Судові витрати. Судові штрафи

Поняття та види судових витрат в цивільному процесі, їх значення. Державне мито: обчислення, порядок сплати, повернення державного мита. Витрати, пов'язані з розглядом справи. Звільнення від сплати судових витрат. Цивільні процесуальні штрафи.

Рубрика Государство и право
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 17.10.2005
Размер файла 46,3 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

В адміністративному праві штраф є видом адміністративних стягнень за правопорушення (проступки), якими визнаються про-типравні, винні (умисні або необережні) дії чи бездіяльність, які посягають на державний або громадський порядок, власність, права і свободи громадян, на встановлений порядок управління (статті 9, 24 КАП). Отже, адміністративна відповідальність у вигляді штрафу настає за адміністративні правопорушення в сфері адміністратив-них правовідносин. їх охорона забезпечується різними органами державного управління, вони ж і застосовують штраф за адмініст-ративний проступок (статті 218--244 КАП). Як виняток штраф накладається суддями районних судів (ст. 221 КАП). Це свідчить про те, що штраф, передбачений адміністративним правом, відріз-няється від цивільно-процесуального штрафу за своєю правовою природою, за виконуваними функціями і широким суб'єктним складом його застосування Штефан М.И. Гражданская процессуальная ответственность. // Повы-шение роли гражданско-правовой ответственности в охране прав и интересов граждан и организаций. К., 1988. -- С. 227 -- 234..

Зняття та зменшення судового штрафу регулює ст. 83 ЦПК, згідно якої протягом десяти днів по одержанні копії ухвали особа, на яку накладено штраф, може просити суд, що наклав штраф, про зняття або зменшення розміру штрафу. Ця заява розглядається в судовому засіданні з повідомленням особи, на яку накладено штраф. Однак неявка цієї особи не є перешкодою для розгляду заяви.

На ухвалу про відмову суду або судді зняти штраф або зменшити його розмір може бути подано скаргу, внесено окреме подання.

Джерела

1. Конституція України.

2. Цивільний процесуальний кодекс України.

3. Декрет Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 р. «Про державне мито».

4. Закон України від 11 липня 1995 р. «Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів України» // Голос України. -- 16 серп. -- 1995 р.

5. Інструкція про порядок обчислення та справляння державного мита, затверджена наказом Головної державної податкової інспекції України від 22 квітня 1993 р. № 5

6. Інструкція про порядок і розміри відшкодування витрат та виплати винагороди особам у зв'язку з їх викликом до органів дізнання, попереднього слідства, прокуратури, суду або до органів (службових осіб), у провадженні яких перебувають справи про адміністративне правопорушення, затверджена постановою Ради Міністрів УРСР від 22 лютого 1991 р., із змінами і доповненнями, внесеними постановами Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1991 р. та від 7 травня 1993 р.

7. Указ Президента України від 21 листопада 1995 р. «Про внесення змін до Указу Президента України від 13 вересня 1994 р. № 519» // Інформаційний лист Вищого арбітражного суду України від 27 листопа-да 1995 р. № 01-8/844.

8. Указ Президента України N 762/96 від 25.08.96  „Про грошову реформу в Україні”.

9. Постанова Кабінету Міністрів України від 1 лютого 1995 р. № 78 «Про визначення розміру витрат, пов'язаних з розшуком відповідача у циві-льних справах».

10. Самощенко И. С, Фарукшин М.Х. Ответственность по советскому зако-нодательству. М., 1971.

11. Кузнецов Н.В. Санкции в гражданском процессуальном праве. Саратов, 1981.

12. Кузнецов Н.В. Советский гражданский процесс. М., 1985.

13. Матвеев Г.К. Основания гражданско-правовой ответственности. М., 1970.

14. Штефан М.И. Гражданская процессуальная ответственность. // Повы-шение роли гражданско-правовой ответственности в охране прав и интересов граждан и организаций. К., 1988.


Подобные документы

 • Поняття та основні види судових витрат. Розподіл судових витрат. Судовий збір та витрати, пов’язані з розглядом справи. Витрати, пов’язані з проведенням огляду доказів за місцем їх знаходження та вчиненням інших дій, необхідних для розгляду справи.

  курсовая работа [29,3 K], добавлен 30.12.2013

 • Поняття процесуальних строків та їх значення у кримінальному процесі. Строки проводження слідчих і процесуальних дій та порядок їх обчислення. Продовження строків досудового слідства. Поняття і види судових витрат. Відшкодування судових витрат.

  реферат [47,9 K], добавлен 08.08.2007

 • Поняття процесуальних строків та їх значення у кримінальному процесі. Строки провадження слідчих і процесуальних дій та порядок їх обчислення. Продовження строків досудового слідства. Поняття і види судових витрат.

  реферат [47,9 K], добавлен 25.07.2007

 • Поняття та види судових витрат. Відшкодування судових витрат: з сум, що видані і мають бути видані свідкам, потерпілим, експертам, спеціалістам, перекладачам і понятим; для оплати праці адвокатів; на стаціонарне лікування потерпілого.

  реферат [33,1 K], добавлен 27.07.2007

 • Історичні аспекти інституту судового збору у господарському процесуальному праві. Звільнення від сплати судових витрат у господарському процесі. Порядок сплати судового збору. Принципи організації діяльності судів по розгляду й вирішенню спорів.

  курсовая работа [49,0 K], добавлен 06.05.2015

 • Поняття і стадії господарського процесу. Прокурор у господарському процесі. Державне мито: порядок відрахування, розмір, звільнення від сплати, повернення. Порядок подання позову й наслідки порушення. Сутність касаційного оскарження, суб’єкти і об’єкти.

  контрольная работа [25,3 K], добавлен 20.07.2011

 • Процесуальні строки, їх юридична природа та види в адміністративному процесі. Зупинення провадження в адміністративній справі. Поняття та види судових витрат в адміністративному процесі та їх розподіл між сторонами. Особливості предметної підсудності.

  контрольная работа [30,8 K], добавлен 10.01.2009

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.