Організація швацького виробництва. Розрахунок та аналіз потоку

Форми організації виробничих потоків на швейних підприємствах. Попередній розрахунок потоку. Аналіз вихідних даних, вибір типу потоку, його структури, вида запуску виробів у потік. Складання технологічної схеми потоку. Виробничі вимоги до комплектування.

Рубрика Производство и технологии
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 10.06.2011
Размер файла 62,9 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

ТЕМА

Організація ШВАЦЬКОГО виробництва. Розрахунок та аналіз потоку

1. Попередній розрахунок потоку

Мета розрахунку потоку розподіл асортименту за потоками цеху, надання характеристики потокам і цеху, визначення їх параметрів (потужності, чисельності робітників, кількість робочих місць, площі потоку та цеху).

Попередній розрахунок потоків виконують для того, щоб з самого початку проектування на основі аналізу вихідних даних та показників роботи потоків виконати розміщення їх у цеху, визначити найбільш вдосконалені та ефективні форми організації потоків.

У першу чергу виконують розрахунки показників роботи основного потоку. У кожному потоці визначають такт потоку, чисельність робітників, потужність потоку, кіль кість робочих місць, довжину поточної лінії, площу для розміщення потоку.

Вихідними даними для попереднього розрахунку є :

- Асортимент виробу, трудомісткість виготовлення виробу;

- Потужність потоку, виражена випуском виробів у зміну (у одиницях) або кількістю робітників, які беруть участь у виготовленні виробу.

Попередній розрахунок потоку представлено в таблиці 1.

Таблиця 1. Параметри потоку. Назва виробу: Костюм жіночий

Найменування параметру

Умовне позначення

Розрахункова формула

Розрахунок параметру

Значення параметру

Трудомісткість виготовлення виробу, с

Т

З технологічної послідовності

 -

5850

Потужність потоку, од

М

М=R/t

М=28800/79

364

Кількість робітників, чол.

N

N=S/Sн

N=504/6,8

74

Такт потоку, с

t

t=T/N

t=5850/74

79

Кількість робочих місць

Крм.

Крм.=N*Кср.

Крм.=74* 1,1

81

Довжина поточної лінії, м

L

L=Крм*l

L=81*1,2

97,64

Площа потоку, м кв.

S

S=N*Sн

Зтехнічного завдання

504

Примітка:

Кср - коефіцієнт, який показує кількість місць на одного робітника, в залежності від асортименту;

R - тривалість робочої зміни, 28800 с;

L - крок робочого місця, в залежності від асортименту;

Sн - санітарна норма робочої площі на одного виробничого працівника, залежить від асортименту та організаційної форми потоку, береться з довідника.

При реорганізації діючого потоку вихідними даними для попереднього розрахунку потоку, який проектується, буде площа, яку займає потік.

Згідно із санітарною нормою на одного виробничого працівника визначають кількість робітників за формулою:

N=S/Sн (1)

Таблиця 2 Трудомісткість виготовлення виробу за стадіями та вузлами обробки

Стадія виготовлення та вузол обробки виробу

Час обробки, с

Розрахункова чисельність робочих

Довжина потокової лінії, м

Площа потоку, м кв.

Підготовка крою до пошиття

Запуск деталей сспідниці

79

1

Обробка спідниці

Заготовча секція

Обробка переднього полотнища спідниці

123

1,56

Обробка задньоьго полотнища

455

5,76

Обробка переднього відлітного полотнища спідниці

473

5,98

Обробка воланів

195

2,46

Обробка обшивок

108

1,36

Разом по заготовчій секції

1354

17,12

Монтажна секція

1530

19,4

Запуск деталей блузи

79

1

Обробка блузи

Заготовча секція

Обробка пілочок

330

4,17

Обробка рукавів і обшивок

237

3

Обробка коміру

161

2,04

Разом по заготовчій секції

728

9,21

Монтажна секція

1355

17,15

Оздоблююча секція

725

9,17

Разом по виробу

5850

74,1

Примітка:

1. Час обробки береться з технологічної послідовності.

2. Розрахункова чисельність робітників визначається відношенням часу обробки вузла до такту потоку, розраховується з точністю до 0,01.

3. Довжина поточної лінії розраховується тільки для агрегатного, конвеєрного потоків.

4. Площа розраховується за секціями.

2. Аналіз вихідних даних, вибірі обґрунтування типу потоку, його структури вида запуску виробів у потік, характеристика живлення потоку, транспортних засобів

На швейних підприємствах цехові методи організації виробництва з характерним для них групіровкою обладнання за його видами, а не в порядку ходу технологічного процесу витіснені поточними методами. Поточні методи найбільш ефективні і відповідають вимогам передової організації виробництва. При поточних методах виробництва швейні підприємства виготовляють однотипні (однорідні) вироби великими партіями, увесь виробничий процес виконується безперервно і заснований на технологічно послідовному переході від однієї операції до іншої за тактом.

Форми організації виробничих потоків, які використовуються на швейних підприємствах різноманітні. Можливість використовувати ту чи іншу форму залежить від співвідношення багатьох виробничих факторів.

Усі фактори, які визначають організаційні форми виробничих потоків, взаємно пов'язані: підсилення одних з них призводить до інтенсифікації інших. Так, від степені розподілу праці залежить механізація виробничих процесів; степінь механізації впливає на удосконалення технологічних режимів; розширення асортименту продукції ускладнює організацію управління виробничими потоками і т. д. Тому при побудові організаційної форми потоку необхідно комплексно розв'язувати питання удосконалення технологічних режимів, конструювання використовуємих засобів праці, організації праці і заробітної плати, визначення кваліфікації і ступіні спеціалізації виконавців виробничих операцій.

Тип потоку, його структура, вид і спосіб запуску виробів та деталей у потік, транспортувальні засоби можуть бути визначені технічним завданням або обиратися, аналізуючи вихідні дані та параметри розрахунку, враховуючи досягнення науки та техніки, використовуючи передовий досвід роботи підприємства швейної галузі.

