Ліричні балади Вільяма Вордсворта та Семюела Кольріджа як програмна збірка англійського романтизму

Романтизм як літературно-мистецька течія в Англії наприкінці XVIII – початку XIX століття. Жанр балади в європейській літературі. Провідні мотиви та особливості композиції балад у творчості поетів "озерної школи" Вільяма Вордсворта та Семюела Кольріджа.

Рубрика Литература
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 16.12.2013
Размер файла 49,0 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

У творах С. Кольріджа форми фантастичного відіграють велику роль у створенні чарівного хронотопу, розвитку сюжету, характеристиці образів.

Побутові елементи хронотопу виявляються на початку та в кінці сюжетних колізій, фантастичне виникає в середині розвитку сюжету. Сюжети балад С. Кольріджа вибудувані на антитезі - зіткнення добра і зла, що відповідає народним традиціям. Разом із тим у поетичних творах митця, як і в інших британських романтиків, у сюжетному плані виявляється також зіткнення двох світоглядів - язичницького та християнського.

Завдяки фантастичним елементам позитивний хронотоп у творах письменника може переходити в негативний, трансформуватися згідно із народними традиціями, на які спирався письменник. У просторово-часовій організації С. Кольрідж поєднує елементи містицизму з підкресленою екзотичністю. В описах природи митець наслідує традиції народної балади, в якій природа динамізує сюжет і стає одним із потужних засобів розкриття характерів. Традиційні символи природи просякнуті глибоким психологічним змістом, сприяючи розкриттю внутрішнього світу героїв.

У творах С. Кольріджа простежується трансформація традиційних образів природи. Пейзаж у багатьох творах митця виражає думки й почуття автора. Фантастичні елементи у творах С. Кольріджа слугують виявленню психологічних якостей персонажів. Письменник використовує традиційні ситуації (балади, казки) духовного випробування людини, виразно описуючи її психологічні реакції, емоції, почуття. Весь оточуючий світ стає для людини випробуванням, через яке вона пізнає Бога. Письменник утверджував ідею духовного вибору й духовної спокути особистості, пошуку її місця у світі, сповненому суперечностей і випробувань. У змалюванні персонажів С. Кольрідж відступає від народних канонів, створюючи неясні, розпливчасті образи.

Висновки до розділу 2:

«Ліричні балади» стали важливою віхою у розвитку англійської літератури, часто історики літератури саме із цього твору починають відлік романтичного періоду в англійській культурі.

Аналізуючи збірку, ми побачили, що більша частина віршів присвячена життю селян чи інших представників нижчих верств. Поетична мова зрозуміла, більшість слів запозичено із повсякденної лексики, поети уникають використання незвичних порівнянь або надто складних метафор.

Вордсворт розгортає у своїх баладах одну і ту ж тему. Це тема краху вікових засад патріархального селянського життя і його трагічних наслідків, убогості, розпаду сімейних і суспільних зв'язків. Художнє новаторство В. Вордсворта виявляється у системі персонажів. У систему персонажів митця входять здебільшого прості люди, сучасники автора.

У популярності балад їх розмір зіграв не останню роль. Цей розмір, що бере початок в силабо-тонічному віршуванні народних балад і змінений Кольріджем, був відповідною формою для романтичної поеми, яка сильно залежала від характеру її сюжету. Щоб уникнути монотонності в балади вводилася ритмічна інверсія, в результаті чого з'являлися короткі рядки, які створювали паузи, але від цього аніскільки не страждала мелодика балад.

С. Кольрідж трансформував жанр балади за рахунок органічного поєднання елементів фантастики та реальної дійсності. Більшість його романтичних балад написані традиційним розміром англійських народних балад із використанням прийомів повтору, кільцевої композиції та інших виражальних засобів фольклору.

Отже, зображення народного побуту, повсякденної праці, розширення тематики поезії, збагачення поетичної мови за рахунок введення розмовної лексики, спрощення найпоетичнішої конструкції наблизили поетичний стиль до буденної мови, допомогли Вордсворту та Кольріджу переконливіше і правдивіше відобразити суперечності дійсності.

Загальні висновки

Одним з важливих ідейних рухів у літературі є романтизм, який став точкою відліку не лише літературного процесу, а й багатьох інших явищ суспільного розвитку. Характерними ознаками романтизму є заперечення раціоналізму, відмова від суворої нормативності в художній творчості, культ почуттів людини. Його ідеологія спирається на культ індивідуалізму, на підкреслену, загострену увагу людської особистості, до психологічних проблем її внутрішнього "Я". У центрі зображення романтиків винятковий характер у виняткових обставинах. Романтики зверталися до фольклору, вбачаючи у ньому джерело поезії, натхнення та пафосу.

В Англії, на відміну від Німеччини, романтизм довгий час сам себе не усвідомлював, хоча романтичні тенденції там проявилися ще у ХVІІІ столітті (іронічна самооцінка, антираціоналізм, уявлення про “оригінальність”, “незвичність”, тяжіння до старини).

