Організація роботи суду

Ознайомлення зі складом, структурою та порядком визначення апарату суду. Дослідження законів, інструкцій та наказів, якими керуються секретарі, архіваріуси, розпорядники та судді при здійсненні своїх професійних обов'язків по реалізації судочинства.

Рубрика Государство и право
Вид отчет по практике
Язык украинский
Дата добавления 11.10.2011
Размер файла 40,5 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Міністерство освіти і науки України

Чернівецький національний університет імені Ю. Федьковича

Юридичний факультет

Кафедра правосуддя

ЗВІТ ПРО ПРОХОДЖЕННЯ ПРАКТИКИ

(в Садгірському районному суді м. Чернівці)

Студента 4-го курсу

407 групи

денної форми навчання

Борсука М.М.

Керівник практики:

Федорук Н.С.

Чернівці, 2010

ВСТУП

суд закон секретар архіваріус

Я, Борсук Максим Михайлович, проходив навчальну практику з 1 лютого по 26 лютого 2010 року в Садгірському районному суді міста Чернівці.

Моїм керівником практики від підприємства був Коглянчук Іван Васильович, який займає посаду помічника судді Садгірського районного суду м. Чернівці.

База практики відповідає основним вимогам проходження практики: суд забезпечений законами, інструкціями, іншою нормативною базою, необхідною літературою, ксероксами, комп'ютерами.

Основними завданнями проходження практики є: ознайомитись із структурою суду та його основними підрозділами; вивчити основні функції суду та його підрозділів; ознайомитись із організаційним забезпеченням діяльності суду, а також набути навичок складання та оформлення процесуальних документів; бути присутнім на судових засіданнях, тощо.

Відповідно до ч. 1 ст. 5 Закону України "Про судоустрій" від 07.02.2002 року, Правосуддя в Україні здійснюється виключно судами. Делегування функцій судів, а також привласнення цих функцій іншими органами чи посадовими особами не допускаються. Правосуддя здійснюється у певному процесуальному, регламентованому законодавством, яке встановлює процедуру діяльності судів по розгляду і вирішенню конкретних справ, що їм підвідомчі, і тим самим забезпечує права і охоронювані законом інтереси тих, кого зачіпає діяльність суду, - учасників судочинства.

01 лютого 2010 року

Ознайомився із організацією роботи суду, його структурою, розподілом обов'язків між суддями і законодавством, що регулює порядок вирішення спорів із різних правовідносин.

Організаційне забезпечення роботи суду здійснює його апарат.

Апарат Садгірського районного суду м. Чернівці складається з:

1. Голови суду

2. Заступника голови суду

3. 3-х суддів

4. 5-ти секретарів судового засідання

5. 5-ти помічників суддів

6. 3-х секретарів суду

7. діловода

8. 3-х консультантів суду

9. друкарки

10. архіваріуса

11. судового розпорядника

Голова суду здійснює організаційне керівництво діяльністю суду; визначає обсяг обов'язків заступника (заступників) голови суду; на підставі акта про призначення на посаду судді чи обрання суддею безстрокове або припинення повноважень судді видає відповідний наказ; приймає на роботу й звільняє працівників апарату суду, присвоює їм ранги державного службовця в установленому законом порядку, застосовує щодо них заохочення та накладає дисциплінарні стягнення; здійснює заходи щодо забезпечення формування складу народних засідателів; організовує ведення судової статистики; проводить роботу щодо підвищення кваліфікації працівників апарату суду; представляє суд у відносинах з іншими органами державної влади, органами місцевого самоврядування, громадянами та організаціями; здійснює інші передбачені законом повноваження.

Заступник голови суду здійснює вивчення та узагальнення практики розгляду заступником голови суду судових справ і застосування законодавства, за дорученням заступника голови суду здійснює підготовку та оформлення статистичних даних, узагальнень, інформації про кількість та стан розгляду заступником голови суду справ усіх категорій тощо, бере участь у розробці пропозицій до проектів планів роботи суду, проводить аналітичну роботу з виконання планів роботи суду за дорученням голови суду або його заступника.

Помічник судді є посадовою особою апарату суду, статус якої визначається ЗУ "Про державну службу". Помічник судді безпосередньо підпорядкований голові суду,судді, помічником якого він є. Помічник судді вивчає матеріали справи, здійснює підбір законодавства та матеріалів судової практики, необхідних для розгляду конкретної судової справи, бере участь у попередній підготовці судових справ.

Секретар судового засідання є посадовою особою апарату суду, статус якої визначається ЗУ "Про державну службу". Секретар судового засідання безпосередньо підпорядкований судді з яким він працює відповідно до внутрішнього розпорядку обов'язків,координує свою роботу з помічником судді.

Діловод є службовцем апарату суду. Діловод підпорядкований старшому секретарю суду,а в Садгірському районному суді м. Чернівці за штатним розписом такої посади не передбачено, тому діловод підпорядковується голові суду.