Необхідно обгрунтувати потік, який проектується з позиції:

- потужності (малої, середньої, великої, раціональної, оптимальної);

- структури (секційний, несекційний);

- кількості секцій та розміщення їх на плані цеху, рух вантажопотоку)

- рівня спеціалізації (одномодельний, багатомодельний);

- ритму роботи (вільний, регламентований, комбінований);

- способу передачі напівфабрикату та використання транспортуючих засобів (конвеєр, автоматичне адресування,безпривідні засоби);

- вид руху напівфабрикату (паралельний, послідовний);

- види запуску деталей у потік ( поштучний, пачковий, централізований, децентралізований);

- наступності змін (змінні, незмінні);

- форми організації потоку (агрегатний, конвеєрний, агрегагно-груповий );

При виборі типу потоку слід надавати перевагу високопродуктивним секційним потоком з високою мобільністю.

До організаційної форми потоку з вільним ритмом можна віднести агрегатно- групові потоки (АГП). АГП відрізняються від секційних конвеєрних потоків системою розташування робочий місць, способами передачі напівфабрикатів між окремими групами робочих і організацією роботи.

Характерною рисою АГП є секційне розміщення робочих місць. Робочі місця розташовуються у вигляді невеликих груп різним розміщенням робочих столів відносно один одного. Різноманітне розташування робочих місць використовується для зменшення шляху напівфабрикату і для збільшення рухливості потоку при переході з одного циклу моделей на другий.

Агрегатно- груповий потік складається з трьох секцій- заготовчої, монтажної і оздоблюючої. В кожній секції робочі місця розташовані групами в відповідності з ходом технологічного процесу виготовлення деталі або вузла. В середині групи передача виробів виконується пачками.

Запуск крою пачками дозволяє виконувати операції для всієї пачки деталей безпереривно (ланцюгом), що за допомогою скорочення триивалості допоміжних прийомів підвищує продуктивність праці.

Особливістю агрегатно- групових потоків є попереднє комплектування операцій не за тактом, а за принципом їх технологічної однорідності і спеціалізації робочих на виготовлення окремих деталей. При такому принципі комплектування операцій в результаті наступного розрахунку вже по такту групи робочих місць будуть мати одного, двох, трьох і більше виконавців.

Число груп робочих місць залежить в основному від потужності потоку і числа деталей у виробі.

В АГП відсутній організований ритм роботи. Кожен виконавець виконує доручену йому операцію темпі, відповідному його індивідуальним здібностям, а обробка деталей пачками дає можливість кожному робочому працювати спокійно, в той же час не затримуючи наступну операцію при недостатній продуктивності праці попереднього працівника.

В АГП найбільше поширення отримав послідовний запуск виробів.

Просування предметів праці за ходом технологічного процесу не завжди буває можливим із-за комплектування організаційних операцій по вузлам, дотримання вимог по вузлової спеціалізації робітників, виконання операцій на одному і тому ж обладнання, технологічної послідовності обробки, відповідність норм часу на операцію такту потоку.

Використання таких потоків забезпечує глибоку спеціалізацію робітників, економію часу на перемішуючих прийомах.

3. Складання технологічної схеми потоку

Вихідними даними для складання технологічної схеми є:

- послідовність технологічної обробки виробу;

- такт потоку;

- тип потоку і вид запуску, які визначені при попередньому розрахунку.

Для того щоб отримати найбільш оптимальний варіант технологічної схеми потоку, спочатку складають її чернетку - узгодження часу операцій потоку (комплектування). Роботу проводять у такій послідовності: розраховують умови узгодження, підбирають виробничі вимоги до організаційних операцій згідно з типом потоку, виконують узгодження часу операцій потоку, виконують аналіз узгодження і при необхідності вносять уточнення в умовах розрахунку потоку ( такт потоку, умови узгодження, потужність), а тоді оформлюють технологічну схему потоку.

3.1 Умови узгодження часу операцій з тактом потоку змінюються відповідно з обраним типом потоку.

Tp= (0,9-1,1)*k (2)

0,9-1,1 - коефіцієнт узгодження потоків з вільним ритмом;

k - кількість робітників на операцію.

Дані розрахунку умов узгодження операцій для різної чисельності робітників доцільно занести у таблицю.

Таблиця 3. Умови узгодження часу операцій потоку

Чисельність робітників

Величина мінімального часу організаційної операції, с

Величина максимального часу організаційної операції, с

1

t=0,9*79*1=71

t=1,1*79*1=87

2

t=0,9*79*2=142

t=1,1*79*2=174

3

t=0,9*79*3=213

t=1,1*79*3=261

4

t=0,9*79*4=184

t=1,1*79*4=348

5

t=0,9*79*5=355

t=1,1*79*5=435

3.2 Виробничі вимоги до комплектування

При узгодженні операцій потоку, крім умов узгодження операцій за часом, необхідно враховувати виробничі вимоги, які для різних типів мають свої особливості.

Якщо у конвеєрному потоці першочерговою умовою є точне дотримання послідовності технологічної обробки, обмеження застосування кратних операцій, незначне відхилення часу організаційних операцій, то в агрегатно - групових потоках кратні операції використовуються дуже широко, допускається зворотній рух напівфабрикатів (при умові зручності), більш вільні часові умови, але дуже жорсткі умови максимальної спеціалізації, яка забезпечує найкраще використання робочої сили та обладнання (особливо на спец машинах та напівавтоматах). Комплектування виконують по деталях та вузлах, зберігаючи технологічну доцільність скорочення допоміжних прийомів праці. Обробка вузлів та деталей виконується окремими групами робітників.

Необхідно також дот римуватись таких виробничих умов. Як однорідність операцій по розрядам (комплектуються операції з однаковими або суміжними розрядами), за матеріалом, який обробляється, за спеціальностями та інше.

За результатами комплектування технологічних операцій складають таблицю, яка є основою для складання організаційно-технологічної схеми потоку - основного виробничого документу.

Аналіз попереднього комплектування проводиться з метою з'ясування недоліків в узгодженні та їх усунення до оформлення схеми за трьома показниками:

- коефіцієнт навантаження потоку;

- графіку узгодження;

- монтажному графіку.

Насамперед перевіряючи узгодження часу операцій усього потоку в цілому (завантаженість) та секцій потоку за коефіцієнтом узгодження. Допускається відхилення Кз для потоків з регламентованим ритмом +2,-2.

