Правове регулювання будівельно-підрядних відносин у законодавстві зарубіжних країн

Дослідження сутності та змісту будівельно-підрядних відносин, що склались у зарубіжних країнах, а також головні підходи до їх регулювання. Аналіз та оцінка основних міжнародно-правових актів, які регулюють порядок укладення будівельних контрактів.

Рубрика Государство и право
Вид статья
Язык украинский
Дата добавления 19.09.2017
Размер файла 18,7 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

Правове регулювання будівельно-підрядних відносин у законодавстві зарубіжних країн

Уперше згадування про договір підряду як цивільно-правовий інститут бере свій початок у Стародавньому Римі. Однак договір підряду мав назву «договір найму» та був виділений давньоримськими юристами в самостійний вид договору. Так, М.І. Братський говорить про внутрішній зв'язок підряду з договором найму та наводить таку цитату з титулу II книги ХІІ «Дигест Юстиніана»: «Якщо я даю замовлення на будівництво будинку з тим, щоб підрядник робив усе на свої кошти, то він переносить на мене власність на зроблене, проте це є наймом, бо майстер здає в найм свою роботу, тобто обов'язок діяння» [1, с. 316].

Метою найму послуг був насамперед не кінцевий результат роботи, як і в підряді, а надання працівником своєї особистої праці (трудової функції), обмежене певним проміжком часу.

Згідно з дослідженнями С.П. Юшкевича, будівництво таких грандіозних об'єктів старовини, як іригаційні споруди та піраміди, здійснювалось за рахунок держави, було ретельно розроблене, сплановане, організоване й проведене, причому «за майже повної відсутності павутини формальних зобов'язань» [2, с. 4].

Під час вирішення будівельних завдань з'являються такі поняття, як «кошторис», «витрата», «ціна», «термін будівництва», «гарантії якості», які в сучасному цивільному праві мають статус істотних умов договору.

На законодавство зарубіжних країн щодо процесу розвитку цивільно-правового інституту будівельного підряду вплинула кодифікація приватного права. Наприклад, у 1804 р. у Франції був прийнятий Цивільний кодекс. Тим же шляхом пішли інші розвинені держави, такі як Німеччина, Швейцарія, США.

Крім того, необхідно зазначити, що окремого кодифікованого правового акта, який регулює відносини в галузі будівництва, створено не було. Нині в країнах романо-германської системи права підрядні відносини регулюються нормами цивільних кодексів, а в англо-американському праві підрядні відносини регулюються переважно правилами, виробленими судовою практикою та спеціальними законами (це стосується окремих штатів США).

На сьогодні, коли наша держава орієнтується на ринкову економіку, договір будівельного підряду набуває широкого значення та являє собою основний засіб організації відносин між суб'єктами господарської діяльності, він є формою й засобом організації господарських зв'язків. Крім того, українські підприємства виходять на міжнародний ринок, що вимагає укладення договорів міжнародного підряду як одного з найбільш складних видів зовнішньоекономічних операцій. Практично відсутність сьогодні у вітчизняній літературі наукових робіт, присвячених договору міжнародного підряду, не відповідає тому місцю, яке посідає цей вид договору у вітчизняній і зарубіжній договірній практиці.

Таким чином, викладене зумовлює актуальність дослідження й порівняння правового регулювання договорів підряду в цивільному законодавстві зарубіжних країн.

Договір підряду регулює широке коло господарських робіт. Одними з найбільш старих, «класичних» сфер підряду є будівельні роботи щодо спорудження різних будівель і споруд. У сучасній практиці будівництва виробничих об'єктів вагоме місце посідають договори про будівництво «під ключ», які передбачають зведення повністю готового до експлуатації об'єкта.

Правовою базою регулювання укладення договорів підряду, у тому числі й будівельного, у зарубіжних країнах є їх цивільні кодекси. Так, регулюванню підрядних відносин відведено вагоме місце в розділах Цивільного кодексу Франції, Німецького цивільного уложення, Цивільного кодексу Іспанії, Цивільного кодексу Італії, Цивільного кодексу Нідерландів, Цивільного кодексу Грузії, Цивільного кодексу Республіки Білорусь тощо.

