Основні засади організації та діяльності Човновицької сільської ради

Сільська рада в сучасній Україні: порядок формування та організація діяльності. Встановлення чисельності працівників органів місцевого самоврядування. Історична довідка на фонд Човновицької сільської Ради: склад депутатів та виконавчого комітету.

Рубрика Государство и право
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 25.02.2013
Размер файла 165,4 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Курсова робота

На тему: "Основні засади організації та діяльності Човновицької сільської ради"

2013

Зміст

Вступ

1. Сільська рада в сучасній Україні

2. Історія Вінниччини

3. Історична довідка на фонд. Основні дані Човновицької сільської Ради

Висновки

Список використаної літератури

Вступ

Човновицька сільська рада є місцевим органом виконавчої влади, що в межах своїх повноважень здійснює виконавчу владу на своїй території. Вона діє на підставі основного закону - Конституції України та Закону України ,,Про місцеве самоврядування".

Згідно з ст. 10 ЗУ ,,Про місцеве самоврядування"

1. Сільські, селищні, міські ради є органами місцевого самоврядування, що представляють відповідні територіальні громади та здійснюють від їх імені та в їх інтересах функції і повноваження місцевого самоврядування, визначені Конституцією України, цим та іншими законами.

2. Обласні та районні ради є органами місцевого самоврядування, що представляють спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ, міст, у межах повноважень, визначених Конституцією України, цим та іншими законами, а також повноважень, переданих їм сільськими, селищними, міськими радами.

3. Представницькі органи місцевого самоврядування, сільські, селищні, міські голови, виконавчі органи місцевого самоврядування діють за принципом розподілу повноважень у порядку і межах, визначених цим та іншими законами.

4. Порядок формування та організація діяльності рад визначаються Конституцією України, цим та іншими законами, а також статутами територіальних громад.

5. Чисельність працівників органів місцевого самоврядування встановлюється відповідною радою у межах загальної чисельності, виз-наченої типовими штатами, затвердженими Кабінетом Міністрів України.

1. Сільська рада в сучасній Україні

Сільськам раммда, сільрамда (рос. сельский совет, сельсовет, біл. сельскі савет, сельсавет, с/с) -- орган місцевого самоврядування в сільській місцевості України або одиниця адміністративно-територіального устрою в деяких країнах СНД, а також в минулому в СРСР.

Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21 травня 1997 року визначається система місцевого самоврядування держави, зокрема сутність сільської ради. Сільська рада є органом місцевого самоврядування, що представляє сільську територіальну громаду та здійснює від її імені та в її інтересах функції та повноваження місцевого самоврядування, визначені законодавством України. Сільрада є юридичною особою.

Повноваження сільської ради

До виключної компетенції сільради належать такі розглядувані на пленарних засіданнях питання:

­ організаційно-управлінські (затвердження регламенту, плану роботи ради, атвердження статуту територіальної громади; утворення та ліквідація різних виконавчих органів ради, реорганізація апарату ради; вибори секретаря тощо);

­ адміністративні (розгляд питань адміністративно-територіального устрою в межах громади тощо);

­ правові (прийняття та скасування місцевих підзаконних актів; затвердження договорів, укладених від імені ради; створення установ з надання безоплатної первинної правової допомоги тощо);

­ контролюючі (прийняття звітів сільського голови, керівників виконавчих органів, посадових осіб; розгляд запитів депутатів, прийняття рішень по запитах тощо);

­ виборчі (участь в організації виборчого процесу - місцевих виборів до сільради, місцевого референдуму; рішення щодо дострокового припинення повноважень сільського голови та депутата ради тощо);

­ інформаційні (заснування засобів масової інформації громади);

­ фінансові (затвердження місцевого бюджету, внесення змін до нього; встановлення місцевих податків і зборів; утворення цільових фондів; здійснення місцевих запозичень тощо);

­ майнові (управління комунальним майном);

­ господарські;

­ земельно-правові (регулювання земельних відносин, використання природних ресурсів місцевого значення тощо);

­ природоохоронні та рекреаційні (організація територій і об'єктів природно-заповідного фонду місцевого значення; оголошення об'єктів, що мають екологічну, історичну, культурну або наукову цінність, пам'ятками природи, історії або культури; благоустрій території населеного пункту тощо)

­ "екстраординарні" (боротьба зі стихійним лихом, епідеміями, епізоотіями; створення комунальної аварійно-рятувальної служби);

­ та ін..

Сільський голова

Сільський голова - головна посадова особа територіальної громади села чи жителів кількох сіл. Він обирається територіальною громадою на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування строком на 5 років. Голова сільради очолює її виконавчий комітет, головує на її засіданнях.

Повноваження сільського голови:

· забезпечення здійснення повноважень органів виконавчої влади на відповідній території, додержання законодавства України;

· організація роботи ради та її виконавчого комітету;

· підписання рішення ради та її виконавчого комітету;

· внесення на розгляд ради пропозиції щодо кандидатури на посаду секретаря ради;

· -//- про кількісний і персональний склад виконавчого комітету ради;

· -//- щодо структури виконавчих органів ради, апарату ради та її виконавчого комітету, їх штатів;

· здійснення керівництва апаратом ради та її виконавчого комітету;

· скликання сесії ради, внесення пропозицій та формування порядку денного сесій ради і головування на пленарних засіданнях ради;

· забезпечення підготовки на розгляд ради проектів цільових програм з різих питань самоврядування, місцевого бюджету та звіту про його виконання тощо;

· призначення на посади та звільнення з посад керівників відділів, управлінь та інших виконавчих органів ради, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності відповідних територіальних громад, крім керівників дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів;

· скликання загальні збори громадян за місцем проживання;

· забезпечення виконання рішень місцевого референдуму, ради, її виконавчого комітету;

· розпоряджання бюджетними коштами, використання їх лише за призначенням, визначеним радою;

· представлення територіальної громади, ради та її виконавчого комітету у відносинах з державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями, громадянами, а також у міжнародних відносинах відповідно до законодавства;

· звернення до суду щодо визнання незаконними актів інших органів місцевого самоврядування, місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, які обмежують права та інтереси територіальної громади, а також повноваження ради та її органів;

· укладання від імені територіальної громади, ради та її виконавчого комітету договорів відповідно до законодавства, а з питань, віднесених до виключної компетенції ради, подає їх на затвердження відповідної ради;

· проведення особистого прийому громадян;

· видання розпоряджень у межах своїх повноважень.

Сільський голова несе персональну відповідальність за здійснення наданих йому законом повноважень. При здійсненні наданих повноважень голова сільради є підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед територіальною громадою, відповідальним - перед радою, а з питань здійснення виконавчими органами ради повноважень органів виконавчої влади - також підконтрольним відповідним органам виконавчої влади. Голова не рідше одного разу на рік звітує про свою роботу перед територіальною громадою на відкритій зустрічі з громадянами. На вимогу не менше половини депутатів сільської ради зобов'язаний прозвітувати перед радою про роботу виконавчих органів ради у будь-який визначений ними термін.

