Організація набору та відбору персоналу на прикладі діяльності компанії Samsung

Характеристика компанії Samsung. Забезпеченість трудовими ресурсами роботи. Структура трудових ресурсів компанії. Аналіз роботи кадрової служби. Завдання фахівця з комплектування кадрів. Політика управління персоналом. Удосконалення системи управління.

Рубрика Менеджмент и трудовые отношения
Вид контрольная работа
Язык украинский
Дата добавления 24.02.2014
Размер файла 33,1 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Організація набору та відбору персоналу на прикладі діяльності компанії Samsung

1. Загальна характеристика компанії Samsung

Компанія Samsung Electronics бачить себе в якості лідера «ери революційної цифрової конвергенції», і завдання компанії - втілити це бачення в реальність, перетворивши компанію в цифрову, Digital Company.

Компанія Samsung Electronics вважає, що такі ключові компоненти, як модулі пам'яті, БІС - системи і РК - дисплеї, а також аудіо-та відеотехніка, комп'ютери, пристрої зв'язку, електронна побутова техніка та інші продукти будуть об'єднані в повне рішення для ери цифрової конвергенції.

З цією метою електроніка була розділена на 4 стратегічних напрями бізнесу: «Домашні мережі», «Мобільні мережі», «Офісні мережі» та «Ключові компоненти» - разом вони складають продуктову мережу. Крім того, компанія є піонером у створенні багатьох нових продуктів в області напівпровідникових технологій, телекомунікацій і побутової техніки, що дозволяє перетворити Samsung Electronics в конкурентоспроможну компанію і постачальника рішень для цифрової революції.

Samsung Electronics продовжить зміцнювати свої і без того сильні позиції в області виробництва напівпровідникових компонентів, включаючи модулі пам'яті і TFT - РК - дисплеї, і концентрувати свої зусилля на розробці таких дорогих продуктів, як системні БІС, РК-дисплеї малого та середнього форматів і оптичні компоненти.

Крім того, в майбутньому на основі SOC (система на чіпі) і SOP (система на платі), що представляють собою базові компоненти машинобудування, ми сконцентруємо свої зусилля на трьох мережевих видах бізнесу.

Насамперед, бізнес компанії, пов'язаний з домашніми мережами (Home Network business), концентруватиметься на створенні цифрових телевізорів, домашніх серверів і домашніх шлюзів. По-друге, бізнес, пов'язаний з мобільними мережами (Mobile Network business), буде заснований на використанні бездротових мобільних телефонів. Ми розширимо цей бізнес КПК і ноутбуками і створимо телекомунікаційне обладнання наступного покоління, зокрема, систему IMT - 2000. По-третє, в області офісного мережевого бізнесу ми звернемо особливу увагу на принтери, IP - термінали, мобільні інформаційні системи і дисплеї.

Samsung Electronics пропонує споживачам унікальні рішення, що задовольняють їх запитам і потребам. З цією метою компанія розширює маркетингову платформу, засновану на системі CRM (Customer Relationship Management), застосовну до всіх продуктів. Крім того, компанія розробляє цифрову мережну платформу, яка поліпшить сумісність між продуктами і забезпечить споживачам краще рішення. Samsung Electronics продовжить задовольняти бажання і вимоги споживачів, щоб стати компанією, діяльність якої визначається вимогами світового ринку.

У рамках даної роботи проводимо аналіз українських філії компанії Samsung.

Товариство є юридичною особою і здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України, чинним законодавством України, Статутом і локальними нормативними актами.

Цілями діяльності є розширення ринку, а так само отримання прибутку.

Коротко охарактеризуємо організаційну структуру компанії.

Організаційна структура компанії представлена на рис. 1.1.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Рисунок 1. Організаційна структура компанії Samsung

Розподіл обов'язків у рамках розробленої організаційної структури здійснюється у відповідності з існуючими в організації посадовими інструкціями, в яких визначено права та обов'язки кожного працівника в рамках наданих йому повноважень, а також відповідальність відповідно до покладених правами і обов'язками.

