Організація роботи Городенківського районного суду м. Чернівці

Структура Городенківського районного суду. Повноваження суддів і голови суду. Завдання суду першої інстанції. Обов’язки працівників канцелярії та секретаря районного суду. Права та обов’язки помічника судді згідно Посадової інструкції працівників суду.

Рубрика Государство и право
Вид отчет по практике
Язык украинский
Дата добавления 11.10.2011
Размер файла 39,5 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Міністерство освіти і науки України

Чернівецький національний університет імені Ю. Федьковича

Юридичний факультет

Кафедра правосуддя

ЗВІТ ПРО ПРОХОДЖЕННЯ ПРАКТИКИ

(в Городенківському районному суді )

Студента 4-го курсу

400 групи

денної форми навчання

Григоріва О.П.

Керівник практики:

Паскар А.Л.

Чернівці, 2011р.

ВСТУП

Правосуддя - особлива функція державної влади, що здійснюється через розгляд і вирішення в судових засіданнях цивільних справ зі спорів, стосовних до прав та інтересів громадян, підприємств, установ та кримінальних справ і застосування карних заходів щодо осіб, винних у вчиненні злочину, або виправдання невинних. Правосуддя здійснюється виключно судами. Юрисдикція судів поширюється на всі правопорушення, що виникають у державі. Судові рішення приймаються судами від імені України і є обов'язковими для виконання на всій території.

У становленні незалежної, демократичної, соціальної і правової держави важлива роль належить судовій владі. Тривалий час суди України були переважно карально-репресивними органами. Сьогодні вони покликані забезпечувати належне функціонування права, відновлювати справедливість і законність у суспільних відносинах.

Сучасний етап становлення і зміцнення України як правової, демократичної, незалежної держави вимагає позитивних соціально-економічних, політичних, та правових змін. Разом з тим такі зміни неможливі без докорінного покращення діяльності всіх державних структур, у тому числі судових та правоохоронних органів.

Безперечно, забезпечити надійний захист прав та свобод людини і громадянина може лише судова система, яка діятиме винятково на засадах визначених Конституцією: законності; рівності всіх учасників судового процесу перед законом і судом; гласності судового процесу; змагальності сторін; додержання презумпції невинуватості в умовах незалежності і недоторканості суддів; обов'язковість рішень суду.

Навчальна практика є важлива складова частина навчального процесу, мета якої полягає в закріплені теоретичних знань, які студент одержав під час навчання і набуття практичних навичок роботи з спеціальності. Навчальна практика сприяє формування фахівця правознавця, який повинен досконало володіти обраною спеціальністю, мати належну теоретичну та практичну підготовку. Практика формує потреби та здатності поповнювати знання, творчо мислити, правильно тлумачити і застосовувати правові норми, грамотно обґрунтовувати та відстоювати власну позицію, давати правильну правову та моральну оцінку незаконним та соціально-небезпечним діянням, захищати права, свободу і законі інтереси громадян, суспільства і держави.

01.02.2011р. Прибув на місце практики в Городенківський районний суд, ознайомився з його структурою

районний суд канцелярія секретар

Я, Григорів Олексій Петрович з 01.02.2011р. по 28.02.2011р. проходив практику в Городенківському районному суді. Городенківський районний суд, як і інші суди I інстанції, керується Конституцією України, законами України, які регулюють основні поняття, права та обов'язки працівників суду, а також усіх суб'єктів правовідносин, які звертаються до суду за захистом прав, свобод і законних інтересів. Правосуддя в Україні здійснюється виключно судами. Делегування функцій судів, а також привласнення цих функцій іншими органами чи посадовими особами не допускаються. Громадяни України мають право на судовий захист від посягань на честь і гідність, життя і здоров'я, на особисту свободу і майно. Суд першої інстанції розглядає справи віднесені процесуальним законом до його підсудності - це справи передані до його провадження у зв'язку з нововиявленими обставинами, кримінальні, цивільні, господарські, справи про адміністративні правопорушення та інші справи у передбачених законом випадках. Місцевий суд вивчає і узагальнює судову практику, а також здійснює інші повноваження, надані йому законом. Городенківський районний суд, як суд І інстанції має таку структуру:

1. Голова суду;

2. 3 судді;

3. Керівник апарату суду;

4. Помічник керівника апарату суду;

5. 4 помічники суддів;

6. 4 секретарі судових засідань;

7. 1 консультанти суду;

8. Канцелярія суду:

Ш старший секретар суду;

Ш секретар з цивільних справ;

Ш секретар з кримінальних справ;

Ш секретар з адміністративних справ;

9. Судовий розпорядник;

10. Архіваріус;

11. Спеціаліст з комп'ютерних технологій.

В суді склалася така ситуація, що в липні попереднього року голова суду вийшов на пенсію, а на його місце інший суддя не був призначений. В даний час один із суддів виконує обов'язки відсутнього голови суду. Зараз у суді велика кількість справ за позовами пенсіонерів «дітей війни» до Пенсійного фонду «Про перерахунок пенсій», всіх суддів вкрай загружено і суду не вистачає ще одного судді. Та незважаючи на таку ситуацію влада зволікає з призначенням ще одного судді, який відсутній вже близько 6-ти місяців.

