Організація роботи Герцаївського районного суду

Завдання та функції працівників Герцаївського районного суду. Обов'язки керівника апарату суду та діловода. Організаційне забезпечення роботи суду. Оформлення процесуальних документів та організація архіву суду. Слухання засідання по кримінальній справі.

Рубрика Государство и право
Вид отчет по практике
Язык украинский
Дата добавления 11.10.2011
Размер файла 30,3 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

2

Вступ

Актуальність теми: Вибір теми роботи зумовлений актуальністю досліджуваної проблеми, оскільки судова практика є найважливішим актом правосуддя, покликаним забезпечити захист гарантованих Конституцією України прав і свобод людини, правопорядку та здійснення проголошеного Конституцією принципу верховенства права.

Багатогранність судової практики зумовлювала можливість проведення спеціальних досліджень окремих його сторін, що сприяло розвитку наукових правових знань в цілому.

Предметом дослідження є саме процес судової практики.

Безпосереднім об'єктом дослідження у даній роботі є аналіз судової практики України, соціальна, юридична та політична значимість його, поняття, види, зміст, процедура його проведення.

Мета письмової роботи: дослідити та найбільш повно висвітлити судову практику в Україні, теоретично довести її важливу роль у практичному житті.

Завдання даної роботи, на основі вивченого та дослідженого запропонувати можливі варіанти вдосконалення судову практику.

1-3 лютого 2011 року. Прибув на практику в Герцаївський районний суд, ознайомився з місце роботи та керівником практики

В перший день практики я ознайомився з працівниками суду та місцем проходження практики, правилами внутрішнього трудового розпорядку суду що встановлює основні вимоги до стандартів поведінки працівників апарату суду, суд починає працювати з 8:30 до 17:30, а також з основними законодавчими актами, на основі якого працівники суду здійснюють свою діяльність. До них належать: Конституція України від 28 червня 1996 року (з наступними змінами та доповненнями); Закон України: “Про судоустрій та статус суддів України”, “Про державну службу” від 16.12.1993р.; Законодавство про працю, згідно якого врегульовуються трудові відносини суддів; Інструкція з діловодства в місцевому загальному суді затверджена Наказом Державної судової адміністрації України від 27.06.2006 року № 68; Правила внутрішнього трудового розпорядку працівників апарату Герцаївського районного суду; Інструкція про порядок фіксування судового процесу технічними засобами. А також ознайомилась з іншими документами, які закріплюють посадові обов'язки працівників суду (наказами, інструкціями та ін.).

На наступний день до мого відома була доведена структура Герцаївського районного суду, згідно штатного розпису в суді працює 18 працівників:

- голова суду;

- заступник голови суду;

- один рядовий суддя;

- керівник апарату суду;

- заступник керівника апарату суду;

- три помічника суддів;

- три секретарі судових засідань;

- консультант з кадрової роботи суду;

- перекладач;

- два секретарі суду;

- головний спеціаліст з інформаційних технологій;

- судовий розпорядник;

- працівник міліції.

4 лютого 2011 року. Ознайомився з завданнями та функціями працівників суду

На наступний день проходження практики, ознайомився, відповідно до програми практики, які завдання та функції здійснюють працівники Герцаївського районного суду на основі чинного законодавства України. Завдання та функції полягають у здійсненні судом правосуддя на засадах верховенства права; забезпечення захисту гарантованих Конституцією та Законами України прав та свобод людини і громадянина; прав та законних інтересів юридичних осіб, інтересів суспільства і держави. Діяльність працівників апарату суду ґрунтується на таких основних принципах, як:

· служіння народу;

· демократизм і законності;

· гуманізм і соціальна справедливості;

· пріоритет прав та свобод людини і громадянина;

· професіоналізму;

· компетентності; чесності;

· відданості своїй справі;

· персональній відповідальність за виконання службових обов'язків;

· дисципліна;

· дотримання прав та інтересів місцевого і регіонального самоврядування та об'єднань громадян.

7 лютого 2011 року. Ознайомився з правами та завданнями працівників суду

Цього дня я ознайомився із Правилами внутрішнього трудового розпорядку працівників апарату Герцаївського районного суду, що встановлює основні вимоги до стандартів поведінки працівників апарату суду. Вони ґрунтуються на Конституції України та Законах України і спрямовані на створення умов для підвищення судової влади.

