Місцеві органи виконавчої влади

Правові засади діяльності місцевих державних адміністрацій. Особливості діяльності Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації. Організація роботи юридичного відділу. Основні завдання та обов’язки відділу роботи із зверненнями громадян.

Рубрика Государство и право
Вид отчет по практике
Язык украинский
Дата добавления 27.10.2013
Размер файла 37,6 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

ВСТУП

Місцеві органи виконавчої влади - це органи державного управління, тобто система виконавчо-розпорядчих органів. Проте сутність категорії виконавчої влади не зводиться до визначення конкретних суб'єктів діяльності з реалізації державної влади. Радше сказати, що це "правозастосовна влада", адже відповідно до ст.119 Конституції України, одним із основних завдань місцевих держадміністрацій є забезпечення виконання на відповідній території Конституції та законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади.

Місцеві державні адміністрації є єдиноначальними органами виконавчої влади загальної компетенції.

Місцеві державні адміністрації є органами виконавчої влади на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці, які виконують повноваження державної влади, делеговані їм виконавчі функції відповідних рад через створювані управління, відділи та інші структурні підрозділи й діють під керівництвом голови місцевої державної адміністрації.

Місцеві органи виконавчої влади (державні адміністрації) тісно пов'язані з органами місцевого самоврядування. [10]

Органи місцевого самоврядування можуть мати свої виконавчі органи, які безпосередньо організовують реалізацію рішень відповідної ради, утворюються нею, підзвітні і підконтрольні їй. Функції виконавчих органів рад здійснюють відповідні місцеві державні адміністрації, тобто відбувається делегування окремих функцій місцевого самоврядування органам виконавчої влади.

Отже, місцеве самоврядування -- це важливий елемент конституційного ладу демократичної держави, є тією специфічною гілкою влади, яка на місцевому рівні, з одного боку, бере участь у здійсненні волі держави ,а з іншого -- найбільш повно враховує інтереси населення, тісно взаємодіючи з органами місцевого самоврядування. [3]

Однак, правове регулювання місцевих органів виконавчої влади в Україні знаходиться ще не на належному рівні, залишає багато проблем, які є джерелом конфліктів між місцевим самоврядуванням і місцевими органами державної виконавчої влади, між органами самоуправління різних рівнів, що потрібно вирішити на практичному рівні дослідження, саме це і є актуальністю цього звіту.

Проходження цієї практики було спрямоване на підготовку до самостійної роботи вмісцевих органах виконавчої влади, поглиблення, наповнення практичним змістом теоретичних знань, збагачення досвідом і навичками практичної діяльності, наближення до актуальних проблем реального життя суспільства, що найбільш гостро відчувається саме в державних установах що працюють з людьми, вирішуючи їх проблеми.

Об'єктом практики були місцеві органи виконавчої влади, а саме - Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація (відділ роботи із зверненнями громадян).

Предметом практики була безпосередньо ознайомлення та вивчення діяльності в управлінні юридично-правового забезпечення діяльності ради.

Метою навчальної практики є:

-- поглиблення і закріплення теоретичних знань, одержаних під час навчального процесу;

-- набуття практичного вміння визначити, охарактеризувати взаємозв'язки між місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, оцінити їх взаємодію;

-- набуття певних практичних навичок в роботі за спеціальністю;

Завданнями під час проходження мною цієї навчальної практики в Дарницькій районній в місті Києві державній адміністрації є:

- визначити порядок утворення місцевого органу виконавчої влади;

- вивчити структуру, організацію та зміст роботи Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації;

- ознайомитись з роботою відділу роботи із зверненнями громадян;

- набуття навичок попереднього розгляду звернень та запитів на інформацію від громадян та роботи з базавою програмою відділу «Приймальна громадян»;

- з'ясувати функціональну спрямованість юридичного відділу та юридично-правове забезпечення діяльності адміністрації;

- вивчити всі нормативно-правові документи, які Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація уповноважена видавати;

- навчитися чітко оформляти ділові папери цього органу, вести ділову документацію тощо;

- відповідно до бази практики визначити місце Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації та її роль у системі органів державної влади та місцевого самоврядування.

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА МІСЦЕВИХ ДЕРЖАВНИХ АДМІНІСТРАЦІЙ В УКРАЇНІ

1.1. Поняття місцевої державної адміністрації

Виконавчу владу в областях і районах, містах Києві та Севастополі здійснюють місцеві державні адміністрації.

Місцева державна адміністрація є місцевим органом виконавчої влади і входить до системи органів виконавчої влади.

Місцева державна адміністрація в межах своїх повноважень здійснює виконавчу владу на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці, а також реалізує повноваження, делеговані їй відповідною радою.

З квітня 1999 р. прийнято Закон України «Про місцеві державні адміністрації». Організація та порядок діяльності місцевих органів виконавчої влади в містах Києві та Севастополі, а також в Автономній Республіці Крим мають певні особливості, які мають бути відображені в окремих законах. [2]

В Україні здійснюють діяльність державні адміністрації:

— обласні (24);

— районні (490 районних у областях і АР Крим, 10 районних у Києві, 4 районних у Севастополі);

— Київська та Севастопольська міські. [12]

Згідно із ст. 118 Конституції України склад місцевих державних адміністрацій формується головами місцевих державних адміністрацій, які, у свою чергу, призначаються на посаду та звільняються з посади Президентом за поданням Кабінету Міністрів.

адміністрація юридичний районний державний

1.2 Основні завдання місцевих державних адміністрацій

Місцеві державні адміністрації в межах відповідної адміністративно- територіальної одиниці забезпечують:

1) виконання Конституції, законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня;

2) законність і правопорядок, додержання прав і свобод громадян;

3) виконання державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля, а в місцях компактного проживання корінних народів і національних меншин - також програм їх національно-культурного розвитку;

4) підготовку та виконання відповідних бюджетів;

5) звіт про виконання відповідних бюджетів та програм;

6) взаємодію з органами місцевого самоврядування;

7) реалізацію інших наданих державою, а також делегованих відповідними радами повноважень. [2]

1.3 Правові засади діяльності місцевих державних адміністрацій

Правовий статус місцевих державних адміністрацій встановлюється Конституцією України, цим Законом та іншими законами України.

