Інтелектуальна власність

Набуття та здійснення прав інтелектуальної власності. Право промислової власності (патентне право). Регулювання правовідносин у сфері інтелектуальної власності нормами цивільного, господарського та кримінально-процесуального законодавства України.

Рубрика Государство и право
Вид учебное пособие
Язык украинский
Дата добавления 15.01.2012
Размер файла 54,1 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Рівненський інститут слов'янознавства

Київського славістичного університету

Кафедра психології

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ

ТЕСТИ

для студентів РІС КСУ

очної та заочної форм навчання

Рівне - 2008р.

Інтелектуальна власність. Конспект лекцій для студентів РІС КСУ денної та заочної форми навчання. - На правах рукопису: Рівне, РІС КСУ, 2008. - 86 стор.

Укладач: Віленський Г.Л.

Рецензенти: Стоколос Надія Георгіївна, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри філософії і соціальних наук Рівненського інституту слов'янознавства;

Дубей Аркадій Володимирович, в.о.доц. кафедри філософії і соціальних наук Рівненського інституту слов'янознавства.

Розглянуто та схвалено на засіданні кафедри філософії і соціальних наук.

Державна система правової охорони інтелектуальної власності має забезпечувати реалізацію проголошеного у ст. 54 Конституції України права кожного громадянина на захист прав інтелектуальної власності, а також моральних і матеріальних інтересів, що виникають у зв'язку з різними видами інтелектуальної діяльності. Незнання законодавства, що регулює правовідносини у сфері інтелектуальної власності, може призвести до порушення чужих прав на об'єкти права інтелектуальної власності, що тягне за собою адміністративну, цивільну або навіть кримінальну відповідальність.

Цей навчальний посібник з тестами може бути корисним для викладачів та студентів вищих навчальних закладів, а також підприємців, які бажають підвищити свою кваліфікацію з питань інтелектуальної власності, для проведення поточного та підсумкового контролю ступені засвоєння знань з навчальної дисципліни „Інтелектуальна власність.

© Віленський Г.Л. 2008

Вступ

Головною продуктивною силою в наш час виступають інтелект, знання і творчий потенціал людини, які мають стати визначальним фактором розвитку українського суспільства. Тому, однією з головних проблем сучасності, яка потребує постійної уваги з боку держави, є належне використання інтелектуального потенціалу нації. Найбільшою цінністю сучасного цивілізованого світу є людина, її права та свободи. Це, зокрема, право володіти, користуватися і розпоряджатися результатами своєї інтелектуальної творчої діяльності. Державна система правової охорони інтелектуальної власності має забезпечувати реалізацію проголошеного у ст. 54 Конституції України права кожного громадянина на захист прав інтелектуальної власності, а також моральних і матеріальних інтересів, що виникають у зв'язку з різними видами інтелектуальної діяльності. Незнання законодавства, що регулює правовідносини у сфері інтелектуальної власності, може призвести до порушення чужих прав на об'єкти права інтелектуальної власності, що тягне за собою адміністративну, цивільну або навіть кримінальну відповідальність.

Пропонований курс з навчальної дисципліни "Інтелектуальна власність" поділяється на дев'ять тем, у яких розкриваються питання, пов'язані з визначенням понять інтелектуальної власності та права інтелектуальної власності, їх місця в правовій системі України. У пропонованому курсі також розкриваються питання правової охорони інтелектуальної власності нормами цивільного та адміністративного права України, а також питання захисту прав інтелектуальної власності нормами кримінального права та регулювання правовідносин у сфері інтелектуальної власності нормами цивільного, господарського та кримінально-процесуального законодавства України.

Цей навчальний посібник з тестами може бути корисним для викладачів та студентів вищих навчальних закладів, а також підприємців, які бажають підвищити свою кваліфікацію з питань інтелектуальної власності, для проведення поточного та підсумкового контролю ступені засвоєння знань з навчальної дисципліни „Інтелектуальна власність.

Тема 1. Поняття інтелектуальної власності, права інтелектуальної власності і їх місце в правовій системі України

1.1 Цілеспрямована пошукова діяльність людини, результатом якої є щось якісно нове, яке вирізняється неповторністю, оригінальністю і суспільно-історичною унікальністю - це

1) творчість;

2) наука;

3) мистецтво;

4) література;

5) інженерія.

1.2 За своєю цілеспрямованістю творчість поділяють на два основних види:

1) позитивна творчість і негативна творчість;

2) індивідуальна творчість і колективна творчість;

3) духовна творчість і науково-технічна творчість;

4) прозаїчна творчість і поетична творчість.

1.3 Позначити зайве в переліку можливих відповідей: До результатів науково-технічної творчості належать

1) винаходи в галузях людської діяльності, корисні моделі, промислові зразки;

2) знаки для товарів і послуг, знаки обслуговування;

3) фірмові назви і комерційні позначення;

4) виконання, фонограми;

5) інформаційна продукція;

6) селекційні досягнення.

1.4. Позначити зайве в переліку можливих відповідей: На цей час результати інтелектуальної діяльності прийнято поділяти на три групи

1) право художньо-літературної власності;

2) право промислової власності;

3) право комерційної власності

4) право на засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг.

1.5 Комплекс майнових і особистих немайнових прав на результати інтелектуальної, творчої діяльності, перелік яких встановлюється в законодавстві - це

1) інтелектуальна власність;

2) право інтелектуальної власності;

3) право власності;

4) власність.

1.6 Право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об'єкт права інтелектуальної власності, визначений ЦКУ та іншим законом - це

1) інтелектуальна власність;

2) право інтелектуальної власності;

3) право власності;

4) власність.

1.7 Встановлення системи правових норм, що регулюють відносини з приводу створення і використання об'єктів інтелектуальної власності - це

1) обмеження прав інтелектуальної власності;

2) охорона прав інтелектуальної власності;

3).захист прав інтелектуальної власності;

4) фіксація прав інтелектуальної власності.

1.8 Сукупність заходів, спрямованих на визнання та відновлення прав інтелектуальної власності у випадку їх порушення - це

1) обмеження прав інтелектуальної власності;

2) охорона прав інтелектуальної власності;

3).захист прав інтелектуальної власності;

4) фіксація прав інтелектуальної власності.

1.9 Позначити зайве в переліку можливих відповідей: Принципами патентного права є

1) надання правової охорони лише тим об'єктам інтелектуальної власності, які офіційно визнані патентоспроможними на основі критеріїв новизни, неочевидності та промислової придатності;

2) „патентна чистота” об'єктів промислової власності, що вимагає використання останніх без порушення патентних прав інших осіб;

3) визнання за власником патенту виключних прав на використання запатентованих об'єктів інтелектуальної власності та встановлення санкцій за порушення цих прав;

4) визнання за державою виключних прав на використання запатентованих її громадянами об'єктів інтелектуальної власності та встановлення санкцій за порушення цих прав;

5) узгодження інтересів власників патентів та суспільства в цілому на основі запровадження вилучень із сфери патентної монополії, продиктованих суспільними потребами.

