Порядок оформлення патентних прав

Об'єкти патентного права в України (винаходи, корисні моделі, промислові зразки). Правила складання та подання заявки на видачу патенту України на винахід і корисну модель. Умови встановлення новизни промислового зразка. Порядок одержання патенту.

Рубрика Государство и право
Вид контрольная работа
Язык украинский
Дата добавления 17.01.2014
Размер файла 26,3 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

2

Размещено на http://www.allbest.ru/

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ. А.НОБЕЛЯ

Індивідуальна робота

Порядок оформлення патентних прав

Студентки

Шишкіної С.О.

Групи МГ-09зс

Перевірив

Циверенко Г.П.

Дніпропетровськ

2013

Зміст

Вступ

1. Об'єкти патентного права

2. Порядок одержання патенту

Висновок

Список використаної літератури

Вступ

Україна поставила собі за мету оновити суспільство, перебудувати господарський механізм і, врешті-решт, істотно поліпшити добробут народу. У розв'язанні цих завдань велике значення має використання потужного науково-технічного потенціалу країни, зокрема такого невичерпного джерела, як технічна творчість і вищого її рівня -- винахідництва. Винахідництво -- це одна з об'єктивно необхідних стадій у процесі перетворення науки на безпосередньо продуктивну силу. З одного боку, воно пов'язане з науковою діяльністю, насамперед, з її вищими досягненнями -- відкриттями, а з другого -- забезпечує суспільне виробництво необхідними засобами, знаряддями, технологіями, матеріалами тощо. Досягнення науки стають фундаментальною базою для технічної творчості, яку постійно стимулює гостра потреба суспільного виробництва у новій техніці, технологіях, матеріалах та інших знаряддях і засобах.

Таким чином, винахідництво є однією із ланок єдиного безперервного і взаємообумовленого науково-виробничого процесу. У сучасних умовах суспільне виробництво не зможе успішно розвиватись і функціонувати без належного науково-технічного забезпечення. Розвиток наукової діяльності і розвиток суспільного виробництва не можна розглядати як окремі ізольовані процеси. Виробництво у своєму розвитку постійно опирається на досягнення науки і техніки, але у свою чергу ставить перед наукою все нові й нові проблеми, завдання, які потребують відповідей, розв'язання. Та досягнення науки не можуть бути використані безпосередньо у виробництві. Треба знайти способи використання їх у доцільній діяльності людини. Пошуки таких способів використання фундаментальних наукових досягнень у практичній діяльності суспільства і має здійснити винахідництво.

Тож значення винахідництва для підвищення ефективності суспільного виробництва, розв'язання соціально-економічних проблем важко переоцінити. Створення і впровадження технічних удосконалень значною мірою залежить від раціонального регулювання творчої діяльності, яка полягає у пошуках нових рішень з метою підвищення рівня виробництва, його ефективності і, зрештою, підвищення рівня добробуту народу України. Тому такі пошуки мають всебічно стимулюватись із боку держави. Вони потребують докладного правового забезпечення. Розробка таких рішень, їх оформлення, використання у народному господарстві породжують низку правових відносин між авторами пропозицій, їхніми володільцями та особами, що їх використовують. Ці відносини регулюються правом промислової власності або патентним правом, оскільки основним правоохоронним документом, яким захищаються об'єкти промислової власності, є патент.

Патентну форму охорони об'єктів промислової власності в Україні введено вперше. Патентне законодавство формується досить активно, оскільки така форма охорони творчої діяльності найбільшою мірою відповідає вимогам ринкової економіки, хоча і є далеко не бездоганною. Патентне законодавство має передусім стимулювати усебічний розвиток науково-технічної творчості і використання її досягнень у народному господарстві України.

Безсумнівно, суспільне виробництво успішно розвивається в тих країнах, де висока винахідницька активність, де винахідництво добре стимулюється, де діє відлагоджене правове регулювання цього виду творчої діяльності. Світовий досвід підтверджує цей неспростовний висновок. Японія відзначається досить високою винахідницькою діяльністю і, як то кажуть, результати очевидні.

