Цивільна оборона

Організація цивільної оборони: планування заходів, підготовка населення. Надзвичайні ситуації: оцінка обстановки, захист людей, ліквідація наслідків; стійкість роботи промислових об’єктів. Українське законодавство і міжнародне право з питань ЦО.

Рубрика Безопасность жизнедеятельности и охрана труда
Вид учебное пособие
Язык украинский
Дата добавления 02.02.2011
Размер файла 109,7 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

55

27

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ “ОСТРОЗЬКА АКАДЕМІЯ”

ЦИВІЛЬНА ОБОРОНА

Навчально-методичний посібник

М.В. Грищук

Острог-2004

ІДК 355. 58

Г 85

Грищук М.В. Цивільна оборона: навчально-методичний посібник - Острог: Національний університет “Острозька академія” 2004. с.

Мета даного методично-навчального посібника - допомогти студентам у підготовці до практичних занять, заліків, написання рефератів та іспитів відповідно до навчальної програми нормативної дисципліни “Цивільна оборона” для вищих закладів освіти, затвердженої Міністерством освіти і науки України.

Рецензенти:

Доктор технічних наук, професор О.В. Сидорчук

Кандидат медичних наук, доцент М.П. Кушнір

ISBN 966-7631-64-8

ЗМІСТ

Теми лекцій

Теми практичних робіт

Тематика рефератів, завдань для домашніх контрольних робіт

Питання на іспит

Рейтинг

Тема 1. Організація цивільної оборони в сучасних умовах

Тема 2. Надзвичайні ситуації

Тема 3. Захист населення у надзвичайних ситуаціях

Тема 4. Ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій

Тема № 5. Оцінка обстановки у надзвичайних ситуаціях

Тема №6. Стійкість роботи промислових об'єктів у надзвичайних

ситуаціях.

Тема №7. Планування заходів та підготовка населення з цивільної

оборони

Література

Тема 1. Організація цивільної оборони в сучасних умовах

1.1 Українське законодавство про ЦО

1.2 Основні положення міжнародного права з питань захисту людей

1.3 Цивільна оборона України

1.3.1 Державна система Цивільної оборони

1.3.2. Організаційна будова

1.3.3 Організація ЦО на об'єктах господарської діяльності

1.3.4 Війська цивільної оборони

1.3.5 Спеціалізовані формування

1.3.6 Невоєнізовані формування

1.3.7 Постійні комісії з надзвичайних ситуацій при виконавчих органах влади.

1.3.8 Єдина державна система органів виконавчої влади з питань запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного і природного характеру.

Тема 2. Надзвичайні ситуації

2.1 Визначення

2.2 Класифікація

2.3 Причини виникнення надзвичайних ситуацій в Україні

2.4 Види надзвичайних ситуацій

Тема 3. Захист населення у надзвичайних ситуаціях

3.1. Законодавство.

3.2. Державне регулювання і контроль захисту населення і територій

3.3. Основні способи захисту населення в надзвичайних ситуаціях

3.2.1 Інформування та оповіщення

3.2.2 Спостереження

3.2.3 Укриття у захисних спорудах

3.2.4 Індивідуальні засоби захисту

3.2.5 Евакуація

3.4 Прилади радіаційної, хімічної розвідки та дозиметричного контролю

3.5 Медичний захист

Тема 4. Ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій

4.1 Сутність РІНР

4.2 РІНР при аваріях на радіаційно-небезпечних об'єктах

4.3 РІНР при аварії на ХНО

4.4 РІНР в осередку бактеріологічного (біологічного) ураження

4.5 РІНР в осередках комбінованого ураження

4.6 РІНР в районах стихійного лиха

4.7 Заходи безпеки при проведенні РІНР

4.8 Харчування особового складу невоєнізованих формувань ЦО

4.9 Життєзабезпечення населення у надзвичайних ситуаціях

4.10 Захист сільськогосподарської продукції і тварин

4.11 Спеціальна обробка

4.12 Дезактивація

4.13 Дегазація

4.14 Дезінфекція

4.15. Захист продуктів харчування, води і їх дезактивація

4.16 Радіація і харчування

Тема 5 Оцінка обстановки

5.1 Оцінка радіаційної обстановки

5.2 Оцінка хімічної обстановки при аваріях на ХНО

5.3 Оцінка стану ураження міст та населених пунктів

5.4 Оцінка інженерної обстановки на об'єкті господарської діяльності

5.5 Оцінка інженерного захисту робітників та службовців об'єктів господарської діяльності

5.6 Прогнозування та оцінка пожежної обстановки на об'єктах

Тема 6. Стійкість роботи промислових об'єктів у надзвичайних ситуаціях

6.1 Прискорення темпів науково-технічного прогресу

6.2 Сутність стійкої роботи об'єктів господарської діяльності та основні шляхи їх підвищення

6.3 Вимоги норм проектування інженерно-технічних заходів у цивільній обороні

6.4 Розміщення об'єктів і планування міст

6.5. Розміщення атомних станцій

6.6 Розміщення об'єктів, що мають СДОР, вибухові і пальні речовини.

6.7 Розміщення інших господарських об'єктів

6.8 Планування і забудова міст

6.9 Підприємства і інженерні системи

6.10 Водопостачання

6.11 Газопостачання

6.12 Електропостачання

6.13 Гідротехнічні споруди

6.14 Транспортні споруди і станції

6.15 Організація і проведення досліджень з оцінки стійкості об'єкта

Тема 7. Планування заходів та підготовка населення з цивільної оборони

7.1 План дій

7.2 Організація навчання населення з цивільної оборони

7.2.1 Підготовка керівного складу

7.2.2 Підготовка командно-керівного та рядового складу невоєнізованих формувань.

7.2.3 Основний склад формувань

7.2.4 Підготовка робітників, службовців, які не входять до складу формувань

7.2.5 Підготовка населення, яке не зайняте у сфері виробництва та обслуговування

7.2.6 Програми підготовки для студентів і учнів

ПРАКТИЧНІ РОБОТИ

Практичне заняття 1. Тема. Надзвичайні ситуації та способи їх вирішення

Практичне заняття 2. Тема. Планування роботи цивільної оборони

Тема реферату або домашньої контрольної роботи вибирається за останніми двома цифрами залікової книжки додаючи до цього порядковий номер студента у списку групи. Якщо отримана цифра більше 39 то варіант беруть по останній одержаній цифрі. Наприклад: номер заліковки 2239, порядковий номер у списку групи - 13 тоді до 39 додаємо13 і отримуємо суму 52, номер варіанта буде 2. На титульній сторінці реферату або домашньої контрольної роботи мають бути написані прізвище та ініціали студента, номер його залікової книжки, порядковий номер у списку групи, назва групи, назва дисципліни, номер варіанта. Реферат або контрольну треба здати на кафедру, не пізніше, як за десять днів до початку сесії, після рецензування викладачем студент має переглянути роботу та враховуючи зауваження допрацювати.