Аналіз узгодження часу кожної організаційної операції потоку, її спеціалізації виконують за допомогою графіка узгодження або діаграмою навантаження.

Монтажний графік висловлює порушення технологічної операції послідовності обробки виробу.

3.3 Технологічна схема потоку

Технологічна схема потоку - основний технологічний документ, який складається на основі комплектування технологічних операцій в організаційні після його аналізу.

По технологічній схемі потоку виконується розпланування робочих місць, визначення кількості обладнання, оснащення робочих місць інструментами та приладдями, закріплення організаційних операцій за конкретним виконавцем, нарахування заробітної плати працівникам, розрахунок техніко-економічних показників потоку.

Технологічна схема потоку має бути оформлена у вигляді таблиці (див. Таблицю 1 ).

Оформляючи технологічну схему потоку слід мати на увазі :

1. Номер організаційної операції проставляється у послідовному зростанні, в підсумковій частині операції.

2. Для несекційних потоків у графі 2 стадія не проставляється, назва вузла пишеться тільки для агрегатно-групових та групових потоків. Номер технологічної операції відповідає номеру цієї операції у технологічній послідовності, зміст організаційної операції складається з технологічних, які увійшли до організаційної операції із зазначенням деталі, на якій виконують операцію.

3. Вид роботи визначається спеціальністю, має своє умовне позначення:

Р - ручна,

М - машинна,

С - спеціальна,

П - прасувальна,

Пр - пресова.

4. Розряд роботи встановлюється згідно тарифно-кваліфікаційного довідника і відповідає розряду роботи у технологічній послідовності. У підсумковому рядку вказують найвищій розряд з основної спеціальності.

5. Норма часу на виконання операції складається із суми часу на виконання технологічної операції.

6. розцінка по організаційній операції визначається множенням секундної тарифної ставки на норму часу на виконання технологічної операції. Якщо в організаційну операцію входять технологічні операції різних розрядів, розцінку слід розраховувати по кожній технологічній операції з точністю до 0,01. розцінка по організаційній операції у цьому випадку визначається сумарно у підсумковому рядку.

7. Норма виробітку за зміну встановлюється діленням тривалості робочої зміни на час виконання організаційної операції і проставляється у підсумковому рядку.

8. Розрахункова кількість робітників розраховується по кожній організаційній операції шляхом ділення виконання організаційної операції на такт потоку з точністю до 0,01.

9. Фактична кількість робочих встановлюється за розрахунковою, застосовуючи правила заокруглення для кожної організаційної операції.

10. Обладнання, інструмент та пристосування - у відповідності з технологічною послідовністю по неподільних операціях. Клас і тип обладнання, форма, країна-виробник.

Кожна організаційна операція підкреслюється, пишеться «разом», і заповнюються графи: 1,3,4,5,6,7,8,9,10.

Графи : 2,3,4,5,6,10 заповнюються по кожній технологічній операції.

У кінці схеми підраховується норма часу на виготовлення виробу, сумарна відрядна розцінка за виготовлення виробу, кількість робочих розрахункова та фактична. Якщо потік секційний, усі ці показники розраховуються по кожній секції.

потік виріб швейний комплектування

Таблиця 4 Технологічна схема потоку Назва виробу Костюм жіночий Такт потоку, с 79 Потужність потоку за зміну, од 364 Час на виготовлення виробу, с 5850 Кількість робітників в потоці, чол 74

№ організаційної операції

Стадія, вузол, номер та зміст технологічної операції

Вид роботи

Розряд роботи

Норма часу, с

Розцінка за одиницю

Норма виробітку за зміну, од

Кількість робітників

Обладнання ,пристосування

розрахункова

фактична

1

1 Запуск деталей спідниці

Р

2

79

79

14,615

1

1

2

3 Зшити виточки на передньму полотнищі

М

2

41

GC 6180 ME 2 Typical

6 Зшити виточки на задньому полотнищі

М

2

41

82

7,585

351

1,38

1

3

4 Запрасувати виточки на передньому полотнищі

Пр

3

39

GS 394 K+395/11

7 Запрасувати виточки на задньому полотнищі

Пр

3

39

78

7,995

369

0,98

1

4

5 Обметати лівий зріз переднього полотнища

С

3

43

4,4075

747 F - 514 M 2 - 24 Siruba

9 Обметати лівий зріз заднього полотнища

С

3

43

4,4075

№ організаційної операції

Стадія, вузол, номер та зміст технологічної операції

Вид роботи

Розряд роботи

Норма часу, с

Розцінка за одиницю

Норма виробітку за зміну, од

Кількість робітників

Обладнання ,пристосування

розрахункова

фактична

 

86

8,815

334

1,08

1

5

8 Обметати середні зрізи задньго полотнища

С

3

87

747 F - 514 M 2 - 24 Siruba

87

8,9175

331

1,1

1

6

10 Пришити потаємну застібку на тасьму "блискавка"

М

4

130

14,768

GC 6180 ME 2 Typical

11 Зшити середній зріз заднього полотнища

М

3

42

4,305

 

172

19,073

167

2,17

2

7

12 Розпрасувати середній зріз заднього полотнища

Пр

3

73

GS 394 K+395/11

73

7,4825

394

0,92

1

8

13 Зшити виточку на відлітному полотнищі

М

2

27

2,4975

GC 6180 ME 2 Typical

15 Пришити кант до нижнього зрізу відлітного полотнища

М

3

53

5,4325

80

7,93

360

1,01

1

9

16 Пришити волан до нижнього зрізу відлітного полотнища

С

3

72

757 F - 516 H 2 - 56 Siruba

72

7,38

400

0,91

1

10

17 Прокласти оздоблюючу строчку по низу відлітного полотнища на 0,1 см від краю

М

3

78

GC 6180 ME 2 Typical

 

78

7,995

369

0,98

1

№ організаційної операції

Стадія, вузол, номер та зміст технологічної операції

Вид роботи

Розряд роботи

Норма часу, с

Розцінка за одиницю

Норма виробітку за зміну, од

Кількість робітників

Обладнання ,пристосування

розрахункова

фактична

11

14 Запрасувати виточку на відлітному полотнищі

Пр

3

23

2,3575

 