Зарубіжне законодавство не робить чіткого розмежування договорів на їх різновиди. Для порівняння наведемо Цивільний кодекс України (далі - ЦК України) та низку цивільних кодексів і законів європейських країн. У ЦК України міститься глава 61 «Підряд», що має чотири параграфи, якими, відповідно, передбачено загальні положення про підряд, норми про побутовий, будівельний підряд і підряд на проектні й пошукові роботи. Цивільний кодекс Грузії містить лише статті, які регулюють загальні положення щодо виконання підрядних робіт; розподіл на види підрядних договорів у ЦК Грузії не передбачений [3]. Аналогічна ситуація стосовно договорів будівельного підряду міститься в Законі Болгарії «Про зобов'язання і договори в Болгарії» від 1950 р., що набрав чинності 1 січня 1951 р. Болгарське законодавство лише визначає загальні умови регулювання підрядних відносин та не виділяє різновиди підрядних відносин, як це робить, наприклад, українське цивільне законодавство. Цивільний кодекс Республіки Чехія №89/2012 ЭЬ., що набрав чинності 1 січня 2014 р., у частині 8 «Роботи» в розділах І та ІІ визначає загальні умови виконання підрядних робіт, а в розділі ІІІ - особливості будівельних робіт як об'єкт. Крім того, Цивільний кодекс Республіки Чехія в розділах, що стосуються правового регулювання права власності, у тому числі на земельні ділянки, передбачає умови укладення контракту на будівництво.

Таким чином, можна зробити загальний висновок про те, що цивільне законодавство європейських країн не зупиняється на характеристиці різновидів підрядних відносин та передбачає лише загальні умови укладення й виконання підрядних договорів.

Детальне регулювання будівельного підряду визначається Цивільним кодексом Російської Федерації. Як і ЦК України, він містить норми щодо загальних положень договору підряду, договорів побутового, будівельного підряду та підряду на виконання проектних і пошукових робіт. Порівнюючи визначення договору будівельного підряду за законодавством України та Російської Федерації, можна дійти висновку, що дефініція договору будівельного підряду українського законодавця є більш розширеною. Так, договір будівельного підряду, згідно із ЦК України, - це угода, за якою підрядник зобов'язується збудувати та здати у встановлений строк об'єкт або виконати інші будівельні роботи відповідно до проектно-кошторисної документації, а замовник зобов'язується надати підряднику будівельний майданчик (фронт робіт), передати затверджену про - ектно-кошторису документацію, якщо цей обов'язок не покладається на підрядника, прийняти об'єкт або закінчені будівельні роботи та оплатити їх. Дефініція договору будівельного підряду за законодавством Російської Федерації передбачає, що за договором будівельного підряду підрядник зобов'язуєть-ся у встановлений договором термін побудувати за завданням замовника певний об'єкт або виконати інші будівельні роботи, а замовник - створити підряднику необхідні умови для виконання робіт, прийняти їх результат і сплатити обумовлену ціну [5, ст. 740]. Що стосується інших умов регулювання будівельно-підрядних робіт, то законодавство України та Російської Федерації практично однаково це регулюють.

На сьогодні виникає потреба в укладенні будівельно-підрядних договорів на міжнародному рівні. Наявність іноземного елемента у вигляді сторони договору з правосуб'єктністю, заснованою на нормах іноземного цивільного права, є важливою особливістю таких відносин. Це необхідно враховувати під час розроблення договору будівельного підряду. Із цієї позиції будівельні договори є складними в системі зовнішньоекономічних угод.

