Діяльність податкової служби та податкової міліції

Реалізація єдиної державної податкової політики. Державна податкова адміністрація України. Функції Державної податкової служби. Права податкової служби. Посадові особи органів Державної податкової служби України, їх завдання, функції та спеціальні звання.

Рубрика Государство и право
Вид контрольная работа
Язык украинский
Дата добавления 19.09.2013
Размер файла 77,6 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Вступ

В умовах ринкової економіки фінансова політика держави базується на системі фінансових регуляторів. Такими фінансовими регуляторами є насамперед податки, які забезпечують вилучення і перерозподіл створеного валового внутрішнього продукту і формування централізованих фондів грошових ресурсів держави.

Актуальність теми. Органи ДПС України, координуючи свою діяльність з фінансовими органами, органами Казначейства та митної служби, а також органами Служби безпеки, внутрішніх справ, прокуратури, статистики, контрольно-ревізійної служби, установами банків, створюють умови для найефективнішого досягнення поставлених перед ними цілей та завдань, а саме: надходження до бюджету всіх відрахувань, які згідно із законом включені до податкової системи.

Цілі та завдання. Податкова служба контролює додержання податкового законодавства, правильність нарахування та своєчасність сплати до бюджетів, державних цільових фондів податків і зборів, а також неоподатковуваних доходів, установлених законодавством.

Діяльність податкової служби та податкової міліції забезпечує надходження необхідних коштів до державного бюджету.

У разі виявлення значних порушень, зловживань та злочинів у сфері податкового законодавства податкові служби використовують судово-бухгалтерську експертизу для визначення реального економічного стану підприємства, його діяльності.

Обґєктом ДПС України є податкова система держави.

Предметом є правове та організаційне забезпечення, створення та функціонування податкової системи держави.

1. Державна податкова служба: законодавчий та історичний аспект

Реалізацію єдиної державної податкової політики забезпечує Державна податкова адміністрація України (ДПА).

ДПА України у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України "Про державну податкову службу в Україні", іншими законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, а також "Положенням про Державну податкову адміністрацію України" від 13 липня 2000 p. № 886/2000.

Законом України "Про Державну податкову службу в Україні" від 4 грудня 1990 p. (в редакції Закону України від 24 грудня 1993 p. із змінами та доповненнями) визначено структуру, статус державної податкової служби в Україні, її функції та правові основи діяльності.

У 1990 році була створена Державна податкова служба. У той час Державна податкова служба в Україні як система спеціальних державних органів по здійсненню контролю за дотриманням податкового законодавства почала формуватися як складова частина державної податкової служби Радянського Союзу, до складу якого входила тоді Україна. А відтак республіканська податкова служба ще не являла собою спеціальний податковий орган незалежної держави.

Перші кроки по створенню власної системи спеціальних державних податкових органів, які відповідали б суті і завданням самостійного державного утворення, було зроблено наприкінці 1990 року з прийняттям Закону Української РСР "Про Державну податкову службу в Українській РСР". Даний Закон було прийнято Верховною Радою Української РСР 4 грудня 1990 року і введено в дію з січня 1991 року. Проте цей Закон ще не відповідав повністю реальному змісту і завданням податкового контролю. Крім того, у 1991 році відбулося остаточне закріплення Української державності, було змінено офіційну назву держави. Тому до вищевказаного Закону "Про державну податкову службу в Українській РСР" 7 липня 1992 року Верховною Радою України було внесено зміни, які стосувалися вдосконалення структури податкової служби і закріплення правових засад її діяльності як спеціального податкового органу незалежної держави, а також закріплення у тексті Закону нової назви держави - Україна. Цим законом податкова служба була підпорядкована Мінфіну України.

Подальші економічні зміни, які відбувалися у суспільстві, розвиток податкової, бюджетної і фінансово-кредитної систем в цілому поставили державу перед необхідністю вдосконалити роботу державної податкової служби. З цією метою у грудні 1993 року Верховною Радою України і було прийнято нову редакцію Закону України "Про Державну податкову службу в Україні", який визначив статус Державної податкової служби в Україні, її функції, структуру, а також правові засади діяльності, закріпивши за нею широкий перелік прав і повноважень.

Після Указу Президента України від 22 серпня 1996 року № 760 "Про утворення Державної податкової адміністрації України та місцевих державних податкових адміністрацій" статус Державної податкової служби змінюється. Згідно з Указом на базі органів Державної податкової інспекції утворена Державна податкова адміністрація. Її статус визначено як центрального органу виконавчої влади. Голова цього органу за посадою став міністром. Указом встановлено, що до правового врегулювання статусу державних податкових адміністрацій вони здійснюють функції та повноваження державних податкових інспекцій, передбачені Законом України "Про Державну податкову службу в Україні" та іншими актами законодавства.

