Соціально-політичний устрій Карфагенської держави

Процес формування карфагенської держави. Особливості соціально-правового статусу аристократії, громадян, вільновідпущеників, іноземців. Правові основи функціонування державної влади. Участь держави в міжнародних відносинах середземноморського регіону.

Рубрика Государство и право
Вид дипломная работа
Язык украинский
Дата добавления 10.07.2012
Размер файла 2,0 M

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

БАКАЛАВРСЬКА РОБОТА

Соціально-політичний устрій Карфагенської держави

Вступ

Актуальність теми. Нещодавно людство вступило в нову, постіндустріальну епоху розвитку, перехід до якої фактично співпав із початком третього тисячоліття. Поряд з високими технологіями, всеохоплюючою інформатизацією соціуму та реалізацією демократичних цінностей, цивілізаційний спадок сучасності містить також комплекс масштабних проблем розвитку, серед яких одне з ключових місць посідає необхідність вдосконалення неефективних систем політичного поступу держав, що історично сформувалися в окремих регіонах планети. Нагальна необхідність вирішення даної проблеми спонукає до поглибленого осмислення існуючого досвіду політичного та соціально-культурного розвитку людства з позицій соціально-політичної організації розвитку окремих держав, та реалізації їх суверенітету, актуалізуючи подальше вивчення «політичної історії», зокрема карфагенської моделі державного розвитку

Теоретична доцільність роботи продиктована тим, що питання політичного устрою держави Карфаген та його особливостей не знайшли достатнього висвітлення в історичній науці, а існуючі праці з даної проблематики носять фрагментарний і нерідко тенденційний характер, не використовують весь існуючий комплекс архівних, публіцистичних та інших джерел.

Мета наукового пошуку полягає в комплексному розкритті становлення та еволюції державно-політичної системи стародавнього Карфагену та участі різних соціальних верств у політичному житті.

Реалізація поставленої мети передбачає розв'язання наступних дослідницьких завдань:

висвітлити фактологічні й теоретичні складові процесу формування карфагенської держави;

проаналізувати особливості соціально-правового статусу аристократії, громадян, вільновідпущеників, іноземців та інших соціальних стратів;

охарактеризувати правові основи функціонування державної влади стародавнього Карфагену;

встановити співвідношення царської влади та влади суффетів;

реконструювати діяльність народних асамблей як органів народного представництва;

дослідити участь держави в міжнародних відносинах середземноморського регіону.

Об'єктом дослідження виступають становлення та розвиток олігархічної моделі політичної організації карфагенського суспільства та вплив внутрішніх і зовнішніх факторів на її еволюцію.

Предмет наукового аналізу становлять дослідження історичних особливостей становлення та розвитку держави Карфаген, еволюції соціальної, політичної та правової структури суспільства, впливу міжнародної політики на державні справи.

Хронологічні рамки роботи охоплюють VII - ІІ ст. до нашої ери. Нижня межа (825 чи 823 р. до н. е.) обумовлена усталеною в історичній науці датою заснування міста Карфаген. Верхньою межею взято 146 р. до н. е., тобто час зруйнування Карфагену римськими легіонами, що дозволяє повною мірою прослідкувати еволюцію політичного устрою стародавньої держави від зародження до падіння «імперії», ідентифікувати її сильні та слабкі сторони.

Територіальні межі обумовлюються відносною широтою досліджуваної теми та поставлених у роботі завдань. Фактологічні й теоретичні масиви інформації тією чи іншою мірою охоплюють територію північної Африки, південної Іспанії, Сицилії та Сардинії, які в досліджуваний нами період входили до складу карфагенської держави.

Методологічна база роботи ґрунтується на загальних принципах наукового пізнання: історизму, об'єктивності та системності, які передбачають з'ясування умов виникнення, розвитку й наслідків подій, явищ та процесів, а також розуміння їх причинно-наслідкового зв'язку.

При роботі над дослідженням, розробці його концепції, положень та висновків застосовуються наступні загальнонаукові та історичні методи дослідження: аналітичний, описовий, компаративний, проблемно-хронологічний, статистичний, та історико-географічний. Аналітична оцінка процесів та явищ дозволяє прослідкувати сукупність причин та закономірностей їх розвитку. Описовий метод є невід'ємною складовою висвітлення фактологічних блоків інформації. Застосування компаративних методів дозволило визначити та порівняти часову, просторову та якісну специфіку розвитку політичного життя стародавньої держави. Відтворити у хронологічній послідовності віхи політичної історії Карфагену дає можливість проблемно-хронологічний підхід. Розкрити масштаби представництва соціальних верств у органах політичної влади допомагає статистичний метод дослідження. Для вирішення завдань, поставлених у роботі, автор використала також історико-географічний метод, що передбачає з'ясування територіально-регіональних особливостей розвитку інститутів політичної влади. Комплексне застосовування різних методів дозволило оптимально мобілізувати джерела та історіографічний доробок попередників для розкриття теми та реалізації поставлених завдань.

Наукова новизна роботи:

на основі широкого кола історичної літератури комплексно розглянуто проблему формування та еволюції політичної системи Карфагену;

уточнено та систематизовано сукупність факторів, що мали вплив на розвиток інститутів політичної влади;

аналітично охарактеризовано участь різних соціальних верств у політичному житті;

виокремлено здобутки та проблеми функціонування карфагенської олігархічної моделі політичного розвитку;

реконструйовано малодосліджені аспекти взаємодії Карфагену з підлеглими територіальними складовими.

Теоретичне і практичне значення одержаних результатів. Зібраний у роботі фактичний матеріал, теоретичні положення, висновки і узагальнення розширюють наукові знання про еволюцію соціально-політичного розвитку карфагенської держави. Результати наукового пошуку можуть бути використані при здійсненні подальших історичних досліджень політичного характеру; написанні підручників з історії стародавнього світу, а також праць, присвячених історії Карфагену. Також матеріали бакалаврської роботи можуть залучатися при підготовці лекційних курсів та семінарських занять у вищих навчальних закладах.

Наукова апробація. Найважливіші аспекти, що були досліджені в процесі наукового пошуку, апробовані на звітній конференції Рівненського державного гуманітарного університету (м. Рівне, 21-22 лютого 2012 р.). Тема доповіді: «Соціально-політичний устрій Карфагенської держави»

Структура бакалаврської роботи зумовлена змістом проблеми, метою та завданнями дослідження. Робота складається з вступу, чотирьох розділів, висновків, списку використаних джерел та літератури, додатків. Загальний обсяг бакалаврської роботи становить 55 друкованих сторінок, в тому числі 3 сторінки - список використаних джерел та літератури (41 бібліографічна позиція) і 10 сторінок - додатки.

