як закінчилася перша.)

Акцент на попердність дії, її завершеність

Порівняльна таблиця: Present Perfect/Past Perfect

Present Perfect

Контекст/ситуація в ТЕПЕРІШНЬОМУ/PRESENT часі

1. Пов'язує дію в минулому з теперішнім моментом через її вплив на нього, тобто Present Perfect хоча й перекладається українською мовою в основному дієсловом минулого часу, але в англійській мові належить до теперішнього часу.

Це означає, що в контексті Present Perfect не може йти перед Past Simple:

Зверніть увагу: характерна помилка!!!

She … (lie) has lain in the sun for a long time and got burnt.

She has lain in the sun for a long time and got burnt.

Has lain не є правильним, замість has lain (Present Perfect) треба вживати один із минулих часів lay (Past Simple) або had lain (Past Perfect). Past Perfect

Контекст/ситуація в МИНУЛОМУ/PAST часі

1. Пов'язує минулу дію з означеним моментом у минулому й вживається в контексті, пов'язаним з минулим.

2. Past Perfect вживають в ситуаціях, аналогічних з Present Perfect, але коли йдеться про минуле (у контексті), тобто при узгодженні часів.

Розділ 2. Вживання the Past Perfect Tense у часових та причинно-наслідкових підрядних реченнях часу

Past Perfect вживається для вираження минулої дії, яке вже здійснилося до певного моменту в минулому. Past Perfect перекладається на українську мову минулим часом дієслова доконаного, а іноді і недоконаного виду, залежно від змісту речення [8]. Past Perfect являє собою «передминулий» час, оскільки він виражає минулу дію по відношенню до моменту, що також є минулим. Цей момент може бути вказаний:

а) позначеннями часу, такими як by five o'clock до п'яти годин, by Saturday до суботи, by the 15th of December до 15 грудня, by the end of the year до кінця року, by that time до того часу і т.п. [11]:

He had sent the letter by the midday (W. Saroyan. The road to the Neverland) [18, 37]. Він вже відіслав листа до полудня.

By the end of the year he had visited all his relatives [18]. До кінця року він (вже) відвідав усіх родичів.

Тhey hadn't finished their work by the end of October [18, 39]. Вони (ще) не скінчили свою роботу до кінця жовтня.

б) іншою (більш пізньою) минулою дією, вираженою дієсловом у Past Simple [4]:

They had finished our work when he came [18, 94]. Вони вже закінчили свою роботу, коли він прийшов.

He told me that he had spoken to the principal about it [18, 22]. Він сказав мені, що говорив про це з директором.

He bought a new hat yesterday as he had lost his old one [18, 59]. Він вчора купив новий годинник, так як втратив свій старий.

He looked through the letters which we had sent him [18, 41]. Він переглянув листи, ми йому надіслали.

As we hadn't received an answer to our letter, we sent them a telegram [18, 49]. Так як ми не отримали відповіді на наш лист, ми послали їм телеграму.

Дієсловами у формі Past Perfect можуть бути виражені дві (або більше) попередніх дії, причому одна з них може - в свою чергу передувати іншій:

Чи Hе told me that he had bought а rаdio set and (had) sent it to his father [18, 22]. Він сказав мені, що купив радіоприймач і послав його батькові.

(Дія, виражене дієсловом had bought, передує дії, вираженої дієсловом had sent.)

Як видно з наведених прикладів, Past Perfect може вживатися як в головному, так і в підрядному реченні.

Момент, до якого здійснили дію, виражену Past Perfect, не завжди зазначений в тому ж реченні. Він може бути згаданий і в іншому реченні:

As I was going to the station, it began to rain. Fortunately, I had taken an umbrella and (had) put on a coat [18, 44]. Коли я йшов на станцію, почався дощ. На щастя, я взяв з собою парасольку і надів пальто.

I received a letter from my brother yesterday. I had not heard from him for a long time [18, 11]. Я отримав вчора лист від брата. Я довгий час не отримував від нього звісток.

Коли дві або більше минулі дії передаються в тій же послідовності, в якій вони відбувалися, тобто як дії, слідували одна за іншою, вони виражаються дієсловами в Past Simple, а не в Past Perfect, хоча кожна з них і передувала іншій:

Не arrived at the station, took a taxi and drove to the hotel. Then he went to the telegraph office and sent his wife a telegram [18, 17].

