Криза управління персоналом

Діяльність в сфері управління персоналом на етапі кризи. Проблеми взаємодії керівників організації з профспілками і службами зайнятості на підприємстві. Кадровий маркетинг як важливий стратегічний напрям системи антикризового управління персоналом.

Рубрика Менеджмент и трудовые отношения
Вид контрольная работа
Язык украинский
Дата добавления 27.08.2013
Размер файла 17,6 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Вступ

Як не банально це звучить, але стан в якому дотепер перебуває Україна можна охарактеризувати як “криза сидить на кризі і кризою поганяє”. Зрозуміло, що перехід від однієї моделі суспільних відносин до іншої, що не супроводжується стратегічною підтримкою, породжує цілий ряд криз, які тісно переплітаються одна з одною.

Працюючи в реальному секторі економіки важко не помітити, що ми вже пройшли екстремум економічної кризи і останні три роки спостерігаємо хоч і не такий швидкий, як того б хотілося, але все ж ріст економіки. Іншими словами, країна поступово долає фазу економічної депресії, в ній народжується середній клас і за умови доброї волі владоможців та відсутності форс-мажорних чинників економічне оздоровлення не за горами. Тривогу викликає інша криза, а саме соціально-психологічна, що характеризується наявністю в країні критичної маси людей зневірених у можливість будь-якого покращення власної долі, пасивних в отриманні знань та навичок, які об'єктивно потребує український бізнес, безвідповідальних до власного здоров'я та добробуту сім'ї.

Ми як суспільство все ще перебуваємо в стані глибокої соціально-психологічної кризи. А отже люди, що стають рядовим чи управлінським персоналом українських компаній зі своїми установками на реактивність, низьку мотивацію в добуванні знань та розвитку навичок відповідних актуальним потребам сьогодення поширюють соціально-психологічну депресію на організації, в яких вони працюють. Отже з останнього твердження випливає, що великою мірою саме соціально-психологічна криза зумовлює парадоксальну ситуацію, коли на тлі економічного росту ми спостерігаємо поглиблення управлінської кризи.

Управлінська криза - це системна неспроможність нарощувати та ефективно використовувати наявні організаційні ресурси, а саме людські, фінансові, часові, маркетингові та інформаційні.

Криза управління персоналом

персонал антикризовий управління підприємство

Зміст і особливості діяльності з управління персоналом у значній мірі визначаються задачами, що вирішуються підприємством на різних стадіях його розвитку. Так, організаційні, соціальні, економічні та інші процеси, що відбуваються у підприємстві, вимагають відповідного кадрового забезпечення. У зв'язку з цим управління персоналом повинно бути спрямоване на забезпечення підприємства людськими ресурсами у необхідній кількості і якості.

Так, на стадії спаду (у ситуації кризи) показників, яких було досягнуто підприємством раніше, неможливо забезпечити на тому ж рівні: зменшується кількість клієнтів, скорочуються обсяги діяльності і персонал, оптимізується організаційна структура. До того ж, ситуація кризи супроводжується проблемами, пов'язаними із неплатоспроможністю і, як правило, банкрутством підприємства.

У даній ситуації управлінський персонал повинен провести аналіз і обрати один із можливих варіантів подальшого розвитку підприємства, зокрема:

- пошук інвестицій під конкретний проект, залучення коштів (тобто орієнтація на перебудову діяльності підприємства без зміни керівництва);

- введення зовнішнього управління (залучення нового менеджера);

- продаж підприємства (повна ліквідація, продаж активів, звільнення персоналу, повне припинення діяльності).

Таким чином, якщо підприємство обрало перший або другий варіант подальшого функціонування, йому необхідно забезпечити стабілізацію за допомогою:

- оцінки ресурсів і аналізу фінансового стану підприємства;

- розробки антикризової стратегії;

- вибору шляхів реорганізації підприємства;

- пошуку нових партнерів та інвесторів.

При цьому пріоритетним напрямком в діяльності підприємства повинна бути розробка антикризових кадрових заходів.

