Робота судів та виконавчої служби

Поняття місцевих судів як основної ланки в системі загальної юрисдикції. Обрання суддів і припинення їх повноважень. Судово-процесуальний розгляд кримінальних справ і винесення рішення. Порядок роботи з документами в органах державної виконавчої служби.

Рубрика Государство и право
Вид отчет по практике
Язык украинский
Дата добавления 19.07.2011
Размер файла 53,9 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Ознайомилася із матеріалами цивільних, кримінальних, адміністративних справ, порядком формування справ, заповнення типових документів.

Проходження практики в Державній виконавчій службі є серйозним кроком на шляху до опанування професії юриста. Взагалі Державна виконавча служба - це система органів державної виконавчої влади, що знаходяться під юрисдикцією Міністерства юстиції України і які забезпечують примусове виконання рішень, ухвал, постанов суду в цивільних справах, які не виконуються боржником (відповідачем) добровільно у встановлений строк.

Під час практики в Державній виконавчій службі я ознайомилася з її структурою, місцем у системі органів юстиції, із правами й обов'язками працівників цієї служби, з їх роботою, повноваженнями, які вони мають основною, нормативною базою, відповідно до якої працює служба.

Важливим є те, що в ході практики я наблизилася до реальних умов майбутньої роботи, набула професійних навичок роботи з документами, навчилася спілкуватися з людьми, що є дуже важливо для юриста.

Головна мета проходження практики в Державній виконавчій службі полягала в тому, що в ході практики я усвідомила місце Державних виконавчих служб у системі державних органів, її призначення та мету діяльності, ознайомилася з правами та обов'язками державних виконавців, із процесуальними діями, які вони проводять.

Під час практики я освоїла ази застосування норм українського права на практиці, зрозуміла, як працюють деякі закони, підзаконні акти, які мені були незрозумілі, усвідомила їх значимість в практичній діяльності.

Мені практика допомогла навчитися самостійно вирішувати певне коло задач, що виникають в ході роботи юриста. Я зрозуміла, що на практиці буде затребувана основна частина знань, отриманих мною на заняттях. Я усвідомила, що в даний момент, час швидкого оновлення законодавчої бази, не можна недооцінювати значення електронних інформаційних систем.

Також велику допомогу у вирішенні поставлених завдань зробила світова мережа Інтернет, в якій можна в даний час знайти безліч корисної інформації в галузі права, що є засобом ділового електронного листування.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Конституція України. Прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996р. // Відомості Верховної Ради України. - 1996. - №30.

Кримінально-процесуальний кодекс України зі змінами від 16.04.2009 р.

Про затвердження порядку роботи з документами в органах державної виконавчої служби: Наказ № 2274/5 від 25.12.2008 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.minjust.gov.ua/0/18107.

Про державну виконавчу службу: Закон України вiд 24.03.1998 № 202/98-ВР// Відомості Верховної Ради (ВВР). - 1998. - № 36-37. - ст. 243.

Про виконавче провадження: Закон України вiд 21.04.1999 № 606-XIV остання редакцiя вiд 11.06.2009 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.rada.kiev.ua.

Про судоустрій і статус суддів: Закон України вiд 07.07.2010 № 2453-VI [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.rada.kiev.ua.

Інструкція про порядок передання до архіву суду, зберігання в ньому, відбору та передання до державних архівів судових справ та документів діяльності суду (затверджено Наказ Державної судової адміністрації України 14.07.2003 № 277 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 7 серпня 2003 р. за № 696/8017).

Білоусов Ю.В Виконавче провадження: Навч. посіб. - К.: Прецедент, 2005. - 192 с.

Горбунов А.К. Науково-практичний коментар до законів "Про державну виконавчу службу", "Про виконавче провадження". - К.: Юрінком інтер, 2006. - 320 с.

Жилінський А.Є. Професійна діяльність юриста. Введення в спеціальність. - М., 1997.

Кондратьев Я. Суд, правоохоронні та правозахисні органи України: Навчальний посібник. - К.: Юрінком Інтер, 2002. - 267 с.

Скомороха Л.В. Державна виконавча служба: історія і сучасність// Право України. - 2002. - №8. - С. 94-98.

Тітов В. Про деякі проблеми виконавчого провадження// Право України. - 1999. - № 11. - С. 64-68.

Фурса С. Принципи організації та діяльності державної виконавчої служби// Підприємництво, господарство і право. - 2001. - №8. - С. 81-85.

Щербак С.В. Виконавче провадження в Україні: Навч. посіб. - К.: Атіка, 2002. - 480 с.

Щербак С.В. Виконавче провадження як одна з правозахисник функцій держави // Право України. - 2002. - №11. - С. 86-90.