Сесія ради

Сільрада проводить свою роботу сесійно. Сесія складається з пленарних засідань ради, а також засідань постійних комісій ради. Перша сесія новообраної ради скликається територіальною виборчою комісією. Наступні сесії ради скликаються сільським головою. Вона скликається в міру необхідності, але не менше одного разу на квартал. В окремих випадках сесія скликається секретарем сільської ради. Сесія може бути скликана за пропозицією не менш як однієї третини депутатів від загального складу відповідної ради, виконавчого комітету ради. Сесії ради проводяться гласно. У разі необхідності рада може прийняти рішення про проведення закритого пленарного засідання.

Депутат ради

Депутат представляє інтереси всієї територіальної громади, має всю повноту прав, що забезпечують його активну участь у діяльності ради та утворюваних нею органів, несе обов'язки перед виборцями, радою та її органами, виконує їх доручення. Депутат, крім секретаря ради, повинен входити до складу однієї з постійних комісій ради. На час сесій, засідань постійних комісій рад, а також для здійснення інших депутатських повноважень депутат звільняється від виконання виробничих або службових обов'язків з відшкодуванням йому середнього заробітку за основним місцем роботи та інших витрат, пов'язаних з депутатською діяльністю, за рахунок відповідного місцевого бюджету. Депутат має право звернутися із запитом до керівників ради та її органів, сільського голови, керівників органів, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, розташованих або зареєстрованих на відповідній території.

Секретар сільської ради

Секретар сільської ради працює в раді на постійній основі. Секретар ради обирається радою з числа її депутатів на строк повноважень ради зазвичай за пропозицією голови. Секретар сільської, селищної, міської ради не може суміщати свою службову діяльність з іншою посадою.

o в окремих випадках здійснює повноваження голови сільради;

o скликає сесії ради в окремих випадках; повідомляє депутатам і доводить до відома населення інформацію про час і місце проведення сесії ради, питання, які передбачається внести на розгляд ради;

o веде засідання ради та підписує її рішення в окремих випадках;

o організує підготовку сесій ради, питань, що вносяться на розгляд ради;

o забезпечує своєчасне доведення рішень ради до виконавців і населення, організує контроль за їх виконанням;

o за дорученням сільського голови координує діяльність постійних та інших комісій ради;

o сприяє депутатам ради у здійсненні їх повноважень;

o організує за дорученням ради відповідно до законодавства здійснення заходів, пов'язаних з підготовкою і проведенням референдумів та виборів до органів державної влади і місцевого самоврядування;

o забезпечує зберігання у відповідних органах місцевого самоврядування офіційних документів, пов'язаних з місцевим самоврядуванням відповідної територіальної громади, забезпечує доступ до них осіб, яким це право надано у встановленому порядку;

o вирішує за дорученням сільського голови або ради інші питання, пов'язані з діяльністю ради та її органів.

Секретар сільської ради може за рішенням ради одночасно здійснювати повноваження секретаря виконавчого комітету відповідної ради.

Постійні комісії ради

Постійні комісії ради - орган ради, що обираються з числа її депутатів, для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень ради, її виконавчого комітету. Постійні комісії обираються радою на строк її повноважень у складі голови і членів комісії. До складу постійних комісій не можуть бути обрані голова, секретар ради. Депутати працюють у постійних комісіях на громадських засадах. Постійні комісії є підзвітними раді та відповідальними перед нею.

Тимчасові контрольні комісії ради

Тимчасові контрольні комісії ради - орган ради, які обираються з числа її депутатів для здійснення контролю з конкретно визначених радою питань, що належать до повноважень місцевого самоврядування. Контрольні комісії подають звіти і пропозиції на розгляд ради. Засідання тимчасових контрольних комісій ради, як правило, закриті.

Апарат сільської ради

Сільська рада складається з депутатів, які обираються жителями села на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування. Апарат сільради складають виконавчі органи ради. Такими є виконавчі комітети, відділи, управління та інші створювані радами виконавчі органи. Вони зазвичай підконтрольні та підзвітні лиши раді. У випадку наявності населення сільради менше ніж 500 жителів, виконавчий орган ради може не створюватися. У цьому випадку функції виконавчого органу ради (крім розпорядження земельними та природними ресурсами) здійснює сільський голова одноособово.

Виконавчий комітет сільської ради

Виконавчий комітет ради - виконавчий орган сільради, який утворюється радою на строк її повноважень. Після їх закінчення виконавчий комітет здійснює свої повноваження до сформування нового складу виконавчого комітету. Персональний склад виконавчого комітету затверджується радою за пропозицією сільського голови. Виконавчий комітет утворюється у складі сільського голови, заступника (заступників) голови, керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету, а також керівників відділів, управлінь та інших виконавчих органів ради, інших осіб. До складу виконавчого комітету ради також входить її секретар. Очолює виконавчий комітет голова сільради. У виконавчому комітеті функції його секретаря за рішенням ради може здійснювати секретар сільради. На осіб, які входять до складу виконавчого комітету ради і працюють у ньому на постійній основі, поширюються вимоги щодо обмеження сумісності їх діяльності з іншою роботою (діяльністю). Виконавчий комітет ради є підзвітним і підконтрольним раді, що його утворила, а з питань здійснення ним повноважень органів виконавчої влади - також підконтрольним відповідним органам виконавчої влади. До складу виконавчого комітету сільської ради не можуть входити депутати відповідної ради, крім секретаря ради.

Повноваження виконавчого комітету сільської ради:

§ попередній розгляд проектів місцевих програм соціально-економічного і культурного розвитку, цільових програм з інших питань, місцевого бюджету, проекти рішень з інших питань, що вносяться на розгляд відповідної ради;

§ координація діяльності відділів, управлінь та інших виконавчих органів ради, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності відповідної територіальної громади, заслуховує звіти про роботу їх керівників;

§ можливість змінювати або скасовувати акти підпорядкованих йому відділів, управлінь, інших виконавчих органів ради, а також їх посадових осіб.

Основною формою роботи виконавчого комітету ради є його засідання. Засідання виконавчого комітету скликаються сільським головою або його заступником. Відділи, управління та інші виконавчі органи сільської ради.

Сільська рада може створювати відділи, управління та інші виконавчі органи для здійснення повноважень, що належать до відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад.

2. Історія Вінниччини

Історія Вінниччини - це сувій легенд і переказів, трудова слава, таке рясне сузір'я знаменитостей, що про них можна розповідати без кінця.

Земним раєм називали древні цей куточок України. А найбільшу ріку, що протікає Вінниччиною - Південний Буг - наші предки називали Богом. Отож, ми живемо на землі, яку Всесвітній ласкаво обдарував найродючішими ґрунтами, густими лісами і оксамитовими луками, розлогістю степів і суворістю узгір'їв. Все наша мила батьківщина, що поєднує в собі принади і щедроти України.

