Дослідження структури менеджменту ТОВ "Агрофірма "Колос"

Організаційна структура управління ТОВ "Агрофірма "Колос". Аналіз системи менеджменту. Діловодство, управління персоналом. Організація праці менеджера. Логістика як наука про планування, контроль та управління матеріальними і нематеріальними операціями.

Рубрика Менеджмент и трудовые отношения
Вид отчет по практике
Язык украинский
Дата добавления 29.04.2015
Размер файла 250,8 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Міністерство аграрної політики україни

ЛУГАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра агробізнесу і управління соціальними системами

ЗВІТ

з виробничої практики

в ТОВ "Агрофірма "Колос"

Виконав студент IV курсу 243 групи

Булаценко Оксана Юріївна

Керівник практики від ВНЗ Сіренко Марина Анатоліївна,

асистент

Керівник практики від підприємства Ковтун Тетяна Миколаївна,

бухгалтер розрахункового відділу

Луганськ 2014

Зміст

 • Вступ
 • Розділ 1. Характеристика підприємства
 • Розділ 2. Аналіз організаційної структури управління підприємства
 • Розділ 3. Система менеджменту підприємства
 • Розділ 4. Діловодство
 • Розділ 5. Управління персоналом
 • Розділ 6. Організація праці менеджера
 • Розділ 7. Логістика
 • Розділ 8. Система управління охороною праці на підприємстві
 • Висновок
 • Список використаних джерел

Вступ

В сучасних умовах розвитку студентам вищих навчальних закладів необхідно, крім теоретичних знань, набувати також практичні навички безпосередньо на підприємстві в умовах виробничого процесу. Саме тому є актуальним процес виробничої та переддипломної практики.

Метою даного звіту є показати свої знання та навички, отримані в процесі проходження виробничої практики.

Об'єктом дослідження виступає ТОВ АФ "Колос" Слов'яносербського району Луганської області.

Виробнича практика студента забезпечує освоєння кваліфікації в відповідності з вимогами учбового плану, сприяє закріпленню й поглибленню знань, привчає до праці в сфері виробництва в умовах трудового колективу. Виробнича практика дозволяє сформувати уяву про зміст й особливості своєї майбутньої професії не тільки через сукупність отриманих теоретичних знань, а й з точки зору практичної діяльності реально діючих підприємств придбати елементи професійного уміння і практичних навичок. Під час проходження практики було ознайомлено з діяльністю товариства з обмеженою відповідальністю агрофірмою "Колос". У ході практики було вивчено:

· організаційну структуру управління підприємства, зіставили її з цілями організації, визначили її ефективність;

· проводилося дослідження структури менеджменту;

· забезпечення підприємства трудовими ресурсами;

· аналіз робочого часу керівника, та методи його раціонального використання;

· систему діловодства;

· систему логістики;

· управління охороною праці на підприємстві.

Розділ 1. Характеристика підприємства

Агрофірма "Колос" за формою власності є товариством з обмеженою відповідальністю. Підприємство було зареєстровано 4 серпня 1998 року. Метою його створення є одержання прибутку та наступний його розподіл між Учасниками.

Товариство є правонаступником Колективного сільськогосподарського підприємства "Україна" в частині виконання зобов'язань за лізинговими платежами та ведення мисливського господарства на землях Фрунзенської селищної ради та Хорошанської сільської ради Слов'яносербського району Луганської області.

Товариство є юридичною особою приватного права; воно володіє, користується та розпоряджається майном, що йому належить, має самостійний баланс, поточні та інші рахунки в установах банків, круглу печатку, штамп і бланки зі своїм найменуванням, а також знак для товарів та послуг. Товариство здійснює цивільні права та обов'язки через свої органи, які діють відповідно до Статуту та діючого законодавства України.

У своїй діяльності товариство керується Конституцією України, Цивільним Кодексом України, Господарським Кодексом України, ЗУ "Про господарські товариства", іншими нормативними актами України, а також положеннями Статуту. Єдиним установчим документом ТОВ АФ "Колос" є Статут.

Товариство може бути засновником та учасником підприємств, господарських товариств, об'єднань підприємств. Воно самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями усім належним йому майном. Товариство не відповідає за зобов'язаннями його учасників, крім випадків, встановлених установчими документами та законом. Учасники товариства не відповідають за його зобов'язаннями і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю товариства, у межах вартості своїх вкладів. Учасники товариства, які не повністю внесли вклади, несуть солідарну відповідальність за його зобов'язаннями у межах вартості невнесеної частини вкладу кожного з учасників. Товариство відповідає за зобов'язаннями його учасників, що пов'язанні з його створенням, тільки у разі наступного схвалення їхніх дій відповідним органом юридичної особи.

Метою утворення та діяльності товариства є задоволення споживчого попиту в товарах, продукції та послугах для одержання прибутку. Предметом діяльності товариства є:

· Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур;

· Розведення свиней;

· Допоміжна діяльність у рослинництві;

· Мисливство, відловлювання тварин і надання пов'язаних з ними послуг;

· Вирощування овочів і баштанних культур, коренеплодів і бульбоплодів;

· Вирощування зерняткових і кісточкових фруктів;

· Розведення великої рогатої худоби молочних порід;

· Розведення овець і кіз;

· Допоміжна діяльність у тваринництві;

· Після урожайна діяльність;

· Виробництво м'яса;

· Виробництво готових кормів для тварин, що утримуються на фермах;

· Роздрібна торгівля та ін.

Розглянемо результати діяльності ТОВ АФ "Колос" за останні три роки. В таблиці 1.1 представлена структура посівних площ за період 2011-2013 роки. Як бачимо площа посівів з кожним роком збільшується, у 2013 році вона збільшилась на 3 га в порівнянні з 2012 роком. Площа ріллі як в 2011 так і в 2012 році однакова, а в 2013 році вона збільшилась на 97,47 га. Збільшення площі ріллі відбулось внаслідок збільшення площі посівів соняшника та за рахунок вирощування сої. Також збільшилась площа пару.

Таблиця 1.1

Динаміка структури посівних площ

Найменування

Роки

Відхилення 2013 р. від рівня, %

2011

2012

2013

га

%

га

%

га

%

2011

2012

Зернові, всього:

1485

55,5

1925

72

1394

50,3

-6,1

-27,6

- озимі зернові

350

13,1

1200

44,9

1031

37,2

194,6

-14,1

- ярові зернові

1135

42,4

725

27,1

363

13,1

-68,0

-49,9

Соя

-

-

-

-

165

6,0

100

100

Соняшник

620

23,2

535

20

904

32,6

45,8

68,9

Всього посівів

2105

78,7

2460

92

2463

88,9

17,0

0,1

Всього ріллі

2674

100

2674

100

2771,47

100

3,6

3,6

Пар

569

21,3

214

8

308,47

11,1

-45,8

44,1

Таблиця 1.2

Склад і структура товарної продукції

Види товарної продукції

2011 рік

2012 рік

2013 рік

Виручка, тис. грн.

Структура виручки,%

Порядковий номер в ранжированому ряду

Виручка, тис. грн.

Структура виручки,%

Порядковий номер в ранжированому ряду

Виручка, тис. грн.

Структура виручки,%

Порядковий номер в ранжированому ряду

Рослинництво

7295,3

95

-

8540,7

99,3

-

125415,2

98,5

-

в т. ч. зерно

4752,5

61,9

1

5637,9

65,6

1

8571,0

68,0

1

соняшник

2525,6

32,9

2

2894,5

33,6

2

3249,0

25,8

2

соя

-

-

-

-

-

-

568,7

4,5

3

солома

17,2

0,2

6

8,3

0,1

5

26,5

0,2

6

Тваринництво

100,5

1,3

-

53,2

0,6

-

120,1

1,0

-

в т. ч. м'ясо свиней, ж. в.