Розділ 1. Соціально-правова система Карфагену

1.1 Соціальна організація карфагенського суспільства

Карфаген - стародавнє місто (поблизу сучасного Тунісу) і держава, що існувала в 7-2 ст. до н.е. в західному Середземномор'ї. Карфаген (що означає по-фінікійски “нове місто”) був заснований вихідцями з фінікійського Тиру (традиційна дата заснування 814 до н.е., насправді заснований дещо пізніше, можливо, біля. 750 до н.е.) [25; с.109-110]. Римляни називали його Carthago, греки - Кархедон. Карфаген розташовувався на перетині головних морських торгових шляхів Середземномор'я і контролював торгівлю між Сходом і Заходом. Кораблі, що заходили в його гавань, платили мито золотом і товарами. Флот Карфагену в той час був найбільшим вантажопідйомним і швидкохідним - обставина, дозволяюча карфагенцям підробляти морськими перевезеннями.

Іншим джерелом збагачення були колонії - тільки на африканському побережжі Карфагену їм були підвладні близько 300 племен [6; с.47]. Крім того, місту платили данину численні колонії, що знаходилися на території сучасної Італії і Іспанії. Звідти вивозилися тисячі рабів, завдяки чому Карфаген здобув в античному міжнародному співтоваристві сумнівну репутацію. Маловідомий за межами Апенінського півострова Рим спочатку не був в числі серйозних суперників Карфагену. Гордовиті карфагенці говорили що "без їх дозволу римляни навіть руки в морі умити не посміють" [10; с.52].

У міру того як міцнів Рим, військове зіткнення між державами, що змагаються, ставало неминучим. Метою цієї боротьби був не тільки контроль над морськими шляхами у Середземномор'ї. Фактично вирішувалася доля майбутньої європейської цивілізації: чи буде вона побудована на основі греко-латинської культури або її фундамент складе культура семітського Сходу. Три Пунічні війни, найжорстокіші і кровопролитні в Стародавньому світі - така ціна, яку заплатили Схід і Захід в битві за світове панування.

Спираючись на чудово організовану державу, що володіла всіма необхідними органами для її нормального функціонування (фінансова система, армія, архіви і так далі), суспільство Карфагену, успадковувавши структури близькосхідних держав, було збудоване жорстко ієрархічно. Всі багатства, а також політична і релігійна влада були зосереджені в руках аристократії, що ревниво охороняла свої привілеї і що не залишала шансів «новим людям». Саме до такого висновку приходимо, читаючи похоронні написи, виявлені в Карфагені [20; с.402]. Але консерватизм, що мається на увазі самим змістом цих написів, не повинен затьмарювати динамічності, властивої пунічному суспільству, будь то у сфері соціальної мобільності (про що свідчать часті згадки про проведення процедур по звільненню рабів) або в області демократичної еволюції її конституції.

Структура фінікійського і пунічного суспільств нам мало відома. І нашими мізерними відомостями ми зобов'язані понад усе зовнішнім джерелам, біблейським або класичним. А вони часто пропонують спотворене і помилкове бачення суспільства, випускаючи з уваги всю його складність і тонкощі. Але, на щастя для істориків, епіграфічні джерела (написи) дають можливість виправити це бачення і виділити принаймні чотири соціальних групи.

Аристократія. Вона складалася з багатих судновласників і торговців, до яких пізніше приєдналися великі землевласники. Всі ці аристократи, представники великих кланів (Магоніди, Баркиди), суміщали одночасно декілька посад, наприклад суффета, члена Сенату і великого жерця, які передавалися від батька до сина. Виялення Р.П. Делаттром в кінці XIX сторіччя в Карфагені некрополя [22; с.119], що належав, ймовірно, забезпеченому прошарку суспільства, дозволило скласти уявлення про похоронні традиції і багатство цих сімей. Учені прийшли до висновку, що, не відкидаючи своє східне коріння (про що свідчили положення тіла покійного, наявність амулетів, спроби «муміфікації»), багато хто з них ввібрав досягнення грецького світу, не тільки прийнявши його естетику (скульптура, саркофаги), але також і багато з його есхатологічних концепцій. Похоронні написи, розташовані біля входу в склепи виявилися не менш цінними: на них були накреслені імена покійних, а також імена їх предків з вказівкою титулів, які вони носили [4; с.100-102]. І це дало можливість констатувати наявність практично спадкової передачі високих політичних і релігійних постів і обов'язків.

Громадяни. Повноправні громадяни, баалим, складали «середній клас» Карфагену, навіть якщо усередині нього існували значні відмінності в рівні життя. Цей клас був чимось на зразок плебсу в римському світі. Виборче право дозволяло їм висловлювати свою думку по будь-якій пропозиції, представленій на розгляд Народною асамблеєю, в засіданнях якої вони могли брати участь. Сюди входили чиновники, крамарі, ремісники або люди, що займалися сільським господарством. Судячи по деяких уривках з творів Тіта Лівія [18; с.29,31], у нас склалося враження, що ці громадяни були звільнені від сплати податків, оскільки одній з ініціатив Ганнібала, коли в 196 році він був вибраний суффетом, було саме звільнення від сплати надмірно високих мит, введених олігархією з метою покласти на плечі громадян контрибуцію, що належить Риму [18; с.40]. Вони були, як нам здається, також звільнені від обов'язкової служби в армії. Серед всієї сукупності пунічних написів багато згаданих в них осіб, до яких були звернені присвячення, указуються не як баалим, тобто громадяни, але як члени Народної асамблеї їх міста. Цілком можливо, що в даному випадку мова йде саме про тих людей, на яких була покладена місія постійної участі в засіданнях асамблеї.

Положення жінок в Карфагені викликає ще більше питань. Нам навіть невідомо, чи вважалися вони повноправними громадянками.

Вільновідпущеники. Вільновідпущеники складали проміжний клас (у юридичному відношенні, але не в тому, що стосується матеріального положення, як в Римі). Ми погано знаємо, якими правами вони користувалися, чи володіли вони свободою пересування і чи мали можливість займатися будь-якими видами діяльності. До нас дійшла велика кількість текстів, накреслених за замовленням вільновідпущеників на вотивных стелах [27; с.56]. Ці написи дають можливість краще дізнатися процедуру звільнення, вживану принаймні для деяких категорій рабів.

У них систематично зустрічається формулювання: «Відповідно до ордонансу Народної асамблеї Карфагену» [27; с.62]. Цей вираз свідчить про те, що звільнення рабів відбувалося з схвалення Народної асамблеї. Але маловірогідно, щоб це відносилося до всіх рабів. Цю процедуру проходили тільки певні категорії невільних людей. Можливо, вона стосувалася виключно суспільних рабів, що належать державі і, отже, всім громадянам Карфагену.

Звільнення особистих рабів повинне було відбуватися в будинках їх господарів, а факт звільнення підтверджувався документом, що скріплювався печаткою власника. В результаті звільнення раб повинен був заплатити грошову компенсацію своєму господареві, що мається на увазі в одному вотивному написі на стеллі, спорудженій якимсь Ганнібалом на честь свого звільнення [32; с.115].