Пронеслися над Вінниччиною урагани революцій, спустошливі війни, чимало повстань і страйків пам'ятає наш край.

Йшли роки. Відпалахкотіло полум'я громадянської війни, відвирували роки колективізації та культурної революції, що принесли на нашу землю не лише жаданий поступ, а й голодомори, репресії, виселення багатьох селянських родин з благодатного Поділля у Сибірську мерзлоту.

Мирні плани вінничан перервала війна. На наші землі окупаційний режим був особливо жорстоким, адже під Вінницею було споруджено ставку Гітлера - Вервольф. Досі болем відгукується, що 17 сіл повністю спалено фашистами, 204781 мирного населення розстріляно.

Гордістю нашого краю є 137 подолян, які за подвиги у Великій Вітчизняній війні удостоєні звання - героя Радянського союзу.

І знову піднялася із руїн наша Вінниччина. Наперекір усім випробуванням люди жили і мріяли, закохувались і одружувались, народжували дітей і толокою зводили хати.

З подільським краєм пов'язані імена багатьох визначних письменників: Марка Вовчка, Степана Руданського, Северина Гощинського, Анатолія Свидинського, Михайла Старицького, Михайла Коцюбинського, Василя земляка та ін..

Їхні твори - це велике надбання українського народу. Тут народився видатний український поет, борець за незалежну Україну Василь Стус -поезія якого вмістила все розмаїття української мови, пахощі рути та м'яти, всю козацьку бунтівну вдачу і непокору. Саме таким увійшов син подільської землі у безсмертя. Вінниччина здавна вабить своєю розкішною природою. У межах області нараховується 320 територій та об'єктів природно - заповідного фонду.

Вінниччина - край розвинутого туризму. Можна на надувних матрацах попливти по Південному Бугу до Вінниці, до Печори і звідти дістатися до знаменитого Брацлава. Чудовий наш край і впору червневого колосіння, бджолиного медоносу. І зима в наших просторах незрівняна - пухнаста, чиста, як різдвяна заметіль. Не передати ані словами, ані фарбами природи і духовного багатства людей твоїх Вінниччина - краю тихоплинного Бугу, Струючого Дністра.

Краса Поділля - ці величні далі,

Буг тихоплинний

В прозорих водах неба глибина,

А серце повне радості й печалі.

Тут половців і шляхтичів громили,

Живе легенда про Турецький брід.

Історія залишила свій слід…

Тут предки наші набирались сили.

Щоб нам наказ священний передати

Красу Поділля серцем захищати.

"Вінниччина - наш рідний край" - під такою назвою оформлено розгорнуту книжково-ілюстративну виставку в читальній залі Погребищенської центральної бібліотеки. Розділи виставки: Історія Вінницької області, Видатні особистості Вінниччини, "Сім чудес Вінниччини".

На сьогоднішній день 4.5% її території з населенням 32.4 тисяч чоловік складає Погребищенський район, який у 1925 році, після ліквідації Київської губернії та реорганізації її у область, входив до Бердичівського округу.

27 лютого 1932 року постановою ІУ позачергової сесії Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету ХП скликання було утворено Вінницьку область як адміністративне територіальну одиницю і Погребищенський район увійшов до її складу. На той час в районі проживало понад 70 тисяч чоловік, входило 40 сільських і одна селищна ради, було утворено 47 колгоспів. За 80 років район було двічі реорганізовано.

В 1962 році ліквідовано Плисківський район з приєднанням його частини до Погребищенського, а в 1979 році утворено Оратівський район і частина Погребищенського району - села Чернявка, Човновиця, Скоморошки, Скала та інші відійшли до новоствореного району.

3. Історична довідка на фонд Човновицької сільської Ради

Сільська Рада в с. Човновиця організована в 1921р. і проводила свою діяльність, як орган радянської влади на селі до нападу на нашу землю фашистських окупантів до липня 1941р. Після визволення із березня 1944р. села 31.12.1943р. сільська Рада відновила свою діяльність.

Діяльність сільської ради спрямована на здійснення завдань комуністичного будівництва, успішне виконання всіма організаціями розташованими на території с/ради народногосподарських планів і зобов'язань перед державою, дальше зростання економіки і культури села, підвищення матеріального добробуту і культурного рівня життя трудящих, виховання їх в дусі комуністичного ставлення до праці і соціалістичної власності.

В 1954р. до Човновицької сільської ради була приєднана Закриничанська с/рада і стала називатися Човновицька сільська рада.

З 1944р. до 1950р. с/рада була Плисківського району. До 1979року Човновицька сільська рада була Погребищенського району, а з 7 грудня 1979р. в зв'язку з утворенням Оратівського району (Указ Президії Верховної Ради УРСР від 07.12.1979р.) приєднана до Оратівського району.

На території Човновицької с/ради в даний час розміщений колгосп

ім. Леніна з центральною садибою в с. Човновиця, колгосп багатогалузевий.

В с. Човновиця працює восьмирічна школа, медпункт, Будинок культури, бібліотека-філіал, магазини: ,,Промтовари", ,,Госптовари" , ,,Продтовари", два ларьки, КПП, поштове відділення, Ощадкаса.

В с. Закриниччя працює медпункт, сільський клуб, бібліотека-філіал, магазин ,,Товари повсякденного попиту". В с. Степовому і в с.-щі Озерному працює продовольчий ларьок.

Діяльність сільської Ради н.д. ґрунтується на основі колективного керівництва, гласності, регулярної звітності депутатів перед виборцями та виконавчого комітету перед Радою і населенням, широкого залучення трудящих до участі в роботі Ради.

Човновицька сільська рада є органом місцевого самоврядування, що представляє інтереси територіальної громади сіл Човновиця, Закриниччя, Озерне, Степове в межах повноважень, визначених Конституцією України, Законом України ,, Про місцеве самоврядування Україні", іншими законами.

Діяльність сільської ради здійснюється на колективному вільному обговоренні й вирішенні питань, віднесених до її компетенції, законності, гласності, право-організаційної й матеріально-фінансової самостійності в межах повноважень, відповідальності та звітності перед радою уповноважених нею органів, вибраних чи призначених посадових осіб, широкому залученні громадян до управління суспільними справами, реалізації волі виборців через своїх депутатів, і безпосередньо їхню участь у формуванні, і діяльності ради взаємодії із трудовими колективами, і громадськими організаціями, іншими органами місцевого самоврядування, дотримання принципу поєднання місцевих і державних інтересів. Порядок формування й організація діяльності сільської ради, її органів, депутатів та посадових осіб визначені Конституцією України, Законом України ,,Про місцеве самоврядування в Україні", іншими Законами, а також регламентом сільської ради.

Рада складається з депутатів, обраних відповідно до Закону України ,,Про вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів".