Важливим джерелом патентного права України є міжнародні договори і конвенції. Кабінет Міністрів України своєю заявою від 26 серпня 1992 р. проголосив приєднання України до Паризької конвенції про охорону промислової власності, Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків, до Договору про патентну кооперацію. Уряд України взяв на себе зобов'язання, що випливають із зазначених Конвенції, Угоди і Договору.

Якщо міжнародним договором, в якому бере участь Україна, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені законодавством України про промислову власність, то застосовуються правила міжнародного договору. Так, Закон України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" в ст. З, яка так і називається "Міжнародні договори", проголошує: "Якщо міжнародним договором України встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені законодавством України про винаходи (корисні моделі), то застосовуються правила міжнародного договору".

1. Об'єкти патентного права

Відповідно до чинного законодавства України до об'єктів патентного права належать: винаходи, корисні моделі, промислові зразки.

Винахідництво -- один із найбільш поширених і масових видів творчості, який практично доступний кожному. Інша справа, що здатність до винахідництва у одних більша, в інших -- менша. Країни з високо розвинутою економікою відзначаються високою винахідницькою активністю. Насамперед це стосується досить досконалої системи правового регулювання відносин у сфері науково-технічної творчості. Саме тому винахідництву, в тому числі правовому регулюванню відносин, які складаються у сфері створення і використання винаходів, в усіх країнах приділяється значна увага. У нашій державі винахідницька діяльність регулюється Законом України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі", творча діяльність у створенні і використанні промислових зразків -- Законом України "Про охорону прав на промислові зразки".

При цьому варто зробити таке застереження. Зазначені закони регулюють не творчу діяльність із створення винаходів, корисних моделей і промислових зразків, а суспільні відносини, які складаються в процесі створення, виявлення, оформлення, використання і охорони результатів науково-технічної творчості. Слід пам'ятати, що сама творчість будь-якому регулюванню не підлягає, але право може створювати сприятливі умови для успішної творчості, або навпаки створювати несприятливі умови, за яких винахідництво буде розвиватись мляво або взагалі не буде розвиватись. Щоправда, винахідництво така властивість людини, без якої вона існувати не може. Винахідництво розвивається за будь-яких умов, але, зрозуміло, за сприятливих -- краще, за несприятливих -- гірше.

Чинне законодавство встановило вимоги, яким мають відповідати винахід, корисна модель і промисловий зразок. На підставі цих вимог можна дати визначення цих об'єктів.

Винахід -- це технічне рішення в будь-якій галузі суспільно корисної діяльності, яке відповідає умовам патентоспроможності, тобто є новим, має винахідницький рівень і придатне для використання.

Отже, законодавство не обмежує поле винахідницької діяльності певною технологічною галуззю. Об'єктом винаходу може бути: продукт (пристрій, речовина, штам мікроорганізму, культура клітин рослин і тварин); спосіб (включаючи біотехнологічні способи, способи лікування і діагностики та профілактики). Правила складання та подання заявки на видачу патенту України на винахід і корисну модель від 17 листопада 1994 р. дають конкретні визначення цих понять.

Згідно із Законом України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" (далі -- Закон про винаходи) не можуть одержати правову охорону: відкриття, наукові теорії та математичні методи; методи організації та управління господарством; умовні позначення, розклади, правила; методи виконання розумових операцій; програми для обчислювальних машин; результати художнього конструювання; топології інтегральних мікросхем; сорти рослин і породи тварин (п. З ст. 5).

Крім того, правова охорона не надається винаходу, що суперечить суспільним інтересам, принципам гуманності і моралі та не відповідає умовам патентоспроможності.

Винахід відповідає умовам патентоспроможності, якщо він новий, має винахідницький рівень і є придатним для користування.