2. ДПС України як головний орган когнтролю, її структура

Відповідно з Положенням "Про Державну податкову службу України" до системи органів Державної податкової служби України (ДПС України) належать центральний апарат та територіальні органи - державні податкові служби в Автономній Республіці Крим, містах Києві та Севастополі, областях, округах (на два і більше регіони), державні податкові інспекції у районах, містах (крім міст Києва та Севастополя), районах у містах, міжрайонні, об'єднані та спеціалізовані державні податкові інспекції.

ДПС України є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра фінансів України (далі - Міністр).

ДПС України входить до системи органів виконавчої влади і забезпечує реалізацію єдиної державної податкової політики, а також державної політики у сфері контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів, здійснює міжгалузеву координацію у цій сфері.

ДПС України у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами Міністра, іншими актами законодавства України, а також дорученнями Президента України та Міністра.

3. Завдання органів ДПА України

Основними завданнями ДПА України є:

- здійснення контролю за додержанням податкового законодавства, правильністю обчислення, повнотою і своєчасністю сплати до бюджетів, державних цільових фондів податків і зборів (обов'язкових платежів), а також неподаткових встановлених законодавством доходів (далі -- податки, інші платежі);

- внесення у встановленому порядку пропозицій щодо вдосконалення податкового законодавства;

- прийняття у випадках, передбачених законом, нормативно-правових актів і методичних рекомендацій з питань оподаткування;

- формування і ведення Державного реєстру фізичних осіб -- платників податків та інших обов'язкових платежів і Єдиного банку даних про платників податків -- юридичних осіб;

- роз'яснення законодавства з питань оподаткування серед платників податків;

- запобігання злочинам та іншим правопорушенням, віднесеним законом до компетенції податкової міліції, їх розкриття, припинення, розслідування та провадження у справах про адміністративні правопорушення.

4. Функції Державної податкової служби

податковий служба адміністрація державний

ДПС України відповідно до покладених на неї завдань, виконує такі фукції:

1) реалізує роботу, пов'язану із:

§ здійсненням контролю за своєчасністю подання передбаченої законом звітності (декларацій, розрахунків тощо), своєчасністю, достовірністю, повнотою нарахування та сплати податків, інших платежів, контроль за сплатою яких покладено на ДПС України, контролю за встановленими законом строками здійснення розрахунків у іноземній валюті, за додержанням порядку проведення готівкових розрахунків за товари (послуги), а також за наявністю ліцензій на провадження видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню відповідно до закону, торгових патентів;

§ здійсненням контролю за додержанням виконавчими комітетами сільських і селищних рад порядку прийняття і обліку податків, інших платежів від платників податків, своєчасністю і повнотою перерахування цих сум до бюджету;

§ здійсненням контролю за правомірністю бюджетного відшкодування податку на додану вартість;

§ реєстрацією та веденням обліку платників податків, обліком об'єктів оподаткування та об'єктів, пов'язаних з оподаткуванням; проведенням диференціації платників податків;

§ формуванням та веденням Державного реєстру фізичних осіб - платників податків, Єдиного банку даних про платників податків - юридичних осіб та інших реєстрів, ведення яких покладено законодавством на органи державної податкової служби;

§ веденням обліку податків, інших платежів, контроль за справлянням яких покладено на ДПС України, та складанням звітності щодо стану розрахунків платників із бюджетом;

§ ліцензуванням діяльності суб'єктів господарювання з виробництва спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів, оптової торгівлі спиртом, оптової та роздрібної торгівлі алкогольними напоями і тютюновими виробами;

§ здійсненням контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів та забезпеченням міжгалузевої координації у цій сфері;

§ здійсненням контролю у сфері виробництва, обігу та реалізації підакцизних товарів;

§ прийняттям декларацій про максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари (продукцію), встановлені виробником або імпортером, та узагальненням відомостей таких декларацій для здійснення організації роботи та контролю за повнотою обчислення і сплати акцизного податку;

§ проведенням роботи із запобігання і боротьби з незаконним виробництвом і обігом спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів;

§ здійсненням контролю за погашенням податкового боргу з податків, інших платежів платників податків, у тому числі тих, майно яких перебуває у податковій заставі;

§ здійсненням контролю за обліком, зберіганням, оцінкою, розпорядженням безхазяйним майном та майном, що переходить у власність держави;

§ здійсненням контролю за забезпеченням стягнення заборгованості суб'єктів; господарювання за кредитами, залученими державою або під державні гарантії, позиками;