1.10 Позначити зайве в переліку можливих відповідей: Принципами авторського права і суміжних прав є

1) встановлення охорони усім об'єктам авторського права і суміжних прав, навіть тим, які не пройшли спеціальної процедури їх реєстрації та формальної експертизи в державних органах;

2) „патентна чистота” об'єктів власності, що вимагає використання останніх без порушення патентних прав інших осіб;

3) непідлежність правовій охороні і захисту ідей авторів, що не втілені у певні форми вираження;

4) територіальність охорони і захисту (твори громадян певної держави, будуть охоронятись на території інших держав за умов підписання відповідних міждержавних угод).

1.11 Надана правомочній особі можливість застосування заходів правоохоронного характеру для відновлення його порушених прав чи таких, що оспорюються - це

1) інтелектуальна власність;

2) право інтелектуальної власності;

3) право власності;

4) власність;

5) право на захист.

1.12 Комплекс внутрішньо погоджених організаційних заходів щодо захисту прав - це

1) форма захисту прав;

2) юрисдикційна форма захисту прав;

3) неюрисдикційна форма захисту прав;

4) належна форма захисту прав.

1.13 Діяльність уповноважених державою органів по захисту порушених прав чи тих, що оспорюються - це

1) форма захисту прав;

2) юрисдикційна форма захисту прав;

3) неюрисдикційна форма захисту прав;

4) належна форма захисту прав.

1.14 Дії фізичних і юридичних осіб по захисту прав інтелектуальної власності, які здійснюються ними самостійно, без звертання за допомогою до державних чи інших компетентних органів - це

1) форма захисту прав;

2) юрисдикційна форма захисту прав;

3) неюрисдикційна форма захисту прав;

4) належна форма захисту прав.

1.15 Основні засади науково-технічної політики визначає

1) Президент України;

2) Верховна Рада України;

3) Кабінет Міністрів України;

4) Міністерство освіти і науки України;

5) Державний департамент інтелектуальної власності (Держдепартамент);

6) Український інститут промислової власності;

7) Українське агентство з авторських і суміжних прав;

8) Державне підприємство „Інтелзахист”;

9) вищий навчальний заклад - Інститут інтелектуальної власності і права.

1.16 Програми науково-технічного розвитку держави затверджує

1) Президент України;

2) Верховна Рада України;

3) Кабінет Міністрів України;

4) Міністерство освіти і науки України;

5) Державний департамент інтелектуальної власності (Держдепартамент);

6) Український інститут промислової власності;

7) Українське агентство з авторських і суміжних прав;

8) Державне підприємство „Інтелзахист”;

9) вищий навчальний заклад - Інститут інтелектуальної власності і права.

1.17 Загальнодержавні програми економічного, науково-технічного, соціального і культурного розвитку України здійснює

1) Президент України;

2) Верховна Рада України;

3) Кабінет Міністрів України;

4) Міністерство освіти і науки України;

5) Державний департамент інтелектуальної власності (Держдепартамент);

6) Український інститут промислової власності;

7) Українське агентство з авторських і суміжних прав;

8) Державне підприємство „Інтелзахист”;

9) вищий навчальний заклад - Інститут інтелектуальної власності і права.

1.18 Безпосереднє керівництво інтелектуальною діяльністю здійснює

1) Президент України;

2) Верховна Рада України;

3) Кабінет Міністрів України;

4) Міністерство освіти і науки України;

5) Державний департамент інтелектуальної власності (Держдепартамент);

6) Український інститут промислової власності;

7) Українське агентство з авторських і суміжних прав;

8) Державне підприємство „Інтелзахист”;

9) вищий навчальний заклад - Інститут інтелектуальної власності і права.

1.19 Державні органи управління інтелектуальною власністю утворює

1) Президент України;

2) Президент України;

3) Кабінет Міністрів України;

4) Міністерство освіти і науки України;

5) Державний департамент інтелектуальної власності (Держдепартамент);

6) Український інститут промислової власності;

7) Українське агентство з авторських і суміжних прав;

8) Державне підприємство „Інтелзахист”;

9) вищий навчальний заклад - Інститут інтелектуальної власності і права.

1.20 За здійснення політики у сфері інтелектуальної власності в Україні відповідає

1) Президент України;

2) Верховна Рада України;

3) Кабінет Міністрів України;

4) Міністерство освіти і науки України;

5) Державний департамент інтелектуальної власності (Держдепартамент);

6) Український інститут промислової власності;

7) Українське агентство з авторських і суміжних прав;

8) Державне підприємство „Інтелзахист”;

9) вищий навчальний заклад - Інститут інтелектуальної власності і права.

1.21 Виконання конкретних функцій у сфері інтелектуальної власності покладено на

1) Президент України;

2) Верховна Рада України;

3) Кабінет Міністрів України;

4) Міністерство освіти і науки України;

5) Державний департамент інтелектуальної власності (Держдепартамент);

6) Український інститут промислової власності;

7) Українське агентство з авторських і суміжних прав;

8) Державне підприємство „Інтелзахист”;

9) вищий навчальний заклад - Інститут інтелектуальної власності і права.

1.22 Здійснення експертизи заявок на об'єкти промислової власності є головною функцією

1) Президент України;

2) Верховна Рада України;

3) Кабінет Міністрів України;

4) Міністерство освіти і науки України;

5) Державний департамент інтелектуальної власності (Держдепартамент);

6) Український інститут промислової власності;

7) Українське агентство з авторських і суміжних прав;

8) Державне підприємство „Інтелзахист”;

9) вищий навчальний заклад - Інститут інтелектуальної власності і права.

1.23 Колективне управління правами авторів є головною функцією

1) Президент України;

2) Верховна Рада України;

3) Кабінет Міністрів України;

4) Міністерство освіти і науки України;

5) Державний департамент інтелектуальної власності (Держдепартамент);

6) Український інститут промислової власності;

7) Українське агентство з авторських і суміжних прав;

8) Державне підприємство „Інтелзахист”;

9) вищий навчальний заклад - Інститут інтелектуальної власності і права.

1.24 Удосконалення організації видачі контрольних марок для маркування примірників аудіовізуальних творів та фонограм, комп'ютерних програм, баз даних, а також посилення захисту прав інтелектуальної власності та попередження правопорушень у цій сфері є функцією

1) Президент України;

2) Верховна Рада України;

3) Кабінет Міністрів України;

4) Міністерство освіти і науки України;

5) Державний департамент інтелектуальної власності (Держдепартамент);

6) Український інститут промислової власності;

7) Українське агентство з авторських і суміжних прав;

8) Державне підприємство „Інтелзахист”;

9) вищий навчальний заклад - Інститут інтелектуальної власності і права.