У дослідженні розглянули біографії Вільяма Вордсворта та Семюела Кольріджа як представників англійського романтизму. Життєвий шлях кожного поета сповнений цікавими подіями, а творчість цих поетів є унікальною. Імена В. Вордстворта і С. Кольріджа часто згадуються поряд, тому що вони є представниками так званої “озерної школи” (“лейкісти”). Дружбі цих поетів судилося стати однією із найплідніших із творчого погляду авторських спілок. Результатом дружби двох поетів стала поява збірки «Ліричні балади» («Lyrical Ballads», перше видання якої з'явилося у 1798 році у Брістолі, а друге, значно доповнене, -- у 1800 році).

Ми розкрили характерні риси жанру балади в європейській літературі. Аналіз наукової літератури показав, що єдиного визначення жанру балади в сучасному літературознавстві немає. У XVII-XVIII століттях слово ballad стало означати будь-яку пісню, яка співалася в народі, незалежно від того, чи була вона надрукована або передавалася усно. Таким чином, існуючі старовинні пісні оповідного характеру теж стали називатися баладами.

Визначаючи специфіку народної балади, яка стала зразком для романтиків, дослідники констатують ті особливості, що виступають як жанроутворюючі чинники балади. Це драматизм розвитку сюжету, напруженість розповіді, концентрація уваги на кульмінаційних моментах, використання діалогу, застосування різноманітних форм повтору, а також недосказаність, яка надає баладам загадковості. Таким чином жанр балади пройшов тривалий історичний шлях свого становлення.

Було охарактеризовано провідні мотиви балад Вільяма Вордсворта та Семюела Кольріджа. Аналізуючи збірку, ми побачили, що більша частина віршів присвячена життю селян чи інших представників нижчих верств. Поетична мова зрозуміла, більшість слів запозичено із повсякденної лексики, поети уникають використання незвичних порівнянь або надто складних метафор.

У дослідженні також визначено особливості композиції балад даних поетів - романтиків. У популярності балад їх розмір зіграв не останню роль. Цей розмір, що бере початок в силабо-тонічному віршуванні народних балад і змінений Кольріджем, був відповідною формою для романтичної поеми, яка сильно залежала від характеру її сюжету.

Отже, більшість балад поети написали традиційним розміром англійських народних балад із використанням прийомів повтору, кільцевої композиції та інших виражальних засобів фольклору.

Список використаної літератури

1. Алексеев М.П. література средневековой Англии и Шотландии: Учеб. пособие для филол. спец. ун-тов/ Предисл. и коммент. Н.Д. Левина. - М.: Высш. шк., 1984. - 351 с., ил.

2. Анічков Є.В. Англійські поети з країни озер. «Історія західної літератури». - М., 1912

3. Аникист А. История английской литературы. - М.: Государственное учебно-педагогическое издательство министерства просвещения РСФРС, 1956. - 475 с.

4. Аникин Г.В., Михальская Н.П. История английской литературы: Учеб. для студ. пед. ин-тов по спец. №2103 «Иностранные языки». - 2-е изд., перераб. и испр. - М.: высшая школа, 1985. - 431 с.

5. Аринштейн Л.М. Английская и шотландская народная баллада: Сборник./ Сост. Л.М. Аринштейн. - На англ. яз. с параллельным русским текстом. - М.: Радуга. - 1988. - 512 с.

6. Багацька О.В., Дука М.В. Література Англії: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (англ. мовою). - Суми: ВТД «Університетська книга», 2006. - 44 с.

7. Валентинова Д.М. Вільям Вордсворт та поети Озерного краю, або народження англійського романтизму.// Зарубіжна література в школах України. - 2009. - № 7-8. - с. 92-93

8. Вільям Вордсворт. Вибрана лірика: збірник/ Складено Є. Зиковою. - М.: ВАТ Видавництво «Веселка», 2001. - На англійській мові з паралельним російським текстом

9. Галич О., Назарець В., Васил'єв Є. Теорія літератури: Підручник/За наук. ред. Олександра Галича. - К.: Либідь, 2001. - 488 с.

10. Гуляев Н.А. Литературные направления и методы в русской и зарубежной литературе XVII-XVIII векав: Кн. для учителя. - М.: Просвещение, 1983. - 144 с.

11. Дмитриев А.С. Зарубежная литература ХІХ века: Романтизм: Хрестоматия историко-литературных материалов: Учеб. пособие/ Сост.: А.С. Дмитриев, Б.Н. Колесников, Н.Н. Новикова. - М.: Высшая школа, 1990. - 367 с.

12. Дудченко М.М. Література Великобританії і США. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (англійською мовою). - 2-ге вид., доп. - Суми: ВТД «Університетська книга», 2006. - 445 с.