02.02.2011р. Ознайомився з повноваженнями суддів і голови суду

Місцевий суд складається з суддів місцевого суду, з числа яких призначаються голова та заступник голови суду згідно ст. 21 ЗУ «Про судоустрій і статус суддів». Голова місцевого суду:

1) представляє суд як орган державної влади у зносинах з іншими органами державної влади, органами місцевого самоврядування, фізичними та юридичними особами;

2) визначає адміністративні повноваження заступника голови місцевого суду;

3) контролює ефективність діяльності апарату суду, вносить керівникові територіального управління Державної судової адміністрації України подання про призначення на посаду керівника апарату суду, заступника керівника апарату суду та про звільнення їх з посад, а також про застосування до керівника апарату суду, його заступника заохочення або накладення дисциплінарного стягнення відповідно до законодавства;

4) видає на підставі акта про призначення (обрання) суддею чи звільнення судді з посади відповідний наказ;

5) повідомляє Вищу кваліфікаційну комісію суддів України про наявність вакантних посад у суді в десятиденний строк з дня їх утворення;

6) забезпечує виконання рішень зборів суддів місцевого суду;

7) контролює ведення в суді судової статистики, дбає про інформаційно-аналітичне забезпечення суддів з метою підвищення якості судочинства;

8) забезпечує виконання вимог щодо підвищення кваліфікації суддів місцевого суду;

9) здійснює інші повноваження, визначені законом.

Судді районного суду здійснюють правосуддя в порядку, встановленому процесуальним законом; процесуальні дії та організаційні заходи з метою забезпечення розгляду справи; контроль відповідно до закону за своєчасним зверненням до виконання судових рішень, поставлених під його головування та інші передбачені законом повноваження.

03.02.2011р. Завдання суду першої інстанції

Діяльність суду при здійсненні правосуддя спрямована на всемірне зміцнення законності і правопорядку, запобігання злочинам та іншим правопорушенням і має завданням охорону від усяких посягань:

Ш закріплених у Конституції України суспільного ладу, його політичної та економічної систем;

Ш соціально-економічних, політичних та особистих прав і свобод громадян, проголошених і гарантованих Конституцією і законами України;

Ш прав і законних інтересів державних підприємств, установ, організацій, колгоспів, інших кооперативних організацій, їх об'єднань, інших громадських організацій.

Усією своєю діяльністю суд виховує громадян у дусі відданості Батьківщині, у дусі точного і неухильного виконання Конституції і законів України, додержання дисципліни праці, чесного ставлення до державного і громадського обов'язку, поваги до прав, честі і гідності громадян. Застосовуючи міри кримінального покарання, суд не тільки карає злочинців, але також має своєю метою їх виправлення і перевиховання.

Суд, здійснюючи правосуддя на засадах верховенства права, забезпечує кожному право на справедливий суд та повагу до інших прав і свобод, гарантованих Конституцією і законами України, а також міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною радою України.

04.02.-07.02.2011р. Ознайомлення з роботою та обов'язками працівників канцелярії районного суду

На працівників канцелярії суду покладається колосальний об'єм роботи, обов'язки та види робіт, які покладаються на працівників канцелярії зазначені у Посадових інструкціях працівників місцевого загального суду. Згідно цієї інструкції завідувач канцелярії організовує роботу канцелярії, керує роботою секретарів, діловода, архіваріуса. На завідувача канцелярії покладається: розподіл роботи між працівниками канцелярії суду і контроль за виконанням ними своїх обов'язків; розподіл кореспонденції, що надійшла до суду; контроль за веденням документів первинного обліку, нарядів, обліку і реєстрації звернень громадян і юридичних осіб; організація обліку і зберігання судових справ, речових доказів; контроль за своєчасним відправленням справ зі скаргами, поданнями, протестами до вищої ланки суду; забезпечення збереження та правильного заповнення трудових книжок працівників суду, особових справ та карток обліку тощо.

На старшого секретаря суду покладено такі посадові обов'язки:

Ш організовує та забезпечує належну роботу канцелярії суду;

Ш розподіляє обов'язки між працівниками канцелярії суду, контролює виконання ними функціональних обов'язків;

Ш організовує прийом, реєстрацію та розподіл кореспонденції, що надійшла до суду;

Ш контролює ведення документів первинного обліку, номенклатурних справ;

Ш здійснює контроль за своєчасним та якісним зверненням судових рішень до виконання;

Ш забезпечує своєчасне та якісне складання звітів судової статистики, ведення документів первинного обліку, відповідає за достовірність та своєчасність їх складання та оформлення;

Ш здійснює контроль за своєчасною здачею судових справ до канцелярії суду, проводить аналітичну роботу щодо строків здачі справ до канцелярії суду, готує відповідні пропозиції з удосконалення цієї роботи, систематично доповідає голові суду та керівникові апарату про випадки порушення термінів здачі судових справ до канцелярії суду;

Ш збирає пропозиції щодо складання номенклатури справ суду, узагальнює їх, за погодженням із керівником апарату формує номенклатуру справ суду та після погодження з відповідними архівними установами подає на затвердження голові суду;

На секретарів суду покладено такі посадові обов'язки:

Ш веде первинний облік справ і матеріалів, розгляд яких передбачено процесуальним законодавством, забезпечує заповнення обліково-статистичних карток в електронному вигляді;

Ш забезпечує зберігання судових справ та інших матеріалів;

Ш веде номенклатурні справи суду;

Ш здійснює облік і забезпечує зберігання речових доказів;

Ш здійснює підготовку судових справ із скаргами, поданнями для надіслання до судів вищих інстанцій;

Ш веде контрольні та зведені контрольні виконавчі провадження;

Ш проводить перевірку відповідності документів у судових справах опису справи;

Ш складає за встановленими формами статистичні звіти про результати розгляду судових справ;

Ш надає пропозиції щодо складання номенклатури справ суду;

Ш здійснює підготовку та передачу до архіву суду судових справ за минулі роки, провадження у яких закінчено, а також іншу документацію канцелярії суду за минулі роки.

