Особливості функціонування Печерської районної в місті Києві державної адміністрації на даному етапі

Повноваження та структура органів державної влади в Україні, їх компетенція та особливості організації. Оцінка ефективності роботи Печерської районної в місті Києві державної адміністрації, аналіз та шляхи вдосконалення її організації на сучасному етапі.

Рубрика Государство и право
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 27.11.2014
Размер файла 66,7 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

Особливості функціонування Печерської районної в місті Києві державної адміністрації на даному етапі

Вступ

адміністрація районний державний влада

Актуальність теми полягає у самостійному комплексному науковому дослідженні, виконаному студентом на завершальному етапі навчання і підводить підсумки вивчення ним дисциплін функціональної спеціалізації, передбачених навчальними планами Академії та проходження практики в органах державного управління та місцевого самоврядування. Виконання випускної роботи з тематики державного управління та місцевого самоврядування завершує підготовку студента як спеціаліста з муніципального управління, розширює і поглиблює знання зі спеціальних питань державного управління та місцевого самоврядування, розкриває самостійність підходу до вирішення складних питань управління, вміння правильно застосовувати отримані знання в ефективній організації системи державного управління та місцевого самоврядування, організації управлінської праці, прийнятті управлінських рішень в органах влади, розв'язанні конфліктних ситуацій та інших питань, які стосуються розвитку державного управління та місцевого самоврядування.

Належна організація та діяльність місцевих державних адміністрацій, оптимальне правове регулювання компетенції та форм діяльності цих органів має суттєве значення для їх впливу на суспільні відносини, насамперед на зростання добробуту населення, яке проживає на відповідній адміністративно-територіальній одиниці, адже це є головною метою і завданням діяльності зазначених органів.

Метою випускної роботи є поглиблення теоретичних знань і практичних навичок з дисципліни “Муніципальне управління” та дисциплін функціональної спеціалізації, а також вміння:

q використовувати набуті в процесі навчання теоретичні знання, практичні навички для вирішення конкретної проблеми в державному управлінні та місцевому самоврядуванні;

q знаходити наукові та літературні джерела з визначеної проблеми, теми, критично їх аналізувати, вивчати та узагальнювати теоретико-методологічні засади із обраного напряму дослідження;

q аналізувати і правильно оцінювати процеси, які відбуваються в органах державного управління та місцевого самоврядування, в конкретних установах, в регіонах, в країні в цілому;

q критично аналізувати зарубіжний досвід вирішення проблем, що досліджуються, вміти адаптувати його до конкретної ситуації в Україні;

q узагальнювати статистичні та інші фактичні матеріали, вміти викласти отриманий матеріал у лаконічній, зрозумілій формі (таблиці, схеми, діаграми тощо);

q проводити всебічну глибоку діагностику ситуації, застосовуючи сучасні методи наукових досліджень та сучасний інструментарій;

q науково обґрунтовувати запропоновані рішення з використанням відомих методів діагностики;

q використовувати комп'ютерну техніку для аналітичної обробки даних;

q робити висновки та вносити пропозиції, що мають теоретичне і практичне значення;

q вміти узагальнювати не тільки позитивний досвід діяльності установ державного управління та місцевого самоврядування, а розпізнавати слабкі місця, негативні явища, протиріччя в побудові організаційних структур управління, організації праці персоналу, діях керівництва тощо;

q вміти робити доповіді та готувати презентаційні матеріали;

q формулювати основний зміст роботи та пропозиції, з подальшим їх публічним захистом.

Об'єктом дослідження є Печерська районна в місті Києві державна адміністрації.

Предмет випускної роботи. Предметом дослідження даної випускної роботи є теоретико-методологічні основи взаємодії влади та громадськості на прикладі роботи Подільської в м. Києві РДА.

Інформаційна база. Теоретичною основою випускної роботи стали наукові положення про сутність, порядок формування, організаційну структуру, зміст та систему функцій і компетенції, а також форми та методи діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, що містяться в роботах класиків дореволюційної політико-правової думки А.І.Єлістратова, В.Л.Кобалевського, Д.І.Менделєєва, М.М.Сперанського, а також сучасних українських та російських державознавців С.С.Алєксєєва, Г.В.Атаманчука, В.Г.Афанасьєва, О.М.Баймуратова, В.О.Барахтяна, Д.Н.Бахраха, А.О.Селіванова, Ю.А.Тихомирова, Ю.М.Тодики, О.Ф.Фрицького, В.В.Цвєткова, О.М.Якуби, Ц.А.Ямпольської та інших.

Поряд з науковими розробками вітчизняних авторів у випускній роботі широко використовувались праці відомих зарубіжних державознавців Ж.Веделя, О.Вінсента, С.Доннела, Г.Кунца, Р.Саватьє, Г.Слезінгера, П.Стайнова, П.Страссмана, Д.Форестера та інших.

Структура випускної роботи. Випускна робота викладена на 60 сторінках комп'ютерного тексту. Робота складається із вступу, трьох розділів, висновків, списку інформаційних джерел із 21 найменувань та додатків.

1. Теоретичні основи організації роботи органів державної влади та органів місцевого самоврядування в місті Києві

1.1 Повноваження та структура органів державної влади в Україні

адміністрація районний державний влада

До складу центральних органів державного управління входять Президент України, Верховна Рада України, Кабінет Міністрів України, міністерства, державні комітети, інші органи.

Президент України є глава держави, гарант державного суверенітету, територіальної цілісності України, додержання Конституції України, прав і свобод людини і громадянина.

Верховна Рада України -- єдиний орган законодавчої влади України.

Кабінет Міністрів України є вищим органом у системі органів виконавчої влади. До системи центральних органів виконавчої влади України входять міністерства, державні комітети та інші центральні органи виконавчої влади.

До складу регіональних (обласних) органів державного управління входять:

* обласні та районні ради;

* місцеві державні адміністрації;

* сільські, селищні, міські ради та їх виконавчі органи.

Обласні та районні ради є органами місцевого самоврядування, що представляють спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ, міст, у межах повноважень, визначених Конституцією України та іншими законами.

Місцева державна адміністрація є місцевим органом виконавчої влади і входить до системи органів державної виконавчої влади. В областях, районах, районах Автономної Республіки Крим виконавчу владу здійснюють обласні, районні державні адміністрації, в містах Києві та Севастополі -- міські державні адміністрації.

