Жанрово-композиційна природа та система образів у творі "Романи Куліша" В. Петрова

Роман-біографія В. Петрова в критиці та дослідженнях. Синтез біографічних та інтелектуальних компонентів роману. Функції цитат у творі В. Петрова "Романи Куліша". Композиційна організація тексту. Особливості творення образу П. Куліша. Жіночі образи.

Рубрика Литература
Вид дипломная работа
Язык украинский
Дата добавления 10.06.2014
Размер файла 192,6 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Пишучи про Пантелеймона Куліша, він послідовно розробляє настанову працювати всупереч найжорстокішим обставинам. Якщо ж обставини не дають змоги втілити свої прагнення вповні, треба робити те, що дозволяє несприятливий час, суспільство чи ідеологія. В.Петров пише про «культурницький радикалізм» Пантелеймона Куліша -- і це так само могло б бездоганно характеризувати його власну позицію, особливо у двадцяті роки.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Агеєва В. П. Мовні ігри В. Домонтовича // Домонтович В. Дівчинка з ведмедиком. Болотяна Лукроза. - К. : Критика, 2000. - С. 3-20.

2. Агеєва В. Поетика парадоксу: Інтелектуальна проза Віктора Петрова-Домонтовича. - К. : Факт, 2006. - 432 с.

3. Акіншина І. М. Художня біографія: вчора, сьогодні, завтра / І.М. Акіншина // Нова філологія. - Запоріжжя: ЗДУ. - №2 (11). - 2001. - С. 103-109.

4. Андрєєв В. М. Віктор Петров: «скіфський сюжет» інтелектуальної біографії / В. М. Андрєєв // Український історичний журнал. - 2010. - №2. - С. 190-202.

5. Андрєєв В. М. Віктор Петров: інтелектуальна біографія : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра іст. наук: спец: 07.00.06 «Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни» / В. М. Андрєєв. - К., 2013. - 40 с.

6. Барт Р. Избранные работы. Семеотика. Поэтика. - М. : Прогресс, 1989. - 615с.

7. Бахтин М. Эпос и роман. - СПб. : Азбука, 2000. - 304 с.

8. Белімова Т. Література українського модернізму: «Дівчина з ведмедиком» Віктора Домонтовича / Т. Белімова // Українська література в загальноосвітній школі. - К., 2004. -№7. - С.12-15.

9. Білокінь С. Довкола таємниці // Петров В. Діячі української культури (1920 - 1940 рр.) - Жертви більшовицького терору. - К.: Воскресіння, 1992. - С. 3-23.

10. Бондаренко А. Художнє новомислення у текстах Віктора Домонтовича / А. Бондаренко // Дивослово. - 2007. -№2. - С. 42-47.

11. Борев Ю. Интеллектуализм в литературе // Словарь литературоведческих терминов / Ред.-сост. А.Тимофеев, С.Тураев. - М. : Просвещение, 1974. - 320 с.

12. Бочаров А. Бесконечность поиска: Художественные поиски современной советской прозы. - М. : Советский писатель, 1982. - 422 с.

13. Боярчук О. М. Парадокси романістики В. Домонтовича // Вісник (літ. студії). - Вип. 3. - К., 2001. - С. 193-203.

14. Бурячківський О. До брами (Поеми-дослідженя Романа Корогодського) / О. Бурячківський // Сучасність. - 2001. - №2. - С. 128-139.

15. Галич О., Назарець В., Васильєв Є. Теорія літератури: Підручник / За наук. ред. О.Галича. - К.: Либідь, 2001. - 488 с.

16. Галич О. А. Художня біографія / О. А. Галич, В. М. Назарець, С. М. Васильєв // Загальне літературознавство. - Рівне, 1997. - С. 276.

17. Ганошенко Ю. А. Міф, архетип, традиційний образ в українському інтелектуальному романі 20-30-х рр. ХХ ст.: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук: спец.: 10.01.01 «Українська література» / Ю. А. Ганошенко. - Запоріжжя, 2005. - 21 с.

18. Гинзбург Л. О психологической прозе. - М. : Художественная література, 1977. - 443 с.

