Здійснення особистих немайнових прав інтелектуальної власності

Захист інтелектуальної власності, авторських прав, моральних і матеріальних інтересів, що виникають у зв’язку з різними видами інтелектуальної діяльності. Особисті немайнові права фізичних осіб (поняття, зміст, система, особливості здійснення та захисту).

Рубрика Государство и право
Вид статья
Язык украинский
Дата добавления 11.09.2017
Размер файла 13,7 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

ЗДІЙСНЕННЯ ОСОБИСТИХ НЕМАЙНОВИХ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Качуровський В.В., здобувач

Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності

Національної академії правових наук України

Стаття присвячена дослідженню особливостей здійснення особистих немайнових прав інтелектуальної власності. Здійснення таких суб'єктивних цивільних прав розглядається в рамках основних умов, сформульованих автором.

Ключові слова: здійснення, авторство, особисті немайнові права, дієздатність, реалізація, умови здійснення.

Постановка проблеми. Важливим для розуміння динаміки особистих немайнових прав інтелектуальної власності є процес їх здійснення. При цьому ми підтримуємо позицію Р.О. Стефанчука, відповідно до якої процес динаміки суб'єктивного цивільного права повинен носити назву саме «здійснення» [1, с. 144]. Адже річ у тому, що аналіз чинної літератури та законодавства дає нам підстави стверджувати, що в цьому контексті немає єдиної думки. Найбільш часто поняття «здійснення» суб'єктивного цивільного права змішують із поняттям його «реалізації». На нашу думку, поняття «здійснення» повинно стосуватися суб'єктивних цивільних прав, тоді як поняття «реалізація» стосується правомочностей як складових частин суб'єктивного цивільного права. Адже здійснення суб'єктивного цивільного права відбувається через і внаслідок реалізації конкретного повноваження, конкретної правової можливості, які закладені у змісті цього права. І як правильно відзначав В.П. Грибанов: «Здійснення ж суб'єктивного цивільного права є реалізація цих можливостей» [2, с. 44]. Також слід звернути увагу і на те, що в науковій літературі доволі часто допускають і іншу семантичну неточність. Зокрема, деякі автори безпідставно поєднують поняття «реалізації» повноваження із поняттям «реалізації» правової норми. Так, наприклад, Н.І. Мірошнікова, яка розглядає питання здійснення суб'єктивних цивільних прав, не тільки неправильно іменує цей процес поняттям «здійснення», але й визначає певні форми «реалізації суб'єктивного права», такі як: дотримання, застосування правових норм, використання права, виконання юридичних обов'язків; застосування правових норм, виконання, дотримання суб'єктивних прав, здійснення суб'єктивних обов'язків, утримання від заборонених дій [3, с. 12]. Але такий підхід автора є неправильним, оскільки вказані форми є формами реалізації норм права (в об'єктивному розумінні), а не суб'єктивного права [4, с. 388].

Ступінь розробленості проблеми. Дослідження особистих немайнових прав знайшли своє відображення у працях таких радянських науковців: О.П. Вілейти, М.В. Гордона, М.К. Почанського, В.І. Серебровського, К.А. Флейшицта ін. Питання особистих немайнових прав інтелектуальної власності також розглядались у наукових працях відомих українських та зарубіжних учених-правників, зокрема: В.В. Луця, М.М. Малеїної, О.А. Підопригори, О.О. Підо- пригори, О.М. Піцан, В.О. Калятіна, З.В. Ро- мовської, О.Д. Святоцького, О.П. Сергєєва, Р.О. Стефанчука, Г.В. Чурпіти, Р.Б. Шишки, Ш.Т. Тагайназарова, Б.Р. Расулова та інших.

Мета статті полягає у формуванні нових поглядів на здійснення особистих немайнових прав інтелектуальної власності.

Виклад основного матеріалу. Здійснення суб'єктивного цивільного права - завершальний етап правового регулювання, і, як правильно відмічається в науковій літературі, саме таким чином абстрактна можливість (правоздатність) перетворюється спочатку в конкретну можливість (суб'єктивне право), а потім і в реальну дійсність (здійснення права) [5, с. 6-8].