Місцева державна адміністрація здійснює виконавчу владу на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці, а також реалізує повноваження, делеговані їй відповідною (обласною, районною) радою.

Сільські, селищні, міські ради є органами місцевого самоврядування, що представляють відповідні територіальні громади та здійснюють від їх імені функції і повноваження місцевого самоврядування.

Виконавчими органами сільських, селищних, міських рад є їх виконавчі комітети, управління, відділи та інші створювані радами виконавчі органи. Виконавчі органи рад організують свою роботу відповідно до рішень відповідних рад, є підконтрольними і підзвітними цим радам. При виконанні виконавчими органами делегованих їм повноважень звітуються відповідним органам державної виконавчої влади.

Повноваження представницьких органів влади

Повноваження міських, сільських, селищних рад

На пленарних засіданнях сільської, селищної, міської ради вирішуються такі питання: затвердження регламенту ради; утворення і ліквідація постійних та інших комісій ради (їх складу, обрання голів комісій); утворення виконавчого комітету ради; затвердження за пропозицією сільського, селищного, міського голови структури виконавчих органів ради, загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів, витрат на їх утримання; затвердження плану роботи ради та засновування звіту про його виконання.

На пленарних засіданнях ради відбувається:

* затвердження програм соціально-економічного та культурного розвитку відповідних адміністративно-територіальних одиниць, цільових програм, затвердження місцевого бюджету, а також звіту про виконання бюджету;

* встановлення місцевих податків і зборів та розмірів їх ставок;

* утворення позабюджетних цільових коштів, а також звітів про їх використання;

* прийняття рішень щодо випуску місцевих позик;

* вирішення усіх питань щодо приватизації об'єктів комунальної власності;

* вирішення усіх питань щодо регулювання земельних відносин;

* затвердження ставок земельного податку та розмірів плати за користування природними ресурсами;

* надання дозволу на спеціальне використання природних ресурсів місцевого значення;

* прийняття рішень про організацію природно-заповідного фонду місцевого значення;

* надання згоди на розміщення на території села, селища, міста нових об'єктів;

* затвердження місцевих містобудівних програм, генеральних планів забудови населених пунктів;

встановлення правил з питань благоустрою території населеного пункту, забезпечення в ньому чистоти і порядку, торгівлі на ринках, додержання тиші в громадських місцях;

* прийняття рішень з питань боротьби зі стихійним лихом, епідеміями, епізоотіями тощо.

1.2 Компетенція органів місцевого самоврядування в Україні

Компетенція місцевого самоврядування - встановлена нормами Конституції та законів України сукупність прав, обов'язків і предметів відання територіальної громади, органів і посадових осіб місцевого самоврядування, які забезпечують здійснення функцій і завдань місцевого самоврядування.

Сільські, селищні, міські ради виключно на пленарних засіданнях вирішують такі питаннях

1) затвердження регламенту ради;

2) утворення і ліквідації постійних та інших комісій ради, затвердження та зміни їх складу, обрання голів комісій;

3) утворення виконавчого комітету ради, визначення його чисельності, затвердження персонального складу; внесення змін до складу виконавчого комітету та його розпуск;

4) обрання за пропозицією сільського, селищного, міського голови на посаду та звільнення з посади секретаря ради;

5) затвердження за пропозицією сільського, селищного, міського голови структури виконавчих органів ради, загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів, витрат на їх утримання;

6) утворення за поданням сільського, селищного, міського голови інших виконавчих органів ради;

7) затвердження плану роботи ради та заслуховування звіту про його виконання;

8) заснування засобів масової інформації відповідної ради, призначення і звільнення їх керівників;

9) заслуховування звіту сільського, селищного, міського голови про діяльність виконавчих органів ради;

10) прийняття рішення про недовіру сільському, селищному, міському голові;

11) заслуховування звітів постійних комісій, керівників виконавчих органів ради та посадових осіб, яких вона призначає або затверджує;

12) заслуховування повідомлень депутатів про роботу в раді, виконання ними доручень ради;

13) розгляд запитів депутатів, прийняття рішень по запитах;

14) прийняття рішень щодо дострокового припинення повноважень депутата ради в порядку, встановленому законом;

15) скасування актів виконавчих органів ради, які не відповідають Конституції чи законам України, іншим актам законодавства, рішенням відповідної ради, прийнятим у межах її повноважень;

16) прийняття рішення щодо дострокового припинення повноважень сільського, селищного, міського голови у випадках, передбачених цим Законом;

17) визначення відповідно до закону кількісного складу ради;

18) прийняття рішення про проведення місцевого референдуму;

19) прийняття відповідно до законодавства рішень щодо організації проведення референдумів та виборів органів державної влади, місцевого самоврядування та сільського, селищного, міського голови;

20) прийняття рішень про наділення органів самоорганізації населення окремими власними повноваженнями органів місцевого самоврядування, а також про передачу коштів, матеріально-технічних та інших ресурсів, необхідних для їх здійснення;

21) прийняття рішень про об'єднання в асоціації або вступ до асоціацій, інших форм добровільних об'єднань органів місцевого самоврядування та про вихід з них;

22) затвердження програм соціально-економічного та культурного розвитку відповідних адміністративно-територіальних одиниць, цільових програм з інших питань місцевого самоврядування;

23) затвердження місцевого бюджету, внесення змін до нього; затвердження звіту про виконання відповідного бюджету;

24) встановлення місцевих податків і зборів та розмірів їх ставок у межах, визначених законом;

25) встановлення для підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності відповідних територіальних громад, розміру частки прибутку, яка підлягає зарахуванню до місцевого бюджету, та ін.

Компетенція органів місцевого самоврядування у сфері соціально-економічного і культурного розвитку, планування та обліку:

1) підготовка програм соціально-економічного та культурного розвитку сіл, селищ, міст, цільових програм з інших питань самоврядування, подання їх на затвердження ради, організація їх виконання;

2) забезпечення збалансованого економічного та соціального розвитку відповідної території, ефективного використання природних, трудових і фінансових ресурсів;

3) забезпечення складання балансів фінансових, трудових ресурсів, грошових доходів і видатків, необхідних для управління соціально-економічним і культурним розвитком відповідної території, а також визначення потреби у місцевих будівельних матеріалах, паливі;

4) подання до районних, обласних рад необхідних показників та внесення пропозицій до програм соціально-економічного та культурного розвитку відповідно районів і областей, а також до планів підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, розташованих на відповідній території, з питань, пов'язаних із соціально-економічним та культурним розвитком території, задоволенням потреб населення та ін.

