Правове регулювання здійснення екологічного контролю

Огляд порядку здійснення екологічного контролю і шляхів покращення нормативно-правового забезпечення його реалізації. Аналіз практики у сфері застосування відповідальності суб'єктів господарювання і правових наслідків порушень екологічного законодавства.

Рубрика Государство и право
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 13.06.2012
Размер файла 51,5 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

- відшкодування збитків, заподіяної природним ресурсам унаслідок порушення природоохоронного законодавства, нецільового використання бюджетних та інших коштів, виділених на охорону довкілля, ліквідацію наслідків екологічного забруднення, природних і техногенних явищ та їх попередження [30].

Під час нагляду за законністю розслідування злочинів проти довкілля виникає запитання: чи повинен прокурор наглядати за виконанням підзаконних актів, що регулюють природоохоронну діяльність? Необхідно зазначити, що відповідно до Закону України «Про прокуратуру» прокурор здійснює нагляд за виконанням тільки законів (ст. 1). Тому видається некоректним твердження Галузо В.Н. про те, що прокуратура здійснює перевірку виконання законів і підзаконних нормативних актів [31, с. 93].

Водночас іноді кваліфікація злочину проти довкілля потребує вивчення санітарних норм і правил, відомчих інструкцій тощо. Вони повинні враховуватися прокурором при здійсненні прокурорського нагляду за законністю розслідування злочинів проти довкілля. При цьому прокурор перевіряє, чи не суперечать підзаконні нормативні акти, які регламентують охорону природного середовища, положенням Конституції України, КПК України, іншим законам і міжнародноправовим договорам України, чи правильно орган дізнання та слідчий застосовують їх при розслідуванні злочинів проти довкілля.

Таким чином, прокурорський нагляд за додержанням законодавства про охорону довкілля - це цілеспрямована, корисна, перетворююча, суспільно необхідна державна діяльність, результатом якої є настання певних позитивних результатів у виді усунення порушень законів, реального зміцнення законності.

ЗАКЛЮЧЕННЯ

Для досягнення ефективного екологічного контролю країни необхідно мати дієвий і ефективний механізм його регулювання, який забезпечує окремі види екологічного контролю: державний, відомчий, виробничий, громадський та прокурорський нагляд за додержанням законності у сфері охорони довкілля. Екологічний контроль є тим інструментом, який за певних умов дозволяє ефективно вирішувати екологічні проблеми і попереджати виникнення нових.

У роботі показано, що екологічний контроль -- це діяльність уповноважених державних органів виконавчої влади, метою здійснення якої є забезпечення додержання вимог законодавства про охорону навколишнього природного середовища всіма державними органами, підприємствами, установами та організаціями, незалежно від форм власності і підпорядкування, а також громадянами.

Запропоновано такі класифікації різновидів екологічного контролю: 1) залежно від суб'єктів і поділ його на державне, громадське, виробниче; 2) залежно від об'єкта контролю у галузі: охорони навколишнього природного середовища; використання і охорони земель; використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів; охорони, захисту, використання та відтворення рослинного світу; ведення робіт по геологічному вивченню надр, їх використанню та охороні; охорони, використання і відтворення тваринного світу; додержання режиму територій та об'єктів природно-заповідного фонду; охорони атмосферного повітря; 3) залежно від часу здійснення: попередній (на стадії планування діяльності щодо користування) та поточний (в процесі користування).

У роботі також показано, що суб'єктами екологічного контролю є народ України, держава (яка реалізує свої правомочності через відповідні органи державної влади, наділені компетенцією по регулюванню екологічних відносин), територіальні громади (реалізують свої правомочності безпосередньо або через органи місцевого самоврядування), фізичні і юридичні особи, громадські, міжнародні і релігійні об'єднання, іноземні держави та ін. Суб'єкти екологічного права мають характерні ознаки: вони наділені юридичними правами та обов'язками; реально здатні брати участь в екологічних правовідносинах.

В роботі стверджується, що на законодавчому рівні існує потреба в удосконаленні термінології, яка застосовується в нормативно-правових актах з контролю, окремих положень законів, що регулюють діяльність контролюючих органів у досліджуваній сфері, а також того, що має бути загалом забезпечено системний підхід до впорядкування відповідного законодавства (прийняття закону про екологічний контроль та інших нормативно-правових актів системоутворюючого характеру).

З метою впорядковування українського законодавства Міністерству охорони навколишнього природного середовища України запропоновано вжити заходів щодо приведення нормативно-правових актів, які регулюють повноваження підпорядкованих йому органів в частині державного екологічного контролю, у відповідність до вимог Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності».

Також в роботі визначено, щоб громадські інспектори отримали належний статус, доцільно було б відмовитися від відомчих актів з відповідного питання й покласти на Кабінет Міністрів України прийняття положення про громадську екологічну інспектуру. Адже відомчий акт об'єктивно відображатиме інтереси певного відомства, а отже, громадська інспектура буде підпорядковуватися державній інспектурі, мати в порівнянні з нею другорядне значення.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Конституція України: Закон України від 28.06.1996 // Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № 30. - ст. 141.

2. Про основи національної безпеки України: Закон України від 19.06.2003 // Відомості Верховної Ради України. - 2003. - № 39. - ст. 351.