§ здійсненням контролю за відстроченням, розстроченням та реструктуризацією грошових зобов'язань та/або податкового боргу, а також списанням безнадійного податкового боргу в межах, передбачених законом;

§ здійсненням контролю за застосуванням арешту майна платника податків, що має податковий борг, та/або зупиненням видаткових операцій на його рахунках у банку;

§ застосуванням до платників податків процедур банкрутства;

2) організовує роботу, пов'язану із замовленням марок акцизного податку, їх зберіганням, продажем, відбором зразків з метою проведення експертизи щодо їх автентичності та здійсненням контролю за наявністю цих марок на пляшках (упаковках) з алкогольними напоями і на пачках (упаковках) тютюнових виробів під час їх транспортування, зберігання і реалізації;

3) здійснює контроль за дотриманням суб'єктами господарювання, які провадять роздрібну торгівлю тютюновими виробами, максимальних роздрібних цін на тютюнові вироби, встановлених виробниками або імпортерами таких виробів;

4) здійснює контроль за дотриманням суб'єктами господарювання, які провадять оптову або роздрібну торгівлю алкогольними напоями, встановлених мінімальних оптово-відпускних або роздрібних цін на такі напої;

5) розробляє та вносить Міністрові проекти нормативно-правових актів Міністерства фінансів України, що належать до сфери діяльності ДПС України;

6) розробляє форми податкових розрахунків, звітів, декларацій та інших документів і забезпечує їх затвердження в установленому порядку;

7) розробляє пропозиції до проектів міжнародних договорів з питань оподаткування та забезпечує їх виконання;

8) узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до компетенції ДПС України, розробляє проекти законів України, проекти актів Президента України, Кабінету Міністрів України та подає їх у встановленому порядку Міністрові;

9) виконує роботу та здійснює контроль за виявленням, обліком, зберіганням, оцінкою та розпорядженням безхазяйним майном та майном, що переходить у власність держави;

10) організовує інформаційно-аналітичне забезпечення процесів адміністрування та їх автоматизацію;

11) надає територіальним органам методичну і практичну допомогу в організації роботи, проводить перевірку її стану;

12) надає податкові консультації відповідно до Податкового кодексу України;

13) прогнозує, аналізує надходження податків, інших платежів, джерела податкових надходжень, вивчає вплив макроекономічних показників і податкового законодавства на надходження податків, інших платежів, розробляє пропозиції щодо їх збільшення та зменшення втрат бюджету;

14) забезпечує прийом громадян, розгляд звернень громадян, запитів та звернень народних депутатів України;

15) співпрацює з інститутами громадянського суспільства, забезпечує участь громадськості в реалізації державної політики у відповідній сфері;

16) забезпечує інформування громадськості про реалізацію державної політики у відповідній сфері;

17) надає інформаційно-довідкові послуги в межах компетенції;

18) формує державне замовлення на підготовку фахівців у відповідній сфері;

19) інформує Президента України та Кабінет Міністрів України про основні показники сплати податків, інших платежів до державного бюджету;

20) подає Міністерству фінансів України та Державній казначейській службі України звіт про надходження податків, інших платежів;

21) координує через центральний апарат діяльність територіальних органів та організовує їх взаємодію з органами Державної казначейської служби України, Державної фінансової інспекції України та Державної митної служби України, органами статистики, внутрішніх справ, Служби безпеки України, прокуратури, іншими органами та органами місцевого самоврядування;

22) налагоджує зв'язки з податковими службами іноземних держав і міжнародними податковими організаціями, вивчає досвід організації діяльності податкових служб цих держав і розробляє пропозиції з його практичного використання в діяльності ДПС України;

23) здійснює контроль та забезпечує надання допомоги у стягненні податкового боргу в міжнародних правовідносинах за запитами компетентних органів іноземних держав;

24) забезпечує доступ іншим державним органам до інформації з баз даних ДПС України згідно із законом;

25) забезпечує міжнародне співробітництво в межах своїх повноважень;

26) здійснює через центральний апарат перегляд рішень територіальних органів під час проведення процедури адміністративного оскарження;

27) забезпечує законність діяльності територіальних органів та звертається до суду у випадках, передбачених законодавством;

28) здійснює провадження у справах про адміністративні правопорушення;

29) забезпечує охорону державної таємниці та захист інформації в ДПС України;

30) у межах своїх повноважень розглядає справи про адміністративні правопорушення та накладає адміністративні стягнення, проводить перевірки, за результатами яких складає акти;

31) приймає і реєструє заяви, повідомлення та іншу інформацію про злочини і правопорушення, віднесені до компетенції податкової міліції, здійснює в установленому порядку перевірку таких заяв і приймає щодо них передбачені законом рішення;