Діяльність в сфері управління персоналом на етапі кризи повинна включати такі заходи:

- діагностика кадрового потенціалу підприємства;

- оптимізація чисельності персоналу підприємства;

- розробка стратегії реорганізації і кадрових програм її підтримки;

- підвищення результативності роботи персоналу;

- удосконалення роботи з кадровим резервом;

- підвищення загального рівня кваліфікації персоналу;

- вирішення конфліктів;

- підвищення мотивації персоналу;

- реформування корпоративної культури в бажаному напрямку.

Антикризова стратегія управління персоналом підприємства повинна включати такі напрямки:

- планування потреби в персоналі;

- діагностика трудового потенціалу підприємства;

- оцінка ефективності діяльності підприємства;

- створення умов для реалізації професійних і творчих здібностей працівників;

- оптимізація бізнес-процесів;

- управління рухом і вивільненням персоналу;

- об'єктивне оцінювання результатів діяльності працівників;

- аналіз ефективності управління персоналом;

- діагностика системи мотивації персоналу.

При цьому антикризова стратегія управління персоналом повинна узгоджуватися із економічною ситуацією в країні, загальною стратегією підприємства, потенціалом підприємства в цілому та його трудовим потенціалом, корпоративною культурою, тощо.

На плановий період повинні бути переглянуті і погоджені з новими цілями і завданнями підприємства всі напрямки роботи з персоналом:

- наймання, адаптація персоналу (внесення змін у план заходів і документацію);

- ділове оцінювання персоналу;

- організація кадрового діловодства;

- навчання персоналу;

- планування ділової кар'єри персоналу;

- робота з кадровим резервом;

- організація системи внутрішніх комунікацій (розробка процедури їх оптимізації і мобілізації);

- матеріальна та нематеріальна мотивація персоналу (адаптація її до нових умов);

- організація руху персоналу;

- максимальне використання (або створення) каналів внутрішньої комунікації;

- підтримка корпоративної культури;

- соціальний розвиток колективу.

Своєчасна розробка та реалізація антикризової стратегії управління персоналом забезпечить основу для стабілізації діяльності підприємства та його подальший розвиток.

Значні зміни, наявність кризової ситуації в соціальній, економічній, політичній сферах України одночасно як розширюють можливості, так і створюють серйозні обмеження для кожної людини, стабільності її існування і зростання. Ці проблеми та негативні явища суттєво впливають на діяльність та функціонування компаній. Саме тому постає актуальне питання ефективного управління персоналом в період кризи. Антикризове управління персоналом в таких умовах покликане врахувати цілий спектр питань адаптації співробітника до зовнішніх і внутрішніх умов функціонування і розвитку організації. Антикризове управління персоналом передбачає не лише формальну організацію роботи з персоналом (планування, відбір, підбір, розстановку), але і сукупність чинників соціально-психологічного, етичного характеру - демократичний стиль управління, дбайливе відношення до потреб людини, врахування її індивідуальних особливостей. Особлива увага повинна приділятися аналізу мотиваційних установок, умінню їх формувати і направляти відповідно до завдань, що стоять перед організацією. Сюди ж слід віднести проблеми взаємодії керівників організації з профспілками і службами зайнятості, забезпечення безпеки персоналу, розробку принципово нових підходів до пріоритету цінностей. Головне всередині організації - працівники, а за її межами - споживачі продукції. Важливо обернути свідомість персоналу до споживача, а не до догоджання начальникові; до прибутку, а не до марнотратства; до новаторства, а не до механічного виконання; перейти до соціальних норм, що базуються на міцному економічному фундаменті, не забуваючи про духовність і моральність.

Нові завдання не можуть бути успішно вирішені традиційними кадровими службами. У багатьох, і перш за все великих, організаціях створюються нові служби, системи управління персоналом. Система антикризового управління персоналом є сукупністю підсистем загального і лінійного керівництва, рядом функціональних підсистем, що спеціалізуються на виконанні однорідних функцій і зв'язків між ними.

Підсистема загального і лінійного керівництва здійснює: управління організацією в цілому, управління функціональними і виробничими підрозділами. Функції цієї підсистеми виконують: керівник (менеджер) організації, його заступники, керівники функціональних і виробничих підрозділів, їх заступники, майстри, бригадири.

До складу системи управління персоналом входить цілий набір відносно самостійних функціональних підсистем: підсистема управління наймом і обліком персоналу; підсистема управління трудовими відносинами; підсистема забезпечення нормальних умов праці; підсистема управління розвитком персоналу; підсистема управління соціальним розвитком; підсистема розвитку організаційної структури управління; підсистема правового забезпечення управління персоналом; підсистема інформаційного забезпечення системи управління персоналом.