08.02.2011р. Ознайомлення з реєстрацією вхідної кориспонленції

Під час проходження практики я працював у канцелярії суду, де ознайомився з роботою працівників канцелярії, з порядком надходження та реєстрації вхідної кореспонденції, формуванням справ та іншою роботою працівників. У канцелярії Городенківського районного суду, згідно штатного розпису, працює три секретарі суду , старший секретар суду. Старший секретар суду здійснює загальне керівництво роботою канцелярії суду та підпорядковується керівнику апарату суду. Працівник канцелярії суду, на якого відповідною Посадовою інструкцією покладено обов'язки щодо приймання судових справ і кореспонденції, у день їх надходження перевіряє цілісність пакетів та конвертів і відповідність їх адресування, з дотриманням установлених правил безпеки розкриває пакети й конверти, перевіряє відповідність вкладень до опису (наявність додатків до документа), проставляє на правому нижньому чи іншому вільному від тексту місці супровідного листа до судової справи (матеріалу), першої сторінки листа чи іншого документа реєстраційний штамп суду, у якому зазначає дату надходження матеріалу в суд і реєстраційний номер згідно з журналом реєстрації вхідної кореспонденції. Кореспонденція особистого характеру передається адресату без реєстрації. Не реєструються рекламні повідомлення, плакати, вітальні листи, запрошення, а також повернена (як помилково надіслана судом) кореспонденція. Документи з питань діяльності суду, які не стосуються розгляду справ, реєструються та передаються керівництву в день надходження двічі на день. Документи з позначкою „Терміново” передаються протягом години.

Після реєстрації, але не пізніше наступного робочого дня, усі судові справи та матеріали, що надійшли до суду і підлягають розгляду відповідно до кримінального, цивільного чи адміністративного судочинства, передаються для реєстрації у відповідних обліково-статистичних картках чи реєстраційних журналах та алфавітних покажчиках. Передавання справ і матеріалів судді здійснюється під підпис у контрольному журналі судових справ і матеріалів, переданих для розгляду судді. Такий журнал ведеться окремо щодо кожного судді. Записи в журналі здійснюються у міру передавання справ і матеріалів. Розподіл їх за формами судочинства, категоріями справ тощо забороняється.

Викладені в письмовій або усній формі пропозиції (зауваження), заяви (клопотання) та скарги громадян, що не підлягають розгляду відповідно до кримінального, цивільного чи адміністративного судочинства і розглядаються в порядку, визначеному Законом України „Про звернення громадян”, реєструються в журналі вхідної кореспонденції за індексом першої літери прізвища заявника з дотриманням правил, визначених пунктами 2.1, 2.2 та 2.6 Інструкції з діловодства.

09.02.2011р. Працював в архіві Городенківського районного суду

Важливе значення у діяльності суду мають архіви. Ведення архівної справи полягає у підготовці й оформленні судових справ та документів діяльності суду згідно з номенклатурою справ суду для зберігання в архіві суду, забезпеченні збереження архівних справ і проведенні експертизи цінності справ та документів з метою здачі їх у державний архів. Відповідальність за організацію архівної справи покладається на керівника апарату суду, а за її ведення - на архіваріуса або іншого працівника апарату суду, відповідального за ведення архіву суду. В Городенківському районному суді веденням архіву займається архіваріус. Для забезпечення зберігання справ і документів в архіві повинні бути створені відповідні умови: санітарний, температурний і світловий режими, а також забезпечення охоронними та протипожежними засобами, стелажами, шафами, системою обліку архівних документів. Судові справи, провадження у яких закінчено, та документи діяльності суду передаються в архів відповідно до Інструкції про порядок передання до архіву суду щороку за графіком, затвердженим головою суду. Передавання судових справ та документів діяльності суду за рік, що минув, проводиться в строк не пізніше 1 квітня поточного року. Відповідно до Переліку суддя або голова суду зазначає дату (рік), до якої включно справа повинна зберігатись в архіві суду, або зробити напис „постійно”, якщо справа підлягає постійному зберіганню. В архіві суду судові справи та справи з управлінської діяльності суду зберігаються за роками в порядку зростання архівних номерів. Кримінальні й цивільні справи залежно від обсягу вміщуються в картонажі або систематизуються у в'язки (10 - 50 справ в одній в'язці). На кожну в'язку прикріплюється ярлик, на якому вказуються перший і останній номери справ, які містяться у в'язці, та відповідний рік. Для видачі справ ведеться спеціальний журнал, у якому зазначаються дата видачі або надіслання справи, номер справи, мета видачі чи надіслання, одержувач, підпис про отримання справи або номер поштового відправлення, дата повернення архівної справи до суду. Одночасно робиться відмітка у відповідній обліково-статистичній картці.

10.02.2011р. Ознайомлення з діяльністю та обов'язками секретаря судового засіданя

Під час перебування на практиці у районному суді я ознайомився діяльністю, а також основними правами і обов'язками секретаря судового засідання. Секретар судового засідання є посадовою особою апарату місцевого загального суду, статус якої визначається Законом України „Про державну службу”. Він призначається на посаду та звільняється з посади наказом керівника апарату відповідного суду з дотриманням вимог трудового законодавства та законодавства про державну службу України. Секретар судового засідання безпосередньо підпорядкований керівнику апарату суду та судді, з яким працює відповідно до внутрішнього розподілу обов'язків, координує свою діяльність з помічником судді.