32) провадить відповідно до закону оперативно-розшукову діяльність, здійснює провадження за протокольною формою досудової підготовки матеріалів, а також проводить дізнання та досудове слідство в межах компетенції, вживає заходів щодо відшкодування завданих державі збитків;

33) проводить розшук платників податків, які ухиляються від сплати податків, інших платежів, встановлення місцезнаходження платника податків;

34) виявляє причини і умови, що сприяли вчиненню злочинів та інших правопорушень у сфері оподаткування, вживає заходів щодо їх усунення;

35) вживає заходів щодо виявлення, перевірки і розслідування злочинів, пов'язаних із відмиванням, легалізацією, розкраданням коштів та іншими незаконними фінансовими операціями;

36) у разі виявлення фактів, що свідчать про організовану злочинну діяльність, або дій, що створюють умови для такої діяльності, направляє матеріали з цих питань відповідним спеціальним органам по боротьбі з організованою злочинністю;

37) забезпечує безпеку діяльності ДПС України і її працівників, а також захист працівників від протиправних посягань, пов'язаних із виконанням ними службових обов'язків;

38) готує пропозиції Міністрові щодо здійснення прогнозного планування видатків на матеріально-технічне забезпечення діяльності ДПС України;

39) здійснює відповідно до законодавства функції з управління об'єктами державної власності, що належать до сфери її управління;

40) здійснює внутрішній контроль та аудит за станом додержання вимог чинного законодавства і виконання службових, посадових обов'язків у ДПС України та на підприємствах, в установах, організаціях, що належать до сфери її управління;

41) забезпечує наукову, науково-технічну, інформаційну, видавничу діяльність, сприяє створенню і впровадженню сучасних інформаційних технологій та комп'ютерних мереж у відповідній сфері;

42) здійснює інші повноваження, визначені законами України та пов'язані з виконанням покладених на неї Президентом України завдань.

ДПС України з метою організації своєї діяльності:

1) забезпечує в межах повноважень здійснення заходів щодо запобігання корупції і контроль за їх здійсненням у центральному апараті ДПС України, територіальних органах, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери її управління;

2) забезпечує безпеку діяльності працівників органів державної податкової служби;

3) забезпечує у межах повноважень реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, контроль за її збереженням в апараті ДПС України, а також мобілізаційну підготовку, мобілізацію та контроль за здійсненням цих заходів;

4) виконує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів.

5. Права податкової служби України

ДПС України відповідно до покладених на неї завдань і повноважень має право в установленому порядку:

1) здійснювати передбачені законодавством перевірки платників податків, крім Національного банку України, і звірки відповідно до вимог законодавства України;

2) проводити контрольні розрахункові операції до початку перевірки платника податків щодо дотримання ним порядку проведення готівкових розрахунків та застосування реєстраторів розрахункових операцій;

3) запрошувати платників податків або їх представників для перевірки правильності нарахування та своєчасності сплати податків, інших платежів, додержання вимог іншого законодавства, здійснення контролю за додержанням якого покладено на ДПС України;

4) під час проведення перевірок у платників податків - фізичних осіб, а також у посадових осіб платників податків - юридичних осіб перевіряти документи, що посвідчують особу;

5) для здійснення функцій, визначених податковим законодавством, отримувати безоплатно від платників податків, у тому числі благодійних та інших неприбуткових організацій, у порядку, визначеному Податковим кодексом України, інформацію, довідки, копії документів (засвідчені підписом платника податків або його посадовою особою та скріплені печаткою (за наявності) про фінансово-господарську діяльність, отримані доходи, видатки платників податків та іншу інформацію, пов'язану з обчисленням та сплатою податків, про додержання вимог іншого законодавства, здійснення контролю за яким покладено на ДПС України, а також фінансову і статистичну звітність у порядку та на підставах, визначених Податковим кодексом України;

6) отримувати в електронному вигляді документи у випадку, якщо такі документи формуються платником податків в електронному вигляді у межах, передбачених законом;

7) під час планових документальних перевірок вимагати від платників податків, що перевіряються, проведення інвентаризації основних фондів, товарно-матеріальних цінностей, коштів;

8) вимагати від платників податків, що перевіряються, зняття залишків товарно-матеріальних цінностей, готівки;

9) під час проведення перевірок запитувати та вивчати первинні документи, які використовуються в бухгалтерському обліку, інші регістри, фінансову, статистичну звітність, пов'язані з обчисленням і сплатою податків, інших платежів, виконанням вимог іншого законодавства, контроль за додержанням якого покладено на ДПС України;

