Правова природа процесуального представництва у цивільному процесі

Право грамадян України на захист в суді. Підстави та умови представництва в цивільному процесі. Критерії класифікації представництва в цивільному процесі України. Особливості представництва адвокатом інтересів осіб в цивільному процесі України.

Рубрика Государство и право
Вид дипломная работа
Язык украинский
Дата добавления 13.07.2015
Размер файла 112,3 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

- основним документом, який використовується адвокатами для посвідчення їх повноважень в якості представника в цивільному процесі, і який в той же час є єдиною правовою підставою для здійснення адвокатом адвокатської діяльності є договір про надання правової допомоги.

Отже, враховуючи вказане важко в сучасних умовах переоцінити значення процесуального представництва, а саме у зв'язку з : існуванням принципу змагальної моделі цивільного судочинства, ускладнення та динамізм правової системи, а також збільшення кількості правових актів, що, в свою чергу, вимагає певної спеціалізації і серед юристів. Тому без участі представника з юридичною освітою провести судовий процес на професійному рівні стає практично неможливим. Викладеними причинами пояснюється існування в сучасному правовому суспільстві інституту представництва.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Конституція України від 28 червня 1996 року № 254к/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № 30. - Ст. 141.

2. Віденська конвенція про консульські зносини від 24 квітня 1963 року [Електронний ресурс]. - Режим доступу :

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_047

3. Кодексу торговельного мореплавства України від 23 травня 1995 року № 176/95-ВР //Відомості Верховної Ради України. - 1995. - № 47. - Ст. 349.

4. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року № 435-ІV // Відомості Верховної Ради України. - 2003. - № 40. - Ст. 56.

5. Цивільний процесуальний кодекс України від 18 березня 2004 року № 41618-ІV // Відомості Верховної Ради України. - 2004. - № 40-42. - Ст. 1530.

6. Про адвокатуру та адвокатську діяльність : Закон України від 05 липня 2012 року № 5076-VI // Відомості Верховної Ради України. - 2012. -№ 12. - Ст. 12.

7. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення порядку відкриття бізнесу: Закон України від 15 квітня 2014 року № 1206-VII // Відомості Верховної Ради України. - 2014. -№ 24. - С. 885.

8. Про нотаріат : Закон України від 2 вересня 1993 року № 122-IV // Відомості Верховної Ради України. - 1993. - №39. - С. 383.

9. Про охорону навколишнього природного середовища: Закону України від 25 червня 1991 року № 2285-IV // Відомості Верховної Ради України. -- 1991. -- № 41. -- Ст. 546.

10. Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності : Закону України від 15 вересня 1999 року // Відомості Верховної Ради України. -1999. -№ 45. - Ст. 397.

11. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційними поданнями Вищого арбітражного суду України та Генеральної прокуратури України щодо офіційного тлумачення положень статті 2 Арбітражного процесуального кодексу України (справа про представництво прокуратурою України інтересів держави в арбітражному суді) // Офіційний вісник України. - 1999. -№ 15. - Ст. 35.

12. Правила адвокатської етики, затверджені Установчим З'їздом адвокатів України від 17 листопада 2012 року [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://vkdka.org/pravil-advokatskoji-etiki/

13. Бірюков І.А., Заїка Ю.О. Цивільне право України. Загальна частина. Навчальний посібник / К.: КНТ, 2006. - 480 c.

14. Васильєв С. В. Цивільний процес України : навч. посіб. / С. В. Васильєв. -- X. : Еспада, 2009. -- 456 с

15. Гранін В. П. Повноваженя представника та його реалізація за цивільним законодавством України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право» / В. П. Гранін. - Одеса, 2005. - 18 с.

16. Комаров В. В. Цивільне процесуальне законодавство у динаміці розвитку та практиці Верховного Суду України / В. В. Комаров. - Х. : Право, 2012. - 624 с.

17. Лазько Г. З. Правова природа процесуального представництва у цивільному процесі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право» / Г. З. Лазько. - К., 2006. - 19 с.

18. Логінов О. А. Цивільний процес України : навч. посіб. / О. А. Логінов, О. О. Штефан. - К. : Юрінком Інтер, 2012. - 361 с.

19. Проблеми торії та практики цивільного судочинства : монографія / В. В. Комаров, В. І. Тертишніков, В. В. Баранкова [та ін.] ; за заг. ред. В. В. Комарова. -- X. : Харків юридичний, 2008. -- 928 с.