На секретаря судового засідання покладені такі основні завдання та обов'язки:

Ш здійснює судові виклики та повідомлення в справах, які знаходяться у провадженні судді;

Ш оформлює заявки до органів внутрішніх справ, адміністрації місць попереднього ув'язнення про доставку до суду затриманих та підсудних осіб, готує копії відповідних судових рішень;

Ш здійснює оформлення та розміщення списків справ, призначених до розгляду;

Ш перевіряє наявність і з'ясовує причини відсутності осіб, яких викликано до суду, і доповідає про це головуючому судді;

Ш здійснює перевірку осіб, які викликані в судове засідання, та зазначає на повістках час перебування в суді;

Ш забезпечує фіксування судового засідання технічними засобами згідно з Інструкцією про порядок фіксування судового процесу технічними засобами;

Ш веде журнал судового засідання, протокол судового засідання;

Ш виготовляє копії судових рішень у справах, які знаходяться в провадженні судді;

Ш здійснює заходи щодо вручення копії вироку засудженому або виправданому відповідно до вимог кримінально-процесуального кодексу України, за дорученням судді здійснює заходи щодо дачі підсудним або засудженим підписки про невиїзд;

Ш здійснює оформлення для направлення копій судових рішень сторонам та іншим особам, які беруть участь у справі й фактично не були присутніми в судовому засіданні при розгляді справи;

Ш готує виконавчі листи у справах за якими передбачено негайне виконання;

Ш оформлює матеріали судових справ і здійснює передачу справ до канцелярії суду;

Ш виконує інші доручення судді, керівника апарату суду, помічника судді, що стосуються організації розгляду судових справ.

11.02.2011р. Права секретаря судового засідання та його відповідальність згідно Посадової інструкції працівників місцевого суду

При виконанні покладених на нього обов'язків секретар судового засідання користується такими правами:

Ш правом на соціально-правовий захист відповідно до свого статусу;

Ш уточнювати суть процесуальної дії з метою її правильного відображення в журналі судового засідання (протоколі судового засідання);

Ш вносити пропозиції щодо вдосконалення роботи із забезпечення діяльності секретарів судового засідання та роботи суду;

Ш отримувати від працівників апарату суду необхідну інформацію для виконання своїх завдань та обов'язків;

Ш брати участь у нарадах та зборах трудового колективу суду.

Секретар судового засідання відповідно до Кодексу законів про працю України, Законів України „Про державну службу”, „Про боротьбу з корупцією” несе відповідальність за порушення трудової дисципліни, неякісне або несвоєчасне виконання посадових завдань та обов'язків, бездіяльність або невикористання наданих йому прав, порушення норм етики поведінки державного службовця та обмежень, пов'язаних із прийняттям на державну службу та її проходженням.

14.02.2011р. Ознайомлення з інститутом помічника судді

Інститут помічників суддів новий для української судової системи. Його поява обумовлена судовою реформою, що проводиться. Введення такої посади переслідує відразу дві цілі: по-перше, створення ефективної системи підготовки суддівських кадрів і їх якісного відбору і, по-друге, звільнення судді від технічної роботи, зменшення навантаження на них. Досягнення вказаної мети є досить актуальним для судочинства України. Про необхідність організації цілеспрямованої підготовки претендентів на посаду судді і підвищення ролі апарату суду в процесі здійснення правосуддя постійно говориться в монографічній і періодичній правовій літературі. За підсумками минулих років існування інституту помічників суддів неможливо дати остаточний висновок: чи прижилося, чи відбулося нововведення, чи досягло воно своєї цілі. Проте, вже можна говорити про попередні результати. Однак, незважаючи на значення інституту помічників суддів, у процесуальному законодавстві відсутні будь-які положення, які б закріплювали повноваження цих осіб щодо участі у судовому процесі.

Помічник судді призначається на посаду та звільняється з посади наказом керівника апарату суду з дотриманням вимог трудового законодавства та законодавства про державну службу України. Помічник судді безпосередньо підпорядкований керівникові апарату суду та судді, помічником якого він є, координує свою діяльність з помічником голови суду. У своїй роботі керується Конституцією України, Цивільним процесуальним, Кримінально-процесуальним та іншими кодексами України. Законами України „Про судоустрій України”, „Про статус суддів”, „Про державну службу”, „Про боротьбу з корупцією” та іншими законами України, рішеннями Конституційного Суду України, актами Президента України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України, актами законодавства та нормативними документами, що регламентують діяльність судових органів.

15.02.2011р. Права та обов'язки помічника судді згідно Посадової інструкції працівників суду

Помічник судді місцевого загального суду відповідно до Посадової інструкції має такі права:

Ш на соціально-правовий захист відповідно до свого статусу;

Ш залучати за дозволом голови суду або керівника апарату суду окремих працівників апарату суду для розробки відповідних документів і виконання завдань, що стосуються компетенції помічника судді;

Ш витребовувати за погодженням із суддею та отримувати інформацію та матеріали, необхідні для розгляду судових справ;

Ш уносити пропозиції щодо вдосконалення роботи із забезпечення діяльності помічників суддів та роботи суду;

Ш отримувати від працівників апарату суду необхідну інформацію для виконання своїх завдань та обов'язків;

Ш брати участь у нарадах та зборах трудового колективу суду.