10) під час проведення перевірок вимагати виготовлення і надання копій первинних документів (засвідчених підписом платника податків або його посадовою особою та скріплених печаткою (за наявності), які свідчать про порушення податкового та іншого законодавства, контроль за додержанням якого покладено на ДПС України, та отримувати їх у платників податків у встановленому Податковим кодексом України порядку;

11) під час проведення перевірок вимагати від посадових або службових осіб платника податків надання повноважних осіб для спільного з представниками ДПС України зняття показань внутрішніх та зовнішніх лічильників, якими обладнані технічні пристрої, що використовуються у процесі провадження ним діяльності, що перевіряється;

12) доступу під час проведення перевірок до територій, приміщень (крім житла громадян) та іншого майна, що використовується для провадження господарської діяльності та/або є об'єктами оподаткування або використовуються для отримання доходів (прибутку) чи пов'язані з іншими об'єктами оподаткування та/або можуть бути джерелом погашення податкового боргу у порядку, передбаченому Податковим кодексом України;

13) в межах наданих законом повноважень у випадках виявлення порушення вимог податкового та іншого законодавства України надсилати платникам податків письмові запити щодо надання засвідчених належним чином копій документів, що безпосередньо пов'язані з виявленими порушеннями;

14) складати стосовно платників податків - фізичних осіб та посадових осіб платників податків - юридичних осіб протоколи про адміністративні правопорушення в порядку, визначеному законодавством, а також виносити постанови у справах про адміністративні правопорушення у випадках, передбачених законом;

15) вимагати від керівників та відповідних посадових осіб фізичних і юридичних осіб - платників податків, які перевіряються, припинення дій, що перешкоджають здійсненню законних повноважень службовими (посадовими) особами ДПС України, усунення виявлених порушень податкового та іншого законодавства, контроль за додержанням якого покладено на ДПС України, та контролювати виконання законних вимог службових (посадових) осіб ДПС України;

16) визначати у передбачених Податковим кодексом України випадках суми податкових та грошових зобов'язань платників податків;

17) застосовувати до платників податків передбачені законом фінансові (штрафні) санкції за порушення податкового та іншого законодавства, контроль за додержанням якого покладено на ДПС України, стягувати до бюджетів та державних цільових фондів суми грошових зобов'язань та/або податкового боргу у випадках, порядку та розмірі, встановлених Податковим кодексом України, стягувати суми простроченої заборгованості суб'єкта господарювання перед державою (Автономною Республікою Крим чи територіальною громадою міста) за кредитом (позикою), залученим державою (Автономною Республікою Крим чи територіальною громадою міста) або під державну (місцеву) гарантію, а також за кредитом із бюджету у порядку, визначеному Податковим кодексом України ;

18) здійснювати контроль за додержанням порядку проведення готівкових розрахунків за товари (послуги), за наявністю ліцензій на провадження видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню органами відповідно до закону, торгових патентів;

19) одержувати від органів виконавчої влади необхідну інформацію, пов'язану з обчисленням та сплатою податків, інших платежів, у випадках, передбачених законодавством, а також відомості, необхідні для проведення аналізу фінансово-господарської діяльності підприємств, установ та організацій усіх форм власності;

20) одержувати безоплатно від платників податків, а також від установ Національного банку України, комерційних банків та інших фінансових установ довідки у порядку, встановленому Законом України "Про банки і банківську діяльність" та Податковим кодексом України, довідки та/або копії документів про наявність банківських рахунків, а на підставі рішення суду - інформацію про обсяг та обіг коштів на рахунках, у тому числі про ненадходження в установлені терміни валютної виручки від суб'єктів господарювання;

21) одержувати безоплатно від органів державної влади, Національного банку України, органів місцевого самоврядування, інших суб'єктів при здійсненні ними владних управлінських функцій відповідно до законодавства., в тому числі на виконання делегованих повноважень, від юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців, самозайнятих осіб, податкових агентів, фізичних осіб інформацію, необхідну для забезпечення реєстрації та обліку платників податків, об'єктів оподаткування та об'єктів, пов'язаних з оподаткуванням, формування та ведення Єдиного банку даних про платників податків - юридичних осіб та інших реєстрів, Державного реєстру фізичних осіб - платників податків;

22) одержувати безоплатно від митних органів щомісяця звітні дані про ввезення на митну територію України імпортних товарів і справляння при цьому податків, інших платежів та інформацію про експортно-імпортні операції, що здійснюють резиденти і нерезиденти, та від органів статистики - дані, необхідні для використання їх у проведенні аналізу фінансово-господарської діяльності підприємств, установ, організацій усіх форм власності;

23) за наявності обставин, визначених Податковим кодексом України, приймати рішення про застосування адміністративного арешту майна платника податків;

