Кримінальна відповідальність за порушення авторського і суміжних прав

Місце злочину в системі кримінального законодавства. Характеристика об’єкта, предмета злочинного посягання. Об’єктивна сторона злочину, поняття матеріальної шкоди. Застосування кримінальної відповідальності за порушення авторського права та суміжних прав.

Рубрика Государство и право
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 12.10.2015
Размер файла 45,3 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Міжнародна охорона у сфері авторського права і суміжних прав нині динамічно розвивається. Швидке зростання темпів застосування цифрової технології, зокрема глобальних мереж, викликає необхідність постійної уваги в питаннях охорони, здійснення і забезпечення дотримання авторського права. Істотним недоліком системи захисту інтелектуальної власності є її занадто низька ефективність. Порушники права інтелектуальної власності не дуже бояться застосування до них встановлених чинним законодавством санкцій. Інколи доходи від неправомірного використання чужого твору чи об'єкта суміжного права перевищують встановлені санкції у сотні раз і з лихвою перекривають понесені витрати. Недоліками існуючої системи захисту права інтелектуальної власної є також відсутність спеціалізованих судів і суддів, що зумовлює досить тривалі строки розгляду навіть не дуже складних справ з приводу порушення права інтелектуальної власності. Ще однією причиною недостатньої ефективності захисту права інтелектуальної власності є численні можливості уникнути відповідальності порушника за невиконання уже прийнятого судом рішення у справі на користь позивача, що дає йому можливість зволікати з виконанням довгі роки.

Для більш суворого покарання за порушення авторського права законодавцем треба посилити ступінь відповідальності шляхом значного збільшення розміру штрафів.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР, (Електронний ресурс) Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/254.

2. Кримінальний кодекс України від 5.04.2001 р. № 2341 - ІІІ (Електронний ресурс). Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2341-14

3. Постатейний коментар до Кримінального кодексу України (Електронний ресурс). Режим доступу: http://ukrkniga.org.ua/ukrkniga-text/books/_book-699.htm

4. Закон України « Про авторське право та суміжні права» від 23.12.1993 № 3792-XII. (Електронний ресурс), Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3792-12

5. Закон України "Про кінематографію" від 13 січня 1998 р. (ст.ст. З, 4, 13,24).

6. Закон України "Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів та фонограм " від 23 березня 2000 р.

7. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 № 435-IV

8. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984 № 8073-X

9. Юридична енциклопедія / Ред. колегія: Ю. С. Шемшученко, М. П. Зяблюк, В. П. Горбатенко, В. Д. Гончаренко та ін. -- 1-й т. А-Г. -- К., Вид-во «Українська енциклопедія» ім. М. П. Бажана, 1998.

10. Жаров В. С. Стан та перспективи розвитку законодавства України у сфері інтелектуальної власності // Інтелектуальна власність. -- 2004. -- № 10. -- С. 8.

11. Займовский С. Г. Авторское право. -- М., 1914. (http://www.readoz.com/publication/read?i=1028188#page4)

12. Іванов В. М. Історія держави і права України. Навчальний посібник. -- К.: Атіка, 2003.

13. Коваль А. М. Порушення авторського права і суміжних прав (ст. 176 КК України): позиція сторони захисту у кримінальних справах // Адвокат. -- 2004. -- № 1. -- С. 22-25.

14. Пилипенко А. Новый законъ об авторскомъ правъ. -- СПб.: Изданіе А. С. Суворина, 1911.

15. Права, за якими судиться малоросійський народ 1743 р. (упорядник та автор нарису К. А. Вислобоков, відповід. редактор та автор передмови Ю. С. Шемшу-ченко). -- К., 1997.

16. Сташис В.В., Таций В.Я. Кримінальне право України Особлива частина. Підручник - Х.: Право, 2010.

17. Матишевський П.С. Кримінальне право України: Загальна частина: Підручник для студ. юрид. вузів і фак. - К.: А.С.К., 2001. - 352 с.

18. Судова практика щодо притягнення до кримінальної відповідальності в сфері авторського права - http://zakon.nau.ua

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Розробка методичних принципів вдосконалення юридичної відповідальності за правопорушення, що скоюються щодо авторських та суміжних прав. Правові засоби забезпечення прав і свобод фізичних та юридичних осіб щодо захисту авторського права та суміжних прав.

  дипломная работа [150,2 K], добавлен 10.12.2010

 • Способи забезпечення позову у справах про порушення авторського права і суміжних прав. Цивільно-правові способи захисту авторського права і суміжних прав. Сучасний стан розвитку системи охорони авторського права і суміжних прав.

  реферат [14,1 K], добавлен 16.06.2007

 • Проблема визначення обов’язкових та факультативних ознак об’єктивної сторони складу адміністративного правопорушення щодо об’єкта права інтелектуальної власності. Типові порушення авторського права та суміжних прав, характеристика форм їх здійснення.

  реферат [23,7 K], добавлен 09.05.2011

 • Аналіз права інтелектуальної власності в міжнародному масштабі. Особливості формування та розвитку авторського і суміжного прав. Основні суб'єкти авторського права. Майнові відносини у сфері суміжних прав. Огляд процесу міжнародної охорони суміжних прав.

  реферат [37,1 K], добавлен 30.10.2014

 • Поняття суміжних прав та їх застосування. Нормативно-правові акти, які їх регулюють. Українське законодавство щодо авторського права. Права виробників фонограм та відеограм. Класифікація суб’єктів суміжних прав, яка властива українській правовій моделі.

  реферат [18,3 K], добавлен 15.07.2009

 • Поняття і види результатів, що охороняються авторськими правами. Об’єкти та суб'єкти авторського права. Особисті немайнові права авторів. Майнові права авторів та особи, що має авторське право. Суміжні права. Захист авторського права і суміжних прав.

  контрольная работа [53,4 K], добавлен 23.10.2007

 • Поняття суміжних прав та їх цивільно-правовове регулювання. Суб'єкти авторського права і суміжних прав. Виникнення і здійснення суміжних прав. Особисті (немайнові) і майнові права виробників та виконавців фонограм. Строк їх охорони. Види винаходів.

  контрольная работа [19,6 K], добавлен 11.03.2010

 • Характеристика відповідальності за порушення норм аграрного законодавства в Україні. Майнова відповідальність, відшкодування збитків. Витратний метод визначення шкоди. Адміністративна та кримінальна відповідальність за порушення аграрного права.

  контрольная работа [38,8 K], добавлен 15.06.2016

 • Поняття необережності, як форми вини. Поняття та елементи складу злочину. Поняття об’єкта злочину та його структура. Об’єктивна сторона злочину. Суб’єкт злочину. Суб’єктивна сторона злочину. Класифікація необережних злочинів, особливості їх криміналізації

  курсовая работа [40,4 K], добавлен 18.03.2007

 • Законодавче визначення та ознаки суб’єкта злочину. Політична характеристика, соціальна спрямованість і суспільна небезпечність злочину. Вік кримінальної відповідальності. Поняття психологічного критерія осудності. Спеціальний суб’єкт злочину та його види.

  курсовая работа [33,6 K], добавлен 19.09.2013

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.