19. Гірняк М. Диверсифікація авторської свідомості в інтелектуальній прозі В.Домонтовича: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук: спец.: 10.01.06 «Теорія літератури» / М.О. Гіряк - К., 2006. - 20 с.

20. Гірняк М. Сон як модель ір-реального та ір-раціонального існування на матеріалах інтелектуальної прози В. Домонтовича / М. Гірняк // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах. - К., 2006. - Вип. 13. - С.18-29.

21. Гладкий В. Эпистолярное наследие и новеллы Василия Стефаника. - Львов: Плай, 1967. - 213 с.

22. Голубович І. В. Біграфія як соціокультурний феномен: методологія аналізу в гуманітарному знанні / І. В. Голубович // Філософська думка. - 2008. - №4. - С. 122-135.

23. Горбик Р. Знімання масок, або Лист у вічність: Віктор Домонтович і світовий контекст / Р. Горбик // Вітчизна. - 2001. - №11 - 12. - С. 136-143.

24. Грабович Г. Тексти і маски. - К.: Критика, 2005. - 312 с.

25. Грегуль Г. Панько Куліш: образ кохання, або фаустівські романи Куліша (за твором В. Петрова «Романи Куліша» / Г. Грегуль // Слово і час. - 2004. -№6. - С. 25-33.

26. Грегуль Г. Повість В. Петрова «Аліна і Костомаров» чи «Так треба писати біографії великих людей?» / Г. Грегуль // Слово і час. - №11. - С. 23-27.

27. Давыдов Ю. Бегство от свободы. - М.: Прогресс, 1978. - 120 с.

28. Денисенко А. Творець української біографістики / А. Денисенко // Пам'ятки України : Історія та культура. Науковий часопис. - 2006. - №3/4. - С. 201-209.

29. Денисова Т. Роман і проблеми його композиції. - К. : Наукова думка, 1968. - 220 с.

30. Деррида Ж. Письмо и различие. - СПб.: Академический проект, 2000. - 432 с.

31. Домашнев А. Интерпритация художественного текста. - М.: Просвещение, 1989. - 205 с.

32. Домонтович В. Болотяна Лукроза // Літературна панорама. - К.: Дніпро, - 1990. - С. 291-297.

33. Єфремов С. О. Історія українського письменства. -- К.: Феміна, 1995. -688 с.

34. Загоруйко Ю.А. Митець незвичайної долі (В. Петров - Домонтович) / Ю. А. Загоруйко // Слово і час. - 1992. - №7-8. - С. 25-34.

35. Загоруйко Ю.А. Художня проза Віктора Петрова: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук: спец.: 10.01.02 «Російська література» / Ю. А. Загоруйко. - К., 1993. - 19 с.

36. Загоруйко Ю. А. «Романізовані біографії» В. Петрова / Ю. А. Загоруйко //Слово і час. - 1993. - №6. - С. 4-5.

37. Загоруйко Ю. Віктор Петров (Домонтович) // Історія української літератури ХХ століття / За ред. В. Г. Дончика: У 2 кн. - Кн. 1: Перша половина ХХ ст. - К.: Либідь, 1998. - С. 347-351.

38. Зубань В. І. «Аліна й Костомаров» та «Романи Куліша» В.Петрова в контексті українського культурного життя 20-х років ХХ століття: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук: спец.: 10.01.01 «Українська література» / В. І. Зубань. - Харків, 2003. - 19 с.

39. Ізотова H. П. Біографічний роман як різновид біографічної прози: проблеми жанрового визначення / H. П. Ізотова // Наука і сучасність. Серія: Педагогіка. Філологія : Збірник наукових праць. - К. : НПУ, 2006. - Т. 53. - С. 179-187.

40. Ильин И. Интертекстуальность у Фолкнера / И. Ильин // Общественные науки за рубежом. - Сер.7: Литературоведение. - 1987. - №1. - С. 34-3.

41. Казанцева Г. В. Беллетризованная биография: проблема определения жанра / Г. В. Казанцева // Вопросы филологии. - 2007. - №3 - С. 64-69.