Реферат або контрольна оцінюється за слідуючи ми критеріями: логічності плану; повноти і глибини розкриття теми; наявності таблиць, рисунків; відображення практичного досвіду роботи; актуальності.

ТЕМАТИКА РЕФЕРАТІВ, ЗАВДАНЬ ДО ДОМАШНІХ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

1. Женевські конвенції - гарантія захисту прав людини.

2. ЦО зарубіжних країн

3. Завдання та терміни ЦО згідно з Женевськими конвенціями

4. Закон України “Про цивільну оборону” - гарантія захисту від незвичайних ситуацій

5. Система цивільної оборони України та її основне завдання

6. Сили Цивільної оборони, методика створення, призначення та основні завдання

7. Глобальні проблеми людства та основні напрямки стратегії техногенної безпеки в найближчий час

8. Основні завдання захисту населення і територій під час НС

9. Сутність рятувальних та інших невідкладних робіт

10. Оцінка обстановки у надзвичайних ситуаціях

11. Стійкість роботи промислових об'єктів у надзвичайних ситуаціях

12. Захист населення від зброї масового ураження

13. Евакуація

14. Дії населення при стихійному лихові

15. Самодопомога та перша медична допомога у надзвичайних ситуаціях

16. Дії населення під час надзвичайних ситуацій

17. Бактеріологічна зброя

18. Засоби індивідуального захисту

19. Сигнали цивільної оборони

20. Цивільна оборона - зміст, характеристика, особливості вивчення

21. Інженерний захист населення

22. Цивільна оборона в різних галузях України

22. Надзвичайні ситуації мирного часу

23. Надзвичайні ситуації військового часу

24. Характеристика осередків ураження

25. Роль міжнародних організацій в організації захисту населення

26. Види та основні властивості біологічних засобів, що використовуються в сучасних війнах

27. Джерела, зони дії та рівні забруднень навколишнього середовища у разі аварій на АЕС та ХНО

28. Захист сільськогосподарських рослин та тварин від ураження

29. Ядерна загроза

30. Основні заходи щодо проведення навчання з цивільної оборони серед населення

31. Хімічна зброя

32. Соціально-політичні конфлікти

33. Загальні засади організації цивільної оборони в Україні

34. Дії населення в надзвичайних ситуаціях у мирний і воєнний час

35. Заходи по запобіганню виникнення та мінімізації наслідків надзвичайних ситуацій

36. Прискорення темпів науково-технічного прогресу та Цивільна оборона

37. Планування заходів з Цивільної оборони

38. Питання організації харчування, інформації, побутового та медичне обслуговування для життєзабезпечення населення у надзвичайних ситуаціях

39. Основні напрямки і методи морально-психологічної підготовки населення та особового складу формувань ЦО

40. Пожежні формування і ЦО

Рейтинг:

Стаціонар: відвідування - 10 бал. практичні - 15 бал. контрольна робота - 15 бал. активність - до 10 бал. іспит або залік - 50 бал

Інплан: реферат - 40 бал. іспит або залік - 60 бал.

Заочне відділення: відвідування - 10 бал. практична - 15 бал. контрольна або реферат 25 бал. іспит або залік - 50 бал

ЗАПИТАННЯ НА ІСПИТ

1. Дайте загальну характеристику надзвичайних ситуацій, що мали місце в Україні протягом останніх років.

2. Опишіть можливість виникнення надзвичайних ситуацій в Україні зв'язаних з: сейсмоактивними зонами, зсувами, обвалами та осипами, гідрологічними явищами селевими процесами, паводками, сильними дощами.

3. Дайте характеристику першої і другої Женевської конвенції.

4. Дайте характеристику третьої Женевської конвенції.

5. Дайте характеристику четвертої Женевської конвенції.

6.Дайте характеристику Додаткових Протоколів Женевської конвенції.

7. Опишіть спеціальний міжнародний знак для обладнання споруд, що несуть у собі небезпечні сили та міжнародний розпізнавальний знак ЦО.

8. Дайте визначення, сферу застосування, висвітліть завдання та терміни ЦО згідно з Женевськими конвенціями.

9. Державна система цивільної оборони України.

10. Коли було прийнято Закон України “Про цивільну оборону”, дайте характеристику основних розділів і статей

11. Що складає систему цивільної оборони і яке основне завдання цивільної оборони України.

12. Який проводиться комплекс заходів по захисту населення від наслідків стихійного лиха, аварій, катастроф, вибухів, пожеж.

13.Як організовується робота штабу цивільної оборони, та на що вона направлена.

14. Які створюються служби ЦО, та від чого залежить їх кількість на об'єктах виробництва, хто очолює створені служби.

15. Вкажіть основні сили Цивільної оборони, як і де вони створюються, їх призначення та основні завдання.

16. Назвіть основні принципи діяльності військ ЦО, їх права й обов'язки.

17. Цивільна оборона України.

18. Вкажіть як проводиться комплектування військ ЦО та з чийого дозволу, кому підпорядковуються

19. Які основні завдання спеціалізованих формувань.

20. Постійні комісії з надзвичайних ситуацій, їхня мета, завдання, права та склад.

21. Єдина державна система запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру, дата створення, основні завдання, рівні та режими функціонування.

22. Опишіть основні напрямки стратегії техногенної безпеки в найближчий час, напрямки дії та назвіть глобальні проблеми людства.

23. Дайте визначення термінів класифікації надзвичайних ситуацій згідно постанови кабінету Міністрів 1099.

24. Принципи захисту населення і територій у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій.

25. Які основні завдання захисту населення і територій під час НС.

26.В чому заключається державне регулювання та контроль захисту населення і територій.

27. Яке призначення і які є види захисних споруд.

28.В чому суть дозиметричного контролю і що він включає, чим регламентується.

29. Що відноситься до засобів радіаційно-хімічного захисту?

30. Використання засобів індивідуального захисту.

31. Захист від сильнодіючих отруйних речовин.

32. Організація евакуаційних заходів.

33. Медичний захист у НС.

34. Оповіщення населення про загрозу стихійних лих, великих аварій (катастроф) та інших небезпечних ситуацій.

35. Дайте характеристику, та охарактеризуйте порядок роботи приладів хімічної та радіаційної розвідки.

36. Дайте характеристику, та охарактеризуйте порядок роботи приладів дозиметричного контролю.

37. Хто несе відповідальність за організацію ЦО на об'єкті та чим це регламентовано?

38.В чому сутність рятувальних та інших невідкладних робіт, що до них відноситься?

39. Організація і проведення РІНР при аваріях на радіаційно-небезпечних об'єктах.

40. Організація і проведення РІНР При аварії на ХНО з викидом (виливом) сильнодіючих отруйних речовин (СДОР).

41. Організація і проведення РІНР в осередках комбінованого ураження.

42. Особливість аварійних робіт в районах стихійного лиха.