Сільська рада в межах своєї компетенції самостійно вирішує питання місцевого самоврядування, виходячи з інтересів Човновицької територіальної громади та здійснює від її імені функції та повноваження місцевого характеру, визначені Конституцією України, Законами та іншими нормативними документами.

Сільська рада , її виконавчі органи та посадові особи діють на підставі, в межах повноважень керуються Конституцією та Законами України, постановами Верховної ради України, кабінету Міністрів України, Конституційного Суду України, центральних органів державної виконавчої влади Оратівської районної державної адміністрації, які є частиною національного законодавства України.

Основним документом територіальної громади села Човновиця є Регламент, в якому йдеться, що діяльність сільської ради ґрунтується на колективному вільному обговорені і вирішенні питань, віднесених до її компетенції, гласності, законності, правової, організаційної та матеріально-фінансової самостійності.

Човновимця -- село в Україні, Оратівському районі Вінницької області. Населення становить 737 осіб.

Кількість виборців 680 чол.

Кількість депутатських мандатів у раді - 14

Кількість депутатських мандатів, отриманих кандидатами у депутати за результатами виборів - 14

Суб'єкт висування (назва політичної партії, місцева організація якої висунула кандидата, або самовисування)

Сільський голова Захарчук Василь Іванович

Число, місяць і рік народження - 8 січня 1952 року

Службовий телефон - 2 - 43 - 46

Освіта середня спеціальна

Спеціальність за освітою - міліціонер

Ким висунутий на виборах - Комуністичною партією України

Обраний з 4 кандидатур - 31 жовтня 2010 року

Отримав 243 (34,6%) голосів виборців

Обирається другий раз

Секретар ради - Бойченко Надія Гаврилівна

Число, місяць і рік народження - 23 квітня 1955 року.

Службовий телефон - 2 - 43 - 46

Освіта вища, закінчила Київський державний інститут культури

Спеціальність за освітою: бібліотекар - бібліограф

Дата обрання секретарем ради - 17 листопада 2010 року

Раніше обиралась секретарем ради - третій ради

Склад депутів ради

Кількість обраних депутатів

%

Самовисування

13

92,9

Народна Партія

1

7,1

Постійні комісії Човновицької сільської ради 6 скликання

з/п

Назва комісії

К.-сть

депутатів

Прізвище, ім'я, по-батькові голови комісії

Посада та місце роботи голови комісії

1.

З соціально-гуманітарних питань

5

Сокур Ганна Федорівна

Директор Човновицької школи I-III ступенів

2.

З питань регламенту, депутат діяльності, гласності, адміністративно-територіального устрою, законності і правопорядку

3

Сокур Сергій Федорович

Енергетик ТОВ ,,Вінниччина"

3.

По бюджету та з питань соціально - економічного розвитку

5

Печенюк Галина Василівна

Бухгалтер ТОВ ,,Вінниччина"

сільський рада самоврядування депутат

Склад виконавчого комітету ради (крім голови та секретаря ради)

п/п

П.І.Б

Посада, місце роботи

1.

Захарчук Микола Захарович

Заступник голови виконкому, пенсіонер

2.

Бойченко Сергій Іванович

Член виконкому, бібліотекар Човновицької сільської бібліотеки

3.

Горошко Петро Євгенович

-//-, пенсіонер

4.

Дворецький Роман Вікторович

-//-, директор Човновицького СБК

5.

Каракуля Валентина Павлівна

-//-, землевпорядник сільської ради

6.

Ломако Володимир Миколайович

-//-, директор ТОВ ,,Вінницький кінний завод" с. Човновиця

7.

Пенькова Тетяна Петрівна

-//-, домогосподарка

8.

Симоненко Наталія Володимирівна

-//-, фельдшер Закриничанського ФП

9.

Столярчук Микола Васильович

-//-, зав. Авто гаражем ТОВ ,,Вінниччина"

10.

Мельничук Надія Володимирівна

-//-, вчителька Човновицької школи I-III ступенів

Депутатами районної / обласної ради, із числа територіальної громади, обрано:

1. Ломако Володимира Миколайовича, депутатом Оратівської районної ради.

Результати виборів депутатів ради

Народна Партія

з/п

№ округу

Прізвище, ім'я, по батькові

Дата визнання обраним

Відомості про обраного депутат

1

1

Сокур Марія Леонідівна

02.11.2010

Освіта вища, член Народної партії , Човновицька сільська рада, бухгалтер

Самовисування

1

2

Пеньковий Олександр Миколайович

02.11.2010

Освіта вища, позапартійний, ТОВ Кінний завод "Вінничина", директор

2

3

Пеньковий Василь Миколайович

02.11.2010

Освіта середня, позапартійний, СВК "Україна", с.Якимівка, токар

3

4

Шпак Олена Степанівна

02.11.2010

Освіта середня спеціальна, позапартійна, ТОВ Кінний завод "Вінничина", бухгалтер

4

5

Антонюк Анатолій Павлович

02.11.2010

Освіта вища, позапартійний, ТОВ Кінний завод "Вінничина", інженер

5

6

Захарчук Марія Олексіївна

02.11.2010

Освіта середня спеціальна, позапартійна, Човновицька загальноосвітня школа І-ІІ ст., вчитель

6

7

Пенькова Валентина Яківна

02.11.2010

Освіта середня спеціальна, член Партії регіонів, Човновицький фельдшерсько-акушерський пункт, завідуюча

7

8

Бойченко Надія Гаврилівна

02.11.2010

Освіта вища, позапартійна, Човновицька сільська рада, секретар

8

9

Пеньковий Юрій Миколайович

02.11.2010

Освіта середня спеціальна, член Комуністичної партії України, ТОВ Кінний завод "Вінничина", ветлікар

9

10

Сокур Ганна Федорівна

02.11.2010

Освіта вища, позапартійна, Човновицька загальноосвітня школа І-ІІ ст., директор

10

11

Печенюк Галина Василівна

02.11.2010

Освіта середня спеціальна, позапартійна, ТОВ Кінний завод "Вінничина", бухгалтер

11

12

Шкільнюк Сергій Федорович

02.11.2010

Освіта середня, позапартійний, пенсіонер

12

13

Сокур Сергій Федорович

02.11.2010

Освіта середня спеціальна, позапартійний, ТОВ Кінний завод "Вінничина", головний енергетик

13

14

Суха Тетяна Миколаївна

02.11.2010

Освіта середня, позапартійна, Човновицький відділ поштового зв'язку , листоноша

Човновиця Оратівський район

РадаЧовновицька сільська рада

Код КОАТУУ523186601

Основні дані:

Засноване1570р.

Населення831чол.

Площа2,762 км?

Густота населення300,87 осіб/км?