Він приїхав на вокзал, сів у таксі і поїхав у готель. Потім він пішов на телеграф і надіслав телеграму дружині.

He came home late in the evening. He had supper, read the newspaper and went to bed [18, 57].

Він прийшов додому пізно ввечері. Він повечеряв, прочитав газету і ліг спати.

Коли ж послідовність дій переривається згадкою про раніше виконані дії, то такі дії виражаються дієсловами в Past Perfect:

Не arrived at the station, took a taxi and drove to the hotel where he had reserved a room [18, 112]. Він прибув на вокзал, сів у таксі і поїхав у готель, в якій він забронював кімнату.

He unpacked his things and wanted to go to the restaurant, but he remembered that he had promised his wife to wire to her on his arrival in the city. So he went to the telegraph office and sent her a telegram[18, 33]. Він розпакував свої речі і хотів піти в ресторан, але згадав, що він обіцяв дружині телеграфувати їй про прибуття в місто. Тому він пішов на телеграф і надіслав їй телеграму.

У цьому прикладі дієслова arrived, took і drove позначають ланцюг дій, що слідували одне за іншим. Вони тому виражені Past Simple. Цей ланцюг переривається згадкою про дію, що трапилася раніше і виражену тому Past Perfect (had reserved). Далі відновлюється ланцюг послідовних дій, виражених Past Simple (unpacked, wanted, remembered). Потім цей ланцюг знову уривається згадкою про дію, що трапилася раніше і виражену тому Past Perfect (had promised), після чого ланцюг знову відновлюється (went, sent).

Коли в оповіданні зустрічається цілий ряд попередніх дій, тільки декілька перших з них виражаються дієсловами в Past Perfect для того, щоб віднести дію в «передминулий» план, а інші виражаються дієсловами в Past Simple:

Yesterday I met Niki, he told me that he had just returned to Kanzas. He had travelled for nearly two months, had been to different towns and had seen very many interesting things. He spent three weeks in Pitsburg, visited the museums, went to the theatre, attended lectures and went round the suburbs. Then he went to Neverland... [18, 47]

Вчора я зустрів Ніки, який сказав мені, що він подорожував близько двох місяців, був у різних містах і бачив багато цікавих речей. Він провів три тижні в Пітсбурзі, ходив у музеї, був у театрі, відвідував різні лекції і оглядав околиці. Потім він поїхав в нукуди...

Слід мати на увазі, що не можна перейти до вживання Past Simple замість Past Perfect в межах одного і того ж речення. Так, не можна сказати: Не told me that he had travelled for nearly two months, had been to different towns and saw (замість: had seen) many interesting things.

Вживання Past Perfect в складно-підлеглих пропозиціях з підрядним реченням часу

У складно-підрядному реченні з підрядним, що починається з союзу after після того як, дія, виражене присудком підрядного речення, передує дії, вираженої присудком головного речення, що очевидно із значення союзу after. Тому в підрядному реченні вживається Past Perfect, а в головному - Past Simple. Однак і в підрядному реченні часто вживається Past Simple, а не Past Perfect [4].

Past Perfect вживається для того, щоб підкреслити, що дія придаткового речення вже здійснилося до настання дії головного речення. У відповідному українському реченні перед дієсловом логічно можливо поставити наріччя вже:

After the sun had set, we decided to return home [18, 14]. Після того як сонце (вже) сіло, ми вирішили повернутися додому.

After they had counted the cases, they sent them to the warehouse [18, 59]. Після того як вони (вже) перерахували ящики, вони відправили їх на склад.

Коли немає необхідності підкреслити передування однієї дії іншій, то в підрядному (тобто після after) вживається Past Simple. У цьому випадку вживання прислівника вже у відповідному українському реченні логічно неможливо:

After he turned off the light, he left the room [18, 11]. Після того як він вимкнув світло, він вийшов з кімнати.

After he signed the letter, he asked the secretary to send it off [18, 66]. Після того як він підписав лист, він попросив секретаря відіслати його.

