Судові докази і доказування у господарському процесі

Поняття судових доказів, їх види, якісні характеристики (достовірність і достатність) та місце в процесі розгляду господарських спорів. Належність і допустимість доказів як умови процесу доказування. Забезпечення процесу джерелами доказової інформації.

Рубрика Государство и право
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 09.03.2015
Размер файла 45,2 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Питання про те, на кому лежить обов'язок доказування фактів, що входять в предмет доказування у справі, має вельми істотне значення. Саме тому необхідно закріпити в ГПК право та обовязок господарського суду займати активну позицію в процесі розгляду справи під час розгляду справи.

3.2 Стандарт доказування як критерій достовірності результату судового пізнання

У сучасній правовій науці України у зв'язку з поглибленням змагальних засад усіх форм судового процесу формується розуміння того, що назріла потреба дослідити такий ключовий момент змагального судочинства, як стандарт доказування. Проте серед українських науковців немає єдиної позиції щодо розуміння цього поняття. Під ним розуміють модель процесуального доказування, в якій мета, завдання судочинства, принципи процесу, права й бов'язки його учасників у процесі доказування розглядаються як взаємозалежні елементи, що визначають сутність і зміст інституту процесуального доказування.[ратушнас. 284]. Інші автори розуміють під стандартом доказування методологічний підхід до встановлення фактів, що випливає з якісного рівня імовірності знань.

Тобто, стандарт доказування слід розуміти як визначену модель процесуальної діяльності всіх учасників процесу, засновану на принципах господарськогосудо судочинства. Регулюючи найважливіші сторони правозастосовницької діяльності господарських судів, принципи створюють гарантії швидкого і правильного вирішення господарських суперечок. «Одні принципи одухотворяють право, інші є його становим хребтом, важелем дієвості, що визначає і спрямовує діяльність відповідних осіб у визначених галузях і сферах державного і суспільного життя... Що стосується процесуальних принципів, то необхідно усе-таки відзначити, що для їхньої характеристики велике значення має специфіка завдань, що стоять перед юрисдикційними органами. Одні основні принципи характеризують процес у цілому, інші -- його найбільш важливі інститути і стадії» [8, с. 76].

Доказова діяльність проводиться у встановленому законом порядку. ЇЇ мета і зміст зумов мета і зміст зумовлені, насамперед, процесуальними принципами.

Недотримання процедур збирання, подання, дослідження, оцінки доказів означає порушення процесуальних норм, відступ від принципів процесу. Категорія «стандарт доказування» дозволяє розглядати принципи господарського процесу, мети, завдання процесуального доказування, права й обов'язків учасників процесу в галузі доказування, як взаємопов'язані елементи, що визначають зміст і сутність інституту процесуального доказування.

В українському процесі «стандарт доказування» може позначати певну модель процесуального доказування, а не є тільки критерієм оцінки доказів, як це прийнято вважати в країнах загального права [8, с. 77]. Здається, що в теоретичному і практичному плані розробка даної категорії становить інтерес.

При розробці нового й удосконаленні діючого господарського процесуального законодавства для визначення адекватності пропонованих цілей, форм, методів доказування тим вимогам, які можуть забезпечити належне здійснення правосуддя, доцільно створити, використовуючи категорію «стандарт доказування», теоретичну модель доказування як еталон.

Основу стандарту доказування становлять процесуальні принципи.

Відповідно до Конституції України, Закону України «Про судоустрій України», ст. 4?--44 Господарського процесуального кодексу України до основних принципів діяльності господарських судів України відносяться: принцип законності, незалежності суддів і підпорядкування їх Конституції і законам, рівності організацій і громадян перед законом і судом, змагальності і рівноправності сторін, принцип мови судочинства, гласності, безпосередності і диспозитивності.

Отже стандарт доказування - це певна умовна межа, за якою кількісна характеристика знань, отриманих судом у процесі розгляду справи, переходить у таку їх якість, що дає підстави суду ухвалити, на його думку правосудне рішення.

