Конституційний суд України

Конституційний суд як єдиний орган конституційної юрисдикції в Україні. Пленарні засідання та засідання Конституційного Суду України. Конституційні подання та конституційні звернення. Розгляд справ на пленарному засіданні.

Рубрика Государство и право
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 04.09.2007
Размер файла 28,7 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

28

Конституційний суд України.

ПЛАН

 • Вступ 3
 • Розділ 1. Конституційний суд як єдиний орган конституційної юрисдикції в Україні 5
  • 1.1 Загальні положення щодо функціонування Конституційного суду України 5
  • 1.2 Склад Конституційного суду України 6
  • 1.3 Вибори Голови Конституційного суду України 8
  • 1.4 Повноваження Голови Конституційного Суду України 11
 • Розділ 2. Пленарні засідання та засідання Конституційного Суду України 13
  • 2.1 Пленарні засідання Конституційного Суду України 13
  • 2.2 Засідання Конституційного Суду України 14
  • 2.3 Протоколи засідань та пленарних засідань Конституційного Суду України 17
 • Розділ 3. Конституційні подання та конституційні звернення 18
  • 3.1 Порядок прийняття конституційних подань та конституційних звернень, їх попередня перевірка 18
  • 3.2 Попереднє вивчення конституційних подань та конституційних звернень 19
 • Розділ 4. Розгляд справ на пленарному засіданні Конституційного Суду України 20
  • 4.1 Відкриття пленарного засідання 20
  • 4.2 Порядок дослідження матеріалів 23
  • 4.3 Прийняття рішення, давання висновку у справі 26
 • Висновок 28
 • Список використаної літератури 30

Вступ

Інститут Конституційного Суду був введений в законодавство України після прийняття Верховною Радою України у липні 1990 р. Декларації про державну незалежність (суверенітет) України, схваленої на референдумі 1 грудня 1991 р., та прийняття у червні 1991 р. концепції нової Конституції України.

Згідно з Конституцією України (ст. 124), судочинство здійснюється Конституційним Судом України та судами загальної юрисдикції. Конституція України (ст. 147) визначає Конституційний Суд України як єдиний орган конституційної юрисдикції в Україні. Завданням Конституційного Суду є гарантування верховенства Конституції України як Основного Закону держави на всій території України.

Конституції багатьох країн розглядають конституційні суди як органи правосуддя. Конституція України, як уже відмічалось, визначає, що судочинство в Україні здійснюється Конституційним Судом та судами загальної юрисдикції. Тому є підстави вважати, що Конституційний Суд поруч з судами загальної юрисдикції складають самостійний вид державної влади - незалежну судову владу. В юридичній літературі висловлюється й інша точка зору на правову природу Конституційного Суду. Зокрема, Конституційний Суд розглядається як орган, що стоїть окремо від трьох гілок влади: законодавчої, виконавчої і судової.

Отже, основна мета даної роботи полягає у дослідженні особливості функціонування Конституційного суду України. Поставлена мета обумовила необхідність вирішення ряду взаємопов'язаних завдань, а саме:

1. вивчення особливостей формування складу Конституційного суду;

2. дослідження порядку ведення пленарних засідань;

3. розгляд особливостей прийняття рішень Конституційним судом України.

Предметом курсової роботи є відносини, що виникають в процесі функціонування Конституційного суду України.

Об'єктом курсової роботи є Конституційний суд України.

Курсова робота складається із чотирьох розділів, в яких послідовно розглядається поставлена проблема.

Розділ 1. Конституційний суд як єдиний орган конституційної юрисдикції в Україні

1.1 Загальні положення щодо функціонування Конституційного суду України

Конституційний Суд України розпочав діяльність 18 жовтня 1996 року. Своє перше Рішення прийняв 13 травня 1997 року. Конституційний Суд України -- єдиний орган конституційної юрисдикції в Україні.

Завданням Конституційного Суду України є гарантування верховенства Конституції України як Основного Закону держави на всій території України.

Організація, повноваження та порядок діяльності Конституційного Суду України визначаються Конституцією України та Законом України “Про Конституційний Суд України”.

Діяльність Конституційного Суду України ґрунтується на принципах верховенства права, незалежності, колегіальності, рівноправності суддів, гласності, повноти і всебічності розгляду справ та обґрунтованості прийнятих ним рішень.

Голова Конституційного Суду України обирається на спеціальному пленарному засіданні Конституційного Суду України зі складу суддів Конституційного Суду України лише на один трирічний строк.

Він очолює Конституційний Суд України та організовує його діяльність.

Голова Конституційного Суду України має двох заступників Голови Конституційного Суду України.

Заступники Голови Конституційного Суду України виконують за дорученням Голови Конституційного Суду України окремі його повноваження.

Заступники Голови Конституційного Суду України обираються за пропозицією Голови Конституційного Суду України лише на один трирічний строк таємним голосуванням.

У складі Конституційного Суду України утворюються колегії суддів для розгляду питань щодо відкриття провадження у справах за конституційними поданнями та колегії суддів для розгляду питань щодо відкриття провадження у справах за конституційними зверненнями.