Винахід є новим, якщо його сутність не відома з рівня техніки. Такий рівень стосовно заявленої пропозиції визначається за всіма видами інформації, загальнодоступними в Україні та за кордоном до дати пріоритету винаходу. Це означає, що до дати пріоритету заявки сутність цього або тотожного рішення не була розкрита ні в Україні, ні за кордоном для невизначеного кола осіб настільки, що стало можливим його використання. Бувають випадки, коли новатор самостійно знаходить вирішення певної задачі. Між тим, виявляється, що таку задачу вже вирішено, але відомості про це не дійшли до автора. Винахід повинен давати нове технічне рішення, не відоме сучасному рівню техніки. Тому не може бути визнана винаходом пропозиція, описана у вітчизняній чи зарубіжній літературі, або впроваджена у виробництво в Україні чи за її межами.

Не визнається винаходом пропозиція, на яку уже подано заявку або видано авторське свідоцтво чи патент. Причому не має значення, де видано авторське свідоцтво чи патент -- в Україні чи за кордоном. Новизна пропозиції втрачається й тоді, коли відомості про її сутність розголошені іншим шляхом до її заявки і роблять можливим її використання третіми особами. Тому автор пропозиції, що може бути визнана винаходом, а також інші особи, які мають відношення до пропозиції, повинні уникати будь-якого розголошення змісту пропозиції до и заявки. Це має значення не лише для автора, а й для держави. У разі розголошення суті пропозиції до її заявки, хоча б і самим автором, останній втрачає право на одержання правоохоронного документа, оскільки держава не може гарантувати охорону такої пропозиції. У цьому ж випадку втрачається можливість патентування пропозиції за кордоном і вона може бути використана іноземними особами без будь-якого дозволу і без виплати винагороди за її використання.

Проте з цього загального правила Законом встановлено важливий виняток. Якщо сам винахідник чи особа, яка одержала інформацію про винахід від винахідника прямо чи опосередковано, розкриють цю інформацію, але не раніше як за 12 місяців до дати подання заявки до Держпатенту України, то таке розкриття інформації про винахід не впливає на визнання його патентоспроможним. Тобто новизна пропозиції не втрачається.

Винахід має винахідницький рівень, якщо для фахівця його сутність не випливає з рівня техніки. Винахідницький рівень свідчить передусім про творчий характер пропозиції. Хоча у Законі про це прямо не йдеться, але це випливає з його змісту. Винахід -- це винайдення, відшукання рішення, якого фахівець не знає. Це рішення істотно відрізняється від подібних відомих рішень (прототипів) такими ознаками чи перевагами, що роблять доцільним його використання. Винахідництво -- це творчий пошук, створення нового пристрою, технології, матеріалу тощо. Саме про це йдеться в Законі: право авторства на винахід належить громадянину, який створив винахід. Тому не вважається винаходом запозичення відомого рішення, перенесення і використання позитивного досвіду, хоча ці, заходи можуть бути дуже ефективними. У них немає творчого процесу самого винахідництва. Проте одного творчого характеру для визнання за пропозицією винахідницького рівня ще не достатньо. Може мати місце творчість, а підстав для визнання її результатів винаходом не буде. Пропозиція має творчий характер, але не відповідає вимогам патентоспроможності. Вона визнається такою, що має винахідницький рівень, якщо порівняно з рішеннями, відомими у науці й техніці на дату пріоритету, пропозиція характеризується новою якістю, перевагами, які позитивно відрізняють її від відомих рішень. Винахідницьким рівнем відзначаються, зокрема, пропозиції, які відкривають нові галузі техніки, нові напрями у суспільному виробництві, у медицині, сільському господарстві або створюють нові види цінних матеріалів, машин, виробів, ліків тощо. Винахідницьким рівнем відзначаються пропозиції, які істотно поліпшують умови і безпеку праці, а також самої продукції, виробленої на основі пропозиції.