Висновки

За результатами дослідження заявленої теми можна зробити такі висновки

1. Докази в господарському процесі - це відомості про факти, за допомогою яких підтверджується наявність чи відсутність обставин, на які посилаються сторони як на підставу своїх вимог і заперечень, що мають значення для правильного вирішення справи.

2. Доказування у господарському процесі є діяльність господарського суду та осіб, що беруть участь по справі, спрямована на встановлення за допомогою судових доказів достовірності фактів, від яких залежить вирішення спору між сторонами по суті, тобто фактів, що складають предмет доказування.

3. Судові докази -- поняття, яке поєднує в собі два тісно взаємозв'язаних елементи: фактичні дані як зміст доказів і засоби доказування як процесуальна форма.

4. Головними умовами процесу доказування визначають належність і допустимість доказів. Належність доказів визначається наявністю зв'язку між змістом фактичних даних , відомостей про факти й самими фактами, які підлягають встановленню і мають значення для правильного вирішення справи. У господарському процесі не допускається використання доказів, отриманих із порушенням вимог діючого законодавства України.

5. Важливими якісними характеристиками доказів є їх достовірність і достатність.

6. Належність доказів -- правова категорія, яка свідчить про взаємозв'язок доказів з обставинами (фактами), які повинні бути встановлені як для вирішення всієї справи, так і для здійснення окремих процесуальних дій.

7. Докази надаються особами, які беруть участь у справі. Законодавство встановлює однаковий порядок витребування речових і письмових доказів. Якщо подані сторонами докази є недостатніми, господарський суд зобов'язаний витребувати від підприємств та організацій -- незалежно від їх участі у справі -- документи й матеріали, необхідні для вирішення спору.

8. Стандарт доказування - це певна умовна межа, за якою кількісна характеристика знань, отриманих судом у процесі розгляду справи, переходить у таку їх якість, що дає підстави суду ухвалити, на його думку правосудне рішення

Список використаних джерел

1. Конституція України: чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 15 квіт. 2011 року : (офіційний текст).- Київ: Паливода А.В., 2011.- 56 с.

2. Господарський процесуальний кодекс України: чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 13 лютого 2013 року : (відповідає офіційному текстові).- К.: Центр учбової літератури, 2013.- 64 с.

3. Господарський процесуальний кодекс України: чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 1 жовтня 2013 року : (офіційний текст).- Київ: Паливода А.В., 2013.- 92 с.

4. Бабенко В.В. Про деякі питання доказування в сучасному господарському процесі // Вісник Академії адвокатури. - 2008. - № 2. - С. 74-81.

5. Балюк І.А. Господарське процесуальне право : навч. посібник. - К. : КНЕУ.- 224 с.

6. Белкин А.Р. Теория доказывания. -- М.: Норма, 1999. -- 429 с.

7. Бондарєва М.В. Належність та допустимість доказів у нотаріальному процесі/ М.В. Бондарєва, Н.В. Василина; М.В. Бондарєва, Н.в. Василина// Бюлетень Міністерства юстиції України.- 2010.- 7.- С. 75-81.

8. Васильєв С.В. Доказування та докази у господарському процесі України: Монографія/ С.В.Васильєв, Л.М.Ніколенко.- Х.: Еспада, 2004.- 192 с.

9. Гордєєв В. Теоретичні основи доказів і доказування в адміністративному судочинстві/ В. Гордєєв// Юридична Україна.- К., 2007.- 9.- с.30-33.- Бібліограф. 11 назв

10. Господарське процесуальне право України: підручник/ за ред. О.І. Харитонової.- Київ: Істина, 2009.- 360 с.

11. Господарське процесуальне право: підручник/ за ред.О.П. Подцерковного, М.Ю. Карттузова.- Харків: Одісей, 2012.- 400 с.- ISBN 978-966-633-910-5

12. Господарське процесуальне право: підручник/ за ред.О.П. Подцерковного, М.Ю. Картузова.- Харків: Одісей, 2012.- 400 с.