Організаційне, науково-експертне, інформаційно-довідкове та інше забезпечення діяльності Конституційного Суду України здійснює Секретаріат Конституційного Суду України на чолі з керівником Секретаріату Конституційного Суду України.

Положення про Секретаріат Конституційного Суду України, його структура і штати затверджуються Конституційним Судом України.

Друкованим органом Конституційного Суду України є “Вісник Конституційного Суду України”.

1.2 Склад Конституційного суду України

Конституційний Суд України складається з вісімнадцяти суддів Конституційного Суду України. Президент України, Верховна Рада України та з'їзд суддів України призначають по шість суддів Конституційного Суду України. Суддя Конституційного Суду України призначається строком на дев'ять років без права бути призначеним повторно.

Суддею Конституційного Суду України може бути громадянин України, який на день призначення досяг сорока років, має вищу юридичну освіту, стаж практичної, наукової або педагогічної роботи за фахом не менше десяти років, володіє державною мовою і проживає в Україні протягом останніх двадцяти років.

Судді Конституційного Суду України не можуть належати до політичних партій та профспілок, мати представницький мандат, брати участь у будь-якій політичній діяльності, обіймати будь-які інші оплачувані посади, виконувати іншу оплачувану роботу, крім наукової, викладацької та творчої.

Суддя Конституційного Суду України вступає на посаду з дня складення ним присяги судді Конституційного Суду України.

Суддя Конституційного Суду України при вступі на посаду складає присягу такого змісту: “Урочисто присягаю чесно і сумлінно виконувати високі обов'язки судді Конституційного Суду України, забезпечувати верховенство Конституції України, захищати конституційний лад держави, конституційні права та свободи людини і громадянина”.

На рис.1.1 відображено склад колегій Конституційного суду України станом на 01.05.2006 р.

28

Рис. 1.1 Склад колегій Конституційного суду України станом на 01.05.2006р.

1.3 Вибори Голови Конституційного суду України

Голова Конституційного Суду України обирається таємним голосуванням на спеціальному пленарному засіданні Конституційного Суду України із числа суддів Конституційного Суду України не пізніше двомісячного строку з дня, коли посада Голови стала вакантною.

На спеціальному пленарному засіданні Конституційного Суду України головує один із заступників Голови Конституційного Суду України. Якщо до списку кандидатур на посаду Голови Конституційного Суду України внесено кандидатуру судді, який є головуючим, то на засіданні головує старший за віком суддя, не внесений до списку кандидатур.

Спеціальне пленарне засідання Конституційного Суду України вважається повноважним, якщо на ньому присутні не менш як дванадцять суддів Конституційного Суду України. На спеціальному пленарному засіданні Конституційним Судом України відкритим голосуванням затверджується форма бюлетеня для голосування по виборах Голови Конституційного Суду України та форма протоколу голосування.

Головуючий на спеціальному пленарному засіданні Конституційного Суду України вносить пропозицію щодо висунення кандидатур на посаду Голови Конституційного Суду України. До списку кандидатур на посаду Голови Конституційного Суду України вноситься будь-яке число кандидатур, які дали згоду балотуватися на посаду Голови. Кандидатури на посаду Голови заслуховуються на спеціальному пленарному засіданні Конституційного Суду України. Список кандидатур на посаду Голови Конституційного Суду України затверджується на спеціальному пленарному засіданні Конституційного Суду України відкритим голосуванням і оформляється протоколом, який підписується головуючим на засіданні.

На спеціальному пленарному засіданні Конституційного Суду України із числа суддів Конституційного Суду України обирається комісія для організації та проведення виборів Голови Конституційного Суду України у складі трьох суддів із числа суддів, які не балотуються на посаду Голови Конституційного Суду України. Головуючий на засіданні Конституційного Суду України не може обиратися до складу комісії.

Комісія для організації та проведення виборів Голови Конституційного Суду України обирає зі свого складу відкритим голосуванням голову комісії, про що складається протокол. Комісія для організації та проведення виборів Голови Конституційного Суду України забезпечує виготовлення бюлетенів для таємного голосування. На звороті бюлетенів підписується головуючий на спеціальному пленарному засіданні Конституційного Суду України і ставиться відтиск печатки Конституційного Суду України.

Бюлетені без підпису головуючого та відтиску печатки є недійсними. Комісія для організації та проведення виборів Голови Конституційного Суду України вносить у бюлетені для таємного голосування в алфавітному порядку прізвища, ім'я та по батькові кандидатів на посаду Голови.

Судді Конституційного Суду України розписуються про одержання бюлетенів в окремому списку. Бюлетені, що залишилися, погашаються. Суддя Конституційного Суду України при голосуванні залишає в списку для таємного голосування прізвище не більше як одного кандидата на посаду Голови Конституційного Суду України, закресливши прізвища інших кандидатів. Бюлетені, в яких залишено прізвища двох або більше кандидатів, є недійсними.

Бюлетені, в яких викреслено прізвища усіх кандидатів, є дійсними.

Комісія для організації та проведення виборів Голови Конституційного Суду України забезпечує таємність голосування. Після проведення таємного голосування комісія перевіряє дійсність бюлетенів, підраховує голоси "за" і "проти" кожного кандидата, складає протокол голосування, який підписується головою і членами комісії.