У таблиці 1.1. представлені дані про забезпеченість трудовими ресурсами роботи Samsung за 2012 рік.

Таблица 1.1. Забезпеченість трудовими ресурсами роботи Samsung за 2012 рік

Категорії персоналу

Структура за 2012 рік%

Всього

100,00

В тому числі:

Службовці

2,94

ІТР

10,78

Керівництво

27,45

Робітники

58,82

Як видно з таблиці 1.1. найбільшу частку в структурі трудових ресурсів підприємства займають робочі (58,82%).

Размещено на http://www.allbest.ru/

Діаграма 1. Структура трудових ресурсів компанії Samsung за 2012 р.

Як видно з діаграми 1. найбільшу частку в структурі персоналу в організації займають робочі (58,82%), а найменшу - службовці (2,94%).

Відзначимо інші тенденції в 2012 році:

1) зниження частки працівників у віці 26-36 років на 1% і зростання частки працівників у віці 37-50 років на 7%

2) зниження частки працівників у віці вище 50 років на 6%

3) структура працівників організації по підлозі змінилася в бік зростання частки жінок у колективі на 5%

4) зросла частка працівників зі стажем 5-10 років на 5%.

2. Аналіз роботи кадрової служби компанії Samsung

Структура відділу кадрів зображена на рисунку 2.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Рисунок 2. Структура відділу кадрів компанії Samsung

Завдання фахівця з комплектування кадрів:

1. Здійснювати ефективну кадрову політику, використовуючи новітні кадрові технології.

2. Організувати роботу по забезпеченню підприємства кадрами необхідних спеціальностей і кваліфікації відповідно до планів з праці та заробітної плати, штатним розкладом.

3. Проводити заходи щодо формування стабільного трудового колективу, зниження плинності кадрів, і зміцнення трудової дисципліни.

4. Проводити систематичну роботу з формування резерву для висунення на керівні посади.

5. Брати участь у повсякденній роботі спільно з іншими підрозділами компанії в дотриманні персоналом підприємства Правил внутрішнього трудового розпорядку та Положення по роботі з персоналом.

Завдання фахівця з підготовки кадрів:

1. Здійснювати підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації.

2. Оформляти трудові правовідносини.

3. Брати участь у вивченні і оцінки кадрів.

4. Вносити пропозиції по внутрішньому переміщенню кадрів з метою забезпечення максимальної віддачі від кожного працівника і максимальної якості роботи.

5. Вести облік робочого часу.

Завдання фахівця з кадрового менеджменту:

1. Здійснення підбору кадрів.

2. Здійснення переміщення і заміни кадрів.

3. Забезпечення необхідного рівня кваліфікації кадрів.

4. Розробка спільно з відділом економічного планування перспективних і поточних планів комплектування підприємства кадрами з урахуванням зміни складу працюючих у зв'язку з впровадженням нової техніки і технології, автоматизації процесів.

5. Подання керівнику підприємства пропозицій щодо поліпшення розміщення і використання кадрів.

6. Організація, формування та подання на розгляд та узгодження Програми підготовки та підвищення кваліфікації персоналу.

7. Здійснення контролю за належним виконанням бюджету в підконтрольній частини.

8. Підготовка та систематизація матеріалів при співбесіді на потенційних працівників.

9. Підготовка необхідних матеріалів і забезпечення організаційних заходів з проведення психофізіологічного обстеження оперативного персоналу.

10. Оформлення прийому, переведення і звільнення працівників згідно з трудовим законодавством, положеннями, інструкціями, наказами керівника підприємства, видача різного роду довідок працівникам підприємства.

11. Облік особового складу підприємства.

3. Політика управління компанії Samsung

Політика управління персоналом кадрової служби підприємства - це політика єдиної інтегрованої компанії, що має сильну й стійку корпоративну культуру й струнку систему корпоративних цінностей.