Структура системи управління персоналом залежить від масштабів організації, її територіального розташування, характеру діяльності і інших чинників. У малих і середніх фірмах одна підсистема може виконувати функції декількох функціональних підсистем, в передкризових і кризових умовах діяльності організації можуть бути скасовані одні підсистеми і створені інші з набором нових функцій, можливі і інші структурно-функціональні перетворення.

Іншим стратегічним напрямом антикризового управління персоналом є розробка і вдосконалення професіограм, тобто визначення комплексу якостей, якими повинен володіти співробітник, що претендує на дану посаду. В основі професіограм, або моделей посад, лежить облік майбутніх потреб в персоналі тієї або іншої кваліфікації і професії, які можуть виникнути у зв'язку з орієнтацією організації на нову стратегію розвитку.

Концепція антикризового управління персоналом спонукає керівників організації зосереджуватися на стратегічних, перспективних напрямах роботи з персоналом, таких, як: масова перекваліфікація співробітників організації у зв'язку з переходом на нові технології; омолоджування кадрів шляхом залучення молодих фахівців і стимулювання дострокового виходу на пенсію осіб, що не «вписуються» в систему нових вимог і не здатних освоїти сучасні методи роботи; розробка принципів працевлаштування співробітників при їх масовому вивільненні; залучення широких прошарків працівників до участі в управлінні організацією.

Важливим стратегічним напрямом системи антикризового управління персоналом є ефективне вживання кадрового маркетингу. Це забезпечується рядом способів: пошуком перспективних студентів вже з молодших курсів вузів і коледжів, яким надається можливість роботи в організації в період канікул, виплати стипендій за рахунок її ресурсів, допомога в проходженні виробничої практики, в підготовці і захисті дипломних робіт; співпрацею з державною службою зайнятості; використанням приватних фірм в підборі і підготовці менеджерів і іншого персоналу; взаємодією з організаціями, що здійснюють лізинг персоналу; організацією прогностичних досліджень з проблем підготовки і перепідготовки кваліфікованих працівників організації.

Важливим завданням антикризового управління персоналом є також формування належної організаційної культури підприємства. Опанування новітніх управлінських технологій неможливе без освоєння основ організаційно-культурного підходу, що дає інтегральне розуміння процесів функціонування і розвитку різних типів організацій з врахуванням психологічних і соціально-економічних механізмів поведінки людей в умовах складних кризових ситуацій.

Антикризове управління персоналом на підприємстві має велике значення для його подальшого функціонування, оскільки для всіх підприємств управління людьми має провідне значення а без професійних фахівців, жодне підприємство не може досягти своїх цілей. Найчастіше ефективність системи управління забезпечується діяльністю досвідчених і грамотних менеджерів і фахівців, які досягають успіху і поставлених цілей з меншими витратами матеріальних, фінансових і трудових ресурсів.

Висновки

Для локалізації кризи керівництво компанії має проаналізувати кожну з підсистем і чесно відповісти собі чи є там ознаки кризи. Відповівши ствердно потрібно залучити до подолання кризи наявний ресурс, залучити ресурс, який можна залучити і розробити ретельний план оздоровлення. Криза на те і криза, щоб її долати. Ким би ми стали, якби не подолали підліткову кризу? Так і наші компанії.

Крім соціально-психологічної кризи, що суттєво впливає на появу управлінської треба не забувати про кризу зростання, що в українських реаліях в 99 випадках зі ста призводить до все тої ж управлінської. В цьому випадку керівництво та персонал компанії, що стрімко зростає з малої, часто не в змозі адекватно реагувати на зміну внутрішнього середовища. Ще вчора керівник одноосібно керував всіма, ще вчора всім було затишно за спиною у харизматичного лідера, а сьогодні у нас кілька сот персоналу, двадцять структурних підрозділів. Що з цим робити? Продовжувати в ручному режимі керувати за рахунок швидкого марнування особистісного ресурсу? Звичайно ж ні. Вихід лише один - приборкання стихії некерованого росту компанії на основі оцінки наявних організаційних ресурсів з подальшою побудовою організаційно-функціональної структури компанії, що максимально відповідає її стратегії, набір персоналу, здатного до оволодівання управлінськими знаннями та навичками і делегування йому повноважень по керуванню окремими підсистемами управління і організація дієвого контролю над виконаннями поставлених завдань.