Протокол голосування оголошується головою комісії на спеціальному пленарному засіданні Конституційного Суду України і затверджується більшістю голосів від загальної кількості суддів Конституційного Суду України, що беруть участь у засіданні.

Обраним на посаду Голови Конституційного Суду України вважається кандидат, за якого проголосувало не менше десяти суддів Конституційного Суду України. У разі, якщо жоден із кандидатів на посаду Голови Конституційного Суду України не одержав необхідної кількості голосів, за рішенням комісії проводиться повторне голосування по двох кандидатах, які одержали найбільшу кількість голосів.

Якщо два і більше кандидатів на посаду Голови одержали найбільшу однакову кількість голосів, повторне голосування проводиться по цих кандидатах. У разі, якщо один із кандидатів одержав більшу, але не одержав необхідної кількості голосів, а інші за ним два і більше кандидатів одержали однакову кількість голосів, повторне голосування проводиться по всіх цих кандидатах.

Якщо при повторному голосуванні Голову Конституційного Суду України не обрано, проводяться нові вибори з висуненням нових кандидатур, що не були включені до бюлетеня при перших виборах, у порядку, передбаченому Законом України "Про Конституційний Суд України" та цим Регламентом. Спеціальне пленарне засідання Конституційного Суду України протоколюється. Протокол засідання підписується головуючим.

Матеріали спеціального пленарного засідання Конституційного Суду України передаються головуючим керівникові Секретаріату Конституційного Суду України. Керівник Секретаріату опечатує ці матеріали у присутності головуючого та обраного Голови Конституційного Суду України і передає їх за актом на зберігання в Архів Конституційного Суду України.

1.4 Повноваження Голови Конституційного Суду України

Голова Конституційного Суду України крім повноважень, визначених Законом України "Про Конституційний Суд України":

· подає на затвердження Конституційного Суду України проект кошторису витрат на кожний наступний рік;

· подає на затвердження Конституційного Суду України план роботи Конституційного Суду України на кожний квартал року;

· скликає чергові, а також з власної ініціативи або на вимогу не менше трьох суддів Конституційного Суду України позачергові засідання Конституційного Суду України з організаційних та інших питань діяльності Конституційного Суду України;

· видає розпорядження;

· призначає на посади радників та помічників Голови Конституційного Суду України, наукових консультантів та помічників суддів Конституційного Суду України за їх пропозицією, заступників керівника Секретаріату Конституційного Суду України, керівників самостійних структурних підрозділів Секретаріату Конституційного Суду України та їх заступників, керівників інших структурних підрозділів, кандидатури яких на посади погоджуються на засіданні Конституційного Суду України, та їх заступників;

· присвоює ранги державного службовця працівникам Секретаріату Конституційного Суду України;

· застосовує до працівників Секретаріату Конституційного Суду України заходи заохочення та дисциплінарного стягнення;

· звітує протягом січня кожного року на пленарному засіданні Конституційного Суду України про діяльність Конституційного Суду України, а також щоквартально інформує суддів Конституційного Суду України про свою діяльність на засіданні Конституційного Суду України;

· представляє Конституційний Суд України у відносинах з органами державної влади України та органами інших держав і міжнародних організацій;

· виступає від імені Конституційного Суду України з офіційними заявами.

Текст офіційної заяви Конституційного Суду України затверджується на його засіданні з ініціативи Голови Конституційного Суду України або не менше трьох суддів Конституційного Суду України. Голова Конституційного Суду не може ухилитись від виступу з офіційною заявою Конституційного Суду України. Судді, які залишились у меншості при затвердженні тексту офіційної заяви, не мають права прилюдно заявляти про незгоду з нею.

Розділ 2. Пленарні засідання та засідання Конституційного Суду України

2.1 Пленарні засідання Конституційного Суду України

Конституційний Суд України на своїх пленарних засіданнях:

· приймає рішення та дає висновки у справах за конституційними поданнями та конституційними зверненнями;

· затверджує положення про постійні комісії;

· приймає рішення про утворення тимчасових комісій, затверджує їх персональний склад та призначає голів цих комісій.

Пленарне засідання Конституційного Суду України є повноважним, якщо на ньому присутні не менш як дванадцять суддів Конституційного Суду України. Рішення, висновок Конституційного Суду України вважаються прийнятими, якщо за них проголосувало не менше десяти суддів Конституційного Суду України. Пленарне засідання Конституційного Суду України скликається з ініціативи Голови Конституційного Суду України, його заступників, Колегії суддів та постійних комісій або не менше трьох суддів Конституційного Суду України.

Пленарне засідання Конституційного Суду України скликає Голова Конституційного Суду України не пізніше як у двотижневий строк з дня надходження ініціативи про скликання пленарного засідання. Про дату скликання та порядок денний пленарного засідання Конституційного Суду України керівник Секретаріату повідомляє суддів Конституційного Суду України та його учасників не пізніше як за десять днів до дня скликання засідання.