43. Забезпечення проведення рятувальних та інших невідкладних робіт

44. Забезпечення радіаційно-хімічного захисту

45. Матеріальне забезпечення, технічне забезпечення, медичне забезпечення,

46. Заходи безпеки при проведенні РІНР

47. Перерахуйте основні пункти комплексу заходів спрямованих на життєзабезпечення населення у надзвичайних ситуаціях.

48. Як необхідно вирішувати питання організації харчування населення, інформації населення, побутового обслуговування та медичне обслуговування для життєзабезпечення населення у надзвичайних ситуаціях?

49. Як необхідно вирішувати питання організації медичного обслуговування населення, ритуальні послуги, торгівельного обслуговування?

50. Як проводяться протиепізоотичні заходи по захисту сільськогосподарських тварин.

51. Як проводяться захист продуктів харчування та води.

52. Розкрийте сутність спеціальної обробки та дайте визначення її складових.

53. Як проводиться часткова санітарна обробка.

54. Як проводиться повна санітарна обробка та дезактивація?

55. Як проводиться дегазація, дезінфекція?

56. На основі чого розробляється план заходів по ЦО, що вони визначають, якими користуються вихідними даними, коли коригується.

57. Які головні завдання навчання по ЦО, яка система його організації по категоріях.

58. Планування та облік підготовки з ЦО на об'єкті господарської діяльності.

59. Оцінка радіаційної обстановки.

60. Оцінка хімічної обстановки при аваріях на ХНО.

61. Оцінка інженерної обстановки.

62. Прогнозування та оцінка пожежної обстановки на об'єктах.

63. Сутність стійкості роботи об'єктів господарської діяльності та основні шляхи її підвищення.

64. Вимоги норм проектування інженерно-технічних заходів у ЦО.

65. Українське законодавство про ЦО.

71. Організація і проведення досліджень з оцінки стійкості об'єкта.

Рейтинг:

Стаціонар: відвідування - 10 бал. практичні - 15 бал. контрольна робота - 15 бал. активність - до 10 бал. іспит або залік - 50 бал

Інплан: реферат - 40 бал. іспит або залік - 60 бал.

Заочне відділення: відвідування - 10 бал. практична - 15 бал. контрольна або реферат 25 бал. іспит або залік - 50 бал

Тема 1. Організація цивільної оборони в сучасних умовах

1.1 Українське законодавство про ЦО.

1.2 Основні положення міжнародного права з питань захисту людей.

1.3. Цивільна оборона України.

1.3.1 Державна система Цивільної оборони

1.3.2 Організаційна будова

1.3.3 Організація ЦО на об'єктах господарської діяльності

1.3.4 Війська цивільної оборони

1.3.5 Спеціалізовані формування

1.3.6 Невоєнізовані формування

1.3.7 Постійні комісії з надзвичайних ситуацій при виконавчих органах влади.

1.3.8 Єдина державна система органів виконавчої влади з питань запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного і природного характеру

1.1 Українське законодавство про ЦО

Конституція

п.39 ст. 92 виключно законами України визначається правовий режим військового та надзвичайного стану, зон надзвичайної екологічної ситуації;

ст. 34, 35, 64 визначені підстави та правові основи окремих обмежень прав і свобод;

п31 ст. 85, п. 19 ст. 92 компетенція введення військового та надзвичайного стану;

п. 21 ст. 106 повноваження Президента України при введенні в Україні або окремих місцевостях надзвичайного стану;

п. 7 ст. 116. компетенція Кабінету Міністрів України при введенні надзвичайного стану;

Президента

Каб. Мін.

Укази Президента України: «Про заходи щодо забезпечення формування державної ядерної політики та екологічної безпеки» від 9 березня 1995 р.;

«Про заходи щодо впровадження в Україні єдиної системи проведення авіаційних робіт з пошуку і рятування» від 2 вересня 1997 р.;

Розпорядження Президента України: «Про невідкладні заходи щодо надійної та безпечної роботи атомної енергетики» від 7 жовтня 1992 р.

"Про Заходи щодо підвищення рівня захисту населення і територій від НС техногенного і природного характеру". №80 від 9.02.2001р.

"Про систему реагування на НС". №436 від 15.06.2001р.

Постанови: "Про затвердження Положення про цивільну оборону України" .№299 від 10.05.94р.

«Про порядок відшкодування шкоди особам, які постраждали від надзвичайних обставин» від 5 жовтня 1992 р.;

«Про єдину державну систему запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру» від 3 серпня 1998 р.;

«Про порядок фінансування робіт із запобігання і ліквідації надзвичайних ситуацій та Їх наслідків» від 4 лютого 1999 р.

«Про Концепцію створення єдиної державної системи запобігання і реагування на аварії, катастрофи та інші надзвичайні ситуації» від 4 березня 1996 р.

«Про Постійну урядову комісію з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій» від 21 березня 1996 р.

"Про комплексні заходи, спрямовані на ефективну реалізацію державної політики у сфері захисту населення і територій від НС до 2005р.". № 122 від 16.03.2001р.

"Про створення і використання матеріально-технічних ресурсів для запобігання НС та їх наслідків". №308 від 29.03.2001р.

"Про затвердження положення про порядок проведення евакозаходів" №1432 від 26.10.2001р.

Закони

Закон України: "Про цивільну оборону України" у новій редакції ПВР № 2974 -ХІІ- 93 року та №555-ХІV від 24.03.99р.

«Про правовий режим надзвичайного стану» від 6 березня 2000 р.

«Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру» від 8 червня 2000 р.

«Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 28 лютого 1991 р.

«Про використання ядерної енергії і радіаційну безпеку» від 8 лютого 1995р. «Про охорону навколишнього природного середовища» від 25 червня 1991 р.; «Про війська Цивільної оборони України» від 24 березня 1999 р.

"Про правовий режим Надзвичайного стану", ПВР №1550 від 16.03.2000р.

"Про правовий режим Воєнного стану", ПВР №1647 від 6.04. 2000р.

"Про об'єкти підвищеної небезпеки", ПВР №2245-ІІ від 18.01.2001р.

"Про зону надзвичайної екологічної ситуації", ПВР №1908-ІІІ від 13.07.2000р. Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання 1998

У кримінальному праві: п.9 ст. 4 злочини, скоєні з використанням умов громадського лиха, кваліфікуються у бік посилення відповідальності за скоєні дії. У Кримінальному кодексі України передбачені статті, що передбачають покарання за злочини, які призвели до виникнення надзвичайних ситуацій (виникнення аварій, катастроф, епідемій)

У цивільному праві: ст. 57 - наявність надзвичайної ситуації сприятиме виникненню таких тяжких обставин, які можуть потягнути визнання недійсності укладеної угоди; ст. 450 ЦК України передбачає відповідальність за шкоду, заподіяну джерелом підвищеної небезпеки.

1.2 Основні положення міжнародного права з питань захисту людей.