В силу ст. 12 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України) [6] учасники цивільних правовідносин вільно, на власний розсуд розпоряджаються своїми цивільними правами, що по суті означає закріплення в ЦК України принципу, «що не заборонено законом, то дозволено». Згідно з цим учасники цивільних правовідносин можуть на власний розсуд здійснювати суб'єктивні цивільні права або не здійснювати їх. Визначаючи вільне здійснення особою цивільних прав, закон встановлює для цього низку гарантій.

Розглянемо гарантії, які стосуються здійснення особистих немайнових прав інтелектуальної власності. По-перше, закон встановлює, що нездійснення особою своїх цивільних прав не є підставою для їх припинення, крім випадків, встановлених законом. По-друге, закон встановлює презумпцію добросовісності та розумності здійснення особою свого цивільного права, що діє до того часу, коли інше не буде встановлено судом.

Отже, визначаючи методологічні засади нашого наукового дослідження, ми вважаємо, що поняття «здійснення суб'єктивного цивільного права» слід розуміти, як усі можливі види поведінки носія відповідного суб'єктивного цивільного права, які спрямовані як на реалізацію окремих повноважень, що складають зміст даного права, так і на здійснення даного права в цілому, що може відбуватись у визначеній у законодавстві формі. Таке визначення, на нашу думку, є загальнотеоретичним та універсальним, оскільки може бути застосоване до будь-якої групи суб'єктивних цивільних прав, у тому числі і до особистих немайнових прав інтелектуальної власності. Водночас здійснення суб'єктивного цивільного права не може відбуватись спонтанно, хаотично та безсистемно. І тому законодавець ставить певні вимоги, які є обов'язковими для врахування при здійсненні того чи іншого права. Так, аналізуючи чинне законодавство та доктрину цивільного права на предмет динаміки суб'єктивного цивільного права, М.О. Стефанчук обґрунтовано доводить, що здійснення суб'єктивних цивільних прав можливе та повинно відбуватися за таких основних умов: 1) особа повинна бути наділена необхідною цивільною правоздатністю; 2) особа повинна бути наділена необхідним обсягом цивільної дієздатності; 3) поведінка щодо здійснення своїх цивільних прав повинна відповідати принципам здійснення суб'єктивних цивільних прав [7, с. 11].

Поняття «правоздатності фізичної особи», яке закріплене ст. 25 ЦК України, є категорією виключно юридичною та означає здатність фізичної особи мати цивільні права та обов'язки. За своїм характером правоздатність фізичної особи визначається, як передумова до володіння тими чи іншими цивільними правами та обов'язками, і лише реалізувавши свою правоздатність, фізична особа може набути тих чи інших суб'єктивних цивільних прав чи створити для себе певні цивільні обов'язки.

Згідно зі ст. 54 Конституції України громадянам гарантується свобода літературної, художньої, наукової і технічної творчості, захист інтелектуальної власності, їхніх авторських прав, моральних і матеріальних інтересів, що виникають у зв'язку з різними видами інтелектуальної діяльності.

Згідно з ч. 2 ст. 25 ЦК України момент виникнення правоздатності пов'язується з фактом народження дитини, а відповідно до ч. 4 ст. 25 ЦК України правоздатність фізичної особи припиняється в день її смерті.

Отже, правоздатність суб'єкта особистих немайнових прав інтелектуальної власності виникає з моменту народження та обмежена його смертю.

Другою умовою здійснення особистих немайнових прав, як різновиду суб'єктивних цивільних прав фізичної особи, є наявність в останньої необхідного обсягу цивільної дієздатності. Аналізуючи поняття «цивільної дієздатності», слід відмітити, що відповідно до ст. Зо ЦК України зазначається, що цивільною дієздатністю фізичної особи є її здатність своїми діями набувати для себе цивільних прав і самостійно їх здійснювати, а також здатність своїми діями створювати для себе цивільні обов'язки, самостійно їх виконувати та нести відповідальність у разі їх невиконання.