Порядок денний пленарного засідання Конституційного Суду України визначається Головою Конституційного Суду України і затверджується на засіданні. На пленарному засіданні головує Голова Конституційного Суду України, за його відсутності - старший за віком заступник Голови Конституційного Суду України, а у разі відсутності і заступників - старший за віком суддя Конституційного Суду України.

2.2 Засідання Конституційного Суду України

Конституційний Суд України на своїх засіданнях:

· затверджує Регламент Конституційного Суду України, вносить зміни та доповнення до нього;

· затверджує Положення про Секретаріат, Архів, Бібліотеку та інші самостійні структурні підрозділи Конституційного Суду України, вносить зміни та доповнення до них;

· призначає за поданням Голови Конституційного Суду України керівника Секретаріату Конституційного Суду України та приймає рішення про звільнення його з посади;

· приймає рішення про утворення постійних комісій, затверджує їх персональній склад;

· розглядає пропозиції щодо обсягу фінансування Конституційного Суду України, затверджує проект кошторису на кожний фінансовий рік;

· затверджує структуру і штатний розпис Конституційного Суду України;

· заслуховує щоквартально інформацію Голови Конституційного Суду України про використання бюджетних асигнувань;

· приймає рішення про дострокове звільнення з посади Голови Конституційного Суду України та заступників Голови;

· приймає рішення про звільнення з посади судді Конституційного Суду України у випадках, передбачених пунктами 1 - 3, 6 - 9 статті 23 Закону України "Про Конституційний Суд України";

· заслуховує щоквартально звіти керівника Секретаріату Конституційного Суду України та керуючого справами Конституційного Суду України;

· приймає у разі необхідності рішення про невідкладність відкриття конституційного провадження за конституційним поданням у конкретній справі;

· приймає рішення щодо персонального складу делегацій Конституційного Суду України та їх керівників;

· дає згоду на призначення заступників керівника Секретаріату Конституційного Суду України, керівників самостійних структурних підрозділів та їх заступників, керівників інших структурних підрозділів;

· вирішує інші питання, що не є предметом розгляду пленарного засідання.

Засідання Конституційного Суду України є повноважним за наявності на ньому не менш як одинадцять суддів Конституційного Суду України. Рішення Конституційного Суду України вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини суддів Конституційного Суду України, які брали участь у засіданні, крім випадків, передбачених Законом України "Про Конституційний Суд України" та цим Регламентом.

Засідання Конституційного Суду України скликається з ініціативи Голови Конституційного Суду, його заступників, Колегії суддів, постійних комісій чи не менше трьох суддів Конституційного Суду України. Засідання Конституційного Суду України скликається не пізніше як у двотижневий строк з дня ініціативи про його скликання.

Керівник Секретаріату Конституційного Суду України доводить до відома суддів та учасників засідання про дату скликання та порядок денний засідання Конституційного Суду України не пізніше як за п'ять днів до дня скликання засідання. Порядок денний засідання Конституційного Суду України визначається Головою Конституційного Суду України та затверджується на засіданні Конституційного Суду України.

2.3 Протоколи засідань та пленарних засідань Конституційного Суду України

Засідання та пленарні засідання Конституційного Суду України протоколюються. Пленарні засідання фіксуються технічними засобами. Протоколи засідання, пленарного засідання Конституційного Суду України підписуються головуючим та суддями Конституційного Суду України, які брали участь у засіданні, пленарному засіданні. Протоколи засідання, пленарного засідання Конституційного Суду України передаються протягом десяти днів з дня прийняття рішення, давання висновку, прийняття ухвали для ознайомлення суддям Конституційного Суду України, які не брали участі у засіданні, пленарному засіданні.

Ведення протоколів засідань, пленарних засідань Конституційного Суду України забезпечує Секретаріат Конституційного Суду України. У протоколі пленарного засідання Конституційного Суду України зазначаються:

· місце, дата, час початку і закінчення засідання;

· прізвище, ім'я, по батькові головуючого, суддів Конституційного Суду України як присутніх, так і відсутніх із зазначенням відомих Суду причин відсутності кожного з них;

· відомості про учасників конституційного провадження;

· формулювання питань, які розглядались;

· запис про всі дії Конституційного Суду України згідно з їх послідовністю;

· ухвали, винесені Конституційним Судом України, та результати голосування по них;

· посилання на факти, які учасники конституційного провадження просили відобразити у протоколі.

Розділ 3. Конституційні подання та конституційні звернення

3.1 Порядок прийняття конституційних подань та конституційних звернень, їх попередня перевірка

До розгляду в Конституційному Суді України приймаються конституційні подання від передбачених статтею 150 Конституції України, статтями 40, 41 Закону України "Про Конституційний Суд України" суб'єктів права на такі подання та конституційні звернення від передбачених статтею 43 цього Закону суб'єктів права на такі звернення. Конституційні подання та конституційні звернення за формою і змістом мають відповідати вимогам, передбаченим статтями 38, 39 і 42 Закону України "Про Конституційний Суд України".