24.10. 1945 р. заснована Організація Об'єднаних націй (ООН)

10.12.1949 р. ООН прийняла Загальну Декларацію прав людини (Хартію прав людини)

12 серпня 1949 р. Чотири Женевські конвенції

8 березня 1977 р. Два Додаткових протоколи до Женевських Конвенцій 1949 р.

Цивільна оборона є виконанням деяких або всіх названих нижче гуманітарних завдань, спрямованих на захист цивільного населення від небезпеки і допомогу в усуненні безпосередніх наслідків воєнних дій або лиха, а також створення умов, необхідних для його виживання.

Такими завданнями є: оповіщення; евакуація; надання сховищ та їх обладнання; проведення заходів із світломаскування, рятувальні роботи, медичне обслуговування, включаючи першу допомогу; боротьба з пожежами; виявлення та визначення небезпечних районів; знезараження та інші подібні заходи захисту; термінове надання житла та постачання; термінова допомога у встановленні та підтриманні порядку в районах лиха; термінове поновлення необхідних комунальних служб; термінове поховання трупів; допомога у збереженні об'єктів, суттєво необхідних для виживання; додаткова діяльність, що є необхідною для здійснення будь-якого з вище наведених завдань, а також планування і організація їх виконання та інші;

4 Женевські конвенції 12 серпня 1949 р

1. Про поліпшення долі поранених та

хворих у діючих арміях.

2. Про поліпшення долі поранених,

хворих та осіб зі складу збройних сил

на морі, які потерпіли корабельну аварію. Забезпечують захист поранених, хворих які користуються заступництвом і захистом їм надається термінова мед. допомога і догляд як і власним пораненим; померлі - розпізнаються, смерть констатується спеціалістами; регламентують захист духовного та медичного персоналу, обладнання та споруд які користуються розпізнавальною емблемою Червоного Хреста та Півмісяця і потрапивши до ворога повинні мати можливість виконувати свої функції, не залучені до цього репатріюються.

3. Про поводження з військовополоненими. Визначає статут комбатанта(військовослужбовця який може стати військовополоненим; регламентує забезпечення їх їжею, одягом житлом, медичною допомогою без примусу до небезпечних робіт та діяльності військового характеру. Звільнення після військових дій. Важкохворі та тяжкопоранені репатрійовуються негайно.

4. Про захист цивільного населення під час війни. Захист особи яку зачепив збройний конфлікт у країні ворога та на окупованій території; їх право на повагу до їх особистості, честі, сімейних прав, релігійних переконань, обрядів, звичок та звичаїв; заборона депортації, вигнання та примусового залучення до праці і особливо неповнолітніх; дозволеність покидати країну ворога

Знак ЦО рівносторонній блакитний трикутник на оранжевому фоні.

Знак для споруд, що несуть в собі небезпечні сили - у вигляді трьох кіл, яскраво-оранжевого кольору на відстані одне від одного рівній одному радіусу.

2- Додаткові протоколи 8 червня 1977 р.

1. Протокол-стосується міжнарод збройних конфліктів: ст.36 -використання нових видів зброї; ст.37 -заборона віроломства і дозвіл військових хитростей; ст.52 - захист цивільних об'єктів, що не можуть бути об'єктом нападу; ст.53 -захист культурних цінностей і місць відправлення культу; ст.59 -місцевість, що не обороняється, при передчасному повідомленні будь який населений пункт окуповується противною стороною при відсутності там комбанантів та бойових засобів; ст.61 дає визначення цивільної оборони її завдань і основних термінів; ст. 62 -загальний захист організацій ЦО; ст. 63 -ЦО на окупованих територіях та міжнародний розпізнавальний знак ЦО; ст.76 та 77 - захист жінок і дітей які користуються собливою повагою і забезпечуються захистом; ст. 78 розглядає питання евакуації дітей яка неможлива без письмової згоди батьків або опікунів і проводиться під наглядом при заповненні анкети з фотографіями, які надсилаються до Центр.довід.агентств Між. Ком. Черв. Хреста

2-гий Протокол ст. 4 - гарантії гуманного звернення; ст.6 - карне переслідування може бути лише на основі рішення суду у присутності звинуваченого, який не може бути змушеним у дачі показань проти самого себе; ст9. - захист медичного та духовного персоналу; ст13. - захист цивільного населення, яке не може бути об'єктом нападу і над ним заборонено насильство; ст. 14 - захист об'єктів, необхідних для виживання цивільного населення (продукти, вода, посіви, підприємства). ст. 15 - захист установок і споруджень утримуючих небезпечні сили. (греблі, дамби, атомні електростанції). ст.16 - захист культурних цінностей і місць відправлення культу

1.3 Цивільна оборона України

Цивільна оборона України є державною системою органів управління сил і засобів, створюваних для організації і забезпечення захисту населення від наслідків надзвичайних ситуацій техногенного, екологічного, природного і військового характеру

1.3.1 Державна система Цивільної оборони:

органи виконавчої влади всіх рівнів, до компетенції яких віднесено функції ЦО

органи повсякденного управління процесами захисту населення у складі міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій, керівництва підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності і підпорядкованості.

сили і засоби, призначені для виконання завдань ЦО

фонди фінансових, медичних, матеріально-технічних ресурсів, передбачених на випадок надзвичайних ситуацій

системи зв'язку, оповіщення й інформаційного забезпечення

Центральний орган виконавчої влади з питань надзвичайних ситуацій і у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи

курси і навчальні заклади підготовки і передпідготовки фахівців та населення з питань Цивільної оборони

служби Цивільної оборони.

1.3.2 Організаційна будова

ЦО України побудована за територіально-виробничим принципом:

територіальний принцип - полягає у у створенні ЦО у масштабі держави і на територіях відповідно до адміністративно-територіального поділу.

виробничий - в організації і функціонування ЦО у всіх галузях зайнятості населення

Органи управління зі справ ЦО, що входять до складу державних адміністрацій, є підрозділами подвійного підпорядкування.

Закон і положення про ЦО визначають повноваження органів органів виконавчої влади, виконавчих органів місцевого самоврядування, керівників підприємств, установ і організацій з питань ЦО

1.3.3 Організація ЦО на об'єктах господарської діяльності

Відповідальність за організацію і стан ЦО несе начальник ЦО - перший керівник

Створються штатні органи управління ЦО на правах основних підрозділів адміністрації підприємства або призначаються окремі штатні працівники.