Питання, пов'язані із застосуванням правил вирішуються адміністрацією суду в межах їх повноважень, а у випадках, передбачених чинним законодавством і правил спільно або по узгодженню з профспілковим комітетом, а також з трудовим комітетом щодо його повноважень.

Працівники апарату суду і судді мають такі права: користуватися правами і свободами, які гарантуються громадянам України Конституцією та Законами України; брати участь у розгляді питань і приймати в межах своїх повноважень рішення; право на просування по службі з урахуванням кваліфікації та здібностей та інші.

Основними обов'язками працівників апарату суду та суддів є :

· додержання Конституції та Законів України;

· забезпечення ефективності роботи та виконання завдань відповідно до їх компетенції;

· при здійсненні правосуддя забезпечувати повний, всебічний та об'єктивний розгляд справи з дотриманням встановлених законом строків;

· не допускати вчинків та будь-яких дій, що порочать звання судді та державного службовця і можуть викликати сумнів у його об'єктивності;

· постійно вдосконалювати організацію своєї роботи і підвищувати професійну кваліфікацію, інтелектуального та культурного рівня, та інші обов'язки, передбачені правилами внутрішнього трудового розпорядку.

8-9 лютого 2011 року. Ознайомився з роботою керівника апарату суду

Ознайомився з роботою керівника апарату суду, з його повноваженнями, а також дізналась, що організацію діловодства в суді забезпечує керівник апарату суду, який підпорядковується голові суду і координує свою діяльність з відповідним територіальним управлінням державної судової адміністрації.

Керівник апарату суду ознайомлює всіх працівників апарату суду з нормативно-правовими актами і методичними матеріалами з діловодства та є відповідальними за збереження процесуальних та інших документів. Його права та обов'язки і відповідальність визначаються посадовими інструкціями, що затверджуються наказом голови суду. Взагалі діловодство суду ведеться державною мовою. Усі судові документи також складаються державною мовою з урахуванням вимог процесуального законодавства України.

Також керівник апарату та працівники суду звітують про свою діяльність та виконану роботу протягом певного встановленого звітного періоду. Наприклад, помічники суддів складають класифікатори категорій цивільних та кримінальних справ за відповідний період, який встановлюється головою суду.

Також цікаво було дізнатися про права та обв'язки секретаря судового засідання, а саме на секретаря судового засідання покладається:

1) виконання необхідної роботи під час прийому суддею громадян (підготовка листів, повісток);

2) виклик учасників процесу і свідків;

3) складання і вивішування списків справ, призначених до розгляду в судовому засіданні;

4) перевірка явки осіб, які викликались в судове засідання, та зазначення на повістках часу перебування їх в суді;

5) ведення протоколів судових засідань;

6) оформлення справ після їх розгляду;

7) ведення журналу судових засідань;

8) виписування виконавчих листів у справах, по яких судом допущено негайне виконання рішення;

9) виконання іншої роботи за дорученням голови суду, судді, завідуючої канцелярією.

На секретарів суду покладається:

1) реєстрація, облік і зберігання справ кримінальних, цивільних, про адміністративні правопорушення та інших справ і матеріалів;

2) ведення картотек, журналів;

3) оформлення документів по зверненню до виконання вироків, рішень, ухвал, постанов суду і контроль за одержанням повідомлень про виконання;

4) облік і зберігання речових доказів;

5) ведення контрольних та зведених виконавчих проваджень;

6) підготовка і передача до архіву закінчених провадженням справ, картотек, журналів;

7) виконання інших доручень голови суду, завідувача канцелярією.

10-11 лютого 2011 року. Ознайомився з роботою та обов'язками діловода

Наступного дня, згідно вимог проходження практики в судах загальної юрисдикції, ознайомився з роботою діловода, який виконує поставлені завдання канцелярії. За організацію діловодства в суді несе відповідальність керівник апарату суду або уповноважений працівник суду, який виконує його обов'язки.

На діловода суду покладається прийом і обробка вхідної і вихідної кореспонденції, виконання іншої роботи за дорученням голови суду. Діловод наділений такими правами та обов'язками, як приймання судових справ і кореспонденції; перевірка цілісності пакетів та конвертів і відповідності їх адресування; проставляє на супровідному листі до судової справи (матеріалу), чи іншого документа реєстраційний штамп суду (дата надходження матеріалу в суд і реєстраційний номер, згідно з журналом реєстрації вхідної кореспонденції).