Основою політики управління персоналом у компанії Samsung є побудова системи, що припускає створення конкретних заходів:

1. по мотивації кожного працівника до досягнення цілей, обумовлених стратегією компанії Samsung;

2. з визначення критеріїв з оцінки ступеня досягнення результатів;

3. з винагороди і заохочення співробітників.

Головне завдання політики управління персоналом полягає в створенні такої системи управління кадрами, при якій компанія Samsung мала б стабільний статус «кращого працедавця» на ринку праці.

Основні складові політики управління персоналом являють собою п'ять взаємопов'язаних областей, за допомогою яких здійснюється сприяння досягненню бізнес-цілей компанії і втілюється бачення в галузі управління персоналом:

1. підвищення результативності роботи на всіх рівнях;

2. залучення на роботу у компанію Samsung «кращих з кращих» і забезпечення ефективного використання їх можливостей і потенціалу;

3. навчання і розвиток, планування кадрового потенціалу;

4. створення ефективної системи загальної винагороди;

5. побудова ефективної та динамічної організації, її безперервний розвиток.

Політика управління персоналом Samsung використовує інтегрований підхід у розвитку перерахованих вище областей і управлінні ними. Нормативні документи та процедури, інформаційні та технологічні системи підтримки, інші необхідні компоненти інфраструктури управління персоналом розробляються і вибудовуються виходячи з положень основних складових політики управління персоналом компанії.

З метою побудови ефективної, динамічної і безперервно розвиваючої організації Samsung працюватиме у таких напрямках:

1. розвиток і вдосконалення корпоративної культури, корпоративного бренду і суспільно - політичного іміджу компанії Samsung;

2. розвиток лідерського потенціалу компанії Samsung;

3. розвиток здатності компанії Samsung ініціювати зміни, активно і ефективно ними управляти;

4. побудова системи внутрішньокорпоративного інформування та обміну знаннями, а також системи збору та обліку пропозицій працівників;

5. побудова інтегрованої системи процесів управління персоналом, що включають всі етапи і форми взаємодії працівників та компанії від залучення та оформлення до виходу на пенсію і подальшої підтримки.

Розвиток і вдосконалення корпоративної культури компанії Samsung передбачає виявлення, формулювання і постійну роботу з пропаганди корпоративних цінностей і принципів роботи, складових «шлях компанії».

Компанія буде проводити цілеспрямовану роботу з формування корпоративного бренду навколо трьох взаємопов'язаних положень:

1. Samsung - краща компанія. Дане положення конкретизується через конкурентні переваги Компанії та її суспільно - політичний імідж відповідального корпоративного члена суспільства;

2. Samsung - компанія, яка дає можливість кращої роботи. Дане положення конкретизується через приклади надання можливостей для розвитку професійних навичок та придбання подальшого досвіду роботи;

3. Samsung - компанія, що надає гідне загальна винагорода всім працівникам, що демонструє стабільно високі результати і прихильність корпоративним цінностям.

Ефективне безперервне організаційне розвиток компанії вимагає створення умов для вільного і своєчасного обміну інформацією та знаннями, як по вертикалі, так і по горизонталі. Важливою складовою частиною цього процесу є система внутрішньокорпоративного інформування та система збору та обліку пропозицій працівників щодо поліпшення методів і способів роботи. Samsung продовжуватиме розвивати ці системи, використовуючи всі наявні в його розпорядженні засоби і способи, включаючи інтранет, корпоративне телебачення, друковані видання, безпосереднє спілкування лідерів з працівниками.

В основі динамічної організації, здатної швидко адаптуватися до мінливих вимог, не втрачаючи при цьому загального напрямку руху і зосередженості на досягненні своїх стратегічних цілей і завдань, лежить інтегрована наскрізна система процесів управління персоналом, що включають всі етапи і форми взаємодії працівників і компанії. Samsung буде і далі вибудовувати і безперервно вдосконалювати процеси управління персоналом і підтримують їх системи.