Поштовий індекс 22613

Телефонний код +380 4330

Географічні дані -

Географічні координати 49°21?35? пн. ш. 29°27?56? сх. д. (G)

Координати: 49°21?35? пн. ш. 29°27?56? сх. д. (G)

Середня висота над рівнем моря 245 м

Місцева влада:

Адреса ради 22613, Вінницька обл., Оратівський р-н, с.Човновиця, вул.Леніна,58 , тел. 2-43-46

Список працівників Човновицької сільської ради Оратівського району Вінницької області, станом на 01.01.2013року

п/п

Прізвище, ім'я та по батькові

Дата народження

Посада

Наявність дітей

Примітки

1.

Захарчук Василь Іванович

08.01.1952р.

Сільський голова

Двоє дорослих

2.

Бойченко Надія Гаврилівна

23.04.1955р.

Секретар

Двоє дорослих

3.

Сокур Марія Леонідівна

05.03.1959р.

Бухгалтер

Двоє дорослих

4.

Калінодрузь Тетяна Вікторівна

30.10.1968р.

Касир-рахівник

Дочка Людмила:

04.04.1991р.н.

Син Олександр:

20.02.1993р.н.

5.

Каракуля Валентина

Павлівна

Землевпорядник

Доросла дочка

Статистичні дані про назви вулиць у населених пунктах Човновицької сільської ради станом на 01.12.2012року

с.Човновиця:

­ вул. Зарічна

­ вул. Жовтнева

­ вул. Садова

­ вул. Шевченка

­ вул. Перемоги

­ вул. Поштова

­ вул. Шкільна

­ провул. Леніна

­ вул. Леніна

­ вул. Нагірна

­ вул. Вільшана

­ вул. Зелена

­ вул. Травнева

­ с-ще Озерне:

- вул. Центральна

­ с-ще Степове.

с. Закриниччя:

­ вул. Вишнева

­ вул. Липова

­ вул. Щаслива

­ вул. Садова

­ вул. Набережна

Секретар сільської ради Н.Г. Бойченко

Човновимця -- село в Україні, Оратівському районі Вінницької області. Населення станом на 01.01.2013р становить 737 осіб.

Відомі уродженці:

Онищук Василь Варфоломійович (14 травня 1942) -- український гідролог, гідротехнік, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Оратівський район (центр - смт Оратів)

Оратівська районна державна адміністрація

Вул. Леніна, 78, смт. Оратів

Вінницька обл.

22600

E-mail: oratov_rda@ukrpost.ua

Приймальня: 8 (04330) 2-14-63, факс: 2-15-05

Населені пункти Оратівського району:

Села:Балабанівка * Бартошівка * Березівка * Богданівка * Бугаївка * Велика Ростівка * Вербівка * Ганнівка * Гоноратка * Дібровинці * Дівочина * Животівка * Закриниччя * Заруддя * Каленівка * Кам'яногірка * Кожанка * Кошлани * Лінеччина * Лопатинка * Люлинці * Мала Ростівка * Медівка * Мервин * Новоживотів * Оратів * Оратівка * Осична * Очитків * Підвисоке * Прибережне * Рожична * Сабарівка * Синарна * Скала * Скибин * Скоморошки * Сологубівка * Стрижаків * Ступки * Тарасівка (Лопатинська сільська рада) * Тарасівка (Підвисоцька сільська рада) * Угарове * Фронтівка * Чагів * Чернявка * Човновиця * Юшківці * Яблуновиця * Якимівка

Селища: Озерне * Степове * Чагівське

Рис. 1 Карта Оратівського району

На території Човновицької сільської ради розміщені слідуючі об'єкти :

­ Кінний завод - керівник Ломако Володимир Миколайович;

­ ТОВ ,,Вінниччина" - директор Пеньковий Олександр Миколайович;

­ Човновицька середня загальноосвітня школа - директор Сокур Ганна Федорівна;

­ Човновицький ФАП - завідуюча Пенькова Валентина Яківна;

­ Закриничанський ФП - завідуюча Симоненко Наталія Володимирівна;

­ Човновицький СБК - директор Дворецький Роман Вікторович;

­ Човновицька сільська бібліотека - завідуючий Бойченко Сергій Іванович;

­ Човновицьке відділення зв'язку - Бугай Олена Володимирівна.

5 торгівельних ларьків:

1. с. Човновиця - підприємець Шпак Олена Степанівна,

- 2 ларьки розміщені по вул. Жовтнева та по вул. Шевченка;

2. Підприємець Лавренюк Володимир Петрович, власник ларька по вул. Леніна / в центрі села;

3. Підприємець Бондаренко Анатолій Васильович, власник 2 ларьків, які розміщені - в с. Човновиця по вул. Леніна та в центрі / в будинку Механізаторів / в с. Закриниччя.

Суб'єкти підприємницької діяльності Човновицької сільської ради

п/п

Власник та його ідентифікацій-ний номер

Адреса власника

Телефон

Вид

мережі

Вид спеціаліза-ції

Адреса субєкту

Торгіве-льна площа

1.

Шпак

Олена Степанівна

ід.н.2069006086

с. Човновиця

2-43-45

Роздрібна торгівля

Продтовари

с. Човновиця,

вул. Леніна, 51а

31 кв. м.

2.

-//-

-//-

-/-

-//-

-//-

с. Човновиця

20 кв. м.

3.

Лавренюк Володимир Петрович ід. н.

м. Тетіїв,

вул.Гагарі-на, 26

5-24-14

Роздрібна торгівля

Змішаний

с. Човновиця, вул.. Леніна

25,2 кв. м.

4.

Бондаренко Анатолій Васильович

ід. н. 2442317015

с. Чернявка

моб.тел. 0977494593

Роздрібна торгівля

Продтовари

с. Човновиця, вул. Леніна

25 кв. м.

5.

-//-

-//-

-//-

-//-

Змішаний

с. Закриниччя, кімната на тракторній бригаді

16 кв.м.

Сільський голова В. І. Захарчук

Керуючись ст.ст. 27, 30, 32, гл.2 Закону України ,,Про місцеве самоврядування в Україні", зважаючи на вимоги сьогодення - виконавчий комітет Човновицької сільської ради ВИРІШИВ:

1. Затвердити режим роботи установ сільської ради:

1.1. Виконавчий комітет Човновицької сільської ради:

Робочий день із 8.00год. до 17.15год.

Обідня перерва із 12.00год. до 13.00год.

У передвихідні та святкові дні із 8.00год до 16.15год.

Вихідні дні: субота, неділя.

1.2. Човновицька школа I-III ступенів:

Робочий день із 8.45 год. До 15.35год.

Вихідні дні: субота, неділя.

1.3. Човновицьке відділення зв'язку : / нач. ВЗ - 0,75 ставки /

Робочий день із 9.00год. до 15.00год.

Обідня перерва із 11.00год. до 12.00год.

Вихідні дні: неділя, понеділок.

1.4. Човновицький ФАП:

Робочий день із 9.00год. до 16.40год.

Вихідні дні: субота, неділя.

1.5. Закриничанський ФП:

Робочий день із 9.00год. до 16.40год.

Вихідні дні: субота, неділя.