Винахід є придатним для використання. В Законі мовиться про промислове використання, але з подальшого тексту випливає, що використання може мати місце не тільки в промисловості, айв сільському господарстві, в системі охорони здоров'я, оборони, транспорту та інших галузях народного господарства. У цій нормі Закону (п. 7 ст. 6) йдеться про два аспекти поняття промислова придатність: а) галузі застосування винаходу; б) технічна можливість використання винаходу. Інколи надходять пропозиції, які за своїми параметрами відповідають вимогам патентоспроможності, але вони в сучасних умовах, наприклад, ще не можуть бути використані в суспільному виробництві -- немає відповідного устаткування, матеріалів тощо.

Із Закону випливає, що пропозиція може бути використана у будь-якій галузі практичної діяльності людини, суспільства, держави, не забороненій чинним законодавством. Це може бути діяльність наукова і господарська, культурно-освітня і лікувальна тощо. Не обмежується використання винаходу формами власності і господарювання. Винахід може бути використаний як державними, кооперативними, акціонерними, так й іншими підприємствами, організаціями та установами; може використовуватись для власних потреб, а також за кордоном шляхом продажу ліцензій тощо.

У цій нормі Закону наголошується й така ознака винаходу як технічна можливість його застосування на практиці, тобто пропозиція має бути придатною для відтворення, повторення і тиражування як у даний час, так і в майбутньому. Отже, винаходом визнається і пропозиція, яка може бути використана лише за умови появи технічної можливості у майбутньому.

Ця вимога щодо винаходу також вказує -- розв'язання практичної задачі здійснюється технічними засобами. Такий висновок випливає з двох попередніх вимог, які визначаються рівнем техніки. Крім того, ця вимога передбачає ще одну якісну ознаку винаходу -- його позитивний ефект. Явно некорисні пропозиції в принципі можуть бути винаходами, але розумна людина їх просто не використовуватиме. Отже, здатність до промислового використання означає і корисністьм винаходу. Щоправда, це інколи буває важко визначити. У сучасних умовах пропозиція може бути визнана некорисною, а в майбутньому ця сама пропозиція може дати значний прибуток. Такі факти в історії техніки непоодинокі.

Корисність пропозиції може виявитись у найрізноманітніших формах і способах. Вона може давати певний економічний ефект, поліпшувати умови і безпеку праці, якість продукції, зменшувати витрати енергії і матеріалів, негативний вплив на навколишнє середовище тощо.

Корисна модель -- це конструктивне виконання пристрою, яке відповідає умовам патентоспроможності, тобто є новим і промислово придатним.

Корисна модель визнається новою, якщо вона не є частиною рівня техніки. Рівень техніки включає всі відомості, які стали загальнодоступними у світі до дати подання заявки до Держпатенту України. На новизну корисної моделі також не впливає розкриття інформації про неї протягом 12 місяців до подання заявки до Держпатенту України.

Винаходи і корисні моделі -- близькі між собою результати технічної творчості. Вони мають відповідати таким умовам патентоспроможності, як умови світової новизни і промислової придатності. Проте до корисної моделі не висувається умова винахідницького рівня. Принципова відмінність між ними полягає в об'єкті -- до винаходів належать продукти і способи, до корисних моделей -- конструктивне виконання ї пристрою.

Відповідно до згаданих Правил складання та подання заявки на видачу патенту України на винахід і корисну модель (п. 1.1) до пристроїв як об'єктів винаходів чи корисних моделей належать машини, механізми, прилади тощо. Об'єктом корисної моделі може бути конструктивне виконання пристрою, яке повинно мати явно виражені просторові форми, тобто характеризуватись не лише наявністю елементів і зв'язків між ними, але й формою виконання цих елементів, їхнім певним взаємним розташуванням. Сутність корисної моделі полягає саме в оригінальній компоновці пристрою. Якщо винахід має певну перевагу перед відомим прототипом своїм змістом, новим рішенням задачі, то корисна модель -- новою компоновкою елементів пристрою. Таке рішення тому і називається "корисна модель" певного пристрою, тобто нове розташування елементів пристрою.