Місцеві державні адміністрації у своїй діяльності керуються Конституцією України, Законом України «Про місцеві державні адміністрації» та іншими законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, органів виконавчої влади вищого рівня, а районні державні адміністрації в Автономній Республіці Крим - також рішеннями та постановами Верховної Ради Автономної Республіки Крим, рішеннями Ради міністрів Автономної Республіки Крим, прийнятими у межах їх повноважень.

1.4 Компетенція місцевих державних адміністрацій

До відання місцевих державних адміністрацій у межах і формах, визначених Конституцією і законами України, належить вирішення питань:

1) забезпечення законності, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян;

2) соціально-економічного розвитку відповідних територій;

3) бюджету, фінансів та обліку;

4) управління майном, приватизації, сприяння розвитку підприємництва та здійснення державної регуляторної політики;

5) промисловості, сільського господарства, будівництва, транспорту і зв'язку;

6) науки, освіти, культури, охорони здоров'я, фізкультури і спорту, сім'ї, жінок, молоді та неповнолітніх;

7) використання землі, природних ресурсів, охорони довкілля;

8) зовнішньоекономічної діяльності;

9) оборонної роботи та мобілізаційної підготовки;

10) соціального захисту, зайнятості населення, праці та заробітної плати.

Місцеві державні адміністрації здійснюють повноваження місцевого самоврядування, делеговані їм відповідними радами.

Кабінет Міністрів України в межах, визначених законами України, може передавати місцевим державним адміністраціям окремі повноваження органів виконавчої влади вищого рівня. Передача місцевим державним адміністраціям повноважень інших органів супроводжується передачею їм відповідних фінансових, матеріально-технічних та інших ресурсів, необхідних для здійснення цих повноважень.

Місцеві державні адміністрації в межах, визначених Конституцією і законами України, здійснюють на відповідних територіях державний контроль за:

1) збереженням і раціональним використанням державного майна;

2) станом фінансової дисципліни, обліку та звітності, виконанням державних контрактів і зобов'язань перед бюджетом, належним і своєчасним відшкодуванням шкоди, заподіяної державі;

3) використанням та охороною земель, лісів, надр, води, атмосферного повітря, рослинного і тваринного світу та інших природних ресурсів;

4) охороною пам'яток історії та культури, збереженням житлового фонду;

5) додержанням виробниками продукції стандартів, технічних умов та інших вимог, пов'язаних з її якістю та сертифікацією;

6) додержанням санітарних і ветеринарних правил, збиранням, утилізацією і захороненням промислових, побутових та інших відходів, додержанням правил благоустрою;

8) додержанням правил торгівлі, побутового, транспортного, комунального обслуговування, законодавства про захист прав споживачів;

9) додержанням законодавства з питань науки, мови, реклами, освіти, культури, охорони здоров'я, материнства та дитинства, сім'ї, молоді та неповнолітніх, соціального захисту населення, фізичної культури і спорту;

10) охороною праці та своєчасною і не нижче визначеного державою мінімального розміру оплатою праці;

11) додержанням громадського порядку, правил технічної експлуатації транспорту та дорожнього руху;

12) додержанням законодавства про державну таємницю та інформацію;

13) додержанням законодавства про Національний архівний фонд та архівні установи. [2]

1.5 Співвідношення компетенції органів місцевого самоврядування і місцевих органів виконавчої влади

Більшість повноважень місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування становлять суміжну компетенцію, тобто органи наділені повноваженнями в одній галузі суспільного життя, але мають різні предмети відання. Наприклад, у сфері освіти органи місцевого самоврядування здійснюють управління тими закладами освіти, які належать територіальним громадам, а місцеві державні адміністрації -- державними. Однак місцеві державні адміністрації, крім цього, ще реалізують і державну політику в галузі освіти, виконують державні програми та вживають заходи щодо збереження мережі освітніх закладів. В законодавстві при встановленні суміжної компетенції зазначається тільки вид, а не об'єм повноважень. Місцеві органи виконавчої влади беруть на себе основний обсяг повноважень у здійсненні управління відповідними територіями.

Здійснення органами місцевого самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої влади контролюють відповідні місцеві державні адміністрації, а у окремих випадках -- міністерства та інші центральні органи виконавчої влади, і їх територіальні підрозділи (районні державні адміністрації -- щодо здійснення делегованих повноважень виконавчими органами сільських, селищних, міських рад міст районного значення, що розташовані на території району, а обласні державні адміністрації щодо здійснення аналогічних повноважень виконавчими органами міських рад міст обласного значення). І навпаки, при здійсненні місцевими органами виконавчої влади делегованих повноважень органів самоврядування, вони підконтрольні відповідним радам.

Що ж стосується об'єму управлінських повноважень державних та самоврядних органів, то не поодинокі ситуації, коли повноваження наведених органів не просто поглинаються одне одним, а прямо дублюються. Зокрема, при реалізації делегованих контрольних повноважень можлива ситуація, коли органи місцевого самоврядування діють як перша інстанція, а районна та обласна державні адміністрації -- відповідно друга і третя. Це стосується таких повноважень, як здійснення контролю за дотриманням цін і тарифів та законодавства щодо захисту прав споживачів, віднесені законодавцем до компетенції як районних та обласних державних адміністрацій (п. 8 ст. 16 та п. 7 ст. 18 Закону "Про місцеві державні адміністрації"), так і виконавчих органів сільських, селищних, міських рад (п. "б" п.п. 3 ст. 30 та п. "б" п.п. 2 ст. 28 Закону "Про місцеве самоврядування в Україні").