1.6. Човновицький СБК:/ директор на 0,75 ставки/

- вдень: із 10.00год. до 12.00год.

- ввечері: із 19.00год. до 22.00год./зимовий період/.

Із 20.00год. до 23.00год./літній період/.

1.7. Човновицька бібліотека:/ бібліотекар на 0,75 ставки/

Робочий день із 10.00год. до 15.30год.

Вихідні дні: понеділок, вівторок.

Працівникам установ сільської ради дотримуватись вищевказаного режиму.

ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ С.ЧОВНОВИЦЯ ОРАТІВСЬКИЙ РАЙОН ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ здійснює наступні види діяльності:

ЗАГАЛЬНА СЕРЕДНЯ ОСВІТА

Реквізити організації ОКПО26222927

Форма власності ПРИВАТНА ВЛАСНIСТЬ

Юридичний статус ЮРИДИЧНА

Форма фінансування БЮДЖЕТ

Право на внутрішню діяльність НЕ МАЄ ПРАВА

Першопочатковий регістратор СIЛЬСЬКА РАДА

Регістратор ОРАТІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ ВІННИЦЬКОЙ ОБЛАСТІ

Регістраційний номер11611050001000235

Школа зареєстрована 2002-02-14 регістратором СIЛЬСЬКА РАДА. Керівник організації - СОКУР ГАННА ФЕДОРІВНА. Організація ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ С.ЧОВНОВИЦЯ ОРАТІВСЬКИЙ РАЙОН ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ знаходиться за адресою ВІННИЦЬКА ОБЛ., ОРАТІВСЬКИЙ Р-Н, С.ЧОВНОВИЦЯ, ВУЛ. ЛЕНІНА БУД. 50, основним видом діяльності є "ЗАГАЛЬНА СЕРЕДНЯ ОСВІТА".

Для забезпечення постійного тісного зв'язку з батьками учнів організовуються батьківські комітети.

Батьківські комітети залучають батьків на допомогу школі в навчально-виховній роботі, виробничому навчанні, продуктивній праці і позакласній роботі учнів, у здійсненні заходів спрямованих на зміцнення господарської та навчально-матеріальної бази, організації самообслуговування учнів і в оздоровчій роботі серед них.

Склад батьківського комітету:

Голова - 1. Онищук Оксана Олексіївна

Члени - 2. Шкільнюк Олена Василівна

3.Таран Алла Анатоліївна

4. Бугай Олена Анатоліївна

5. Захарчук Олена Степанівна

6. Мельник Надія Петрівна

7. Якобчук Олена Федорівна

8. Циба Лариса Миколаївна

9. Антонюк Олена Яківна

10. Сокур Ганна Федорівна

Згідно виконання розпорядження Оратівської РДА ,,Про заходи щодо проведення новорічних і різдвяних свят для дітей", дане розпорядження було винесено на розгляд виконавчого комітету, де було прийнято рішення № 28 ,, Про підготовку та проведення новорічних і різдвяних свят", згідно якого проводилися роботи по підготовці і проведенні новорічних і різдвяних свят.

Новорічно-різдвяні свята проводилися урочисто, організовано із щедрівками і колядками учасників художньої самодіяльності Човновицького сільського Будинку культури та учнями місцевої Човновицької школи I-III ступенів.

В місцевій школі святкування новорічної ялинки проведено:

­ 28.12.2012 року о 12.00 год - для учнів молодших класів, а для старших класів - 29 грудня 2012 року о 16.00 год. Святкування пройшли організовано і на належному рівні.

31 грудня проводилися новорічні щедрування та в СБК - Новорічний бал-маскарад.

На період святкування новорічних і різдвяних свят затверджено графік чергувань на виробничих підприємствах та в громадських місцях, згідно якого - відповідно проводилося чергування.

У матеріалах з питань роботи закладів освіти і спорту я ознайомилась над чим у 2009р. працювала Човновицька сільська бібліотека, а саме:

ь утвердження здорового способу життя;

ь програмою збереження бібліотечних фондів;

ь програмою по розвитку культури Оратівщини;

ь по поповненню і збереженню бібліотечних фондів;

ь участь у районних святкуваннях до Дня Незалежності;

ь участь у Конкурсах - на кращий коровай; оберіг села; рушник села; туристичні маршрути села; світлиці; щедрого стола; народної творчості.

Човновицька сільська бібліотека розміщена у 2 кімнатах: 1 - для дітей;

2 - для дорослих.

І займає площу 266кв.м., але із-за дефіциту коштів у місцевому бюджеті - немає техпрацівника, а бібліотекар працює на 0,75 ставки. Приміщення бібліотеки не отоплюється і потребує капітального ремонту.

Перебуває на утриманні с/ради.

До основних заходів, відзначенні знаменних дат, професійних свят та політичних подій, проведених в 2008р.- оформляли книжкові виставки, проводили огляди літератури, бесіди, культурно-масові заходи.

У свою чергу Виконавчий комітет провів районний фестиваль-огляд ,,Ти не зникнеш з карти, село".

Всім, хто приймав участь, винесені подяки, вручено грамоти.

На виставці ,,Художні барви Оратівського краю" - свої роботи особисто представляв - майстер вишивки та художніх творів: Петриківського і Тагільського розпису - Бугай Сергій Олександрович. Оформлено світлицю обжинкові квіти. Проведено фестиваль світлиць ,,Єднаймося, люба родино!"

На території Човновицької с/ради працюють: Фельдшерсько-акушерський пункт с. Човновиця, Оратівський район, Вінницька область та Закриничанська ФП належать сільській раді із гр. 1945р. знаходиться на балансі с. Човновиці.

Дані медичні установи працюють в нормальному режимі, забезпечені необхідним медичним обладнанням. Проводиться відповідна профілактично-роз'яснювальна робота серед населення с/ради.

Всім дітям, віком від 1 до 18р., проведено профщеплення <<Р-Манту>>. На території с/ради хворих на туберкульоз, в даний період, немає. Працює аптечний пункт, який забезпечує ліками жителів с/ради с.Човновиця.

У Човновицькому ФАП працює 2 медпрацівника: фельдшер і дитяча медсестра.

НОМЕНКЛАТУРА СПРАВ

Човновицької сільської ради на 2012 рік

01 - Сільська рада

Справи: Закони, постанови ВРУ, укази ПУ.

Статут територіальної громади.

Документи постійних комісій ради.

Список депутатів сільської ради.

та ін.

02 - Виконавчий комітет

Справи: Журнал реєстрації рішень виконкому.

Документи про роботу комісій виконкому сільської ради.

Журнал реєстрації звернень громадян (3р.).

Домові книги.

Журнали реєстрації вхідних документів (3р.).

Журнали реєстрації вихідних документів (3р.)

та ін.

03 - Кадри

Справи: Посадові інструкції працівника ради.

Протоколи засідань, рішень атестаційних комісій.

Трудові книжки ( не м. 50р.).