На помічника судді покладаються такі обов'язки:

Ш вивчає матеріали справи, здійснює підбір законодавства та матеріалів судової практики, необхідних для розгляду конкретної судової справи;

Ш бере участь у попередній підготовці судових справ до розгляду, за дорученням судді готує проекти запитів, листів, іншої документації, пов'язаної із розглядом конкретної справи;

Ш контролює надходження та приєднання до судової справи відповідних матеріалів;

Ш здійснює контроль за підготовкою судових засідань, які проводяться під головуванням судді, контролює своєчасність повідомлення про день та час проведення судового засідання осіб, які беруть участь у справі;

Ш за дорученням голови суду або судді, головуючого у справі, здійснює ознайомлення учасників процесу з матеріалами судових справ;

Ш здійснює перевірку правильності та своєчасності оформлення протоколів судового засідання у справах, що знаходяться у провадженні судді;

Ш здійснює контроль за своєчасною здачею секретарем судового засідання судових справ, розглянутих під головуванням судді;

Ш за дорученням судді здійснює підготовку та оформлення статистичних даних, звітів, узагальнень, інформації про кількість і стан розгляду суддею справ усіх категорій тощо;

Ш здійснює вивчення та узагальнення практики розгляду суддею справ і застосування законодавства;

Ш за дорученням судді вивчає повідомлення засобів масової інформації, готує пропозиції щодо необхідності реагування відповідно до чинного законодавства.

16.02.2011р. Присутній на судовому засіданні

Цього дня я був присутній на сдовому засіданні. Суддя Корюкіна Марія Петрівна слухала справу за позовом громадянки Атаманюк О.В. до української православної церкви села Ясенів-Пільний про визнання права власності на жилий будинок. Жінка в судовому засіданні надала докази того, що будинок, який церква намагається забрати належить їй. Громадянка Атаманюк проживала у будинку з 1983 року разом із своїм чоловіком, а пізніше і сином. Це будинок їй виділив колгосп „Зоря”, як працівникові господарства і в той час будинок перебував на балансі колективного господарства. Як стверджує позивачка після розпаду колгоспу вона звернулася до сільської ради села Ясенів-Пільний про визнання права власності, про що свідчить надане нею рішення виконкому сільської ради 1996 року взяте з архіву. В той же час громадянка не мала свідоцтва про право власності на будинок чи земельну ділянку під ним.

Представник православної церкви надав суду рішення виконкому сільської ради с. Ясенів-Пільний від 22.08.2010 року, в якому зазначалося, що будинок передається церкві. Також були представлені документи, які показують, що будинок досі перебуває на балансі сільської ради. Проти цього заперечувала громадянка-позивач, яка стверджувала, що протягом 26-ти рокі сплачувала податок на землю, а також оплачувала рахунки за газ, електроенергію.

Після закінчення судових дебатів суд вийшов до нарадчої кімнати. Через 2 годині було оголошено рішення згідно з яким будинок залишався у громадяки Атаманюк О.В., а також скасоване рішення виконкому сільської ради с. Ясенів-Пільний про передання будинку українській православній церкві. Після оголошення рішення суддя порадила позивачеві звернутися до відповідних органів для отримання свідоцтва про право власності на будинок.

17.02.2011р. Ознайомився з повноваженнями керівника апарату суду

Організаційне забезпечення роботи суду здійснює його апарат, який очолює керівник апарату. Керівник апарату суду несе персональну відповідальність за належне організаційне забезпечення суду, суддів та судового процесу, функціонування автоматизованої системи документообігу, інформує збори суддів про свою діяльність. Збори суддів можуть висловити недовіру керівнику апарату суду, що тягне за собою звільнення його з посади. Керівника апарату місцевого суду, його заступника призначає на посаду та звільняє з посади начальник відповідного територіального управління Державної судової адміністрації України за поданням голови місцевого суду. Згідно ЗУ „Про судоустрій та статус суддів” керівника апарату суду наділено новими і значно ширшими повноваженнями ніж ті, які у нього були до нового закону.

На посаду керівника апарату призначається особа, яка має повну вищу освіту за спеціальністю „Правознавство” або „Правоохоронна діяльність” з освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра, стаж роботи за фахом на державній службі в органах судової влади чи стаж роботи на державній службі на керівних посадах в інших сферах управління не менше 5 років або стаж роботи за фахом в інших сферах управління не менше 7 років.

Керівник апарату місцевого суду наділений такими основними повноваженнями:

Ш здійснює безпосереднє керівництво апаратом суду;

Ш взаємодіє з територіальним управлінням державної судової адмініст-рації відповідної області;

Ш організовує ведення діловодства в суді відповідно до Інструкції з діловодства;

Ш координує здійснення організаційних заходів щодо підготовки оперативних нарад, виконання інших завдань;

Ш розглядає кадрові питання, зокрема щодо призначення на посади в апарат суду, переведення на інші посади, звільнення з посад, присвоєння рангів державних службовців, заохочення, застосування заходів дисциплінарного впливу та з інших кадрових питань.

Ш забезпечує зберігання та використання штампів і печаток суду, товарно-матеріальних цінностей та документації суду.