П. 2 ст. 17 Закону "Про місцеві державні адміністрації" відносить до повноважень місцевої державної адміністрації забезпечення ефективного використання природних, трудових і фінансових ресурсів. Аналогічне повноваження сформульоване і для виконавчого комітету сільської, селищної, міської ради (п.п. 2 п. "а" ст. 27 Закону "Про місцеве самоврядування в Україні"). [11]

РОЗДІЛ 2. ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ДАРНИЦЬКОЇ РАЙОННОЇ В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

2.1 Організація роботи адміністрації

Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація - є місцевим органом виконавчої влади і входить до системи органів виконавчої влади, в межах своїх повноважень здійснює виконавчу владу на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці від імені держави.

Основні засади організації діяльності райдержадміністрації, її апарату та структурних підрозділів визначаються законами України “Про столицю України - місто-герой Київ ”, “Про місцеві державні адміністрації ”, “Про місцеве самоврядування в Україні ”, Положеннями про управління, відділи та інші служби райдержадміністрації, розпорядженнями міської та районної державних адміністрацій, рішеннями міської ради і цим Регламентом.

Райдержадміністрація будує свою роботу на засадах законності, персональної відповідальності, поєднання загальнодержавних, місцевих інтересів, ділового обговорення і вирішення конкретних питань взаємодії з органами місцевого самоврядування, районними органами самоорганізації населення, громадськими, політичними організаціями та рухами на засадах гласності, відкритості і врахування думки населення.

Розгляд у райдержадміністрації питань, які належать до її повноважень, провадиться головою - Вітковським С.І., першим заступником - Пінчуком В.І., заступниками голови, відповідно до розподілу обов'язків, керівником апарату - Устименко М.М., управліннями, відділами та іншими структурними підрозділами районної в м. Києві державної адміністрації, а також консультативними, дорадчими та іншими допоміжними органами, утвореними головою райдержадміністрації.

Райдержадміністрація інформує громадськість району про свою діяльність. Залучає громадян до проведення перевірок, підготовки і розгляду питань, які належать до її компетенції.

Робота райдержадміністрації, її апарату та структурних підрозділів є відкритою і гласною, за винятком розгляду питань, які становлять державну таємницю або належать до конфіденційної інформації, яка є власністю держави, інформації з обмеженим рівнем доступу. [4]

2.2 Планування роботи райдержадміністрації

Робота райдержадміністрації здійснюється відповідно до програми соціально-економічного та культурного розвитку району на рік, за перспективними (річними), поточними (квартальними) та оперативними (тижневими) планами роботи, які затверджуються головою райдержадміністрації першим заступником голови, заступниками голови згідно з розподілом обов'язків, керівником апарату.

Плани роботи повинні передбачати заходи, спрямовані на реалізацію державної регіональної політики, виконання Конституції України, законів України, актів Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня, державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, здійснення інших, визначених законами, а також делегованих органами місцевого самоврядування повноважень.

Перспективні і поточні плани роботи структурних підрозділів Дарницької районної в м. Києві державної адміністрації складаються їх керівниками, погоджуються із першим заступником голови, заступниками голови відповідно до розподілу обов'язків, керівником апарату та надаються до організаційного відділу райдержадміністрації до 20 числа місяця, який передує кварталу, року (згідно з додатком 1 до Регламенту).

Перспективні і поточні плани роботи райдержадміністрації складаються організаційним відділом апарату райдержадміністрації на підставі планів роботи структурних підрозділів, підписуються керівником апапарту і подаються на затвердження голові райдержадміністрації до 25 числа місяця, який передує кварталу, року. Контроль за виконанням плану роботи здійснюється керівником апарату, який при розгляді плану на черговий квартал інформує голову райдержадміністрації про виконання попереднього плану.

З метою координації роботи відділів, управлінь та служб райдержадміністрації та планування основних загально-районних заходів, організаційним відділом складаються щотижневі (оперативні) плани роботи.

Контроль за виконанням поточних та оперативних планів здійснюють перший заступник голови, заступники голови, керівник апарату райдержадміністрації.

Поточний план роботи Дарницької районної в м. Києві державної адміністрації повинен включати:

- перелік питань, пов'язаних із реалізацією програми соціально-економічного та культурного розвитку району, функціонуванням галузей господарського комплексу району та розв'язанням проблем соціальної сфери, поліпшенням діяльності райдержадміністрації, її взаємодією з органами місцевого самоврядування населення, які потребують розгляду на засіданнях Колегії райдержадміністрації, апаратних нарадах у голови райдержадміністрації і його заступників та вжиття додаткових заходів для їх вирішення;

- перелік законів України, актів Президента України та Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, розпоряджень голови Київської міської державної адміністрації та розпоряджень голови Дарницької райдержадміністрації, рішень міської ради, хід реалізації яких оперативно розглядатиметься в порядку перевірки їх виконання;

- перелік основних організаційно-масових заходів, проведення яких здійснюється районною в м. Києві державною адміністрацією або за її участі;

До поточного плану роботи в обов'язковому порядку включаються також питання:

- про підведення підсумків діяльності районної в м. Києві державної адміністрації з виконання законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня, розпоряджень голови Київської міської державної адміністрації та розпоряджень голови Дарницької райдержадміністрації;

- питання щодо роботи управлінь, відділів та інших структурних підрозділів райдержадміністрації з проведенням комплексних або цільових перевірок стану справ на місцях.

Додаткові питання включаються до затвердженого плану роботи райдержадміністрації виключно за рішенням голови .

Звіти про виконання перспективних і поточних планів роботи структурних підрозділів підписуються керівником структурного підрозділу, погоджуються із першим заступником, заступником голови, керівником апарату райдержадміністрації, якому підпорядкований структурний підрозділ, та надаються до організаційного відділу до 20 числа місяця, наступного за звітним кварталом.