Договір підряду, у тому числі й будівельний, може кваліфікуватись як міжнародний за наявності однієї з двох умов: комерційні підприємства сторін такого договору - підрядника та замовника - повинні перебувати на території різних держав або підрядно-будівельні роботи мають здійснюватись на території іншої держави, навіть якщо сторони мають свої комерційні підприємства на території однієї держави. Як правило, більшість міжнародно-правових відносин регулюються міжнародними конвенціями, проте щодо регулювання договору підряду та будівельного підряду відсутнє конвенційне регулювання. Натомість таке регулювання компенсується безліччю керівництв і проформ договору, які розроблені різними міжнародними організаціями та слугують зразком для замовників і підрядників, що належать до різних держав.

Прикладом Правового керівництва є ЮН - СІТРАЛ - регламент, прийнятий Комісією ООН з права міжнародної торгівлі в 1976 р. та рекомендований до використання Генеральною Асамблеєю ООН 15 грудня 1976 р., що передбачає складення міжнародних контрактів на будівництво промислових об'єктів (A/C №9/SER. B/2) 1987 р., розробка якого була зумовлена прагненням полегшити замовникам, особливо з країн, які розвиваються, підготовку відповідних контрактів. Згадане правове керівництво не має юридичної сили та є лише рекомендацією сторонам договорів міжнародного підряду. Крім того, правове регулювання будівництва промислових об'єктів здійснюється на підставі прийнятих у 1985 р. Принципів Світового банку [6].

У світі існує велика кількість різних видів типових будівельних контрактів, а тому професійне співтовариство завжди прагнуло сформувати певні єдині стандарти документації, які могли б спростити процес підготовки й здійснення будівельної діяльності, були б більш зручними у використанні та могли б багаторазово використовуватись у різних будівельних проектах [6]. Найбільш використовуваними на практиці рекомендаціями зі складення договорів підряду є рекомендації Міжнародної федерації інженерів-консуль - тантів (Federation Internationale des Ingenieurs

СоипБеіІБ, далі - РЮІО), яка була заснована ще в 1913 р. групою інженерів із Франції та Швейцарії. Усього під егідою РЮІС з'явилось на світ 9 типових контрактів, 8 із яких мають неофіційну назву «за кольором».

Проформи РЮІС регулюють відносини сторін також на переддоговірній стадії. Зазначеними контрактами регламентується проведення будівельних тендерів. Проформи рекомендовані насамперед для проведення міжнародних тендерів на будівництво, проте можуть застосовуватись і на національному рівні [6].

РЮІС розробляє й публікує типові умови контрактів для використання в усіх країнах світу та закликає країни, які не беруть участь у цій федерації, до вироблення єдиної концепції й загальних правил проведення торгів (тендерів), розроблення єдиних норм і типових форм контрактної документації, які можна було б застосовувати в усіх країнах світу. Ці документи використовують Міжнародний і Європейський банки розвитку та реконструкції [6].

Вказані міжнародно-правові акти не мають загальнообов'язкової сили. Для сторін конкретного договору будівельного підряду обов'язкові лише ті положення цих документів, які включені в договір або на які зроблено посилання в договорі. Водночас якщо в договорі зроблено застереження, то воно автоматично стає невід'ємною частиною договору.

Аналізуючи цивільне законодавство зарубіжних країн, можна зробити висновок, що правове регулювання договору будівельного підряду в багатьох зарубіжних країнах відсутнє, а ґрунтується на загальних положеннях про підряд. Законодавство зарубіжних країн не містить поділу договору підряду на різновиди (побутовий, будівельний договір підряду, підряд на проектні, пошукові роботи), як це зроблено в українському законодавстві та в деяких країнах Європи (Російській Федерації). На міжнародному рівні правове регулювання будівельного підряду здійснюється за допомогою рекомендаційних правових актів, які не є обов'язковими до виконання. Відсутність міжнародних конвенцій із приводу регулювання відносин будівельного підряду свідчить про відсутність загальних стандартів щодо укладення договору будівельного підряду. Щодо регулювання відносин будівельного підряду на міжнародному рівні держави використовують національне законодавство (в Україні, наприклад, це Закон України «Про міжнародне приватне право»).