18.02.-21.02.2011р. Систематизація судових справ (матеріалів) та їх опис

Судові справи (матеріали) підшиваються в спеціальну обкладинку, виготовлену друкарським способом. На обкладинці судової справи вказуються:

Ш найменування суду;

Ш найменування та номер справи відповідно до обліково-статистичної картки чи реєстраційного журналу (у визначеному для цього місці посередині обкладинки);

Ш якщо томів справи більше одного, - номер тому справи та загальна кількість томів;

Ш у кримінальній справі, справі про адміністративне правопорушення - прізвище, ім'я, по батькові кожної з осіб, щодо якої надійшла справа, та норма закону відповідно до обвинувального висновку, протоколу про адміністративне правопорушення;

Ш у цивільній, адміністративній справі - прізвище, ім'я, по батькові чи найменування сторін (заявника), суть вимог позивача (заявника);

Ш у разі пред'явлення зустрічного позову в цивільній, адміністративній справі - зазначається про це та суть вимог за зустрічним позовом;

Ш у справі іншої категорії - прізвище, ім'я, по батькові особи, стосовно якої надійшла справа (матеріал), суть справи;

Ш дата надходження справи в суд.

Лівий верхній кут обкладинки справи повинен залишатися вільним для розміщення в ньому штампа архіву суду при прийнятті справи на зберігання. Документи, що підшиваються до судової справи, мають бути тільки в одному примірнику. На копіях надісланих документів, які залишилися в справі, обов'язково зазначається дата надіслання з проставлянням у правому нижньому куті підпису особи, яка здійснила відправлення. Усі аркуші у справі нумеруються з дотриманням таких правил:

Ш аркуші у справі нумеруються арабськими цифрами у верхньому правому куті, не торкаючись тексту, м'яким простим графічним олівцем або нумератором;

Ш аркуші справи, розділені на томи, слід нумерувати за кожним томом окремо;

Ш фотокартки та інші ілюстровані документи нумеруються на зворотному боці у верхньому лівому куті;

Ш якщо до справи долучений конверт з документами, то на ньому вказується, які саме документи зберігаються. Долучені конверти з укладеннями повинні бути пронумерованими.

У кожній судовій справі складається опис документів у справі. У справі, що надійшла до суду, опис документів продовжується. Опис документів може бути здійснено чи розпочато на другій сторінці обкладинки справи. До опису документів під номерами в порядку зростання вноситься інформація про кожний документ (конверт), підшитий у справі, у порядку їх розміщення. Обов'язково зазначається, оригінал чи копія документа підшито, порядкові номери аркушів, присвоєні відповідному документові (конвертові). Документи, зазначені в додатку до супровідного документа, в опису не перелічуються, але обов'язково зазначається їх наявність або відсутність згідно з переліком у додатку. Опис підписується працівником апарату суду, який оформляє справу, із зазначенням біля підпису свого прізвища. У процесі подальшого надходження документів справа продовжує формуватись у хронологічному порядку надходження документів до суду. Справи з великою кількістю документів формуються в окремі томи з кількістю аркушів не більше 250. Кожен том справи оформляється окремо, має власну нумерацію аркушів і власний опис. Усі матеріали підшиваються до справи нитками через п'ять (для документів формату А4) або три (для документів меншого формату) проколювання голкою. Уклеювання документів до справи, прикріплення стиплером або вкладення будь-яким іншим способом, відмінним від зазначеного в абзаці першому цього пункту, категорично забороняється. При автоматизованій реєстрації формується банк реєстраційних даних. Користувач повинен мати можливість одержати інформацію за всіма реквізитами реєстрації та точне місцезнаходження документа або судової справи, матеріалів. Нерозглянуті по суті судові справи зберігаються у сейфі головуючого судді.

22.02.-23.02.2011р. Практика застосування законодавства у справах по спорах, що виникли з цивільних і сімейних відносин

На даний час, якщо розглядати безпосередньо Городенківський районний суд, то справ по спорах, що виникають з шлюбних відносин досить багато, і це пов'язано з загальною тенденцією по всій нашій державі. Спори з сімейних правовідносин особистих немайнових прав подружжя, сім'ї та спори, які виникають з них, тобто іншими словами всі спори, які виникають на ґрунті шлюбу та сім'ї. Що стосується шлюбних відносин, то найпоширенішими спорами, які викають в місцевих судах, то в суди найбільше подаються позовні заяви про розірвання шлюбу, про визнання його недійсним. Подружжя, яке має дітей до 18 років, може подати до суду про розірвання шлюбу разом з письмовим договором про те, з ким з них будуть проживати діти, яку участь у забезпеченні умов їх життя братиме той з батьків, хто проживатиме окремо, а також про умови здійснення ними права на особисте виховання дітей, у разі відсутності взаємної згоди подружжя щодо розірвання шлюбу, один з подружжя має право звернутися до суду з позовом про розірвання шлюбу.

В 2010 році на розгляд Городенківського районного суду надійшло 768 позовних заяв, з яких розглянуто 753, з них: 8 повернено позивачам; 4 відмовлено у відкритті провадження, відкрито провадження по справі 741.

В 2010 році в провадженні суду перебувало 863 справи позовного провадження, в т.ч. залишок нерозглянутих справ на 01.01.2010 р. - 122 справи, надійшло з початку 2010 року - 741 справа. Розглянуто 692 справи, з них із ухваленням рішення 562 справи, з яких 4 - заочних, із закриттям провадження по справі - 85, залишенням заяви без розгляду - 40 справ, передано в інші суди 5 справ. Позовні вимоги задоволено у 547 справах.