Звіти про виконання перспективних і поточних планів роботи районної державної адміністрації складаються організаційним відділом райдержадміністрації на підставі звітів структурних підрозділів, підписуються першим заступником, заступником голови згідно з розподілом обов'язків, керівником апарату та подаються на затвердження голові райдержадміністрації до 25 числа місяця, наступного за звітним кварталом.

Зміст звітності за квартал і рік визначається питаннями, які вирішуються апаратом райдержадміністрації та її структурними підрозділами.

Звіт про результати діяльності райдержадміністрації обов'язково розміщується на її офіційному веб-сайті та в місцевих засобах масової інформації у встановленому порядку. [8]

2.3 Організація роботи юридичного відділу райдержадміністрації

Правове забезпечення діяльності голови райдержадміністрації, а також надання методичної та іншої практичної допомоги з правових питань райдержадміністрації здійснює юридичний відділ апарату райдержадміністрації.

Юридичний відділ з питань правового забезпечення діяльності райдержадміністрації підпорядковується безпосередньо її голові, а з питань організації роботи апарату райдержадміністрації - керівнику апарату.

У своїй діяльності юридичний відділ керується Конституцією та законами України, а також указами Президента України, актами Кабінету Міністрів України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, рішеннями Київської міської ради, розпорядженнями Київського міського голови, Київської міської та Дарницької районної в місті Києві державних адміністрацій, іншими нормативно-правовими актами.

Основними завданнями юридичного відділу є:

- правове забезпечення діяльності райдержадміністрації;

- організація правової роботи, спрямованої на правильне застосування і неухильне додержання вимог актів законодавства структурними підрозділами, апаратом та посадовими особами райдержадміністрації;

- підготовка інформаційних, довідкових та інших матеріалів з питань застосування законодавства.

Юридичний відділ відповідно до покладених на нього завдань:

- забезпечує відповідність законодавству проектів розпоряджень голови райдержадміністрації, інших актів райдержадміністрації та бере участь у забезпеченні реалізації державної правової політики, правильного застосування законодавства в райдержадміністрації, у представленні її інтересів в судах;

- розробляє та бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів, з питань, які належать до компетенції райдержадміністрації;

- проводить юридичну експертизу проектів розпоряджень голови райдержадміністрації (в тому числі тих, які мають нормативно-правовий характер). При цьому, юридичний відділ здійснює перевірку на відповідність вимогам чинного законодавства, виключно, самого тексту проекту розпорядження;

- готує висновки правової експертизи на проекти розпоряджень голови райдержадміністрації, які не відповідають вимогам чинного законодавства України;

- переглядає разом із структурними підрозділами райдержадміністрації нормативно-правові акти та інші документи з питань, які належать до його компетенції, з метою приведення їх у відповідність із законодавством;

- вносить голові райдержадміністрації пропозиції щодо подання нормативно-правових актів на державну реєстрацію у встановленому порядку;

- розглядає проекти нормативно-правових актів та інших документів, які надійшли для погодження, з питань, які належать до компетенції райдержадміністрації та готує пропозиції до них;

- за дорученням голови райдержадміністрації, проводить роботу, пов'язану з укладенням договорів (контрактів), стороною яких є райдержадміністрація, бере участь у їх підготовці та здійсненні заходів, спрямованих на виконання договірних зобов'язань, забезпеченні захисту майнових прав і законних інтересів райдержадміністрації, а також погоджує (візує) проекти договорів за наявності погодження (візи) керівників заінтересованих структурних підрозділів; [7]

- організовує претензійну та позовну роботу, здійснює контроль за її проведенням у встановленому порядку;

- аналізує матеріали, які надійшли від правоохоронних і контролюючих органів;

- аналізує результати позовної роботи;

- здійснює заходи, спрямовані на підвищення рівня правових знань працівників райдержадміністрації;

- забезпечує в установленому порядку представлення інтересів райдержадміністрації в судах та інших органах;

- виконує інші завдання з правового забезпечення діяльності голови райдержадміністрації, апарату райдержадміністрації та її структурних підрозділів щодо діяльності райдержадміністрації в цілому, відповідно до вимог цього Регламенту та Положення про юридичний відділ.

Юридичний відділ має право:

- за дорученням голови райдержадміністрації, перевіряти дотримання законності структурними підрозділами райдержадміністрації та підприємствами, які належать до сфери її управління;

- одержувати в установленому порядку для виконання покладених на нього завдань необхідні документи, інформацію, довідки, розрахунки, інші матеріали від посадових осіб райдержадміністрації та інших служб.

З метою забезпечення своєчасного виконання завдань, які потребують оперативного вжиття відповідних заходів, посадові особи зобов'язані невідкладно подавати необхідні матеріали на вимогу юридичного відділу;

- залучати за згодою керівників структурних підрозділів райдержадміністрації спеціалістів з метою підготовки проектів нормативно-правових актів та інших документів, а також розроблення і здійснення заходів, які проводяться юридичним відділом відповідно до покладених на нього завдань;

- інформувати голову райдержадміністрації про покладення на юридичний відділ обов'язків, які виходять за межі його компетенції, а також про випадки неподання або несвоєчасного подання на вимогу юридичного відділу необхідних матеріалів посадовими особами райдержадміністрації та підприємств, які належать до сфери її управління. [8]

РОЗДІЛ 3. ХАРАКТЕРИСТИКА ВІДДІЛУ РОБОТИ ІЗ ЗВЕРНЕННЯМИ ГРОМАДЯН

3.1. Загальні положення роботи відділу

Моя навчальна практика безпосередньо проходила у відділі роботи із зверненнями громадян Дарницької районної у місті Києві державній адміністрації (далі відділ) під кураторством заступника відділу - Татарчук І.М.

Відділ роботи із зверненнями громадян є структурним підрозділом апарату Дарницької районної в м. Києві державної адміністрації, створений з метою забезпечення діяльності голови Дарницької районної в м. Києві державної адміністрації, першого заступника та заступників голови з розгляду звернень громадян.