1.25 Підготовка та підвищення кваліфікації фахівців у сфері інтелектуальної власності є функцією

1) Президент України;

2) Верховна Рада України;

3) Кабінет Міністрів України;

4) Міністерство освіти і науки України;

5) Державний департамент інтелектуальної власності (Держдепартамент);

6) Український інститут промислової власності;

7) Українське агентство з авторських і суміжних прав;

8) Державне підприємство „Інтелзахист”;

9) вищий навчальний заклад - Інститут інтелектуальної власності і права.

патентний право інтелектуальний

Тема 2. Набуття та здійснення прав інтелектуальної власності

2.1 Позначити зайве в переліку можливих відповідей: Об'єктами авторського права власності є

1) літературні та художні твори;

2) фонограми, відеограми, передачі (програми) організацій мовлення;

3) комп'ютерні програми;

4) компіляції даних (бази даних).

2.2 Позначити зайве в переліку можливих відповідей: Об'єктами суміжних прав власності є

1) виконання;

2) фонограми, відеограми;

3) передачі (програми) організацій мовлення;

4) комп'ютерні програми.

2.3 Позначити зайве в переліку можливих відповідей: Об'єктами промислового права інтелектуальної власності є

1) наукові відкриття;

2) комп'ютерні програми.

3) винаходи, корисні моделі, промислові зразки;

4) компонування (топографії) інтегральних мікросхем;

5) раціоналізаторські пропозиції;

6) сорти рослин, породи тварин;

2.4 Позначити зайве в переліку можливих відповідей: Нетрадиційними об'єктами права інтелектуальної власності є

1) комерційні (фірмові) найменування;

2) торговельні марки (знаки для товарів і послуг);

3) географічні зазначення;

4) комерційні таємниці;

5) наукові відкриття.

2.5 Позначити зайве в переліку можливих відповідей: Суб'єктами права інтелектуальної власності є

1) автор;

2) виконавець;

2) винахідник;

4) патентний повірений.

2.6 Позначити зайве в переліку можливих відповідей: Особистими немайновими правами інтелектуальної власності є

1) право на визнання людини творцем (автором, виконавцем, винахідником тощо) об'єкта права інтелектуальної власності;

2) право на використання об'єкта права інтелектуальної власності;

3) право перешкоджати будь-якому посяганню на право інтелектуальної власності, здатному завдати шкоди честі чи репутації творця об'єкта права інтелектуальної власності;

4) інші особисті немайнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

2.7 Позначити зайве в переліку можливих відповідей: Особистими немайновими правами інтелектуальної власності є

1) право на визнання людини творцем (автором, виконавцем, винахідником тощо) об'єкта права інтелектуальної власності;

2) право на використання об'єкта права інтелектуальної власності;

3) виключне право дозволяти використання об'єкта права інтелектуальної власності;

4) виключне право перешкоджати неправомірному використанню об'єкта права інтелектуальної власності, в тому числі забороняти таке використання;

5) інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

2.8 Майнові права інтелектуальної власності можуть відповідно до закону бути вкладом до статутного капіталу юридичної особи, предметом договору застави та інших зобов'язань, а також використовуватися в інших цивільних відносинах

1) так;

2) ні;

3) не визначено законом;

4) не знаю.

2.9 Особисті немайнові права інтелектуальної власності є чинними

1) 10 років;

2) 15 років;

3) 20 років;

4) 30 років;

5) 35 років;

2) 50 років;

3) 70 років;

4) безстроково.

2.10 Строк чинності майнових прав інтелектуальної власності на твір спливає через

1) 10 років;

2) 15 років;

3) 20 років;

4) 30 років;

5) 35 років;

2) 50 років;

3) 70 років;

4) безстроково.

2.11 Строк чинності майнових суміжних прав інтелектуальної власності на твір спливає через

1) 10 років;

2) 15 років;

3) 20 років;

4) 30 років;

5) 35 років;

2) 50 років;

3) 70 років;

4) безстроково.

2.12 Строк чинності виключних майнових прав інтелектуальної власності на винахід спливає через

1) 10 років;

2) 15 років;

3) 20 років;

4) 30 років;

5) 35 років;

2) 50 років;

3) 70 років;

4) безстроково.

2.13 Строк чинності виключних майнових прав інтелектуальної власності на корисну модель спливає через

1) 10 років;

2) 15 років;

3) 20 років;

4) 30 років;

5) 35 років;

2) 50 років;

3) 70 років;

4) безстроково.

2.14 Строк чинності виключних майнових прав інтелектуальної власності на промисловий зразок

1) 10 років;

2) 15 років;

3) 20 років;

4) 30 років;

5) 35 років;

2) 50 років;

3) 70 років;

4) безстроково.

2.15 Строк чинності виключних майнових прав інтелектуальної власності на компонування інтегральної мікросхеми

1) 10 років;

2) 15 років;

3) 20 років;

4) 30 років;

5) 35 років;

2) 50 років;

3) 70 років;

4) безстроково;

2.16 Строк чинності виключних майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин, породу тварин спливає через

1) 10 років;

2) 15 років;

3) 20 років;

4) 30 років;

5) 35 років;

2) 50 років;

3) 70 років;

4) безстроково.

2.17 Строк чинності виключних майнових прав інтелектуальної власності щодо дерев та винограду спливає через

1) 10 років;

2) 15 років;

3) 20 років;

4) 30 років;

5) 35 років;

2) 50 років;

3) 70 років;

4) безстроково.

2.18 Майнові права інтелектуальної власності на торговельну марку є чинними протягом

1) 10 років;

2) 15 років;

3) 20 років;

4) 30 років;

5) 35 років;

2) 50 років;

3) 70 років;

4) безстроково.

2.19 Право інтелектуальної власності на географічне зазначення є чинним з дати, наступної за датою державної реєстрації, і охороняється

1) 10 років;

2) 15 років;

3) 20 років;

4) 30 років;

5) 35 років;

2) 50 років;

3) 70 років;

4) безстроково.

2.20 Патент на промисловий зразок видається на

1) 10 років і може бути продовжений на 5 років;

2) 10 років і може бути продовжений на 10 років;

3) 15 років і може бути продовжений на 5 років;

4) 20 років;

5) 30 років;

6) 35 років;

7) 50 років;

8) 70 років.

2.21 Патенти на винаходи і нові сорти рослин діють протягом

1) 10 років і може бути продовжений на 5 років;

2) 10 років і може бути продовжений на 10 років;

3) 15 років і може бути продовжений на 5 років;

4) 20 років;

5) 30 років;

6) 35 років;

7) 50 років;

8) 70 років;

9) безстроково.