На радіаційно та хімічно-небезпечних об'єктах та тих які залучаються до виконання завдань ЦО незалежно від чисельності працівників призначається штатний працівник

На керівників потенційно-небезпечних підприємств накладаються обов'язки:

розробка, створення і впровадження локальної системи виявлення зараження й

оповіщення населення у випадку аварії

створення й оснащення й утримання спеціалізованих формувань, готових до ефективних дій у НС

1.3.4 Війська цивільної оборони

Створюються відповідно до Закону України “Про війська цивільної оборони”

підпорядковані штабу ЦО України

формуються відповідно до Закону України “Про війська цивільної оборони”;

1.3.5 Спеціалізовані формування - призначені для виконання специфічних робіт; створюються на трьох рівнях підпорядкованості:

у центральних - за рішенням Кабміну за представленням міністерств та погоджені з МЧС

у АР Крим, областях, Києві та Севастополі - відповідно до чинного законодавства

на об'єктах господарювання - керівництвом при узгодженні з МЧС

1.3.6 Невоєнізовані формування

на підприємствах, установах і організаціях незалежно від форм власності у порядку визначеному Кабміном

зараховують працездатних громадян, за винятком жінок, які мають дітей у віці до восьми років та військовозобов'язаних

окремий підрозділ оснащений технікою

Формування можуть бути:

загального призначення

забезпечення (служб ЦО)

За підпорядкованістю:

територіальні

об'єктові

1.3.7 Постійні комісії з надзвичайних ситуацій при виконавчих органах влади

Створюють на рівнях:

державному

регіональному

районному (міському)

об'єктовому

Завдання:

координація діяльності

участь у формуванні і реалізації державної політики у галузі техногенно-екологічної безпеки.

організація керівництво проведенням робіт з ліквідації НС

1.3.8 Єдина державна система органів виконавчої влади з питань запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного і природного характеру

(Цілі і завдання згідно Закону України “Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру” (2000 р.)

У залежності від обстановки за рішенням владних структур певного рівня встановлюються у межах конкретної території один із режимів функціонування системи захисту населення:

Режим повсякденного функціонування (нормальні умови)

Режим підвищеної готовності (істотне погіршення обстановки)

Режим надзвичайної ситуації (у випадку виникнення НС)

Режим надзвичайного становища (вводиться відповідно до законів України)

Тема 2. Надзвичайні ситуації

2.1 Визначення

2.2 Класифікація

2.3 Причина виникнення надзвичайних ситуацій в Україні

2.4 Види надзвичайних ситуацій

Положення про класифікацію надзвичайних ситуацій. Постанова Кабінету Міністрів України від 15 липня 1998 р. “Про порядок класифікації надзвичайних ситуацій”

2.1 Визначення

Небезпечне природне явище --подія природного походження або результат природних процесів, які за своєю інтенсивністю, масштабом поширення і тривалістю можуть уражати людей, об'єкти економіки та довкілля.

Потенційно небезпечний об'єкт - об'єкт, на якому використовуються, переробляються, зберігаються або транспортуються небезпечні радіоактивні, пожежовибухові речовини та біологічні препарати, гідротехнічні й транспортні споруди, транспортні засоби, а також інші об'єкти, що створюють реальну загрозу виникнення надзвичайної ситуації.

Аварія -- подія техногенного характеру, що створює на об'єкті або території загрозу для життя і здоров'я людей і призводить до руйнування будівель, споруд, обладнання і транспортних засобів, порушення виробничого або транспортного процесу чи завдає шкоди довкіллю.

Катастрофа

велико масштаб-

на аварія чи інша подія, що призводить до тяжких трагічних наслідків.

2.2 Класифікація

природного характеру небезпечні геологічні, метеорологічні, гідрологічні явища, деградація ґрунтів, природні пожежі, зміна стану повітряного басейну, інфекційна захворюваність зміна стану водних ресурсів та біосфери тощо.

техногенного характеру - транспортні аварії пожежі, неспровоковані вибухи чи загрози, аварії з викидом небезпечних чинників, раптове руйнування споруд та будівель, аварії на інженерних мережах і спорудах, гідро-динамічні аварії на греблях, дамбах тощо.

соціально-політичного характеру, пов'язані з протиправними діями терористичного і анти конституційного спрямування: утримання важливих об'єктів, ядерних установок і матеріалів, систем зв'язку та телекомунікацій, повітряного чи морського судна, встановлення вибухових пристроїв у громадських місцях, крадіжка зброї, виявлення застарілих боєприпасів тощо

воєнного характеру, пов'язані з наслідками застосування зброї масового ураження або звичайних засобів ураження, під час яких виникають вторинні фактори ураження населення внаслідок зруйнування атомних та гідроелектричних станцій, складів і сховищ радіоактивних й токсичних речовин і відходів, нафтопродуктів, вибухових, сильнодіючих ядучих речовин, токсичних відходів, транспортних та інженерних комунікацій тощо.

За швидкістю і раптовістю протікання надзвичайної події надзвичайні ситуації класифікуються на:

раптові (вибухи, транспортні аварії, землетруси і т.д.);

з небезпекою, яка швидко розповсюджується (аварія з викидом СДОР, гідродинамічні аварії з утворенням хвиль прориву, пожежі тощо);

з небезпекою, яка поширюється з помірною швидкістю (аварія з викидом радіоактивних речовин, аварія на комунальних системах, виверження вулканів, повені тощо);

з небезпекою, яка повільно поширюється (аварії на промислових очисних спорудах, посухи, епідемії, екологічні небезпечні явища тощо).

Надзвичайні ситуації у своєму розвитку проходять п'ять умовних етапних фаз:

нагромадження відхилень від нормального стану або процесу.

ініціювання надзвичайної події (аварії чи стихійного лиха).

процес надзвичайної події, під час якого відбувається вплив на людей, об'єкти і природне середовище. Практично третя фаза є наслідком і розвитком другої

дії вторинних вражаючих факторів під впливом можливих надзвичайних умов.

ліквідація наслідків надзвичайної ситуації

2.3 Причина виникнення надзвичайних ситуацій в Україні є:

надзвичайне техногенне навантаження території;

значний моральний та фізичний знос основних виробничих фондів більшості підприємств України;

погіршення матеріально-технічного забезпечення, зниження виробничої і технологічної дисципліни

незадовільний стан збереження, утилізації та захоронення високотоксичних, радіоактивних та побутових відходів

ігнорування економічних факторів, вимог, стандартів

недостатня увага керівників відповідних органів державного управління до проведення комплексу заходів, спрямованих на запобігання надзвичайним ситуаціям природного і техногенного характеру та зниження їх наслідків

відсутність сучасних систем управління небезпечними процесами

низька професійна підготовка персоналу та населення до дій в екстремальних умовах

дефіцит кваліфікованих кадрів

низький рівень застосування прогресивних ресурсозберігаючих і екологобезпечних технологій

2.4 Види надзвичайних ситуацій

Надзвичайні ситуації природного характеру:

небезпечні геологічні явища: землетруси, зсуви, обвали, осипи, просади земної поверхні

небезпечні метеорологічні явища: зливи, урагани, сильні снігопади, сильний град, ожеледь

небезпечні гідрологічні явища: повені, паводки, підвищення рівня ґрунтових вод

природні пожежі лісових та торф'яних масивів

масові інфекції та хвороби людей, тварин, рослин

Надзвичайні ситуації екологічного характеру

пов'язані зі зміною суші (вироблення надр і просідання; радіоактивне забруднення; ерозія, засолення, заболочування; переповнення смітників)

пов'язані зі зміною складу і властивостей атмосфери ( підвищення ГДК, температурні інверсії над містами; кисневий голод у містах; підвищення ГДК шуму; кислотні опади; руйнування озонного шару; зміна прозорості атмосфери

пов'язані зі зміною стану гідросфери

пов'язані зі зміною складу біосфери (зникнення окремих видів; масова загибель тварин, або рослин на великій території; втрата здатності до відновлення.