У складно-підрядному реченні з підрядним, що починається з союзу when - коли, дія, виражене присудком головного речення, може передувати дії, вираженій присудком придаткового, і, навпаки - дія, виражена присудком підрядного речення, може передувати дії, вираженої присудком головного [10].

1. Коли дія, виражена присудком головного речення, передує дії, вираженої присудком підрядного речення, в головному реченні вживається Past Perfect, а в підрядному - Past Simple. У цьому випадку у відповідному українському головному реченні перед дієсловом стоїть прислівник вже:

They had gone to bed when we came. Вони вже лягли спати, коли ми прийшли.

We had shipped the goods when your telegram arrived [18, 40]. Ми вже відвантажили товари, коли прийшла ваша телеграма.

В англійській мові вживання прислівника already (вже) з Past Perfect не обов'язково, так як сама форма дієслова показує, що дія вже здійснилася до іншої минулої дії. Already вживається з Past Perfect тільки в тих випадках, коли хочуть підкреслити факт вчинення дії. Якщо ж у українському реченні було б у цьому випадку опущено наріччя вже - Вони лягли спати, коли ми прийшли - то можна було б зрозуміти, що вони лягли спати тоді, коли ми прийшли, а не до того, як ми прийшли, т.е. що мова йде про дві одночасні дії, що відповідало б в англійській мові реченню з Past Simple як в головному, так і в підрядному реченні: They went to bed when we came [18, 33].

Слід звернути увагу на вживання в таких реченнях Past Perfect в негативній формі. У цьому випадку Past Perfect виражає дію, яке ще не встигла здійснитися до настання іншого минулої дії. У відповідному українському реченні перед дієсловом стоїть прислівник ще:

They hadn't gone to bed when we came [18, 7]. Вони ще не лягли спати (не встигли) коли ми прийшли.

We hadn't shipped the goods when your telegram arrived [18, 54]. Ми ще не відвантажили (не встигли відвантажити) товари, коли прийшла ваша телеграма.

Якби в українському реченні було в цьому випадку опущено наріччя ще - Вони не лягли спати, коли ми прийшли - то можна було б зрозуміти, що вони не лягли спати тоді, коли ми прийшли, а не до того, як ми прийшли, т. тобто що мова йде про двох одночасних діях, що відповідало б в англійській мові реченням з Past Simple як в головному, так і в підрядному реченні: They didn't go to bed when we came [18, 76].

2. Коли дія підрядного речення передує дії головного, то в підрядному (тобто після союзу when) часто вживається Past Simple:

When he read the letter he put it in his pocket [18, 4]. Коли він прочитав лист, він поклав його в кишеню.

When the secretary received the telegram, he immediately showed it to the manager [18, 68]. Коли секретар отримав телеграму, він негайно показав її директору.

Однак після when може також вживатися Past Perfect для того, щоб підкреслити, що дія придаткового речення вже здійснилося до настання дії головного речення. У відповідному українському реченні перед дієсловом у підрядному реченні логічно можливо поставити наріччя вже:

I remembered it when they had gone [18, 6]. Я згадав це, коли вони (вже) пішли.

У складно-підрядному реченні з підрядним реченням, що починається з союзу before перш ніж, до того як, дія, виражене присудком головного речення, передує дії, вираженої присудком придаткового, що очевидно із значення союзу before. Тому в головному реченні вживається Past Perfect, а в підрядному - Past Simple. Однак і в головному реченні часто вживається Past Simple, а не Past Perfect.

Past Perfect вживається для того, щоб підкреслити, що дія головного речення вже здійснилася до настання дії підрядного речення. У відповідному українському реченні перед дієсловом логічно можливо поставити наріччя вже:

I had finished my work before he returned [18, 59]. Я (вже) закінчив свою роботу, перш ніж він повернувся.

We had come to an agreement on the terms of payment before you arrived [18]. Ми (вже) дійшли згоди щодо умов платежу до того, як ви приїхали.

Коли немає необхідності підкреслити, що одна дія передувала іншій, то як в головному, так і в підрядному реченні вживається Past Simple. У цьому випадку вживання прислівника вже у відповідному українському реченні логічно неможливо:

I turned off the light before I left the room [18, 59]. Я погасив світло, перш ніж вийшов з кімнати.

Чи не read the contract again before he signed it [18]. Він знову прочитав контракт, перш ніж підписав його.