20. Сєвєрова Є. С. Представництво за римським приватним правом та його рецепція у сучасному цивільному праві України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право» / Є. С. Сєвєрова. - Одеса, 2004. - 16 с.

21. Тертишніков В. І. Цивільний процес України (лекції): навч.-практ. посіб. / В. І. Тсртишні- ков. -- X. : Від. ФО-П Вапнярчук Н. М., 2009. -- 320 с.

22. Цивільне право України. Загальна частина : підручник / [І. А. Бірюков та ін.] ; за ред. проф. І. А. Бірюкова і Ю. О. Заіки. - Київ : Правова єдність : Алерта, 2014. - 509 с.

23. Цивільний процес: Навч. посібник / А. В. Андрушко, Ю. В. Білоусов, Р. О. Стефанчук, О. І. Угриновська та ін. -- За ред. Ю. В. Білоусова. - К: Прецедент, 2005. - 293 с.

24. Цивільне процесуальне право: підручник / [І. С. Ярошенко та ін.] ; за заг. ред. І. С. Ярошенко ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". - Київ : КНЕУ, 2014. - 519 с.

25. Цивільний процес України: підручник / За ред. Є.О. Харитонова, Харитонової О.І., Голубєвої Н.Ю. - К.: Істина, 2012. -- 472 с.

26. Цивільний процес України : підручник / за ред. Ю. С. Червоного. -- К. : Істина, 2007. -- 392 с.

27. Цивільний процес України : підручник / [Білоусов Ю. В. та ін.]; за заг. ред. д-ра юрид. наук, доц. М. М. Ясинка. - К. : Правова єдність : Алерта, 2014. - 743 с.

28. Чечот Д. М. Избранные труды по гражданскому процессу / Д. М. Чсчот. -- С.П. : Изд. Дол. С.-Петерб. гос. ун-та, изд-во юрид. фак. С.-Петерб. гос. ун-та, 2005. -- 616 с.

29. Чвакін С.А. Добровільне представництво у цивільному процесі України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес, сімейне право, міжнародне приватне право» / С.А. Чвакін ; Одеська нац. юрид. академія. - Одеса, 2005. - С. 20 с.

30. Ясинок М. М. Особливості окремого провадження у цивільному процесуальному праві України (теоретико-правовий аспект): монографія /М. М. Ясинок ; Нац. ун-т «Одеська юридична академія».. - Одеса, 2011. - 380 с.

31. Волкова Н. В. Представництво в цивільному процесі: поняття, мета та завдання / Н. В. Волкова // Актуальні проблеми держави і права. - 2011. - Вип. 58. - С. 397-401.

32. Єфіменко В.М. Функції адвоката в цивільному процесі / В.М. Єфіменко //Науковий вісник Херсонського державного університету. Юридичні науки. - 2014. - № 4. - С. 121-124.

33. Заборовський В.В. Основні позитивні та негативні риси Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» / В.В. Заборовський // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Право. - 2012. - Вип. 18. - С. 86-87.

34. Іванчулинець Д.В. Інститут законного представництва цивільного судочинства польсько-литовського періоду / Д.В. Іванчулинець // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право. - 2011. - Вип. 16. - С. 98-100.

35. Ковтун Л.В. Представництво в цивільному процесі / Л.В. Ковтун [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.minjust.gov.ua/1037

36. Курило М. П. Етапи становлення міжгалузевого процесуального інституту представництва / М. П. Курило // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Юридичні науки. - Херсон, 2013. - Вип.4, Т.І. - С. 92-95.

37. Кухтюк Д.В. Теоретико-правові засади процесуального представництва інтересів учасників господарських правовідносин / Д.В. Кухтюк, Т.Л. Геведзе // Право і громадське суспільство. - 2014. - № 1. - С. 109-120.

38. Лазько Г.З. Правові питання представництва в цивільному процесі України / Г.З. Лазько // Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 20. - К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2005. - С. 269-272.

39. Малюшевська Х.С. Відмінність цивільного та цивільно-процесуального представництва: правове обґрунтування / Х.С. Малюшевська [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://www.rusnauka.com/14_ENXXI_2009/Pravo/45820.doc.htm

40. Немеш П.Ф. Розмежування законного представництва та інших видів представництва у цивільному процесі, що не пов'язані з видачею довіреності / П.Ф. Немеш // Адвокат. - № 7 (130). - 2011. - С. 23-25.