Раби. Абд -- це термін, яким у пунічному світі і Карфагені позначали раба. Але це семітське слово, яке зустрічається в арабській мові і в івриті, може також означати людину, обслуговуючу культ того або іншого божества [41; с.120]. Обидва значення присутні в пунічних написах, хоча часто залежно від контексту їх можна розрізнити. У цих людей був різний статус, оскільки той, хто проголосив себе слугою божества, часто був вільним і міг займати високе положення в суспільстві. Раб же розташовувався в самому низу соціальної драбини, навіть якщо, як і в римському світі, він міг виконувати важливі функції в державі.

За словами стародавніх авторів, в Карфагені було сконцентровано таку велику кількість рабів, що вони навіть могли загрожувати існуючому ладу [6; с.47]. Так, Ганнон в безплідній спробі зробити державний переворот зібрав в 340 році під свої прапори 20 тисяч рабів [26; с.47]. І точно так, як і в римському і грецькому світах, раби були наділені різними статусами (суспільні або особисті раби) і виконували найрізноманітніші роботи як в місті, так і в селі. Особисті раби в місті займалися домашньою роботою або здійснювали діяльність, що приносила прибуток їх господареві (ремісництво, виховання дітей і так далі) [6; с.47].

Суспільні раби могли або перебувати на службі в храмах, або могли служити місту, наприклад займатися охороною публічних осіб або підтримкою у нормальному стані шляхів сполучення [6; с.49]. Зміст багатьох вотивних написів свідчить про те, що вони мали в своєму розпорядженні засоби і користувалися відносною свободою: вони могли здійснювати від свого власного імені підношення, хоча в цьому випадку в написах згадувалося лише їх ім'я без вказівки предків, які замінювалися перерахуванням імен господарів і їх генеалогій [2; с.109]. І вельми показовий в цьому сенсі випадок з Евклеєю. Мова йде про одну жінку, ймовірно, рабського походження, оскільки вона не приводить свою генеалогію, але яка не забула вказати в пунічному вотивному написі своє ім'я на грецькій мові. Раби могли одружуватися, про що свідчить уривок з Плавта, який писав в III столітті: «Раби можуть одружуватися або попросити дівчину в дружини? Це щось новеньке, чого ніде не немає в світі! А я вам говорю, що це відбувається в Греції і в Карфагені» [18; с.488-490].

Як і всюди, положення сільськогосподарських рабів було незавидним. Описуючи ферми на мисі Бон (у Тунісі), Діодор Сицилійський відзначає, що велика кількість рабів, використовуваних на сільськогосподарських роботах, належало багатим карфагенянам. Кар'єри і копальні також поглинали багато робочої сили, і в творах стародавніх авторів відгукуються відлунням страждання іноземних полонених, зайнятих на каменоломнях в Ель Хаварії [15; с.87].

Іноземці. Місце та роль іноземців в суспільстві Карфагену нам мало відомі, але в різних джерелах (літературних, епіграфічних) відзначається, що їх було немало і що вони були вихідцями з країн Середземномор'я [20; с.309]. Серед них були нуміійці, греки, етруски, кіпріоти і представники східних країн. Вони займали різне положення: від рабів до аристократів, що знаходяться у вигнанні, не кажучи вже про ремісників, що спеціалізуються в якійсь одній вузькій області, і дружин карфагенян. Прийнято вважати, що суспільство Карфагену було відносно закритим і що його не обтяжувала та ізоляція, в якій воно знаходилося. Але при повторному уважному розгляді археологічних і літературних даних ця точка зору зазнає деяких змін.

Нумідійці, безпосередні сусіди карфагенян, завжди були невід'ємною частиною населення міста. Інтеграція робітників, у тому числі і сільськогосподарських, рабів, воїнів, принців в суспільство Карфагену була настільки повною, що їх можна відрізнити тільки в тому випадку, якщо вони носять лівійські імена [6; с.500].

Мешкання в пунічній метрополії етрусків, давніх союзників карфагенян, підтверджується як епіграфічними і археологічними даними (етруські написи, матеріал, виявлений в ході розкопок), так і літературними джерелами, в яких згадується про етруських вершників, що б'ються на стороні карфагенян [15; с.81].

Грецька присутність в Карфагені нам здається такою ж давньою, як і етруська. Як і на Сицилії, а ще раніше в Пітекусі (де їх найближчими сусідами були евбейці і східні народи), фінікійці, а потім і карфагеняни, завжди проживали разом з греками, не дивлячись на зіткнення і війни, якими було відмічене їх співіснування [21; с.47]. Грецька колонія в Карфагені дуже часто згадується в джерелах. Саме на цю колонію був покладений обов'язок обслуговування культу Деметри і Кора, введеного з великою пишнотою в пунічному місті після поразки в 398 році на Сицилії. Члени цієї колонії займали в суспільстві різне положення [6; с.47]. Так, як нам здається, Карфаген часто з розпростертими обіймами приймав грецьких аристократів. У цьому сенсі доречно пригадати про Діона Сиракузського, зятя Діонісія Старшого, який якийсь час гостював тут і зав'язав дружні взаємини з деякими карфагенянами [41; с.120]. Гіппократ і Епікид, лейтенанти Ганнібала, народилися в Карфагені, хоча були греками за походженням і нащадками одного жителя Сіракуз, що знайшов тут притулок. Окрім аристократів, в цій колонії проживали і кваліфіковані ремісники (скульптори, художники), перебування яких підтверджується археологічними даними, зокрема високохудожніми фрагментами настінного декору і великою доричеською капітеллю, виявленою німецькими археологами. Нарешті, нижній ступінь соціальної піраміди займали численні греки-раби, як, наприклад, гречанка Евклея, про яку ми згадували вище [26; с.108].

Будучи фінікійським містом на заході, Карфаген в рівній мірі привертав і фінікійців, яких часто складно відрізнити від корінного населення, хоча в деяких написах вони відкрито заявляють про себе як про уродженців (синів) Тиру або називають себе арвадитами. А один фінікієць, що уточнив, що він родом з Китіона (сучасна Ларнака на Кіпрі), вивіз мармурову похоронну стеллу, характерну для кіпрського мистецтва класичного періоду [10; с.289-290]. Єгипетська присутність, хоча і не підтверджена документально, як нам здається, також мала місце. Багато авторів написів згадують в них про своїх предків-єгиптян.

Італійські торговці, мабуть уродженці Помпеї, де були виявлені осколки пунічних амфор і напису, влаштувалися в Карфагені напередодні Третьої пунічної війни. Вони стали і її першими жертвами: населення міста, оскаженіле звісткою про оголошення римлянами війни, винищило їх всіх до одного [20; с.324].