2.22 Свідоцтво на знак для товарів і послуг діє протягом 10 років і ця дія може бути продовжена на 10 років

1) 10 років і може бути продовжений на 5 років;

2) 10 років і може бути продовжений на 10 років;

3) 15 років і може бути продовжений на 5 років;

4) 20 років;

5) 30 років;

6) 35 років;

7) 50 років;

8) 70 років;

9) безстроково.

2.23 Особисті немайнові права інтелектуальної власності на об'єкт, створений у зв'язку з виконанням трудового договору, належать

1) працівникові, який створив цей об'єкт;

2) власнику підприємства, на якому працює працівникові, який створив цей об'єкт;

3) підприємству, на якому працює працівникові, який створив цей об'єкт;

4) адміністрації підприємства, на якому працює працівникові, який створив цей об'єкт.

2.24 Особисті немайнові права інтелектуальної власності на об'єкт, створений за замовленням, належать

1) замовнику;

2) колективу замовників;

3) творцеві цього об'єкта;

4) посереднику.

2.25 Майнові права інтелектуальної власності на об'єкт, створений у зв'язку з виконанням трудового договору, належать

1) працівникові який створив цей об'єкт, якщо інше не встановлено договором;

2) юридичній або фізичній особі, де або у якої працівник працює, якщо інше не встановлено договором;

3) працівникові який створив цей об'єкт та юридичній або фізичній особі, де або у якої працівник працює спільно, якщо інше не встановлено договором;

4) посереднику, якщо інше не встановлено договором.

2.26 Майнові права інтелектуальної власності на об'єкт, створений за замовленням, належать

1) замовнику, якщо інше не встановлено договором;

2) колективу замовників, якщо інше не встановлено договором;

3) творцеві цього об'єкта та замовникові спільно, якщо інше не встановлено договором;

4) посереднику.

2.27 Позначити зайве в переліку можливих відповідей: Кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого права інтелектуальної власності. Суд у випадках та в порядку, встановлених законом, може постановити рішення, зокрема, про

1) застосування негайних заходів щодо запобігання порушенню права інтелектуальної власності та збереження відповідних доказів;

2) зупинення пропуску через митний кордон України товарів, імпорт чи експорт яких здійснюється з порушенням права інтелектуальної власності;

3) вилучення з цивільного обороту товарів, виготовлених або введених у цивільний оборот з порушенням права інтелектуальної власності;

4) вилучення з цивільного обороту матеріалів та знарядь, які використовувалися переважно для виготовлення товарів з порушенням права інтелектуальної власності;

5) накладення арешту на майно порушника інтелектуальних прав, до моменту вирішення майнового спору, що є предметом порушення;

6) застосування разового грошового стягнення замість відшкодування збитків за неправомірне використання об'єкта права інтелектуальної власності. Розмір стягнення визначається відповідно до закону з урахуванням вини особи та інших обставин, що мають істотне значення;

7) опублікування в засобах масової інформації відомостей про порушення права інтелектуальної власності та зміст судового рішення щодо такого порушення.

2.28 Позначити зайве в переліку можливих відповідей: Розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності здійснюється на підставі таких договорів

1) ліцензія на використання об'єкта права інтелектуальної власності;

2) ліцензійний договір;

3) акцизний договір;

4) договір про створення за замовленням і використання об'єкта права інтелектуальної власності;

5) договір про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності;

6) інший договір щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності.

2.29 Договір щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності укладається

1) в усній формі;

2) в письмовій або усній формі;

3) в письмовій формі;

4) в довільній формі.

2.30 У разі недодержання письмової форми договору щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності такий договір є нікчемним

1) є нікчемним;

2) є чинним при погодженні з його умовами обох сторін;

3) може бути визнаним не чинним;

4) є оспорюваним.

Тема 3. Авторське право і суміжні права

3.1 Позначити зайве в переліку можливих відповідей: Структурно право інтелектуальної власності складається із

1) авторського права;

2) суміжних прав;

3) суспільних прав;

4) права промислової інтелектуальної власності (патентного права);

5) права інтелектуальної власності на нетрадиційні об'єкти інтелектуальної власності.

3.2 Сукупність правових норм, які регулюють відносини, що виникають внаслідок створення і використання творів літератури, мистецтва і науки - це

1) авторське право (об'єктивне);

2) авторське право (суб'єктивне);

3) патентне право (об'єктивне);

4) патентне право (суб'єктивне).

3.3 Сукупність прав, які належать автору або його правонаступнику у зв'язку із створенням і використанням твору літератури, науки, мистецтва - це

1) авторське право (об'єктивне);

2) авторське право (суб'єктивне);

3) патентне право (об'єктивне);

4) патентне право (суб'єктивне).

3.4 Позначити зайве в переліку можливих відповідей: Літературними та художніми творами є

1) романи, поеми, статті та інші письмові твори;

2) лекції, промови, проповіді та інші усні твори;

3) нормативно-правові акти;

4) драматичні, музично-драматичні твори, пантоміми, хореографічні, інші сценічні твори;

5) музичні твори (з текстом або без тексту);

6) аудіовізуальні твори;

7) твори живопису, архітектури, скульптури та графіки;

8) фотографічні твори;

9) твори ужиткового мистецтва;

10) ілюстрації, карти, плани, ескізи і пластичні твори, що стосуються географії, топографії, архітектури або науки;

11) переклади, адаптації, аранжування та інші переробки літературних або художніх творів;

12) збірники творів, якщо вони за добором або упорядкуванням їх складових частин є результатом інтелектуальної діяльності.

3.5 Позначити зайве в переліку можливих відповідей: Твори, які не є об'єктами авторського права

1) акти органів державної влади та органів місцевого самоврядування (закони, укази, постанови, рішення тощо), а також їх офіційні переклади;

2) державні символи України, грошові знаки, емблеми тощо, затверджені органами державної влади;

3) повідомлення про новини дня або інші факти, що мають характер звичайної прес-інформації;

4) комп'ютерні програми;

5) інші твори, встановлені законом.

3.6 Первинним суб'єктом авторського права є

1) держава;

2) автор твору;

3) нащадки автора;

4) замовник твору;

5) юридична або фізична особа, у якої автор працює за договором.

3.7 За відсутності доказів іншого автором твору вважається

1) держава;

2) фізична особа, зазначена звичайним способом як автор на оригіналі або примірнику твору (презумпція авторства);

3) замовник твору;

4) юридична або фізична особа, у якої автор працює за договором.

3.8 Авторське право на твір, створений у співавторстві (ст.436 ЦКУ), належить співавторам

1) роздільно;

2) нероздільно;

3) спільно.