Компетенція органів місцевого самоврядування в галузі бюджету, фінансів і цін:

1) затвердження проекту місцевого бюджету; підготовка і подання відповідно до районних, обласних рад необхідних фінансових показників і пропозицій щодо складання проектів районних і обласних бюджетів;

2) встановлення в порядку і межах, визначених законодавством, тарифів щодо оплати побутових, комунальних, транспортних та інших послуг, які надаються підприємствами та організаціями комунальної власності відповідної територіальної громади;

3) здійснення в установленому порядку фінансування видатків з місцевого бюджету та ін.

Компетенція органів місцевого самоврядування у сфері управління комунальною власністю:

1) управління майном, що належить до комунальної власності відповідних територіальних громад;

2) встановлення порядку та здійснення контролю за використанням прибутків підприємств, установ та організацій комунальної власності відповідних територіальних громад;

3) заслуховування звітів про роботу керівників підприємств, установ та організацій комунальної власності відповідних територіальних громад.

Компетенція органів місцевого самоврядування в галузі житлово-комунального господарства, побутового, торговельного обслуговування, громадського харчування, транспорту і зв'язку:

1) управління об'єктами житлово-комунального господарства, побутового, торговельного обслуговування, транспорту і зв'язку, що перебувають у комунальній власності відповідних територіальних громад;

2) облік громадян, які відповідно до законодавства потребують поліпшення житлових умов; розподіл та надання відповідно до законодавства житла, що належить до комунальної власності; вирішення питань щодо використання нежилих приміщень, будинків і споруд, що належать до комунальної власності;

3) реєстрація житлово-будівельних і гаражних кооперативів; прийняття рішень про організацію стоянок автомобільного транспорту, здійснення контролю за їх діяльністю відповідно до закону;

4) вирішення питань водопостачання, відведення та очищення стічних вод; здійснення контролю за якістю питної води;

5) вирішення питань збирання, транспортування, утилізації та знешкодження побутових відходів, знешкодження та захоронення трупів тварин;

6) організація місцевих ринків, ярмарків, сприяння розвитку всіх форм торгівлі;

7) забезпечення утримання в належному стані кладовищ, інших місць поховання та їх охорони.

Компетенція органів місцевого самоврядування у галузі будівництва:

1) організація за рахунок власних коштів і на пайових засадах будівництва, реконструкції і ремонту об'єктів комунального господарства та соціально-культурного призначення, житлових будинків, а також шляхів місцевого значення;

2) визначення у встановленому законодавством порядку відповідно до рішень ради території, вибір, вилучення (викуп) і надання землі для містобудівних потреб, визначених містобудівною документацією;

3) надання дозволу на спорудження об'єктів містобудування незалежно від форм власності та ін.

Компетенція органів місцевого самоврядування у сфері освіти, охорони здоров'я, культури, фізкультури і спорту:

1) управління закладами освіти, охорони здоров'я, культури, фізкультури і спорту, оздоровчими закладами, які належать територіальним громадам або передані їм, молодіжними підлітковими закладами за місцем проживання, організація їх матеріально-технічного та фінансового забезпечення;

2) забезпечення регулярного безкоштовного підвезення до місця навчання і додому школярів;

3) організація медичного обслуговування та харчування у закладах освіти, культури, фізкультури і спорту, оздоровчих закладах, які належать територіальним громадам або передані їм.

Компетенція органів місцевого самоврядування у сфері регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища:

1) встановлення ставки земельного податку, розмірів плати за користування природними ресурсами, вилучення (викупу), а також надання під забудову та для Інших потреб земель, що перебувають у власності територіальних громад;

2) підготовка і затвердження проектів місцевих програм охорони довкілля;

3) справляння плати за землю та ін.

Компетенція органів місцевого самоврядування у сфері соціального захисту населення:

1) встановлення за рахунок власних коштів і благодійних надходжень додаткових до встановлених законодавством гарантій щодо соціального захисту населення;

2) вирішення питань про надання допомоги інвалідам, ветеранам війни та праці, сім'ям загиблих (померлих або визнаних такими, що пропали безвісти) військовослужбовців, а також військовослужбовців, звільнених у запас (крім військовослужбовців строкової служби) або відставку, інвалідам з дитинства, багатодітним сім'ям у будівництві індивідуальних житлових будинків, проведенні капітального ремонту житла;

3) організація для малозабезпечених громадян похилого віку, інвалідів будинків-інтернатів побутового обслуговування, продажу товарів у спеціальних магазинах і відділах за соціально доступними цінами, а також безоплатного харчування та ін.

Компетенція органів місцевого самоврядування щодо забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян:

1) сприяння діяльності органів суду, прокуратури, юстиції, служби безпеки, внутрішніх справ та адвокатури;

2) створення комунальних аварійно-рятувальних служб;

3) створення резервного фонду для ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру;

4) здійснення державної реєстрації підприємств та інших суб'єктів підприємницької діяльності, розташованих на відповідній території, а також положень про організації орендарів.

Отже, органи місцевого самоврядування у межах законодавчо визначеної компетенції вирішують широке коло питань у різних сферах суспільного життя.

1.3 Особливості організації місцевої влади в місті Києві

Як випливає з положень ч. 2 ст. 140 Конституції України, здійснення місцевого самоврядування в місті Києві має свої особливості, що визначаються окремими законами України. Зокрема, особливості здійснення місцевого самоврядування в місті Києві визначаються Законом України “про столицю України -- місто-герой Київ”. Цей Закон визначає спеціальний статус міста Києва як столиці України. Столичний статус міста покладає на органи місцевого самоврядування додаткові обов'язки та гарантує цим органам надання з боку держави додаткових прав. тож здійснення столичних функцій забезпечується органами місцевого самоврядування у місті Києві та гарантується державою.

Місцеве самоврядування у місті Києві здійснюється територіальною громадою міста як безпосередньо, так і через Київську міську раду, районні в місті ради та їх виконавчі органи.

Система місцевого самоврядування у місті Києві включає:

Ш територіальну громаду міста;

Ш міського голову;

Ш міську раду;

Ш виконавчий орган міської ради;

Ш районні ради;

Ш виконавчі органи районних у місті рад;

Ш органи самоорганізації населення.