Техногенного характеру

Транспортні аварії

Раптова зупинка роботи або

порушення

установленого

процесу виробництва

на об'єкті,

яка призводить

до пошкодження

абознищення матеріальних цінностей, травмування або загибелі людей. Нега тивний психологічний вплив.

Радіаційно-небезпечні об'єкти. (атомні електростанції, виготовлення і переробка ядерного палива; поховання радіоактивних відходів, науково-дослідні організації, ядерні установки на транспорті)

Хімічно-небезпечні об'єкти. хімкомбінати, нафтопереробні; холодильні установки, водонакопичувачі та каналізаційні станції, залізничні станції і порти; транспортні засоби, контейнери, автоцистерни що перевозять хімічні продукти;склади і бази. У світі викори- сто- вують понад 6 млн. токсичних речовин, 60 тис їх виробляють у великих кількостях, 500 сильнодіючих..

Пожежо і вибухоне

безпе-

чні об'єкти - Належать: нафтові,

газові,

хімічної,

лісової,

дерево-

обробної, текстильної, хлібопродуктової промисловості

Об'єкти комунального господарства. Аварії на очисних спорудах та колекторах, скидання неочищених стоків; водопровідних системах, якість питної води і можливість інфекційних захворювань; будівлях; мостах, теплові електростанції та електричні мережі.

Гідродинамічні аварії - вода поширю-ється з швидкі-

стю 3-25 км/год, висота

10-20 м.,

що

створює загрозу

НС техноген-ного характеру.

Надзвичайні ситуації терористичного походження

Мета - посіяти паніку, протести проти уряду, знищити політичних супротивників. (Японія 1994 і 1995 у 16 станціях метро - газ, вересень 2001 р США загинуло майже 500, пропало безвісті 6800 осіб)

Техногенний тероризм; використання ядерної енергії терористами; використання біологічних засобів ураження продуктів харчування, с/х рослин і тварин (голод, захворювання. “електромагнітний тероризм” як складова “інформаційного тероризму” - вплив на конкретні системи і технічні засоби для дезорганізації їх роботи.

1985 р. у США створена Міжнародна організація особливого призначення - завдання попередження ядерного тероризму.

В Україні розроблено ряд рекомендацій з метою попередження терактів: оцінка можливих небезпек і ризику аварій; експертиза промислової безпеки; виявлення місць, умов і кризових ділянок, що можуть бути використані терористами.

Надзвичайні ситуації воєнного часу

Ядерна зброя - заснована на використанні внутріядерної енергії поділяється в залежності віл типу заряду на : атомну, термоядерну, комбіновану, нейтронну(малогабаритний з термоядерним зарядом, 70 % всієї енергії виділяється у вигляді проникаючої радіації)

Хімічна зброя - дія через токсичні хімічні речовини, токсинів та фітотоксинів які уражають організм людини або тварини. (22 квітня 1918 р. німці використали для атаки хлор).

За токсичним призначенням ОР поділяються на:

смертельні (нервово-паралітичної дії(зарин); шкірно-наривної дії(іприт); загально-отруйні (синильна кислота), задушливі (фосген);

тимчасові (Бі-зет),

подразнюючі (хлорацетофенон, адамсит).

Біологічна зброя. Використання властивостей деяких хвороботворних мікробів і токсичних продуктів.

Поділяються на: бактерії; рикетсії-клітини, палички; грибки; віруси.

Нові види зброї

Променева (пристрої, генератори вражаюча дія яких заснована на використанні гостроспрямованих променів електромагнітної енергії або концентрованого пучка елементарних частинок, розігнаних до великих швидкостей);

радіочастотна (заснована на використання електромагнітних випромінювань надвисоких або наднизьких частот, що приводить до порушення життєво важливих функцій органів і систем людини: мозок, серце) ;

радіологічна( застосування відходів ядерних реакторів або бойових радіоактивних речовин);

геофізична (штучний ураган, землетруси, гірські обвали, лавини, зсуви, посухи, руйнування озонового шару).

Тема 3 Захист населення у надзвичайних ситуаціях

3.1 Законодавство

3.2 Державне регулювання і контроль захисту населення і територій

3.3 Основні способи захисту населення в надзвичайних ситуаціях

3.2.1 Інформування та оповіщення

3.2.2 Спостереження

3.2.3 Укриття у захисних спорудах

3.2.4 Індивідуальні засоби захисту

3.2.5 Евакуація

3.4 Прилади радіаційної, хімічної розвідки та дозиметричного контролю

3.5 Медичний захист

3.1 Законодавство

Закон України “Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру (2000 р.)

Концепція “Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій” схвалена Наказом Президента України від 26.03 1999 р № 234/99

3.2 Державне регулювання і контроль захисту населення і територій

Державна стандартизація. Спрямована на забезпечення: безпеки продукції (робіт, послуг) і матеріалів; якості продукції; безпеки об'єктів господарювання з урахуванням ризику виникнення НС.

Державна експертиза відносно техногенної безпеки об'єктів.

Державний нагляд - спеціально уповноваженим центральним органом до компетенції якого віднесено питання захисту населення.

Декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки з метою запобігання НС, а також забезпечення готовності до локалізації та ліквідації НС. Розробка декларації безпеки об'єктів підвищеної небезпеки, методика визначення ризиків і їх прийняття розробляється Кабінетом Міністрів.

Сертифікація - відповідність продукції щодо встановлених вимог та контроль небезпечної продукції.

Страхування - страхового відшкодування збитків у разі виникнення НС та забезпечення економічної підтримки заходів щодо запобігання надзвичайних ситуацій.

3.3 Основні способи захисту населення в надзвичайних ситуаціях

3.2.1 Інформування та оповіщення про прогнозовані або виниклі надзвичайні ситуації з визначенням їх класифікації, меж поширення і наслідків, а також способи і методи реагування на них

Засоби оповіщення:

Єдина національна система зв'язку

засоби зв'язку

технічні засоби масової інформації

електросирени

допоміжні засоби

Порядок оповіщення:

подача попереджувального сигналу сирени “Увага всім”

після чого населення зобов'язане увімкнути технічні засоби для прослуховування інформації.

Види інформації:

Аварія на атомній станції

Повінь

Штормове попередження

3.2.2 Спостереження:

загальнодержавні

територіальні

системи спостереження для організації збору, обробки і передачі інформації про стан навколишнього середовища.