Судовий розпорядник та секретар суду є посадовими особами апарату суду . Безпосередньо підпорядковуються голові суду. Судовий розпорядник забезпечує додержання особами, що знаходяться в суді, встановлених правил, виконання ними розпорядження головуючого судовим засіданням. Секретар суду координує роботу службовців апарату суду, які забезпечують роботу канцелярії.

Архіваріус є службовцем апарату суду. Безпосередньо підпорядковується голові суду. Працює з документами, що надійшли до суду, забезпечує їх зберігання в архіві суду.

02 лютого 2010 року

Ознайомився з розподілом обов'язків між суддями і законодавством, що регулює порядок вирішення спорів із різних правовідносин

Керівника апарату суду немає, так як при такій чисельності штату апарату суду керівник апарату суду не передбачений, його обов'язки виконує голова суду, тобто голова суду очолює апарат суду. Структура і штатна чисельність апарату суду затверджується в установленому порядку за поданням голови суду.

Голова суду має службовий обов'язок приймати громадян. Прийомним днем Голови Садгірського районного суду м. Чернівці є понеділок. Про це секретарем Голови суду вивішене оголошення на дошці об'яв. Режим роботи Садгірського районного суду м. Чернівці:

9.00 - 18.00

Обідня перерва: 13.00 - 14.00

Вихідні дні:

субота, неділя.

Суддя - носій судової влади. Суддя є посадовою особою апарату суду, яка відповідно Конституції України наділена повноваженнями здійснювати і виконувати свої обв'язки на професійній основі в Конституційному Суді України та судах загальної юрисдикції.

ЗУ "Про статус суддів",ЗУ "Про судоустрій" визначають обов'язки суддів, якими керуються судді Садгірського районного суду м. Чернівці. Вони відповідно до ЗУ "Про судоустрій" розглядають кримінальні, цивільні справи, а також справи про адміністративні правопорушення. Посадової інструкції судді немає. Але між суддями існує розподіл обов'язків за вузькою спеціалізацією, яка проявляється так: всього в Садгірському районному суді м. Чернівці п'ять суддів, з яких два судді розглядають кримінальні справи пов'язані з неповнолітніми, два судді - по адміністративним спорам.

Ознайомившись із законодавством, яким керуються судді в своїй діяльності, можна виділити такі обов'язки суддів:

· судді зобов'язані при здійсненні правосуддя дотримуватись Конституції України, Законів України, іншого чинного законодавства України, а також в порядку встановленому процесуальним законом;

· забезпечити всебічний, повний та об'єктивний розгляд судових справ з дотриманням строків встановлених законодавством України;

· в своїй діяльності судді зобов'язані додержуватись вимог,що встановленні суддям в ст. 5 ЗУ "Про статус суддів";

· додержуватись службової дисципліни, розпорядку роботи суду;

· суддя повинен здійснювати процесуальні дії та організаційні заходи для забезпечення розгляду справи;

· суддя повинен контролювати своєчасне звернення до виконання судових рішень, поставлених під його головування;

· суддя не повинен розголошувати відомості, що є державною, службовою, комерційною,військовою, банківською таємницею, таємницю нарадчої кімнати, відомості про особисте життя громадян, та інші відомості, для забезпечення нерозголошеності яких було прийнято рішення про закрите судове засідання.

ЗУ "Про державну службу" покладає обов'язок етичного поводження на суддів та інших державних службовців суду. Судді не повинні допускати вчинків та будь-яких дій, що порочать звання судді і можуть викликати сумнів у його об'єктивності, неупередженості та незалежності.

03 лютого 2010 року

В цей день я ознайомлювався з роботою канцелярії суду.

В кожному місцевому суді є канцелярія, яка займається обліком і реєстрацією звернень громадян і юридичних осіб, обліком і збереженням судових справ, речових доказів, відправкою справ за скаргами до апеляційного суду, займається розподілом кореспонденції, яка надійшла до суду, забезпеченням збереження та правильного заповнення трудових книжок працівників суду, особистих справ та карток обліку.

Канцелярія суду діє на основі Інструкції з діловодства у Верховному суді АРК, обласному, міжобласному, Київському і Севастопольському міських, районному (міському) судах, яка затверджена наказом Міністра юстиції України від 13.03.1997р. за № 22/5, зареєстрована в Міністерстві юстиції України 18.03.1997р. 82/1886.

Загальне керівництво роботою канцелярії Садгірського районного суду м. Чернівці здійснює голова суду , який своєчасно вживає заходів до усунення недоліків і упущень в її роботі.

Організовує роботу канцелярії, керує роботою секретарів, діловодів, друкарки, архіваріуса завідувач канцелярією , на яку покладаються такі обов'язки:

1) розподіл роботи між працівниками канцелярії суду і контроль за виконанням ними своїх обов'язків;

2) розподіл кореспонденції, що надійшла до суду;

3) контроль за веденням документів первинного обліку, нарядів, обліку і реєстрації звернень громадян і юридичних осіб та строками їх вирішення;

4) організація роботи по обліку і збереженню судових справ, речових доказів та канцелярського приладдя;

5) контроль за виконанням постанов про помилування;

6) контроль за своєчасною відправкою справ зі скаргами, поданнями, протестами до вищої ланки суду та витребуваних для перевірки порядком нагляду;

7) контроль на відкликанням виконавчих документів у разі припинення виконання;

8) забезпечення збереження та правильного заповнення трудових книжок працівників суду, особистих справ та карток обліку;

9) ведення фінансової звітності;

10) контроль за веденням контрольних та зведених виконавчих проваджень;

11) облік явки на роботу працівників суду;

12) впровадження науково-технічних засобів в роботу працівників канцелярії.