Промисловий зразок -- це нове конструктивне вирішення виробу, що визначає його зовнішній вигляд, придатне для відтворення промисловим способом.

Суспільні відносини, що складаються у процесі створення і використання промислового зразка, регулюються Законом України "Про охорону прав на промислові зразки" від 15 грудня 1993 р. (далі -- Закон про промислові зразки). Відповідно до цього Закону об'єктом промислового зразка може бути форма, малюнок чи розфарбування або їх поєднання, що визначають зовнішній вигляд промислового виробу і призначені для задоволення естетичних та ергономічних потреб.

Промисловий зразок відповідає умовам патентоспроможності, якщо він новий і промислово придатний. Він визнається новим, коли ступінь його суттєвих ознак не стала загальнодоступною у світі до подання заявки до Держпатенту України. Проте на новизну промислового зразка не впливає розкриття інформації про нього автором або особою, яка одержала від автора прямо чи опосередковано таку інформацію, протягом шести місяців до дати подання заявки до Держпатенту України.

При встановленні новизни промислового зразка до уваги береться зміст усіх заявок, що раніше надійшли до Держпатенту України.

Якщо заявник бажає скористатися конвенційним пріоритетом, то він про це мусить заявити. Промисловий зразок визнається промислово придатним, якщо його може бути використано в промисловості або в будь-якій іншій галузі діяльності.

Відповідно до Закону про промислові зразки його дія не поширюється на: об'єкти архітектури (крім малих архітектурних форм), промислові, гідротехнічні та інші стаціонарні споруди; друковану продукцію як таку, об'єкти нестійкої форми з рідких, газоподібних, сипких або подібних їм речовин тощо.

2. Порядок одержання патенту

патентне право винахід

Патентом називається виданий державним органом (патентним відомством) документ, який дає особі або організації (патентовласникові) виключне право використовувати зазначене в патенті технічне рішення (винахід, промисловий зразок, корисну модель тощо).

Заявка на видачу патенту України на винахід, промисловий зразок, свідоцтва на товарний знак подається до Держпатенту України. Заявка -- це перелік документів, необхідних для отримання патенту: заява на винахід, промисловий зразок, товарний знак; опис суті рішення, що заявляється, із формулою винаходу; реферат;

креслення; фотографії та інші доповнювальні матеріали.

Заява на раціоналізаторську пропозицію подається в письмовій формі підприємству або організації, на яких передбачається використовувати цю пропозицію.

Автор (будь-яка фізична особа), творчою працею якого створено цей винахід чи промисловий зразок, а також законний спадкоємець автора чи інша фізична або юридична особа, яка одержала від автора чи його спадкоємця право на подання заявки на договірній основі, мають право подати заявку на винахід або промисловий зразок.

Заявки на видачу охоронних документів можуть подаватися через патентного повіреного, зареєстрованого в Держпатенті України. Через патентних повірених подають заявки також особи, які проживають за межами України, або іноземні юридичні особи за межами України.

Кожна подана заявка повинна стосуватися тільки одного винаходу чи промислового зразка, а також одного товарного знака.

Заявка на винахід повинна містити такі обов'язкові документи, що подаються в патентне відомство як одне ціле:

* заяву про видачу патенту -- на офіційному бланку, українською мовою, друкованим способом -- із зазначенням автора (співавторів), місця їх проживання або місцеперебування;

* опис винаходу, що розкриває його сутність із повнотою, достатньою для здійснення (виготовлення) винаходу будь-якою іншою особою;

* формулу винаходу, що виражає його суть і ґрунтується на описі винаходу; стисла словесна характеристика технічної суті винаходу, що містить сукупність його суттєвих ознак, достатніх для досягнення зазначеного заявником технічного результату;

* креслення та інші ілюстративні матеріали, якщовони необхідні для з 'ясування суті винаходу;

* реферат (короткий опис винаходу, формули длярозуміння суті винаходу).