 

 

GS 394 K+395/11

18 Припрасувати низ відлітного полотнища

Пр

2

52

4,81

 

 

 

 

 

75

7,1675

384

0,95

1

 

12

19 Обметати припуск по лівому зрізу відлітного полотнища

С

3

40

 

 

 

 

747 F - 514 M 2 - 24 Siruba 

20 Обметати нижній зріз волану на відлітному полотнищі

С

3

47

 

 

 

 

 

 

 

87

8,9175

331

1,1

1

 

13

21 Запрасувти припуск по лівому зрізу відлітного полотнища

Пр

3

81

 

 

 

 

GS 394 K+395/11

 

 

81

8,3025

355

1,02

1

 

14

22 Обметати поперечні сторрони воланів

С

3

71

 

 

 

 

747 F - 514 M 2 - 24 Siruba

 

 

71

7,2775

405

0,89

1

 

15

23 Зшити лівий зріз воланів

М

2

41

 

 

 

 

GC 6180 ME 2 Typical 

26 Зшити обшивку переднього полотнища з обшивками заднього полотнища

М

2

33

 

 

 

 

 

 

 

74

6,845

389

0,93

1

 

№ організаційної операції

Стадія, вузол, номер та зміст технологічної операції

Вид роботи

Розряд роботи

Норма часу, с

Розцінка за одиницю

Норма виробітку за зміну, од

Кількість робітників

Обладнання ,пристосування

розрахункова

фактична

16

24 Розпрасувати шви зшивання воланів

Пр

2

36

GS 394 K+395/11

27 Розпрасувати шви зшивання обшивки

Пр

2

35

 

 

71

6,5675

405

0,89

1

17

25 Обметати нижній зріз воланів

С

3

47

747 F - 514 M 2 - 24 Siruba

28 Обметати нижній зріз обшивки

С

3

40

 

87

8,9175

331

1,1

1

18

29 Зшити лівий зріз спідниці

М

3

73

GC 6180 ME 2 Typical

 

73

7,4825

394

0,92

1

19

30 Розпрасувати шов зшивання лівого зрізу

Пр

2

71

GS 394 K+395/11

 

 

71

7,2775

405

0,89

1

20

31 Пришити оздоблюючий кант до низу спідниці

М

3

157

GC 6180 ME 2 Typical

 

 

157

16,0925

183

1,98

2

21

32 Пришити волан до низу спідниці

С

3

80

757 F - 516 H 2 - 56 Siruba

 

 

80

8,2

360

1,01

1

22

33 Прокласти оздоблюючу строчку по низу спідниці на 0,1 см від краю

М

4

82

GC 6180 ME 2 Typical

 

 

82

9,3152

351

1,03

1

23

34 Припрасувати низ спідниці

Пр

2

81

GS 394 K+395/11

 

 

81

0,0925

355

1,02

1

№ організаційної операції

Стадія, вузол, номер та зміст технологічної операції

Вид роботи

Розряд роботи

Норма часу, с

Розцінка за одиницю

Норма виробітку за зміну, од

Кількість робітників

Обладнання ,пристосування

розрахункова

фактична

24

35 Пришити відлітне полотнище вздовж запрасованого зрізу

М

3

24

GC 6180 ME 2 Typical

36 Прокласти оздоблюючу строчку по лівому зрізу відлітного полотнища

М

3

49

73

7,4825

394

0,92

1

25

37 Підшити низ волану відлітного полотнища

М

4

72

GC 6180 ME 2 Typical

72

8,1792

400

0,91

1

26

38 Обметати правий зріз переднього і відлітного полотнища разом

С

3

75

747 F - 514 M 2 - 24 Siruba

 

75

7,6875

384

0,94

1

27

39 Обметати правий зріз заднього полотнища

С

3

75

747 F - 514 M 2 - 24 Siruba

75

7,6875

384

0,94

1

28

40 Зшити бічний зріз

М

3

78

GC 6180 ME 2 Typical

78

7,995

369

0,98

1

29

41 Розпрасувати бічний зріз

Пр

2

71

GS 394 K+395/11

 

71

6,5675

405

0,89

1

30

42 Обметати низ спідниці

С

3

87

747 F - 514 M 2 - 24 Siruba

87

8,9175

331

1,1

1

31

43 Підшити нижній зріз спідниці

М

3

146

GS 394 K+395/11

№ організаційної операції

Стадія, вузол, номер та зміст технологічної операції

Вид роботи

Розряд роботи

Норма часу, с

Розцінка за одиницю

Норма виробітку за зміну, од

Кількість робітників

Обладнання ,пристосування

розрахункова

фактична

146

14,965

197

1,84

2

32

44 Припрасувати низ спідниці

Пр

3

74

GS 394 K+395/11

74

7,585

389

0,93

1

33

45 Пришити до верхнього зрізу спідниці обшивку

М

3

40

GC 6180 ME 2 Typical

46 Настрочити припуски на обшивку

М

3

46

 

86

8,815

334

1,08

1

34

47 Пришити обшивку до застібки

М

3

76

GC 6180 ME 2 Typical

76

7,79

378

0,96

1

35

48 Припрасувати верхній зріз спідниці

Пр

3

73

GS 394 K+395/11

 

73

7,4825

394

0,92

1

36

49 Запуск деталей блузи

Р

2

79

79

14,615

364

1

1

37

49 Зшити витоки на пілочках

М

2

28

2,59

GC 6180 ME 2 Typical

50 Пришити кант до пілочок

М

3

59

6,0475

87

8,6375

331

1,1

1

39

51 Пришити кокетки до пілочок

С

4

87

757 F - 516 H 2 - 56 Siruba

 