54,1

0,7

4

34,0

0,4

3

-

-

-

інша продукція тваринництва

46,4

0,6

5

19,2

0,2

4

120,1

1,0

4

Послуги в с. - г.

280,0

3,7

3

6,8

0,1

6

60,3

0,5

5

Всього по господарству

7675,8

100

-

8600,7

100

-

12595,6

100

-

Ксп. =

Ксп2011===0,522

Ксп2012===0,582

Ксп2013===0,551

В таблиці 1.2 розглянуто склад та структуру товарної продукції ТОВ АФ "Колос" за останні три роки. У результаті аналізу данних таблиці було виявлено, що найбільшу питому вагу у виробництві займає рослинництво на яке припадає більш ніж 95 % усієї товарної продукції. Розрахунок рівня спеціалізації показав, що підприємство має високий рівень спеціалізації (коефіцієнт спеціалізації від 0,41 до 0,6).

менеджмент управління персонал логістика

Таблиця 1.3

Аналіз складу і структури виробничих витрат в рослинництві в динаміці

Статті затрат

Роки

Відхилення 2012 р. від рівня

2011 р., %

Відхилення 2013 р. від рівня

2012 р., %

2011

2012

2013

тис. грн.

%

тис. грн.

%

тис. грн.

%

Витрати на оплату праці

1058,2

17,7

1294,2

16,2

1570,2

16,2

22,3

21,3

Відрахування на соціальні заходи

393,6

6,6

481,3

6,0

583,9

6,1

22,3

21,3

Матеріальні витрати, в т. ч.

3021,6

50,6

4445,2

55,7

5502,9

56,8

47,1

23,8

- насіння та посадковий матеріал

544,5

9,1

778,7

9,8

1122,6

11,6

43,0

44,2

- мінеральні добрива

350,4

5,9

929,0

11,6

1321,5

13,6

165,1

42,2

- електроенергія

3,2

0,1

3,9

0,1

-

-

21,9

-100

- нафтопродукти

912,4

15,3

1301,8

16,3

1293,6

13,4

42,7

-0,6

- запасні частини

324,4

5,4

437,8

5,5

461,9

4,8

34,9

5,5

- оплата робіт та послуг

886,7

14,8

994,0

12,4

1303,3

13,4

12,1

31,1

Амортизація основних засобів

349,6

5,9

468,1

5,9

503,2

5,2

33,9

7,5

Інші витрати

1149,6

19,2

1288,9

16,2

1525,3

15,7

12,1

18,3

Всього

5972,6

100

7977,7

100

9685,5

100

33,6

21,4

У таблиці 1.3 представленні данні аналізу складу і структури виробничих витрат в рослинництві в динаміці за 2011-2013 роки. Як бачимо з даних таблиці у 2012 році в порівнянні з 2011 роком витрати на виробництво продукції рослинництва по усім статтям збільшились. У 2013 році в порівнянні з 2012 роком виробничі витрати також збільшились по усім статтям окрім електроенергії та нафтопродуктів. Електроенергія у 2013 році при виробництві продукції рослинництва не використовувалась, а витрати на нафтопродукти зменшилися. Причиною збільшення виробничих витрат є подорожчання посадкового матеріалу, мінеральних добрив, нафтопродуктів та послуг сторонніх організацій.

Таблиця 1.4

Економічна ефективність виробництва продукції рослинництва (зерно)

Показники

Роки

Відхилення 2013 р. від рівня, %

2011

2012

2013

2011

2012

1. Площа посівів, га

1485

1925

1394

-6,1

-27,6

2. Урожайність, ц/га

27,74

33,23

30,08

8,4

-9,5

3. Валовий збір після доробки, ц

41197

63960

41941

1,8

-34,4

4. Сума виробничих витрат, всього, тис. грн.

5972,6

7977,7

9685,5

62,2

21,4

5. в т. ч. витрати, віднесені на основну продукцію, тис. грн.

4032,9

6215,4

5851,7

45,1

-5,8

6. Прямі витрати праці, всього, люд. - год.

194006

177190

184984

-4,6

4,4

7. Реалізовано продукції, ц

30631

41347

47947

56,5

15,9

8. Виручка від реалізації, тис. грн.

4752,5

5637,9

8571,0

80,3

52,0

9. Повна собівартість реалізованої продукції, тис. грн.

3712,7

4945,6

6286,3

69,3

27,1

10. Рівень товарності, % (7: 3 х 100)

74,4

64,6

114,3

53,6

76,9

11. Продуктивність праці, ц на 1 люд. - год. (3: 6)

0,21

0,36

0,23

9,5

-36,1

12. Трудомісткість продукції, люд. - год. /ц

4,71

2,77

4,41

-6,4

59,2

13. Виробнича собівартість 1 ц, грн. (5: 3)

97,89

97,18

139,52

42,5

43,6

14. Повна собівартість 1 ц, грн. (9: 7)

121,21

119,61

131,11

8,2

9,6

15. Ціна реалізації 1 ц, грн. (8: 7)

155,15

136,36

178,76

15,2

31,1

16. Прибуток, всього, тис. грн. (8 - 9)

1039,8

692,3

2284,7

119,7

230

17. Прибуток з 1 га, грн. (16:1)

700,2

359,64

1638,95

134,1

355,7

18. Прибуток на 1 ц, грн. (16: 7)

33,95

16,74

47,65

40,3

184,6

19. Прибуток на 1 люд. - год. (16: 6), грн.

5,36

3,91

12,35

130,4

215,8

20. Прибуток на 1 грн. повної собівартості, грн. (16: 9)

0,28

0,14

0,36

28,6

157,1

21. Рівень рентабельності, % (16: 9Х100)

28,0

14,0

36,3

29,6

159,3

У таблиці 1.4 було розглянуто економічну ефективність виробництва зернових. Як бачимо у 2013 році в порівнянні з 2012 роком рівень товарності зернових збільшився у результаті збільшення об'єму реалізованої продукції; продуктивність праці зменшилась, а трудомісткість - збільшилась, причиною цьому є зменшення валового збору та збільшення витрат праці; відбулось також збільшення собівартості продукції та ціна її реалізації; відбувся стрімкий ріст прибутку на 1592,4 тис. грн., що сприяло росту рівня рентабельності на 22,3 %.

Таблиця 1.5

Економічна ефективність виробництва продукції рослинництва (соняшник)

Показники

Роки

Відхилення 2013 р. від рівня, %

2011

2012

2013

2011

2012

1. Площа посівів, га

620

535

904

45,8

68,9

2. Урожайність, ц/га

14,24

16,11

14,41

1,2

-10,5

3. Валовий збір після доробки, ц

8828

8617

13027

47,6

51,2

4. Сума виробничих витрат, всього, тис. грн.

5972,6

7977,7

9685,5

62,2

21,4

5. в т. ч. витрати, віднесені на основну продукцію, тис. грн.

1495,1

1460,3

3156,9

111,1

116,2

6. Прямі витрати праці, всього, люд. - год.

194006

177190

184984

-4,6

4,4

7. Реалізовано продукції, ц

7043

8861

9584

36,1

8,1

8. Виручка від реалізації, тис. грн.

2525,6

2894,5

3249

28,6

12,2

9. Повна собівартість реалізованої продукції, тис. грн.