Кореспонденція на ім'я працівників суду з відміткою “особисто” не розкривається і передається адресату. Справи та інша кореспонденція, що надійшла поштою або з прийому, реєструється в журналі реєстрації вхідної кореспонденції за встановленою формою.

Не реєструються в журналі, а додаються до справи з написом про надходження до суду:

1) судові повістки, що повернулися до суду через відсутність адресата;

2) розписки про одержання судових повісток, копій обвинувальних висновків, копій позовних заяв тощо;

3) особиста кореспонденція, яка передається адресатові.

Ведення обліково-статистичних карток щодо кримінальних та цивільних справ затверджені Наказом Державної судової адміністрації України від 18.03.2004 року. Кримінальні справи, що надійшли до суду, реєструються у відповідних обліково-статистичних картках в алфавітному покажчику і даний відповідний номер записується в контрольний журнал судді. Цивільні справи та справи про адміністративні правопорушення реєструються на обліково-статистичних картках також в алфавітному покажчику, та кожній справі надається індекс.

14 лютого 2011 року. Був присутнім на судовому засіданні по кримінальні справі

Цього дня я мав можливість бути присутньою при розгляді кримінальної справи по обвинуваченню Житарашу І.В. та Цопа А.М. за ч.1 ст.187 КК України. Дана норма передбачає кримінальну відповідальність за напад з метою заволодіння чужого майна, поєднане з насильством, небезпечним для життя чи здоров'я особи, яка зазнала нападу, або з погрозою застосування такого насильства. Громадяни Житарашу І.В. та Цопа А.М. вчинили збройний напад з метою незаконно захоплення чужого майна. Оскільки не всі свідки та потерпілі прибули на судове засідання, головуючий заслухавши пояснення сторін, які прибули до суду, по справі, головуючий переніс слухання справи на 3 березня 2011 року. Після чого, працівники міліції відвезли обвинувачених в слідчий ізолятор.

15 лютого 2011 року. Ознайомився з організаційним забезпеченням суду

Цього дня я був ознайомлений із організаційним забезпеченням діяльності суду. Відповідно до Конституції України фінансування та належні умови для функціонування судів і діяльності суддів забезпечує держава. Таке забезпечення функціонування судової влади, передбачає:

1) окреме визначення у Державному бюджеті України видатків на фінансування судів не нижче рівня, що забезпечує можливість повного і незалежного здійснення правосуддя відповідно до закону;

2) законодавче гарантування повного і своєчасного фінансування судів;

3) гарантування достатнього рівня соціального забезпечення суддів.

Функції головного розпорядника коштів Державного бюджету України щодо фінансового забезпечення діяльності суду здійснює Державна судова адміністрація.

Суд фінансується на підставі кошторисів і помісячних розписів видатків, в межах річної суми видатків, передбачених Державним бюджетом України на поточний фінансовий рік.

Матеріально-технічне забезпечення суду покладається на державну судову адміністрацію і здійснюється на підставі замовлень суду, в межах кошторису на утримання даного суду.

16-18 лютого 2011 року. Брав участь у підготовці та оформлені процесуальних документів та ознайомився з організацією архіву суду

районний суд архів процесуальний документ

Ознайомився з процесом підготовки та оформленням документообігу, а також із організацією архіву суду. Взагалі діяльність суду забезпечується системою процесуальних документів, наказів і розпоряджень голови суду, що складають його документообіг. У процесі підготовки та оформлення необхідне використання інших реквізитів, якщо цього вимагає призначення документа. Назва документа повинна відповідати змісту процесуальної чи управлінської дії (наказ, розпорядження голови суду тощо), що документується. Заголовок документа повинен бути стислим, коротким та вичерпно формулювати зміст документа. Кожний примірник документа, що розсилається не на бланку суду, повинен містити кутовий штамп суду. Проекти наказів суду та розпоряджень голови суду розробляє за дорученням голови суду керівник апарату суду чи інший працівник апарату суду. Накази суду та розпорядження голови суду підписує голова суду. Накази суду поділяються на накази з основної діяльності, накази за особовим складом та накази про надання відпусток. Текст наказу складається з констатуючої та розпорядчої частин.