Але ці відомості не дають уявлення про те, яким було положення фінікійців і пунійців, що народилися за межами Карфагену. Який, наприклад, був статус пунійців уродженців Сардинії, фінікійців родом зі сходу або кіпріотів? Чи користувалися вони якими-небудь привілеями в порівнянні з іншими іноземцями? Чи здійснювалися процедури натуралізації, що мається на увазі багатьма латинськими авторами, які повідомляють, що Ганнібал обіцяв солдатам отримання громадянства Карфагену у разі перемоги?

І нарешті, присутність іноземців обмежувалася не тільки Карфагеном. Вони проживали в більшій частині пунічних міст, хоча документального підтвердження цьому майже не зустрічається. І Мотія на Сицилії -- одне з рідкісних виключень. Окрім свідоцтва Діодора Сицилійського, який повідомляє, що греки мали тут храми і билися на стороні фінікійців і пунійців проти Діонісія Старшого, скульптури (наприклад, статуя молодої людини з Мотії) і написи підтверджують їх присутність [5; с.155-156].

1.2 Фінансово-юридична система

Доходи держави Карфагену, на наш погляд, поповнювалися за рахунок податків, що стягувались з населення підлеглих йому територій (з ну-мідійців, сардів, грецьких міст на Сицилії), але, як ми вже бачили вище, не з громадян Карфагену.

Але основним джерелом доходів для пунічного міста були митні збори, якими обкладалися товари, що проходили транзитом через порти, контрольовані Карфагеном. Першим договором, укладеним в 509 році з Римом, передбачалося, що чиновники Карфагену повинні були бути присутніми при укладенні будь-якої міжнародної торгової оборудки, щоб -- і у нас немає в цьому сумніву -- стягувати податки [19; с.212].

Цілком можливо, що держава брала участь в розробці покладів корисних копалин і у виробництві сільськогосподарської продукції на підлеглих їй територіях. У літературних і епіграфічних джерелах містяться згадки принаймні про два таких регіони. Перша згадка відноситься до VI століття, коли армії Карфагену дійшли до Іглезієнти на Сардинії, де заснували, зокрема, поселення Монте Сираї; а друга згадка відноситься до пізнішого періоду, коли в III сторіччі Баркиди взялися за розробку копалень на сусідніх з Карфагеном територіях [12; с.322-324].

Всіма фінансами міста відали Mhsibm (корінь цього семітського слова означає «оцінювати», «вважати», «підраховувати»). Якщо вірити Тіту Лівію, аналогами цих чиновників були латинські квестори [6; с.47]. Вони, на наш погляд, володіли достатньо широкими повноваженнями, які зазвичай входили в компетенцію головного скарбника. На срібних тетрадрахмах, що карбували на Сицилії між 300 і 289 роками, призначених для оплати найманців в пунічних арміях, є напис «Mhsibm». Але в обов'язки цих останніх входив не тільки розподіл державних коштів. Вони також збирали податки, стягували штрафи, про що свідчить напис, виявлений в Карфагені в 60-х роках ХІХ століття. Пізніше їх функції були покладені на махацимів. Цей титул, що зазвичай переводиться як «інспектор ринку», відповідає посаді едила в Римі, про що свідчить досить пізній напис, виявлений в Лептіс-магні і датований II століттям нашої ери [10; с.210-213].

Наші знання про правосуддя Карфагену досить поверхневі. Хоча окремі уривчасті відомості, що містяться в літературних джерелах, а також інформація по правосуддю, яку ми вкрай рідко зустрічаємо в текстах написів, дають можливість отримати деяке уявлення про окремі його аспекти.

Не завжди легко ідентифікувати всіх дійових осіб судового процесу, і якщо одне з первинних значень терміну «суффет» -- «суддя», то цілком допустимо, що суффетам, принаймні одній з їх категорій, доручалося займатися законотворчістю і вершити правосуддя. Саме це має на увазі Тіт Лівії, коли стверджує, що управління всім процесом судочинства було прерогативою суффетів [20; с.239]. Членами корпорації суддей, про яку він згадує і на яку посилається Арістотель в своїй «Політиці», мабуть, були виключно суффети [16; с.409]. Хоча Юстініан стверджує зворотне, коли говорить, що саме Сенат обнародував закон, що обмежував витрати на проведення весільних церемоній. І, за словами все того ж Юстініана, Сенат видав закон, що забороняв вивчення грецької мови в Карфагені [20; с.238].

До нас дійшли мало відомостей щодо того, як здійснювалося функціонування правосуддя. Нам не відомо, які покарання передбачалися законом, в яких випадках вони застосовувалися, які можливості надавалися звинуваченим для власного захисту. Зрозуміло, в античних джерелах знайшла віддзеркалення страта через розп'яття, але це стосувалося тільки потерпілих поразку в боях генералів, повсталих найманців і відносилося швидше до військового права, ніж до цивільного. Тіт Лівій визначає місце, де щодня збиралися судді, як багатолюдне [27; с.99]. І можна у такому разі висунути припущення, що заслуховування справ відбувалося на головній площі під портиком або в аналогічному приміщенні.

Що стосується публічного права, ми вважаємо, що управління африканськими містами, де набув поширення інститут суффетів, будувалося, ймовірно, на основі пунічного права. І аж до II століття нашої ери, тобто три сторіччя опісля після руйнування Карфагену, їх очолювали два або три суффети, замінені згодом латинськими дуумвірами або тріумвіром.

До нас дійшли дуже мало документів щодо приватного права. Можна тільки здогадуватися про його існування, читаючи тексти пунічних і неопунічних написів, переклад яких не завжди вірний. Але в зв'язку з цим можна згадати один вельми цікавий напис, вигравійований на стеллі, спорудженій одним рабом. Текст напису свідчить про те, що звичай передавати майно по заповіту був широко поширеним явищем. У ньому також вказується, що продаж або поступка будь-якого майна, включаючи викуп рабом своєї свободи, здійснювалися шляхом сплати грошового відшкодування, а операції оформлялися актом, що скріплювався печаткою [32; с.130]. Судячи по вельми двозначному натяку Корнелія Непота, суддя повинен був, мабуть, стежити за моральною поведінкою карфагенян. І швидше за все саме цей чиновник заборонив Гамількару Барці і Гасдрубалу, його майбутньому зятеві, зустрічатися, оскільки вони полягали в гомосексуальному зв'язку. Стефан Гзелль, великий дослідник історії античної Африки, припустив, що цей чиновник виконував функції магістрату, наділеного, ймовірно, повноваженнями римського цензора або префекта поліції [39; с.110].