1694

1856,6

2351,3

38,8

26,6

10. Рівень товарності, % (7: 3 х 100)

79,8

102,8

73,6

-7,8

-28,4

11. Продуктивність праці, ц на 1 люд. - год. (3: 6)

0,045

0,048

0,07

55,5

45,8

12. Трудомісткість продукції, люд. - год. /ц

22,0

20,6

14,2

-35,5

-31,1

13. Виробнича собівартість 1 ц, грн. (5: 3)

169,36

169,47

242,33

43,1

43,0

14. Повна собівартість 1 ц, грн. (9: 7)

240,52

209,52

245,33

2,0

17,1

15. Ціна реалізації 1 ц, грн. (8: 7)

358,6

326,66

339,0

-5,5

3,8

16. Прибуток, всього, тис. грн. (8 - 9)

831,6

1037,9

897,7

7,9

-13,5

17. Прибуток з 1 га, грн. (16:1)

1341,3

1940

993,03

-25,9

-48,8

18. Прибуток на 1 ц, грн. (16: 7)

118,1

117,13

93,67

-20,7

-20,0

19. Прибуток на 1 люд. - год. (16: 6), грн.

4,28

5,86

4,85

13,3

-17,2

20. Прибуток на 1 грн. повної собівартості, грн. (16: 9)

0,49

0,56

0,38

-22,4

-32,1

21. Рівень рентабельності, % (16: 9Х100)

49,1

55,9

38,2

-22,2

-31,7

У таблиці 1.5 розглянуто економічну ефективність виробництва соняшника. Виходячи з даних таблиці можна зробити висновок, що у 2013 році в порівнянні з 2012 роком виробництво соняшнику стало менш ефективним за рахунок зменшення урожайності та збільшення виробничих витрат. У зв'язку з вище згаданими факторами збільшилась собівартість продукції, а також відбулось зменшення прибутку на 140,2 тис. грн. і рентабельності соняшника на 17,7 %.

Таблиця 1.6

Аналіз структури виробничих витрат в тваринництві в динаміці

Статті затрат

Роки

Відхилення 2012 р. від 2011 р., %

Відхилення 2013 р. від 2012 р., %

2011

2012

2013

тис. грн.

%

тис. грн.

%

тис. грн.

%

Витрати на оплату праці

128,2

32,3

157,2

33,0

155,8

26,6

22,6

-0,9

Відрахування на соціальні заходи

46,9

11,8

58,5

12,3

57,9

9,9

24,7

-1,0

Матеріальні витрати, в т. ч.

200,4

50,6

242,8

50,9

361,1

61,7

21,2

48,7

- корми

147,9

37,3

158,9

33,3

239,7

41,9

7,4

50,8

- нафтопродукти

10,9

2,8

12,8

2,7

13,1

2,2

17,4

2,3

- електроенергія

14,3

3,6

16,7

3,5

15,7

2,7

16,8

-6,0

- ремонтні матеріали

14,8

3,7

50,6

10,6

71,9

12,3

241,9

42,1

- оплата робіт та послуг

12,5

3,2

3,8

0,8

20,7

3,5

-69,6

444,7

Амортизація основних засобів

10,1

2,6

8,2

1,7

10,8

1,8

-18,8

31,7

Інші витрати

10,7

2,7

10,1

2,1

-

-

-5,6

-100

Всього

396,3

100

476,8

100

585,6

100

20,3

22,8

У таблиці 1.6 наведений аналіз структури виробничих витрат в тваринництві в динаміці за 2011-2013 роки. З даних таблиці видно, що у 2012 році в порівнянні з 2011 роком відбулось збільшення усіх статтей витрат окрім оплати послуг та робіт, амортизації основних засобів та інших витрат. У 2013 році в порівнянні з 2012 роком також відбулось збільшення статтей витрат, але по таким статтям як оплата праці, відрахування на соціальні заходи, електроенергія та інші витрати відбулось зменшення. Причиною збільшення виробничих витрат є подорожчання кормів, ремонтних частин, нафтопродуктів та електроенергії.

У таблиці 1.7 представлені показники забезпеченості та ефективності використання основних виробничих фондів. З данних таблиці видно, що у 2013 році в порівнянні з 2012 роком відбулось збільшення по таким показникам як фондозабезпеченість, фондоозброєність, фондовіддача по валовій продукції, збільшення цих показників відбулось за рахунок збільшення основних фондів, а зменшення таких показників як енергозабезпеченість, електрозабезпеченість, енергоозброєність, електроозброєність відбулось за рахунок зменшення використання енергії. Також відбулось збільшення рентабельності основних засобів на 10,07 %.

Таблиця 1.7

Показники забезпеченості і ефективності використання основних виробничих фондів

Показники

Роки

Відхилення 2013 р. від рівня, %

2011

2012

2013

2011

2012

1. Фондозабезпеченість, грн. /га

1865,4

2259,7

2685,2

43,9

18,8

2. Енергозабезпеченість, к. с. /га

26,4

32,2

24,9

-5,7

-22,7

3. Електрозабезпеченість, кВт/год/га

19,4

23,6

18,3

-5,7

-22,4

4. Фондоозброєність, грн. /чол.

70263,9

68331,5

102980

46,6

50,7

5. Енергоозброєність к. с. /чол.

994,2

972,5

954,4

-4,0

-1,9

6. Електроозброєність, кВт/год/чол.

731

715,1

701,76

-4,0

-1,9

7. Кількість умовних тракторів на 1000 га ріллі, шт.

6,7

7,1

6,8

1,5

-4,2

8. Фондовіддача по валовій продукції - всього,

в т. ч.:

1,81

1,78

1,98

9,4

11,2

- в рослинництві

1,73

1,71

1,9

9,8

11,7

- в тваринництві

0,07

0,07

0,07

0

0

9. Фондомісткість по валовій продукції - всього,

в т. ч.

0,55

0,56

0,5

-9,1

-10,7

- в рослинництві

0,58

0,58

0,52

-10,3

-10,.3

- в тваринництві

13,71

13,67

13,47

-1,7

-1,5

10. Рентабельність основних засобів, %

41,6

29,03

39,1

-6,0

34,7

У таблиці 1.8 представлений розрахунок індексу Альтмана за 2011 рік. Цей індекс показує ймовірність банкрутства підприємства при критичному його рівні. У 2011 році рівень індексу Альтмана склав 11,11, що у 4,15 разів вищий за критичний рівень 2,675, це свідчить про стійкість підприємства до банкрутства.

Таблиця 1.8

Розрахунок індексу Альтмана за 2011 рік

№ п/п

Показники

Величина показника

Питома вага окремих коефіцієнтів, %

1

Авансований капітал, тис. грн.

9710

Х

2

Прибуток до оподаткування, тис. грн.

2352

Х

3

Вартість товарної продукції, тис. грн.

8202

Х

4

Залучений капитал, тис. грн.

713

Х

5

Власний капітал, тис. грн.

8996,5

Х

6

Вартість власних оборотних засобів, тис. грн.

6425

Х

7

Реінвестований капітал, тис. грн.

7416,5

Х

8

К1 = 2/1X3,3

0,8

7,2

9

К2 = 3/1Х1

0,84

7,6

10

К3 = 5/4Х0,6

7,6

68,4

11

К4 = 7/1Х1,4

1,07

9,6

12

К5 = 6/1Х1,2

0,8

7,2

13

Індекс Альтмана (8+9+10+11+12)

11,11

100%

14

Критичний рівень індексу Альтмана

2,675

Х

15

Співвідношення фактичного рівня індексу з критичним рівнем індексу Альтмана (13/14)

4,15

Х

Таблиця 1.9

Розрахунок індексу Альтмана за 2012 рік

№ п/п

Показники

Величина показника

Питома вага окремих коефіцієнтів, %

1

Авансований капітал, тис. грн.

11730

Х

2

Прибуток до оподаткування, тис. грн.

2124

Х

3

Вартість товарної продукції, тис. грн.

9213

Х

4

Залучений капитал, тис. грн.