3.2.3 Укриття у захисних спорудах

Захисні споруди поділяються за:

місткістю:

малої - 150-600 осіб

середньої - 600-2000 осіб

великої - більше 2000 осіб

призначенням:

захист населення

органів управління

медичних установ

місцерозташуванням:

вбудовані

окремо стоячі

пристосовані (метрополітени, гірські вирубки)

терміном будівництва:

завчасно збудовані

швидко збудовані

захисними властивостями:

сховища

протирадіаційні укриття

найпростіші укриття.

Сховища - надійний захист від температур, газів, вибухонебезпечних, отруйних, радіоактивних речовин, обвалів.

Поділяють на 4 класи: по 2х характеристиках:

ступінь захисту від надлишкового тису (Р кг/см2) в залежності від будівельних конструкцій

коефіцієнт захисту(ослаблення) за радіоактивним випромінюванням Кз (К осл.) показує в скільки разів рівень радіації у захисній споруді менший ніж ззовні, залежить від шару і властивостей матеріалу

Вимоги при будівництві:

забезпечувати перебування не менше 2 діб

не затоплюватись

на відстані від водоканал. мереж

без транзитних інж. комун

мати входи і виходи з відповідним ступенем захисту

Приміщення та обладнання у сховищах:

Основні

для захищених - розмір місця для сидіння 0,45х0,45 м., для лежання - 0,55х1,8 м., відстань до стелі верхнього ярусу не менше 0,75 м.

пункти управління - передбачений при працюючих більше 600 осіб (якщо менше то не робиться), площа на 1 -2м2. На ПУ може бути не більше 10 чол. Встановлюється телефон

медичні кімнати - при 800 -1200 - кімната S=9м2 +1м2 на 100 чол. Де не має кімнат на 500 чол - сан пост S=2м2, але не менше1 на сховище

Допоміжні приміщення

Входи - не менше 2, 1 аварійний; більше 300 чол. - тамбур шлюз; більше 600 чол. двокамерний. Площа тамбура-шлюза 8-10м2. (тамбур-шлюзи, фільтровентиляційне, санвузли, запасу води та продуктів харчування).

Аварійний вихід - галерея (0,5х1,3) з виходом на не завалену територію R = 0,5Н будівлі та плюс 3м., обладнується оголовком.

Запас харчів - на 2 доби, спец приміщення 5м2 +3м2 на наступні 150 осіб. У протирадіаційних укриттях передбачають приміщення для забрудненого одягу. Ці укриття за захисними властивостями поділяються на 10 видів.

Водопостачання та каналізація: вода 2 л/год/чол і не більше 25, при відсутності водогону запас на 3 доби - норма 3 л/доб/чол. , у ПРУ - 2 л/доб/чол. Санвузли 1 чаша на 75 жінок (150 чол) , умивальники не 200 чол. Для збору фекалій без каналізації резервуари з розрахунку 2 л/доб/чол. для сухих відходів 1 л/доб/чол.

Електропостачання і опалення - зовнішні джерела або для великих сховищ дизельна електростанція в окремих приміщеннях. При заповненні сховища система опалення вимикається.

Система постач. повітря -оголовки, повітрозабірні та противибухові пристрої, передфільтри, фільтри, вентилятори, гермоклапани, пристрої регенерації та кондиціювання повітря. Повинна забезпечувати температуру 0- +300С, кисень 17%, СО2-3%, СО до 30мг/м3, захист від СДОР.

Швидкоспоруджуванні укриття

так само плануються приміщення, будують з срібного залізобетону, за 24 год.

Пристосування приміщень

метрополітени

переходи

цокольні приміщення

підвали громадян

При цьому проводять такі роботи: герметизацію(глина, гума, плівка); посилюють захисні властивості; найпростіша вентиляція (витяжний короб на 1,5-2м. вище за припливний.

Найпростіші укриття:

лише зменшують радіус ураження і послаблюють дію випромінювання не забезпечуючи захист від СДОР. Ці споруди можуть вдосконалюватись під ПРУ

Готовність споруди:

Контроль - служба сховищ і укрить; “Інструкція експлуатації захисних споруд цивільної оборони у воєнний час” від 1985 р.

цілісність

герметизація

оснастка, обладнання

справність систем

підготовленість персоналу

сан. стан

Експлуатаційна документація:

паспорт; витяг з інструкції; журнал перевірки стану ЗС; план ЗС; перелік обладнання; сигнали оповіщення; обов'язки обслуговуючих ланок; список телефонів; список обслуговуючої групи; експлуатаційні схеми вентиляції, водопостачання, електропостачання; інструкції з обслуговування ДЕС, фільтраційного обладнання, ТБ, та експлуатації ЗІЗ; журнал мікроклімату;

таблиці прогнозування перебування у ЗС залежно від параметрів повітряного середовища;

журнал звернень до мед. працівників

схема евакуації з ЗС

ЗС можуть у мирний час використовуватись під господарські потреби не порушуючи їх захисних властивостей та введення до стану придатності протягом 24 годин.

1 лютого 1996 р. введена “Інструкція про порядок проведення перевірки та оцінки стану ЦО, міністерств, відомств, областей, міст, районів, підприємств, установ, організацій”

Згідно неї основними показниками оцінки стану захисних споруд є:

забезпеченість укриття найбільш працюючої зміни

готовність

освоєння підземного простору міст

завчасне будівництво ЗС

обстеження споруд та їх дообладнання

забезпечення ЗС нетранспортабельних хворих

Оцінка дається “готові” - “не готові”

3.2.4 Індивідуальні засоби захисту

Засоби захисту органів дихання та шкіри

фільтруючі

ізолюючі (повністю ізолюють організм людини від навколишнього повітря)

Індивідуальні засоби захисту є:

виготовлені промисловістю

найпростіші, або підручні

табельні

не табельні

Засоби захисту органів дихання

Протигази мають відповідати таким вимогам:

низьку опірність диханню

подачу чистого повітря без підсосу

потік сухого повітря до окулярів

мали малий мертвий об'єм для запобігання вдихання вдруге повітря

мати переговорну мембрану, яка швидко заміняється на переговорний пристрій

Фільтруючі протигази:

загальновійськові;

цивільні (для населення та невоєнізованих формувань) ГП -5 для населення (5-ти розмірів); ГП-5М (4-х розмірів) - має переговорний пристрій - для невоєнізованих формувань. Протигази ГП-7 (ГП-7В) відрізняється від ГП -5 лицевою частиною яка є у вигляді маски з наголовником і має пристосування для прийому води, конструкція дозволяє перебувати у ньому -до 12 год., а ГП -5 дуже важко витримати 5 год.(трьох розмірів).