13. Журик Ю. Докази та доказування у справах про порушення законодавства України про захист економічної конкуренції/ Ю. Журик; Ю. Журик// Юридична Україна.- К., 2011.- 2.- С. 75-79.

14. Козлов А.С. Актуальні проблеми доказування в господарському процесі // Вісник господарського судочинства. - 2007. - № 2. - С. 186-193.

15. Курыльов С.В. Основы теории доказывания и советском правосудии. - Минск : БГУ, 1999. - 204 с.

16. Никитин С.В. Процессуальная форма судебных доказательств // Актуальные проблемы теории юридических доказательств. -- Иркутск, 1984. --С. 90-101.

17. Ніколенко Л. Експертний висновок як засіб доказування в господарському процесі/ Л. Ніколенко// Юридичний журнал.- К.: Юстініан, 2003.- 7(13).- с.118-119

18. Ніколенко Л. Поняття судових доказів у господарському процесі/ Л. Ніколенко// Право України.- 2003.- 9.- с.48-51.- Список літератури 18 назв

19. Осадчий І. Забезпечення позову в господарському процесі: потреба вдосконалення/ І. Осадчий// Юридичний журнал.- К.: Юстініан, 2003.- 12.- с.120-123

20. Правове забезпечення, організація та захист господарської діяльності: навчальний посібник/ В.Д. Понікаров, С.М. Попова, Л.М. Попова, Д.В. Назаренко; В.Д. Понікаров, С.М. Попова, Л.М. Попова, Д.В. Назаренко.- Київ: ЦУЛ, 2012.- 328 с.

21. Правове забезпечення, організація та захист господарської діяльності: навчальний посібник/ В.Д. Понікаров, С.М. Попова, Л.М. Попова, Д.В. Назаренко.- Київ: ЦУЛ, 2012.- 328 с.

22. Про деякі питання підвідомчості і підсудності справ арбітражним судам: Роз'яснення ВАСУ від 8 лютого 1996 р. № 02-5/62

23. Про деякі питання практики застосування Арбітражного процесуального кодексу України : Роз'яснення ВАСУ № 01-6/244 від 25.02.92

24. Про деякі питання практики застосування заходів до забезпечення позову: Постанова Пленуму Вищого господарського суду України// Право України.- 2012.- 6.- С. 347-350.

25. Ратушна Б. Стандарт доказування як критерій достовірності результату судового пізнання/ Б. Ратушна; Б. Ратушна// Право України.- 2012.- 6.- С. 282-291.

26. Роз'яснення ВАСУ від 18 вересня 1997 р. № 02-5/289

27. Роїна О.М. Господарський процес: практичний посібник/ О.М.Роїна; О.М. Роїна.- Київ: Алерта; ЦУЛ, 2011.- 192 с.

28. Руденко М.В. Належність та допустимість доказів в господарському процесі // Вісник Академії адвокатури.- 2008. - № 5. - С.64-69.

29. Саракун І.Б. Встановлення предмета доказування при розгляді корпоративних спорів у господарському процесі/ І.Б. Саракун, О.Р. Ковалишин; І.Б. Саракун, О.Р. Ковалишин// Актуальні питання цивільного та господарського права.- Харків, 2011.- 3.- С. 56-64.

30. Сібільов Д. Окремі питання доказування в ЦПК України/ Д.Сібільов// Право України.- 2007.- 5.- с.139-143.- Бібілограф. 5 назв

31. Сопова К. Визначення предмета доказування у спорах щодо захисту прав на знак для товарів і послуг/ (.К.Сопова; К. Сопова (Щукіна)// Теорія і практика інтелектуальної власності.- 2012.- 3.- С. 23-28.

32. Тертишніков В. Докази як інструмент судового доказування у цивільному судочинстві/ В.Тертишніков; В. Тертишніков// Право України.- 2011.- 10.- С. 77-88.