Відповідальність за організацію архівної справи покладається на голову суду, а за її ведення - на архіваріуса суду. Організація обліку, зберігання справ та інших матеріалів в архіві регламентуються чинним законодавством.

Для забезпечення зберігання справ та документів у архіві повинні бути створенні відповідні умови:

1) охоронні і протипожежні засоби;

2) стелажі, шафи;

3) санітарно-гігієнічний, температурний та світловий режими;

4) система обліку архівних документів.

Закінчені судові справи, журнали, картотеки після закінчення календарного року зв'язуються у пачки по сотнях та передаються на зберігання до архіву суду. У судових справах підшиваються і нумеруються всі документи, приєднані до них, закінчується їх опис, після чого загальна кількість аркушів завіряється підписом секретаря.

Видача справ з архіву оформляється заявою за резолюцією голови (заступника) суду. Реєструється видача справ в журналі та обліково-статистичній картці, яка виставляється в спеціальну картотеку.

21 лютого 2011 року. Брав участь у веденні статистики обліку документів

В ході проходження практики був звернув увагу на обліково-статистичну нумерацію справ. Ознайомився та прийняв участь у веденні статистичного обліку.

Дізнався, що всі справи мають індекс:

“1” - кримінальні справи, справи про застосування примусових заходів медичного характеру, скарги потерпілих про притягнення до кримінальної відповідальності;

“1-н” - справи про застосування до неповнолітніх примусових заходів виховного характеру;

“1-п” - справи з постановою прокурора, слідчого за згодою прокурора щодо вирішення питання про звільнення особи від кримінальної відповідальності або для вирішення питання щодо невстановлених осіб, про закриття провадження у справі у зв'язку із закінченням строків давності ;

“2” - цивільні справи позовного провадження, позовні зави;

“2-а” - адміністративні справи, адміністративні позови;

“2-в” - заяви про відновлення втраченого судового провадження;

“2-з” - заяви про забезпечення позову, доказів у цивільних справах до подання позовної заяви;

“2-к” - справи про визнання та виконання рішення іноземних судів в Україні;

“2-н” - цивільні справи наказного провадження, заяви про видачу судового наказу;

“2-о” - цивільні справи окремого провадження, заяви окремого провадження;

“2-п” - заяви про перегляд заочного рішення;

“2-с” - заяви про скасування судового наказу;

“3” - матеріали про адміністративні правопорушення;

“3-в” - подання в порядку виконання справ про адміністративні правопорушення;

“4” - справи за подання органу дізнання, слідчого, прокурора та скарги на ї дії та рішення;

“4-с” - скарги на дії чи бездіяльність державного виконавця чи іншої посадової особи державної виконавчої служби, що розглядаються в порядку цивільного судочинства;

“5” - справи щодо розгляду питання у порядку виконання судових рішень у кримінальних правах;

“6” - справи щодо розгляду питання у порядку виконання судового рішення у цивільних справах (клопотання про скасування рішень третейського суду чи міжнародного комерційного арбітражу, клопотання про видачу виконавчих листів за рішенням третейського суду. Заяви про видачу дублікатів виконавчих листів чи судових наказів);

“6-а” - справи щодо розгляду питань у порядку виконання судових рішень у адміністративних справах;

“7” - справи про направлення на примусове лікування до спеціалізованого або лікувально-виховного закладу особи, яка зловживає спиртними напоями або наркотичними засобами (алкоголіків і наркоманів);

“8” - заяви про перегляд у зв'язку з нововиявленими обставинами рішення, ухвал суду чи судового наказу, що набрали законної сили, у цивільних справах;

“8-а” - заяви про перегляд у зв'язку з нововиявленими обставинами постанови або ухвали суду, що набрали законної сили, у адміністративних справах.

У разі відсутності відповідного індексу при реєстрації інших матеріалів використовується номер справи за номенклатурою справи суду.

Після індексу безпосередньо йде порядковий номер справи (наприклад: 3-23/2011 рік).

Цивільна справа (позовна заява) реєструється у вхідній книзі, заводиться обліково-статистична картка, потім її записують в контрольний журнал судді, якому її розписав голова суду. Після цього суддя призначає справу до розгляду і дає її секретарю судового засідання для виклику сторін в судове засідання.