У місті Києві діють представницькі органи місцевого самоврядування -- Київська міська рада та районні в місті ради. У складі Київської міської ради діє Президія, яка є дорадчим органом ради, який попередньо готує узгоджені пропозиції і рекомендації з питань, які передбачається внести на розгляд ради. рішення президії мають рекомендаційний характер. до складу президії ради входять міський голова, його заступник по роботі в раді, голови постійних комісій ради, уповноважені представники депутатських груп і фракцій.

Київська міська та районні в місті ради мають власні виконавчі органи, які утворюються відповідно Київською міською радою, районними в місті радами, підзвітні та підконтрольні відповідним радам. Виконавчим органом Київської міської ради є виконавчий комітет Київської міської ради, а також відділи, управління та інші створювані Київською міської радою виконавчі органи.

Київський міський голова є головною посадовою особою територіальної громади міста Києва. Київський міський голова обирається шляхом прямих виборів відповідно до Закону України “Про вибори депутатів Верховної ради Автономної республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів”. Київський міський голова очолює виконавчий комітет Київської міської ради, головує на її засіданнях.

Київський міський голова, окрім своїх основних повноважень, у зв'язку з забезпеченням здійснення містом Києвом столичних функцій має ряд додаткових повноважень, зокрема:

Ш бере участь у підготовці проектів законів України, актів президента України і Кабінету Міністрів України, відповідних програм, що стосуються міста Києва;

Ш бере участь у вирішенні питань щодо проведення у місті заходів загальнодержавного та міжнародного характеру;

Ш бере участь у засіданнях Кабінету Міністрів України з правом дорадчого голосу при розгляді питань, що стосуються столиці України -- міста Києва;

Ш вносить на розгляд президента України, Кабінету Міністрів України проекти відповідних нормативно-правових актів та інші пропозиції з питань, що стосуються міста Києва як столиці України;

Ш бере участь у вирішенні питань щодо розміщення у місті Києві державних органів, представництв інших держав та міжнародних організацій, а також у протокольних заходах, що стосуються міста Києва;

Ш вносить до відповідних органів виконавчої влади пропозиції щодо передачі до сфери управління Київської міської ради, передачі або продажу у комунальну власність територіальної громади міста Києва чи районів у місті Києві підприємств, організацій, установ, їх структурних підрозділів та інших об'єктів, що належать до державної або інших форм власності, а також часток (акцій, паїв), що належать державі в акціо­нерних товариствах, розташованих на території міста Києва, якщо вони мають важливе значення для забезпечення виконання містом Києвом столичних функцій;

Ш дає згоду на призначення та звільнення керівників підприємств та міських органів виконавчої влади подвійного підпорядкування;

Ш погоджує питання щодо створення, перепрофілювання або ліквідації підприємств та організацій загальнодержавного значення, розташованих на території міста Києва;

Ш одержує інформацію щодо діяльності всіх підприємств, установ та організацій на території міста, незалежно від їх підпорядкування і форм власності, в частині, що стосується життєдіяльності міста Києва, та впливає на виконання містом Києвом столичних функцій.

Київська міська рада утворює секретаріат ради, який здійснює організаційне, правове, інформаційне, аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності ради, її органів, депутатів, сприяє здійсненню Київською міською радою взаємодії з міською державною адміністрацією та районними радами в місті Києві.

Секретаріат Київської міської ради за посадою очолює заступник міського голови -- секретар міської ради. Заступник міського голови -- секретар Київської міської ради обирається радою з числа її депутатів і здійснює функції та повноваження, передбачені Законом України “про місцеве самоврядування в Україні”.

Перший заступник та заступники голови Київської міської державної адміністрації, повноваження яких стосуються сфери виконавчої влади, призначаються на посади та звільняються з посад Київським міським головою за погодженням відповідно з президентом України та Кабінетом Міністрів України. призначення та звільнення з посад заступників голови Київської міської державної адміністрації з питань здійснення самоврядних повноважень Київський міський голова погоджує лише з Київською міською радою.

Таким чином, особливостями здійснення місцевого самоврядування в місті Києві є те, що:

а) місцеве самоврядування в місті Києві здійснюється територіальною громадою міста Києва як безпосередньо, так і через Київську міську раду, районні у місті ради та їх виконавчі органи;

б) представницькими органами місцевого самоврядування у місті Києві є Київська міська рада та районні у місті ради;

в) Київська міська та районні у місті Києві ради мають власні виконавчі органи, які утворюються відповідно Київською міською радою, районними в місті радами, підзвітні і під контрольні відповідним радам;

г) Київський міський голова є головою Київської міської ради, що обирається населенням міста Києва шляхом прямих виборів, очолює виконавчий комітет міської ради і головує на її засіданнях, а також одночасно є головою Київської міської державної адміністрації, що призначається президентом України відповідно до Конституції України за поданням Кабінету Міністрів України.

2. Аналіз організації роботи Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

2.1 Особливості організації роботи Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

Як внутрішньоміську адміністративно-територіальну одиницю Печерський район міста Києва було утворено в 1921 році.

Печерський район розташований в центральній частині міста Києва на правому березі р. Дніпро. Його межі визначені наступними об'єктами: залізничний міст, по залізниці до перетину з Бульваром Дружби Народів; Бульвар Дружби Народів; Либідьська площа, непарна сторона Вул. Червоноармійська, Вул. Хрещатик (за виключенням території Бессарабського ринку, Майдану Незалежності та Європейської площі); Володимирський узвіз по схилу до Паркової алеї; по Парковій алеї, яка веде до Паркового пішохідного мосту; Парковий міст; акваторія р. Дніпро. Таким чином, Печерський район має кордони з Шевченківським, Подільським, Дніпровським (по р. Дніпро) та Голосіївським районами міста.

Територія Печерського району займає 1955,48 га. На ній знаходяться:

- 9 площ - Арсенальна, Слави, Печерська, Лесі Українки, Великої Вітчизняної війни, Івана Франка, Палац спорту, Бессарабська, площа біля Маріїнського палацу;

- 6 бульварів - Лесі Українки, Дружби Народів, Ліхачова, вздовж Паркової дороги, Липський, по вул. Басейній;

- 2 шосе - Залізничне, Набережне;

- 205 Вулиць, узвозів, проїздів, площ, провулків;

- 26 скверів, 7 парків - Хрещатий парк, Міський сад, Маріїнський парк, парк Вічної Слави, парк Аскольдова могила, Наводницький парк, Печерський ландшафтний парк.

