Місце і роль конституційного суду в системі органів судової влади в Україні

Конституційний Суд України як єдиний орган конституційної юрисдикції в державі. Принципи, на яких базується діяльність органу державної влади: верховенства права, незалежності, колегіальності, рівноправності суддів, гласності, всебічності розгляду справ.

Рубрика Государство и право
Вид реферат
Язык украинский
Дата добавления 30.10.2014
Размер файла 15,4 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www. allbest. ru/

Місце і роль конституційного суду в системі органів судової влади в Україні

Конституційний Суд України є не тільки як органом конституційного контролю, а й виступає як незалежний орган в системі судової влади. Наявність Конституційного Суду є ознакою правової держави - гаранта стабільності конституційного ладу - органа, що забезпечує конституційну законність і верховенство Конституції, відповідність їй законів і інших актів законодавчої й виконавчої влади. Верховенство конституції означає підпорядкованість їй як усіх інших джерел права, так і усіх гілок влади, у тому числі і законодавчої. Світовий досвід підтверджує, що найбільш ефективною правовою гарантією верховенства конституції є судовий конституційний контроль. Конституційний Суд України розпочав діяльність 18 жовтня 1996 року. Своє перше Рішення прийняв 13 травня 1997 року. Конституційний Суд України - єдиний орган конституційної юрисдикції в Україні [6, с. 16]. Відповідно до ст. 148 Конституції України Конституційний Суд складається з вісімнадцяти суддів. Організація, повноваження та порядок діяльності Конституційного Суду України визначаються Конституцією України та Законом України "Про Конституційний Суд України". Діяльність Конституційного Суду України грунтується на принципах верховенства права, незалежності, колегіальності, рівноправності суддів, гласності, повноти і всебічності розгляду справ та обгрунтованості прийнятих ним рішеньта інші [7]. Закони, які приймаються в нашій країні і можуть бути використані як форма легалізації сваволі (прямій протилежності права), повинні відповідати праву, принципам конституційного ладу. Юрисдикцією Конституційного Суду чинність неправового закону підлягає призупиненню, і він направляється в Парламент для перегляду [3, с. 346]. Конституційний Суд як спеціалізований орган конституційної юрисдикції має як спільні, так і відмінні риси від судів загальної юрисдикції. Діяльність конституційних судів здійснюється в певних процесуальних формах, що зближує їх з судами загальної юрисдикції. Спільними для них є більшість принципів судочинства. Відрізняються конституційні суди від судів загальної юрисдикції за способом їх формування, складом та за характером справ, які вони вирішують. Предметом розгляду конституційних судів є конституційні питання [4, с. 126]. Також можна зазначити, щодо ролі конституційного суду в судовій системі України, відповідно до ч. 3 ст. 124 Конституції України, судочинство здійснюється Конституційним Судом України та судами загальної юрисдикції. Ця норма наведена в розділі VІІІ Конституції, який має назву "Правосуддя". Також на це вказує, Закон "Про судоустрій України" від 7 лютого 2002 року, що судову систему України складають суди загальної юрисдикції та Конституційний Суд України. [2]. Можна також відмітити, що значною мірою тотожними є основні принципи, закономірності і форми діяльності Конституційного Суду України і судів загальної юрисдикції. Наприклад, принцип гласності, законності, верховенства права, колегіальності, змагальності сторін, повного і всебічного розгляду справ, обґрунтованості рішень та інші. Очевидним є те, що схожим є статус суддів відповідних судів. Так гарантії незалежності та недоторканності, підстави припинення повноважень, вимоги щодо несумісності із зайняттям інших посад є майже аналогічними. Та й сама назва говорить за себе, що Конституційний суд належить до судової гілки влади. Таким чином, можна погодитися з думкою Шаповалова, що Конституційний суд і суди загальної юрисдикції являються суб?єктами судової влади і її носіями [5, с. 53]. Конституція України виділяє норми про Конституційний Суд України в окремий розділ. Цим підкреслюється значення Конституційного Суду як спеціального органу конституційної юрисдикції. Конституційне правосуддя, незалежно від організаційних форм його здійснення, вирішує завдання захисту Конституції: забезпечення її верховенства, принципу розподілу влади, захист прав і свобод людини і громадянина[1]. Отже, вирішення данного питання, має досить важливе значення, адже підкреслює значення Конституційного суду як спеціального органу конституційної юрисдикції.

конституційний суд влада право

Список використаної літератури

1. Конституція України, прийнята 28 червня 1996р. // Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № 30. - 141 с.

2. Закон України "Про Конституційний Суд України" // Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № 49. - 272 с.

3. Медведчук В. Роль Конституційного Суду в побудові основ правової держави в Україні / В. Медведчук // Вісник Конституційного Суду України. - 2002. - № 2. - 53 с.

4. Конституційне право України Кравченко В. В. Конституційне право України: Навчальний посібник. -Вид. 3-тє, виправл. та доповн. - К. : Атіка, 2004 - 512 с.

5. Рабинович П. М. Права людини і громадянина у Конституції України (до інтерпретації вихідних конституційних положень) / П. М. Рабінович - Харків: Вид-во "Право", 1997. - 154 с.

6. Бойко В. Нова Конституція і судова влада // Право України, № 1, 1997, С. 16-20.

7. Офіційний веб-сайт Конституційний суд України [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www. ccu. gov. ua/uk/index

Размещено на Allbest. ru


Подобные документы

 • Практичні питання здійснення правосуддя в Україні. Поняття конституційного правосуддя. Конституційний суд як єдиний орган конституційної юрисдикції. Особливості реалізації функцій Конституційного Суду України, місце у системі державної та судової влади.

  курсовая работа [32,7 K], добавлен 06.09.2016

 • Конституційний Суд - єдиний орган конституційної юрисдикції в Україні. Порядок формування Конституційного Суду і його склад. Функції і повноваження Конституційного Суду. Порядок діяльності Конституційного Суду і процедури розгляду ним справ. Шлях до створ

  контрольная работа [17,9 K], добавлен 15.12.2004

 • Проблеми становлення конституційної юрисдикції в Україні. Конституційний Суд як єдиний орган конституційної юрисдикції в Україні: загальне поняття, порядок формування, функції та повноваження. Гарантії діяльності суддів конституційного Суду України.

  курсовая работа [28,0 K], добавлен 09.11.2010

 • Виокремлення та аналіз змісту принципів функціонування судової влади. Поширення юрисдикції судів на всі правовідносини, що виникають у державі. Оскарження до суду рішень чи дій органів державної влади. Засади здійснення судового конституційного контролю.

  статья [351,1 K], добавлен 05.10.2013

 • Конституційний Суд України та його місце в механізмі державної влади. Склад і порядок формування Конституційного Суду України. Повноваження Конституційного Суду. Процедура розгляду справ. Рішення та висновки Конституційного Суду та їх юридичні наслідки.

  реферат [29,9 K], добавлен 19.06.2015

 • Конституційний Суд України - єдиний орган конституційної юрисдикції в Україні. Порядок формування конституційного Суду і його склад. Функції та повноваження Конституційного Суду України. Порядок діяльності Конституційного Суду України.

  курсовая работа [27,3 K], добавлен 12.08.2005

 • Конституція України визначає Конституційний Суд України як єдиний орган конституційної юрисдикції в Україні. Конституційному Суду України надане право у встановлених формі і межах здійснювати контроль над органами законодавчої і виконавчої влади.

  реферат [35,0 K], добавлен 22.01.2009

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.