04 лютого 2010 року

Ознайомився з обов'язками секретаря судового засідання під час прийому суддею громадян та в період підготовки справ, призначених для розгляду в судовому засіданні

Секретар судового засідання є посадовою особою апарату суду, статус якої визначається ЗУ "Про державну службу". Секретар судового засідання безпосередньо підпорядкований судді з яким він працює відповідно до внутрішнього розпорядку обов'язків, координує свою роботу з помічником судді.

У своїй роботі секретар судового засідання керується Тимчасовою посадовою інструкцією та Інструкцією з діловодства.

Судові справи (матеріали) підшиваються в спеціальну обкладинку, виготовлену типографським способом (додаток на обкладинці судової справи вказується:

· найменування суду;

· найменування та номер справи відповідно до обліково-статистичної картки чи реєстраційного журналу;

Якщо томів справи більше одного - номер тому справи та загальна кількість томів;

У кримінальній справі, справі про адміністративне правопорушення - П.І.Б. кожної з осіб, щодо якої надійшла справа, та норма закону відповідно до обвинувального висновку, протоколу про адміністративне правопорушення;

У цивільній справі - П.І.Б. особи чи найменування сторін, суть вимоги позивача;

У справі іншої категорії - П.І.Б. особи, стосовно якої надійшла справа , суть справи.

· дата надходження справи в суд.

Лівий верхній кут обкладинки справи повинно залишатися вільним для розміщення в ньому штампу архіву суду при прийнятті справи на зберігання.

До кримінальних справ, що надійшли від органів досудового слідства (дізнання), може бути використана та обкладинка, в якій справа надійшла, за умови її належної якості та цілісності.

Якщо кримінальна справа, що надійшла до суду, підшивається судом у нову обкладинку, то у справі зберігається також обкладинка , в якій справа надійшла.

Інструкція з діловодства визначає порядок в якому повинні підшиватись документи судової справи.

Безпосередньо перед розглядом судової справи секретар судового засідання перевіряє явку учасників судового процесу та вживає заходів для з'ясування причин неявки, уточнюються відомості про вручення судових викликів, повідомлень, судових повісток та інших матеріалів, про що доповідається судді.

Після закінчення судового засідання секретарем судового засідання у терміни відповідно до процесуального законодавства виготовляється, підписується і передається судді протокол судового засідання, що веде секретар судового засідання. Протокол перевіряється і підписується суддею. Про строк виготовлення протоколу судового засідання повідомляються учасники судового розгляду, які заявили клопотання про ознайомлення з ним.

Секретар судового засідання здійснює такі дії:

1. підшиває до справи в хронологічному порядку документи, додані до справи в ході судового розгляду (в порядку їх надходження), протокол судового засідання, вирок (рішення, ухвалу, постанову) суду;

2. продовжує нумерацію аркушів справи та опис документів,знаходяться в справі;

3. робить запис про результати розгляду справи та дату виготовлення протоколу судового засідання (якщо він складався 0 у журналі розгляду судових справ і матеріалів суддею (додаток ) та в обліково-статистичній картці;

4. виписує виконавчі листи у справах, рішення яких підлягає негайному виконанню;

Після здійснення необхідних дій щодо оформлення завершеної розглядом справи (не пізніше наступного дня після виготовлення протоколу судового засідання) передає справу на зберігання в канцелярію суду.

05 лютого 2010 року

Сьогодні я вивчав порядок оформлення, досліджував зміст позовних заяв, зустрічних позовів.

Згідно ст. 137 ЦПК України. Позовна заява подається до суду у письмовій формі.

Позовна заява повинна містити:

1. назву суду, до якого подається позовна заява;

2. точну назву позивача і відповідача, їх місце проживання або знаходження, а також назву представника позивача, коли позовна заява подається представником;

3. зміст позовних вимог;

4. виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги;

5. зазначення доказів, що стверджують позов;

6. зазначення ціни позову;

7. підпис позивача або його представника із зазначенням часу подання заяви.

Позовна заява про розірвання шлюбу повинна містити окрім п.1-7, ще відомості про рік народження кожного з подружжя, про наявність неповнолітніх дітей, їх прізвище, ім'я та по батькові, при кому з батьків вони знаходяться і пропозиції щодо участі подружжя в утриманні і вихованні дітей після розірвання шлюбу. В позовну заяву може бути також включено вимогу про поділ спільного майна подружжя.

До позовної заяви додаються письмові докази, а якщо позовна заява подається представником позивача - також довіреність чи інший документ, що стверджує повноваження представника.