1057,5

Х

5

Власний капітал, тис. грн.

10672,5

Х

6

Вартість власних оборотних засобів, тис. грн.

7084

Х

7

Реінвестований капітал, тис. грн.

9092,5

Х

8

К1 = 2/1X3,3

0,6

6,5

9

К2 = 3/1Х1

0,78

8,5

10

К3 = 5/4Х0,6

6,05

65,5

11

К4 = 7/1Х1,4

1,08

11,7

12

К5 = 6/1Х1,2

0,72

7,8

13

Індекс Альтмана (8+9+10+11+12)

9,23

100%

14

Критичний рівень індексу Альтмана

2,675

Х

15

Співвідношення фактичного рівня індексу з критичним рівнем індексу Альтмана (13/14)

3,45

Х

Таблиця 1.9 показує, що індекс Альтмана у 2012 році склав 9,23, що на 1,88 менше ніж у 2011 році, тобто стійкість до банкрутства зменшилась. У 2012 році фактичний індекс Альтмана перевищив критичний у 3,45. Стійкість підприємства у 2012 році до банкрутства досить висока.

Таблиця 1.10 показує, що індекс Альтмана у 2013 році склав 11,12, що на 1,89 більше ніж у 2012 році, таким чином стійкість підприємства до банкрутства збільшилась. Фактичний індекс Альтмана перевищив критичний у 4, 16, це свідчить про стійкість підприємства до банкрутства.

Таблиця 1.10

Розрахунок індексу Альтмана за 2013 рік

№ п/п

Показники

Величина показника

Питома вага окремих коефіцієнтів, %

1

Авансований капітал, тис. грн.

14427,5

Х

2

Прибуток до оподаткування, тис. грн.

3206

Х

3

Вартість товарної продукції, тис. грн.

13018

Х

4

Залучений капитал, тис. грн.

1053

Х

5

Власний капітал, тис. грн.

13374,5

Х

6

Вартість власних оборотних засобів, тис. грн.

8818

Х

7

Реінвестований капітал, тис. грн.

11794,5

Х

8

К1 = 2/1X3,3

0,73

6,6

9

К2 = 3/1Х1

0,9

8,1

10

К3 = 5/4Х0,6

7,62

68,5

11

К4 = 7/1Х1,4

1,14

10,2

12

К5 = 6/1Х1,2

0,73

6,6

13

Індекс Альтмана (8+9+10+11+12)

11,12

100%

14

Критичний рівень індексу Альтмана

2,675

Х

15

Співвідношення фактичного рівня індексу з критичним рівнем індексу Альтмана (13/14)

4,16

Х

У таблиці 1.11 представлені основні показники рівня інтенсивності та ефективності інтенсифікації. Виходячи з даних таблиці можна сказати, що у 2013 році в порівнянні з 2012 роком усі показники рівня інтенсифікації збільшились окрім фондоємності, яка зменшилась. Збільшення показників інтенсифікації відбулось за рахунок значного збільшення об'єму прибутку, чистої продукції та виручки від реалізації продукції. Рівень рентабельності товарної продукції у 2013 році склав 61,6 %, що на 14 % більше ніж у 2012 році та на 3,5 % більше ніж у 2011 році.

Таблиця 1.11

Основні показники рівня інтенсивності та ефективності інтенсифікації

Показники

Роки

Відхилення 2013 р. від рівня, %

2011

2012

2013

2011

2012

Сума авансованого капіталу, тис. грн.

9710

11720

14427,5

48,6

23,1

Площа сільгоспугідь, га

2712

2782

2876,33

6,1

3,4

Середньорічна чисельність працівників, грн.

72

92

75

4,2

-18,5

Середньорічна вартість основних виробничих фондів, тис. рн.

5059

6286,5

7723,5

52,7

22,8

Витрати праці, тис. люд. - год.

194,01

177,2

185

-4,6

4,4

Виробничі витрати, тис. рн.

7864

9260

11349

44,3

22,6

Вартість валової продукції, тис. грн.

в поточних цінах реалізації

9162,8

11243,2

14737,4

60,8

31,1

Сума виручки від реалізації, тис. грн.

8202

9213

13018

58,7

41,3

Собівартість реалізованої продукції, тис. грн.

5188

6240

8053

55,2

29,1

Чиста продукція, тис. грн.

4580,8

6032,2

8042,4

75,6

33,3

Прибуток від реалізації, тис. грн.

3014

2973

4965

64,7

67,0

Показники рівня інтенсифікації

Сума авансованого капіталу в розрахунку на 1 га с/г угідь, тис. грн.

3,6

4,2

5,0

38,9

19,0

Фондозабезпеченість, тис. грн. /га

1,86

2,26

2,68

44,1

18,6

Виробничі витрати в розрахунку на 100 га сільхозугідь, грн.

290

332,85

394,56

36,1

18,5

Фондоозброєність, тис. грн. /чол.

70,3

68,33

102,98

46,5

50,7

Фондовіддача

1,81

1,79

1,98

9,4

11,2

Фондоємкість

0,55

0,56

0,5

-9,1

-10,7

I. Отримані результати інтенсифікації

Окупність авансованого капіталу валовою продукцією, грн.

0,94

0,96

1,02

8,5

6,3

1. Припадає на 100 га сільгоспугідь, тис. грн.:

а) валової продукції

337,86

404,14

512,37

51,6

26,8

б) чистої продукції

168,9

216,83

279,61

65,5

28,9

в) прибутку

111,13

106,86

172,61

55,3

61,5

ІІ. Ефективність інтенсифікації

1. Припадає на 100 грн. поточних витрат, грн.:

а) валової продукції

116,5

121,42

129,85

11,4

6,9

б) чистої продукції

58,25

65,14

70,86

21,6

8,8

Продовження табл.1.11

в) прибутку

38,3

32,1

43,75

14,2

36,3

2. Припадає на 100 грн. основних виробничих фондів, грн.:

а) валової продукції

181,12

178,85

190,81

5,3

6,7

б) чистої продукції

90,55

95,95

104,13

15,0

8,5

в) прибуток

59,58

47,29

64,28

7,9

35,9

3. Припадає на 1 середньорічного працівника, тис. грн.:

а) валової продукції

127,26

122,21

196,5

54,4

60,8

б) чистої продукції

63,62

65,57

107,23

68,5

63,5

в) прибуток

41,86

32,31

66,2

58,1

104,9

4. Рівень рентабельності товарної продукції, %

58,1

47,6

61,6

6,0

29,4

Розділ 2. Аналіз організаційної структури управління підприємства

Під організаційною структурою управління розуміється упорядкована сукупність ланок управління та зв'язків між ними. У ній виділяють такі поняття, як елементи (ланки), зв'язки та рівні. Елементами організаційної структури є служби, групи та працівники, що виконують різні функції. У свою чергу, між підрозділами існують певні зв'язки, серед яких виділяють горизонтальні, вертикальні, лінійні і функціональні зв'язки.

Розглянемо організаційну структуру управління ТОВ АФ "Колос", яка представлена на рис.1

Рис.1. Організаційна структура управління ТОВ АФ "Колос"

Як видно з Рис.1. підприємство має організаційну структуру, яка характеризується вертикальним поділом праці та має лінійні зв'язки, тобто підприємство має лінійно-функціональну структуру управління.

Вертикальний поділ праці - це зв'язки підпорядкування, необхідність у них виникає при ієрархічності управління. Дані зв'язку служать каналами передачі розпорядчої та звітної інформації, створюючи тим самим стабільність в організації.

Лінійні зв'язки відображають рух управлінських рішень інформації між лінійними керівниками

Поділ на підрозділи відбувається відповідно до цілей і стратегії організації. Кожен підрозділ має мати чітко визначені завдання і функції.