Населення району

Загальна кількість наявного населення Печерського району міста Києва станом на 5 грудня 2001 року за уточненими даними Всеукраїнського перепису населення становила 131,1тис. осіб, в тому числі 61,3тис. - чоловіки; 69,8тис. - жінки. Чисельність населення, яке постійно мешкає в Печерському районі міста Києва становила 124,8тис. осіб, в тому числі 58,9тис. - чоловіки; 67,9тис. - жінки.

При затвердженні бюджету міста Києва на 2013 рік був затверджений індикативний обсяг доходів загального фонду в сумі 2036,7 млн.грн. Фактично за 2013 рік мобілізовано до бюджету міста Києва - 1825,1 млн.грн., що становить 89,6% до затвердженого плану. У порівнянні з 2012 роком надходження збільшились на 101,0 млн.грн.

Печерський район - один із центральних районів міста Києва, територіально найменший, але забезпечує 17,8% (1825,1 млн.грн.) загального обсягу надходжень до місцевого бюджету м.Києва.

Обсяг податкових надходжень по Печерському району у розрахунку на одиницю населення складає 12470,9 грн., що є найвищим показником серед районів міста.

Основними бюджетоутворюючими джерелами загального фонду бюджету міста Києва по Печерському району є податок з доходів фізичних осіб та плата за землю, які в структурі доходів складають 85,3% та 12,3% відповідно.

В той же час слід відмітити, що Печерський район забезпечив за 2013 рік близько 23% (1557,5 млн.грн.) всіх фактичних надходжень ПДФО до бюджету міста Києва.

Ще одним з основних бюджетоутворюючих податків є плата за землю. У минулому році при плані 272,2 млн.грн. до міського бюджету по Печерському району надійшло 225,3 млн.грн., що склало 82,8% до річного плану.

На території Печерського району знаходяться:

886 житлових будинків багатоповерхової забудови всіх форм власності, в тому числі:

o 681 комунальні;

o 29 житлово-будівельні кооперативи (ЖБК);

o 53 амостійних об'єднання співвласників багатоквартирного будинку (ОСББ);

Також, на території району розташовані 1015 будинків малоповерхової приватної забудови.

Структура Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

Апарат:

Ш Відділ з питань кадрової роботи та державної служби

Ш Організаційний відділ

Ш Сектор з питань оборонної та мобілізаційної роботи

Ш Сектор з питань охорони праці

Ш Сектор екології

Ш Юридичний відділ

Ш Відділ організації діловодства

Ш Відділ контролю

Ш Відділ бухгалтерського обліку та звітності

Ш Відділ адміністративно-господарського забезпечення

Ш Відділ роботи із зверненнями громадян

Ш Відділ інформаційних технологій

Ш Відділ ведення Державного реєстру виборців

Ш Архівний відділ

Ш Відділ економіки

Ш Відділ (центр) надання адміністративних послуг

Ш Відділ торгівлі та споживчого ринку

Ш Відділ контролю за благоустроєм

Ш Відділ обліку та розподілу житлової площі

Ш Відділ з питань внутрішньої політики та зв'язків з громадськістю

Ш Відділ будівництва, архітектури та землекористування

Ш Відділ з питань майна комунальної власності

Ш Відділ взаємодії з правоохоронними органами та з питань запобігання та виявлення корупції

Ш Сектор з питань регуляторної політики та підприємництва

Підрозділи, які мають статус юридичної особи:

Ш Управління житлово-комунального господарства

Ш Управління з питань надзвичайних ситуацій

Ш Управління освіти

Ш Управління охорони здоров'я

Ш Управління праці та соціального захисту населення

Ш Відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини

Ш Фінансове управління

Ш Відділ у справах сім'ї, молоді та спорту

Ш Служба у справах дітей

Ш Центр соціальних служб для сімі'ї, дітей та молоді

2.2 Оцінка ефективності роботи Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

Оцінка результатів діяльності (Печерський район м. Києва)

На виконання розпорядження Виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 11.03.2011 „Про запровадження рейтингової оцінки діяльності районних в місті Києві державних адміністрацій” (з урахуванням внесених впродовж останніх років змін та доповнень) проведено розрахунок оцінки результатів діяльності Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

Сфери соціально-економічного розвитку

Січень-червень 2014

Економічний розвиток

1

Інвестиційна, наукова та інноваційна діяльність

1

Державні фінанси

4

Підтримка бізнесу

1

Споживчий ринок

9

Житлово-комунальне господарство

7

Соціальний розвиток, ринок праці та рівень злочинності

9

Освіта (щорічна оцінка)

Щорічна оцінка

Охорона здоров'я

8

Загальна оцінка

4

Бюджетно-фінансова політика

До Зведеного бюджету за січень-червень 2014 року мобілізовано коштів в сумі 4110,6 млн. грн. Темп росту складає 99,0% (4151,3 млн. грн. на 01.07.2013; - 40,7 млн. грн.)

До Державного бюджету за січень-червень 2014 року надійшло 3313,5 млн. грн. Темп росту, 96,8%. (3409,9 млн. грн. на 01.07.2013; - 96,4 млн. грн. рівня надходжень минулого року).

До місцевого бюджету за січень-червень 2014 року забезпечено надходження 797,0 млн. грн. Темп росту 107,5% (741,3 млн. грн. на 01.07.2013; + 55,7 млн. грн.).

Таблиця 2.1. Аналіз виконання бюджету Печерського району м. Києва за січень-червень 2014 року

План, тис. грн.

Факт, тис. грн.

Виконання,%

Відхилення, тис. грн.

Темп росту,% факт

Доходи бюджету, в т.ч.

983246,6

904650,7

92,0

78595,9

106,5

ПДФО

840487,1

778776,8

92,7

61710,3

108,0

Плата за землю

122525,4

106032,4

86,5

16493,0

98,7

До загального фонду бюджету міста Києва по Печерському району за січень-червень 2014 року надійшло податків і зборів (обов'язкових платежів) у сумі 904 650,7 тис. грн., що становить 92,0% до затверджених індикативних показників січня-червня 2014 року.

В порівнянні з відповідним періодом минулого року темп росту надходжень до бюджету по Печерському району становить 106,5%, або 55196,8 тис. грн. при середньому темпі росту по місту Києву 101,2%.