Зустрічний позов згідно ст.140 ЦПК України пред'являється відповідачем не пізніше як за три дні до судового засідання.

Прийняття зустрічного позову, пред'явленого після закінчення цього строку, залежить від судді, а якщо його заявлено під час розгляду справи по суті, - від суду.

Суддя, прийнявши зустрічний позов, повинен сповістити про це осіб, які беруть участь у справі.

Згідно ст. 142 ЦПК України можна визначити зміст зустрічної позовної заяви. Вона повинна відповідати вимогам ст.ст. 137,138 ЦПК і має бути оплачена державним митом.

Всі недоліки зустрічної позовної заяви слід виправити до розгляду справи, інакше зустрічний позов у даному процесі не розглядається.

08 лютого 2010 року

Ознайомився з компетенцією місцевих судів

До компетенції місцевих судів належать:

1. обирає запобіжний захід у вигляді взяття під варту;

2. продовжує строк тримання під вартою. Суддя в залежності від наявних підстав виносить постанову про продовження строків тримання під вартою або відмовляє в продовженні.

3. огляд кореспонденції проводять за рішенням суду в установах зв'язку з участю понятих або з участю спеціалістів.

4. обшук житла чи іншого володіння особи за винятком невідкладних випадків проводиться судом.

5. питання, щодо закриття кримінальних справ з нереабілітуючих підстав, застосування закону " Про Амністію", закриття у зв'язку з дійовим каяттям, з примиренням підсудного з потерпілим, у зв'язку із закінченням строків давності, у зв'язку зі зміною обстановки та деякі інші.

6. застосування примусових заходів виховного характеру ( відносно неповнолітніх).

7. здійснення провадження за протокольною формою досудової підготовки матеріалів.

8. організуючи виконання вироків по кримінальним справам суд вирішує ряд питань пов'язаних з реалізацією покарань.

9. порядок скасування, звільнення від відбування покарання з випробуванням.

09 лютого 2010 року

Вивчав оформлення протоколу судового засідання

В протоколі судового засідання зазначається:

- місце, час початку та закінчення судового засідання;

- назва і склад суду;

- справа, яка розглядається;

- секретар, прокурор, підсудним його захисник чи законний представник, потерпілий, цивільний позивач, цивільний відповідач, та їх представники, експерт, спеціаліст, перекладач; свідки, що з'явилися і свідки, які не з'явилися та причини їх неявки; докладні дані про особу підсудного, про час одержання ним копії обвинувального висновку;

- роз'яснення підсудному його прав; роз'яснення прав і обов'язків іншим особам, які брали участь у справі;

- ухвали (постанови) суду, прийняті на місці;

- всі розпорядження головуючого і дії суду в тому порядку, в якому вони відбувалися;

- всі заяви і клопотання осіб, що брали участь у справі; докладний зміст записаних у першій особі показань підсудного, потерпілого і свідків;

- відповіді експерта, пояснення спеціаліста на усні питання; послідовність і короткий зміст судових дебатів; і короткий зміст останнього слова підсудної о;

- вказівка про проголошення вироку і роз'яснення порядку і строків його оскарження.

Протокол повинен бути складений і підписаний головуючим і секретарем не пізніше 7 діб з дня закінчення судового розгляду. Про виготовлення протоколу судового засідання повідомляються учасники судового розгляду.

Якщо судовий процес фіксувався з допомогою звукозаписуючої апаратури чи інших технічних засобів, тоді ці носії інформації зберігаються при справі

10 лютого 2010 року

В цей день я був присутній на призначенні судом міри запобіжного заходу а саме тримання під вартою до двох обвинувачених, що скоїли злочин передбачений ч. 3 ст. 185 КК України а саме крадіжка поєднана з незаконним проникненням у житло.

Обвинувачені особи неодноразово вже притягалися до кримінальної відповідальності за подібні злочини та засуджувались до відбуття покарань у місцях позбавлення волі.

Суддею суду під час даного засідання на основі даних відомостей було прийнято рішення про призначення до обвинувачених міри запобіжного заходу - тримання під вартою.

11 лютого 2010 року

Вивчав основні права та обов'язки консультанта суду та розпорядника суду.

Права та обов'язки консультанта суду, а саме:

а) ведення роботи з обліку законодавства та судової практики, участь у проведенні узагальнень судової практики та облік цієї роботи,

б) інформування працівників суду про діюче законодавство та судову практику судів вищої інстанції;

в) облік окремих ухвал і контроль за їх виконанням;

г) облік та контроль за виконанням рішень по справах, що направляються на розгляд товариських судів;

д) виконання іншої роботи за дорученням голови суду, його заступників.