Відділ підпорядковується голові райдержадміністрації та керівнику апарату.

У своїй діяльності відділ керується Конституцією України, Законом України «Про звернення громадян», Указом Президента України від 07.02.2008 №109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування», Законом України «Про місцеві державні адміністрації», Постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.1997 №348 «Про затвердження Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації», Регламентом райдержадміністрації, цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами з питань розгляду звернень громадян. [9]

3.2 Основні завдання та обов'язки відділу роботи із зверненнями громадян

1. Забезпечувати організацію роботи з розгляду головою адміністрації, заступниками голови та керівником апарату звернень громадян, запитів на інформацію від громадян (фізичних осіб), що надійшли до райдержадміністрації відповідно до вимог чинного законодавства; встановленого порядку розгляду звернень громадян у райдержадміністрації; Порядку організації та проведення особистого, виїзного прийому громадян, прямих «гарячих» телефонних ліній у райдержадміністрації; Примірного порядку оформлення, подання та розгляду запитів на інформацію в усній, письмовій або іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електор. поштою) та виконання доручень органів вищого рівня на звернення. [9]

2. Здійснювати попередній розгляд звернень (письмових та усних, що надійшли під час проведення особистих, виїзних прийомів громадян та «гарячих» телефонних ліній головою райдержадміністрації, його заступниками та керівником апарату) та запитів на інформацію від громадян (фізичних осіб): централізовано приймати, перевіряти щодо правильності оформлення; реєструвати їх в день надходження (або на наступний робочий день, якщо звернення надійшло до відділу після 17-00), готувати проект резолюції щодо розгляду та вносити дані до комп'ютерної програми «Приймальна громадян» відповідно до «Класифікатора звернень громадян» та Примірного порядку оформлення, подання та розгляду запитів на інформацію в усній, письмовій або іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою).

3. В оперативному режимі та в установленому порядку опрацьовувати усні звернення громадян, що надходять від служби допомоги киянам «Call-центр» (15-51), з використанням автоматизованої програми обліку звернень громадянам АРМ «CallCentеr» та комп'ютерної програми «Приймальна громадян». Здійснювати контроль за своєчасним розглядом усних звернень до міської служби 15-51 та Урядового контактного центру. [5]

4. Забезпечувати своєчасне надання голові, заступникам голови райдержадміністрації та керівнику апарату звернень громадян, запитів на інформацію від громадян (фізичних осіб) для розгляду та прийняття рішень щодо розгляду порушених у них питань.

5. Направляти визначеним виконавцям звернення громадян, запити на інформацію від громадян (фізичних осіб) (ксерокопії, електронні копії), відповідно до доручень, наданих головою, заступниками голови райдержадміністрації та керівником апарату.

6. Здійснювати постійний контроль за своєчасним розглядом звернень громадян, запитів на інформацію від громадян (фізичних осіб), за недопущенням надання неоднозначних, необґрунтованих або неповних відповідей, дотримання правил діловодства, орфографії та стилістики. Інформувати голову райдержадміністрації про виявлені недоліки та стан виконавської дисципліни структурних підрозділів райдержадміністрації та служб району за результатом розгляду звернень, запитів на інформацію від громадян (фізичних осіб).

7. Забезпечувати організацію проведення головою райдержадміністрації особистих, виїзних прийомів громадян, прямих «гарячих» телефонних ліній та здійснювати контроль за організацією відповідальними особами проведення заступниками голови райдержадміністрації особистих прийомів громадян, телефонних «гарячих» ліній, відповідно до Порядку організації та проведення особистого, виїзного прийому громадян, прямих «гарячих» телефонних ліній у Дарницькій райдержадміністрації. [6]

8. Забезпечувати проведення щомісячних днів контролю, в рамках яких здійснювати виїзні перевірки стану розгляду та виконання звернень громадян відповідно до доручень голови райдержадміністрації (особливу увагу приділяючи зверненням, що надійшли за дорученням Адміністрації Президента України, Секретаріату Кабінету Міністрів, народних депутатів України та інших органів вищого рівня).

9. Проводити систематичні перевірки структурних підрозділів райдержадміністрації щодо організації роботи зі зверненнями громадян та запитами на інформацію від громадян (фізичних осіб) відповідно до вимог чинного законодавства. [9]

10. Забезпечувати організацію проведення засідань постійно діючої Комісії з питань розгляду звернень громадян при Дарницькій райдержадміністрації. Надавати голові райдержадміністрації - голові Комісії пропозиції щодо розгляду на засіданнях Комісії проблемних питань, порушених громадянами у своїх зверненнях, які потребують комісійного розгляду.

11. Проводити аналіз звернень громадян, запитів на інформацію від громадян (фізичних осіб) приділяючи особливу увагу розгляду звернень інвалідів війни, жінок, яким присвоєно почесне звання України «Мати-героїня», Героїв Радянського Союзу, Героїв України, Героїв Соціалістичної Праці, щодо стану розгляду порушених ними питань.

12. Проводити аналіз питань, що порушують у своїх зверненнях громадяни (особливо повторних, колективних) з метою виявлення причин, що їх породжують. Аналізувати звернення, на які отримані відмови в задоволенні, з метою недопущення безпідставних відмов в задоволенні законних вимог громадян, проявів упередженості та формалізму при розгляді. За результатом аналізу інформувати голову райдержадміністрації щодо вжиття відповідних заходів. [5]

13. Доповідати на апаратних нарадах у голови райдержадміністрації про стан розгляду звернень громадян структурними підрозділами райдержадміністрації та комунальними підприємствами району відповідно до вимог Закону України «Про звернення громадян», Указу Президента України від 07.02.2008 №109/2008.

14. Здійснювати розгляд звернень громадян та запитів на інформацію від громадян (фізичних осіб) в межах наданих повноважень та відповідно до компетенції відділу.

15. Розробляти щоквартальні та річні плани роботи відділу та звітувати про виконання запланованих заходів.