До заявки обов'язково додаються такі документи:

* документ про сплату збору за подання заявки;

* документ, що підтверджує право заявника на зменшення розміру збору, якщо таке право у заявника є;

доручення, що засвідчує повноваження представника заявника (якщо цей факт має місце);

заявка про пріоритет (якщо заявник бажає скористатися правом пріоритету) і копія попередньої заявки.

Якщо заявку подає автор, то до матеріалів заявки повинна додаватися довідка, що підтверджує сплату мита в установленому порядку або звільнення від сплати такого. Якщо заявка передається у власність Державному фонду патентів, автор звільняється від сплати мита, за ним залишається право авторства і відповідна винагорода, встановлена Держпатентом.

Усі документи, що подаються в Держпатент, повинні складатися українською мовою, а якщо документи складено іншою мовою, вони обов'язково повинні супроводжуватися перекладом.

Дата надходження в Держпатент кожної поданої заявки є пріоритетом за умови, що документи оформлено згідцо з вимогами, встановленими Держпатентом.

Після надходження заявки на винахід, промисловий зразок Держпатент проводить по них формальну експертизу, під час якої перевіряється наявність необхідних документів, а також можливість надання правової охорони. При позитивних результатах формальної експертизи приймається рішення про прийняття заявки на винахід до розгляду і встановлюється пріоритет, про що повідомляється заявнику, а якщо заявка не відповідає встановленим вимогам, приймається рішення про відмову в прийнятті заявки на винахід до розгляду.

По заявці, документи якої оформлені з порушенням встановлених вимог, заявнику надсилається запит із пропозицією протягом двох місяців від дати надходження подати виправлені документи. Якщо заявник у визначений строк не подав матеріали, вказані в запиті, заявка вважається неподаною.

На рішення про відмову в прийнятті заявки до розгляду заявник може подати заперечення до Апеляційної ради Держпатенту протягом шести місяців від дати його одержання. Заперечення розглядається Апеляційною радою протягом двох місяців від дати його надходження. Рішення Апеляційної ради є остаточним.

Заявки, прийняті Держпатентом України до розгляду, заявникові не повертаються.

Відомості про прийняту до розгляду заявку на винахід, включаючи формулу винаходу, публікуються в офіційному бюлетені Держпатенту України через 18 місяців від дати пріоритету.

Заявки на винаходи можуть не публікуватися в тому випадку, коли така публікація може завдати шкоди державним інтересам.

Автор винаходу може звернутися до Держпатенту з клопотанням про виправлення помилок в опублікованих відомостях про заявку, а також має право відмовитися бути згаданим у відомостях, що публікуються.

Будь-яка особа має право ознайомитися з матеріалами заявки після її публікації. Порядок ознайомлення з матеріалами встановлює Держпатент.

Заявленому винаходу від дати публікації до дати реєстрації в Державному реєстрі винаходів надається тимчасова правова охорона в обсязі опублікованої формули.

Тимчасова правова охорона вважається такою, що не настала, якщо прийнято рішення про відмову у видачі патенту. Клопотання заявника, яке подається до Держпатенту на проведення експертизи заявки по суті, може бути подане протягом п'яти років від дати подання заявки. Якщо таке клопотання у вказані строки не надійшло, заявка вважається відкликаною. Експертиза заявки на винахід по суті перевіряє відповідність заявленого винаходу умовам патентоспроможності.

За результатами експертизи заявки на винахід по суті приймається рішення про відповідність чи невідповідність заявленого винаходу умовам патентоспроможності. У разі незгоди автора з рішенням експертизи по суті винаходу він має право на протиставлені матеріали експертизи подати мотивоване заперечення до Апеляційної ради в тримісячний строк від дати одержання рішення або копій матеріалів експертизи.

Рішення Апеляційної ради є остаточним.