Іноді Past Perfect вживається після союзу before в підрядному реченні; при цьому в головному реченні вживається Past Simple. У цьому випадку before перекладається на українську мову за допомогою ще перш ніж, ще до того як (він встиг...):

The manager returned before the typist had typed all the letters [18. 29]. Директор повернувся ще перш, ніж друкарка надрукувала всі листи (ще до того, як друкарка встигла надрукувати всі листи).

We reached the station before it had grown dark [1, 68]. Ми прийшли на станцію ще до того, як стемніло (ще до того, як встигло стемніти).

У складно-підрядному реченні з підрядним реченням, що починається з союзу until (till) поки... не, до тих пір поки... не, як у головному, так і в підрядному пропозицій вживається Past Simple:

I didn't go to bed until they returned [18]. Я не ліг спати, поки вони не повернулися.

They worked in the garden until it grew quite dark [18]. Вони працювали в саду, поки зовсім не стемніло.

Однак у підрядному реченні (тобто після until, till) іноді вживається Past Perfect для того, щоб підкреслити, що дія вже здійснилася:

They stood on the shore until the ship had disappeared [18, 12]. Вони стояли на березі до тих пір, поки пароплав не зник з виду.

Past Perfect вживається в головному реченні, коли придаткове починається з союзу when, який утворює складовою союз разом з прислівником hardly (scarcely), що стоять в головному реченні - hardly (scarcely)... when ледь (тільки)... як:

We had hardly (scarcely) gone to bed when somebody knocked at the door. Ледь (тільки) ми лягли спати, як хтось постукав у двері [18, 33].

Чи не had scarcely (hardly) entered the house when it began to rain[18, 29]. Ледь (тільки) він увійшов у дім, як пішов дощ.

Past Perfect також вживається в головному реченні, коли придаткове починається з союзу than, який утворює складовою союз разом з прислівником no sooner, що стоять в головному реченні - no sooner... than ледь (тільки)... як, не встиг... як:

He had no sooner come than he fell ill [18, 17]. He встиг він приїхати (ледве тільки він приїхав), як захворів.

The clock had no sooner struck twelve than the door opened and father came into the room [18, 26]. He встигли годинник пробити дванадцять, як двері відчинилися і батько зайшов до кімнати.

В книжкової мови в реченнях такого типу дуже часто зустрічається зворотний порядок слів: Hardly had we gone to bed when somebody knocked at the door. No sooner had he come than he fell ill.

Вживання Past Perfect для вираження дії, яка трапилась в момент настання іншого минулої дії

Past Perfect може також виражати дію, що почалася до іншого минулої дії і все ще совершавшееся в момент його настання. При цьому завжди зазначений період часу, протягом якого дія відбувалося. У цьому значенні Past Perfect вживається замість Past Perfect Continuous з дієсловами, не вживаються в часах групи Continuous:

Чи не had heen ill for several days when I called on him [18, 33]. Він уже був хворий (хворів) протягом декількох днів, коли я зайшов до нього.

As I had known him for nearly ten years, I was able to recommend him to them as a very experienced teacher. Так як я знав його близько десяти років, я міг рекомендувати його їм як дуже досвідченого викладача.

Зведення випадків вживання Past Perfect

1. Дія, що вчинилася до певного моменту в минулому або до іншої минулої дії

I had translated the article by five o'clock.

They had shipped the goods when your telegram arrived.

Я (вже) переклав статтю до п'яти годин.

Вони вже відвантажили товари, коли прибула ваша телеграма.

2. Дія, що почалося до іншого минулої дії та ще коєна в момент її настання He had been ill for several days when I called on him. Він уже був хворий (хворів) протягом декількох днів, коли я зайшов до нього.

Висновок

граматичний час англійський дієслово

Мовний час у сучасному мовознавстві трактується двояко:

1) як час буття мови, як зміна мовної системи у часі, де мова -- це особлива форма матерії, яка знаходиться у постійному русі (розвитку). Таке трактування мовного часу веде своє походження від Ф. де Соссюра;

2) як спосіб вираження часових понять у мові (таке розуміння часу прийняте в дослідженні). На кожному рівні виділяються одиниці, які мають темпоральне значення: на морфологічному рівні такими одиницями є певні граматичні форми, на лексичному -- лексичні одиниці з темпоральним значенням, на рівні речення -- синтаксичні конструкції (робота націлена на вивчення лексичного й морфологічного рівнів).