та ін.

04 - Реєстрація актів цивільного стану

Справи: Актові записи про народження.

-//- про смерть.

-//- про шлюб.

Заяви громадян про реєстрацію шлюбу.

та ін.

05 - Вчинення нотаріальних дій

Справи: Нотаріально-посвідчені заповіти.

Алфавітна книга обліку заповітів.

та ін.

06 - Військовий облік

Справи: Списки ветеранів і учасників ВВВ.

Книги / картки / обліку призовників.

та ін.

07 - Бюжетно-фінансова діяльність.

Справи: Затвердження бюджету сільської ради

08 - Земельні питання

Справи: Земельно-кадастрова книга.

Журнал реєстрації заяв громадян по земельних питаннях.

Згідно номенклатури справ сільська рада (секретар) складає протоколи засідань, сесій, проводить листування з виконавчими державними органами, госпструктурами (з питань соціально-економічного і культурного розвитку), журнали реєстрації розпоряджень по скликанню сесій, список депутатів, паспорт територіальної громади, протоколи загальних зборів громадян Човновицької сільської ради, засідань виконавчого комітету, перспективний план роботи с/ради, оформлює справи по багатодітних сім'ях, постійної комісії по регламенту, гласності, адмістративно-територіального устрою, законності, по роботі сільської виборчої комісії, з питань роботи закладів культуриі спорту, по приватизації присадибних ділянок та виготовлення ДЗА, по протиепізоотичних заходах та ветмедицині, по РЕМ, по прийняттю та відпрацюванню у вигляді громадських робіт, з питань роботи по забезпеченню правопорядку, постійної комісії по соціально-гуманітарних питаннях2011-2012рр. та ін.

Бойченко Надія Гаврилівна ознайомила мене також з матеріалами експертної комісії при виконкомі сільської ради та питань архіву 2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012р., опікунської ради при виконкомі сільської ради 2006-2007-2008-2009р., по роботі релігійної громади с.Човновиця, по роботі з питань освіти, з питань роботи закладів охорони здоров'я, з питань екології, сан стану, благоустрою 2008-2009рр., по військово-оборонній роботі с/ради, по пожежній безпеці, по питаннях архітектури та будівництва. Ознайомилась з роботою виконкому, законом України ,,Про статус депутатів місцевих рад", ЗУ ,, Про місцеве самоврядування в Україні", методичним посібником ,,Організація роботи сільської, селищної ради".

За період проходження практики я змогла проявити не лише теоретичні знання, а й реалізувати вивчену теорію на практиці, наприклад, при заповненні журналу вихідної кореспонденції заяви начальника Іллінецької МДПІ про те, що Човновицька сільська рада в 2013р. не планує здійснення викидів, скидів забруднюючих речовин, розміщених відходів; а також про видачу довідок про склад сім'ї; журнал реєстрації рішень, розпоряджень, інструкцій, протоколів, знання з предмету ,, Професійна етика " допомогли мені у веденні телефонної розмови з контролером Ощадного банку Шкільнюк Валентиною Павлівною, в якій вона повідомила мені, що жителю с. Човновиця Фещук Івану Івановичу потрібно з'явитись з понеділка по пятницю в с. Скоморошки філію Ощадбанку, щоб отримати Національну картку на 1000грн. - при собі обов'язково мати паспорт.

Одержувала телефонограми від Районної державної адміністрації :

· Сільському голові повідомити орендарів ставків, щоб прибули 28.01.2013р. о 10.00год. в управління сільського господарства для здачі звіту по Ф-1.

Звертатись за тел. 2-15-30, моб. т. 0677964209

· Прибути сільському голові 14.02.2013р. на районну раду.

· 13.02.2013р. об 11.00год (після сесії райради) нарада з питань заготмолока. Прибути сільському голові із заготівель.

Всю відповідальність за зміст та оформлення службових документів несе секретар. Тому необхідно досконало знати розміщення реквізитів у документах і правильно реєструвати вхідну та вихідну документацію.

Журнал реєстрації вихідних та внутрішніх документів

п/п

Дата надходження документа

Адресат

Короткий зміст

Позначка про виконання

1.

28.01.2013

Іллінецька МДПІ

Рада не планує здійснення викидів забруднюючих речовин

К

Журнал реєстрації виданих довідок

п/п

Дата видачі довідки та її номер

Кому видано (ПІБ та куди буде пред'явлено)

Короткий зміст

Розписка в одержанні

1.

08.01.2013 №15

Панчук Тетяні Павлівні для пред'явлення до управління праці та соціального захисту населення

Про склад сім'ї

Підпис п.Панчук

Журнал реєстрації рішень, розпоряджень, інструкцій, протоколів

п/п

Дата і номер документа

Найменування документа

Кому доручено виконання

Відмітка про виконання

1.

02.11.2012

Розпорядження Оратівської держадміністрації ,,Про заходи у зв'язку з Днем пам'яті жертв голодомору"

Виконавчому комітету Човновицької сільської ради

Розпорядження виконано

На засіданні виконавчого комітету Човновицької сільської ради від 22 січня 2013 року я ознайомилася з роботою комітету, а також з протоколом. На порядок денний були винесені такі питання:

1. Про план роботи виконавчого комітету Човновицької сільської ради на I квартал 2013 року.

2. Про хід виконання рішення № 29 виконкому сільської ради від 18.12.2012року ,,Про проведення перепису населення".

3. Про покладання обов'язків по реєстрації актів цивільного стану та вчинення нотаріальних дій.

4. Про документи, що надійшли із вищестоящих державних установ.

Всі питання були опрацьовані та прийняті одноголосно.

На засіданнях виконавчого комітету розглядаються також заяви жителів:

1) Заява від жительки с. Човновиця Дяк Олени Василівни.

Дяк О.В. в заяві просить видати всі необхідні довідки та документи на оформлення приватної власності на житловий будинок та господарські будівлі, які розміщені за адресою: с. Човновиця, вул. Леніна,24.

Рішення виконкому: Надати всі необхідні довідки та документи на оформлення приватної власності на житловий будинок/домоволодіння/№24 по вул. Леніна с. Човновиця, спадкоємцю, Дяк Олені Василівні, яка спадкове домоволодіння оформлятиме через Оратівський районний суд. Рішення прийнято одноголосно.

2) Заява від Онопи Максима Миколайовича, жителя м. Києва, який згідно заповіту оформляє спадщину.

Онопа М.М. , в заяві просить видати всі необхідні довідки та документи на оформлення приватної власності на житловий будинок та господарські будівлі, які розміщені за адресою: с.Човновиця, вул. Садова,18.

Рішення виконкому: Надати всі необхідні довідки та документи на оформлення приватної власності на житловий будинок/домоволодіння/№18 по вул. Садова,18, с.Човновиця, спадкоємцю, Онопі Максиму Миколайовичу, який спадкове домоволодіння оформлятиме через Оратівський районний суд. Рішення прийнято одноголосно.