Варто підкреслити, що право на творчість не обмежене у віці і тому не збігається з загальною цивільною дієздатністю, яка відповідно до ст. 11 Цк України настає по досягненні громадянином України 18-річного віку. У такому віці він має право вчиняти будь-які правові дії. Для створення твору літератури, мистецтва, промислового зразка чи для винаходу досягнення цього віку не вимагається. Відомо немало творів мистецтва, художньої літератури, досить цінних винаходів, оригінальних технічних пристроїв, авторами яких є діти.

Неповнолітні творці будь-яких творів літератури, мистецтва, об'єктів промислової власності наділяються тими самими правами, що й їхні повнолітні колеги. Вони мають право авторства, право на ім'я, на винагороду за використання їхніх творів чи об'єктів промислової власності та інші права та пільги [8, с. 572-573].

Особисті немайнові права інтелектуальної власності належать суб'єктам права інтелектуальної власності, які набули свого статусу в результаті створення або державної реєстрації прав на об'єкт права інтелектуальної власності.

Особливості набуття права інтелектуальної власності, тобто визначення моменту (юридичного факту), з якого особа набуває статусу суб'єкта права інтелектуальної власності, залежить від особливостей об'єкта права інтелектуальної власності.

Фізична особа визнається суб'єктом авторського права з моменту створення твору (втілення в об'єктивну форму). Набуття статусу суб'єкта суміжних прав, залежно від об'єкта правової охорони, законодавець пов'язує з двома підставами: по-перше, право інтелектуальної власності на виконання, передачу (програму) організації мовлення виникає з моменту її першого здійснення; по-друге, право інтелектуальної власності на фонограму чи відеограму виникає з моменту її вироблення. Набуття статусу суб'єкта авторського права, так само як і суміжних прав, не вимагає вчинення формальних дій щодо реєстрації відповідних прав у державних органах [9, с. 11-12].

Аналізуючи чинне законодавство, особисті немайнові права на об'єкти права промислової власності виникають із моменту державної реєстрації таких прав.

Враховуючи те, що створення твору не завжди виступає єдиною підставою виникнення права інтелектуальної власності, ми пропонуємо розрізняти момент створення твору та момент виникнення майнових прав інтелектуальної власності. Це обумовлено тим, що особисті немайнові права в будь-якому випадку виникають у творця з моменту створення об'єкта інтелектуальної власності та вираження його в об'єктивній формі. Тому незалежно від творчої праці виникнення особистих немайнових прав має пов'язуватися зі створенням твору, а не дотриманням будь-яких формальних процедур. інтелектуальний право немайновий авторський

Останньою умовою здійснення особистих немайнових прав інтелектуальної власності є поведінка щодо здійснення таких прав, яка повинна відповідати принципам здійснення суб'єктивних цивільних прав.

Водночас необхідно підкреслити, що здійснення учасниками цивільних відносин своїх цивільних прав є обмеженим, оскільки межі здійснення цивільних прав визначені законом (статті 13 і 14 ЦК України).

Таким чином, здійснення особистих немайнових прав інтелектуальної власності - завершальний етап правового регулювання, в якому абстрактна можливість (правоздатність) перетворюється спочатку в конкретну можливість (суб'єктивне право), а потім і в реальну дійсність (здійснення права). По суті здійснення особистих немайнових прав інтелектуальної власності має відповідати принципу, «що не заборонено законом, то дозволено».

Література

1. Стефанчук Р.О. Особисті немайнові права фізичних осіб (поняття, зміст, система, особливості здійснення та захисту): монографія / Р.О. Стефанчук; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. К.: КНТ, 2008. - 626 с.

2. Грибанов В.П. Осуществление и защита гражданских прав. - М.: Статут, 2000. - 411 с.

3. Мирошникова Н.И. Механизм осуществления субъективных гражданских прав: учеб. пособие. - Ярославль: ЯрГУ, 1989. - 83 с.

4. Скакун О.Ф. Теорія держави і права: підручник. - Харків, Консум, 2001. - 656 с.