Організаційна структура ТОВ АФ "Колос" доцільна для данного підприємства, працівники якого виконують приблизно однакові дії (надають однотипні послуги, обслуговують один сегмент ринку). Перевагою цієї структури є можливість швидко приймати рішення, реагувати на зміни у зовнішньому оточенні і забезпечувати неформальний підхід до мотивації і контролю діяльності співробітників.

Така структура задовольняє виповненню цілей та завдань, які стоять перед підприємством.

Робота, яка повинна виконуватись на підприємстві, розподілена між підрозділами. Це дозволяє економити час та трудові ресурси. Перед кожним працівником стоять свої завдання, цілеспрямоване виконання яких кожним окремо приведе до конкурентоспроможного функціонування всього підприємства. Кожний працівник має свого безпосереднього керівника, від якого отримує завдання та поради, та перед яким відповідає за виконану роботу.

Розділ 3. Система менеджменту підприємства

Функція планування є першою в процесі управління організацією. Під плануванням слід розуміти вид управлінської діяльності, який визначає перспективу і майбутній стан організації. З допомогою планування створюється орієнтир майбутньої діяльності організації. [35].

Виділяють два види планування: стратегічне та тактичне. Стратегічне планування включає установлення місії і цілей організації, аналіз середовища та стану організації, оцінку стратегічних альтернатив, вибір стратегії. Тактичне планування є одночасно логічним продовженням стратегічного планування і способом реалізації стратегії з метою забезпечення виконання місії організації.

Взагалі планування є безперервним процесом. Воно складається з послідовних етапів.

Розглянемо детальніше етапи планування, застосовані для приватного підприємства "Картес".

Етап 1. Інформаційне забезпечення стратегічного планування.

Найважливішим ресурсом, необхідним для реалізації етапів стратегічного планування на підприємстві, є інформація. Інформаційне забезпечення дає змогу визначити можливості і загрози для фірми. ТОВ АФ "Колос" використовує інформацію вторинну, отриману вже з наявних джерел. Важливою є і внутрішня інформація - про трудові ресурси, внутрішня фінансова інформація, яку фірма отримує з внутрішньої документації.

Етап 2. Установлення місії та цілей організації.

Місія фірми - задоволення споживчого попиту в товарах, продукції та послугах.

На основі місії організації виробляються цілі.

Етап 3. Оцінка і аналіз факторів зовнішнього середовища.

Аналіз зовнішнього середовища представляє собою оцінку стану та перспектив розвитку найважливіших, з точки зору організації, суб'єктів та факторів навколишнього середовища: галузі, ринків та сукупності глобальних факторів зовнішнього середовища, на які організація не може безпосередньо впливати.

Етап 4. Оцінка і аналіз факторів внутрішнього середовища

Аналіз факторів внутрішнього середовища дає можливість виявити сильні та слабкі сторони компанії, показує, чи можна розширювати і зміцнювати конкурентні переваги.

Етап 5. Виконання розрахунків, обґрунтувань, проектних рішень.

Виконання розрахунків, обґрунтувань, проектних рішень полягає в установленні найважливіших показників, які найбільш характеризують очікувані стратегії та виявленні тенденції їх зміни, підборі необхідних проектних заходів, що забезпечать формування стратегій. Основою цього етапу є добре підготовлена методична база, наявність кваліфікованих працівників, високий рівень технічного забезпечення [14].

Етап 6. Вибір стратегії на засадах формування управлінського рішення

Процес вибору стратегії складається з етапів розробки, доведення й аналізу.

Вибір оптимальної стратегії ТОВ АФ "Колос" здійснюється шляхом формування управлінського рішення на основі оцінки таких факторів як очікувана ефективність; рівень ризику; ринкова ситуація; вплив минулих стратегій; вплив власників; залежність від фактору часу; вплив внутрішнього і зовнішнього середовища тощо.

Фірма викладає максимум зусиль для збільшення виробництва та продажів продукції, бо воно хоче мати стабільне зовнішнє середовище. Саме тому їй необхідно для кращого функціонування використовувати таку стратегію як стратегія "Проникнення". Дана стратегія направляє зусилля підприємства на більш глибоке проникнення на ринок і додаткові зусилля по збільшенню темпів зростання обсягу виробництва та продажів.

Етап 7. Оцінка стратегії на предмет відповідності місії та цілям організації

Підприємство вибрало стратегію "Проникнення". Опираючись на цілі організації можна сказати, що стратегію вибрано вірно, так як планується збільшення обсягів виробництва продукції. Що ж стосується місії, то забезпечення попиту клієнтів якісною продукцією, товарами та послугами є можливим після проникнення та укріплення положень на ринку збуту.

Сутність організування полягає в тому, щоб забезпечити виконання рішення з організаційного боку, тобто створити такі управлінські відносини, які б забезпечили найбільш ефективні зв'язки між усіма елементами керованої системи.

Змістом функції є пристосування організаційної структури фірми до завдань запланованої діяльності; підбір людей для конкретної роботи і делегування їм повноважень, прав використання ресурсів організації.

При роботі з персоналом підприємства одне з центральних місць управління займає мотивація співробітників, оскільки вона виступає безпосередньою причиною їхньої поведінки. Орієнтація працівників на досягнення цілей підприємства по суті є головним завданням керівництва персоналом.

Мотивація - це процес спонукання людини до певної діяльності за допомогою внутрішньоособистісних і зовнішніх факторів.

У таблиці 6 представленні дані мотивації персоналу на підприємстві ТОВ АФ "Колос"

Таблиця 3.1

Використання теорій мотивування на підриємстві

Назва теорії мотивації

Короткий зміст та особливості застосування

Обґрунтування можливості застосування в організації

Елементи системи

матеріального стимулювання праці, в яких знаходить відображення теорія

1. Теорія Маслоу

Виділив 5 груп:

1. фізіологічні (їжі, воді) 2. безпеки і захищеності;

3. соціальні (відчуття причетності);

4. поваги;

5. самовираження

(у реалізації своїх можливостей).

Ця теорія оптимально підходить для даної фірми, так як включає усі можливі потреби, які треба мотивувати: 1-4 для всіх працівників,

5 для керівництва.

Ця теорія реалізується за допомогою заробітної плати, премій і ви

нагород, можливості просування по службі, відпусток.

2. Теорія Мак-Клелланда

Виділив три потреби, які мотивують людину: влада, причетність, успіх.

Може враховуватись для керівників або осіб, які мають перспективу кар'єрного росту.

Реалізується за допомогою публічної похвали, видачі грамот. Люди регулярно дізнаються про позитивні і негативні результати своєї роботи.

3. Теорія потреб Ф. Герцберга

- гігієнічні фактори (нижній порядок) не дають з'явитись незадоволенню роботою;

мотиваційні (вищий порядок) впливають на поведінку.

Дана теорія враховується на фірмі. В першу чергу враховуються гігієнічні фактори.

Використовується для мотивації персоналу гарний інтер'єр, контроль відносин між працівниками, підтримання гарних стосунків підлеглих та керівників. Після чого застосовуються фізіологічні мотиватори.

4. Теорії потреб Д. Мак-Грегора

- теорія "Х" передбачає, що

працівники схильні

уникати роботи та

відповідальності, тому

для їх стимулювання

необхідно використовувати

контроль та погрози;

теорія "У" апелює до потреб більш високого порядку: потреби у причетності, мати

високі цілі, автономії і самовираження;

Працівники більш

схильні до теорії "У,” але організаційні

умови та поведінка

менеджерів зумовлюють вибір ними теорії "Х”.

На підприємстві використовуються такі методи як постійний контроль, щоб сприяти мотивації людей "Х", але в колективі панує довіра.