Морське право, завдяки окремим алюзіям, що містяться в текстах римско-карфагенських договорів, нам відомо більшою мірою. У них зустрічаються деякі положення, які згодом були взяті за основу морським правом, ними, наприклад, передбачалися ситуації, коли кораблі під впливом вітрів відхилялися від курсу, а також визначалися можливості поповнення продовольчих запасів і здійснення спокутних жертвопринесень [4; с.506]. Подібні положення, мабуть, існували і для кораблів, що терпіли корабельні аварії.

Розділ 2. Політичні інститути та здійснення політичної влади

2.1 Основи політичноного устрою Карфагену

Невелика кількість прямих джерел і складнощі, які повинні були випробовувати грецькі або латинські автори, що намагалися відчути і зрозуміти всю складність і всі тонкощі суспільства Карфагену, закликають нас до обережності в оцінці його політичної організації. Але проте саме їм, зокрема Арістотелю (книги II і V його «Політики») [10; с.327], ми зобов'язані тими уривчатими відомостями, які ми маємо в своєму розпорядженні відносно владних інститутів Карфагену.

Що стосується Арістотеля, то принаймні в своїй другій книзі він стверджує, що система управління була добре відлагодженою, а конституція Карфагену «з багатьох точок зору перевершувала всі інші». Цю останню він визначає як змішану, оскільки вона вбирала в себе як аристократичні, так і демократичні риси: «Царі разом із Старійшинами у разі їх повної згоди ухвалювали рішення у тій або іншій справі. Якщо між ними виникали розбіжності, справа передавалася на розгляд народу, якому надавалося право не тільки заслуховувати аргументи властей, але і самостійно ухвалювати рішення, і кожен громадянин, якщо він того побажав, міг представити свої контраргументи, що не було властиве ніяким іншим конституціям» [18; с.407]. Ця конституція, яку так розхвалював Арістотель, не змогла проте запобігти державним переворотам. Перший з них приписується Малху, який в VI столітті, взявши місто в кільце облоги, намагався встановити тиранію, за що був підданий страті. Пізніше, в 310 році, в епоху військових походів Агафокла до Африки, Бомількар скористався плутаниною, що панувала в Карфагені, щоб також проголосити себе тираном. Але карфагеняни, блискавично відреагувавши, розіпнули його на хресті [18; с.412]. Зі всього цього виходить, що тиранія або диктатура, в протилежність, наприклад, сицилійським містам, ніколи не могли бути введені в Карфагені.

Згідно Арістотелю, в основі політичної організації Карфагену лежали чотири інститути: царі (басилеис / басилевс), Рада старійшин (герусия), Народна асамблея (демос) і, нарешті, трибунал, що складався з 104 магістратів, який він також називає «Верховним магістратом ста» [28; с.30]. Насправді ця картина тільки частково описує політичну організацію пунічного міста, яка, до речі кажучи, розвивалася з часом. Зіставлення літературних джерел з епіграфікою дозволило отримати додаткові відомості про різні політичні функції і органи ухвалення рішень в Карфагені.

2.2 Проблеми ідентифікації царської влади

Класичні автори, натякаючи на наявність царів (базилевс, реке) в Карфагені [25; с.402], поклали початок науковій суперечці між прихильниками і супротивниками існування монархічної фази в розвитку пунічного суспільства. Але якщо на фінікійському Сході інститут царів був непохитний і цар зосереджував в своїх руках політичні, військові і священні функції, про що свідчить довгий напис, вигравійований на саркофазі Ешмуназара II, пануючи Си-дона, що правив в V сторіччі, на фінікійському Заході, зокрема в Карфагені, все йшло інакше. Велика частина дослідників пришли до єдиної думки, що у терміну «цар», згадуваного в грецьких і латинських текстах, не було аналога в пунічному світі [1; с.107].

Перш за все наголошується, що цей титул уживався переважно в множині, що може здатися дивним для монархії, хоча тим самим він достатньо повно відображав політичні реалії Карфагену, якщо допустити, що царі, про яких мовиться в цих джерелах, були, принаймні, в дану епоху суффетами, мова про яких піде нижче. По-друге, різноманіття грецьких і латинських термінів (базилевс, стратег, дукс, реке), що вживаються авторами, свідчить про труднощі, з якими вони зіткнулися при найменуванні функції, суть якої вони погано уловлювали. Але якщо це нерозуміння можна якось пояснити відносно греків, то в тому, що стосується римлян, серед політичних інститутів яких був консулат, що виконує функції, подібні до функцій, покладених на суффетов, це здається дивовижним.

У прямих джерелах явно не стверджується, що в один з історичних періодів розвитку в Карфагені існував монархічний лад. Так, якщо у фінікійських написах, виявлених на східному побережжі або Кіпрі, зустрічається згадка про царів, то ні в одному пунічному тексті, що відноситься до Карфагену або будь-якого іншого пунічного міста, про них не мовиться [30; с.70].

2.3 Роль суффетів у системі державного управління

Автори, що писали на грецькій мові, називали суффетів базилевсами або архонтами, тоді як латинські автори називали їх рексами, дуксами, преторами або імператорами, використовуючи в своїх творах також транскрипцію фінікійського слова «суфет» або «суффет» [6; с.47]. Різноманіття термінів, використовуваних цими авторами, є, на наш погляд, віддзеркаленням складності знаходження точного еквівалента для позначення цієї функції в грецькому і латинському світах. Як ми вже говорили вище, різноманіття використовуваних термінів, зокрема використання слів «реке» на латині і «басилевс» на грецькій мові, породили плутанину -- мабуть, вже з часів античності -- відносно реального існування монархічного ладу в Карфагені. В наші дні учені прийшли до єдиної думки, заснованої на припущенні, висловленому біля століття тому відомим дослідником Північної Африки Стефаном Гзеллем, згідно якому терміни «басилевс», «реке» і «суффет» є синонімами [17; с.200-201].

Первинне значення кореня «шуф», вимова якого дещо відрізняється від його вимови на івриті (шуфет замість шофет), -- це більш ніж суддя, правитель або той, хто здійснює владу. Про привласнення цього титулу в Карфагені або на підвладних йому територіях можна судити по великій кількості епіграфічних присвячень. Інститут суффетов існував і на Сході, де він отримував розвиток там, де монархічний лад приходив в занепад. За свідченням Йосипа Флавія, так відбулося в Тирі в VI столітті, коли в 585 році, після тринадцятирічної облоги Тиру військами Навуходоносора, управління містом було довірене суффетам. Окремі згадки про цю поступово затухаючу функцію зустрічаються також в IV--III століттях, а її існування, окрім країн Сходу, простежується в Китіоні в IV сторіччі [7; с.109, 24; с.46].

На фінікійському Заході інститут суффетів був широко поширений, і підтвердження цьому ми зустрічаємо і в Карфагені, і в цілому в Північній Африці, на Сицилії, Сардинії і, мабуть, якщо вірити Тіту Лівію, він існував в Іспанії, в Кадіксі. Будучи муніципальним інститутом, він не канув в лету після падіння Карфагену, оскільки ми зустрічаємо цей титул і в неопунічних написах або в латинській транскрипції (суф або суфф, суфет або суффет в множині) [11; с.23].