13. Дьяконова Н.Л. Английский романтизм. - М.: Изд-во «Наука», 1978. - 197 с.

14. Засурский Я.Н. История зарубежной литературы ХІХ века: Пособие для студентов пед. ин-тов по спец. № 2101 «Русский язык и литература»/ Под ред. Я.Н. Засурского, С.В. Тураева. - М.: Просвещение, 1982. - 320 с., ил.

15. Каккьяра Дж. История фольклористики в Европе - М.: Изд-во иностранной литературы. - 1960. - 630 с.

16. Клименко Е.И. Английская литература первой половины ХІХ века. - М.: Изд-во Ленинградского университета, 1971. - 140 с.

17. Михальская Н.П. История зарубежной литературы ХІХ века. Учебник для студентов пед. ин-тов по спец. «Рус. яз. и лит.»/ Н.П. Михальская,

В.А. Луков, А.А. Завьялова и др.; под редакцией Н.П. Михальской. - М.: Просвещение, 1991. - 256 с.

18. Наливайко Д.С., Шахова К.О. Зарубіжна література ХІХ століття. Доба романтизму: Підручник. - К., 1997. - с. 28-67

19. Тарасенко Н.Д. Деякі питання поетики. - К.: «Радянська школа». - 1959. - 302 с.

21. Соловьева Н.А. История зарубежной литературы ХІХ века: Учеб. для філол. спец. вузов/ В.Н. Богословский, А.С. Дмитриев, Н.А. Соловьева и др./ Под ред. Н.А. Соловьевой.- М.: Высшая школа, 1991. - 637 с.

22. Robert McHenry. The new Encyclopedia Britannica. - Chicago. - 1768. - 973 c.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Вивчення традиції стародавніх народних шотландських балад у творчості англійських поетів "озерної школи". Визначення художніх особливостей літературної балади початку XIX століття. Розгляд збірки "Ліричні балади" як маніфесту раннього романтизму.

  курсовая работа [53,6 K], добавлен 15.12.2014

 • Поняття та загальна характеристика романтизму як напряму в літературі і мистецтві, що виник наприкінці XVIII ст. в Німеччині, Великій Британії, Франції. Його філософська основа, ідеї та ідеали, мотиви та принципи. Видатні представники та їх творчість.

  презентация [2,2 M], добавлен 25.04.2015

 • Творчий спадок Левка Боровиковського. Аналіз розвитку жанру балади у першій половині ХІV ст. і української балади зокрема. Фольклорно-побутові балади українського письменника-етнографа Л. Боровиковського з погляду класифікації його романтичної балади.

  курсовая работа [50,5 K], добавлен 22.03.2016

 • Тенденції розвитку романтизму початку ХІХ ст. як літературно-естетичного явища. Світоглядно-естетичні засади байронізму. Польський романтизм як національна інтерпретація європейського художньо-естетичного досвіду доби. Основи творчості Ю. Словацького.

  курсовая работа [124,0 K], добавлен 27.12.2015

 • Життєвий шлях та формування світогляду Є. Гребінки. Стиль і характер ідейно-естетичної еволюції його творчості. Поняття жанру і композиції, їх розвиток в українській літературі ХІХ ст. Провідні мотиви лірики письменника. Особливості роману "Чайковський".

  курсовая работа [55,8 K], добавлен 21.10.2014

 • Реалістичний метод в літературі Англії XIX ст.. Початок та періоди англійського реалізму. Ставлення реалістів Англії до романтизму. Періоди творчості Чарлза Діккенса – представника англійського реалізму. Критика раціоналістичного підходу до життя.

  реферат [25,5 K], добавлен 17.02.2009

 • Передумови виникнення та основні риси романтизму. Розвиток романтизму на українському ґрунті. Історико-філософські передумови романтичного напрямку Харківської школи. Творчість Л. Боровиковського і М. Костомарова як початок романтичної традиції в Україні.

  курсовая работа [90,0 K], добавлен 14.08.2010

 • Т.Г. Шевченко як центральна постать українського літературного процесу XIX ст.. Романтизм в українській літературі. Романтизм у творчості Т.Г. Шевченка. Художня індивідуальність поета. Фольклорно-історична й громадянська течія в українському романтизмі.

  реферат [27,4 K], добавлен 21.10.2008

 • Панегірика: поняття, історія виникнення в української літературі. Різновиди панегіричних віршів: пасквілі, геральдичні епіграми. Дослідження Максимовичем творчості поетів цього жанру. Орновський – панегірист XVII – початку XVIII ст. Тематика його творів.

  реферат [28,7 K], добавлен 18.05.2016

 • Термін "балада" в українській літературі. Основні риси романтизму як суспільного явища. Балада і пісня - перші поетичні жанри, до яких звернулися українські письменники-романтики. Розвиток жанру балади в другій половині XIX - на початку XX сторіччя.

  контрольная работа [106,2 K], добавлен 24.02.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.