16. Формувати заяви громадян для розгляду на засіданні районної комісії з розгляду заяв мешканців району про надання матеріальної допомоги та розгляду спірних питань призначення субсидій на житлово-комунальні послуги.

17. Надавати методичні рекомендації та консультації структурним підрозділам райдержадміністрації щодо організації роботи зі зверненнями громадян та запитами на інформацію від громадян (фізичних осіб) відповідно до вимог чинного законодавства.

18. Відповідно до компетенції та повноважень відділу розробляти проекти розпоряджень Дарницької районної в м. Києві державної адміністрації з питань організації роботи зі зверненнями громадян.

19. Систематично надавати відповідальному структурному підрозділу райдержадміністрації інформаційно-аналітичні матеріали щодо організації роботи зі зверненнями громадян, стану розгляду та виконання звернень та запитів на інформацію від громадян (фізичних осіб) для розміщення на офіційному веб-сайті Дарницької райдержадміністрації

20. Забезпечувати ведення діловодства за пропозиціями (зауваженнями), заявами (клопотаннями), скаргами, запитами на інформацію від громадян (фізичних осіб), що надходять до райдержадміністрації, відповідно до Інструкції з діловодства за зверненнями громадян, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.1997 № 348 та Примірного порядку оформлення, подання та розгляду запитів на інформацію в усній, письмовій або іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електор. поштою).

21. Після завершення терміну зберігання документів за пропозиціями, заявами, скаргами громадян та запитів на інформацію від громадян (фізичних осіб) готувати голові райдержадміністрації службову записку щодо порушення процедури їх знищення відповідно до вимог чинного законодавства. [9]

3.3 Організація роботи відділу

Організація роботи з розгляду звернень громадян - пропозицій (зауважень), заяв (клопотань), скарг у Дарницькій районній в м. Києві державній адміністрації (далі - райдержадміністрація), а також усних звернень, які надійшли від служби допомоги Київського міського голови - киянам «Сall - центр» (15-51) (далі - служба 15-51) покладається на відділ роботи із зверненнями громадян.

Відділ здійснює свою роботу на підставі перспективних і поточних планів, відповідно до Положення про відділ роботи із зверненнями громадян Дарницької районної в м. Києві державної адміністрації , Регламенту та інших нормативно-правових актів з питань розгляду звернень громадян та компетенції відділу.

Штатний розпис та чисельність працівників відділу затверджується головою райдержадміністрації. Працівники відділу є державними службовцями відповідних категорій - посад.

Відділ роботи із зверненнями громадян очолює начальник відділу. Начальник та спеціалісти відділу призначаються на посаду та звільняються з посади головою райдержадміністрації відповідно до вимог чинного законодавства.

Начальник відділу - Гольоса З.П. - здійснює загальне керівництво відділом, розподіляє обов'язки між спеціалістами відділу, контролює виконання ними завдань, передбачених Положенням та посадовими інструкціями.

Так, мій безпосередній керівник практики, заступник начальника відділу роботи із зверненнями громадян - Татарчук І.М. керується посадовою інструкцією заступника начальника відділу роботи із зверненнями громадян Дарницької районної в м. Києві державної адміністрації, відповідно до якої на неї покладаються функції здійснення керівництва діяльністю відділу у порядку повноважень, делегованих йому начальником відділу.

Відділ забезпечує організацію розгляду звернень (письмових та усних), запитів на інформацію від громадян (фізичних осіб) головою, заступниками голови райдержадміністрації та керівником апарату відповідно до Регламенту райдержадміністрації; Порядку організації та проведення особистого, виїзного прийому громадян, прямих «гарячих» телефонних ліній у райдержадміністрації; Примірного порядку оформлення, подання та розгляду запитів на інформацію в усній, письмовій або іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електор. поштою); Інструкції з діловодства за зверненнями громадян та інших нормативно-правових актів з питань розгляду звернень громадян. Здійснює контроль за виконанням наданих головою, заступниками голови райдержадміністрації та керівником апарату доручень на звернення громадян, запити на інформацію від громадян (фізичних осіб) відповідно до вимог чинного законодавства

Діловодство за зверненнями громадян ведеться відповідно до «Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації», затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 року № 348 (далі - Інструкція з діловодства за зверненнями громадян) з урахуванням внесених змін.

Контроль за дотриманням діловодства за зверненнями громадян у структурних підрозділах райдержадміністрації здійснюється відділом роботи із зверненнями громадян.

Звернення громадян, які надходять на адресу райдержадміністрації, попередньо опрацьовуються спеціалістами відділу роботи із зверненнями громадян: централізовано приймаються, перевіряються щодо правильності їх оформлення реєструються у день їх надходження (або на наступний робочий день, якщо звернення надійшло до відділу після 17-00), вводяться дані до комп'ютерної програми «Приймальна громадян» та визначається контрольний термін виконання.

Усні звернення громадян, які надходять від служби 15-51 щоденно опрацьовуються відділом роботи із зверненнями громадян в автоматичній програмі обліку звернень відповідно до «Інструкції взаємодії служби допомоги Київського міського голови - киянам «Call- центр» (15-51) з районними у м. Києві держадміністраціями під час опрацювання звернень громадян в автоматичній програмі обліку звернень громадян Сall-Centеr.

Порушені у зверненнях (в тому числі ті, які надійшли від міського Call- центру) питання розглядаються головою районної в м. Києві державної адміністрації (далі-голова райдержадміністрації), його заступниками (згідно з розподілом обов'язків), керівником апарату та за результатом розгляду ними надаються відповідні доручення керівникам структурних підрозділів райдержадміністрації і службам району (далі-виконавці) щодо виконання.

Відділом роботи із зверненнями громадян щоденно передаються звернення виконавцям відповідно до доручень, наданих головою райдержадміністрації, його заступниками і керівником апарату. У разі необхідності (терміновості розгляду) та надання доручень декільком виконавцям, їм передаються копії звернень.