У текстах Карфагенів згадується близько ста суффетов, що говорить про те, що цей титул присуджувався особі, виконуючій покладені на нього обов'язки, довічно. Багато карфагенян називали себе таким-то сином такого-то суффета. Зважаючи на неоднозначність цього терміну (верховний магістрат або простий суддя) деякі коментатори задаються питанням: чи всі ці особи здійснювали функції, що відносяться до верховного магістрату, або між ними існувала ієрархія [10; с.166]?

Але навіть якщо згадки про них зустрічаються часто, що дозволило зрозуміти деякі характерні особливості інституту суффетів (спосіб призначення, привілеї), окремі сторони їх діяльності все ще залишаються для нас неясними. Це, зокрема, відноситься до їх кількості. Нам відомо, що в III--II сторіччях, тобто в період Пунічних воєн, два суффети-епоніми (що дали свої імена рокам правління) керували Карфагеном [15; с.36]. На думку деяких дослідників, їх число було зафіксоване після реформи, що мала місце в той же час. На думку інших, в V столітті обиралося удвічі більше число суффетів [38; с.403].

Згідно стародавнім авторам, посада суффета не була успадкованою. Кандидати в суффети обиралися щорічно залежно від їх достоїнств і заслуг і понад усе залежно від їх матеріального положення. Арістотель бачив в цьому запоруку їх ефективної роботи: маючи статок, вони б не прагнули збагачуватися за рахунок своїх співгромадян [19; с.308]. Нам невідомо, чи мали вони право повторно обиратися після закінчення терміну їх повноважень. Будучи раз вибраними, суффети привласнювали свої імена поточному року. Багато написів, що містять присвячення або складені в ознаменування якої-небудь події, датувалися таким чином: у рік суффетів X і V, синів 2. А в одній з них мовиться про перехід з одного магістрату в інший. Подібний тип вказівки дати зустрічається також на Сицилії і на Сардинії [37; с.115].

Існує припущення, що карфагеняни або принаймні Рада старійшин (сенатори) невпинно стежили за справедливим розподілом обов'язків між двома суффетами-епонімами, оскільки, якщо і можна виділити щось постійне в політичній організації пунічного світу, то це прагнення ніколи не допускати концентрації влади в руках одного магістрату, будь він цивільною особою або військовим [3; с.335-336].

Стародавні автори, зокрема Арістотель, наділяли суффетів багатьма привілеями, наприклад, вони володіли правом скликати Раду старійшин (Сенат), очолювати її і призначати порядок денний. Вони вникали в питання судочинства, але коло їх обов'язків в цьому випадку нам визначити не вдалося [26; с.325]. Їх повноваження і поле їх діяльності також далеко не завжди нам зрозумілі. Так, нам невідомо, яким чином відбувалося розділення влади (внутрішній/зовнішній поділ; цивільне адміністрування/управління військовим відомством і так далі). При сучасному стані наявних в нашому розпорядженні документів повноваженнями суффетів, на нашу думку, охоплювалася не тільки військова сфера. Наприклад, Ганнібал Барка, вибраний суффетом в 196 році, не суміщав, ймовірно, обов'язку суффета з функціями головнокомандуючого армією. Стефан Гзелль вважав, спираючись на літературні свідоцтва, що деякі «царі» (мається на увазі суффети) проводили військові кампанії в період дії їх повноважень [13; с.256]. У нас немає в цьому повної упевненості, оскільки, якщо брати до уваги той факт, що титул зберігався і після закінчення терміну повноважень. Цілком можливо, що особи, згадані стародавніми авторами, здійснювали свої функції суффетів до того, як на них було покладено командування армією. Нарешті, ми також не упевнені в тому, що суффети, на відміну від римських консулів і фінікійських царів, повинні були виконувати, окрім основних обов'язків, і жрецькі функції.

Відкритим залишається питання обсягу політичної влади «рабів». Титул «раб» нам відомий тільки з текстів написів. Буквально він означає «глава, керівник». Разом з доповненням він може позначати главу або головнокомандуючого армією, главу жерців або верховного жерця, главу писарів і так далі. Вважаємо, що між ними існувала ієрархія, оскільки в написах згадуються раби другої і третьої категорії.

У Карфагені (що взагалі не характерно для країн Сходу) цей титул, що вживається разом з артиклем, може супроводжувати ім'я власне, як у випадку з Баалшиллеком рабом, рештки якого були виявлені в кінці XIX століття [9; с.546]. Ці персонажі, ймовірно, займали в суспільстві високе положення, оскільки іноді вони носили титул суффетів або фігурували в написах разом з суффетами. До речі кажучи, при датуванні деяких написів використовувалося ім'я власне рабів. Таким чином, цілком можливо, що цей титул був еквівалентом титулу сенатора, тобто члена Ради старійшин. Але за відсутністю точніших даних нам нічого додати до вищесказаного, особливо відносно їх обов'язків або привілеїв, що надаються ним.

2.4 Функціонування асамблей як представницьких органів

Беручи за основу літературні джерела, ми прийшли до висновку, що в Карфагені засідали дві асамблеї. Верхня палата була чимось подібним до Сенату, який Арістотель, а згодом Полібій називали Радою старійшин, а нижня палата була Народною асамблеєю. По уривку з «Лівійської книги» Аппіана нам відомо, що засідання обох палат проходили під заступництвом божества, ймовірно, знаменитого генія Карфагену, згаданого в договорі між Ганнібалом і посланниками Філіпа V [30; с.69-70]. Їх роль, владні повноваження і обов'язки, а також їх склад, поза всяким сумнівом, змінювалися з часом, зокрема між періодом, описаним Арістотелем, і тією епохою, про яку говорив Полібій, і тому непросто скласти про них більш менш правдоподібне уявлення.

Рада старійшин, якe Арістотель вдало назвав герусія [39; с.112] (герусія -- в Стародавній Греції рада старійшин в полісах), була верхньою палатою Карфагену. Пунічний термін, використовуваний для позначення цього органу, нам невідомий, але він цілком може відповідати неопунічному виразу, виявленому в 92 році нашої ери в Лептіс-магні, в Лівії, який прийнято переводити як «Рада сенаторів Лептіса» [11; с.302]. Герусія Карфагену, з якою Арістотель порівнює герусію Спарти, була органом, типовим для олігархічних режимів і, отже, досить стародавнім, хоча аргументами, що говорять на користь його старовини, ми не володіємо. У нас немає також даних щодо його складу і кількості його членів, навіть якщо в не менш стародавніх джерелах містяться алюзії, які наводять нас на думку, що їх було близько 100 чоловік. Те ж саме можна сказати про те, як відбувався вступ до цієї посади: чи була вона виборною або такою, що призначається? Беручи до уваги, що аристократія, ймовірно, монополізувала аж до останніх днів існування Карфагену цей орган, цілком імовірно, що сенаторів призначали. Що стосується терміну виконання ними своїх обов'язків, та більшість дослідників сходяться на думці, що сенаторами ставали довічно, що цілком відповідало олігархічному суспільству і що пояснює їх кількість, що доходить до багатьох сотень, про що свідчать джерела [29; с.43-44]. Цілком можливо також, що саме проти такого стану речей виступив Ганнібал, провівши відповідний закон в той період, коли він був вибраний суффетом.

