Технологія виробництва збагаченого хліба

Створення і запуск нової лінії виробництва збагаченого хліба. Основна сировина та компоненти для виробництва хлібобулочних виробів. Органолептичні показники борошна. Ескізно-технологічна та апаратурно-технологічна схеми. Підбір технологічного обладнання.

Рубрика Производство и технологии
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 25.11.2014
Размер файла 270,9 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

7. Кожне робоче місце до початку роботи або протягом зміни оглядається майстром або начальником зміни, щоб не допусти проведення роботи за наявності порушень вимог безпеки.

8 Протягом перерви у роботі відпочинок на устаткуванні, транспортних засобах, біля діючих машин і механізмів тощо не дозволяється.

9. Директор підприємства призначає відповідальних за пожежонебезпеку окремих будівель, споруд, приміщень, дільниць тощо, а за утримання і експлуатацію технічних засобів протипожежного захисту.

10. Робочі місця повинні бути розташовані поза зоною переміщення механізмів, сировини, готової продукції, руху вантажів і забезпечувати зручність спостереження за операціями, що відбуваються та керування ними.

11. У всіх виробничих і складських приміщеннях вивішуються номери телефонів медичних установ, а також пожежної охорони, куди необхідно звертатись у разі травм або пожежі. У всіх цехах встановлена аптечка з набором необхідних медикаментів та засоби надання долікарської допомоги потерпілим.

12. Навчання та перевірка знань працівників з питань пожежної безпеки проводять у порядку, передбаченому типовим положенням «Про спеціальне навчання, інструктажі та перевірку знань з пожежної безпеки на підприємствах, в установах та організаціях України»

4. Рекомендовані заходи щодо охорони навколишнього середовища

Основною фізичною характеристикою забруднення атмосфери є гранично допустима концентрація забруднюючих речовин. Для всіх об'єктів, які забруднюють атмосферу, розраховують і встановлюють норми гранично допустимих викидів. Гранично допустимі викиди - це кількість шкідливих речовин, що не має перевищуватись під час викиду в повітря за одиницю часу, і концентрація забруднювачів повітря, яка на межі санітарної зони не повинна перевищувати ГДК. Виконується інвентаризація джерел забруднення атмосфери для підприємства, а також екологічна паспортизація всіх об'єктів, які забруднюють довкілля.

Передбачається також санітарно-захисна зона від 100 до 300 м. Для виконання функції захисного бар'єру вона повинна бути озеленена. Зелені насадження відіграють важливу пилезахисну роль.

Для уловлення борошняного пилу на бункерах для зберігання борошна в складах встановлюють тканинні фільтри. У приміщеннях з викидами продуктів бродіння облаштовують припливно-витяжну вентиляцію.

Велике екологічне значення мають охоронні заходи по забезпеченню чистоти води. Ресурси питної води на землі обмеженні. Незважаючи на те, що основними джерелами води є озера і ріки, вони повсякденно забруднюються промисловими і побутовими скидами.

При виготовленні хлібних виробів на 1 т продукції витрачається 4,33 м3 води. Цю воду використовують як сировину для приготування продукції, живлення котлів, миття обладнання, тари, трубопроводів, а також санітарно-побутових потреб [3].

З метою економії прісної води проводиться її часткове повторне використання в системі охолодження компресорних установок, а також система повернення конденсату від технологічного обладнання та системи опалення до котельні.

На хлібозаводі проводяться заходи для проведення обліку використання води та електроенергії. Встановлені лічильники, що дозволяють контролювати всі витрати та дозволяють зменшити невиробничі витрати. Проводиться ряд заходів по зменшенню питомих витрат електроенергії та води на 1 т продукції. Передбачені заходи проти забруднення грунту мастильними маслами і охорони чистоти навколишнього повітря. Для цього проходи та проїзди обладнані системою водостоків для дощових вод. Територія має зелені огорожі та озеленення згідно санітарних норм.

Дрібні будівельні відходи зберігаються в окремих металевих контейнерах, які закриваються кришкою для подальшої передачі.

Для збору побутового сміття на території підприємства на площадках з твердим покриттям встановлені 6 металевих контейнерів з кришками.

Крихта хлібна і сухарна зберігається в окремому приміщенні площею 12 м2. Згідно лімітів реалізується населенню.

Схема місць тимчасового складання відходів на території підприємства розроблена, довідка про кількість вивезених та переданих іншим власникам відходів з території підприємства представлена.

Підприємство функціонує на воді з власної свердловини, а відпрацьована вода скидається у міську каналізацію [32].

Вміст органічних речовин у воді характеризується таким показником, як окислюваність. Окислюваність - це кількість кисню, що еквівалентна кількості окисника, необхідного для окислення всіх відновників стічних вод. Чим вищий цей показник, тим більш забруднена вода.