Щодо кримінальної справи ? дана справа реєструється в обліково-статистичній картці по кримінальній справі. Потім справа записується в контрольний журнал судді і передається йому. Після чого секретар судового засідання повідомляє учасників про розгляд справи. Про день розгляду кримінальної справи секретар судового засідання сповіщає також прокурора не пізніше ніж за три доби. Спочатку призначається попередній розгляд, на який викликається підсудній, прокурор. На попередньому розгляді підсудному вручають обвинувальний висновок, щоб він міг з ним ознайомитись до початку судового розгляду, а також суддя виносить постанову про призначення кримінальної справи до розгляду. На судовий розгляд секретар судового засідання викликає всіх учасників судового розгляду.

22 лютого 2011 року. Був присутнім на судовому засіданні

Мав можливість бути присутнім на судовому засіданні при розгляді цивільної справи громадянки Попов І.Д. до Попов А.П. про розірвання шлюбу.

Фіксування судового процесу здійснювалось за допомогою звукозаписувальної апаратури чи інших технічних засобів. Порядок роботи з технічними засобами (фіксування судового засідання, повне або часткове відтворення технічного запису, повне або часткове роздрукування технічного запису, зберігання носіїв інформації тощо) регламентується Інструкцією про порядок фіксування судового процесу технічними засобами в загальних судах України, затвердженою наказом Державної судової адміністрації України 21.07.2005р. № 84.

На даному судовому засіданні секретар судового засідання по цивільним справам вела журнал судового засідання. Носій інформації, на який здійснювався технічний запис судового засідання (касета, дискета, компакт-диск тощо), є додатком до журналу судового засідання і після закінчення судового засідання приєднується до матеріалів справи. Одночасно ж із технічним записом судового засідання секретарем судового засідання ведеться журнал судового засідання. У журналі судового засідання має бути, зокрема: номер носія інформації; порядковий номер вчинення процесуальної дії; назва процесуальної дії; час вчинення процесуальної дії тощо. Журнал судового засідання ведеться секретарем судового засідання та підписується ним невідкладно після судового засідання і приєднується до справи.

Особи, які беруть участь у справі мають право ознайомлюватись із технічним записом і журналом судового засідання та протягом семи днів з дня проголошення рішення у справі подати до суду письмові зауваження щодо їхньої неповноти або неправильності. При цьому головуючий розглядає дані зауваження, про що постановляє відповідну ухвалу. У разі ж пропущення строку подання зауважень і відсутності підстав для його поновлення головуючий залишає їх без розгляду. Зауваження щодо технічного запису і журналу судового засідання повинні бути розглянуті не пізніше п'яти днів з дня їх подання. Особа, яка бере участь у справі, має право отримати копію інформації з носія, на який здійснювався технічний запис судового засідання. Роздрукування технічного запису судового засідання здійснюється на платній основі. Розмір плати за роздрукування встановлюється Кабінетом Міністрів України.

На сьогоднішній день існує ще один спосіб фіксації процесуальної дії, який використовується при розгляді кримінальної справи, а саме це є складення протоколу, який складається секретарем судового засідання, і також застосовуються технічні засоби. Протокол, після його складання та ознайомлення з ним усіх присутніх осіб, які беруть участь у справі (свідків, експертів, спеціалістів, перекладачів) підписується секретарем судового засідання і суддею. Присутні особи, які беруть участь у справі, свідки, експерти, спеціалісти, перекладачі також можуть подати свої зауваження, які додаються до протоколу. Так як і журнал судового засідання так і протокол приєднується до матеріалів справи.

23 лютого 2011 року. Ознайомився з роботою архіваріуса суду

Сьогодні я ознайомився із роботою архіваріуса суду. На архіваріуса покладається:

1) ведення архіву;

2) видача копій судових документів по справах, що знаходяться в архіві;

3) складання графіка передачі справ до архіву канцелярією суду, судовими колегіями;

4) облік і зберігання архівних справ;

5) виконання іншої роботи за дорученням голови суду, завідувача канцелярією.