Права та обов'язки розпорядника суду:

а) забезпечення додержання порядку в залі судового засідання, а в приміщенні суду;

б) контроль за наявністю наглядної довідкової інформації - покажчиків кабінетів, графіків прийому громадян, відповідних зразків процесуальних документів, списків розгляду справ тощо;

в) виконання розпоряджень головуючого щодо порушників в судовому засіданні - складання відповідного протоколу, у разі необхідності, виклик працівників міліції для наведення порядку в залі судовою засідання та в приміщенні суду;

г) озвучення залу судового засідання, запрошення свідків до залу, слідкування, щоб недопитані свідки не спілкувалися з допитаними;

д) у виняткових випадках для забезпечення оперативного розгляду справ термінова доставка листів, запитів, інших документів, відправка телеграм;

є) контроль за своєчасною доставкою в суд конвойною службою осіб, які перебувають під вартою, та своєчасним виготовленням і врученням конвойній службі необхідних документів;

є) облік і зберігання речових доказів у разі необхідності забезпечення доставки речових доказів у встановленому порядку на судове засідання;

ж) надання допомоги судовим виконавцям по примусовому виконанню судових рішень.

Крім цього ознайомився з веденням роботи з обліку законодавства та судової практики, а також приймала участь у проведенні узагальнень судової практики та облік її роботи.

12 лютого 2010 року

В цей день я вивчав порядок формування судових справ

Судові справи ( матеріали ) підшиваються в спеціальну обкладинку , виготовлену друкарським способом .

На обкладинці судової справи вказуються :

1) найменування суду ;

2) найменування та номер справи відповідно до обліково-статистичної картки чи реєстраційного журналу у визначеному для цього місці посередині обкладинки ;

3) якщо томів справи більше одного - номер тому справи та загальна кількість томів ;

4) у кримінальній справі , справі про адміністративне правопорушення прізвище , ім'я , по батькові кожної з осіб , щодо якої надійшла справа , та норма закону відповідно до обвинувального висновку , протоколу про адміністративне правопорушення ;

5) у цивільній , адміністративній справі-прізвище , ім'я , по батькові чи найменування сторін , заявника , суть вимог позивача , заявника;

6) у разі пред'явлення зустрічного позову в цивільній , адміністративній справі - зазначається про це суть вимог за зустрічним позовом ;

7) дата надходження справи в суд .

Лівий верхній кут обкладинки справи повинен залишатися вільним для розміщення в ньому штампа архіву суду при прийнятті справи на зберігання .

До справи додаються : заяви ; бланки опису документів ; супровідний лист з яким справа надійшла до суду ; копії повідомлень прокурора та інших учасників процесу про день розгляду справи ; клопотання учасників процесу , що надійшли у зв'язку з попереднім розглядом справи ;протокол судового засідання; постанова судді за результатами попереднього розгляду справи ; розписки про вручення повісток про виклик до суду .

У процесі подальшого надходження документів справа продовжує формуватись у хронологічному порядку надходження документів до суду .

Справи з великою кількістю документів формуються в окремі томи з кількістю аркушів не більше 250 . Кожен том справи оформляється окремо та має власну нумерацію аркушів і власний опис. Аркуші справи нумеруються .

Уклеювання документів до справи , прикріплення стиплером або вкладання документів забороняється . Справа підшивається нитками .

До опису документів під номерами в порядку зростання вноситься інформація про кожний документ підшитий у справі , у порядку їх розміщення . Опис документів може бути здійснено чи розпочато на другій сторінці обкладинки справи .

Нерозглянуті по суті судові справи зберігаються у сейфі головуючого судді .

15 лютого 2010 року

Ознайомився з реєстрацією та обліком справ та їх матеріалів.

Після реєстрації, але не пізніше наступного робочого дня, усі судові справи та матеріали, що надійшли до суду підлягають розгляду відповідно до кримінального, цивільного чи адміністративного судочинства, передаються для реєстрації у відповідних обліково-статистичних картках чи реєстраційних журналах та алфавітних покажчиках.

Реєстраційні журнали та обліково-статистичні картки виготовляються електронним способом із застосуванням реєстраційних даних документів, що зберігаються у системі комп'ютерного діловодства суду.

Процедура ведення журналу полягає у роздруковуванні списків реквізитів документів і підшивку їх у спеціальну теку.

Обліково-статистичні картки у справах, у яких закінчено провадження, роздруковуються у кінці календарного року та передаються до архіву суду в установленому цією Інструкцією порядку.

При автоматизованій реєстрації формується банк реєстраційних даних. Користувач повинен мати можливість одержати інформацію за всіма реквізитами реєстрації та про точне місцезнаходження документа або судової справи, матеріалу в суді.

Не реєструються в окремих обліково-статистичних картках апеляції, апеляційні та касаційні скарги, апеляційні та касаційні подання на вироки, рішення, ухвали (постанови), окремі ухвали (постанови) суду. Про надходження таких документів до суду робляться записи у відповідних обліково-статистичних картках і реєстраційних журналах

Для реєстрації та обліку судових справ у суді встановлюється перелік індексів наприклад :

„1" - кримінальні справи, матеріали про застосування примусових заходів медичного характеру, скарги приватного обвинувачення;

„2" - цивільні справи позовного провадження, позовні заяви;

„2-а" - адміністративні справи, адміністративні позови;

„2-в" - заяви про відновлення втраченого судового провадження;

„2-з" - заяви про забезпечення позову, доказів у цивільних справах до подання позовної заяви;

„2-к" - справи про визнання та виконання рішень іноземних судів в Україні;

„2-н" - цивільні справи наказного провадження, заяви про видачу судового наказу;

„2-о" - цивільні справи окремого провадження, заяви окремого провадження;

„2-п" - заяви про перегляд заочного рішення;

„2-е" - заяви про скасування судового наказу;

„З" - матеріали про адміністративні правопорушення та інші .