Виконавці (або відповідальні працівники) щоденно отримують звернення (або копію звернення) у відділі роботи із зверненнями громадян із зазначенням особистого підпису та дати отримання в реєстраційно-контрольній картці.

Звернення, які були зареєстровані у відділі роботи із зверненнями громадян, після їх розгляду з усіма документами щодо їх розгляду мають бути повернуті до відділу для централізованого формування справ відповідно до Інструкції з діловодства за зверненнями громадян і Номенклатури справ райдержадміністрації. Зберігання оригіналів звернень у виконавців забороняється. [9]

Опрацювання звернень громадян, які надійшли до райдержадміністрації здійснюється відповідно до Порядку розгляду звернень громадян у Дарницькій районній в м. Києві державній адміністрації (далі - Порядок розгляду звернень), який затверджує голова райдержадміністрації.

Відповіді на звернення громадян готують та направляють громадянам структурні підрозділи райдержадміністрації та служби району відповідно до наданих доручень.

Відповіді надаються державною мовою, без орфографічних і стилістичних помилок, із дотриманням вимог до оформлення документів ДСТУ 4163-2003 «Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлення документів». Текст відповідей повинен бути викладений стисло, грамотно, зрозуміло, без повторів та вживання слів і зворотів, які не несуть змістового навантаження.

Відповідальність за належний розгляд звернень громадян несуть керівники структурних підрозділів райдержадміністрації та служб району відповідно до вимог чинного законодавства.

Відділ роботи із зверненнями громадян, відповідно до затвердженого головою райдержадміністрації графіка, проводять перевірки структурних підрозділів райдержадміністрації та служб району щодо організації роботи із зверненнями громадян. За результатом проведених перевірок голові райдержадміністрації готуються інформаційні довідки із зазначенням виявлених недоліків та рекомендацій щодо покращення зазначеної роботи.

Контроль за розглядом звернень та виконанням доручень, наданих головою райдержадміністрації, його заступниками та керівником апарату здійснюється відділом роботи із зверненнями громадян. Контроль за розглядом звернень громадян здійснюється відповідно до Порядку розгляду звернень та Інструкції з діловодства за зверненнями громадян.

Особистий, виїзний прийом громадян та прямі «гарячі» телефонні лінії проводить голова райдержадміністрації, перший заступник голови, заступники голови, керівник апарату згідно з графіком, затвердженим головою райдержадміністрації, який оприлюднюється в засобах масової інформації та на офіційному веб-сайті райдержадміністрації. Графік містить інформацію про місце проведення, дні і години прийому.

Організацію проведення особистих, виїзних прийомів громадян та прямих «гарячих» телефонних ліній головою райдержадміністрації забезпечує відділ роботи із зверненнями громадян.

З метою сприяння громадянам у вирішенні питань, порушених у зверненнях до райдержадміністрації, створюється постійно діюча Комісія з питань розгляду звернень громадян. Відповідно до Положення про Комісію, організаційне забезпечення діяльності Комісії здійснює відділ роботи із зверненнями громадян. Комісія проводить свої засідання щомісячно відповідно до затвердженого головою райдержадміністрації графіка, а у разі необхідності - частіше.

Відділ роботи із зверненнями громадян щоквартально аналізує роботу з розгляду звернень громадян та доповідає на апаратній нараді у голови райдержадміністрації про стан розгляду звернень громадян.

Надає пропозиції, спрямовані на усунення причин виникнення обґрунтованих скарг і зауважень громадян, контролює вирішення порушених у них питань.

Пропозиції (зауваження), заяви (клопотання) та скарги громадян після їх розгляду (вирішення) з усіма документами щодо їх розгляду і вирішення формуються відділом роботи із зверненнями громадян у справи у хронологічному порядку відповідно до Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації.

Термін зберігання документів за пропозиціями, заявами та скаргами громадян визначається Номенклатурою справ відділу роботи із зверненнями громадян. Після завершення терміну зберігання документів за пропозиціями, заявами та скаргами громадян відділом подається службова записка голові райдержадміністрації щодо порушення процедури їх знищення відповідно до вимог чинного законодавства. [5]

3.4 Основні повноваження та права відділу

- Здійснювати контроль за виконанням доручень голови, заступників голови райдержадміністрації та керівника апарату щодо розгляду звернень громадян, запитів на інформацію від громадян (фізичних осіб) структурними підрозділами райдержадміністрації, комунальними підприємствами району, відповідно до вимог Закону України «Про звернення громадян», Закону України «Про доступ до публічної інформації», Указу Президента України від 07.02.2008 №109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування» та інших нормативно-правових актів з питань розгляду звернень громадян.

- Проводити перевірки стану організації роботи зі зверненнями громадян та запитами на інформацію від громадян (фізичних осіб), що надійшли до РДА, у структурних підрозділах райдержадміністрації та комунальних підприємствах району відповідно до вимог чинного законодавства. За результатом перевірок інформувати голову, керівника апарату.

- Здійснювати контроль за організацією роботи відповідальних осіб з проведення особистих прийомів громадян заступниками голови райдержадміністрації, відповідно до Порядку організації та проведення особистого, виїзного прийому громадян, прямих «гарячих» телефонних ліній у райдержадміністрації.

- Взаємодіяти із структурними підрозділами райдержадміністрації, службами району. Відповідно до доручень голови, заступників голови та керівника апарату райдержадміністрації, запитувати і отримувати необхідну інформацію для забезпечення належного розгляду звернень громадян.

- Брати участь у нарадах з питань розгляду звернень громадян та проводити наради з питань, віднесених до компетенції відділу.

- Брати участь у роботі районних комісій, перевірках та інших заходах з метою здійснення моніторингу виконання звернень громадян за дорученнями голови, заступників голови райдержадміністрації та керівника апарату.

- Здійснювати контроль за дотриманням діловодства за зверненнями громадян у структурних підрозділах райдержадміністрації.