42. Качуровський І. Генетика і архітектоніка. - К. : Вид. дім «Києво- Могилянська академія», 2008. - 376 с.

43. Корогодський Р. На межі… Ще один полонений доби Українського відродження // Домонтович В. Без ґрунту. - К. : Гелікон, 2000. - С.453-507.

44. Кристева Ю. Бахтин, слово, діалог и роман / Ю. Кристева // Вестник Московского университета. - Сер.9: Филология. - 1995. - №1. - С. 97-124.

45. Куліш П. О. Повість про Український народ; Моє життя; Хутірська філософія і віддалена від світу поезія / Упорядк., передм., пер., прм. О. Шокало. - К. : Ред. журн. «Український Світ», 2005. - 384 с.

46. Левитан Л. Основы изучения сюжета / Л. Левитан, Л. Цилевич. - Рига : Звайгзне, 1990. - 87 с.

47. Лесик В. Композиція художнього твору. - К. : Дніпро, 1972. - 96 с.

48. Літературознавчий словник-довідник / За ред. Р. Т. Гром'яка, Ю. І. Коваліва, В. І. Теремка. - К. : ВЦ «Академія», 2006. - 752 с.

49. Ляхова Ж. За рядками листів Тараса Шевченка. - К. : Дніпро, 1984. - 134 с.

50. Ляхова Ж. Теоретичні питання дослідження епістолярію українського письменника / Ж. Ляхова // ІІІ Міжнародний конгрес україністів: Літературознавство. - К. : Обереги, 1996. - С.85-91.

51. Мариненко Н. В. Інтелектуальна проза В. Петрова: жанрово-стильові особливості.: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук: спец.: 10.01.01 «Українська література» / Н. В. Мариненко. - Харків, 2005 - 19 с.

52. Матвієнко С. Біографічне та автобіографічне: перетини у текстах В. Петрова / С. Мариненко // Магістеріум: Вип. 4. Літературознавчі студії. - К., 2000. - С. 9-16.

53. Мініч Н. П. Жанрові особливості українського інтелектуального роману (В.Домонтович, В.Шевчук) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук: спец.: 10.01.01 «Українська література» / Н. П. Мініч. - Одеса, 2012. - 19 с.

54. Минц З. Г. Функция реминисценции в поэтике А. Блока / З. Г. Минц // Ученые записки Тартуского государственного ун-та. - Тарту, 1973. - Вып. 308. - С. 387-417.

55. Мішеніна Н.І. Інтертекстуальний характер жанру романізованої біографії: (на прикладі текстів В. Петрова - Домонтовича) / Н. І. Мішеніна // Наукові записки Нац. ун-ту «Києво-Могилянська академія» / Ред. кол. В.П.Моренецьта ін. - К. : Стилос, 2001. - Т.19. - С.65-70.

56. Нахлік Є. К. Подружнє життя і позашлюбні романи Пателеймона Куліша: документально-біографічна студія / Є. К. Нахлік. - К. : Український письменник, 2006. - 351 с.

57. Новиченко Л. Родом з двадцятих / Л. Новиченко // Вітчизна. - 1990. - №11. - С.144-159.

58. Паличко С. Дискурс модернізму в українській літературі: Монографія. -- 2-ге вид., перероб. і доп. - К.: Либідь, 1999. - 447 с.

59. Павличко С. На зворотному боці автентичності: Культурософія Петрова-Домонтовича-Бера (1946 - 1948) / С. Павличко // Сучасність. - 1993. - №5. - С. 111-125.

60. Павличко С. Роман як інтелектуальна провокація // Домонтович В. Доктор Серафікус. Без Грунту. - К.: Критика, 1999. - С. 3-16.

61. Петров В. Пантелеймон Куліш у п'ятдесяті роки: життя, ідеологія, творчість / В. Петров // Кур'єр Кривбасу. - 2009. - №238/239 - С. 241-309.

62. Петров В. Романи Куліша / В. Петров // Вітчизна. - 1991. - №4. - С. 106-136.