3.9 Позначити зайве в переліку можливих відповідей: Умови співавторства

1) твір, створений спільною творчою працею співавторів, має бути єдиним цілим, таким, що не може існувати без складових частин як ціле;

2) спільна праця співавторів має бути творчою;

3) має бути угода про спільну працю над твором;

4) має бути дозвіл державного органу на співпрацю;

5) добровільність співавторства.

3.10 Позначити зайве в переліку можливих відповідей: Автору твору належать особисті загальні немайнові права інтелектуальної власності, а також право

1) вимагати зазначення свого імені у зв'язку з використанням твору, якщо це практично можливо;

2) забороняти зазначення свого імені у зв'язку з використанням твору;

3) обирати псевдонім у зв'язку з використанням твору;

4) право на використання твору;

5) на недоторканність твору.

3.11 Позначити зайве в переліку можливих відповідей: Майнові права інтелектуальної власності на твір

1) право на використання твору;

2) виключне право дозволяти використання твору;

3) право перешкоджати неправомірному використанню твору, в тому числі забороняти таке використання;

4) вимагати зазначення свого імені у зв'язку з використанням твору, якщо це практично можливо;

5) інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

3.12. Позначити зайве в переліку можливих відповідей: Використанням твору є

1) опублікування (випуск у світ);

2) відтворення будь-яким способом та у будь-якій формі;

3) переклад;

4) дарування надрукованого примірника твору;

5) переробка, адаптація, аранжування та інші подібні зміни;

6) включення складовою частиною до збірників, баз даних, антологій, енциклопедій тощо;

7) публічне виконання;

8) продаж, передання в найом (оренду) тощо;

9) імпорт його примірників, примірників його перекладів, переробок тощо.

3.13 Твір може бути вільно, без згоди автора та інших осіб, та безоплатно використаний будь-якою особою

1) як цитата з правомірно опублікованого твору або як ілюстрація у виданнях, радіо- і телепередачах, фонограмах та відеограмах, призначених для навчання, за умови дотримання звичаїв, зазначення джерела запозичення та імені автора, якщо воно вказане в такому джерелі, та в обсязі, виправданому поставленою метою;

2) для публічного виконання з благодійницькою метою;

3) для відтворення у судовому та адміністративному провадженні в обсязі, виправданому цією метою;

3) в інших випадках, передбачених законом.

3.14 Вставити пропущене з наведеного в переліку. Автор має невідчужуване право на одержання грошової суми у розмірі 5 відсотків (ст.448 ЦКУ) від суми кожного продажу оригіналу художнього твору чи оригіналу рукопису літературного твору, наступного за відчуженням оригіналу, здійсненим автором

1) 4 відсотки;

2) 5 відсотків;

3) 6 відсотків;

4) 7 відсотків.

3.15 Автор має невідчужуване право на одержання грошової винагороди від суми кожного продажу оригіналу художнього твору чи оригіналу рукопису літературного твору, наступного за відчуженням оригіналу, здійсненим автором Це право переходить до спадкоємців автора твору та спадкоємців цих спадкоємців і діє

1) до спливу строку чинності майнових прав інтелектуальної власності на твір;

2) безстроково;

3) протягом 20 років з дня опублікування твору;

4) протягом 40 років з дня опублікування твору.

3.16 Права інтелектуальної власності на виконання, фонограму, відеограму та програму (передачу) організації мовлення - це:

1) авторське право;

2) суміжні права;

3) патентне право;

4) право на нетрадиційні об'єкти інтелектуальної власності.

3.17 Право інтелектуальної власності на виконання та на передачу (програму) організації мовлення виникає

1) з моменту першого його здійснення;

2) на 10-й день з моменту першого його здійснення;

3) на 20-й день з моменту першого його здійснення;

4) на 30-й день з моменту першого його здійснення.

3.18 Право інтелектуальної власності на фонограму чи відеограму виникає

1) з моменту її вироблення;

2) на 10-й день з моменту її вироблення;

3) на 20-й день з моменту її вироблення;

4) на 30-й день з моменту її вироблення.

3.19 Позначити зайве в переліку можливих відповідей: Первинними суб'єктами суміжних прав є

1) виконавець

2) виробник фонограми;

3) виробник відеограми;

4) нащадки суб'єктів суміжних прав;

5) організація мовлення.

3.20 Позначити зайве в переліку можливих відповідей: Майнові права інтелектуальної власності на об'єкт суміжних прав

1) право вимагати зазначення свого імені у зв'язку з використанням твору, якщо це практично можливо;

2) право на використання об'єкта суміжних прав;

3) виключне право дозволяти використання об'єкта суміжних прав;

4) право перешкоджати неправомірному використанню об'єкта суміжних прав, у тому числі забороняти таке використання;

5) інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

Тема 4. Право промислової власності (патентне право)

4.1 Сукупність правових норм, які регулюють відносини, що виникають внаслідок створення і використання об'єктів промислової власності - це

1) авторське право об'єктивне;

2) авторське право суб'єктивне;

3) право промислової власності об'єктивне;

4) право промислової власності суб'єктивне.

4.2 Сукупність прав, які належать особі або його правонаступнику у зв'язку із створенням і використанням об'єктів промислової власності - це

1) авторське право об'єктивне;

2) авторське право суб'єктивне;

3) право промислової власності об'єктивне;

4) право промислової власності суб'єктивне.

4.3 Факт встановлення невідомих раніше, але об'єктивно існуючих закономірностей, властивостей та явищ матеріального світу, які вносять докорінні зміни у рівень наукового пізнання є

1) промисловим зразком;

2) корисною моделлю;

3) науковим відкриттям;

4) науковою діяльністю.

4.4 Вставити пропущене з наведеного в переліку. Право на наукове відкриття засвідчується ... та охороняється у порядку, встановленому законом

1) дипломом;

2) патентом;

3) свідоцтвом;

4) посвідченням.

4.5 Набуття права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок засвідчується

1) дипломом;

2) патентом;

3) свідоцтвом;

4) посвідченням.

4.6 Державний охоронний документ на нове технічне рішення у певній галузі, що засвідчує його першість (пріоритет) та авторство і встановлює виключні права власника, дійсні на території держави, де був виданий цей охоронний документ протягом законодавчо встановленого терміну - це

1) диплом;

2) патент;

3) свідоцтво;

4) посвідчення.

4.7 Позначити зайве в переліку можливих відповідей: Майнові права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок

1) право на їх використання;

2) виключне право дозволяти їх використання (видавати ліцензії);

3) виключне право перешкоджати їх неправомірному використанню, в тому числі забороняти таке використання;

4) право на їх найменування;

5) інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

4.8 Набуття права інтелектуальної власності на компонування інтегральної мікросхеми засвідчується

1) дипломом;

2) патентом;

3) свідоцтвом;

4) посвідченням.