87

9,8832

331

1,1

1

39

52 Запрасувати виточки на пілочках

Пр

2

23

2,1275

GS 394 K+395/11

53 Запрасувати шов пришивання кокеток до пілочок

Пр

3

50

5,125

№ організаційної операції

Стадія, вузол, номер та зміст технологічної операції

Вид роботи

Розряд роботи

Норма часу, с

Розцінка за одиницю

Норма виробітку за зміну, од

Кількість робітників

Обладнання ,пристосування

розрахункова

фактична

73

7,2525

394

0,92

1

40

54 Прокласти оздоблюючу строчку по низу кокеток

М

4

83

GC 6180 ME 2 Typical

83

9,4288

346

1,05

1

41

55 Закріпити по окатам рукавів склади

М

3

71

GC 6180 ME 2 Typical

71

7,2775

405

0,89

1

42

58 Обметати нижній зріз обшивок пройм

С

3

38

747 F - 514 M 2 - 24 Siruba

83

8,5075

346

1,05

1

43

57Підшити нижні зрізи рукавів

М

3

83

GC 6180 ME 2 Typical

 

83

8,5075

346

1,05

1

44

59Обшити верхній комір нижнім

М

3

61

GC 6180 ME 2 Typical

60 Підрізати кути обшивання

Р

3

21

82

8,405

351

1,03

1

45

61 Припрасувати комір виправляючи кант

Пр

3

79

GS 394 K+395/11

 

79

8,0975

364

1

1

46

62 Зшити плечові зрізи

С

3

69

757 F - 516 H 2 - 56 Siruba

64 Зшити бічні зрізи

С

3

100

169

17,3225

170

2,13

2

№ організаційної операції

Стадія, вузол, номер та зміст технологічної операції

Вид роботи

Розряд роботи

Норма часу, с

Розцінка за одиницю

Норма виробітку за зміну, од

Кількість робітників

Обладнання ,пристосування

розрахункова

фактична

47

63 Запрасувати плечові зрізи

Пр

3

27

GS 394 K+395/11

65 Запрасувати бічні зрізи

Пр

3

44

71

7,2775

405

0,89

1

48

66 Вшити рукава в пройми

М

4

87

GC 6180 ME 2 Typical

87

9,8832

331

1,1

1

49

67 Обметати пройми

С

3

80

747 F - 514 M 2 - 24 Siruba

80

8,2

360

1,01

1

53

70 Запрасувати обшивки

Пр

3

34

3,485

GS 394 K+395/11

73 Запрасувати шов зшивання планки з піличками

Пр

2

50

4,625

74 Запрасувати другий зріз планки

Пр

2

70

6,475

154

14,585

187

1,94

2

54

75 Обшити поперечні сторони планок

М

2

55

GC 6180 ME 2 Typical

76 Підрізати кути обшивання планик

Р

2

21

76

7,03

378

0,96

1

55

77 Вшити комір в горловину

С

4

71

757 F - 516 H 2 - 56 Siruba

71

8,0656

405

0,89

1

56

78 Закріпити планки швом в розкол

М

4

85

GC 6180 ME 2 Typical

85

9,656

338

1,07

1

№ організаційної операції

Стадія, вузол, номер та зміст технологічної операції

Вид роботи

Розряд роботи

Норма часу, с

Розцінка за одиницю

Норма виробітку за зміну, од

Кількість робітників

Обладнання ,пристосування

розрахункова

фактична

57

79 Припрасувати шов вшивання коміру

Пр

3

45

GS 394 K+395/11

80 Запрасувати поперечні зрізи на оздоблюючій деталі куліски

Пр

3

70

81 Запрасувати повздовжні зрізи куліски прокладаючи клейову паутинку

Пр

3

35

 

 

150

15,375

192

1,89

2

58

82 Намітиити місце розтишування куліски

Р

3

79

 

79

8,0975

364

1

1

59

83 Настрочити куліску на блузу

М

3

87

GC 6180 ME 2 Typical

 

87

8,9175

331

1,1

1

60

84 Намітити місце розташування петель

Р

3

42

85 Намітити місце розташування гудзиків

Р

3

42

 

84

8,61

342

1,06

1

61

86 Обметати петлі

С

4

87

ВАS 511 Brather

 

87

9,8832

331

1,1

1

62

87 Пришити гудзики

С

4

87

ВАS 556 Brather

 

87

9,8832

331

1,1

1

63

88 Застібнути блузу на гудзики

Р

2

32

89 Протягти шнур в куліску

Р

2

55

№ організаційної операції

Стадія, вузол, номер та зміст технологічної операції

Вид роботи

Розряд роботи

Норма часу, с

Розцінка за одиницю

Норма виробітку за зміну, од

Кількість робітників

Обладнання ,пристосування

розрахункова

фактична

 

 

87

8,0475

331

1,1

1

64

90 Очистити костюм від виробничого сору

Р

2

79

 

79

7,3075

364

1

1

65

91 Кінцеве ВТО костюму

Пр

4

153

GS 394 K+395/11

 

 

156

17,7216

184

1,97

2

66

92 Упакування

Р

3

74

 

 

74

7,585

389

0,93

1

 

67

93 Маркування

Р

3

71

 

 

71

7,2775

405

0,89

1

 

 

 Разом по виробу

5850

592,416

364

74,1

74

 

4 Аналіз технологічної схеми потоку

Аналіз технологічної схеми потоку проводиться розрахунковим та графічним методами.

Коефіцієнт узгодження потоку визначається за формулою:

Кз= Т/Nф*t (4)

Кз= 5850/74*79=1,00

Де: Т- трудомісткість виготовлення виробу, за схемою, с;

Nф- фактична кількість робітників, за схемою, чол;

t- такт потоку, с.

Коефіцієнт узгодження дозволяє аналізувати завантаженість потоку в цілому і вважається вірним, якщо він дорівнює 1. Межа допустимих відхилень 2 % (0,98/1,02).

Аналіз розрахованого Кз, вказує, що потік завантажено нормально і дорівнює 1.

Графічний аналіз проводиться за графіком узгодження часу операцій та монтажним графіком. Аналізуючи потік за графіком узгодження, слід підкреслити, як завантажені початкові операції потоку, як впливає навантаження на живлення потоку і як в зв'язку з цим буде забезпечуватися ритм потоку та інше.

Монтажний графік дає наочне уявлення про структуру потоку, порядок обробки дрібних деталей та монтаж виробу, використання кратних операцій, адресування коробок в кругових потоках.

Монтажний графік для АГП має свої особливості: виділяються самостійні групи за паралельною заготовкою деталей та вузлів, відмічається послідовність обробки деталей, повернення деталей, якщо воно має місце, наявність перекидання деталей, кратних операцій.

