Особливості договору дарування щодо його предмету та форми

Договір дарування як окремий цивільно-правовий договір. Дослідження договору дарування щодо його основних характеристик та особливостей. Аналіз його правової природи, предмета та форми. З’ясування сторін договору дарування, їх прав та обов’язків.

Рубрика Государство и право
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 03.08.2017
Размер файла 48,8 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

4. Исаев А. Н. К вопросу о форме договора дарения / А. Н. Исаев // Проблемы законности: сб. науч. тр. - Харьков, 2013. - Вып. 122. - С. 53-61.

5. Ісаєв А.М. Волевиявлення у договорі дарування / Ісаєв А.М. // Актуальні проблеми науки і практики цивільного, житлового та сімейного права: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 91 річниці з дня народження В. П. Маслова, Харків, 15 лют. 2013 р. / Нац. ун-т «Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого». - Х.: Право, 2013. - С. 108-109.

6. Ісаєв А. М. Права та обов'язки дарувальника за Цивільним кодексом України / А. М. Ісаєв // Державне будівництво та місцеве самоврядування: зб. наук. пр. - Харків, 2013. - Вип. 26. - С. 150-158

7. Кабалкин, А. Толкование и классификация договора [Текст] / А. Кабалкин // Рос. юстиция. - 1996. - No 7. - С. 13-15.

8. Мейер Д. И.Русское гражданское право: учебник. - [В 2-х ч.; испр. и доп 9-е изд. - Ч. 1.] / Д. И. Мейер. - Спб: Тип. М. Меркушева, 1910. - 651 с.

9. Победоносцев К. П. Курс гражданского права. - [В 3-х ч. - Ч. 1: Вотчинные права] / К. П. Победоносцев. - Спб.: Синод. тип., 1896. - 745 с.

10. Податковий Кодекс України //Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, № 13-14, № 15-16, № 17, ст.112.

11. Постанова Правління Національного банку України від 31 березня 2017 року № 29 " Про затвердження Інструкції з організації інкасації коштів та перевезення валютних цінностей банків в Україні ", зареєстрована в Міністерстві юстиції України 20 квітня 2017 року.

12. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р., No 435-IV з наст. змін. та допов. Електронний ресурс] / Офіц. сайт Верхов. Ради України. Законодавство України. - Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Правова характеристика договору дарування, його юридичні ознаки, основні суб'єкти та зміст. Порядок укладання договору та особливості його виконання. Відмежування договору дарування від договору позички. Визначення прав та обов'язків сторін договору.

  курсовая работа [69,6 K], добавлен 24.05.2015

 • Поняття та правова природа договору дарування, його сторони та зміст. Порядок укладення, форма та істотні умови договору дарування. Відмова від договору та розірвання договору дарування: аналіз правових наслідків. Пожертва як різновид договору дарування.

  курсовая работа [77,8 K], добавлен 04.12.2013

 • Історія розвитку інституту дарування. Загальна характеристика договору дарування. Елементи договору та порядок його укладення. Права та обов’язки сторін за договором дарування та правові наслідки їх порушення. Припинення договору й правові наслідки.

  курсовая работа [49,4 K], добавлен 18.07.2011

 • Поняття та елементи договору дарування майнового права. Права та обов'язки дарувальника і обдарованого. Відповідальність за договором дарування, припинення його дії. Безоплатність договору дарування. Звільнення від обов'язку перед третьою особою.

  курсовая работа [68,0 K], добавлен 11.03.2011

 • Правове регулювання, предмет, форма та сторони договору дарування. Порядок укладання та розірвання договору: прийняття дарунка, одностороння відмова від договору дарування з обов'язком передати дарунок у майбутньому. Поняття та права пожертвувача.

  курсовая работа [36,7 K], добавлен 19.08.2014

 • Юридична природа договору дарування та пожертви. Зміст, поняття та ознаки договору дарування та пожертви. Сторони та зміст договору дарування та пожертви. Укладання договору дарування та пожертви. Розірвання договору дарування та пожертви.

  курсовая работа [31,5 K], добавлен 18.05.2006

 • Загальна характеристика договору позики, його правове походження. Укладання договору, його суттєві умови, обов’язки та відповідальність сторін. Особливості та проблеми практичного використання договору позики та його значення в цивільному праві України.

  курсовая работа [67,2 K], добавлен 14.05.2008

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.