4.9 Визнана власником або уповноваженим ним органом пропозиція, яка містить технологічне (технічне) або організаційне рішення у будь-якій сфері її діяльності є

1) промисловим зразком;

2) корисною моделлю;

3) науковим відкриттям;

4) раціоналізаторською пропозицією.

4.10 Майнові права інтелектуальної власності на сорт рослин, породу тварин, засвідчуються

1) дипломом;

2) патентом;

3) свідоцтвом;

4) посвідченням.

4.11 Право інтелектуальної власності на комерційне найменування є чинним

1) з моменту першого його використання;

2) з моменту його реєстрації;

2) на 10-й день з моменту першого його здійснення;

4) на 30-й день з моменту першого його здійснення.

4.12 Реєстрація комерційного найменування є

1) обов'язковою;

2) не обов'язковою;

3) законодавством не встановлено;

4) не знаю.

4.13 Майнові права інтелектуальної власності на комерційне найменування передаються іншій особі

1) як самостійний об'єкт інтелектуальної власності;

2) лише разом з цілісним майновим комплексом особи, якій ці права належать, або його відповідною частиною;

3) в порядку встановленому договором;

4) законодавством не встановлено.

4.14 Будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами - це

1) комерційне найменування;

2) акцизна марка;

3) торговельна марка;

4) етикетка.

4.15 Набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується

1) дипломом;

2) патентом;

3) свідоцтвом;

4) посвідченням.

4.16 Право інтелектуальної власності на географічне зазначення виникає

1) з моменту його першого використання;

2) з дати державної реєстрації цього права;

3) законодавством не встановлено;

4) з моменту закінчення строку оспорювання права на нього.

4.17 Інформація, яка є секретною в тому розумінні, що вона в цілому чи в певній формі та сукупності її складових є невідомою та не є легкодоступною для осіб, які звичайно мають справу з видом інформації, до якого вона належить, у зв'язку з цим має комерційну цінність та була предметом адекватних існуючим обставинам заходів щодо збереження її секретності, вжитих особою, яка законно контролює цю інформацію - це

1) секретна інформація;

2) конфіденційна інформація;

3) державна таємниця;

4) комерційна таємниця.

4.18 Позначити зайве в переліку можливих відповідей: Об'єктами прав інтелектуальної власності у сфері господарювання визнаються

1) літературні та художні твори;

2) винаходи та корисні моделі;

3) промислові зразки;

4) сорти рослин та породи тварин;

5) торговельні марки (знаки для товарів і послуг);

6) комерційне (фірмове) найменування;

7) географічне зазначення;

8) комерційна таємниця;

9) комп'ютерні програми;

10) інші об'єкти, передбачені законом

4.19 Позначити зайве в переліку можливих відповідей: Використанням винаходу, корисної моделі чи промислового зразка у сфері господарювання є

1) присвоєння імені або назви винаходу, корисній моделі чи промисловому зразку;

2) виготовлення, пропонування для продажу, запровадження в господарський (комерційний) обіг, застосування, ввезення чи зберігання з зазначеною метою продукту, що охороняється відповідно до закону;

3) застосування способу, що охороняється відповідно до закону, або пропонування його для застосування в Україні за умов, передбачених Цивільним кодексом України;

4) пропонування для продажу, запровадження в господарський (комерційний) обіг, застосування, ввезення чи зберігання з зазначеною метою продукту, виготовленого безпосередньо способом, що охороняється відповідно до закону.

4.20 Володілець патенту свої права щодо використання винаходу, корисної моделі чи промислового зразка, а також права на сорти рослин та породи тварин

1) може передавати як вклад у статутний фонд підприємства;

2) не може передавати як вклад у статутний фонд підприємства;

3) може передавати як вклад у статутний фонд підприємства із обов'язковими застереженнями про правила їх використання.

Тема 5. Правова охорона інтелектуальної власності нормами конституційного та цивільного права України

5.1 Цивільний кодекс України в своєму складі має:

1) 4 книги;

2) 5 книг;

3) 6 книг;

4) 8 книг.

5.2 Праву інтелектуальної власності в Цивільному кодексі України присвячено

1) 1 книгу;

2) 2 книгу;

3) 3 книгу;

4) 4 книгу;

5) 5 книгу;

6) інші книги.

5.3 Стаття 3 Конституції України встановлює, що права і свободи та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності

1) держави;

2) суспільства;

3) кожної особи;

4) усіх органів влади.

5.4 Вставити пропущене з наведеного в переліку. Стаття 41 Конституції України надає право громадянам ... результатами своєї інтелектуальної творчої діяльності

1) володіти;

2) користуватися;

3) розпоряджатися.

5.5 Позначити зайве в переліку можливих відповідей: Відповідно до положень статті 55 КУ кожен має право звернутися за захистом своїх прав

1) до суду;

2) до Уповноваженого Верховної Ради України, з прав людини;

3) до міжнародних судових установ чи органів міжнародних організацій, членом або учасником яких є Україна;

4) до Ради юстиції України.

5.6 Правовідносини, що виникають у зв'язку із створенням творів науки, літератури і мистецтва, а також з набуттям, здійсненням та захистом прав на них складають предмет регулювання

1) авторським правом;

2) суміжним правом;

3) патентним правом;

4) правом на нетрадиційні об'єкти інтелектуальної власності.

5.7 Правовідносини, пов'язані із створенням та використанням виконань, фонограм, відеограм, передач (програм), організацій мовлення складають предмет регулювання

1) авторським правом;

2) суміжним правом;

3) патентним правом;

4) правом на нетрадиційні об'єкти інтелектуальної власності.

5.8 Якщо чинним міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що містяться в законодавстві України, то застосовуються

1) правила українського законодавства;

2) правила міжнародного договору;

3) рішення суду стосовно спорів по розбіжності правил;

4) правила за вибором зацікавленої сторони.

5.9 Чи можна трактувати використання чужого комерційного (фірмового) найменування як одну з форм недобросовісної конкуренції

1) так;

2) ні;

3) законодавством не регулюється;

4) не знаю.

5.10 Чи зобов'язані всі підприємницькі товариства (комерційні організації) мати вивіску із зазначенням комерційного найменування, якщо воно є

1) так;

2) ні;

3) законодавством не регулюється;

4) не знаю.