33. Тертишніков Р.В. Доказування і докази в судочинстві України: науково-практичний посібник/ Р.В.Тертишніков; Р.В. Тертишніков.- Харків: ФІНН, 2009.- 88 с.

34. Фокій Б. Щодо належності доказів надсилання копії апеляційної чи касаційної скарги (подання) в господарському процесі/ Б.Фокій// Право України.- К.: Ін Юре, 2004.- 2.- с.134-136.

35. Чернадчук В.Д. Основи господарського процесуального права України: навчальний посібник/ В.Д.Чернадчук, В.В. Сухонос.- 2-ге вид., стер.- Суми: Універститетська книга, 2005.- 220 с.

36. Чернадчук Господарське процесуальне право : підручник. - Суми : Університетська книга, 2003. - 220 с.

37. Щербина В.С. Предмет доказування в господарському процесі // Економічнві та соціально-правові аспети розбудови громадянського суспільства в Україні : м-ли наук.-практ. конф. К., 2007. - С. 60-64.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Визначення понять "докази" і "доказування" у цивільному судочинстві. Доказування як встановлення обставин справи за допомогою судових доказів. Класифікація доказів, засоби доказування. Стадії процесу доказування. Суб’єкти доказування, оцінка доказів.

  курсовая работа [53,2 K], добавлен 04.08.2009

 • Поняття доказів у кримінальному процесі та їх оцінка. Сутність та елементи процесу доказування. Основні способи перевірки доказів і їх джерел. Належність та допустимість як основні критерії оцінки доказів, виявлення їх головних проблемних питань.

  реферат [25,9 K], добавлен 21.01.2011

 • Поняття кримінально-процесуального доказування та його значення. Мета кримінально-процесуального пізнання. Основа процесу пізнання. Предмет доказування. Належність і допустимість доказів. Джерела доказів.

  реферат [34,3 K], добавлен 23.07.2007

 • Поняття кримінально-процесуального доказування та його значення. Предмет доказування. Класифікація доказів та їх джерел. Показання свідків. Показання підозрюваного та обвинуваченого. Висновок експерта. Речові докази. Протокол.

  курсовая работа [36,3 K], добавлен 07.08.2007

 • Проблема визначення поняття доказування в кримінальному процесі. Кримінально-процесуальне значення доказування. Загальні для всіх стадій кримінального судочинства особливості процесу доказування. Особливості предмета доказування в кримінальному процесі.

  курсовая работа [88,4 K], добавлен 13.08.2008

 • Поняття судового доказування та його етапи. Об'єкт пізнання в цивільному судочинстві. Докази і доказування в цивільному судочинстві як невід'ємна частина пізнання у справі. Поняття доказів в цивільному процесі. Співвідношення предмета та меж доказування.

  реферат [14,4 K], добавлен 11.03.2010

 • Підвищення кваліфікації працівників юридичної служби. Претензія як форма досудової реалізації господарсько-правової відповідальності. Організація правової роботи в галузі охорони здоров`я. Поняття і види доказів. Характеристика засобів доказування.

  контрольная работа [30,5 K], добавлен 21.07.2011

 • Поняття збирання доказів та його зміст. Методи і засоби збирання доказів. Особливості збирання речових доказів та письмових документів. Форми фіксації доказової інформації: вербальна, графічна, предметна, наглядно-образова.

  реферат [29,0 K], добавлен 21.03.2007

 • Юридична природа, сутність, значення та основні ознаки достатності доказів. Обсяг повноважень суб'єктів кримінального процесу щодо визначення достатності доказів. Особливості визначення достатності доказів на різних стадіях кримінального процесу.

  автореферат [28,2 K], добавлен 11.04.2009

 • Поняття доказів та їх джерел у кримінальному процесі. Їх поняття, природа та види. Розмежування речових доказів та документів. Особливості збирання, перевірки та оцінки речових доказів. Процесуальний порядок залучення речових доказів до матеріалів справи.

  курсовая работа [58,3 K], добавлен 28.04.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.