24) надавати відстрочення та розстрочення грошових зобов'язань та/або податкового боргу, а також приймати рішення про списання безнадійного податкового боргу в порядку, передбаченому законом;

25) застосовувати до фінансових установ, які не подали відповідним територіальним органам ДПС України в установлений законом строк повідомлень про відкриття або закриття рахунків платників податків або розпочали здійснення видаткових операцій за рахунком платника податків до отримання повідомлення відповідного територіального органу ДПС України про взяття рахунка на облік у ДПС України, фінансові (штрафні) санкції в установленому Податковим кодексом України розмірі;

26) стягувати з установ банків та інших фінансово-кредитних установ пеню за несвоєчасне виконання ними рішень суду та доручень платників податків про сплату податків та інших платежів;

27) надавати інформацію з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків іншим органам державної влади та органам фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування відповідно до закону;

28) приймати рішення про зміну основного місця обліку та переведення великих платників податків на облік у спеціалізовані органи ДПС України та знімати їх з обліку і переводити до інших територіальних органів;

29) отримувати від нотаріусів на письмові запити інформацію про вступ фізичної особи у права спадкоємця з обов'язковим зазначенням повних даних про таку особу та даних про майно, отримане за правом успадкування;

30) звертатися у передбачених законодавством випадках до суду;

31) скасовувати рішення, прийняті територіальними органами (крім рішень податкової міліції), у разі їх невідповідності актам законодавства;

32) вчиняти правочини, спрямовані на забезпечення виконання функцій, передбачених законодавством;

33) залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань учених і фахівців та експертів, у тому числі на договірній основі, працівників центральних та місцевих органів виконавчої влади;

34) скликати наради, створювати комісії та робочі групи;

35) користуватися відповідними інформаційними базами даних державних органів, державними, в тому числі урядовими, системами зв'язку і комунікацій, мережами спеціального зв'язку та іншими технічними засобами.

6. Посадові особи органів ДПС України, їх завдання, функції та спеціальні звання

Посадові особи ДПС України користуються правами, передбаченими законом.

Центральний апарат ДПС України здійснює свої повноваження безпосередньо та через територіальні органи.

ДПС України очолює Голова, якого призначає на посаду за поданням Прем'єр-міністра України, внесеним на підставі пропозицій Міністра, та звільняє з посади Президент України.

Голова ДПС України:

1) очолює та здійснює керівництво діяльністю ДПС України, представляє ДПС України у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами, організаціями;

2) у межах компетенції організовує та контролює виконання в центральному апараті ДПС України та територіальних органах Конституції та законів України, актів і доручень Президента України, актів Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства фінансів України;

3) вносить на розгляд Міністрові пропозиції щодо формування державної політики у відповідній сфері та розроблені ДПС України проекти законів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України;

4) вносить на розгляд Міністрові проекти нормативно-правових актів, що стосуються сфери діяльності ДПС України;

5) забезпечує виконання ДПС України актів та доручень Президента України, актів Кабінету Міністрів України;

6) затверджує за погодженням із Міністром схвалені на засіданні колегії річний план роботи ДПС України, заходи щодо реалізації основних напрямів та пріоритетних цілей її діяльності відповідно до визначених завдань;

7) звітує перед Міністром про виконання річного плану роботи ДПС України та покладених на неї завдань, про усунення порушень і недоліків, виявлених під час проведення перевірок діяльності ДПС України, її територіальних органів, а також про притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у допущених порушеннях;

8) вносить пропозиції Міністрові щодо кандидатур на посади своїх заступників;

9) розподіляє обов'язки між своїми заступниками, визначає ступінь їх відповідальності;

10) затверджує за погодженням із Міністром структуру ДПС України;

11) забезпечує виконання наданих Міністром доручень;

12) вносить Міністрові пропозиції щодо утворення в межах граничної чисельності державних службовців та працівників ДПС України і коштів, передбачених на її утримання, а також щодо ліквідації, реорганізації Кабінетом Міністрів України територіальних органів ДПС України, які є юридичними особами публічного права;

13) утворює в межах граничної чисельності державних службовців та працівників ДПС України і коштів, передбачених на утримання державної податкової служби, ліквідовує, реорганізовує за погодженням із Кабінетом Міністрів України та Міністром територіальні органи ДПС України як структурні підрозділи ДПС України;

14) призначає на посади за погодженням із Міністром та головами відповідних місцевих державних адміністрацій, звільняє з посад керівників територіальних органів, призначає на посади за погодженням з Міністром, звільняє з посад заступників керівників цих органів;

15) призначає на посади та звільняє з посад у встановленому порядку начальників підрозділів податкової міліції;