Сенат, на наш погляд, мав широкі повноваження. Згідно Арістотелю, в Сенаті спільно з суффетами розглядалися публічні справи, і лише у разі розбіжностей вони передавалися на розгляд нижньої палати (Народної асамблеї) [21; с.50]. Сенат видавав закони, на його засіданнях обговорювалися питання війни або укладення миру. Сенат приймав послів, мав право посилати з конкретними завданнями делегації, а після їх повернення заслуховувати звіти про виконання дорученої місії. Саме Сенат оголошував про набір солдатів в армію, зокрема призначав полководців, яким передавав вказівки і інструкції. Воєначальники тримали членів Сенату в курсі справи щодо військових кампаній, що проводились ними.

Влада Сенату, поза сумнівом, зазнавала з часом змін, зокрема в період Пунічних воєн, коли Народна асамблея почала грати провідну роль в політичному житті Карфагену. Хоча у нас не викликає сумнівів той факт, що Сенат не втратив своїх повноважень у сфері міжнародних відносин. Так, в 218 році саме до Сенату звернувся Рим з проханням видати йому Ганнібала, а в 149 році Сенат ухвалив рішення дати відсіч римлянам і організувати захист Карфагену [24; с.47-48].

Що стосується його структури і функціонування, то в їх основі лежали комісії і ради у вузькому складі. Зіставивши літературні джерела з текстами написів, учені прийшли до висновку, що комісії, що призначалися у разі потреби для вирішення будь-яких виникаючих проблем, складалися з тридцяти чоловік. Так, по повідомленню Полібія, в ході війни найманців (241--238 років) Сенат призначив комісію з тридцяти чоловік, на яку був покладений обов'язок відновити мир між Ганноном і Гамількаром, двома предводителями-суперниками, в цілях організації оборони міста. Зі свого боку, Тіт Лівій згадує про призначення в 203 році комісії, що складалась з тридцяти чоловік [25; с.407].

Існування подібних комісій підтверджується також текстами написів. У одному з них мовиться про комісію, що складалася також з тридцяти чоловік, на яку був покладений обов'язок розрахунку тарифів для релігійних підношень [13; с.229]. У іншому згадується комісія з десяти чоловік, у віданні якої були святилища. Можна відмітити, що обидва числа були кратними п'яти і що ці різні по своїх функціях комісії могли відповідати «пентархіям» Арістотеля, хоча він був єдиним автором, що згадував про них.

Що стосується Ради ста чотирьох, про яку також повідомляє Арістотель [24; с.40], то в цьому випадку могла йти мова про раду, скликану в V столітті для здійснення контролю над владними структурами, які складалися з представників великих кланів, і запобігання диктаторським «замашкам» у деяких з них. Якщо вірити Юстініану, в Раду входили сто суддів, що обиралися з числа сенаторів. А членам ради, крім всього іншого, ставилося також в обов'язок заслуховування воєначальників після закінчення кожної військової кампанії [24; с.42].

У класичних джерелах мається на увазі, що Народна асамблея також була давнім утворенням, оскільки, по словах Юстініана, вона скликалася ще в VI столітті для проведення розгляду у справі Карфалона [31; с.112]. Проте не дивлячись на відносно важливі повноваження, якими вона володіла, в державні справи вона могла втручатися тільки за ініціативою суффетів. Саме на них був покладений обов'язок її скликання. І тоді її засідання відбувалися на великій площі (агорі або форумі, що згадуються в класичних джерелах), під час яких обговорювалися питання, представлені на її розгляд, незалежно від того, чи отримали рішення по цих питаннях схвалення з боку суффетів і Ради старійшин чи ні. Як повідомляє Арістотель, члени нижньої палати могли висловлювати критичні зауваження і висувати свої контраргументи [9; с.593].

Насправді ж, за рідкісними виключеннями, Народна асамблея була усунена від ухвалення важливих державних рішень. І лише починаючи з епохи правління Баркидів її роль зросла, у зв'язку з чим Полібій, що порівняв конституції Риму і Карфагену, відмітив: «У Карфагені голос народу мав вирішальне значення при обговоренні будь-яких питань, тоді як в Римі тільки Сенат володів всією повнотою влади. У карфагенян превалювала думка більшості, а у римлян -- думка еліти суспільства» [26; с.405]. Це новий стан речей склався в 194 році, тобто і саме в той період, коли Ганнібал здійснював функції суффету і коли Народна асамблея ухвалила рішення про відміну привілеїв суддівського корпусу, члени якого призначалися до цього суддями довічно.

Написи, в яких згадується Народна асамблея, відносно численні, навіть з урахуванням того, що вони з'явилися не раніше III сторіччя. У них міститься корисна інформація про її членів і її повноваження. Нам відомо, що Народною асамблеєю видавалися ухвали, підтверджуючі звільнення від рабства. Нею приймалися рішення про початок будівельних робіт (переробка і реставрація храму на Мальті або зведення воріт в кріпосній стіні Карфагену і так далі), про призначення архітекторів і контролерів за роботами, що проводяться, а також складальників податків [3; с.321].

Розділ 3. Територіальна організація Карфагенської імперії

3.1 Розвиток африканських володінь

У нас склалося враження, що Карфаген завжди сприймав Африканське узбережжя, від атлантичних берегів Марокко до Великого Сирта, як частину своїх володінь. Багато історичних розповідей або легенд, приписуваних карфагенянам, свідчать про те, що метрополія насправді дуже рано визначила «свій заповідник», усередині якого вона не терпіла ніякої іноземної присутності.

Розміри захоплених Карфагеном володінь в Африці можна собі уявити по протяжності першої африканською провінції Риму «Африки Ветус», сформованої після руйнування Карфагена і повернення нумідійцям земель, які вони по праву вважали своїми. Ця провінція, що займала майже п'яту частину сучасного Тунісу, простиралась з півночі на південь і займала регіон Табарки, низовини Меджерди і пересихаючих русол річок Меліа і Бізаца (сучасний Туніський Сахель). Якщо вірити стародавнім джерелам, то саме в цьому регіоні у Карфагену були сільськогосподарські землі [13; с.234].