Ніякі ірраціональні засоби подолання управлінської кризи на кшталт запрошення екстрасенсів, ворожок та астрологів для зняття “пристріту та родового прокляття з організації” не допоможуть. Вихід тільки в системному підході до подолання системної кризи.

Список використаних джерел

1. Василенко В.А. Антикризове управління. - К.: ЦУЛ, 2008.

2. Василенко В.О., Ткаченко Т.І. Стратегічний менеджмент. Навчальний посібник -- К: ЦУЛ, 2006.

3. Василенко В.О., Шостка В.І. Ситуаційний менеджмент. Навчальний посібник -- К: ЦУЛ, 2005.

4. Шершньова З.Е., Оборська С.В. Стратегія управління. Навч. посібник. -- К., 1998.

5. Лігоненко Л.О. Антикризове управління підприємством: Підручник для студентів вищих навч. закладів. - К.: КНТЕУ, 2008.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Основні теоретичні положення управління персоналом ВАТ "Карпатське УГР". Методика оцінювання якості управління персоналом. Аналіз організаційної структури, ефективності використання кадрового потенціалу. Вдосконалення системи управління персоналом.

  курсовая работа [404,2 K], добавлен 01.02.2011

 • Концепція управління персоналом на підприємстві. Аналіз системи управління персоналом ЗАТ "Діанет". Стратегії управління персоналом підприємства. Шляхи удосконалення системи управління персоналом ЗАТ "Діанет". Пропозиції щодо покращення.

  дипломная работа [100,6 K], добавлен 10.09.2007

 • Сутність, завдання, цілі та основні показники системи управління персоналом. Аналіз системи управління персоналом на підприємстві КП "СЄЗ Київського району міста Донецька". Дослідження організаційних аспектів управління персоналом на підприємстві.

  курсовая работа [6,2 M], добавлен 21.04.2015

 • Методологічні основи управління персоналом на підприємстві. Сучасні концепції використання людського фактора. Методологія та зміст управління персоналом. Управління персоналом як динамічна система. Принципи та методи побудови системи управління.

  курсовая работа [267,0 K], добавлен 25.01.2004

 • Сутність, завдання та основні принципи управління персоналом. Системний підхід до управління персоналом. Роль людського фактора у діяльності підприємства. Складові механізми системи управління персоналом на підприємстві в сучасних ринкових умовах.

  дипломная работа [263,7 K], добавлен 11.06.2011

 • Методологічні основи управління персоналом організації. Система управління персоналом, особливості його формування. Аналіз управління персоналом готелю "Кумася". Склад та якісна оцінка трудових ресурсів. Шляхи удосконалення управління персоналом.

  курсовая работа [68,4 K], добавлен 05.01.2014

 • Управління персоналом організації у системі сучасного менеджменту. Кадрова політика і система управляння персоналом організації. Аналіз ефективності управління персоналом та організаційної структури організації ЗАТ «Страхова група «ТАС» Криворізька філія.

  курсовая работа [119,1 K], добавлен 17.05.2009

 • Історія дослідження специфіки управління персоналом організації соціальної сфери. Зміст, напрями та методи управління персоналом в організації. Організація соціальної сфери: суть, специфіка. Оптимізація управління персоналом організації соціальної сфери.

  дипломная работа [512,8 K], добавлен 26.10.2010

 • Сутність та структура системи управління персоналом на підприємстві сільського господарства, використовувані методи та прийоми. Організаційно-економічна характеристика ТОВ "ОБРІЙ" LTD, існуючий стиль керівництва. Шляхи удосконалення управління персоналом.

  курсовая работа [55,5 K], добавлен 30.09.2014

 • Обґрунтування вимог до кадрового забезпечення системи управління персоналом. Аналіз чинників, що визначають склад ланок системи управління персоналом та їх чисельність в конкретній організації. Розробка заходів щодо скорочення чисельності працівників.

  курсовая работа [44,7 K], добавлен 07.06.2013

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.