Тема 6. Правова охорона інтелектуальної власності нормами адміністративного та митного права України

6.1 Вставити пропущене з наведеного в переліку. Незаконне використання об'єкта права інтелектуальної власності, привласнення авторства на такий об'єкт або інше умисне порушення прав на об'єкт права інтелектуальної власності, що охороняється законом, - тягне за собою накладання штрафу ... неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією незаконно виготовленої продукції та обладнання і матеріалів, які призначені для її виготовлення

1) від 5 до 100;

2) від 10 до 200;

3) від 15 до 300;

4) від 20 до 400.

6.2 Вставити пропущене з наведеного в переліку. Незаконне копіювання форми, упаковки, зовнішнього оформлення, а так само імітація, копіювання, пряме відтворення товару іншого підприємця, самовільне використання його імені, - тягне за собою накладення штрафу ... неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією виготовленої продукції, знарядь виробництва і сировини чи без такої

1) від 10 до 40;

2) від 20 до 42;

3) від 30 до 44;

4) від 40 до 46.

6.3 Вставити пропущене з наведеного в переліку. Умисне поширення неправдивих або неточних відомостей, які можуть завдати шкоди діловій репутації або майновим інтересам іншого підприємця, - тягне за собою накладення штрафу ... неоподатковуваних мінімумів доходів громадян

1) від 5 до 9;

2) від 5 до 10;

3) від 5 до 11;

4) від 5 до 12.

6.4 Вставити пропущене з наведеного в переліку. Отримання, використання, розголошення комерційної таємниці, а також конфіденційної інформації з метою заподіяння шкоди діловій репутації або майну іншого підприємця, - тягне за собою накладення штрафу ... неоподатковуваних мінімумів доходів громадян

1) від 9 до 18;

1) від 10 до 20;

1) від 11 до 22;

1) від 12 до 24.

6.5 Позначити зайве в переліку можливих відповідей: НЕДОБРОСОВІСНА КОНКУРЕНЦІЯ -- це будь-які дії у конкуренції, що суперечать правилам, торговим та іншим чесним звичаям у підприємницькій діяльності. Відповідно до глав 2-4 Закону «Про захист від недобросовісної конкуренції» такими діями можуть бути

1) неправомірне використання ділової репутації господарюючого суб'єкта;

2) створення перешкод господарюючим суб'єктам у процесі конкуренції та досягнення неправомірних переваг у конкуренції;

3) неправомірне збирання, розголошення та використання комерційної таємниці;

4) рейдерські атаки з метою незаконного привласнення прав господарюючого суб'єкта.

6.6 Відповідно до ст. 28 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції» власник прав інтелектуальної власності, який вважає, що його права порушені, вправі звернутися до Антимонопольного комітету України або до його територіальних органів із заявою про вжиття заходів для захисту його порушених прав. Засобом захисту в даному випадку є не позов, а заява, яка подається в письмовому вигляді, яку необхідно подати протягом ... місяців з дати, коли правовласник довідався або повинен був довідатися про порушення його прав

1) 3;

2) 4;

3) 5;

4) 6.

6.7 Вставити пропущене з наведеного в переліку. У процесі розгляду справи про порушення антимонопольного законодавства Антимонопольний комітет України або його територіальні органи мають право застосовувати заходи для забезпечення виконання рішення, зокрема, накладення арешту на майно чи грошові суми, що належать відповідачу. Це розпорядження Антимонопольного комітету України може бути оскаржено в суді в ... -денний термін від дати його одержання

10;

15;

20;

30.

6.8 Позначити зайве в переліку можливих відповідей: Антимонопольний комітет України або його територіальні органи у справах про порушення антимонопольного законодавства можуть прийняти обов'язкові для виконання рішення, зокрема про

1) встановлення факту недобросовісної конкуренції; припинення недобросовісної конкуренції;

2) офіційне спростування за рахунок порушника розповсюджених ним неправдивих, неточних чи неповних відомостей;

3) арешт підозрюваної чи винної особи;

4) накладання штрафів;

5) вилучення товарів з неправомірно використаним позначенням.

6.9 Вставити пропущене з наведеного в переліку. Рішення Антимонопольного комітету України або його територіальних органів органи у справах про порушення антимонопольного законодавства може бути оскаржено в судовому порядку в ... термін від дати його одержання

1) 10-денний;

2) 15-денний;

3) 20-денний;

4) місячний.

6.10 Вставити пропущене з наведеного в переліку. Вставити пропущене з наведеного в переліку. Демонстрування або розповсюдження фільмів шляхом продажу або шляхом виготовлення фільмокопій чи передачі фільмокопій в прокат без державного посвідчення на це, - тягнуть за собою накладення штрафу ... неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією фільмокопій, засобів їх виготовлення, а також грошей, отриманих від їх демонстрування, продажу або передачі в прокат

1) від 5 до 10;

2) від 10 до 50;

3) від 15 до 100;

4) від 20 до 150.

6.11 Вставити пропущене з наведеного в переліку. Розповсюдження і демонстрування фільмів з порушенням умов, передбачених державним посвідченням на право розповсюдження і демонстрування фільмів, - тягнуть за собою накладення штрафу ... неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією фільмокопій, а також грошей, отриманих від їх демонстрування, продажу або передачі в прокат

1) від 5 до 10;

2) від 10 до 15;

3) від 15 до 20;

4) від 20 до 35.

6.12 Вставити пропущене з наведеного в переліку. Розповсюдження і демонстрування фільмів з порушенням умов, передбачених державним посвідченням на право розповсюдження і демонстрування фільмів, вчинені повторно протягом року після застосування заходів адміністративного стягнення, - тягнуть за собою накладення штрафу ... неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією фільмокопій, а також грошей, отриманих від їх демонстрування, продажу або передачі в прокат

1) від 25 до 50;

2) від 35 до 70;

3) від 45 до 80;

4) від 50 до 100.

6.13 Вставити пропущене з наведеного в переліку. Розповсюдження примірників аудіовізуальних творів чи фонограм, упаковки яких не марковані контрольними марками або марковані контрольними марками, що мають серію, яка не відповідає носію цього примірника, чи номер, який не відповідає даним Єдиного реєстру одержувачів контрольних марок, - тягне за собою накладення штрафу неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією цих примірників аудіовізуальних творів чи фонограм

1) від 5 до 10;

2) від 10 до 50;

3) від 10 до 100;

4) від 20 до 150.

6.14 Вставити пропущене з наведеного в переліку. Розповсюдження примірників аудіовізуальних творів чи фонограм, упаковки яких не марковані контрольними марками або марковані контрольними марками, що мають серію, яка не відповідає носію цього примірника, чи номер, який не відповідає даним Єдиного реєстру одержувачів контрольних марок, вчинене особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за одне адміністративних правопорушень, пов'язаних з порушенням прав інтелектуальної власності - тягне за собою накладення штрафу ... неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією цих примірників аудіовізуальних творів чи фонограм

1) від 25 до 50;

2) від 35 до 70;

3) від 45 до 80;

4) від 50 до 200.