Стічні води, що надходять у міську каналізацію, не повинні містити речовин у концентраціях, які негативно впливають на їх біологічне очищення, небезпечних бактеріальних і токсичних забруднень, смол, мазуту і бензину.

Перед спуском у міську каналізацію стічні води хлібозаводу проходять механічне очищення через сита [34].

Характерні забруднювачі стічних вод хлібопекарських підприємств обумовлені наявністю залишків сировини, за гігієнічним критерієм вони належать до мало небезпечних у випадку скиду їх до водоймища. Поряд з цим, виробничі стічні води забруднені мікроорганізмами, що накопичуються на обладнанні, стінах, підлозі приміщення, тому миття зупиненого обладнання, підлоги, стін необхідно проводити своєчасно, не допускаючи розкладу органічних сполук, що обумовлює розвиток та накопичення у місцях забруднення різноманітних мікроорганізмів і призводить до підвищення ступеню забруднення стічних вод.

Ще більше забруднені фекально-побутові стічні води підприємства, які можуть бути джерелом патогенних мікроорганізмів, що поширюються через воду. Тому необхідна систематична дезінфекція побутових приміщень і санітарних вузлів підприємства.

Ступінь забруднення стічних вод залежить від рівня технологічного процесу на виробництві.

Стічні води хлібозаводів забруднені також продуктами бродіння (води після миття бродильних апаратів) - спиртами, органічними кислотами, жирами, азотвміщуючими речовинами.

У виробничих стічних водах, окрім водорозчинних речовин, містяться нерозчинні частинки різної дисперсності, вміст яких складає приблизно 150 мг/л рН 6,0-7,0 [35].

Нарівні із забрудненням атмосфери і водного середовища, внаслідок виробничої діяльності забруднюються грунти. З метою запобігання забруднення грунтів в умовах хлібозаводів необхідно своєчасно ретельно збирати, вивозити і знешкоджувати рідкі та тверді відходи виробничої діяльності підприємства.

Стан екологічної безпеки довкілля контролює Мінекобезпеки України. Проводиться контроль джерел промислових викидів у атмосферу, дотримання норм гранично допустимих викидів (ГДВ), норм скидів стічних вод, тимчасово погоджених скидів (ТПС) і гранично допустимих скидів (ГДС), якість поверхневих вод суші, стан грунтів [36].

5. Опис будівельної частини та генерального плану

Компонування обладнання

Під компонуванням розуміють проектне розміщення технологічного обладнання, що забезпечує нормальний плин технологічного процесу, безпеку експлуатації, нормальні умови для монтажу, ремонту обладнання [13].

Розрізняють три варіанти компонування:

1) закритий в будівлях;

2) відкритий на відкритих площадках;

3) змішаний.

Основними вихідними даними для проектувального розміщення обладнання є апаратурно-технологічна схема, розрахункові дані вибору обладнання, креслення загальних видів машин та апаратів.

Суть зводиться до наступного:

1) вихідною базою для компонування служить загальні види обладнання, технологічна схема та розрахунки;

2) компонування обладнання проводиться по варіантам;

3) варто враховувати специфіку монтажу та ремонту обладнання;

4) з метою мінімізації споруд та комунікацій приймають відстань між обладнанням не менше 0,8 м, а ширина проходу між рядами обладнання не менше 2 метрів;

5) з огляду на обмеження навантажень на будівельні матеріали важке обладнання розташовують на верхньому поверсі, а таке, яке виділяє пил та вібруюче - в окремих приміщеннях;

6) варто групувати в окремих приміщеннях обладнання по подібним ознакам.

Проектована ділянка технологічного процесу є міні пекарнею.

Тістомісильна машина, піч та вистійна шафа розташовані в одному приміщенні на одній відмітці і скомпоновані в потоковій лінії. Потокова технологічна лінія в цілому складається з бункерів для зберігання сировини, шнеків, тістомісильної машини, діжопідіймача, збірників для зберігання компонентів рецептури, тістоподільної машини, електропечі та вистійної печі.

З метою мінімізації споруди та комунікацій відстань між обладнанням приймають не менше 0,8 м, а ширина проходу між обладнанням - не менше 2 м, відстань від стіни до обладнання - не менше 2 м.

Віконні прорізі і проектованому цеху мають висоту 3600 мм, а ширину - 4000 мм. Відстань від підлоги до нижнього краю віконних прорізів - 1,2 м.

Сiтка колон цеху розбита по 6,000 м. Висота колон 6,000 м. Колони встановленi залiзобетоннi з перерізом 500Ч500 мм.