Аналізуючи монтажний графік, можна визначити дотримання технологічної послідовності.

Складність виготовлення виробу характеризується середнім тарифним розрядом у потоці, а ступень механізації -коефіцієнтом механізації. Для їх визначення з метою аналізу складається зведена таблиця чисельності робочих потоку за даними технологічної схеми, яка характеризує технічний рівень потоку: кваліфікацію(розряд робіт), механізацію робіт.

Доцільно заздалегідь скласти допоміжну таблицю витрат часу операцій для кожної спеціальності та розряду окремо. Витрати часу беруться за технологічними операціями з технологічної схеми потоку.

На підставі підсумкових даних часу допоміжних таблиць заповнюється зведена таблиця чисельності робітників потоку(Таблиця 5).

Таблиця 5 Зведена таблиця чисельності робітників

Тарифний розряд

Витирати часу за видами робіт, с

Загальні витрати часу за розрядами

Кількість робочих, чол

Питома вага робіт за розрядом, %

Сума тарифних розрядів

Тарифний коефіцієнт

Сума тарифних коефіцієнтів

М

С

Р

Пр

На

2

342

 

345

489

 

1176

14,88

20,1

29,76

1,086

16,204

3

1306

1139

329

786

 

3560

45,06

60,85

135,18

1,206

54,342

4

626

158

 

156

174

1114

14,16

19,05

56,64

1,338

18,946

Разом по видам робіт

2274

1297

674

1431

174

5850

74,1

100

221,58

 

89,492

Зведена таблиця робочої сили включає зведення розрахункової кількості робітників з кожної спеціальності і розряду, суми цих величин.

Витрати часу за видами робіт відповідно до розрядів береться з допоміжної таблиці.

Склавши витрати часу по горизонталі, одержуємо загальні витрати часу(гр..7) по кожному розряду. Сума витрат часу по вертикалі дає загальну витрату часу по кожній спеціальності.

Кількість робітників по кожному розряду(гр..8)визначається відношенням загальних витрат часу по кожному розряду до такту потоку.

Сума однойменних тарифних розрядів (гр.10)визначається множенням кількості робітників кожного розряду на розряд(по горизонталі).

Сума усіх тарифних розрядів визначається після підсумку суми однойменних розрядів.

Тарифний коефіцієнт встановлюється відповідно до кожного розряду(гр.11).

Сума тарифних коефіцієнтів для однойменних розрядів визначається множенням тарифного коефіцієнта на кількість робітників даного розряду(по горизонталі).

Сума тарифних коефіцієнтів визначається підсумком сум однойменних тарифних коефіцієнтів.

Зведена таблиця обладнання та робочих місць потоку

Складається за схемою потоку, оформлюється у вигляді таблиці(таблиця 6).

Кількість запасного та резервного обладнання береться в залежності від типу машин 10%-15% від основного

Таблиця 6 Зведена таблиця обладнання та робочих місць

Тип, клас обладнання

Кількість обладнання

Роббочі місця

основне

резервне

всього

найменування

габарити

кількість

GC 6180 ME 2 Typical

28

3

31

М

1200-600

31

757 F - 516 H 2 - 56 Siruba

6

1

7

С

1200-600

7

747 F - 514 M 2 - 24 Siruba

10

1

11

С

1200-600

11

ВАS 511 Brather

1

 

1

На

1200-600

1

ВАS 556 Brather

1

 

1

На

1200-600

1

GS 394 K+395/11

19

2

21

Пр

1600-600 

21

 

 

 

 

Стіл для ручних робіт

1200-600

6

 

 

 

 

Стіл запуску

3000-1000

2

 

 

 

 

Стіл випуску

3000-1000

1

 

65

7

72

 

 

81

Таблиця 7 Порівняльна таблиця техніко- економічні показників нового і діючого потоків

Найменування показника, одиниці вимірювання

Значення ТЕП

Зміни

Діючий потік

Потік, що проектується

Абсолютні

Відносні

Випуск виробів за зміну, од.

317 

364

47 

 12

Чисельність робітників

 

 

 

 

-розрахункова

 67,3

74,1

 

 

-фактична

 67

74

 7

 9

Трудомісткість виготовлення виробу, год.

1,71

1,63

0,08

 

Продуктивність праці, од.зм.

 4

5

 1

 

Середній тарифний розряд

3

3

 

 

Середній тарифний коефіціент

1,21

1,21

 

 

Вартість обробки виробу, грн.

6,3836 

5,9242

 0,4596

 

Коефіціент механізації

0,86

0,88

 0,2

 

Коефіціент використання обладнанння

0,87

0,9

 0,3

 

Чисельне значення кількості показників, потужності за зміну, трудомісткості виготовлення виробу, чисельність робітників(розрахункова та фактична) беруться з технологічного завдання, технологічної схеми потоку, зведеної таблиці чисельності. Інші показники розраховуються за формулам:

Продуктивність праці(виробіток одного робітника за зміну)

ПП=М/Nр (5)

Де: М-потужність потоку, од/чол;

Nр- розрахункова кількість робочий, чол..

Середній тарифний розряд

rср=?r/Nр (6)

Де: ?r- сума тарифних розрядів(береться із зведеної таблиці чисельності)

Середній тарифний кофіціент

Qср=?Q/Nр (7)

Де: ?Q- сума тарифних коефіцієнтів(береться із зведеної таблиці чисельності)

Середній тарифний коефіцієнт та середній тарифний розряд характеризують кваліфікаційну сторону технології і повинні відповідати один одному. Середній тарифний коефіцієнт використовуються для перевірки вартості обробки виробу.

Вартість обробки виробу

Визначають двома способами - із технологічної схеми потоку, як підсумкове значення відрядних розцінок по всіх організаційних операціях та розрахунковим методом за формулами:

Воб=Дтс1*?Q/М (8)

Або

Воб=Дтс1*Qср/ПП (9)

Де: Дтс1- денна тарифна ставка першого розряду;

?Q- сума тарифних коефіцієнтів;

Qср- середній тарифний коефіцієнт;

ПП- продуктивність праці.

Вартість обробки виробу, визначена за формулою, повинна відповідати вартості за схемою потооку.