63. Петров В. Романи Куліша / В. Петров // Вітчизна. - 1991. - №5. - С. 95-118.

64. Петров В. Романи Куліша / В. Петров // Вітчизна. - 1991. - №6. - С. 97- 125.

65. Полубиченко Л. В., Андросенко В. П. Топология цитат в художественной и научной речи / Л. В. Полубиченко, В. П. Андросенко // Филологические науки. - 2989. - №3. - С. 58-64.

66. Поспелов Г. Теория литературы: учебник для ун-тов / Г. Поспелов. - М. : Высшая школа, 1978. - 351 с.

67. Пунінна О. «Романізована біографія» в системі художніх методів / О. Пуніна // Донецький вісник наукового товариства ім. Т. Шевченка. - Т. 36. - Донецьк: Укр. культурологічний центр, Східний видавничий дім, 2013. - С. 49-74.

68. Рева Л. Українська літературна біографія кін. ХХ - поч. ХХІ ст. / Л. Рева // Слово і час. - 2009. - №11. - С. 98-106.

69. Рибалко Ю. Психоаналітичні паралелі творчості В. Підмогоильного та В. Домонтовича (на прикладі «Повісті без назви» і «Доктора Серафікуса») / Ю.Рибалко // Слово і час. - 2002. - №10. - С. 60-68.

70. Рогачевская Е. Б. О некоторых особенностях средневековой цитации (на материале ораторской прозы Кирилла Туровского) / Е. Б. Рогачевская // Филологические науки. - 1989. - №3. - С. 16-20.

71. Святовець В. Епістолярна спадщина Лесі Українки: Листи в контексті художньої творчості. - К. : Вища школа, 1981. - 183 с.

72. Семенчук І. Мистецтво композиції і характер. -К. : Вища школа, 1974. -136 с.

73. Синицька Н. Характерні ознаки інтелектуальної прози / Н. Синицька // Слово і час. -- 2003 - №11. - С.75-80.

74. Сиротюк М. Український радянський історичний роман. - К. : Вид. АН УРСР, 1962. - 396 с.

75. Сторощук А. Романи про митця у системі епічного жанру / А. Сторощук // Сучасні проблеми мовознавства і літературознавства: Збірник наукових праць. - Ужгород: Говерла, 2011. - Вип. 15. - С. 265-270.

76. Ткачівський В. Німецькомовна епістолярна спадщина Івана Франка та її домінантні риси / В. Ткачівський // ІІ Міжнародний конгрес україністів: Літературознавство. - Львів, 1993. - С.313-320.

77. Ушневич-Штанько С. Р. Романи Віктора Домонтовича в контексті української інтелектуально-психологічної прози: особливості художнього мислення: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук: спец.: 10.01.01 «Українська література» / С. Р. Ушневич-Штанько. - К., 2002. - 20 с.

78. Федоров Г. Могу в Париж и Вену, но брежу я Москвой / Г. Федоров // Экран и сцена. - 1991. - №4(66). - С. 1-9.

79. Філатова О. Коли поет стає ученим, а учений поетом: модель авторської естетично-образної свідомості в романізованих біографіях В Петрова-Домонтовича / О. Філатова // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. - 2008. - №5. - С. 92-100.

80. ХализевВ. Теория литературы. - М. : Высшая школа, 2000. - 398 с.

81. Ходорківський І. Історико-біографічні твори з життя письменників. - К. : Радянська школа, 1963. - 170 с.

82. Черненко О. Аналіз світоглядних принципів у прозі В. Домонтовича / О. Черненко // Сучасність. - 1994. - №5. - С.107-112.

83. Шевельов Ю. Віктор Петров, як я його бачив / Ю. Шевельов // Вибрані праці. - К.: Києво-Могилянська академія, 2008, Кн. 2: Літературознавство. - С.822-832.