3. Комарницький В.М., Шевченко В.І., Єлькін С.В. Екологічне право: Навч.посіб. / Ред. Єрофеєв М.І. - К.: Центр навчальної літератури, 2006. - 224 с.

4. Калініченко О.Ф. Контрольно-наглядові та правоохоронні органи контролю за реалізацією конституційних прав, свобод та обов'язків людини і громадянина в україні // Форум права. - 2011. - № 2. - С. 359-365.

5. Про охорону навколишнього природного середовища: Закон України від 25.06.1991 // Відомості Верховної Ради України. - 1991. - № 41. - ст. 546.

6. Екологічне право України. Академ курс: Підручник / За заг. ред. Шемшученка Є.С. - К.: Юридична думка, 2008. - 720 с.

7. Екологічне право України: Підручник / За ред. Гетьмана А.П., Шульги М.В. - Х.: Право, 2009. - 328 с.

8. Лапина М.А. Экологическое право. - М.: МИЭМП, 2010. - 262 с.

9. Об охране окружающей среды: ФЗ от 10.01.2002 [Електроний ресурс]. - Режим доступу http://www.consultant.ru/popular/okrsred/

10. Здоровко Л.М. Правові питання регіонального екологічного контролю в Україні: Автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.06 / Національна юридична академія України ім. Я. Мудрого. - Х., 2003. - 15 с.

11. Котелевець А.В. Актуальні питання правозастосовчої діяльності у галузі екології: Автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.06 / Національна юридична академія України ім. Я. Мудрого. - Х., 2000. - 118 с.

12. Зуєв В.А. Організаційно-правові аспекти природокористування та охорони навколишнього природного середовища: Автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.06 / Національна юридична академія України ім. Я. Мудрого. - Х., 2003. - 67 с.

13. Гетьман А.П., Шульга М.В. Екологічне право України: Підручник. - Х.: Право, 2005. - 385 с.

14. Мариненко В.О. Екологічна політика держави та її нормативно-правове забезпечення // Державне управління: теорія та практика. - 2009. - № 2. - С. 184-194.

15. Нечитайленко В.А. Екологічна безпека як об`єкт її забезпечення засобами контролю на державному рівні // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2011. - № 1 (52). - С. 214-218.

16. Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 21.05.1997 // Відомості Верховної Ради України. - 1997. - № 24. - ст. 170.

17. Про місцеві державні адміністрації: Закон України від 09.04.1999 // Відомості Верховної Ради України. - 1999. - № 20-21. - ст. 190.

18. Дяченко Л.І. Проблеми методики та організації екологічного аудиту в Україні // Науковий вісник УкрЛДТУ. - 2010. - №. C. 188-191.

19. Про екологічну експертизу: Закон України від 09.02.1995 // Відомості Верховної Ради України. - 1995. - № 8. - ст. 54.

20. Про екологічний аудит: Закон України від 24.06.2004 // Відомості Верховної Ради України. - 2004. - № 45. - ст. 500.

19. Про внесення змін до Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»: Закон України від 01.07.2010 // Відомості Верховної Ради України. - 2010. - № 38. - ст. 510.

20. Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності: Закон України від 05.04.2007 // Офіційний вісник України. - 2007. - № 44. - ст. 1771.

21. Денисенко Г.В. Деякі аспекти реформування системи державного контролю в галузі охорони навколишнього природного середовища // Юридична наука, практика і освіта. - 2010. - №. 1. - C. 119-126.

22. Господарський кодекс України: Закон України від 16.01.2003 // Відомості Верховної Ради України. - 2003. - № 18. - ст. 144; № 19-20. - ст. 144; № 21-22. - ст. 144.

23. Комарницький В.М. Організаційно-правові форми державного контролю у сфері природокористування // Вісник Луганського державного університету ВС. - 2010. - № 3. - С. 211-216.

24. Про затвердження Положення про громадських інспекторів з охорони довкілля: Закон України від 27.02.2002 // Офіційний вісник України. - 2002. - № 12. - ст. 631.

25. Про затвердження Положення про громадських мисливських інспекторів: Закон України від 01.03.2002 // Офіційний вісник України. - 2002. - № 13. - ст. 683.

26. Про затвердження Положення про громадських інспекторів рибоохорони: Закон України від 09.10.2002 // Офіційний вісник України. - 2002. - № 44. - ст. 2055.

27. Про прокуратуру: Закон України від 05.11.1991 // Відомості Верховної Ради України. - 1991. - № 53. - ст. 793.

28. Шипович Ю.В. Актуальні питання оцінки ефективності прокурорського нагляду за додержанням і застосуванням законів про охорону довкілля [Електроний ресурс]. - Режим доступу http://law-property.in.ua/articles/41-current-issues-evaluation-of-supervision-of-the-observance-and-application-of-laws-on-environmental-protection.html

29. Кобець О.В. Проблеми наглядової діяльності прокурора у сфері додержання законів, спрямованих на охорону довкілля // Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. - 2011. - № 1. - С. 267-273.

30. Про особливості організації діяльності органів прокуратури у сферах охорони навколишнього природного середовища та земельних відносин: Закон України від 04.10.2011 [Електроний ресурс]. - Режим доступу http://www.ligazakon.ua

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.