16) забезпечує взаємодію ДПС України із визначеним Міністром структурним підрозділом Міністерства фінансів України;

17) забезпечує дотримання встановленого Міністром порядку обміну інформацією між Міністерством фінансів України та ДПС України та вчасність її подання;

18) призначає на посади за погодженням із Міністром та звільняє з посад керівників і заступників керівників структурних підрозділів центрального апарату, в тому числі відокремлених, призначає на посади та звільняє з посад працівників центрального апарату ДПС України;

19) затверджує положення про структурні підрозділи ДПС України, територіальні органи ДПС України, а також структуру, граничну чисельність, штатний розпис та кошторис цих органів;

20) головує на засіданнях колегії ДПС України, затверджує склад колегій державних податкових служб в Автономній Республіці Крим, містах Києві та Севастополі, областях, округах;

21) представляє в установленому порядку ДПС України у відносинах з іншими державними органами, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами і організаціями в Україні та за її межами;

22) у межах повноважень дає обов'язкові до виконання працівниками ДПС України доручення;

23) веде переговори і в установленому порядку підписує міжнародні договори України відповідно до наданих йому повноважень;

24) здійснює інші повноваження, передбачені законодавством.

Голова ДПС України має двох заступників, у тому числі одного першого.

Першого заступника та заступника Голови ДПС України призначає на посади Президент України за поданнями Прем'єр-міністра України, внесеними на підставі пропозицій Голови ДПС України, погоджених із Міністром.

Першого заступника та заступника Голови ДПС України звільняє з посад Президент України.

Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції ДПС України, обговорення найважливіших напрямів її діяльності в ДПС України утворюється колегія у складі Голови ДПС України (голова колегії), першого заступника та заступника Голови ДПС України, посадових осіб Міністерства фінансів України. У разі потреби до складу колегії можуть входити керівники структурних підрозділів ДПС України, а також у встановленому порядку інші особи.

Рішення колегії можуть бути реалізовані шляхом видання відповідного наказу ДПС України.

Для розгляду наукових рекомендацій та проведення фахових консультацій з основних питань діяльності у ДПС України можуть утворюватися постійні або тимчасові консультативні, дорадчі органи.

Рішення про утворення та ліквідацію колегії, постійних або тимчасових консультативних, дорадчих органів, їх кількісний та персональний склад, положення про них затверджуються Головою ДПС України.

Гранична чисельність працівників ДПС України затверджується Кабінетом Міністрів України.

Структура ДПС України затверджується Головою ДПС України за погодженням із Міністром.

Штатний розпис, кошторис ДПС України затверджуються Головою ДПС України за погодженням із Міністерством фінансів України.

Посадовим особам органів ДПС України присвоюються такі спеціальні звання:

- головний державний радник податкової служби;

- державний радник податкової служби I рангу;

- державний радник податкової служби II рангу;

- державний радник податкової служби III рангу;

- радник податкової служби I рангу;

- радник податкової служби II рангу;

- радник податкової служби III рангу;

- інспектор податкової служби I рангу;

- інспектор податкової служби II рангу;

- інспектор податкової служби III рангу.

Висновок

Таким чином, в Україні податкова служба має розгалужену мережу своїх органів -- від міжрайонних, районних інспекцій та міліцій, а також їх відділень у містах, областях -- до державної податкової адміністрації та податкової міліції.

Основними напрямами розвитку податкової служби України є:

1. Забезпечення умов для добровільного виконання вимог податкового законодавства платниками податків та забезпечення повного, своєчасного надходження законодавчо встановлених в Україні податків та зборів (обов'язкових платежів) шляхом:

- удосконалення податкового законодавства у частині порядку адміністрування податків та його адаптації до вимог Європейського Союзу;

- спрощення механізму обчислення податків;

- уніфікації форм податкової звітності та вдосконалення інструкцій щодо їх заповнення;

- впровадження вдосконаленої системи адміністрування податкового боргу платників податків;

- створення системи приймання податкової звітності від платників податків в електронному вигляді;

- вдосконалення контрольно-перевірочної роботи на базі ризико-орієнтованої системи, налагодження системи обміну оперативною та аналітичною інформацією з правоохоронними органами та іншими контролюючими організаціями, податковими органами країн світу з метою забезпечення захисту економічних інтересів України у галузі оподаткування; постійного моніторингу показників діяльності платників податків; диференційованого підходу до організації контролю за діяльністю платників податків.