4. Удосконалення роботи кадрової служби

Принципово важливим для забезпечення успішного розвитку компанії Samsung, досягнення бачення і стратегічних цілей компанії Samsung є створення системи, що дозволяє активно і ефективно управляти результативністю роботи на всіх рівнях: від окремого працівника до компанії Samsung в цілому.

З метою створення такої системи компанія Samsung буде розвивати систему управління результативністю по цілях. Для цього компанія Samsung буде:

1. формулювати і регулярно доводити до відома всіх працівників бачення, стратегічні напрями розвитку, основні цілі і завдання компанії Samsung з тим, щоб кожен працівник розумів, куди рухається компанія Samsung у своєму розвитку і які її вимоги до працівників та очікування від них;

2. визначати збалансований набір показників, що прямують з загальнокорпоративних цілей і завдань, що відображають як результативність роботи організацій компанії Samsung, підрозділів, колективів і груп працівників, так і створення додаткової вартості для акціонерів та інвесторів компанії Samsung; даний набір показників буде служити основою для побудови системи управління за цілями;

3. вибудовувати ефективну систему збору та обробки інформації з метою об'єктивного визначення ступеня досягнення поставлених цілей і завдань;

4. продовжувати розвиток системи оцінки працівників з тим, щоб зробити її більш об'єктивною та інформативною, використовувати весь арсенал визнаних у світовій практиці методів і підходів при проведенні оцінки, адаптувавши їх до потреб і особливостям компанії Samsung та враховуючи специфіку різних груп працівників;

5. вибудовувати чітку і прозору систему використання результатів оцінки, визначення їх впливу на підвищення оплати праці, просування по службових сходах, рішення про ротацію і переміщеннях, визначення потреб у навчанні та розвитку;

6. здійснювати регулярне інформування персоналу про пріоритетні завдання, цілі та ступеня їх досягнення;

7. відслідковувати зовнішні та внутрішні зміни, своєчасно вносити необхідні корективи в систему управління результативністю, систему показників і поставлені цілі.

Для залучення «кращих з кращих» в компанію Samsung буде:

1. регулярно проводити оцінку наявного персоналу і на основі зведених результатів оцінки визначати розбіжності між бажаним і існуючим рівнем працівників, а також встановлювати, наскільки динаміка розвитку персоналу відповідає динаміці розвитку Samsung;

2. виділяти групи працівників і посад, що є ключовими для досягнення стратегічних цілей у період переходу на новий якісний рівень розвитку;

3. постійно відслідковувати тенденції на ринках праці країн і регіонів присутності компанії, а також дії компаній - конкурентів з тим, щоб своєчасно коригувати політику для підтримки іміджу і статусу Samsung як «кращого працедавця»;

4. проводити цілеспрямовану політику просування корпоративного бренду на ринку праці, інформувати як потенційних кандидатів, так і працівників Samsung про цілі, завдання, цінностях, пріоритетах і можливості, що надаються їй своїм працівникам;

5. удосконалювати взаємини з цільовою групою провідних навчальних закладів, проводити спеціальні заходи з пошуку та відбору талановитих випускників навчальних закладів;

6. проводити спеціальні заходи для максимально швидкої адаптації нових працівників і своєчасного забезпечення їх усім необхідним для повноцінного виконання обов'язків.

5. Удосконалення системи управління компанії Samsung

Успіх діяльності компанії Samsung, а зокрема мотивації залежить від фахівців. Їх треба шукати (проводити маркетинг кадрів), залучати і заохочувати.

Необхідно використовувати різні тестування, випробувальні терміни та інші альтернативні підходи.