24-25 лютого 2011 року. Оформляв процесуальні документи

Був ознайомлений з практичною роботою суду, а саме із практичними навиками процесуального оформлення документів, таких як повістки, виконавчі листи, протоколи про адміністративні правопорушення, постанови про накладення адміністративного стягнення та багато інших документів.

Отже, як уже було зазначено вище повістка про виклик повинна бути вручена відповідному адресату, у встановлений ЦПК України термін, а саме не пізніше ніж за п'ять днів до судового засідання. Насамперед, у назві повістки про виклик, зазначається у якій саме справі викликається особа (кримінальній, цивільній, адміністративній, справі про адміністративні правопорушення). Також повістка про виклик містить в собі: найменування і адресу суду, час, дата виклику особи і у якій справі. Обов'язково зазначається як “хто” викликається дана особа (як позивач, відповідач, третя особа, сідок, експерт, перекладач), а також її прізвище та ініціали та адреса особи.

Повістка-повідомлення повинна містити найменування і адресу суду, назву справи, вказівку про те, яку процесуальну дію буде вчинено, місце, день і час її вчинення.

Протоколи про адміністративні правопорушення надсилаються на розгляд до суду і вже відповідно до КпАП України встановлюється відповідне покарання (штраф, адміністративний арешт та інше) про що виноситься постанова про накладення адміністративного стягнення. Постанова про накладення адміністративного стягнення може бути винесена відповідно до особи правопорушника на протязі одного місяця з дня вчинення адміністративного правопорушення або на протязі двох місяців, якщо в поданих матеріалах справи, які надходять від органів внутрішніх справ є наявною постанова про відмову в порушенні кримінальної справи. У правому верхньому кутку постанови про накладення адміністративного стягнення зазначається номер справи і дана постанова оскарженню не підлягає. Підписується цей документ суддею. Постанова про накладення адміністративного стягнення підлягає виконанню з моменту її винесення.

28 лютого 2011 року. Був присутнім на судовому засіданні

Був присутній під час розгляду кримінальної справи по обвинуваченню Мурару Г.П. за ч. 1 ст. 307 КК України. Дана норма передбачає кримінальну відповідальність за незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів. Громадянин Мурару Г.П. незаконно виготовляв, зберігав з метою збуту наркотичну речовину, а саме канабіс. В судове засідання обвинуваченого Мурару Г.П., привели під конвоєм з чернівецького ізолятора. Заслухавши пояснення сторін по справі, головуючий визнав винним Мурару Г.П. за ч. 1 ст. 307 КК України та призначив йому покарання у вигляді обмеження волі на строк 4 роки.

Згідно програми навчальної практики, я ознайомилася із процедурою підготовки справи до судового розгляду.

Справи до розгляду призначаються в межах установлених законом строків, відповідно до графіка проведення судових засідань, графіка днів, визначених для доставки осіб, що перебувають під вартою, при цьому вказуються не тільки дата, а й година розгляду справи.

По справах, які призначено до розгляду в судовому засіданні, секретар судового засідання забезпечує виготовлення і надіслання повісток про виклик в судове засідання підсудних, потерпілих, позивачів, відповідачів, третіх осіб, свідків, експертів, перекладачів, сповіщає про день і годину розгляду справи прокурора, адвоката. Повістки повинні бути виготовлені і надіслані не пізніше ніж на другий день після призначення справи до розгляду незалежно від того, на який строк вона призначена. Як виняток, повістку можна видати на руки стороні або її представникові за їх згодою для вручення відповідним особам.

У тих випадках, коли надіслану повістку не вручено адресату і вона повернулась до суду, секретар судового засідання негайно повинен з'ясувати причини невручення, доповісти про це судді та за його вказівкою вжити заходів до вручення повістки. Другий примірник повістки (розписка) підшивається до справи.

Підсудному, який не перебуває під вартою, копія обвинувального висновку разом з повідомленням про виклик його в судове засідання вручається через розсильного або рекомендованим відправленням із зворотною розпискою про їх одержання. Копія обвинувального висновку підсудному, який перебуває під вартою, разом з повідомленням надсилається адміністрації місця попереднього ув'язнення для вручення йому під розписку, що повинна бути повернута до суду. Коли підсудний утримується під вартою, разом з документами начальникові місця попереднього ув'язнення надсилається розпорядження про доставку підсудного в суд.