Після реєстрації всі справи і матеріали, що підлягають розгляду відповідно до процесуального законодавства, передаються суддям у порядку черговості з урахуванням їх спеціалізації та розрахункових норм часу, необхідного для розгляду справ, і поправочних до них коефіцієнтів.

16 лютого 2010 року

Виписував судові повістки.

Згідно ст.91 ЦПК України - повістка про виклик повинна бути завчасно вручена особі, яка викликається. Але у всякому разі не пізніше ніж за п`ять днів до судового засідання.

Повістка про виклик до суду повинна містити в собі:

- найменування і адресу суду з зазначенням місця, дня і часу явки за викликом;

- назву справи, по якій робиться виклик;

- вказівку, як хто викликається дана особа (як позивач, відповідач, третя особа, сідок, експерт, перекладач)

- вказівку, чи викликається дана особа в судове засідання чи на прийом до судді;

- попередження про наслідки неявки або неповідомлення про причини неявки в судове засідання.

Судові повістки-повідомлення надсилаються особам, які беруть участь у справі, з приводу вчинення процесуальних дій, в яких участь цих осіб не є обов`язковою.

Повістка-повідомлення повинна містити найменування і адресу суду, назву справи, вказівку про те, яку процесуальну дію буде вчинено, місце, день і час її вчинення.

17 лютого 2010 року

Я був присутній на розгляді цивільної справи у судовому засіданні за позовом Гайдичука І.І. до ВАТ "Свемон-Захід", Продан А.А. про відшкодування матеріальної та моральної шкоди завданої внаслідок ДТП. Під час розгляду даної справи у судді суд був вимушений відкласти розгляд справи на підставі клопотання сторін про залучення додаткових свідків по даній справі.

18 лютого 2010 року

Сьогодні я був присутнім на судовому засіданні, на якому слухалася цивільна справа за позовом Костащука О.І., який є учасником АТ "Ліпс" до Косого О.О. Суть справи полягала в тому, що ще в 2001 році ці дві особи створили АТ "Ліпс", Костащук О.І. вирішив вийти з товариства та вимагав половину майна товариства, в сумі 38000 гривень.

По справі об`явлена перерва, в зв`язку з викликом свідків.

19 лютого 2010 року

Ознайомився із роботою та повноваженнями помічника судді.

Помічник судді є посадовою особою апарату загального суду , статус якої визначається Законом України "Про державну службу". Він призначається на посаду та звільняється з посади наказом голови відповідного суду з дотриманням вимог законодавства та законодавства про державну службу. На посаду помічника суду призначаються особи, які мають вищу освіту за спеціальністю"Правознавство" з освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра, стаж роботи на державній службі в судових органах України не менше 2 років або загальний стаж роботи за фахом не менше 3 років.

Помічник судді безпосередньо підпорядкований керівникові апарату суду та судді, помічником якого він є, координує свою діяльність з помічником голови суду.

Основні завдання та обов'язки помічника судді.

1) Вивчає матеріали справи, здійснює підбір законодавства та матеріалів судової практики, необхідних для розгляду конкретної судової справи.

2) Бере участь у попередній підготовці судових справ до розгляду, за дорученням судді готує проекти запитів, листів, іншої документації, пов'язаної із розглядом конкретної справи.

3) За наказом голови суду здійснює приймання позовних заяв, скарг та заяв від осіб, які звертаються до суду, безпосередньо під час прийому громадян відповідно до затвердженого графіка.

4) Контролює надходження та приєднання до судової справи відповідних матеріалів.

5) Здійснює контроль за підготовкою судових засідань, які проводяться під головуванням судді, контролює своєчасність повідомлення про день та час проведення судового засідання осіб, які беруть участь у справі.

6) За дорученням голови суду або судді, головуючого у справі, здійснює ознайомлення учасників процесу з матеріалами судових справ.

7) Здійснює контроль за своєчасним проведенням експертними установами призначених у справах експертних досліджень, за своєчасним виконанням органами внутрішніх справ постанов судді про примусовий привід, а в разі невиконання готує відповідні нагадування тощо.

8) Здійснює перевірку правильності та своєчасності оформлення протоколів судового засідання у справах, що знаходяться у суді.

9) Здійснює контроль за своєчасною здачею секретарем засідання судових справ, розглянутих під головуванням судді.

10) Координує роботу секретаря судового засідання та надає при цьому методичну та практичну допомогу, в тому числі із забезпечення фіксування судового процесу технічними-засобами.

11) Здійснює підготовку довідок, інформаційних листів, повідомлень, інших матеріалів, які пов'язані з розглядом справи.