Часи групи Perfect виражають дію, що відбулася до певного моменту або періоду в теперішньому (the Present Perfect), минулому (the Past Perfect) чи майбутньому (the Future Perfect) часах.

Доконані часи зазвичай виражають наявність якогось результату дії, зв'язок її з наступними подіями.

Доконані часи утворюються з допоміжного дієслова to have у відповідній часовій формі і дієприкметника минулого часу (the Past Participle) основного дієслова.

The Past Participle правильних дієслів збігається з формою Past Indefinite, a the Past Participle неправильних дієслів потрібно запам'ятати.

The Past Perfect вживається для вираження минулої дії, яка вже відбулася до певного моменту або іншої дії в минулому. Цей момент може позначатися такими словосполученнями: by five o'clock do п'ятої години, by Sunday до неділі, by that time до того часу, by the first of October до першого жовтня тощо.

Past Perfect може вживатися в значенні передминулої дії також у головній частині складного речення і в простих реченнях. В останньому випадку Past Perfect виражає дію, яка закінчилася до якогось моменту або періоду минулого часу, зазначеного в реченні.

У складно-підрядному реченні з підрядним, що починається з союзу after після того як, дія, виражене присудком підрядного речення, передує дії, вираженої присудком головного речення, що очевидно із значення союзу after. Тому в підрядному реченні вживається Past Perfect, а в головному - Past Simple. Однак і в підрядному реченні часто вживається Past Simple, а не Past Perfect.

Past Perfect вживається для того, щоб підкреслити, що дія придаткового речення вже здійснилося до настання дії головного речення.

У складно-підрядному реченні з підрядним, що починається з союзу when коли, дія, виражене присудком головного речення, може передувати дії, вираженій присудком придаткового, і, навпаки - дія, виражена присудком підрядного речення, може передувати дії, вираженої присудком головного.

У складно-підрядному реченні з підрядним реченням, що починається з союзу before перш ніж, до того як, дія, виражене присудком головного речення, передує дії, вираженої присудком придаткового, що очевидно із значення союзу before. Тому в головному реченні вживається Past Perfect, а в підрядному - Past Simple. Однак і в головному реченні часто вживається Past Simple, а не Past Perfect.

Past Perfect вживається для того, щоб підкреслити, що дія головного речення вже здійснилася до настання дії підрядного речення.

Past Perfect вживається в головному реченні, коли придаткове починається з союзу when, який утворює складовою союз разом з прислівником hardly (scarcely), що стоять в головному реченні - hardly (scarcely)... when ледь (тільки)... як.

Past Perfect також вживається в головному реченні, коли придаткове починається з союзу than, який утворює складовою союз разом з прислівником no sooner, що стоять в головному реченні - no sooner... than ледь (тільки)... як, не встиг... як.

Past Perfect може також виражати дію, що почалося до іншого минулої дії і все ще совершавшееся в момент його настання. При цьому завжди зазначений період часу, протягом якого дія відбувалося. У цьому значенні Past Perfect вживається замість Past Perfect Continuous з дієсловами, не вживаються в часах групи Continuous.

Перелік літератури

1. Бархударов Л.С., Штелинг Д.А. Грамматика английского языка// - М., 1995.

2. Бархударов Л.С. Очерки по морфологии современного английского языка/ -М., 1985.

3. Вилкокс Петерсон П. Употребление времен в английском языке/ - М. 1996

4. Воронцова Г.Н. Очерки по грамматике английского языка/ - М., 1990.

5. Гальперин И.Р. Информативность единиц языка/ - М., 1994.

6. Гузеева К.А. Справочник по грамматике английского языка/ - М., 1997.

7. Есперсен О. Философия грамматики/ - М., 1998.

8. Жигадло В.Н., Иванова И.П., Иофик Л.Л. Современный английский язык//-М., 1996.

9. Иртеньева Н.Ф. Грамматика современного английского языка/ - М., 1996.

10. Качалова К.Н., Израилевич Е.Е. Практическая грамматика английского языка/-М., 2000.