Печерська районна в місті Києві державна адміністрація спільно з Державною податковою інспекцією, Пенсійним фондом, управлінням статистики, правоохоронними органами продовжує роботу та тримає на постійному контролі питання наповнення доходної частини бюджету, погашення заборгованості із заробітної плати та податку на доходи фізичних осіб (ПДФО).Так у січні - червні 2014 року за наслідками роботи (за оперативними даними):

- погашено заборгованість по виплаті заробітної плати на суму 5562,4 тис. грн., надійшло ПДФО в сумі 1980,0 тис. грн.;

- виявлено 646 неоформлених найманих осіб, залучено до державної реєстрації 236 громадян, сума сплаченого податку 365,0 тис. грн. та інше.

Виконання бюджету розвитку

Об'єми фінансування: всього - 20741,3 грн.

Січень-червень 2014 рік - 1365,9 грн.

Станом на 01.07.2014 до Пенсійного Фонду України мобілізовано коштів в сумі 793,63 млн. грн. Виконання плану січня-червня 2014 по мобілізації коштів до бюджету Пенсійного Фонду України становить 124,66 %.

В порівнянні з відповідним періодом минулого року: за січень - червень 2013 р. (станом на 01.07.2013) надходження становлять 2987,74 млн. грн.

Зменшення надходжень порівняно з минулим роком пов'язано з набуттям чинності з 01.10.2013 Закону України „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України в зв'язку з проведенням адміністративної реформи”, яким функції з адміністрування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування від Пенсійного Фонду України передані до Міністерства доходів і зборів України.

Таблиця 2.2. Основні показники розвитку м. Києва та Печерського району м. Києва в січні-червні 2014 році

Період

Показник

м. Київ

Печерський район м. Києва

Місце серед районів

Січень-березень

2013

Темп зростання обсягу введення в експлуатацію житла до відповідного періоду минулого року,%

101,6

1121,0

1

Січень-травень2014/ Січень-травень2013

Пасажирські перевезення автомобільним транспортом,%

(перевезено пасажирів/пасажирооборот)

98,9/98,2

110,0/77,9

2/9

Січень-травень

2014/

Січень-травень

2013

Вантажні перевезення автомобільним транспортом,%

(перевезено вантажів/ вантажооборот)

103,8/108,4

120,1/142,1

4/2

Січень-березень

2014

Співвідношення кількості створених та ліквідованих робочих місць,%*

_*

_*

_*

Січень-березень

2014

Рівень виконання доходів загального фонду місцевого бюджету до затверджених органами місцевого самоврядування рчних показників,%

92,0

Січень-березень

2014/

Січень-березень

2013

Рівень виконання доходів загального фонду бюджету (без транферів) до відповідного періоду минулого року,%

106,5

січень - березень 2014

Середня заробітна плата грн.,% до січня-березня 2013

106,0

105,9

6

Станом на 01.07.2014

Заборгованість зі сплати єдиного соціального внеску (страхові внески на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування) економічно активних платників, тис. грн.

Темп зростання до початку року,%

Станом на 01.07.2014

5797,0 тис. грн

77,8%

(7450,3 тис. грн. - на 01.01.2014)

Січень-травень

2014

Рівень оплати населення за житлово-комунальні послуги,%

100,7

102,5

2

01.07.2014/

01.01.2014

Темп зростання (зниження) заборгованості населення за спожиті житлово-комунальні послуги,% до початку звітного року

98,1

88,3

1

01.05.2014/

01.01.2014

Приріст чисельності наявного населення,% до початку звітного року

0,1

0,3

2

Станом на

01.04.2014/

01.01.2014

Темп зростання (зменшення) обсягу прямих іноземних інвестицій,% до обсягів на початок звітного року

88,5

90,4

3

Тенденції соціально-економічного розвитку

Промисловість

Промисловий комплекс району складають 86 підприємств, які звітують в управління статистики Печерського району м. Києва за обсягами реалізованої продукції. Серед них підприємствами машинобудування; металургії і обробки металу; харчової та легкої промисловості; целюлозно - паперової; видавничої справи; виробництва гумових і пластмасових виробів; виробництва та розподілення газу та води та інші галузі.

Середньооблікова чисельність штатних працівників промислових підприємств основного кола за червень 2014 р. становить 15247 осіб; в порівнянні з відповідним періодом минулого року чисельність збільшилась на 8,0% (на 1126 осіб).

Загальний обсяг реалізованої промислової продукції (робіт, послуг) за січень-червень 2014 року становить 14795,7 млн. грн. Питома вага в загальному обсязі реалізації промислової продукції по м. Києву за січень- червень 2014 року -- 36,6 %.

Середньомісячна номінальна заробітна плата одного штатного працівника облікового складу у промисловості за червень 2014 року по Печерському району становить 5054,83 грн. В порівнянні з відповідним періодом 2013 року вона зросла на 14,3%.

Із загальної кількості підприємств основного кола промислового комплексу району суттєво збільшили обсяги реалізації продукції 9 підприємств. ТОВ „КЕРНЕЛ-ТРЕЙД”- на 1621,5 млн.грн., ПП „ВЕКТОР М” - на 111,1 млн.грн., ПАТ «КИЇВГАЗ» - 59,3 млн.грн., ТОВ „ЕЛВАТЕХ” - на 23,0 млн.грн., ТОВ СП „Соломія”- на 19,6 млн.грн., КП СПБ „Арсенал” - на 13,8 млн.грн., ТОВ „УНІ-ПАК”- на 16,5 млн.грн., ТОВ „ГРЕЙД” - на 13,7 млн.грн., ТОВ «АСПЕКТ_СЕРВІС» - на 12,5 млн.грню і т.д.

Через відсутність договорів на реалізацію готової продукції та несвоєчасні розрахунки за невиконані роботи за січень-червень 2014 року зменшили обсяги реалізації продукції в порівнянні з цим же періодом 2013 року: ПАТ „Київенерго”- на 695,4 млн.грн., ТОВ „ХУРРЕ УКРАЇНА” - на 21,8 млн.грн., ПАТ „Київський завод „Радар” - на 8,5 млн.грн., ТОВ „Бланк-Прес” - на 6,0 млн.грн., ТОВ „Євровікнобуд” - на 4,9 млн.грн.,ТОВ «СЕЛТОН» - на 13,2 млн.грн.,ТОВ «ВІРОЛ- ГРУП» - на 7,7 млн.грн. і т.д.