Конституційні подання та конституційні звернення надходять до Конституційного Суду України поштою або безпосередньо до Секретаріату Конституційного Суду України. Їх реєстрацію здійснює Служба документального забезпечення Секретаріату Конституційного Суду України, обов'язково вказуючи дату надходження. Зареєстровані конституційні подання та конституційні звернення перевіряє відповідний підрозділ Секретаріату Конституційного Суду України, до повноважень якого віднесено попереднє вивчення та перевірка їх на відповідність вимогам статей 13, 14, 38, 39, 40, 41, 42, 43 Закону України "Про Конституційний Суд України".

Неналежно оформлені конституційні подання та конституційні звернення (листи, заяви, скарги тощо) Секретаріат Конституційного Суду України повертає авторам, про що вказується у письмовому повідомленні, підписаному керівником відповідного підрозділу Секретаріату Конституційного Суду України.

У разі коли суб'єкт права на конституційне подання, конституційне звернення не погоджується із змістом надісланого йому повідомлення, його лист та подання (звернення) передаються керівникові Секретаріату Конституційного Суду України або його заступнику для перевірки обґрунтованості рішення, прийнятого керівником підрозділу.

3.2 Попереднє вивчення конституційних подань та конституційних звернень

Конституційні подання та конституційні звернення, які відповідають вимогам, встановленим Законом України "Про Конституційний Суд України", з пропозиціями доповідаються керівникові Секретаріату Конституційного Суду України або його заступникові - керівникові Управління правової експертизи і за їх рішенням передаються до відповідного підрозділу Управління правової експертизи Секретаріату Конституційного Суду України для підготовки попереднього висновку щодо наявності підстав для відкриття конституційного провадження у справі або відмови у відкритті провадження. Підготовка попереднього висновку здійснюється протягом п'ятнадцяти робочих днів.

У випадках, коли суб'єкти права на конституційне подання, конституційне звернення звертаються з проханням повідомити про стан розгляду справ, які перебувають на вивченні в Колегіях суддів або на розгляді Конституційного Суду України, чи з інших питань, відповіді на такі клопотання надають керівник Секретаріату Конституційного Суду України або його заступники за погодженням з суддею-доповідачем у відповідній справі.

Якщо з порушених у конституційному поданні, конституційному зверненні питань Конституційний Суд України приймав рішення, давав висновок або приймав процесуальну ухвалу про відмову у відкритті конституційного провадження чи припинення конституційного провадження у справі, суб'єкту права на таке подання (звернення) направляється повідомлення за підписом керівника Секретаріату Конституційного Суду України або його заступника. До повідомлення додається копія відповідного рішення, висновку або процесуальної ухвали Конституційного Суду України.

У разі повторного звернення суб'єкта права на конституційне подання (звернення) до Конституційного Суду України з питання, з якого вже прийнято рішення, дано висновок Конституційного Суду України або прийнято процесуальну ухвалу про відмову у відкритті конституційного провадження чи припинення конституційного провадження у справі, заявнику повторно надається відповідь з одночасним повідомленням про припинення листування

з порушеного питання. Подальші звернення таких осіб з того ж питання залишаються без відповіді і долучаються до справи за погодженням із заступником Голови Конституційного Суду України. Наступні явно не обґрунтовані звернення до Конституційного Суду України розцінюються як зловживання правом. У такому разі Конституційний Суд України діє відповідно до статті 60 Закону України "Про Конституційний Суд України".

Розділ 4. Розгляд справ на пленарному засіданні Конституційного Суду України

4.1 Відкриття пленарного засідання

У призначений час головуючий на пленарному засіданні, перевіривши наявність кворуму, відкриває пленарне засідання Конституційного Суду України і повідомляє, яка справа розглядається. Судовий розпорядник доповідає про явку учасників конституційного провадження. Головуючий на пленарному засіданні Конституційного Суду України перевіряє повноваження учасників конституційного провадження.

У разі неявки на пленарне засідання Конституційного Суду України будь-кого з учасників конституційного провадження або відсутності у них належно оформлених повноважень головуючий ставить на обговорення питання про можливість розгляду справи.

Якщо Конституційний Суд України визнає неможливим розгляд справи за обставин, зазначених у статтях 54, 55 та 72 Закону України "Про Конституційний Суд України", розгляд справи відкладається за протокольною ухвалою Конституційного Суду України.

Головуючий на пленарному засіданні Конституційного Суду України веде засідання, вживає заходів щодо забезпечення встановленого порядку розгляду справи, його повноти та всебічності, фіксації перебігу засідання, усунення з розгляду всього того, що не має відношення до справи.

У разі виявлення неповаги до Конституційного Суду України або перешкоджання веденню пленарного засідання до порушника вживаються заходи, передбачені законом. Ухвала про притягнення порушника до відповідальності виноситься Конституційним Судом України за пропозицією головуючого, якщо за неї проголосувало більше половини суддів Конституційного Суду України, присутніх на пленарному засіданні.

Судді Конституційного Суду України беруть участь у розгляді справи безпосередньо. Суддя Конституційного Суду України може бути відсутнім на пленарному засіданні Конституційного Суду України лише з поважних причин.