12) За дорученням судді здійснює підготовку статистичних даних, звітів, узагальнень, інформації про кількість розгляду суддею справ усіх категорій тощо.

13) Здійснює вивчення та узагальнення практики розгляду суддею справ і застосування законодавства.

14) За дорученням судді вивчає повідомлення засобів масової інформації, готує пропозиції щодо необхідності реагування відповідно до чинного законодавства.

15) Виконує інші доручення голови суду, судді та керівника апарату суду, що стосуються організації розгляду судових справ.

22 лютого 2010 року

Ознайомлювався із змістом і порядком постановлення ухвал суду.

Суд постановляє ухвали в нарадчій кімнаті, а по окремих нескладних питаннях не виходячи до нарадчої кімнати.

Ухвали суду, постановлені в нарадій кімнаті, підписуються всім складом суду, а при одноособовому розгляді справи - суддею і приєднуються до справи. Ухвали суду, постановлені на місці, заносяться до протоколу судового засідання.

В ухвалі зазначаються:

- час і місце її постановлення;

- найменування та склад суду, прізвище секретаря судового засідання;

- особи, які беруть участь у справі, предмет спору;

- суть питання, розв'язуваного ухвалою;

- мотиви, по яких суд прийшов до своїх висновків, і закон, яким керувався суд, постановляючи ухвалу;

- висновок суду;

- порядок і строк оскарження ухвали.

23 лютого 2010 року

Ознайомився із порядком фіксування судового процесу.

Під час судового засідання здійснюється його фіксування секретарем судового засідання .

Основним засобом фіксації перебігу судового розгляду справи є протокол судового засідання . У ході кожного судового засідання суду першої інстанції , а також при кожній окремій процесуальній дії , вчиненій поза постійним місцем засідання суду першої інстанції , складається протокол .

У протоколі судового засідання відображаються всі істотні моменти розгляду справи в тій послідовності , в якій вони мали місце в судовому засіданні чи при вчиненні окремої процесуальної дії . Перелік відомостей , які заносяться до протоколу судового засідання передбачено статею 87 КПК України .

На вимогу хоча б одного учасника судового розгляду справи або за ініціативою суду у суді першої інстанції здійснюється повне фіксування судового процесу з допомогою звукозаписувального технічного засобу .При цьому у протоколі судового засідання зазначається технічна характеристика цього засобу та носія інформації. Носій інформації , на якому зафіксовано судовий процес, зберігається при справі. Дане питання регулюється" Інструкцією про порядок фіксування судового процесу технічними засобами"

Ця інструкція встановлює єдиний порядок фіксування судового процесу технічними засобами та вимоги до комплексів з фіксування судового процесу.

Технічне фіксування судового засідання здійснює секретар . Він здійснює підготовку до звукозапису , звукозапис судового засідання , створює архівні та робочі копії фонограм у місцевих судах .

Архівні копії зберігаються в архіві разом з упаковкою , в якій вони надійшли до архіву .У разі потреби створюється робоча копія , дублікат.

Архівні копії знищуються разом зі справою після закінчення терміну зберігання справи.

24 лютого 2010 року

Ознайомився із роботою і повноваженнями голови місцевого суду.

Голова місцевого суду є одночасно і як керівник суду, так і суддею-процесуальною особою.

Як керівник голова суду:

1) здійснює організаційне керівництво діяльності суду;

2) визначає обсяг обов'язків заступника голови суду;

3) на підставі акта про призначення на посаду судді чи обрання судді безстроково або припинення повноважень в судді-видає відповідний наказ;

4) приймає на роботу та звільняє працівників апарату суду, застосовує до них заохочення та накладає дисциплінарні стягнення;

5) представляє суд у відносинах з іншими органами державної влади та місцевого самоврядування та інші.

Повноваження голови суду як судді:

1) розподіляє обов'язки між суддями;

2) головує в судових засіданнях та призначає суддів головуючих в судових засіданнях;

3) веде особистий прийом громадян, організовує роботу суду по прийому громадян, розгляду пропозицій, заяв та скарг;

4) розподіляє справи між суддями.

Голова суду призначається на посаду строком на 5р. з числа суддів та звільняється з посади президентом України за поданням Голови Верховного Суду України.

Голова місцевого суду з питань, що належать до його повноважень, видає накази і розпорядження.

25 лютого 2010 року

В цей день я ознайомлювався з процесом кодифікації нормативно- правових актів.

Кодифікація законодавства -- це форма перероблення чинних нормативних актів в певній сфері відносин, спосіб якісного упорядкування законодавства, забезпечення його узгодженості й компактності, звільнення нормативного масиву від застарілих норм, що не виправдали себе.

У суді кодифікація здійснювалася шляхом внесення змін до застарілих правових норм у нормативно-правових актах, доповнення новими нормами нормативно-правових актів та видалення правових норм що втратили чинність.

26 лютого 2010 року

Цього дня ознайомлювався з практикою зупинення провадження по справі.