84. Шевельов Ю. Не для дітей / Ю. Шевельов // Вибрані праці. - К. : Києво-Могилянська академія, 2008, Кн. 2: Літературознавство. - С.879-895

85. Шевельов Ю. Шостий у ґроні. В. Домонтович в історії української прози / Ю. Шевельов // Вибрані праці. - К. : Києво-Могилянська академія, 2008, Кн. 2: Літературознавство. -.833-878

86. Шерех Ю. Стилі сучасної української літератури на еміграції // Шерех Ю. Пороги і запоріжжя: Література. Мистецтво. Ідеологія: У 3 т. - Т.І. - Х. : Фоліо, 1998. - С.161-195.

87. Шульська О. Декларированная цитата как особый фрагмент текста // М. Бахтин и гуманитарная наука ХХ века: Тезисы конференции. - Вильнюс, 1995. - С. 50-51.

88. Яковенко С. Романтики, естети, ніцшеанці. Українська та польська літературна критика раннього модернізму. - К. : Критика, 2006. - 295 с.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Розкриття ідейного змісту, проблематики, образів роману "Чорна рада" П. Куліша, з точки зору історіософії письменника. Особливості відображення української нації. Риси черні та образів персонажів твору "Чорна рада", як носіїв українського менталітету.

  дипломная работа [131,5 K], добавлен 22.11.2010

 • Аналіз стану наукового вивчення постаті П. Куліша. Характеристика різних аспектів у літературі: від біографії до світоглядних позицій. Аналіз стосунків з представниками українського руху, його історичні погляди. Еволюція суспільно-політичних ідей Куліша.

  статья [18,6 K], добавлен 14.08.2017

 • Характеристика образу Байди. Мужність як риса характеру. Любов як чинник слабкості образу Байди. Духовність як ознака добротворчих установок персонажу. Співвідношення поеми "Байда, князь Вишневецький" із збірником "Записки о Южной Руси" П. Куліша.

  курсовая работа [33,6 K], добавлен 03.07.2011

 • Містичні (квазірелігійні) мотиви у творчості Куліша. Поява демонічних елементів у творах російських "гофманістів". Створення Хвильовим "демонічних" героїв в українській літературі 1920-х років. Антихристові риси Хуліо в комедії М. Куліша "Хулій Хурина".

  реферат [21,2 K], добавлен 19.03.2010

 • Передумови написання циклу "В казематі" Т. Шевченка, його композиційна організація та жанрово-стильова мозаїка. Використання фольклорних мотивів у циклі. Символіка фольклорних образів. Специфіка художніх особливостей поетичної спадщини Тараса Шевченка.

  курсовая работа [395,0 K], добавлен 10.06.2015

 • Вплив поезій Т. Шевченка на творчість П. Куліша. Історичний контекст творчості митців. Могутній емоційний потенціал творчості Шевченка. Доля Куліша - доля типової романтичної людини. Народні розміри у творах поетів. Наслідування Шевченка Кулішем.

  курсовая работа [52,5 K], добавлен 22.02.2011

 • Творчість видатних радянських сатириків Іллі Ільфа і Євгенія Петрова. Сутність бюрократизму як соціального явища. Своєрідність сатиричного погляду на проблему бюрократизму у фейлетонах І. Ільфа і Є. Петрова. Роль чиновників у сфері мистецтва і літератури.

  курсовая работа [58,2 K], добавлен 09.04.2015

 • Дослідження жанрово-стильової природи роману, модерного характеру твору, що полягає в синтезі стильових ознак та жанрових різновидів в єдиній романній формі. Огляд взаємодії традицій та новаторства у творі. Визначено місце роману в літературному процесі.

  статья [30,7 K], добавлен 07.11.2017

 • Біографія М.Г. Куліша й умови літературного розвитку. "Червоний командир" під час громадянської війни. Громадська діяльність та невпинна творча праця. У центрі духовно-творчого буття. Сталінські репресії. Ліричний твір "Мина Мазайло" - комедія типів.

  реферат [19,7 K], добавлен 28.11.2007

 • Художній образ, як відображення дійсності. Жанрові особливості роману. Побудова образної системи у творі письменника. Мовне втілення системи образів за допомогою лексичних засобів та численних прийомів. Аналіз та розкриття значення персонажів роману.

  курсовая работа [41,4 K], добавлен 13.05.2014

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.