- Здійснювати інші повноваження, що не суперечать законодавству, відповідно до доручень голови райдержадміністрації та керівника апарату.

ВИСНОВКИ

Пройшовши свою навчальну практику з 14.05.2012 по 25.05.2012 в Дарницькій районній в місті Києві державній адміністрації, а саме у Відділі роботи із зверненнями громадян, було дорсягнено таких результатів: вивчено всі нормативно-правові акти на основі яких формуються місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування та організовують свою роботу. Такими нормативними актами є: Закон України «Про місцеві державні адміністрації», який є домінуючим серед всіх інших та визначає статус органу місцевого самоврядування,Закон України «Про столицю України - місто-герой Київ», Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про звернення громадян», вичено нормативно-правові акти якими керується підрозділи Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації в своїй діяльності, а саме: положення та інструкції посадових осіб відділів та управлінь. Було проведено аналіз всіх нормативних документів, якими керується відділ роботи із звернення громадян, в якому я безпосередньо і проходила навчальну практику, а також було детально з'ясовано структуру, організацію діяльності Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації та поглиблено вивчено основні завдання управлінь та відділів.

На підставі аналізу законодавства України встановлено, що місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування в якості суб'єкта державного управління здійснюють повноваження щодо: управління економікою (об'єктами комунальної власності, промисловістю, агропромисловим комплексом, будівництвом і житлово-комунальним господарством, комунікаціями, використанням і охороною природних ресурсів, торгівлею, фінансами, а також розглядають справи про адміністративні правопорушення в промисловості, будівництві, житлово-комунальному господарстві, в галузі торгівлі); управління соціально-культурним будівництвом (освітою і наукою, охороною здоров'я населення, культурою, фізичною культурою, спортом і туризмом, у справах сім'ї та молоді, у сфері соціального захисту населення, а також розглядають справи про адміністративні правопорушення у сфері охорони здоров'я); управління адміністративно-політичною діяльністю (обороною, юстицією, внутрішніми справами, надзвичайними ситуаціями та безпекою).

За час проходження навчальної практики мені було доручено низку завдань керівником практики, зокрема: робота щодо архівації справ відповідно до номенклатури справ, працювала комп'ютерною програмою «Приймальна громадян», опрацьовувала вхідні документи та ін.

Отже, підсумовуючи усе вище сказане, можу зробити висновок про те, що під час проходження практики я набула умінь та навичок самостійно розв'язувати конкретні завдання. Сформувала деякі професійні уміння і навички для прийняття самостійних рішень під час виконання конкретного завдання. Особисто для себе дійшла висновку, що практична робота і навчання мають більше відмінного ніж спільного, але без серйозної теоретичної бази, правової обізнаності, майже неможливо виконувати практичні завдання.

Також було виявлено багато проблем у діяльності ради, які необхідно вирішувати, адже будь-який орган місцевого самоврядування, навіть якщо він і не входить до апарату держави, відіграє надзвичайно важливе значення, тому що, це саме той орган, який кожного дня врегульовує суспільні відносини, а саме: розглядає та вирішує проблеми людей в їх реальному житті на відповідній місцевості, а якщо будуть врегульовані місцеві проблеми, то це дасть змогу врегулювати всі проблеми і загальнодержавного значення.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Конституція України: К.: Велес, 2011. - 48 с.

2. Закон України «Про місцеві державні адміністрації» від 09.04.1999 № 586 ХIV.

3. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 № 280/97 - ВР.

4. Закон України «Про столицю України - місто-герой Київ» від 15.01.1999 № 401 - XIV.

5. Закон України «Про звернення громадян» від 02.10.1996 № 393/96- ВР.

6. Указ Президента України «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування» від 07.02.2008 № 109/2008.

7. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації» від 14.04.1997 №348.


Подобные документы

 • Особливості організації роботи юридичного відділу на підприємстві. Правові підстави діяльності фахівців в галузі права, їх обов'язки та відповідальність. Поточна правова робота. Участь юридичного відділу як представника підприємства у судових процессах.

  отчет по практике [26,2 K], добавлен 29.05.2015

 • Повноваження та структура органів державної влади в Україні, їх компетенція та особливості організації. Оцінка ефективності роботи Печерської районної в місті Києві державної адміністрації, аналіз та шляхи вдосконалення її організації на сучасному етапі.

  курсовая работа [66,7 K], добавлен 27.11.2014

 • Конституційний статус та ієрархічний характер системи місцевих органів виконавчої влади. Склад і структура місцевих державних адміністрацій, їх компетенція. Основні галузеві повноваження, взаємовідносини з іншими владними та громадськими інституціями.

  реферат [33,5 K], добавлен 05.12.2009

 • Характеристика місцевого органа виконавчої влади. Структура Новотроїцької районної державної адміністрації, її основні завдання. Нормативно-правові засади діяльності. Опис структурного підрозділу. Посадові інструкції. Аналіз зведеного районного бюджету.

  отчет по практике [32,2 K], добавлен 14.11.2008

 • Законодавство України, яке регулює діяльність сільськогосподарського виробничого кооперативу та його юридичного відділу. Особливості роботи юридичного відділу та юрисконсульта на підприємстві. Надання юридичних консультацій по господарським справам.

  отчет по практике [54,1 K], добавлен 17.02.2014

 • Поняття обласних державних адміністрацій як місцевих органів виконавчої влади в Україні. Функції та повноваження обласних державних адміністрацій. Взаємовідносини обласних державних адміністрацій з органами місцевого самоврядування.

  курсовая работа [24,6 K], добавлен 18.03.2007

 • Правові засади діяльності Відділу державної виконавчої служби Ірпінського міського управління юстиції: структура, правове становище посадових осіб, фінансування. Порядок здійснення виконавчого провадження; заходи примусового виконання рішень; діловодство.

  отчет по практике [46,9 K], добавлен 14.04.2013

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.