Суддя Конституційного Суду України не може брати участь у розгляді справи, якщо є сумніви щодо об'єктивності судді у вирішенні справи внаслідок його родинних або подружніх відносин із учасниками конституційного провадження, їх представниками чи з інших обставин, які дають підстави сумніватися в об'єктивності судді. За таких обставин суддею Конституційного Суду України заявляється самовідвід до початку розгляду справи. Про самовідвід судді Конституційного Суду України виноситься ухвала.

4.2 Порядок дослідження матеріалів

Дослідження матеріалів справи, яка розглядається на пленарному засіданні Конституційного Суду України, починається з виступу судді-доповідача у справі. Суддя-доповідач у справі зобов'язаний:

· доповісти Конституційному Суду України підстави прийняття справи до розгляду та коротко викласти зміст матеріалів справи;

· відповісти на запитання суддів Конституційного Суду України.

У разі необхідності Конституційний Суд України виносить протокольну ухвалу про порядок дослідження матеріалів справи. Установлений ухвалою порядок дослідження матеріалів справи може бути змінений лише самим Конституційним Судом України.

За пропозицією головуючого на пленарному засіданні учасники конституційного провадження дають пояснення по суті матеріалів справи. Якщо учасників конституційного провадження, які представляють одну сторону, кілька, послідовність їх виступів визначає сама сторона. У Залі засідань Конституційного Суду України учасники конституційного провадження не мають права використовувати свої виступи для політичних заяв, декларацій тощо. За порушення цього правила головуючий позбавляє слова винних осіб.

Після пояснень учасників конституційного провадження запитання задають судді Конституційного Суду України, інші учасники, а також, у разі необхідності, експерти з дозволу головуючого.

У разі необхідності дослідження фактичних обставин справи на пленарне засідання Конституційного Суду України запрошуються як свідки особи, що мають відомості чи матеріали про такі обставини. Перед заслуховуванням показань свідків головуючий на пленарному засіданні встановлює їх особу, вік, рід занять, роз'яснює їх права та обов'язки. Головуючий на пленарному засіданні Конституційного Суду України попереджає свідків про відповідальність за законом за відмову надати інформацію, необхідні документи, матеріали та інші відомості або за їх умисне приховування, в тому числі за надання завідомо неправдивої інформації, документів, матеріалів та інших відомостей.

Для з'ясування питань, що мають значення для розгляду справи і потребують спеціальних знань, Конституційний Суд України може запросити на пленарне засідання експерта. Перед виступом експерта головуючий на пленарному засіданні встановлює його особу, вік, місце роботи, вчений ступінь, наукове звання та приводить його до присяги. Головуючий на пленарному засіданні попереджає експерта про відповідальність за законом за ухилення від давання пояснень, відмову від надання відповіді з поставлених питань та давання завідомо неправдивого висновку. Експерту роз'яснюються його права та обов'язки: знайомитись з дозволу Конституційного Суду України з матеріалами справи, ставити запитання учасникам конституційного провадження, заявляти клопотання про надання йому додаткових матеріалів, дати правдивий висновок.

Після викладення висновку експерт відповідає на запитання суддів Конституційного Суду України, учасників конституційного провадження.

За пропозицією судді-доповідача, суддів Конституційного Суду України ухвалою Конституційного Суду України на його пленарному засіданні може бути утворено тимчасову комісію Конституційного Суду України з числа фахівців відповідних галузей права для додаткового дослідження матеріалів справи. В ухвалі встановлюється строк для підготовки висновку тимчасовою комісією.

Конституційний Суд України передає тимчасовій комісії матеріали справи для ознайомлення та надає на її запит додаткові матеріали, необхідні для давання висновку.

Висновок тимчасової комісії Конституційного Суду України повинен містити відомості про членів тимчасової комісії, їх фах, місце роботи, вчений ступінь та наукове звання, а також про справу, з якої дається висновок, зміст висновку, дату давання висновку, підписи членів комісії. Якщо член тимчасової комісії не погоджується з висновком у цілому або з окремими його положеннями, він подає окремий висновок або ж викладає свою думку з окремих питань.

Якщо Конституційний Суд України вважає положення, викладені у висновку тимчасової комісії, недостатніми для повного з'ясування обставин справи або за наявності суперечностей у висновку, Конституційний Суд України постановляє ухвалу про проведення додаткових досліджень тим же складом тимчасової комісії або утворює тимчасову комісію в іншому складі. Висновки тимчасових комісій за будь-яких обставин додаються до матеріалів справи і оцінюються на пленарному засіданні Конституційного Суду України.

На пленарному засіданні Конституційного Суду України з ініціативи суддів Конституційного Суду України або за клопотанням учасників конституційного провадження можуть бути оголошені представлені ними документи.

Після закінчення дослідження на пленарному засіданні матеріалів справи сторонам - учасникам конституційного провадження надається право для заключного виступу. Конституційним Судом України сторонам може бути надано час за їх клопотанням для підготовки до заключного виступу.

Сторона не має права посилатись у заключному виступі на документи та обставини, які не досліджувались на пленарному засіданні Конституційного Суду України.

Якщо після заключного виступу сторін Конституційний Суд України визнає за необхідне з'ясувати додаткові обставини, які мають істотне значення для вирішення справи, або дослідити нові докази, Суд виносить ухвалу про поновлення розгляду справи. Після з'ясування додаткових обставин та дослідження нових доказів сторони мають право на додаткові заключні виступи з пов'язаних з цим питань.