У цивільних справах відповідачеві разом з повісткою надсилається копія позовної заяви, за необхідністю і копії документів, доданих до неї позивачем.

Напередодні розгляду справи секретар судового засідання складає список справ, призначених до розгляду на день судового засідання та заносить ці справи до журналу судових засідань. В день судового засідання список справ вирішується на спеціально відведеному місці.

Секретар судового засідання завчасно перевіряє відомості про вручення повісток, копій обвинувальних висновків та інших матеріалів і за відсутності даних про їх вручення негайно доповідає судді для вжиття відповідних заходів. Перед початком розгляду справи секретар судового засідання повинен перевірити, чи всі особи, яких викликано, з'явилися в судове засідання, хто з них не з'явився і з яких причин, чи доставлені підсудні, які перебувають під вартою. Про все це секретар судового засідання доповідає судді.

Згідно ст. 143 ЦПК України, після прийняття позовної заяви суддя провадить підготовку справи до судового розгляду, метою якої є забезпечення своєчасного та правильного вирішення справи. При цьому суддя провадить такі дії:

1) опитує позивача по суті заявлених ним позовних вимог, з'ясовує у нього можливі з боку відповідача заперечення та, якщо це необхідно, пропонує позивачеві подати додаткові докази, а також роз'яснює йому всі процесуальні права і обов'язки позивача;

2) в разі необхідності викликає відповідача для попереднього допиту з обставин справи, з'ясовує можливі з його боку заперечення проти позову, роз'яснює йому всі його процесуальні права і обов'язки. Суддя з'ясовує у відповідача, якими доказами він може підтвердити свої заперечення. По особливо складних справах суддя може запропонувати відповідачеві подати письмові пояснення в справі. Виклик відповідача провадиться одночасно з врученням йому копії позовної заяви та поданих позивачем документів;

3) вирішує питання про притягнення або вступ у справу співучасників, третіх осіб та опитує допущених до участі в справі третіх осіб;

4) вирішує питання про участь у справі прокурора та про притягнення до участі в справі належного органу державного управління або громадської організації;

5) вирішує питання про допущення до участі в судовому розгляді представника громадської організації чи трудового колективу;

6) вирішує питання про виклик свідків у судове засідання або про їх допит;

7) вимагає від державних підприємств, установ, організацій, інших кооперативних організацій, їх об'єднань, інших громадських організацій, а також від громадян письмові та речові докази або надає особам, які беруть участь у справі, повноваження на право одержання цих доказів для подачі їх до суду, а також за їх клопотанням вживає заходів до забезпечення доказів;

8) вирішує з урахуванням думки осіб, які беруть участь у справі, питання про проведення експертизи;

9) у невідкладних випадках провадить з повідомленням осіб, які беруть участь у справі, місцевий огляд;

10) надсилає іншим судам доручення;

11) роз'яснює сторонам можливість звернутись для вирішення спору до третейського або товариського суду та наслідки такої процесуальної дії;

12) вирішує питання про притягнення до участі в справі про розірвання шлюбу з особою, визнаною в установленому порядку безвісно відсутньою або недієздатною внаслідок душевної хвороби чи недоумства, представника органів опіки і піклування для охорони майнових прав відповідача, а також для забезпечення інтересів дітей.

Чинне законодавство України передбачає ряд випадків коли суд залишає заяву без розгляду:

1) якщо заінтересованою особою, яка звернулась до суду, не додержано встановленого для даної категорії справ порядку попереднього позасудового вирішення справи і можливість застосування цього порядку не втрачена;

2) якщо заяву подано недієздатною особою;

3) якщо заяву подано від імені заінтересованої особи особою, яка не має повноважень на ведення справи;

4) у випадку неявки у судове засідання позивача за викликом суду без поважних причин або повторної неявки позивача за викликом суду незалежно від причин;

5) якщо спір між тими ж сторонами, про той же предмет і з тих же підстав знаходиться на розгляді в іншому суді.

Після усунення умов, що були підставою для залишення заяви без розгляду, заінтересована особа має право звернутись до суду з заявою в загальному порядку.

Висновок

З 01 по 28 лютого я проходив практику в Герцаївськом районному суді Чернівецької області. За цей період часу, я ознайомився із структурою суду, функціональними обов'язками голови суду, його заступника, суддів місцевого суду, керівника апарату суду, секретаря судового засідання, діловода.