Керівництву компанії Samsung варто порекомендувати наступне:

- потрібно всіма доступними засобами підтримувати зацікавленість працівника у праці на своєму підприємстві;

- необхідно надавати працівникові свободу в діях, не обмежувати його в певні рамки, тобто якщо робота цікава і приносить йому задоволення, то якість виконання відповідно буде високим;

- необхідно оптимізувати систему оплати ставу (платити за працю в міру не недоплачувати і не переплачувати). Зробити її набагато простіше, зрозумілу людям, так само можна ввести індивідуальну систему оплати і преміювання, при цьому співробітник компанії Samsung повинен знати, за що і чому сталися надбавки, щоб всі співробітники могли переконатися, що ефективну працю, ініціатива, прагнення працівника принести користь всіляко заохочується керівництвом;

- необхідний постійний пошук нових (альтернативних) форм і методів заохочення праці;

- премія не повинна нараховуватися за результати і діяльність працівників, які є обов'язковими і оплачувані в рамках постійної частини заробітку. Також необхідно давати зрозуміти працівникові, що премія - це не звична форма доплат, яка не може мотивувати працівника, а доплата за ефективну працю, ініціативу;

- можна впроваджувати додаткові відпустки за специфічний працю чи за результати праці, для додаткової компенсації підвищеної психологічної або фізичному навантаженні;

- необхідно піклується про моральний стан працівника - визнання праці співробітників, що досягли значних результатів з метою подальшої мотивації, проводити популяризацію результатів праці окремих працівників, що отримали визнання.

Для підвищення мотивації праці компанії Samsung необхідно використовувати паралельно як матеріальне, так і моральне мотивування.

У систему матеріального мотивування компанії Samsung необхідно включити наступні аспекти:

1. Підвищення рівня постійної частини заробітної плати забезпечить впевненість співробітників компанії Samsung в завтрашньому дні.

2. Підвищення рівня додаткових преміальних виплат у компанії Samsung:

- введення системи виплат місячних або щоквартальних премій, який визначається у відсотках від вартості реалізованої продукції - для співробітників, здатних впливати на обсяг продажів;

- одноразові виплати за участь у розвитку системи мотивації компанії Samsung (пропозиції щодо впровадження нових систем обліку, планування тощо).
Для підвищення якості праці компанії Samsung можуть бути використані системи штрафів та скасування преміальних виплат - з метою забезпечення економічної безпеки, відшкодування заподіяної шкоди підприємству в результаті розкрадань, шлюбу і прогулів.

В якості морального мотивування компанії Samsung можуть бути застосовані:

- мотивування вільним часом. Тобто за підсумками роботи кожного працівника за певний період можуть бути надані за бажанням відгули, додаткові вихідні.

- трудове мотивування - надання можливості просування по службі, підвищувати роль співробітників в участі управлінням підприємством.
Питання формування загальних форм мотивації персоналу впритул стикається з поняттями «корпоративного духу» і «корпоративної культури». Для керівника дуже важливо «намалювати» психологічний портрет всього колективу. Це допоможе правильно оцінити ті загальні потреби, які можуть бути ефективно задоволені організацією.

Керівництву компанії Samsung слід так само використовувати даний спосіб мотивації. Практика показує, що такий вид мотивації обходитися підприємству не так дорого, а віддача від нього часом буває дуже значною, тому що, крім задоволення потреб окремих працівників, колективні форми мотивації сприяють згуртованості колективу, формуванню «корпоративного свідомості», що, безсумнівно, позначається на продуктивності праці.

На додаток до розвитку «корпоративного духу» компанії Samsung слід так само застосовувати такі форми заохочення співробітників, за допомогою мотивації:

* організація гарячого харчування на підприємстві;

* оплата транспортних витрат співробітників;

* допомога в отриманні додаткової освіти;

* проведення фізкультурно - оздоровчих заходів і корпоративних свят.

Застосування таких форм колективної мотивації у компанії Samsung може виявитися не тільки корисною, але й вигідною.

Систему стимулювання доцільно розділити на п'ять підсистем стимулювання по групах персоналу (рис. 2.1.).

Кожна з цих підсистем включає як загальні для всіх або декількох підсистем, так і свої специфічні методи і форми стимулювання відповідних груп персоналу.