Коефіцієнт механізації потоку

Кмех=Тм+Тс+Тп/Т (10)

Де: Тм, Тс, Тп- витрати часу по видам робіт(береться із зведеної таблиці чисельності);

Т- трудомісткість виготовлення виробу, с.

Коефіцієнт використання обладнання

Кво=Тм+Тс+Тп/n*t (11)

Де: n- кількість встановленого обладнання в потоці разом з резервним;

t- такт потоку,с.

Додаток 1

Таблиця

Технологічна послідовність обробки Назва виробу Костюм жіночий

№ технологічної операції

Найменування стадії, вузла обробки неподіьпої операції

Вид роботи

Розряд роботи

Норма часу,с

Обладнання, інструменти, засоби малої механізації

 

Запуск

 

 

 

 

1

Запуск деталей спідниці

Р

2

79

 

 

Разом 

 

 

79

 

 

Обробка спідниці

 

 

 

 

 

Заготовча секція

 

 

 

 

 

Обробка переднього полотнища спідниці

 

 

 

 

2

Зшити виточки на передньму полотнищі

М

2

41

GC 6180 ME 2 Typical

3

Запрасувати виточки на передньому полотнищі

Пр

3

39

GS 394К+395/11

4

Обметати лівий зріз переднього полотнища

С

3

43

747 F - 514 M 2 - 24 Sirubа

 

Разом 

 

 

123

 

 

Обробка заднього полотнища спідниці

 

 

 

 

5

Зшити виточки на задньому полотнищі

М

2

41

GC 6180 ME 2 Typical

6

Запрасувати виточки на задньому полотнищі

Пр

3

39

GS 394К+395/11

7

Обметати середні зрізи задньго полотнища

С

3

87

747 F - 514 M 2 - 24 Sirubа

8

Обметати лівий зріз заднього полотнища

С

3

43

747 F - 514 M 2 - 24 Sirubа

9

Пришити потаємну застібку на тасьму "блискавка"

М

4

130

GC 6180 ME 2 Typical

10

Зшити середній зріз заднього полотнища

М

3

42

GC 6180 ME 2 Typical

11

Розпрасувати середній зріз заднього полотнища

Пр

3

73

GS 394К+395/11

 

Разом 

 

 

455

 

№ технологічної операції

Найменування стадії, вузла обробки неподільпої операції

Вид роботи

Розряд роботи

Норма часу,с

Обладнання, інструменти, засоби малої механізації

 

Обробка переднього відлітного полотнища спідниці

 

 

 

 

12

Зшити виточку на відлітному полотнищі

М

2

27

GC 6180 ME 2 Typical

13

Запрасувати виточку на відлітному полотнищі

Пр

3

23

GS 394К+395/11

14

Пришити кант до нижнього зрізу відлітного полотнища

М

3

53

GC 6180 ME 2 Typical

15

Пришити волан до нижнього зрізу відлітного полотнища

С

3

72

757 F - 516 H 2 - 56 Siruba

16

Прокласти оздоблюючу строчку по низу відлітного полотнища на 0,1 см від краю

М

3

78

GC 6180 ME 2 Typical

17

Припрасувати низ відлітного полотнища

Пр

2

52

GS 394К+395/11

18

Обметати припуск по лівому зрізу відлітного полотнища

С

3

40

747 F - 514 M 2 - 24 Sirubа

19

Обметати нижній зріз волану на відлітному полотнищі

С

3

47

747 F - 514 M 2 - 24 Sirubа

20

Запрасувти припуск по лівому зрізу відлітного полотнища

Пр

3

81

GS 394К+395/11

Разом

 

 

473

 

 

Обробка воланів

 

 

 

 

21

Обметати поперечні сторрони воланів

С

3

71

747 F - 514 M 2 - 24 Sirubа

22

Зшити лівий зріз воланів

М

2

41

GC 6180 ME 2 Typical

23

Розпрасувати шви зшивання воланів

Пр

2

36

GS 394К+395/11

№ технологічної операції

Найменування стадії, вузла обробки неподільпої операції

Вид роботи

Розряд роботи

Норма часу,с

Обладнання, інструменти, засоби малої механізації

24

Обметати нижній зріз воланів

С

3

47

747 F - 514 M 2 - 24 Sirubа

 

Разом 

 

 

195

 

 

Обробка обшивок

 

 

 

 

25

Зшити обшивку переднього полотнища з обшивками заднього полотнища

М

2

33

GC 6180 ME 2 Typical

26

Розпрасувати шви зшивання обшивки

Пр

2

35

GS 394К+395/11

27

Обметати нижній зріз обшивки

С

3

40

747 F - 514 M 2 - 24 Sirubа

 

Разом 

 

 

108

 

 

Разом по секції

 

 

1354

 

 

Монтажна секція

 

 

 

 

28

Зшити лівий зріз спідниці

М

3

73

GC 6180 ME 2 Typical

29

Розпрасувати шов зшивання лівого зрізу

Пр

2

71

GS 394К+395/11

30

Пришити оздоблюючий кант до низу спідниці

М

3

157

GC 6180 ME 2 Typical

31

Пришити волан до низу спідниці

С

3

80

757 F - 516 H 2 - 56 Siruba

32

Прокласти оздоблюючу строчку по низу спідниці на 0,1 см від краю

М

4

82

GC 6180 ME 2 Typical

33

Припрасувати низ спідниці

Пр

2

81

GS 394К+395/11

34

Пришити відлітне полотнище вздовж запрасованого зрізу

М

3

24

GC 6180 ME 2 Typical

35

Прокласти оздоблюючу строчку по лівому зрізу відлітного полотнища

М

3

49

GC 6180 ME 2 Typical

36

Підшити низ волану відлітного полотнища

М

4

72

GC 6180 ME 2 Typical

№ технологічної операції

Найменування стадії, вузла обробки неподільпої операції

Вид роботи

Розряд роботи

Норма часу,с

Обладнання, інструменти, засоби малої механізації

37

Обметати правий зріз переднього і відлітного полотнища разом

С

3

75

747 F - 514 M 2 - 24 Sirubа

38

Обметати правий зріз заднього полотнища

С

3

75

747 F - 514 M 2 - 24 Sirubа

39

Зшити бічний зріз

М

3

78

GC 6180 ME 2 Typical

40

Розпрасувати бічний шов

Пр

2

71

GS 394К+395/11

41

Обметати нижній зріз спідниці

С

3

87

747 F - 514 M 2 - 24 Sirubа

42

Підшити низ спідниці

М

3

146

GC 6180 ME 2 Typical

43

Припрасувати низ спідниці

Пр

3

74

GS 394К+395/11

44

Пришити до верхнього зрізу спідниці обшивку

М

3

40

GC 6180 ME 2 Typical

45

Настрочити припуски на обшивку

М

3

46

GC 6180 ME 2 Typical

46

Пришити обшивку до застібки

М

3

76

GC 6180 ME 2 Typical

47

Припрасувати верхній зріз спідниці

Пр

3

73

GS 394К+395/11

 