ПДФ-2д (дошкільного) і ПДФ-2 (шкільного), захисні камери для грудних дітей КЗД-4 (КЗД-:6)

Для захисту від окису вуглецю використовують, до протигаза ГП-5, комплект додаткового патрона ДП-2 (час використання залежить від температури і + і -) ДП-1 лише для +

промислові (для персоналу об'єктів хімічної промисловості і шкідливих виробництв)

засоби індивідуального захисту фільтруючого типу марки А, В, Г, Е, КД БкФ, СО. Дані противогази комплектуються фільтруючими коробками великих і малих габаритних розмірів. Призначення коробки для тих чи інших шкідливостей розрізняють за: літерними позначеннями, кольором забарвлення (дані приводяться у спеціальних таблицях) Коробки малих розмірів є двох типів: з проти аерозольним фільтром МКФ і без нього МКП

Ізолюючі протигази -автономні дихальні апарати які працюють за рахунок

балонів із стиснутим повітрям чи киснем

за рахунок регенерації видихуваного повітря в спеціальних хімічних поглиначах;

ІП-4 (І П-4м) - принцип роботи на проходженні видихнутого повітря через регенеративний патрон РП-4 у якому вуглекислота і волога, що видихається взаємодіє з кисневмісною речовиною у результаті виділяється кисень. патрон РП-4 має пусковий брикет і пристосування призначене для його запуску. Регенерація супроводжується виділенням тепла.

ІП-5 може використовуватись під водою до 7 м. час роботи до 3х годин.

шлангові дихальні апарати.

Респіратори очищення повітря від твердих і рідких частинок, що затримуються у волокнах фільтруючого матеріалу. Для герметизації респіраторів є носовий затискач, який потрібно стиснути на початку користування. Вони не захищають від отруйних речовин

Р-2 - для дорослого населення (має 3 розміри, дія до 12 год.)

Р-2д - для дітей віком від 7 до 17 р. (має 4 розміри, дія до 4 год.)

“Пелюстка”

Ватно-марлева пов'язка.

Протигазові респіратори

при концентрації газів у повітрі не більше 10-15 ГДК використовують РІГ-67, РУ-60М і РУ-60МУ Фільтруючі патрони респіраторів марки А, В, КД, Г вони спеціалізовані за призначенням в залежності від СДОР

Протипилові респіратори

РП-91Ш, Ф-62Ш захищають від силікатного, металургійного, вугільного, текстильного, порошкоподібних добрив. Мають змінні фільтри.

Респіратор газопилозахисний У-2ГП:

строк користування від 5 до 20 змін (фільтруючо-поглинаюча маска)

Засоби захисту шкіри

Табельні

фільтруючі (комплект фільтруючого одягу ЗФО-58 (бавовна просочена хім.. розчином, що затримують пари ОР, або нейтралізують їх.

ізолюючі - можуть бути герметичні або у вигляді плащів, накидок, фартухів. Комплект ОЗК, Л-1. Довге перебування викликає порушення теплообміну організму.

Підручні

пристосування звичайного одягу: нагрудник, капюшон, бічні застібки штанів, пальто з драпу, грубого сукна або шкіри, гумове взуття, обгортання звичайного взуття брезентом. Все це краще просочувати спеціальною пастою, або домашнім розчином на основі миючих засобів ОП-7, ОП-10, або мильно-олійною емульсією(2л води, 250-300 г. господарського мила, 0,5 п рослинної олії при температурі 60-700 С, після просочення легенько віджимають і сушать)

Медичні засоби індивідуального захисту

радіозахисні препарати

антидоти

протибактеріальні засоби (антибіотики, вакцини, сироватки)

Аптечка індивіду-альна АІ.

пакет перев'язуваль-ний медичний ППМ

індивідуальний протихімічний пакет ІПП-8

3.3 Евакуація

Упорядковане виведення чи вивезення людей з об'єктів і населених пунктів, перебування в яких стає небезпечним для життя.

Основним документом, який визначає обсяг, зміст , термін проведення евакуації населення є план цивільної оборони з розділом про захист населення

загальна

часткова

негайна

тимчасова

безповоротна

План евакуації планується завчасно де передбачається:

підготовка транспорту

створення структур і органів управління на період евакуації


Подобные документы

 • Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічних робіт з "Цивільної оборони" для студентів усіх профілів навчання. Оцінка хімічної обстановки, що склалася у надзвичайній ситуації. Оцінка інженерного захисту працівників. Заходи для захисту персоналу.

  методичка [387,7 K], добавлен 27.03.2010

 • Вимоги щодо забудови міст, проектування і будівництва комунальних систем, енергетичних об'єктів та підприємств транспорту. Оцінка впливу вражаючих факторів надзвичайної ситуації і ударної хвилі на об'єкти господарювання. Визначення стійкості споруди.

  курсовая работа [52,1 K], добавлен 25.10.2010

 • Ризик виникнення надзвичайних ситуацій. Відомості про надзвичайні ситуації. Надзвичайні ситуації техногенного, природного та соціально-політичного характеру. Організація життєдіяльності в екстремальних умовах. Система захисту населення і економіки.

  реферат [27,3 K], добавлен 06.05.2009

 • Цивільний захист населення від небезпек. Цивільна оборона - сфера наукової та практичної діяльності. Викиди радіоактивних речовин у навколишнє середовище. Заходи щодо протирадіаційного захисту. Правила поведінки та дій населення в очагу ядерного уражения.

  курсовая работа [22,2 K], добавлен 10.02.2009

 • Небезпечні метеорологічні явища, що мають місце в Україні. Сильна спека, сильний вітер, смерч, пилова буря, град, злива, ожеледь, хуртовина, мороз. Захист населення, навколишнього природного середовища, об’єктів від стихійного лиха.

  реферат [11,6 K], добавлен 22.11.2006

 • Організація і проведення рятувальних робіт. Основнi проблеми ліквідації наслідків землетрусів та iнших надзвичайних ситуацiй. Усунення аварій на електромережах. Рятувальні роботи при радіаційному i хімічному зараженні. Режими, види захисту для населення.

  реферат [28,4 K], добавлен 13.10.2010

 • Право людини на захист свого життя і здоров'я від наслідків катастроф, пожеж та стихійного лиха. Заходи щодо охорони та життєзабезпечення населення в надзвичайних ситуаціях, забезпечення мінімуму життєвих потреб людей. Класифікація надзвичайних ситуацій.

  презентация [369,2 K], добавлен 20.12.2013

 • Основні завдання у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру. Критерії класифікації, особливості оцінки та реагування на надзвичайні ситуації воєнного характеру, які визначаються окремим законом.

  презентация [224,2 K], добавлен 28.12.2010

 • Проведення евакуаційних заходів. Оцінка стійкості роботи промислового об'єкту до дії урагану. Визначення дози опромінення. Тривалість роботи на радіоактивно забрудненій місцевості. Прогнозування обстановки при аварії на хімічно-небезпечному об'єкті.

  контрольная работа [618,4 K], добавлен 08.01.2014

 • Характеристика хімічної обстановки, суть вихідних даних для її оцінки. Визначення вертикальної стійкості повітря та її значення для забезпечення безпеки. Правила поводження при виникненні загрозливих ситуації, оснащення хімічно небезпечного об’єкта.

  практическая работа [14,8 K], добавлен 19.11.2011

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.