Для стимулювання працівників, на мій погляд, необхідно, щоб їх дохід складався з двох основних складових: базової оплати та колективної премії за зниження витрат на робочу силу у вартості готової продукції.

Підсистема стимулювання працівників, які займаються збутом продукції, повинна включати три основні складові. Перша з них це базовий рівень оплати на підставі оцінки їх функцій. Крім базової оплати, сюди входять додаткові виплати, обчислені на підставі показників по збільшенню (якщо таке має місце) збуту продукції. І, нарешті, третьою складовою є комісійні за результатами проведених угод.

Список літератури

samsung трудовий персонал управління

1. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://pidruchniki.ws/15840720/menedzhment/menedzhment_personalu_-_murashko_mi

2. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://uk.wikipedia.org/wiki/Управління персоналом

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Сутність поняття "система управління персоналом". Аналіз роботи кадрової служби компанії Samsung. Нормативно-методичне, технологічне забезпечення роботи кадрової служби. Економічне обгрунтування рекомендацій, заходів щодо вирішення проблеми в організації.

  курсовая работа [191,1 K], добавлен 27.02.2014

 • Етапи управління трудовими ресурсами. Рекомендації щодо набору кадрів та визначення пільг. Професійна орієнтація і соціальна адаптація в колективі. Турбота про якість трудових ресурсів. Управління персоналом в медичних закладах. Підготовка спеціалістів.

  контрольная работа [29,0 K], добавлен 07.03.2011

 • Основні елементи та аспекти системи управління кадрами. Аналіз кадрової роботи на підприємстві: планування роботи з кадрами, резерв кадрів на висування, проведення атестації. Структура та задачі відділу кадрів, функціональні обов'язки його працівників.

  курсовая работа [42,7 K], добавлен 18.02.2010

 • Суть професійного розвитку персоналу: завдання управління; організація, методи і форми системи професійного навчання. Загальна характеристика компанії Nestle в Україні. Аналіз системи підготовки персоналу, розробка стратегії кар’єрного росту працівників.

  курсовая работа [2,4 M], добавлен 23.01.2014

 • Зміст кадрової політики на різних етапах життєвого циклу організації. Послідовність етапів та методи процесу набору персоналу, застосування лізингу персоналу. Завдання та організація профорієнтаційної роботи. Оцінка ефективності управління персоналом.

  курсовая работа [50,9 K], добавлен 05.12.2010

 • Особливості роботи кадрової служби в готельних підприємствах. Загальна характеристика готелю "Опера", функції його кадрової служби, номерний фонд, управління кадрами підприємства. Покращення рівня якості роботи персоналу кадрової служби готелю.

  курсовая работа [45,1 K], добавлен 01.09.2014

 • Завдання й повноваження кадрових служб, їх види і чисельність. Структура кадрової служби організації, характеристика її елементів. Особливості співпраці кадрової служби з іншими підрозділами. Удосконалення організації роботи відділу кадрів підприємства.

  курсовая работа [45,5 K], добавлен 05.01.2014

 • Організація роботи з персоналом. Стратегія управління трудовими ресурсами. Умови для авторитарного й селективного стилів керівництва. Перспективи розвитку і сутність перетворень в управлінні людськими ресурсами підприємств. Кадрова політика організації.

  курсовая работа [525,6 K], добавлен 23.01.2015

 • Характеристика та вивчення стратегії управління персоналом - специфічного набору основних принципів, правил і цілей роботи з персоналом, конкретизованих з урахуванням організаційного і кадрового потенціалу. Аналіз підбору, мотивації та розвитку персоналу.

  курсовая работа [70,6 K], добавлен 15.02.2010

 • Система управління персоналом - чинник підвищення конкурентоспроможності підприємства; аналіз, планування, підбір, атестація кадрів. Організація трудових відносин на підприємстві, мотивація персоналу. Стратегічне планування, пріоритети кадрової політики.

  реферат [26,9 K], добавлен 30.11.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.