У структурі цивільних справ позовного провадження найбільший відсоток становили спори що виникали: із сімейних правовідносин - 275 справ, або 37%, про спадкове право 142 справи, або 19%, із договорів - 82 справи, або 11,06%, щодо захисту права власності 136 справи, або 18,3%, із трудових правовідносин 13 справ, або 1,7%, спори, що виникають із житлових правовідносин - 24, що становить 3,23%, спори, що виникають із земельних правовідносин - 26, або 3,5% , та інші - 6,21%.

Відповідно до цивільно-процесуального законодавства суди загальної юрисдикції розглядають справи наказного провадження. По справах наказного провадження протягом 2010 року до Городенківського районного суду надійшло 232 заяви, з яких розглянуто - 231, видано наказів - 229, повернуто - 2, одна заява залишена без розгляду. Городенківським районним судом в 2010 році на розгляд до апеляційного суду було направлено 35 цивільних справ.

Що стосується справ окремого провадження, то до Городенківського районного суду протягом 2010 року надійшло 102 заяви, з яких відкрито провадження - 100, 2 - залишок на 2011 рік. Найбільша кількість справ окремого провадження про встановлення фактів, що мають юридичне значення, яких надійшло протягом року - 55, справ про визнання спадщини відумерлою - 30, справ про визнання фізичної особи безвісно відсутньою чи померлою - 4, про усиновлення - 3, про надання права на шлюб - 8.

24.02.20011р. Присутність на судовому засіданні

Цього дня 09.00 год. відбулося судове слухання справи 2-284/2011р. Осадчук І.М. до Леменевич Н.Б. про розірвання шлюбу. В даній справі подавалось оголошення в газету «Галичина» від 04.02.2011р., що 24.02.2011р. о 8.30 год. у приміщенні Городенківського районного суду за адресою: м.Городенка, вул. Конституції України,7 відбудеться розгляд цивільної справи за позовом Осадчука Івана Миколайовича до Леменевич Наталії Богданівни про розірвання шлюбу. У судове засідання, як відповідача викликають Леменевич Наталію Богданівну, 1966 р. народження.

В оголошенні наголошувалось, що у разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності, що і відбулося. Таке рішення, згідно цивільного законодавства називається заочним, оскільки відповідач вважається належним чином повідомленим через газету. Копію заочного рішення надсилається поштою рекомендованим листом відповідачу в трьохденний строк після винесення. До справи долучається газета з оголошенням.

Задоволено. Винесено заочне рішення.

10.30 год.

Попереднє судове засідання у справі 2-99/2011 р. Глушко А.О., Аннюк І.В. до Дмитришин Г.С., Панкратова В.О. про відшкодування матеріальної та моральної шкоди, що спричинена внаслідок одержання тілесних ушкоджень. Сторони не помирились.

Призначено до судового слухання о 9.00 год. 01.03.2011р.

12.10 год.

Попереднє судове засідання у справі Солоджук І.В. до Чортовецької с/Ради про визначення додаткового строку для прийняття спадщини за заповітом.

Призначено справу до слухання в судовому засіданні на 8.30 год. 28.02.2011р.

25.02.2011р. Ознайомлення з винесенням рішень та ухвал

Під час проходження мною практики до Городенківського суду поступало багато цивільних справ за позовами громадян, які слід розглядати у строки передбачені цивільно-процесуальним кодексом. Згідно зі ст.ст. 209, 210 ЦПК, суди України постановляють рішення іменем України негайно після розгляду справи. Судове рішення постановляють судді, які входять до складу суду в даній справі, а при одноособовому розгляді справи - суддею, який розглядав дану справу. При постановленні судового рішення ніхто не має права бути присутнім в нарадчій кімнаті, крім складу суду в даній справі. Судді не мають права розголошувати міркувань, що були висловлені в нарадчій кімнаті. Відповідно до ст. 203 ЦПК у рішенні суду зазначається:

час та місце його постановлення;

назва суду, що його ухвалив;

прізвище та ініціали судді та секретаря судового засідання;

сторони та інші особи, які брали участь у справі;

вимоги позивача, заперечення відповідача, узагальнений виклад пояснень інших осіб, які брали участь у справі;

встановлені судом факти і відповідні їм правовідносини;

наявність порушення прав і свобод, за захистом яких спрямоване звернення до суду, чи невиконання зобов'язань або інших підстав щодо задоволення вимог;

назва, стаття, її частина, абзац, пункт, підпункт закону, за яким вирішено справу, норми процесуального закону, якими суд керувався;

висновок суду про задоволення позову або відмова в позові повністю чи частково, вказівка на розподіл судових витрат, строк і порядок оскарження рішення.

Окрім рішень суд виносить велику кількість ухвал. Суд постановляє ухвали в нарадчій кімнаті, а по окремих нескладних питаннях - порадившись на місці. Ухвали суду, постановлені в нарадчій кімнаті, підписуються всім складом суду, а при одноособовому розгляді справи - суддею і приєднуються до справи. Ухвали суду, постановлені на місці, заносяться до протоколу судового засідання.

В ухвалі зазначаються:

Ш час і місце її постановлення;

Ш найменування та склад суду, прізвище секретаря судового засідання;

Ш особи, які беруть участь у справі, предмет спору;

Ш суть питання, розв'язуваного ухвалою;

Ш мотиви, по яких суд прийшов до своїх висновків, і закон, яким керувався суд, постановляючи ухвалу;

Ш висновок суду;

Ш порядок і строки оскарження ухвали.