Література

підрядний будівельний правовий контракт

1. Брагинский М.И. Договор подряда и подобные ему договоры / М.И. Брагинский. - М.: Статут, 2002. - 330 с.

2. Юшкевич С.П. Договор строительного подряда / С.П. Юшкевич. - М.: Юрайт, 2007. - 432 с.

3. Цивільний кодекс Грузії від 26 червня 1997 р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.jguard.ru/images/ attaches/235/GK_Georgia.txt.

4. Цивільний кодекс Республіки Чехія (закон №89/2012 Sb.) [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://cznews. ru/grazhdanskij-kodeks-2014-goda-kasaetsya-vs/.

5. Гражданский кодекс Российской Федерации от 21 октября 1994 г. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/.

Функ Я.І. Удосконалення правових засобів виробничої кооперації (кооперування) шляхом введення особливого типу договору / Я.І. Функ [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://r9ronaldo.ru/budivnitstvo/594-dogovori-mizhnarodnogo - pidryadu-formi-i-zmist.html

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Аналіз чинних актів соціального партнерства, що регулюють трудові правовідносини працівників прокуратури, та чинних нормативно-правових актів локального характеру. Досвід США і Канади у правовому регулюванні трудових відносин працівників прокуратури.

  статья [46,2 K], добавлен 05.10.2017

 • Визначення особливостей джерел правового регулювання в національному законодавстві і законодавстві інших країн. Історичні аспекти розвитку торговельних відносин в Україні. Характеристика джерел торгового (комерційного) права окремих зарубіжних держав.

  курсовая работа [50,1 K], добавлен 12.10.2012

 • Цивільне правове регулювання суспільних відносин. Сторони цивільно-правових відносин. Спори між учасниками цивільних відносин. Цивільне правове регулювання суспільних відносин відбувається не стихійно, а з допомогою певних способів та заходів.

  доклад [9,6 K], добавлен 15.11.2002

 • Договір підряду: поняття і ознаки, істотні умови, права і обов'язки сторін договору. Особливості правового регулювання договорів підряду в законодавстві різних країн. Основні структурні елементи договору підряду. Укладення договорів міжнародного підряду.

  курсовая работа [66,8 K], добавлен 05.06.2011

 • Поняття і суть конституцій. Підстави виникнення, змін, припинення конституційно-правових відносин. Конституційна право і дієздатність громадян у зарубіжних країнах. Релігійні джерела права в мусульманських країнах. Поняття і характерні риси громадянства.

  шпаргалка [268,2 K], добавлен 21.03.2015

 • Періодизація розвитку міжнародних трудових процесів. Вплив загальних принципів міжнародного права на міжнародно-правове регулювання трудової міграції населення. Предмет, об’єкт та методи міжнародно-правового регулювання міграційно-трудових відносин.

  реферат [24,7 K], добавлен 07.04.2011

 • Сімейні правовідносини та правове регулювання розірвання шлюбу з іноземним елементом. Колізійні питання укладення шлюбу та проблеми визначення походження дитини, опіки і піклування. Визнання в Україні актів цивільного стану за законами іноземних держав.

  контрольная работа [33,9 K], добавлен 01.05.2009

 • Сутність і функції правового регулювання економічних відносин, місце у ньому галузей права. Співвідношення державного регулювання і саморегулювання ринкових економічних відносин. Визначення економічного законодавства України та напрями його удосконалення.

  дипломная работа [183,2 K], добавлен 10.06.2011

 • Поняття, сутність та предмет галузі конституційного права. Деякі термінологічні уточнення щодо термінів "конституційне право зарубіжних країн" та "державне право зарубіжних країн". Методи правового регулювання державного права та їх характерні риси.

  курсовая работа [67,7 K], добавлен 23.01.2014

 • Загальні положення про регулювання земельних відносин в Україні. Предметом регулювання земельного права виступають вольові суспільні відносини, об'єкт яких - земля. Регулювання земельних відносин. Земельне законодавство і регулювання земельних відносин.

  реферат [19,2 K], добавлен 09.03.2009

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.