Пiдлога цеху складається з ущiльненого грунту, на який нанесено шар гравiю, товщиною 100 мм. Гравiй залитий бетонною стяжкою товщиною 30 мм.

Генеральний план підприємства

Харчкомбінат розташований в середині м. Жовква - поблизу основних торгівельних мереж.

Територію підприємства відгороджено згідно СН 44-72 з врахуванням вимог архітектурно-планувального завдання,що видається для кожного

підприємства,що проектується.

Проектується два виїзди,один з яких є аварійним,оскільки площа території підприємства менша 5 га.

При в'їзді на підприємство знаходиться контрольно-пропускний пункт (1) та автоваги (2), за допомогою яких проводять кількісний контроль вхідної сировини.

Покриття основних проїздів та майданчиків передбачено асфальтоване. Інша територія повинна бути озелененою згідно СніП П-89-89.

По центру території розташовані цех спецій(5), лабораторія(10), майстерня(7), млин(6) та хлібобулочний цех(8). Поруч знаходиться гараж для заводського транспорту (4). Фірмовий магазин (3), який розташований таким чином, що вхід до нього знаходиться з тротуару проїжджої частини вулиці, а доставка хлібобулочних виробів відбувається безпосередньо з території підприємства. Завдяки круговому проїзду не відбувається перетин транспортних шляхів, тобто подача сировини і відвантаження готової продукції здійснюється з різних частин будівлі заводу.

Підприємство користується власною артезіанською свердловиною(9).

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Місце хлібопекарської промисловості України в галузі харчової промисловості. Характеристика технології виготовлення пшеничного хліба на прикладі Київського хлібокомбінату. Аналіз сировинних матеріалів, знайомство з новітніми технологіями в хлібопеченні.

  курсовая работа [997,2 K], добавлен 01.03.2013

 • Технологічна схема виробництва вершків. Схема гомогенізації рідини. Технічні характеристики трубчастих пастеризаторів. Ємності для зберігання. Початкова і кінцева температури молока. Обладнання для розливання, дозування та пакування молочних продуктів.

  курсовая работа [1,3 M], добавлен 28.11.2014

 • Дослідження сутності, задач і основних етапів технічної підготовки виробництва до випуску нової продукції. Економічне обґрунтування нових виробів в процесі конструювання. Визначення такту роботи потокової лінії, числа робочих місць і робітників на лінії.

  контрольная работа [201,2 K], добавлен 23.10.2013

 • Обґрунтування вибору асортименту продукції молочного комбінату. Нормативні характеристики і технологічні схеми виробництва молочних продуктів заданого асортименту. Підбір технологічного обладнання. Організація технохімічного та мікробіологічного контролю.

  курсовая работа [87,8 K], добавлен 15.12.2015

 • Технологічна схема та контроль якості виробництва варених та варено-копчених виробів із м'яса птиці. Норми виходу і коефіцієнти сортності сировини при розділенні тушок курчат-бройлерів. Розрахунок проекту цеху виробництва виробів із м'яса птиці.

  курсовая работа [511,6 K], добавлен 30.10.2014

 • Загальна характеристика хімічної промисловості. Фізико-хімічні основи та технологічна схема виробництва азотної кислоти. Розрахунок балансу хіміко-технологічного процесу. Теплові розрахунки хімічного реактора. Розрахунок ентропії та енергії Гіббса.

  курсовая работа [865,2 K], добавлен 25.09.2010

 • Товарознавча і технологічна характеристика сирів кисломолочних, його асортименту, значення в харчуванні, харчова і біологічна цінність. Аналіз існуючих технологій виробництва. Технологічна схема моделювання процесу у вигляді горизонтальної декомпозиції.

  курсовая работа [123,0 K], добавлен 19.12.2010

 • Препарат з підшлункової залози, інсулін. Технологічна схема виробництва ліків. Розрахунок сировини та допоміжних матеріалів, орієнтовні витрати. Розрахунок кількості технологічного обладнання. Головні види препаратів інсуліну за джерелом отримання.

  курсовая работа [120,1 K], добавлен 16.11.2012

 • Розрахунок продуктивності і потужності печей, витрати і запасу сировини, виробничих рецептур з підбором і перевіркою обладнання для приготування напівфабрикатів. Підбір дозуючої апаратури. Розрахунок тістоділителів і шаф для остаточного вистоювання.

  курсовая работа [69,2 K], добавлен 01.05.2011

 • Дослідження асортименту плавленого сиру "Дружба". Особливості хімічного складу, харчової та біологічної цінності. Технологічна схема виробництва плавлених сирів. Розрахунок норм витрат сировини та допоміжних матеріалів. Стандарти на готову продукцію.

  курсовая работа [187,5 K], добавлен 27.05.2013

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.