41. Русин О. Ю. Представництво юридичних осіб в цивільному процесі / О. Ю. Русин // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України. - 2014. - Вип. 36. - С. 154-164.

42. Світлична Г. О. Представництво у цивільному судочинстві: сучасний стан та перспективи вдосконалення правового регулювання / Г. О. Світлична //Вісник Верховного Суду України. - 2012. - № 12. - С. 38-45.

43. Світлична Г.О. Повноваження адвоката та їх посвідчення при здійсненні представництва у цивільному судочинстві / Г.О. Світлична // Проблеми цивільного права та процесу: Матеріали наук.-практ. конф., присвяч. пам'яті проф. О. А. Пушкіна (22 травн. 2010 р.). -Х.:Нац. ун-т внутр. справ, 2010. - С.311-314

44. Спасибо-Фатєєва І. В. Проблеми сучасного регулювання представництва/І. В. Спасибо-Фатєєва // Університетські наукові записки. -Хмельницький : Хмельниц. ун-т управ. та права. - 2012. - № 1 (41). - С. 249-259.

45. Ткаченко А.Л., Волошина Д.О., Правова природа представництва в цивільному судочинстві / А.Л. Ткаченко, Д.О. Волошина // Междисциплинарные исследования в науке и образовании. - 2014. - № 3. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: www.es.rae.ru/mino/167-1390

46. Фурса С.Я. Довіреність та інститут представництва у цивільному законодавстві, нотаріальному і цивільному процесах України / С.Я. Фурса // Право України. - 2006. - № 4. - С. 94-97.

47. Харитонов Є. О. Концепція представництва у цивільному законодавстві України: порівняльно-правовий аналіз / Є. О. Харитонов // Збірник наукових праць Міжрегіональної фінансово-юридичної академії (економіка, право). - 2011. - № 1 (1). - С. 160-166. на 161

48. Харитонов Є.О. Перші кодифікації цивільного законодавства в Україні ХХ і ХХІ століть: збереження старого чи початок нового права / Є.О. Харитонов // Вісник Академії правових наук України. - 2002.- № 3. - С. 61-72.

49. Цюра В. Концепція представництва в світлі положень сучасного цивільного та цивільного процесуального законодавства України / В. Цюра // Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка. - 2012. - Вип. 90. - С . 45-48.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Сутність, поняття, значення та підстави виникнення представництва у цивільному процесі України. Дослідження існуючих класифікацій процесуального представництва. Повноваження представника у цивільному процесі України та їх документальне підтвердження.

  курсовая работа [62,5 K], добавлен 11.10.2011

 • Характеристика договірного представництва у цивільному процесі та суб’єкти, які можуть його здійснювати в Україні та в іноземних державах. Повноваження представника в суді, особливості застосування на практиці договірного представництва і довіреності.

  реферат [26,9 K], добавлен 16.02.2011

 • Поняття та підстави представництва в цивільному праві України. Види представництва в цивільному праві України. Оформлення та умови дії довіреності, як підстави представництва у цивільному праві України.

  курсовая работа [27,2 K], добавлен 17.10.2005

 • Поняття представництва в цивільному процесі, його сутність і особливості. Характеристика та законодавча база діяльності представника, його права та обв’язки, різновиди та повноваження. Вимоги до представника та особливості представництва за кордоном.

  курсовая работа [31,7 K], добавлен 04.05.2009

 • Участь прокурора у судових процесах є необхідною для дотримання законності. Правові підстави представництва прокурором інтересів громадянина або держави в суді. Форми представництва прокурора у цивільному, адміністративному, господарському судочинстві.

  реферат [34,3 K], добавлен 24.02.2009

 • Принцип диспозитивності цивільного судочинства у цивільному процесуальному законодавстві. Права та обов’язки позивача. Мета, підстави та форми участі у цивільному процесі. Класифікація суб’єктів в залежності від підстав участі у цивільному процесі.

  реферат [24,6 K], добавлен 29.03.2011

 • Законодавче визначення завдання прокурора в цивільному судочинстві. Основні підстави та процесуальні форми представництва інтересів громадянина чи держави. Правове становище державного виконавця при розгляді справ в межах вимог цивільної юрисдикції.

  курсовая работа [43,3 K], добавлен 16.08.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.