3) Заява від Шістка Олександра Миколайовича, жителя с.Закриниччя, вул.Садова,1, який просить надати дозвіл на будівництво індивідуального житлового будинку з господарськими спорудами.

Рішення прийнято одноголосно.

Із питань екології, санстану, благоустрою виконком с/ради проводив двомісячник благоустрою населених пунктів, у ході якого виконано роботи з санітарної очистки населених пунктів, ліквідації стихійних сміттєзвалищ, облаштування та очистки криниць, висаджування дерев, квітів, вапнування бордюрів.

Під час проходження практики, я закріпила здобуті знання і навички, отримуючи практичний досвід роботи в реальних умовах.

Навіть той студент, який має досконалі теоретичні знання, може розгубитися в ситуації, коли виникне необхідність прийняти рішення в реальних умовах і враховуючи особливості роботи у колективі. Тому, проходження практики є важливим для кожного студента і організації, адже саме там, студент може спробувати себе не тільки у ролі теоретика, але й практиканта, в чому і допомагають працівники організації, установи, підприємства.

Також у сільській раді я стикнулася з справою по багатодітної матері Паращин Зінаїди Іванівни 20.05.1939р.н, жителька с. Човновиця, багатодітна мати, яка народила і виховала до восьмирічного віку - 5 дітей.

Сім'я проживала в нормальних умовах та хороших відносинах, діти виховувалися на засадах традицій української родини, діти поважають і шанують старших. Діти старанні, порядні, відповідальні та працелюбні.

За це Зінаїді Іванівні присвоєно почесне звання ,,Мати-героїня".

Ознайомилась з статистичними даними по Човновицькій сільській раді Оратівського району Вінницької області станом на 01.01.2013р.

Облік дворів та населення

Всього дворів по сільській раді: - 580

/ код 1, 2, 3, 4, 5/

Всього населення : - 737 чол.

/ код 1, 2/

с. Човновиця - 634

с. Закриниччя - 95

с-ще Озерне - 7

с-ще Степове - 1

Також статистичні дані по наявності худоби в домашніх господарствах жителів сільської ради:

По сільській раді:

- господарств всього - 580 в т. ч. постійних / код-1 / - 368

В них худоби:

ВРХ - всього - 202 в т. ч. корів - 142гол.

- телиці від 1р. до 2р. - 5 год.

- телята до 1р. - 55 год.

Свиней: всього - 374год.

В т.ч. свиноматки від 9м. і старші - 5 гол.

- ремонтні свинки від 4м. і старші - 141гол.

- поросята до 2 м. - 32 гол.

Кози: всього - 36год. В т.ч. козоматок - 32гол.

Коні: всього 21гол. В т.ч. кобили від 3р. і старші - 5год.

- лошат -

Виконавчий комітет Човновицької сільської ради Оратівського району проводить листування з Оратівською районною державною адміністрацією.

08.10.2012р. надійшло розпорядження Оратівської РДА за № 401 ,,Про підготовку господарського комплексу району до роботи в осінньо-зимовий період 2012-2013років". Виконком провів відповідну роботу, дане розпорядження було розглянянуто на засіданні виконавчого комітету, згідно якого проведено всі основні підготовчі та поточні роботи. В порядку контролю - рішення виконкому № 21 та розпорядження Оратівської РДА за № 401 ,,Про підготовку господарського комплексу району до роботи в осінньо-зимовий період 2012-2013років", розглянуто знову - 12.10.2012року засіданні виконкому.

Відзначено, що Човновицька сільська школа I-III ступенів працює в нормальному режимі, вчасно проведено хороший ремонт приміщень школи, забезпечені всім необхідним, на належному рівні проводиться гаряче харчування всіх учнів школи, проведені ремонтні роботи опалювальної системи, опалювальний сезон розпочато 15 жовтня 2012 року, забезпечується школа паливом.

­ Човновицький ФАП та Закриничанський ФП працюють в нормальному режимі.

­ Ремонти проведено вчасно.

­ Човновицький СБК та Човновицька сільська бібліотека працюють в приміщенні, яке вже кілька років являється аварійним, приміщення не опалюється, потребує капітального ремонту, але немає коштів.

­ Човновицька сільська рада розміщена в адмінбудинку місцевого господарства. Приміщення в доброму стані, але отоплювальна система вийшла з ладу ще у 2005році, через що - всі ці роки - приміщення не отоплюється. На проведення необхідного ремонту немає коштів.

Згідно листа відділу культури і туризму Оратівської районної державної адміністрації за № 3 від 08.01.2013року щодо проведення ремонтно-реставраційних робіт пам'ятників у 2012 році повідомляємо наступне:

1. У 2012році проведено ремонтні роботи біля пам'ятників загиблим воїнам односельчанам у роки Великої Вітчизняної війни 1941-1945років - у с. Човновиця та у с. Закриниччя.

2. Проведено покраску пам'ятних знаків у місцях масових поховань жертв голомозу 1932-1933 років у с. Човновиця та у с. Закриниччя.

На ці ремонтні роботи виділено із бюджету сільської ради - 3000грн.

/три тисячі гривень/.

Надзвичайно великою проблемою на даний період є те, що у с. Закриниччя пам'ятник загиблим воїнам - односельчанам у Роки Великої Вітчизняної війни 1941-1945років, який виготовлений із бетону ще у 1965 році - руйнується. У 1990 році було проведено демонтаж, так - як пам'ятник руйнується. На виготовлення нового - потрібні кошти. Просимо Вас надати допомогу.

На виконання доручення ,,За підсумками засідання колегії Оратівської районної державної адміністрації від 05.05.2008року за № 805 про стан виконання вимог Указу Президента України від 07.02.2008 року № 109/2008

"Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного самоврядування" проводиться відповідна робота. У виконавчому комітеті, на допомогу громадянам, оформлено необхідну наочну агітацію, підібрано відповідну правову літературу і інформаційні матеріали. Оформлено стенди:

"Довідково-інформаційний матеріал", "Куточок права", де розміщені необхідні матеріали: - графіки прийому громадян у обласній раді та у облдержадміністрації, районній раді та райдержадміністрації, та у виконавчому комітеті Човновицької сільської ради; графік виїздних прийомів громадян начальниками та заступниками начальників управлінь, відділів районної державної адміністрації, керівниками територіальних органів виконавчої влади. Громадяни села мали змогу поспілкуватися із керівниками району 22 березня 2012 року в день проведення загадьних зборів / сходів / громадян сільської ради. Особливо задоволені від відповідей та роз'яснень голова районної державної адміністрації Галини Володимирівни Кириленко, надіючись на те, що буде дієвий вплив на місцевого керівника господарства Ломако В. М., щодо вчасної виплати заробітної плати, розрахунки з орендодавцями та особами майнових та земельних паїв та сплати внесків до Пенсійного фонду і до місцевого бюджету.


Подобные документы

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.