5. Теорія очікувань

В. Врума

- передбачає такі

очікування: "затрачені

зусилля - очікування

певного рівня результатів ”, "отримані результати - очікування певної винагороди ”, "очікування цінної

винагороди, яка здатна

задовольнити потреби ”;

невід'ємність

урахування усіх видів

очікування.

Враховується на фірмі загалом серед працівників виробничого підрозділу.

Перед виповненням будь-якого завдання, працівники усвідомлюють, що за це вони отримають винагороду, підприємство надає премії, путівки до санаторію

6. Теорія

справедливості С. Адамса

- дотримування

принципів справедливості та

об'єктивності при

установленні та розподілі винагород;

врахування можливої

реакції працівників на несправедливе мотивування.

Враховується на фірмі шляхом встановлення максимально справедливої винагороди.

Підприємство одразу установлює ставку заробітної плати, не виділяючи нікого з колективу.

7. Теорія

результативної валентності Аткінсона

- стверджує, що будь-яка людина прагне досягнути успіху, самоствердитись,

реалізувати власний

потенціал;

мотивація діяльності

залежить від прагнення

досягнути успіху чи

уникнути негативної

оцінки.

Кожна людина прагне до успіху, уникає невдач і має два відповідних мотива: мотив успіху і мотив, що спонукає уникати невдач.

Працівників чекає похвала за успішно виконане завдання, відповідальні мають можливість кар'єрного росту. За невиконання завдання чекає покарання.

8. Теорія

морального стимулював-ння

- орієнтується на задоволення потреб

вищого порядку

(визнання, причетності, поваги тощо).

Використовується коли люди працюють не лише заради заробітної платні.

Використовуються такі моральні стимули як грамота, похвала та розміщення на дошці пошани.

Вибір правильної мотивації дуже важливий, від цього залежить ефективність роботи працівників. Мотивація дозволяє задовольняти всі рівні потреби, які для даного індивіда є насущними в даний момент. З даних таблиці видно, що потреби у всіх людей різні, та крім того, у одного і того ж працівника у різний момент часу можуть бути різні потреби. Тому мотивація - це не тільки турбота менеджера, працівник повинен сам аналізувати свою роботу, шукати в ній способи задоволення значущих для нього потреб.

Контроль - це вид управлінської діяльності, завданням якої є кількісна та якісна оцінка та облік результатів роботи організації. Виділяють два напрямки:

контроль для оцінки отриманого результату;

контроль для прийняття заходів по коректуванню істотних відхилень від плану або коригування самого плану. [25]

Контроль поділяється на три види: попередній, поточний та заключний. Їх характеристика наведена у таблиці 3.2.

Таблиця 3.2

Контроль на підприємстві

Види контролю

Характеристика процесу контролю

Оцінка впливу контролю на посадові особи і підрозділи організації

Попередній

Здійснюється до фактичного початку робіт. Перш за все, він застосовується по відношенню до трудових, матеріальних і фінансових ресурсів.

Попередній контроль допомагає зменшити нетрудові витрати, завантажити робочі місця; зменшити матеріальні витрати; вплинути на ріст прибутку.

Поточний

Поточний контроль здійснюється безпосередньо в ході проведення робіт. Але не проводиться буквально одночасно з виконанням самої роботи. Швидше він базується на вимірюванні фактичних результатів, після проведення роботи.

Керуючі системи в організаціях мають розімкнутого зворотний зв'язок, так як керівний працівник, що є по відношенню до системи зовнішнім елементом, може втручатися в її роботу, змінюючи і цілі системи, і характер її роботи.

Заключний

Заключний контроль здійснюється після того, як робота закінчена або минув відведений для неї час.

Мета заключного контролю - вимірювання результатів виробничого процесу після його закінчення та запобігання подальших помилок.

Завершальний контроль дає керівництву організації інформацію, необхідну для планування у випадку, якщо аналогічні роботи передбачається проводити в майбутньому. Керівництво має можливість краще оцінити, наскільки реалістично були складені їм плани.

В таблиці 3.2 наведені дані про види контролю, їх головні особливості. Як бачимо, контроль дуже важливий, для того щоб організація функціонувала успішно. Кожен керівник, незалежно від свого рангу, повинен здійснювати контроль як невід'ємну частину своїх посадових обов'язків, навіть якщо ніхто йому спеціально цього не доручав.

Стиль управління - це сукупність методів впливу на підлеглих, які використовує керівник, а також форма виконання цих методів.

Директор ТОВ АФ "Колос" прагне надання підлеглим самостійності відповідно до їх кваліфікації і функцій, які вони виконують, залучає їх до таких видів діяльності, як визначення цілей, оцінка роботи, підготовка та прийняття рішень, створює необхідні для виконання роботи передумови і справедливо оцінює зусилля, з повагою ставиться до людей і турбується про них. Він особисто займається тільки найбільш складними і важливими питаннями, надаючи право підлеглим вирішувати усі інші. Намагається радитися з ними і прислуховується до думки колег, не підкреслює своєї переваги і розумно реагує на критику, не уникає відповідальності ні за власні помилки, ні за помилки виконавців. Звичайно, йому, як і кожній людині, властиві побоювання за власний добробут.

Директор постійно і ґрунтовно, з повною відвертістю інформує підлеглих про стан справ і перспективи розвитку колективу.

Отже, з наших спостережень ми можемо зробити висновок що директор ТОВ АФ "Колос" є керівником демократичного стилю. Керівника такого стилю відрізняють, як правило, рівний тон під час спілкування, доброзичливість, відкритість, терплячість до критики. Вважається, що даний стиль керівництва орієнтований в першу чергу на людину, працівника, розкриття творчих можливостей якого і приводить у кінцевому результаті до високих виробничих показників. Тож і метод управління він використовує соціальний, тобто орієнтований на людину. Він забезпечують формування і розвиток трудових колективів шляхом управління свідомістю і поведінкою людей через фактори їхньої діяльності. Такими факторами є потреби, інтереси, мотиви, ідеали, цілі, нахили.

Розділ 4. Діловодство

Управління суспільством, галуззю народного господарства чи підприємством являє собою з погляду технології процес отримання, обробки і передачі інформації. Переважна частина інформації, яка використовується в управлінні, фіксується. Це обов'язковий елемент управлінської діяльності, оскільки в сучасних умовах отримувати, зберігати і передавати інформацію можна, лише зафіксувавши її попередньо.

Документ - це засіб закріплення різними способами на спеціальному матеріалі інформації про факти, події, явища об'єктивної дійсності і розумової діяльності людини.

Сукупність документів, оформлених відповідно до певних правил і які використовуються в управлінській діяльності, називаються управлінською документацією.

Під стилем ділового письма розуміють сукупність прийомів використання мовних засобів при складанні управлінської документації.

У службових документах ТОВ АФ "Колос" реалізується офіційно - діловий стиль. При складанні тексту документів мають виконуватись певні вимоги, найголовніші з яких такі:

достовірність і об'єктивність змісту;

точність;

повнота інформації;

максимальна стислість;

переконливість.

Стиль і зміст тексту визначаються видом документа. Однак у практиці сучасного діловодства склалися загальні вимоги, які застосовують до текстів більшості сучасних ділових документів.

Текст службових документів є його найважливішим реквізитом. Він поділяється на логічні елементи, кожен з яких має певне значення. Текст будь-якого документа складається з таких частин:

вступ - адресат готується до сприйняття теми;

доказ - викладається суть питання;

закінчення - формулюється мета, заради якого складено документ. Закінчення може бути активним чи пасивним. Активне закінчення точно зазначає, яку дію має виконати адресат. Пасивне закінчення інформує про якісь події, обставини, факти [15].