Додаток

суд кримінальний документ виконавчий

Дата

Робоче місце

Короткий зміст виконаних робіт

Оцінка

Підпис керівника від бази практики

Зауваження керівника практики від навчального закладу

Примітка

ДУБЕНСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД

26.04.11

Канцелярія

Ознайомилась з правилами внутрішнього трудового розпорядку, з режимом роботи суду

27.04. 11

Канцелярія

Ознайомилась з роботою канцелярії, з електронною базою "Ліга Закон"

28.04.11

Канцелярія

Ознайомилась з порядком документування діяльності суду, з методикою складання документів та інструкціями про порядок документування

29.04.11

Канцелярія

Ознайомилась з методикою складання документів із цивільних і кримінальних справ та порядком роботи з ними від моменту надходження до суду та передачі їх в архів

30.04.11

Опрацювання матеріалів практики

02.05.11

Опрацювання матеріалів практики

03.05.11

Кабінет секретаря судового засідання

Ознайомилась зі складанням повісток, листів, позовних заяв

04.05.11

Кабінет секретаря судового засідання

Складання повісток, листів, позовних заяв

05.05.11

Кабінет секретаря судового засідання

Вивчала протоколи судових засідань

Дата

Робоче місце

Короткий зміст виконаних робіт

Оцінка

Підпис керівника від бази практики

Зауваження керівника практики від навчального закладу

Примітка

06.05.11

Кабінет секретаря судового засідання

Ознайомилась з порядком прийняття, обліку і зберігання речових доказів

07.05.11

Опрацювання матеріалів практики за тиждень

09.05.11

Опрацювання матеріалів практики за тиждень

10.05.11

Кабінет секретаря судового засідання

Ознайомилась з підготовкою справ до розгляду та з розглядом справ

11.05.11

Судова зала

Була присутня в судовому засіданні при розгляді справи

ДЕРЖАВНА ВИКОНАВЧА СЛУЖБА

12.05.11

Кабінет державного виконавця

Ознайомилась з правовим статусом державної виконавчої служби України

13.05.11

Кабінет державного виконавця

Ознайомилась з нормативно-правовими актами, які регулюють діяльність Державної виконавчої служби України (зокрема Законами України "Про державну виконавчу службу України" від 24 березня 1998 року, "Про виконавче провадження" від 21 квітня 1999 року)

14.05.11

Кабінет державного виконавця

Опрацювання матеріалів практики.

16.05.11

Кабінет державного виконавця

Ознайомилась з завданнями, які стоять перед виконавчою службою

Дата

Робоче місце

Короткий зміст виконаних робіт

Оцінка

Підпис керівника від бази практики

Зауваження керівника практики від навчального закладу

Примітка

17.05.11

Кабінет державного виконавця

Ознайомилась з інформаційним забезпеченням виконавчого провадження

18.05.11

Кабінет державного виконавця

Ознайомилась з правами та обов'язками посадових і службових осіб установи. Вивчала правовий та соціальний захист персоналу

19.05.11

Кабінет державного виконавця

Вивчала практичну діяльність посадових осіб установи служби щодо своєчасного, повного і неупередженого виконання рішень, передбачених Законом України "Про виконавче провадження"

20.05.11

Кабінет державного виконавця

Ознайомлення з порядком роботи з документами в органах державної виконавчої служби

21.05.11

Кабінет державного виконавця

Опрацювання матеріалів практики за тиждень

23.05.11

Кабінет державного виконавця

Ознайомлення з особливостями реєстрації вхідної та вихідної документації

24.05.11

Кабінет державного виконавця

Ознайомлення з порядком застосування окремих заходів примусового виконання

25.05.11

Кабінет державного виконавця

Готувала звіт та щоденник навчальної практики

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Система судів загальної юрисдикції в Україні. Поняття ланки судової системи та інстанції, повноваження місцевих судів, їх структура, правовий статус голови та суддів. Види та апеляційних судів: загальні та спеціалізовані. Колегіальний розгляд справи.

  контрольная работа [29,7 K], добавлен 17.11.2010

 • Органи Державної виконавчої служби України: правовий статус, функції, повноваження. Правове становище державного виконавця. Повноваження, обов’язки, права державного виконавця. Порядок призначення працівників органів державної виконавчої служби.

  курсовая работа [58,6 K], добавлен 18.01.2011

 • Характеристика системи судів загальної юрисдикції. Повноваження вищих спеціалізованих судів. Порядок призначення судді на адміністративні посади, причини звільнення. Аналіз Вищої кваліфікаційної комісії суддів України: склад, строки повноважень її членів.

  дипломная работа [101,3 K], добавлен 20.04.2012

 • Державна виконавча служба як спеціальний орган здійснення виконавчого провадження. Правові та організаційні засади побудови і діяльності державної виконавчої служби в Україні. Повноваження державної виконавчої служби у процесі вчинення виконавчих дій.

  дипломная работа [240,9 K], добавлен 13.11.2015

 • Система судів загальної юрисдикції та діяльність вищих спеціалізованих судів як касаційної інстанції з розгляду цивільних і кримінальних, господарських, адміністративних справ. Склад та повноваження Верховного Суду України, його голови та пленуму.

  контрольная работа [22,7 K], добавлен 17.11.2010

 • Правові засади діяльності Відділу державної виконавчої служби Ірпінського міського управління юстиції: структура, правове становище посадових осіб, фінансування. Порядок здійснення виконавчого провадження; заходи примусового виконання рішень; діловодство.

  отчет по практике [46,9 K], добавлен 14.04.2013

 • Історичні аспекти розвитку та становлення господарських судів в Україні. Система, склад, структура, повноваження та ключові принципи діяльності господарських судів. Проблемні питання юрисдикції господарських, загальних та адміністративних судів.

  курсовая работа [58,1 K], добавлен 06.02.2014

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.