Так, організаційне керівництво діяльністю суду здійснює голова відповідного суду. Організацію діловодства в суді забезпечує керівник апарату (завідуючий секретаріатом) суду або інший працівник апарату суду, який виконує його обов'язки. Керівник апарату суду підпорядковується голові суду і координує свою діяльність з відповідним територіальним управлінням державної судової адміністрації. Керівник апарату суду ознайомлює всіх працівників апарату суду з нормативно-правовими актами і методичними матеріалами з діловодства.

Усі працівники апарату суду є відповідальними за збереження процесуальних та інших документів, а також за нерозголошення інформації, що міститься в них. Про втрату документа невідкладно повідомляється керівник апарату суду та складається акт, який передається голові суду для відповідного реагування в установленому порядку. Обов'язки, права і відповідальність працівників апарату суду визначаються їх посадовими інструкціями, що затверджуються наказом голови суду. Функціональні обов'язки працівників апарату суду вносяться окремим розділом до їх посадових інструкцій. Залежно від штатної чисельності апарату суду, навантаження на кожного працівника апарату суду та в разі службової необхідності головою суду може проводитися перерозподіл функціональних обов'язків, про що обов'язково зазначається в посадових інструкціях. У разі, коли видається наказ суду з основної діяльності за підписом голови чи виконуючого обов'язки голови суду про перерозподіл функціональних обов'язків, і в разі виконання цих обов'язків працівником апарату суду тимчасово чи за визначений період, цей перерозподіл функціональних обов'язків не зазначається в посадових інструкціях. Розподіл обов'язків між працівниками апарату суду повинен забезпечувати звільнення суддів від дій, які безпосередньо не пов'язані із здійсненням правосуддя.

Під час проходження практики я також заповнював: облікова-статистичну картку на справу з поданням органу досудового слідства, слідчого прокурора і скарги на їх дії та постанови; виконавчий лист; Обліково-статистичну картку на адміністративну справу; картку на особу, стосовно якої судом розглянуто кримінальну справу; супровідний лист.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Структура Городенківського районного суду. Повноваження суддів і голови суду. Завдання суду першої інстанції. Обов’язки працівників канцелярії та секретаря районного суду. Права та обов’язки помічника судді згідно Посадової інструкції працівників суду.

  отчет по практике [39,5 K], добавлен 11.10.2011

 • Права працівників апарату суду. Посадові обов’язки керівника апарату суду. Завдання та обов'язки головного бухгалтера, оператора комп’ютерного набору, архіваріуса, експедитора, бібліотекара, консультанта з кадрової роботи місцевого загального суду.

  курсовая работа [52,0 K], добавлен 17.02.2011

 • Обсяг повноважень і обов’язків працівників апарату суду згідно Закону "Про судоустрій України". Приклад штатного розпису місцевого та Апеляційного суду, склад апарату Верховного Суду України. Необхідність та організація інформаційного забезпечення.

  реферат [22,8 K], добавлен 03.02.2011

 • Призначення судді на адміністративну посаду, повноваження голови місцевого суду, персональна відповідальність за належну організацію роботи суду і розгляд справ; функціональний розподіл праці, матеріальне і моральне стимулювання, планування роботи.

  курсовая работа [32,7 K], добавлен 17.02.2011

 • Поняття, організація, забезпечення своєчасного одержання статистичної звітності в судах. Обов’язки голови, суддів, працівників суду щодо ведення статистичної звітності. Облік законодавства і судової практики в суді. Комп’ютеризація роботи суду.

  реферат [31,5 K], добавлен 22.02.2011

 • Ознайомлення зі складом, структурою та порядком визначення апарату суду. Дослідження законів, інструкцій та наказів, якими керуються секретарі, архіваріуси, розпорядники та судді при здійсненні своїх професійних обов'язків по реалізації судочинства.

  отчет по практике [40,5 K], добавлен 11.10.2011

 • Законодавчі аспекти створення розпорядчої документації. Форми документів та їх виготовлення. Класифікація розпорядчих документів та підстави для їх створення. Дослідження особливостей складу і форм розпорядчих документів в Жовтневого районного суду.

  курсовая работа [804,3 K], добавлен 10.12.2015

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.