Патент на винахід чи промисловий зразок може бути визнаний недійсним повністю або частково протягом усього строку його дії у таких випадках:

* невідповідності винаходу чи промислового зразка,що охороняється, умовам патентоспроможності згідно з Положенням;

* наявності у формулі винаходу суттєвих ознак, якібули в первинних матеріалах заявки;

* неправильного зазначення в патенті автора (співавтора) винаходу або власника патенту

Будь-яка особа має право подати до Апеляційної ради заперечення проти виданого патенту за умови сплати відповідного мита. Апеляційна рада розглядає заперечення тільки в межах мотивів, викладених у ньому. Особа, яка подала заперечення, а також власник патенту можуть брати участь у розгляді заперечення.

Щоб запатентувати заявку в іноземній державі, заявник зобов'язаний подати заявку до Держпатенту, повідомивши про намір запатентувати винахід чи промисловий зразок в іноземних державах. За умови відсутності заперечення протягом трьох місяців від дати надходження повідомлення заявка на винахід чи промисловий зразок може бути подана до відповідних органів іноземної держави.

Усі витрати, пов'язані з патентуванням в інших державах, лягають на заявника або іншу особу, у т. ч. іноземну, яка дала згоду авторові.

Слід зазначити, що чинні закони України про охорону прав на об'єкти промислової власності передбачають судове вирішення різних видів спірних питань, включаючи суд першої інстанції (юрисдикції), арбітражний або третейський суд. Забезпечення надійного судового захисту в цій сфері діяльності передбачено також відповідними міжнародними угодами і домовленостями, у т. ч. угодою про співпрацю між Україною і Європейським союзом, Генеральною угодою про тарифи і торгівлю (ГАТТ).

Згідно з чинним законодавством з питань охорони промислової власності, суди відповідно до їх компетенції розглядають такі спірні питання стосовно авторів промислової власності:

* про авторство на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, сорти рослин і породи тварин, товарні знаки і раціоналізаторські пропозиції;

про встановлення власника охоронного документа;

про порушення майнових прав власника охоронного документа

про включення і виконання ліцензійної угоди;

про встановлення факту використання об'єкта промислової власності;

про винагороду авторів винаходів і промислових зразків та корисних моделей і про право компенсації за порушення авторських прав;

про визнання охоронного документа недійсним, а також спірні

питання, що стосуються питань охорони промислової власності.

Практика розгляду спірних питань у судах загальної юрисдикції підтверджує існування відповідних труднощів, пов'язаних переважно з відсутністю практики і відповідної кваліфікації судів у сфері інтелектуальної власності, зокрема патентного права.

Висновок

Отже, на підставі наведеного можна визначити, що патентне право-- це сукупність правових норм, які регулюють суспільні відносини, що складаються у процесі створення, оформлення та використання результатів науково-технічної творчості. Це визначення патентного права в об'єктивному розумінні.

У суб'єктивному значенні-- це право, яким наділяється відповідно до законодавства автор будь-якого результату науково-технічної діяльності. Отже, об'єктом патентного права може бути результат науково-технічної діяльності незалежно від того, чи відповідає цей результат встановленим вимогам. Наприклад, винахідник подав пропозицію до Держпатенту України. Пропозиція вирізняється високою ефективністю, але її новизна втрачена. Пропозиція ознакам винаходу не відповідає і тому таким не може бути визнана. Але незважаючи на це, пропозиція не перестала бути об'єктом права власності її автора-винахідника. Інша справа, що держава не зможе забезпечити надійну правову охорону цієї пропозиції. Вона може одержати захист лише як раціоналізаторська пропозиція.

Отже, зробимо висновок, що патентом називається виданий державним органом (патентним відомством) документ, який дає особі або організації (патентовласникові) виключне право використовувати зазначене в патенті технічне рішення (винахід, промисловий зразок, корисну модель тощо). Патентну форму охорони об'єктів промислової власності в Україні введено вперше. Патентне законодавство формується досить активно, оскільки така форма охорони творчої діяльності найбільшою мірою відповідає вимогам ринкової економіки, хоча і є далеко не бездоганною. Патентне законодавство має передусім стимулювати усебічний розвиток науково-технічної творчості і використання її досягнень у народному господарстві України.