За способом викладу матеріалу документи можна поділити на дві категорії:

1) документи з високим рівнем стандартизації (ВРС);

2) документи з низьким рівнем стандартизації (НРС).

Документи з ВРС складаються за затвердженою формою. Уніфікація як один з напрямків раціоналізації документів втілюється в розробці і застосуванні на практиці типізованих і трафаретних текстів.

Типізація текстів - це процес створення тексту-зразка, тексту-стереотипу, на основі якого можуть бути побудовані тексти аналогічного змісту, що відповідають подібним управлінським ситуаціям. При цьому мають бути якнайточніше збережені основні конструкції і формулювання тексту-зразка.

Трафаретизація - це процес поділу всієї інформації групи однорідних документів на постійну і змінну з наступним включенням постійної інформації до бланку документа. Отже, трафаретні тексти - це дослівне відтворення постійної інформації з пропусками для подальшого заповнення конкретного документа.

У документах з НРС добір слів і словосполучень кожний раз залежить від конкретної ситуації і за способом викладу документи з НРС прийнято поділяти на: розповіді, описи, міркування.

У розповіді йдеться про події, явища, факти в тій хронологічній послідовності, в якій вони відбувалися в дійсності.

В описі характеризуються явища, люди, події з перерахуванням ознак, властивостей, особливостей.

Міркуванням називають вид тексту в якому логічні визначення, думки і умовиводи розкривають внутрішній зв'язок явищ і, як правило, доводять визначену тезу.

Важливе місце в документознавстві посідають правила оформлення документів. Згідно з ними документ повинен:

надходити від установи чи юридичної особи, які мають на це право;

бути юридично правильно оформленим;

подавати об'єктивні відомості про події, які висвітлює, базуватися на фактах і містити конкретні пропозиції або вказівки;

бути максимально стислим, але не за рахунок зменшення інформації; без повторень та вживання слів і зворотів, які не несуть змістовне навантаження;

бути грамотним і зрозумілим кожному, хто його читає. Неграмотно складний документ ускладнює його зрозуміння;

оформлятися за встановленою формою згідно з реквізитами;

бути бездоганно відредагованим, мати копії та чернетки;

складатися на відповідних бланках або папері стандартного формату.

Усі формати паперу поділяють на три ряди - А, В, С, Ряд А - основний, В і С - додаткові, що використовуються для встановлення паперових виробів [10].

Всі службові документи, як правило, повинні оформлятись на бланках установ. Бланки виготовляються згідно з вимогами чинних стандартів з обов'язковим додержанням ряду правил. Зокрема, встановлюється два види бланків: банк для листів та загальний для інших управлінських документів.

Бланки кожного виду документів повинні виготовлятися на основі кутового або повздовжнього розміщення реквізитів. Реквізити заголовкової частини розміщуються центрованим або прапоровим способом. Друкуються бланки у друкарні на білому папері світлих тонів фарбами насиченого кольору.

Деякі внутрішні документи та документи, створювані від імені двох або кількох організацій, оформляються не на бланках.

Важливе значення має зовнішній вигляд документа, що унаочнює стиль роботи апарату управління, дисципліну та особисту культуру його працівників.

Оформлення сторінок документа. Для зручності користування документом та його обробки з усіх боків сторінки залишають вільні місця - так звані поля. Там з лівого боку становить 35 мм. Праворуч залишається поле не менше 8 мм. Це зберігає текст від пошкоджень. Поле верхнього кінця сторінки - 20 мм. На ньому розміщуються відмітки діловода. Знизу сторінки поле не повинно бути меншим за 19-16 мм.

Нумерація сторінок. У документах, що оформляються на двох і більше аркушах паперу, другий і наступний за ним аркуші нумеруються. Якщо текст друкується з обох боків аркуша, то непарні сторінки позначаються у правому верхньому кутку, парні - у лівому верхньому кутку аркуша.

Членування тексту. Рубрикація - це членування тексту на складові частини, графічне відділення однієї частини від іншої, а також використання заголовків, нумерації. Складність рубрикації залежить від змісту документа, його обсягу, тематики і призначення.

Найпростіша рубрикація - поділ на абзаци. Абзац - це відступ праворуч на початку першого рядка кожної частини документа. Абзац вказує на перехід від однієї думки до іншої, він допомагає читачеві робити певні зупинки, повертатися до прочитаного, зосереджуватися над кожною виділеною думкою.

Нумерація частин тексту - це числове чи за допомогою літер позначення послідовності розташування його складових частин.

Існує дві системи нумерації: комбінована і суто цифрова. Перша ґрунтується на використанні різних типів позначок - римських та арабських цифр, великих літер поєднуваних з абзацними відступами. Друга використовує лише арабські цифри, розміщені у певній послідовності.

Копія документа виготовляється й видається громадянам дозволу керівника установи або керівника структурного підрозділу.

Копія документа відтворюється на бланку установи й засвідчується підписом посадової особи. Копії документів засвідчують проставленням нижче реквізиту "підпис” засвідчу вального напису "вірно”, найменування посади працівника, який засвідчує копію, його особистого підпису й дати.

Дозволяється засвідчення копій документа печаткою в разі видачі на руки окремим особам та направлення в інші установи.

Викладене в цьому розділі стосується кожного управління, точніше - кожного паперу, який виходить з організації [6].

Немає суспільства, яке б не намагалося закріпити інформацію про факти, події та явища об'єктивної дійсності й розумової діяльності людини. Основні явища об'єктивної дійсності і розумової діяльності людини, що виникають й існують незалежно від держави і мають загальносоціальну природу, відображає право. Як загальносоціальне явище право - це певні можливості суб'єктів суспільного життя, які об'єктивно зумовлюються рівнем розвитку суспільства і мають бути загальними та рівними для всіх однойменних суб'єктів. Залежно від виду суб'єктів цих можливостей розрізняють права людини; права сім'ї, нації (народу), інших соціальних спільностей (класів, прошарків, груп, громадських об'єднань, трудових колективів тощо); права людства.

Нормативно-правовий акт - це письмовий документ компетентного органу держави, в якому закріплено забезпечуване нею формально-обов'язкове правило поведінки загального типу. Поширеність нормативно-правових актів пояснюється незаперечними перевагами такого способу вираження юридичних норм саме з точки зору загальнолюдських принципів права.

Нормативно-правові акти неоднозначні з огляду на їх формальну обов'язковість, зокрема, тому, що приймаються різними суб'єктами. Ця властивість актів відображається поняттям їх юридичної сили.

Юридична сила - це специфічна властивість нормативно-правових актів, яка розкриває їх співвідношення і взаємозалежність за формальною обов'язковістю та визначається місцем правотворчого органу в апараті держави. За юридичною силою нормативно-правові акти можна поділити на закони і підзаконні акти [28].

Розділ 5. Управління персоналом

Підвищення ефективності використання робочого часу - це дуже важливе завдання, яке стоїть перед кожним працівником. Ефективність використання робочого часу приводить до ефективності функціонування всього підприємства.

Для аналізу ефективності використання робочого часу керівником, розробимо фотографію робочого дня. Це один з основних методів вивчення затрат робочого часу протягом зміни або за короткий період, шляхом безперервного спостереження.

Визначення шифру:

ПЗ - це підготовчо-заключна робота;

ОРМ - це обслуговування робочого місця;

ОП - це оперативна робота;

ОТЛ - це відпочинок і особисті потреби;

ПОТ - це втрати по організаційно-технічних причинах;

НТД - це порушення трудової дисципліни.

Фотографію робочого дня керівника ПП "Картес" розглянемо у табл.4.2

Фотографія робочого дня працівника

Апарат управління

Основні данні посадової особи

Бухгалтер розрахункового відділуТОВ АФ "Колос"

Слов'яносербський р-н Луганська обл.