28.02.2011р. Оформлення звіту

Цей день був останній у проходженні мною, практики у Городенківському районному судді. Цього дня помічник судді Багрейчук Віталіна Іванівна надала мені необхідні для оформлення звіту додатки, а також допомогла у оформленні робочих записів у щоденнику практики. Секретар судді районного суду за дорученням судді написала мені в щоденнику відгук про проходження практики. Суддя районного суду Корюкіна Марія Петрівна підписав мені необхідні документи, а також побажала, щоб у майбутньому я зміг влаштуватися на державну службу в суд чи інші державні органи. Також цього дня я також оформив звіт про проходження навчальної практики в Городенківському районному судді.

ВИСНОВКИ

Під час проходження практики в Городенківському районному суді я ознайомився з засадами організації судової влади, завданнями суду, повноваженнями місцевого суду, роботою суду в цілому, розподілом обов'язків між суддями. Городенківський районний суд є судом I інстанції, який розглядає справи, віднесені процесуальним законом до його підсудності - кримінальні, цивільні, справи адміністративного судочинства, а також справи про адміністративні правопорушення.

Ознайомився з методами вивчення та узагальнення судової практики, а також знайомився з окремими справами та за дорученням помічника судді складав проекти ухвал про відкриття провадження в цивільній справі, попереднього судового засідання, постанов по справах про адміністративні правопорушення. Був присутнім в судових засіданнях при розгляді кримінальних та цивільних справ. Судочинство проводиться згідно процесуального законодавства, в деяких випадках розгляд цивільних справ відкладався через неявку відповідачів. Перебуваючи на практиці в Городенківському районному суді я довідався багато цікавого з діяльності суду. Дізнався, які повноваження покладаються на персонал суду, зокрема, на працівників канцелярії, секретаря судового засідання, помічника судді, судового розпорядника. Спостерігав, як проходить розгляд справ і матеріалів в судових засіданнях та багато іншого.

За період проходження практики я закріпив теоретичні знання з діловодства, цивільного права і процесу, адміністративного права, кримінального права, господарського права та процесу, набув практичних навичок роботи. Ознайомився з Інструкцією з діловодства в місцевому загальному суді та іншими нормативно-правовими актами, що регламентують роботу судових органів.

На даний період в історії розвитку української держави велика роль відводиться правовій реформі, яка проводиться на фоні масштабних соціально-економічних перетворень усього суспільства, і яка вимагає суттєвих змін, покращень у діяльності судової системи України, що перебуває на стадії свого останнього конституційного оформлення і є гарантом вирішення багатьох злочинних і протиправних діянь.

Україна, хоч і дуже повільно, набуває рис правової держави. Усе більше людей свої суперечки розв'язують не кулаками, а в судах. Уже працівники міліції мусять ознайомлювати затриманих з їхніми правами і не мають права входити до чужої оселі інакше, ніж за рішенням суду. Платники податків на рівних розв'язують спори з податковими органами у судах та й суди стали дещо менш „комерціалізованими”. Давньоримське прислів'я „Ibi jus ubi remedium” („Там де право, там і захист”) стає для України все більш актуальним. Тож є сенс знати закони. Знати, щоб захищатися. Щоб знати свої права, але й не забувати про права інших. Щоб бути спокійним за своє майбутнє.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Завдання та функції працівників Герцаївського районного суду. Обов'язки керівника апарату суду та діловода. Організаційне забезпечення роботи суду. Оформлення процесуальних документів та організація архіву суду. Слухання засідання по кримінальній справі.

  отчет по практике [30,3 K], добавлен 11.10.2011

 • Права працівників апарату суду. Посадові обов’язки керівника апарату суду. Завдання та обов'язки головного бухгалтера, оператора комп’ютерного набору, архіваріуса, експедитора, бібліотекара, консультанта з кадрової роботи місцевого загального суду.

  курсовая работа [52,0 K], добавлен 17.02.2011

 • Призначення судді на адміністративну посаду, повноваження голови місцевого суду, персональна відповідальність за належну організацію роботи суду і розгляд справ; функціональний розподіл праці, матеріальне і моральне стимулювання, планування роботи.

  курсовая работа [32,7 K], добавлен 17.02.2011

 • Обсяг повноважень і обов’язків працівників апарату суду згідно Закону "Про судоустрій України". Приклад штатного розпису місцевого та Апеляційного суду, склад апарату Верховного Суду України. Необхідність та організація інформаційного забезпечення.

  реферат [22,8 K], добавлен 03.02.2011

 • Поняття, організація, забезпечення своєчасного одержання статистичної звітності в судах. Обов’язки голови, суддів, працівників суду щодо ведення статистичної звітності. Облік законодавства і судової практики в суді. Комп’ютеризація роботи суду.

  реферат [31,5 K], добавлен 22.02.2011

 • Рішення, ухвали, постанови судів як процесуальна гарантія діяльності по застосуванню права. Вимоги щодо судового рішення. Набрання чинності рішення суду. Ухвали суду першої інстанції. Апеляційне оскарження рішень і ухвал суду першої інстанції.

  курсовая работа [50,2 K], добавлен 13.05.2008

 • Перелік вимог, яким повинне відповідати рішення суду в цивільному процесі України. Визначення поняття та сутність рішення суду, надання їм класифікації. Повноваження суду з контролю за власними рішеннями. Ступень реалізації принципу змагальності процесу.

  автореферат [63,5 K], добавлен 10.04.2009

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.