11. Корнеева Е.А., Кобрина Н.А. Морфология современного английского языка/-М., 1984.

12. Кутузов Л. Практическая грамматика английского языка/ - М., 1998.

13. Плоткин В.Я. Грамматические системы в английском языке/ - Кишинев, 1995.

14. Смирницкий А.И. Морфология английского языка/ - М, 1989.

15. Хаймович Б.С., Роговская Б.И. теоретическая грамматика английского языка/ -М., 1987.

16. Штелинг Д.А. О неоднородности грамматических категорий // Вопросы языкознания/ - 1989. - №1. - с.55-64.

17. Sweet H. A New English Grammar. Logical and Historical. - Oxford, 1990.

18. Saroyan W. The road to the Neverland and other stories. - Pinguin, 2007.

Summary

The Perfect Tenses express an action that took place to a certain point or period in the present (the Present Perfect), the past (the Past Perfect) or future (the Future Perfect)..The Past Perfect is used to express past action that has already happened to a certain point or another action in the past.

Past Perfect can be used in the sense of peredmynuloyi also in the main part of a complex sentence in simple sentences. In the latter case, Past Perfect expresses an action that ended up to a certain point or period of time specified in the sentence.In hard-clause with contractors that begins with the conjunction after, the action expressed by the predicate clause precedes the action expressed by the predicate of the main clause, which was evident from the importance of the conjunction after.

Past Perfect is used to emphasize that the effect of subordinate clause is executed before the main action of the sentence.In hard-clause with contractors that starts when the conjunction when the action expressed by the predicate of the main clause can precede the action expressed by the predicate in subordinate, and vice versa - the action expressed by the predicate clause can precede action, severe in main predicate.In the main-clause of the sentence that begins with the conjunction before, the action expressed by the predicate of the main clause precedes the action expressed by the predicate subordinate that obviously of importance of the conjunction before. Therefore, in the main clause is used Past Perfect, and the contractor - Past Simple.

Past Perfect is used to emphasize that the action of the main clause is true before the action clause.Past Perfect is used in the main clause when the subordinate begins with the conjunction when, which forms part of the alliance, together with the adverb hardly (scarcely), standing in the main sentence - hardly (scarcely)... when slightly (only)... as.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • The future perfect tense is an easy tense to understand. The future perfect tense talks about the past in the future. The Future Perfect is used for an action which will be finished before a stated future time. Usage of Future Perfect Continuous Tense.

  презентация [136,1 K], добавлен 05.03.2011

 • Expressions of future tense. The absolute and relative value of the future tense. Expressing future in time clause or value. Adverb replacement in the future perfect tense. Forming the future perfect continuous with "Will". Future perfect continuous.

  контрольная работа [23,3 K], добавлен 16.12.2011

 • The usage of the Perfect Tenses in different original texts. Investigation of the functioning of the Perfect Tenses in the works of English and American writers. The formation and application of the Perfect Tenses. Analyze the Perfect Continuous forms.

  курсовая работа [262,9 K], добавлен 14.10.2014

 • Практична робота з граматики англійської мови: вивчення форми дієприкметника минулого часу, минулого невизначенного часу. Приклади утоврення дієслова, іменника, прислівника за допомогою суфіксів. Переклади текстів з англійської на українську мову.

  контрольная работа [16,9 K], добавлен 26.09.2008

 • Вивчення теоретичних аспектів категорії числа іменників. Дослідження іменників семантико-граматичного числа в словнику української мови. Аналіз особливостей вживання іменників семантико-граматичного числа в усному, писемному мовленні та в різних стилях.

  курсовая работа [35,4 K], добавлен 07.10.2012

 • Місце дієслова в системі частин мови у китайській мові. Формальні особливості організації дієслівної парадигми в китайській мові. Граматичні категорії дієслова. Категорії виду і часу. Аналітична форма справжнього тривалого часу. Минулий миттєвий час.

  курсовая работа [50,4 K], добавлен 05.06.2012

 • Темпоральна характеристика категорії часу, особливості регулювання даної категорії по відношенню до дієслів в українській мові. Форми теперішнього та майбутнього часу. Особливості та можливості використання дієслів минулого та давноминулого часу.

  курсовая работа [52,0 K], добавлен 04.12.2014

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.