Таблиця 4.1

Ковтун Тетяна Миколаївна

Вік

45

Стаж роботи: на цій посаді

27

В т. ч. в даному господарстві

27

Освіта

Вища

Спеціальність

Бухгалтер

На яких курсах підвищення кваліфікації був за останні 3 роки

-

Кому безпосередньо підпорядкований

Головному бухгалтеру

Якими документами визначені права, обов'язки, відповідальність

Договір

Число горизонтальних інформаційних зв'язків

3

Кількість підлеглих

-

Наданий вид транспорту

-

Засоби зв'язку з центральною конторою (перерахувати)

-

Засоби зв'язку з виробничими підрозділами (перерахувати)

Телефонний зв'язок

Структура управління господарства (відділова, галузева, з комплексними бригадами)

Відділова

Таблиця 4.2

Наглядовий аркуш дата 29 січня 2014 року Початок нагляду 8 годин 00 хвилин

№ п/п

Виконувані елементи процесу управління

Поточний час

Тривалість (хвилин)

Шифр по функціях

Примітка

Годин

Хвилин

1.

Прихід на робоче місце

8

00

ПЗ

2.

Робота з кореспонденцією

8

00

30

ПЗ

3.

Вирішення нагальних питань

8

30

60

ОП

4.

Робота з електронною поштою

9

30

30

ПЗ

5.

Робота з документами

10

00

90

ОП

6.

Бесіда з керівником

11

30

30

ОП

7.

Обідня перерва

12

00

60

ОТЛ

8.

Оформлення звітів та довідок

13

00

120

ОП

9.

Диспетчерська година

15

00

60

ПЗ

На підставі проведеної фотографії робочого часу керівника ТОВ АФ "Колос" складається фактичний баланс робочого часу у вигляді таблиці 4.3.

Таблиця 4.3

Баланс робочого часу керівника ТОВ АФ "Колос"

Найменування категорій, витрат і втрат робочого часу

Шифр

Продовження

Хвилини

%

Підготовчо-заключна робота

ПЗ

120

25

Оперативна робота

ОП

300

62,5

Обслуговування робочого місця

ОРМ

-

Відпочинок та особисті потреби

ОТЛ

60

12,5

Втрати з організаційно-технічних причин

ПОТ

-

Порушення трудової дисципліни

НТД

-

Всього

480

100

За даними таблиці можна сказати, що оперативна робота керівника ТОВ АФ "Колос" становить 62,5% або 300 хв. часу зміни, решта часу 180 хв. або 37,5% припадає на непродуктивні витрати робочого часу. Це непогані показники, але для більш продуктивної праці необхідно прийняти заходи для зменшення непродуктивного використання часу.

Напрямок поліпшення використання робочого часу:

оснащення робочого місця всім необхідним і його раціональне розміщення;

удосконалювання прийомів і методів праці;

комплексне обґрунтування необхідних витрат праці;

створення сприятливих умов праці й збереження здоров'я працюючого;

використання робітників відповідно до їхніх здатностей і кваліфікацією.

Розглянемо рівень забезпечення підприємства трудовими ресурсами (табл. 4.4) та ефективність використання трудових ресурсів в ТОВ АФ "Колос" (табл. 4.5).

У таблиці 2.1 представлене забезпечення підприємства трудовими ресурсами. Спираючись на данні таблиці можна зробити висновок, що підприємство повністю забезпечене трудовими ресурсами, про це свідчить коефіцієнт забезпечення трудовими ресурсами, який дорівнює 1. У 2013 році в порівнянні з 2012 роком відбувається зменшення відпрацьованого часу одним працівником, площі на одного працівника та поголів'я свиней на одного працівника, це відбулось за рахунок збільшення відпрацьованого часу, площі с/г угідь та поголів'я свиней.

Таблиця 2.1

Забезпечення підприємства трудовими ресурсами

Показники

2011 рік

2012 рік

2013 рік

Відхилення 2013 р. від 2011 р., %

Відхилення 2013 р. від 2012 р., %

Вихідні дані

Фактична чисельність працівників

90

90

95

5,5

5,5

Нормативна чисельність працівників

90

90

95

5,5

5,5

Всього затрат праці, тис. люд/год

194,01

177,2

184,98

-4,6

4,4

Площа с/г угідь

2712

2782

2876,33

6,1

3,4

Поголів'я тварин, умовно гол.

ВРХ

свиней

3

177

3

223

3

226

0

27,7

0

1,3

Розрахункові данні

К-т забезпечення трудовими ресурсами

1

1

1

0

0

Відпрацьовано 1 працівником, люд/год

2155,7

1968,9

1947,2

-9,7

-1,1

Площа с/г угідь на 1 працівника, га

30,15

30,91

30,28

0,4

-2,0

Поголів'я тварин (умовно) на 1 працівника, гол.

ВРХ

свиней

0,03

2

0,03

2,5

0,03

2,4

0

20

0

4

У таблиці 2.2 представлена ефективність використання трудових ресурсів на підприємстві за 2012-2013 роки. Виходячи з даних таблиці можна сказати, що у 2013 році в порівнянні з 2012 роком відбулось збільшення чисельності працівників та відпрацьованих ними за рік люд. - год., вартість валової продукції в поточних цінах теж збільшилась. Коефіцієнт використання трудових ресурсів у 2013 році збільшився, але не суттєво, кількість виробленої продукції одним працівником збільшилась на 30,21 тис. грн., кількість виробленої валової продукції в розрахунку на 1 люд. - год. збільшилась на 16,22 грн.


Подобные документы

 • Вивчення основних понять і завдань логістики - науки про планування, контроль і управління транспортуванням, складуванням і іншими матеріальними і нематеріальними операціями, чиненими в процесі доведення сировини і матеріалів до виробничого підприємства.

  книга [1,4 M], добавлен 23.04.2010

 • Сутність, роль та місце управління персоналом у системі менеджменту організацій. Аналіз стану управління персоналом у ТОВ "Баядера Логістик". Характеристика організаційної структури. Вдосконалення управління персоналом на основі стимулювання праці.

  дипломная работа [93,7 K], добавлен 30.11.2013

 • Значення менеджменту як науки і навчальної дисципліни. Необхідність комплексного вирішення кадрових проблем, удосконалення форм і методів кадрової роботи для розвитку ефективної системи управління на підприємстві. Зарубіжний досвід управління персоналом.

  контрольная работа [28,3 K], добавлен 27.01.2014

 • Сутність і рівні менеджменту, історія розвитку, його методологічні основи, планування як інструмент. Організація і структура управління на підприємстві. Мотивація управління підприємством. Прийняття управлінських рішень. Культура і стиль управління.

  учебное пособие [330,6 K], добавлен 01.04.2012

 • Організація взаємодії і побудова структури організації, основні елементи в організації управління. Вибір програмного і апаратного забезпечення електронного офісу. PEST-аналіз стратегії менеджменту компанії АвтоЗАЗ "Daewoo" по продажу автомобілів.

  контрольная работа [32,9 K], добавлен 14.02.2013

 • Організація як об'єкт управління. Основні види ресурсів організації. Загальна системна модель організації. Горизонтальний та вертикальний поділ праці. Чотири основних функції менеджменту. Основні складові менеджменту. Спільні ознаки діяльності менеджера.

  презентация [345,6 K], добавлен 20.05.2011

 • Система управління персоналом - чинник підвищення конкурентоспроможності підприємства; аналіз, планування, підбір, атестація кадрів. Організація трудових відносин на підприємстві, мотивація персоналу. Стратегічне планування, пріоритети кадрової політики.

  реферат [26,9 K], добавлен 30.11.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.