Список використаної літератури

1. Закони України: "Про власність" від 7 лютого 1991 р.,

2. "Про основи державної політики в сфері науки і науково-технічної діяльності" від 13 грудня 1991 р.,

3. "Про науково-технічну інформацію" від 25 червня 1993 р., "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" від 15 грудня 1993 р.,

4. "Про охорону прав на промислові зразки" від 15 грудня 1993 р.,

5. Положення про Державне патентне відомство України від 21 липня 1992 р.,

6. О.В. Дзера, Н.С Кузнєцова «Право власності в Україні», -Юрінком Інтер, 2000

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Подання та оформлення заявки на отримання патенту на винахід і корисну модель, проходження експертизи. Сукупність правових норм законодавства, які регулюють відносини, пов’язані з процедурою набуття права на винахід і корисну модель, та з її суб’єктами.

  курсовая работа [43,6 K], добавлен 28.05.2015

 • Поняття, юридична природа та правова суть промислової власності. Суб'єкти права на винаходи, права на технічні моделі та промислові зразки. Вивчення порядку оформлення прав на винаходи. Юридичне оформлення патентів на винаходи, порядок їх вживання.

  реферат [28,6 K], добавлен 15.12.2014

 • Оформлення документів заявки. Загальні вимоги до змісту документів заявки. Структурні формули хімічних сполук. Математичні формули і символи. Заява про видачу патенту. Опис винаходу та корисної моделі. Перелік фігур креслення. Підпис формули винаходу.

  реферат [43,3 K], добавлен 11.03.2016

 • Поняття промислового зразка. Особливості надання йому правової охорони. Визначення умов патентоспроможності промислового зразка. Патент та патентовласники: сутність, значення. Порядок одержання та припинення дії патенту. Захист прав власника патенту.

  реферат [24,0 K], добавлен 06.02.2014

 • Поняття, сутність і юридична природа промислової власності. Об'єкти правової охорони. Суб'єкти права на винаходи, корисні моделі і промислові зразки, особливості оформлення прав на них. Визначення та значення патентування та захист прав патентовласника.

  курсовая работа [46,5 K], добавлен 20.05.2010

 • Поняття та об’єкти винаходу та корисної моделі. Умови надання правової охорони і патентоздатності винаходу та корисної моделі. Права та обов'язки патентовласників. Порядок одержання патенту на винахід. Патентування винаходів і корисних моделей в Україні.

  курсовая работа [41,3 K], добавлен 30.12.2013

 • Майнові права на патент. Немайнові права патентовласника. Строк дії прав на патент. Шляхи здійснення порушення прав на патент. Кримінальна відповідальність за порушення прав власника патенту на винахід і корисну модель за національним законодавством.

  курсовая работа [46,4 K], добавлен 23.08.2014

 • Коротка характеристика Закону України "Про охорону прав на винаходи та корисні моделі". Видача патенту на секретний винахід. Порівняння основних підходів до правового регулювання секретних винаходів у країнах Євросоюзу, США, Росії та в Україні.

  доклад [21,9 K], добавлен 22.04.2012

 • Загальне положення про інтелектуальну власність. Характеристика об'єктів і суб'єктів авторського і суміжних прав. Структура права промислової власності. Порядок оформлення прав на винаходи, корисні моделі, промислові зразки. Поняття ліцензійних договорів.

  научная работа [325,3 K], добавлен 29.04.2014

 • Поняття та правове регулювання права промислової власності, особливості використання прав на її об'єкти. Правила складання та подання заявок на винахід та заявки на корисну модель. Основні ознаки та механізм комерціалізації інтелектуальної власності.

  реферат [24,0 K], добавлен 28.12.2009

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.