Суд зобов'язаний зупинити провадження в справі у випадках:

1) смерті громадянина, якщо спірні правовідносини допускають правонаступництво, або припинення існування юридичної особи, які були стороною в справі;

2) втрати стороною дієздатності;

3) перебування відповідача в діючій частині Збройних Сил України або просьби позивача, який перебуває в діючій частині Збройних Сил України;

4) неможливості розгляду даної справи до вирішення іншої справи, що розглядається у цивільному, кримінальному чи адміністративному порядку.

Суд може на прохання сторін та інших осіб, які беруть участь у справі, а також з власної ініціативи зупинити провадження в справі у випадках:

1) перебування позивача або відповідача в складі Збройних Сил України на дійсній строковій службі або притягнення цих осіб до виконання будь-якого державного обов'язку;

2) тяжкого захворювання сторони, підтвердженого документами лікувального закладу;

3) розшуку відповідача;

4) знаходження сторони в тривалому службовому відрядженні;

5) призначення судом експертизи.

На ухвалу суду або судді про зупинення провадження у справі може бути подано скаргу, внесено окреме подання. Провадження в справі відновлюється після усунення обставин, що викликали його зупинення. Суд, відновлюючи провадження в справі, викликає сторони та інших осіб, які беруть участь у справі, на загальних підставах.

ВИСНОВОК

За час проходження практики в Садгірському районному суді м. Чернівці з 1 по 26 лютого 2010 року я ознайомився із його складом та структурою, порядком призначення апарату суду Головою суду, ознайомився із законодавством : законами, інструкціями, наказами, яким керуються працівники суду, судді при здійсненні своїх професійних обов'язків, по здійсненню судочинства : Законами України „Про судоустрій України" від 7 лютого 2002 р. , „Про статус суддів" від 15 грудня 1992 р. , „Про органи суддівського самоврядування" від 2 лютого 1994 р. , „Про Вищу раду юстиції" від 15 січня 1998 р., „Про кваліфікаційні комісії, кваліфікаційну атестацію і дисциплінарну відповідальність суддів судів України" від 2 лютого 1994р . та інші.

Ознайомився із роботою суддів, помічників суддів, секретаря судового засідання, судового розпорядника, архіваріуса. Навчився складати постанови про адміністративні правопорушення, заповнювати обліково-статистичні картки з кримінальних, цивільних, адміністративних справ, виконавчі листи, повідомлення, повістки.

Був присутнім на судових засіданнях при розгляді кримінальних, цивільних, адміністративних справ.

Таким чином, при проходженні практики в Садгірському районному суді м. Чернівці я ознайомився із завданнями, які стоять перед судом при здійсненні судочинства, його функціями, порядком проведення судових засідань, документацією, яка ведеться в суді, порядком складання постанов, ухвал, рішень, вироків і порядком їх проголошення, повноваженнями суддів та працівників суду, організаційним забезпеченням судової діяльності та здійснення правосуддя в цілому.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Завдання та функції працівників Герцаївського районного суду. Обов'язки керівника апарату суду та діловода. Організаційне забезпечення роботи суду. Оформлення процесуальних документів та організація архіву суду. Слухання засідання по кримінальній справі.

  отчет по практике [30,3 K], добавлен 11.10.2011

 • Обсяг повноважень і обов’язків працівників апарату суду згідно Закону "Про судоустрій України". Приклад штатного розпису місцевого та Апеляційного суду, склад апарату Верховного Суду України. Необхідність та організація інформаційного забезпечення.

  реферат [22,8 K], добавлен 03.02.2011

 • Структура Городенківського районного суду. Повноваження суддів і голови суду. Завдання суду першої інстанції. Обов’язки працівників канцелярії та секретаря районного суду. Права та обов’язки помічника судді згідно Посадової інструкції працівників суду.

  отчет по практике [39,5 K], добавлен 11.10.2011

 • Права працівників апарату суду. Посадові обов’язки керівника апарату суду. Завдання та обов'язки головного бухгалтера, оператора комп’ютерного набору, архіваріуса, експедитора, бібліотекара, консультанта з кадрової роботи місцевого загального суду.

  курсовая работа [52,0 K], добавлен 17.02.2011

 • Призначення судді на адміністративну посаду, повноваження голови місцевого суду, персональна відповідальність за належну організацію роботи суду і розгляд справ; функціональний розподіл праці, матеріальне і моральне стимулювання, планування роботи.

  курсовая работа [32,7 K], добавлен 17.02.2011

 • Висвітлення особливостей такого злочину, як "Неналежне виконання медичними працівниками своїх професійних обов’язків". Різні підходи до понять "медичний працівник", "професійні обов’язки медика". Кримінальна відповідальність за вчинення даного злочину.

  статья [20,6 K], добавлен 07.11.2017

 • Перелік вимог, яким повинне відповідати рішення суду в цивільному процесі України. Визначення поняття та сутність рішення суду, надання їм класифікації. Повноваження суду з контролю за власними рішеннями. Ступень реалізації принципу змагальності процесу.

  автореферат [63,5 K], добавлен 10.04.2009

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.