6.15 Вставити пропущене з наведеного в переліку. Порушення законодавства, яке регулює виробництво, експорт, імпорт дисків для лазерних систем зчитування, а також експорт, імпорт обладнання чи сировини для їх виробництва, - тягне за собою накладення штрафу ... неоподатковуваних мінімумів доходів громадян

1) від 20 до 200;

2) від 35 до 270;

3) від 45 до 280;

4) від 50 до 300.

6.16 У тому разі, якщо виник спір з приводу авторського права, пов'язаного з питанням про визнання того чи іншого результату інтелектуальної діяльності твором, що охороняється авторським правом, він вирішується

1) уповноваженою на це посадовою особою;

2) уповноваженим на це адміністративним державним органом;

3) судом;

4) Конституційним судом.

6.17 Вставити пропущене з наведеного в переліку. Суб'єкт авторського права для засвідчення авторства (авторського права) на оприлюднений чи не оприлюднений твір, факту і дати опублікування твору чи договорів, які стосуються права автора на твір (договору про передачу майнових прав на твір чи договору про передачу права на використання твору), у будь-який час протягом строку дії авторського права ... зареєструвати своє авторське право у відповідному державному реєстрі

1) може;

2) зобов'язаний;

3) зобов'язаний, якщо це є науковий твір;

4) зобов'язаний, якщо це є літературно-художній твір;

6.18 Розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних", а також їх прокат дозволяється лише за умови

1) їх державної реєстрації;

2) їх маркування контрольними марками;

3) їх маркування акцизними марками;

4) їх рекламування.

6.19 Виробництво дисків для лазерних систем зчитування здійснюється суб'єктами господарювання лише за наявності в них

1) відповідних виробничих потужностей;

2) кваліфікованих кадрів;

3) ліцензії на провадження такої діяльності:

4) дозволу Міністерства освіти і науки.

6.20 Експорт та імпорт дисків для лазерних систем зчитування, основних вузлів для спеціалізованого обладнання та оптичного полікарбонату, необхідних для виробництва цих дисків, здійснюється лише за наявності

1) відповідних виробничих потужностей;

2) кваліфікованих кадрів;

3) ліцензії на провадження такої діяльності:

4) дозволу Міністерства економіки.

6.21 За порушення митних правил ввезення в Україну або вивезення з України об'єктів інтелектуальної власності Митний кодекс України (стаття 116) встановлює санкції у вигляді штрафу в розмірі ... мінімальних розмірів заробітної плати з конфіскацією товарів, що є об'єктами порушення

1) від 1 до 500;

2) від 2 до 500;

3) від 3 до 500;

4) від 5 до 500.

6.22 Позначити зайве в переліку можливих відповідей: Захист прав інтелектуальної власності на митному кордоні України здійснюється на підставі реєстрації об'єктів інтелектуальної власності в реєстрі Дєржмитслужби, яка здійснюється за заявою правовласника. До заяви додається

1) витяг з відповідного реєстру державного органу, що видав охоронний документ про реєстрацію в Україні права інтелектуальної власності;

2) докладний опис об'єкта, який дає змогу митному органу ідентифікувати його код згідно переліку об'єктів, зареєстрованих ДМС;

3) зразки об'єкта інтелектуальної власності або їх фотографічне зображення;

4) інші відомості про об'єкт інтелектуальної власності, які дають можливість його ідентифікувати;

5) інформація про виробників, країни та способи транспортування контрафактних примірників у разі її наявності;

6) гарантійний лист (зобов'язання) про відшкодування витрат на зберігання, експертизу об'єктів інтелектуальної власності та інших витрат митних органів, а також відшкодування збитків у разі не підтвердження порушень;


Подобные документы

 • Етапи становлення державної системи охорони інтелектуальної власності в Україні, її структура та установи. Ефективність захисту прав у сфері інтелектуальної власності. Міжнародні установи і законодавство з питань у сфері охорони промислової власності.

  курсовая работа [60,8 K], добавлен 09.07.2009

 • Загальна характеристика інститутів інтелектуальної власності. Виявлення проблем, пов`язаних з набуттям, здійсненням, захистом та охороною даних прав. Методи вирішення проблем та вдосконалення законодавства України в сфері інтелектуальної власності.

  курсовая работа [61,6 K], добавлен 12.09.2015

 • Поняття інтелектуальної власності. Інтелектуальна власність як результат творчої діяльності. Інтелектуальна власність як право. Права інтелектуальної власності. Еволюція інтелектуальної власності. Еволюція промислової власності, система патентного права.

  реферат [42,0 K], добавлен 24.12.2008

 • Право інтелектуальної власності в об'єктивному розумінні, його основні джерела та види. Ключові об'єкти та інститути права інтелектуальної власності. Суб’єктивні права інтелектуальної власності. Поняття і форми захисту права інтелектуальної власності.

  презентация [304,2 K], добавлен 12.04.2014

 • Суть інтелектуальної власності - закріплених законом прав, які є результатом інтелектуальної діяльності в науковій, літературній, художній, промисловій галузях. Міжнародно-правові акти з питань інтелектуальної власності та державна система управління нею.

  реферат [300,6 K], добавлен 11.10.2011

 • Інститут інтелектуальної власності. Економіко-правовий зміст та структура інтелектуальної власності. Аналіз правотворення у сфері інтелектуального розвитку країни. Пріоритетні напрями оптимізації правового регулювання сфери інтелектуальної діяльності.

  реферат [44,3 K], добавлен 27.09.2014

 • Основні поняття інтелектуальної власності. Правове регулювання відносин щодо об'єктів авторського права і суміжних прав. Правове регулювання відносин щодо об'єктів промислової власності. Передача та захист прав на об'єкти інтелектуальної власності.

  книга [1,7 M], добавлен 02.12.2007

 • Стадія ґенези права інтелектуальної власності. Розгалуження авторського права і промислової власності. Основні властивості інтелектуальної власності та її пріоритетне значення. Удосконалення системи патентного права. Поняття терміну "товарний знак".

  реферат [23,2 K], добавлен 15.07.2009

 • Науково-теоретичний аналіз законодавства України про інтелектуальну власність і розробка цілісної інтелектуально-правової концепції правового статусу творця інтелектуальної власності та його правонаступників. Захист прав на інтелектуальну власність.

  дипломная работа [130,7 K], добавлен 14.01.2009

 • Інтелектуальна власність та її становлення. Роль інтелектуальної діяльності в соціально-економічному розвитку України. Поняття та сутність права інтелектуальної власності. Результати творчої діяльності як об'єкти правовідносин і їх взаємозв'язок.

  курсовая работа [51,8 K], добавлен 03.08.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.