Конституційний Суд України припиняє конституційне провадження у справі, якщо в процесі пленарного засідання будуть виявлені підстави, передбачені статтею 45 Закону України "Про Конституційний Суд України", щодо відмови у відкритті конституційного провадження.

Після визнання Конституційним Судом України дослідження матеріалів справи завершеним головуючий на пленарному засіданні оголошує про закінчення розгляду справи.

4.3 Прийняття рішення, давання висновку у справі

Рішення у справі приймається, висновок дається Конституційним Судом України на закритій частині пленарного засідання Конституційного Суду України за участю суддів Конституційного Суду України, які брали участь у розгляді справи. На закриту частину пленарного засідання вноситься проект рішення, висновку у справі, підготовлений суддею-доповідачем на основі матеріалів справи, досліджених Конституційним Судом України у процесі її розгляду. Кожний суддя Конституційного Суду України, який бере участь у розгляді справи, має право подати власний проект рішення, висновку у справі або перелік питань, які визначають суть рішення, висновку.

У разі надходження кількох проектів рішень, висновків у справі Конституційний Суд України приймає за основу один з них. Схвалені більшістю суддів Конституційного Суду України відповіді на питання, які визначають суть рішення, висновку у справі, є основою доопрацювання суддею-доповідачем проекту рішення, висновку.

На закритій частині пленарного засідання судді Конституційного Суду України вільно викладають свої думки з питань, що обговорюються, вносять пропозиції, поправки до проекту рішення, висновку у справі. Тривалість та кількість виступів суддів Конституційного Суду України на закритій частині пленарного засідання не обмежується. Пропозиції та поправки суддів Конституційного Суду України до проекту рішення, висновку у справі вносяться у письмовій формі, голосування по кожній з них проводиться окремо.

Суддя Конституційного Суду України може на будь-якій стадії обговорення проекту рішення, висновку у справі зняти свою пропозицію чи поправку.

На голосування в цілому ставиться проект рішення, висновку у справі, підготовлений з урахуванням пропозицій та поправок, які одержали найбільшу кількість голосів. Голосування проводиться поіменно шляхом опитування суддів Конституційного Суду України.

Рішення, висновок Конституційного Суду України підписується не пізніше семи днів від дня прийняття рішення, давання висновку у справі суддями Конституційного Суду України, які голосували "за" і "проти" прийняття рішення, давання висновку. Підписання суддею Конституційного Суду України прийнятого рішення, даного висновку Конституційним Судом України за його участю є обов'язковим. Закрита частина пленарного засідання Конституційного Суду України стенографується і протоколюється. Протокол і стенограма закритої частини пленарного засідання Конституційного Суду України не розголошуються і зберігаються окремо від матеріалів справи. У протоколі закритої частини пленарного засідання фіксуються лише питання, які ставились на голосування, та результати голосування. Для ведення протоколу закритої частини запрошується секретар судового засідання. Протокол підписується усіма суддями Конституційного Суду України, які були присутні на закритій частині пленарного засідання. Виступи суддів Конституційного Суду України на закритій частині пленарного засідання не протоколюються, не фіксуються технічними засобами і не можуть бути розголошені суддями Конституційного Суду України.

Висновок

Конституційний Суд - важливий елемент політичної системи. Він слугує забезпеченню політичної стабільності, розвитку політичних процесів у встановлених Конституцією межах. При цьому, політична функція Суду може і повинна здійснюватися тільки у формі судового розгляду. Саме в цьому випадку позиція Суду як арбітра, чи посередника-миротворця має правове значення і тягне юридичні наслідки, обов'язкові для сторін конституційної суперечки.

Головна особливість і важлива відмінність Конституційного Суду України від судів загальної юрисдикції й арбітражних судів у тім, що Конституційний Суд України - це не тільки судовий орган, але і такий конституційний орган, якому надане право у встановлених Конституцією і законом формі і межах здійснювати контроль над органами законодавчої і виконавчої влади, а в опосередкованому вигляді - і над іншими судовими органами, а в даному змісті він сам представляє вищу державну владу. Цією якістю обумовлена інтегруюча роль Конституційного Суду як гаранта політичної стабільності в суспільстві і державі та хранителя довгострокових конституційних цінностей.

Проаналізувавши основні правові принципи й основи діяльності Конституційного Суду України я прийшов до висновку, що на сучасному етапі розвитку вітчизняного судочинства Конституційний Суд має необхідні повноваження й інструменти для виконання своєї першорядної задачі - захисту конституційних основ суспільного ладу і конституційних прав громадян України. Незважаючи на деякі складності в організації судової практики, головна проблема ефективності роботи Конституційного Суду в Україні укладається не в недоліках процедури конституційного судочинства чи конституційного законодавства, а в забезпеченні виконання рішень Суду, що часом відкрито ігноруються як суб'єктами держави, так і галузями державної влади. Невиконання судових рішень - характерна риса всього українського правопорядку. Законність в державі, у тому числі і конституційну, повинні забезпечувати не Конституційний Суд, а виконавча влада, прокуратура, правоохоронні відомства. Конституційний суд - це фактично вища й остання інстанція, і він повинен вступати в дію лише тоді, коли не спрацьовує вся інша система влади чи правосуддя.