Територія Карфагена була поділена на округи (арцот - на пунічній мові, Пагус - на латині і хору - на грецькій), і цей поділ не зазнав жодних змін в римську епоху. Існував, наприклад, округ Туска (Тушкат, Tsk't - на пунічній мові), розташований в 150 км від Карфагена і покривав територію сучасного Мактара. Карфагеняни зав'язували зв'язки з багатьма африканськими народами, але найтісніші відносини у них склалися з їх безпосередніми сусідами - з ну мідійцями [10; с.12].

Нумідійський етнос складався з двох різнихних народів: Массілії і масаесілов. Столицею перших була Цірта (Костянтина), територія їх царства покривала схід Алжиру і захід сучасного Тунісу (див. карту Північної Африки). Із заходу вони межували з масаесілами, а зі сходу - з карфагенянами. При його максимальному розширенні в період правління Массінісси царство Массілії включало в себе також Триполітанію (Лептіс-Магна і Сабрата), а його безпосереднім сусідом був Єгипет Лагідів. До речі сказати, Юба II, принц Нумідії і милістюавгуста цар Мавретаніі, одружився на Клеопатрі Селені, дочці великої Клеопатри (Клеопатра VIII) і Антонія.

Масаесіли були західними щодо нумідійців. Їх столиця, Сіга, знаходилася поблизу від сучасного Тлемсена. Зі сходу вони межували з Массілією, а із заходу - з Мавретанією. Їх першопочаткова територія займала приблизно західну половину сучасного Алжиру, хоча протяжність країни варіювалася залежно від періодів його історії. Так, в кінці III століття, за правління Сіфакса, царя масаесілів, союзника Карфагена і першого чоловіка Софоніса, його держава простягалося на схід до Цірта (Костянтин). Але після Другої пунічної війни і розгрому при Замі Верміна, син Сіфакса, успадковував лише незначну частину царства свого батька, будучи змушений віддати східні території своєму суперникові Массініссі [4; с.116].

Далі на захід знаходилося царство маврів, Мавретанія (сучасний Марокко). Джерела, якого б роду вони не були, археологічні або літературні, вельми стримані щодо стосунків, що склалися у фінікійців, а потім і у пунійців з цим народом. Пізніше пунійців почали потихеньку розробляти свою периферію, що припускає наявність відносин з місцевим населенням (угоди, підпорядкованості, рабства?) [9; с.150]. Але все ж, як нам здається, за винятком Лікс і Танжера, цей регіон був лише частково відзначений фінікійською, а потім пунічною присутністю. Можливо, цей факт пояснюється тим, що непримиренне місцеве населення зуміло надати гідну відсіч як римлянам, так і пунійцям?

3.2 Острівні території та їх взаємодія з метрополією

Мальта - це архіпелаг, що складається з трьох островів (Мальта, Гозо і Коміно), досить бідних і не маючих корисних копалин. Але його головним козирем є його розташування - біля входу в західний басейн Середземномор'я. Моряки, які прямували зі сходу, знаходили тут ідеальний притулок для своїх кораблів. І фінікійці дуже рано проклали тут один зі своїх головних маршрутів мореплавання.

Слід зазначити, що історики і археологи неодноразово підкреслювали унікальність Мальти в пунічному світі. Хоча архіпелаг направляв свої погляди швидше на Схід. І саме до цієї думки приходиш після вивчення археологічних матеріалів пунічного періоду (кераміка, саркофаги з обпаленої глини). Так, незважаючи на їх близькість до туніських берегів, мальтійські острови залишалися на задвірках пунічного світу [39; с.52].

Протягом довгих років вважали, що перші фінікійські мореплавці влаштувалися на архіпелазі, в силу якихось причин залишеному автохтонним населенням. Як нам здається, ця ідея не знаходить більше прихильників. Зараз прийнято вважати, що обидва народи, аборигени-мальтійці і фінікійці, мирно співіснували, до такої міри розчинившись один в одному, що не представляється можливим дати однозначну оцінку всьому тому, що дійшло до нас від цього місцевого населення.


Подобные документы

 • Форма держави - це організація державної влади та її устрій. Типологія держави – класифікація держав і правових систем по типах, що являє собою об'єктивно-необхідний, закономірний процес пізнання державно-історичного процесу розвитку держави і права.

  реферат [35,5 K], добавлен 01.05.2009

 • Формування, суспільно-політичний, адміністративний устрій Української козацько-гетьманської держави Б. Хмельницького: правові проблеми переходу України під владу Московської держави і Речі Посполитої, юридичне оформлення об’єднання, суспільні відносини.

  курсовая работа [44,8 K], добавлен 21.01.2011

 • Державна політика як набір цінностей, цілей та знарядь, пов'язаних з визначенням суспільних проблем, її призначення та етапи формування. Апарат соціально-демократично орієнтованої держави. Правоохоронні органи у механізмі держави української держави.

  курсовая работа [33,1 K], добавлен 22.03.2011

 • Головні принципи, що лежать в основі діяльності демократичної правової держави. Основні характеристики демократії як політичного режиму. Демократія як форма організації державної влади. Процес становлення демократичної соціальної держави в Україні.

  реферат [24,2 K], добавлен 22.04.2012

 • Організація політичної влади в суспільстві. Механізм здійснення влади. Поняття та сутність держави в сучасній правовій доктрині. Виникнення держави як реакція на суспільну необхідність. Функції сучасної держави та значення їх реалізації для суспільства.

  курсовая работа [34,9 K], добавлен 16.06.2011

 • Історія правової думки про соціально-правову державу, її характеристика та соціальне призначення, завдання та функції. Взаємодія особи і держави. Права людини в умовах правової соціальної держави. Проблеми реалізації принципів правової держави в Україні.

  курсовая работа [119,4 K], добавлен 20.03.2012

 • Система державної влади в Україні. Концепція адміністративної реформи. Діяльність держави та функціонування її управлінського апарату. Цілі і завдання державної служби як інституту української держави. Дослідження феномена делегування повноважень.

  реферат [30,9 K], добавлен 01.05.2011

 • Основні закономірності виникнення держави і права. Початок виникнення державності. Класифікація влади. Традиції, на яких базується влада. Сучасна державна влада. Особливості формування держави різних народів. Різноманітні теорії виникнення держави.

  реферат [30,4 K], добавлен 03.11.2007

 • Аналіз питання формування нормативної бази, що регулювала відокремлення церкви від держави. Вилучення церковних цінностей та норм, що були спрямовані на охорону зазначених відносин. Православна церква в Російській імперії та правові основи її діяльності.

  статья [25,6 K], добавлен 17.08.2017

 • Характеристика Британської Конституції, її специфічні відмінності. Засади правового статусу особи у Великобританії. Вищі органи державної влади та особливості політико-територіального устрію, принципи унітарної держави і конституційної монархії.

  контрольная работа [28,6 K], добавлен 01.08.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.