Підприємництво

Станом на 01.07.2014 в Єдиному державному реєстрі юридичних та фізичних осіб-підприємців по Печерському району перебуває на обліку 49663 суб'єктів підприємницької діяльності, з них:

- 39412 юридичних осіб-підприємців (проти 36690 станом на 01.07.2013);

- 10252 фізичних осіб-підприємців (проти 9925 станом на 01.07.2013).

Державними реєстраторами відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Печерського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у місті Києві за січень-червень 2014 року проведені такі реєстраційні дії:

- державна реєстрація новоутвореної юридичної особи - 1372 (темп росту складає 101,3% - 1354 особи на 01.07.2013);

- державна реєстрація фізичних осіб - 238 (темп зниження 82,6% - 288 осіб на 01.07.2013).

Вказані реєстраційні дії проведено за принципом "єдиного вікна"

За січень - червень 2014 року (станом на 01.07.2014) через відділ (центр) надання адміністративних послуг Печерського району надано 40199 адміністративних послуг; державними адміністраторами відділу (центру) видано 240 документів дозвільного характеру; надано 316 консультацій.

У відділі (центрі) надання адміністративних послуг надається 69 адміністративних послуг районного та 23 адміністративні послуги міського рівнів, залучено до роботи 10 структурних підрозділів, які надають адміністративні послуги. Державні адміністратори та адміністратори відділу (центру) впродовж червня 2014 року проводили роботу по забезпеченню виконання вимог Законів України „Про адміністративні послуги” та „Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”, здійснювали прийом суб'єктів звернень та надавали консультації. Адміністратори та державні адміністратори працюють в інформаційній системі електронного документообігу та автоматизованого обміну даними „Центр надання адміністративних послуг міста Києва” та проводять постійний моніторинг проходження справ. Відповідно до Закону України „Про адміністративні послуги” адміністратори відділу (центру) здійснюють прийом суб'єктів звернень щодо отримання адміністративних послуг. Графік прийому єдиний для всіх послуг, які надаються адміністратором. Години прийому розроблено з урахуванням вимог Закону та становлять не менше 7 годин на день та 6 днів на тиждень, без перерви на обід. Два рази на тиждень щовівторка та щочетверга адміністраторами центру проводиться прийом до 20 години та щосуботи до 17 години. Адміністраторами приймаються документи по 41 адміністративні послузі.

Торгівля

Станом на 01.07.2014 в районі функціонує 92 продовольчих магазини, в т.ч. 7 супермаркетів; 371 заклад ресторанного господарства; 650 об'єктів непродовольчої торгівлі. В січні-червні 2014 року проведено 68 сільськогосподарських ярмарок.

Зайнятість населення

Станом на 01.07.2014 послугами служби зайнятості скористалися і отримали консультації 5431 громадян, перебувало на обліку в Печерському районному центрі зайнятості (РЦЗ) 664 безробітних громадян. За сприяння державної служби зайнятості працевлаштовані за січень-червень 2014 року 127 чол. - безробітних. Рівень працевлаштування безробітних за направленням РЦЗ складає 19,1%. Одержувало допомогу по безробіттю 564 громадян, нарахована і виплачено допомоги по безробіттю на загальну суму 5075,49 тис. грн.

Рівень зареєстрованого безробіття згідно планів Державних статистичних спостережень середньорічна чисельність працездатного населення у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці) в районному розрізі не розробляється.

Соціальний захист населення

Станом на 01.07.2014 на обліку в управлінні праці та соціального захисту населення Печерської районної в місті Києві державної адміністрації перебуває 5696 одержувачів державної соціальної допомоги, компенсацій та субсидій, передбачених чинним законодавством України. На обліку в Управлінні Пенсійного фонду України у Печерському районі м. Києва перебуває 30605 одержувачів пенсій.

Впродовж січня-червня 2014 року пільговим категоріям (пенсіонерам, інвалідам ВВ війни, ветеранам ВВ війни та праці, малозабезпеченим особам, багатодітним сім'ям, тощо) видано 58 путівок на санаторно-курортне лікування. На облік для отримання путівок на санаторно-курортне лікування зараховано 118 осіб. До Київського міського центру по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат Департаменту соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської держадміністрації) надіслані документи на виплату грошової компенсації замість путівки 14 інвалідам ВВ війни; 9 інвалідам загального захворювання та за самостійне санаторно-курортне лікування 2 ветеранам ВВ війни та праці.

Внесено інформацію до бази даних на санаторно-курортне лікування на 105 осіб.

Видано направлення на Центральну медико-соціальну експертну комісію для визначення права на забезпечення автомобілем безкоштовно чи на пільгових умовах продажу 3 інвалідам. Направлені документи на 2 інвалідів для вирішення питання щодо взяття на облік для забезпечення їх автомобілем.

Видано 189 направлень на безкоштовне забезпечення інвалідів технічними та іншими засобами реабілітації; видано 30 засобів реабілітації; 4 спеціальні засоби для спілкування та обміну інформацією.

За січень - червень 2014 року видано 470 посвідчень пільговим категоріям громадян; 5 особам встановлено статус без видачі посвідчення. Крім того, видано 33 вкладок до посвідчень. Підтверджено правовий статус "Дитина війни" 209 особам. Видано талони на пільговий проїзд 53 ветеранам ВВ війни.

Направлені документи до Департаменту соціальної політики КМДА щодо влаштування до будинків-інтернатів 4 громадянин з психічними захворюваннями та 2 громадянин похилого віку.

Спеціалістами управління праці та соціального захисту населення в Управлінні Пенсійного фонду України у Печерському районі м. Києва перевірено 1845 пенсійних справ, виявлено 32 порушення.

На виконання міської цільової програми "Турбота. Назустріч киянам" на 2011-2015 роки", затвердженої рішенням Київської міської ради від 17.02.2011 р. № 19/5406 починаючи з 08.05.2012 р. управлінням праці та соціального захисту населення Печерської районної в місті Києві державної адміністрації приймаються заяви та видаються багатофункціональні електронні пластикові "Картки киянина" окремим категоріям населення м. Києва. Прийнято заяв - 1731, видано "Карток киянина" - 2572.