5. Максименко С.Т. Осуществление гражданских прави исполнение обязанностей: автореф. дис.... канд. юрид. наук: 12.712 / Саратовский юрид. ин-т. - Саратов, 1970. - 17 с.

6. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року // Офіційний вісник України. - 2003. - № 11. - Ст. 46.

7. Стефанчук М.О. Межі здійснення суб'єктивних цивільних прав: автореф. дис.... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. - К., 2006. - 20 с.

8. Цивільне право України: підручник: У 2-х кн. / Д.В. Боброва, О.В. Дзера, А.С. Довгерт та ін.; За ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнєцової. - К.: Юрінком Інтер, 1999. - 864 с.

9. Мироненко Н.М. Поняття суб'єктів права інтелектуальної власності та критерії їх класифікації / Н.М. Мироненко // Теорія і практика інтелектуальної власності. - 2009. - № 2. - С. 11-24.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Поняття інтелектуальної власності, розвиток інтелектуальної власності в Україні. Поняття майнових і особистих немайнових прав автора. Способи використання об’єктів авторських прав. Поняття авторської винагороди. Розвиток міжнародної торгівлі ліцензіями.

  контрольная работа [29,3 K], добавлен 18.11.2010

 • Поняття цивільно – правового захисту. Захист права приватної власності. Віндикаційний і негаторний позови. Захист особистих немайнових прав. Захист прав інтелектуальної власності. Цивільно- правові проблеми захисту особистих і майнових прав громадян і мож

  курсовая работа [60,2 K], добавлен 03.05.2005

 • Методи та законодавча база захисту та запобігання порушенню прав інтелектуальної власності. Типові порушення авторського права та суміжних прав. Відстеження порушень прав інтелектуальної власності, форми та засоби їх захисту, визначення відповідальності.

  реферат [432,6 K], добавлен 03.08.2009

 • Право інтелектуальної власності в об'єктивному розумінні, його основні джерела та види. Ключові об'єкти та інститути права інтелектуальної власності. Суб’єктивні права інтелектуальної власності. Поняття і форми захисту права інтелектуальної власності.

  презентация [304,2 K], добавлен 12.04.2014

 • Загальні положення про систему захисту прав інтелектуальної власності. Цивільно-правовий захист права інтелектуальної власності: захист авторського права і суміжних прав, захист патентних прав. Кримінально-правовий та адміністративно-правовий захист.

  реферат [32,7 K], добавлен 14.02.2010

 • Суть інтелектуальної власності - закріплених законом прав, які є результатом інтелектуальної діяльності в науковій, літературній, художній, промисловій галузях. Міжнародно-правові акти з питань інтелектуальної власності та державна система управління нею.

  реферат [300,6 K], добавлен 11.10.2011

 • Загальна характеристика інститутів інтелектуальної власності. Виявлення проблем, пов`язаних з набуттям, здійсненням, захистом та охороною даних прав. Методи вирішення проблем та вдосконалення законодавства України в сфері інтелектуальної власності.

  курсовая работа [61,6 K], добавлен 12.09.2015

 • Цивільно-правовий, кримінально-правовий і адміністративно-правовий спосіб захисту права інтелектуальної власності. Судовий порядок юрисдикційного захисту права інтелектуальної власності. Застосування негайних заходів щодо запобігання порушенню права.

  презентация [47,3 K], добавлен 10.05.2019

 • Розгляд особливостей цивільного, кримінального та адміністративно-правового способів охорони та захисту інтелектуальної власності згідно законодавства України. Порівняльна характеристика європейського і вітчизняного досвіду захисту авторських прав.

  контрольная работа [40,5 K], добавлен 18.06.2011

 • Поняття інтелектуальної власності. Загальні відомості про патентну інформацію та документацію. Відповідальність за порушення прав на об'єкти права інтелектуальної власності. Міжнародні договори, конвенції та угоди у сфері інтелектуальної власності.

  учебное пособие [1,2 M], добавлен 12.12.2011

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.