2. Забезпечення прозорості, компетентності, передбачуваності та неупередженості діяльності податкової служби через:

- надання своєчасних та якісних послуг платникам податків, забезпечення формами податкової звітності, інструкціями щодо їх заповнення;

- надання платникам податків оперативних консультативних послуг та роз'яснень податкового законодавства шляхом створення інформаційно-довідкового центру;

- встановлення взаємовідносин державної податкової служби України із майбутніми платниками податків у школах та інших закладах освіти шляхом розробки та впровадження програми навчання щодо системи оподаткування;

- систематичне висвітлення діяльності органів державної податкової служби шляхом створення системи доведення до громадськості актуальної, достовірної та повної інформації щодо системи оподаткування, стану наповнення дохідної частини бюджетів і державних цільових фондів;

- усунення можливості проявів корупції в органах державної податкової служби шляхом розробки та впровадження програм антикорупційних заходів;

- ровадження програм проведення періодичних опитувань платників податків щодо оцінки їх стосунків з державною податковою службою України та розробку процедури врахування та оприлюднення результатів опитувань;

- впровадження в практичну діяльність ризико-орієнтованої системи та стандартних процедур перевірок до всіх платників податків при організації контрольно-перевірочної роботи.

3. Створення високопрофесійної, інформаційно розвиненої державної податкової служби в Україні шляхом розробки та впровадження програми розвитку інформаційної інфраструктури, що передбачає:

- удосконалення процедур, які забезпечують реалізацію функцій органів державної податкової служби України;

- розробку та впровадження нової організаційної структури, побудованої за функціональним принципом;

- створення автоматизованої системи операційної та управлінської діяльності ДПС;

- удосконалення державної системи моніторингу сплати податків, зборів (обов'язкових платежів), створення управлінської інформаційно-аналітичної системи ДПС України;

- удосконалення системи обліку надходжень до бюджету та функціонування системи приймання податкової звітності в електронному вигляді; уніфікацію звітних форм та формування відомчої внутрішньої звітності; розробку офіційної зовнішньої звітності податкових органів; створення системи контролю за достовірністю звітності податкових органів;

- розробку системи інформаційної взаємодії із Міністерством фінансів України, Міністерством економіки, Міністерством праці і соціальної політики України, Державним Казначейством України, Державною митною службою України, Національним банком України та Державним комітетом статистики України, іншими міністерствами та відомствами;

- підвищення рівня управління персоналом державної податкової служби шляхом вдосконалення системи професійної підготовки і перепідготовки кадрів, впровадження нових механізмів управління персоналом.

Cписок використаних джерел

1. Закон України «Про Державну податкову службу в Україні»

2. Наказ від 07.04.2003 № 160 «Про затвердження Стратегічного плану розвитку державної податкової служби України на період до 2013 року»

3. Положення про Державну податкову службу України

4. Судові та правоохоронні органи України: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / [А.П.Гель, Г.С.Семаков, С.П.Кондракова] -- К.: МАУП, 2004.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Вивчення теоретичних положень, практичного досвіду і сучасних вимог управління до системи планування в діяльності органів Державної податкової служби. Види планів та забезпечення їхньої підготовки. Особливості планування в підрозділах податкової міліції.

  курсовая работа [106,0 K], добавлен 12.10.2012

 • Правова характеристика перевірочної роботи, що проводиться органами державної податкової служби України. Права та обов’язки платників податків у процесі проведення їх перевірок. Іноземний досвід щодо організації та регулювання роботи фіскальних органів.

  дипломная работа [96,5 K], добавлен 19.01.2014

 • Види держслужби. Загальна класифікація видів державної служби. Необхідність чіткого розмежування видів державної служби. Основні відмінності видів державної служби. Особливості мілітаризованої державної служби. Особливості цивільної державної служби.

  контрольная работа [34,5 K], добавлен 20.05.2008

 • Органи Державної виконавчої служби України: правовий статус, функції, повноваження. Правове становище державного виконавця. Повноваження, обов’язки, права державного виконавця. Порядок призначення працівників органів державної виконавчої служби.

  курсовая работа [58,6 K], добавлен 18.01.2011

 • Фактори ефективного функціонування органів державної влади в Україні. Діяльність Міністерства праці та соціальної політики України. Проблеми адміністративно-правового статусу Державної служби зайнятості України в процесі реалізації державної політики.

  реферат [20,6 K], добавлен 28.04.2011

 • Основні конституційні положення, які розкривають соціальний характер державної служби. Соціальний характер державної служби. Якості: політичними, професійними, моральні, фізичні, комунікабельні. Соціальний характер державної служби.

  реферат [13,7 K], добавлен 12.04.2007

 • Історія становлення, поняття та завдання правоохоронних органів України. Структура, правозастосовні та правоохоронні функції органів внутрішніх справ, прокуратури, юстиції, безпеки, митної та державної податкової служб. Види правоохоронної діяльності.

  курсовая работа [92,8 K], добавлен 05.05.2015

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.