Разом по секції

 

 

1530

 

48

Запуск детелей блузи

 

 

79

 

 

Разом 

 

 

79

 

 

Обробка блузи

 

 

 

 

 

Заготовча секція

 

 

 

 

 

Обробка пілочок

 

 

 

 

49

Зшити витоки на пілочках

М

2

28

GC 6180 ME 2 Typical

50

Пришити кант до пілочок

М

3

59

GC 6180 ME 2 Typical

№ технологічної операції

Найменування стадії, вузла обробки неподільпої операції

Вид роботи

Розряд роботи

Норма часу,с

Обладнання, інструменти, засоби малої механізації

51

Пришити кокетки до пілочок

С

4

87

757 F - 516 H 2 - 56 Siruba

52

Запрасувати виточки на пілочках

Пр

2

23

GS 394К+395/11

53

Запрасувати шов пришивання кокеток до пілочок

Пр

3

50

GS 394К+395/11

54

Прокласти оздоблюючу строчку по низу кокеток

М

4

83

GC 6180 ME 2 Typical

 

Разом 

 

 

330

 

 

Обробка рукаві і обшивок

 

 

 

 

55

Закріпити по окатам рукавів склади

М

3

71

GC 6180 ME 2 Typical

56

Обметати нижній зріз рукавів одничасно прокладаючи еластичну тасьму

С

3

45

747 F - 514 M 2 - 24 Sirubа

57

Підшити низ рукавів

М

3

83

GC 6180 ME 2 Typical

58

Обметати нижній зріз обшивок пройм

С

3

38

747 F - 514 M 2 - 24 Sirubа

 

Раззом 

 

 

237

 

 

Обробка коміру

 

 

 

 

59

Обшити верхній комір нижнім

М

3

61

GC 6180 ME 2 Typical

60

Підрізати кути обшивання

Р

3

21

 

61

Припрасувати комір виправляючи кант

Пр

3

79

GS 394К+395/11

 

Разом 

 

 

161

 

 

Разом по секції

 

 

728

 

 

Монтажна секція

 

 

 

 

62

Зшити плечові зрізи

С

3

69

757 F - 516 H 2 - 56 Siruba

№ технологічної операції

Найменування стадії, вузла обробки неподільпої операції

Вид роботи

Розряд роботи

Норма часу,с

Обладнання, інструменти, засоби малої механізації

63

Запрасувати плечові зрізи

Пр

3

27

GS 394К+395/11

64

Зшити бічні зрізи

С

3

100

757 F - 516 H 2 - 56 Siruba

65

Запрасувати бічні зрізи

Пр

3

44

GS 394К+395/11

66

Вшити рукава в пройми

М

4

87

GC 6180 ME 2 Typical

67

Обметати пройми

С

3

80

747 F - 514 M 2 - 24 Sirubа

68

Обшити нижні частини пройми обшивками

М

4

43

GC 6180 ME 2 Typical

69

Настрочити шви обшивання пройми на 0,1 см від шва

М

4

44

GC 6180 ME 2 Typical

70

Запрасувати обшивки

Пр

3

34

GS 394К+395/11

71

Підшити нижній зріз виробу

М

3

83

GC 6180 ME 2 Typical

72

Пришити один із зрізів планки до пілочки

М

2

76

GC 6180 ME 2 Typical

73

Запрасувати шов зшивання планки з піличками

Пр

2

50

GS 394К+395/11

74

Запрасувати другий зріз планки

Пр

2

70

GS 394К+395/11

75

Обшити поперечні сторони планок

М

2

55

GC 6180 ME 2 Typical

76

Підрізати кути обшивання планик

Р

2

21

 

77

Вшити комір в горловину

С

4

71

757 F - 516 H 2 - 56 Siruba

78

Закріпити плАнки швом в розкол

М

4

85

GC 6180 ME 2 Typical

79

Припрасувати шов вшивання коміру

Пр

3

45

GS 394К+395/11

80

Запрасувати поперечні зрізи на оздоблюючій деталі куліски

Пр

3

70

GS 394К+395/11

81

Запрасувати повздовжні зрізи куліски прокладаючи клейову паутинку

Пр

3

35

GS 394К+395/11

№ технологічної операції

Найменування стадії, вузла обробки неподільпої операції

Вид роботи

Розряд роботи

Норма часу,с

Обладнання, інструменти, засоби малої механізації

82

Намітиити місце розтишування куліски

Р

3

79

 

83

Настрочити куліску на блузу

М

3

87

GC 6180 ME 2 Typical

 

Разом по секції

 

 

1355

 

 

Секція остаточної обробки

 

 

 

 

84

Намітити місце розташування петель

Р

3

42

 

85

Намітити місце розташування гудзиків

Р

3

42

 

86

Обметати петлі

С

4

87

ВАS 511 Brather

87

Пришити гудзики

С

4

87

ВАS 556 Brather

88

Застібнути блузу на гудзики

Р

2

32

 

89

Протягти шнур в куліску

Р

2

55

 

90

Очистити костюм від виробничого сору

Р

2

79

 

91

Кінцеве ВТО костюму

Пр

4

156

GS 394К+395/11

92

Упакування

Р

3

74

 

93

Маркування

Р

3

71

 

 

Разом по секції

 

 

725

 

 

Разом по костюму

 

 

4580

 

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.