Впродовж січня - червня 2014 року призначено 2537 державних соціальних допомог, компенсацій та субсидій особам різних категорій відповідно до чинного законодавства (діючих справ на 01.07.2014 -5113).

Видано довідок про отримання (неотримання) державної соціальної допомоги 612 особам.

Призначено 1281 допомогу та компенсацію, передбачених чинним законодавством, громадянам, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС.

На засіданні Комісії з питань субсидій при Печерській районній в місті Києві державній адміністрації розглянуто 67 заяв мешканців району на призначення їм житлових субсидій, з них: призначено субсидію 66 сім'ям. Видано повідомлень про надання (ненадання) житлових субсидій 1085 особам.

До Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги, включено 28266 справи в паперовому та електронному вигляді.

Загальна кількість пільговиків разом з членами їх сімей, які користуються пільгою на сплату житлово-комунальних послуг, станом на 01.07.2014 становить 19328 осіб; сума знижки - 10373,3 тис. грн. За звітний період нараховані пільги 5351 особам на послуги зв'язку на 1046,2 тис. грн. За рахунок субвенції з державного бюджету погашено борги минулих років за послуги зв'язку на 864,8 тис. грн.. За спожиті пільговими категоріями громадян енергоносії профінансовані субвенцією з державного бюджету на 11539,4 тис. грн., з них погашено борги минулих років на суму 1858,3 тис. грн.

Відповідно до рішення Київської міської ради від 02.10.2013 № 26/9614 «Про внесення змін до деяких рішень Київської міської ради», яким передбачено надання матеріальної допомоги окремим категоріям громадян, визначеним у міській цільовій програмі «Турбота. Назустріч киянам» на 2011-2015 роки», для сплати за їх заявою членських внесків до лікарняної каси в установленому порядку, до Київського міського центру по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат Департаменту соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) для проведення відповідних виплат направлено справи: 29 - особи, які мають статус інвалідів, учасників бойових дій в р. Афганістан, та осіб, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС; 37- вагітні жінки.

Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника по району за січень - грудень 2013 року становила 5625,00 грн., що на 12,3% перевищує заробітну плату по місту Києву (5007,00 грн.). В порівнянні з відповідним періодом минулого року показник зріс на 8,4% (5189,00 грн.). Рівень заробітної плати по району в 4,6 разів перевищує встановлений в Україні з 01.12.2013 прожитковий мінімум в сумі 1218 грн. на одну працездатну особу та в 4,6 разів перевищує встановлений в сумі 1218 грн. розмір мінімальної заробітної плати.

Відповідно до статистичних даних на 01.07.2014 заборгованість із виплати заробітної плати мають 8 підприємств, з них 7 економічно-активних підприємств та 1 банкрут «ТОВ «Поверхность Спорт-ТВ»» в сумі 16105,4 тис. грн. Серед 7 економічно-активних підприємств 6 державних (ДП „Завод „Арсенал”; ДП „НДІ „Буран”; ДП „Об'єднання спортивно-господарських споруд”; ДП НДІ „Квант”; інститут «УкрНДІпроектреставрація», ПАТ Київський завод «Радар») в сумі 13882,0 тис. грн. Структура боргу Печерського району в загальній сумі заборгованості із виплати заробітної плати по м. Києву становить 25,9%. Моніторинг стану справ із виплати заробітної плати на підприємствах, в установах та організаціях району проводиться щотижнево. Розпорядженням голови Печерської районної в місті Києві державної адміністрації від 21.08.2013 № 451 створена комісія з питань погашення заборгованості із виплати заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат та питань легалізації виплати заробітної плати і зайнятості населення в Печерському районі. В січні-червні 2014 року було проведено 11 засідань, заслухано 54 керівників проблемних підприємств; підготовлено 54 рекомендацій та пропозицій керівникам; для відповідного реагування направлено до правоохоронних та контролюючих органів 83 листи.

Інформація по підприємствах - боржниках щотижнево надається до прокуратури Печерського району м. Києва Також інформація щодо заборгованості із виплати заробітної плати на державних підприємствах-боржниках, які відносяться до обороно-промислового комплексу, надсилається прокурору Центрального регіону України з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері-державному раднику юстиції Війтєву Ю.М., для вжиття заходів відповідного реагування.

Станом на 01.07.2014 управлінням праці та соціального захисту населення Печерської районної в місті Києві державної адміністрації:


Подобные документы

 • Правові засади діяльності місцевих державних адміністрацій. Особливості діяльності Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації. Організація роботи юридичного відділу. Основні завдання та обов’язки відділу роботи із зверненнями громадян.

  отчет по практике [37,6 K], добавлен 27.10.2013

 • Мета і принципи державної кадрової політики в Україні. Основні підходи до реформування державної служби в Україні. Формування кадрового резерву органів виконавчої влади. Роль Молодіжної адміністрації Івано-Франківської області у формуванні молодих кадрів.

  дипломная работа [532,4 K], добавлен 20.01.2011

 • Характеристика місцевого органа виконавчої влади. Структура Новотроїцької районної державної адміністрації, її основні завдання. Нормативно-правові засади діяльності. Опис структурного підрозділу. Посадові інструкції. Аналіз зведеного районного бюджету.

  отчет по практике [32,2 K], добавлен 14.11.2008

 • Історія та головні етапи розвитку базових засад інформаційного суспільства в Україні. Суть та місце інформаційно-аналітичної складової в діяльності органів державної влади, її цілі та значення на сучасному етапі, доцільність та необхідність посилення.

  реферат [22,0 K], добавлен 28.05.2014

 • Сутність органів влади; їх формування та соціальне призначення. Загальна характеристика конституційної системи України. Особливості органів виконавчої, судової та законодавчої влади. Поняття, види, ознаки державної служби та державного службовця.

  курсовая работа [289,7 K], добавлен 24.03.2014

 • Фактори ефективного функціонування органів державної влади в Україні. Діяльність Міністерства праці та соціальної політики України. Проблеми адміністративно-правового статусу Державної служби зайнятості України в процесі реалізації державної політики.

  реферат [20,6 K], добавлен 28.04.2011

 • Основні напрямки правоохоронної діяльності. Компоненти поняття судової влади в Україні, засади її організації, повноваження та атрибути. Роль суду як органу державної влади. Структура судової системи України. Система засад здійснення судочинства.

  реферат [17,4 K], добавлен 21.03.2009

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.