Таким чином, краща гарантія виконання рішень Конституційного Суду - не примус, а такий стан суспільної свідомості, при якому в жодного органу, посадової особи чи громадянина, не виникало бажання діяти всупереч цьому рішенню. Під «такою» суспільною свідомістю я маю на увазі підвищення рівня правової культури.

Список використаної літератури

1. Конституція України

2. Україна. Закон. Про Конституційний Суд України: Прийнятий 16 жовт. 1996 р. // Уряд. кур'єр. - 1996. - 22 жовт. - С. 7-10; Право України. - 1996. - № 12. - С. 8-24.

- С. 159-161.

3. 16. Гергелійник В. Проблеми вдосконалення компетенції Конституційного Суду України щодо контролю за легітімністю актів законодавства // Економіка. Фінанси. Право. - 2004. - № 7. - С. 24-27.

4. 17. Гринько С.В. Правовий статус Конституційного Суду України // Пробл. права: Наук.-практ. зб. - Чернігів, 2005. - Вип. 2. - С. 64-72. - Бібліогр. в кінці ст.

5. Бойко В.Нова Конституція і судова влада. Право України.-1997.

6. Гарланд дин Бойетт. О Конституционном суде Украины // Вопр. государства и права Украины: Сб. науч. ст. - Донецк, 2004. - Вып. 3. - С. 19-25.

7. Гергелійник В. Конституційний Суд в системі органів контрольної влади: теоретичні аспекти // Право України. - 2003. - № 5. - С. 81-85.

8. Конституційне право України. За редакцією В.Ф.Погорілка. Київ. Наукова думка. 2000р.

9. Кордун О. З історії створення Конституційного Суду України // Ідеологія державотворення в Україні: Історія і сучасність: Матеріали наук.-практ. конф., 22-23 листоп. 1996 р. - К., 2000.

10. Кордун О. Конституційний Суд та захист Конституції // Підтекст. - 2002. - № 35-36 (21-27 жовт.). - С. 16-20.

11. Кордун О. Конституційний Суд України і вибори // Нова політика. - 2002. - № 2. - С. 2-13.

12. Лисенков С.Л. Конституція України: матеріали до вивчення - Київ Либідь 1997р.

13. Мишин А.А. Конституционное (государственное) право зарубежных стран. - М., 1998.

14. Погорілко В.Ф. Конституційне право України - Київ Наукова думка 1999р.

15. Право України 1998р. №5/ Окремі питання поділу влади і юрисдикція Конституційного Суду України.

16. Тимченко І. Принцип гласності - один з фундаментальних принципів діяльності Конституційного Суду Украіни // Право України. - 1998. - № 6. - С. 3-5.

17. Шемшученко Ю.С., Мурашин Г.0. Конституційний Суд України -Київ іе Юре 1997р.


Подобные документы

 • Проблеми становлення конституційної юрисдикції в Україні. Конституційний Суд як єдиний орган конституційної юрисдикції в Україні: загальне поняття, порядок формування, функції та повноваження. Гарантії діяльності суддів конституційного Суду України.

  курсовая работа [28,0 K], добавлен 09.11.2010

 • Конституційний Суд - єдиний орган конституційної юрисдикції в Україні. Порядок формування Конституційного Суду і його склад. Функції і повноваження Конституційного Суду. Порядок діяльності Конституційного Суду і процедури розгляду ним справ. Шлях до створ

  контрольная работа [17,9 K], добавлен 15.12.2004

 • Конституційний Суд України - єдиний орган конституційної юрисдикції в Україні. Порядок формування конституційного Суду і його склад. Функції та повноваження Конституційного Суду України. Порядок діяльності Конституційного Суду України.

  курсовая работа [27,3 K], добавлен 12.08.2005

 • Практичні питання здійснення правосуддя в Україні. Поняття конституційного правосуддя. Конституційний суд як єдиний орган конституційної юрисдикції. Особливості реалізації функцій Конституційного Суду України, місце у системі державної та судової влади.

  курсовая работа [32,7 K], добавлен 06.09.2016

 • Конституція України визначає Конституційний Суд України як єдиний орган конституційної юрисдикції в Україні. Конституційному Суду України надане право у встановлених формі і межах здійснювати контроль над органами законодавчої і виконавчої влади.

  реферат [35,0 K], добавлен 22.01.2009

 • Конституційний Суд України як єдиний орган конституційної юрисдикції в державі. Принципи, на яких базується діяльність органу державної влади: верховенства права, незалежності, колегіальності, рівноправності суддів, гласності, всебічності розгляду справ.

  реферат [15,4 K], добавлен 30.10.2014

 • Характеристика Конституційного Суду України як єдиного органу конституційної юрисдикції в Україні. Історія створення, склад і порядок формування, функції та повноваження Конституційного Суду України; Порядок діяльності та аналіз практики його діяльності.

  курсовая работа [38,1 K], добавлен 26.02.2009

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.