Розрахунок гідроприводу

Принципова схема об’ємного гідропривода поступального руху. Розрахунок і вибір параметрів гідроустаткування. Вибір гідро розподільника, дроселя, фільтра. Гідравлічний розрахунок системи привода. Параметри насоса, гідроклапана тиску і потужності.

Рубрика Производство и технологии
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 21.03.2009
Размер файла 89,1 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

2

Завдання

Принципова схема об'ємного гідропривода поступального руху наведена на рисунку 1. Робоча рідина з бака Б подається насосом Н через розподільник Р у робочу порожнину циліндра Ц. Шток циліндра навантажений силою F.

Надлишок рідини, що нагнітається насосом відводиться в бак Б через клапан переливний КП. Для регулювання швидкості робочого органа встановлений дросель ДР. Відпрацьована рідина з порожнини гідроциліндра через розподільник Р і фільтр Ф зливається в бак Б.

За вибраним варіантом схеми гідропривода і заданими у табл.1 вихідними даними, а також взятим значенням робочого тиску, визначити розміри гідроциліндра і підібрати розподільник, дросель, гідроклапан, фільтр. Розрахувати втрати тиску в магістралях привода. Вибрати насос. Розрахувати потужність і к. к. д. гідропривода. Еквівалентну жорсткість ліній взяти ?Е=0,06 мм, а механічний к. к. д. гідроциліндра зМЦ=0,90.

Варіант 1: F=80 kH; VП=4,0 м/хв.

Рисунок 1 - Принципова схема гідропривода

Зміст

 • Завдання 1
  • 1.Розрахунок довжини гідроліній 3
  • 2. Розрахунок і вибір параметрів гідроустаткування 4
  • 2.1. Вибір робочої рідини 4
  • 2.2. Вибір робочого тиску 4
  • 2.3. Розрахунок розмірів гідроциліндра 4
  • 2.4. Розрахунок необхідної витрати рідини 6
  • 2.5. Вибір гідророзподільника 6
  • 2.6. Вибір дроселя 6
  • 2.7. Вибір фільтра 7
  • 3. Гідравлічний розрахунок системи привода 8
  • 3.1. Гідравлічний розрахунок трубопроводів 8
  • 3.2. Визначення втрат тиску в гідросистемі 10
  • 4 Вибір параметрів насоса і гідроклапана тиску 15
  • 4.1. Вибір параметрів насоса 15
  • 4.2. Вибір гідроклапана тиску 15
  • 5. Розрахунок потужності і к. к.д. гідропривода 17
  • Список літератури 18

1.Розрахунок довжини гідроліній

Довжину напірної гідролінії (м) визначаємо за формулою:

lН=1,5+0,1N, (1.1)

де N - сума двох останніх цифр номера залікової книжки, N=2.

lН=1,5+0,1·2=1,7 (м).

Довжина зливної лінії дорівнює:

lЗЛ=1,15· lН (1.2)

lЗЛ=1,15·1,7=1,96 (м).

Довжина всмоктувальної лінії:

lВС=0,2· lН (1.3)

lВС=0,2·1,7=0,34 (м).

2. Розрахунок і вибір параметрів гідроустаткування

2.1. Вибір робочої рідини

Вибір робочої рідини виконуємо залежно від температурних умов, режиму роботи гідропривода і його робочого тиску.

Нормальна температура робочої рідини складає 50-60єС. Робочу рідину вибираємо за даними маблиці додатку А [1].

Вибираємо масло індустріальне 30, густина с=890 кг/м3; кінематична в'язкість н=28·10-2 м2/с.

2.2. Вибір робочого тиску

Значення робочого тиску (МПа) вибираємо з ряду нормативних, установлених ГОСТ 12445-80 даних [2].

Для умов роботи заданого гідропривода вибираємо робочий тиск

Р=6,3 МПа.

2.3. Розрахунок розмірів гідроциліндра

Площу поршня гідроциліндра визначаємо за вибраним тиском і розрахунковим навантаженням із співвідношення

(2.1)

де Se - ефективна площа поршня гідроциліндра, м;

F - зусилля на штоку, Н;

Р - робочий тиск, Па;

- механічний к. к. д. гідроциліндра;

- гідравлічний к. к. д. гідроапаратури, який визначає втрати тиску в трубопроводах і гідроапаратурі, що входить до складу привода.

Попередньо можна взяти =0,85.

За отриманою ефективною площею поршня гідроциліндра визначаємо діаметр поршня:

(2.2)

де б - відношення діаметра штока до діаметра поршня (б=d/D).

Оскільки Р<10 МПа, б=0,7.

Одержане значення діаметра поршня округлюємо згідно з ГОСТ 12447-80 відповідно до ряду розмірів діаметрів [2].

Приймаємо D=200 мм.

Діаметр штока визначаємо із співвідношення:

d=б·D, (2.3)

d=0,7·200=140 (мм).

Значення d=140 мм є нормативним, тому ми його таким і залишаємо.

За вибраними стандартними значеннями діаметрів поршня D і штока d уточнюємо ефективні площі напірної Sе і зливної Sезл порожнин гідроциліндра.

(2.4)

2.4. Розрахунок необхідної витрати рідини

Необхідну витрату рідини Qном (м3/с), що надходить у гідроциліндр, знаходимо за формулою

Qном=Vп•Sе, (2.5)

де Vп - швидкість руху поршня, м/с;

Sе - ефективна площа поршня гідроциліндра, м2.

Qном=0,0667•0,016014=0,00107(м3/с) =64,2(л/хв).

Необхідна подача насоса буде дорівнювати

Qн=k•Qном, (2.6)

де k=1,10.

Qн=1,10•0,00107=0,001177(м3/с) =70,62(л/хв).

2.5. Вибір гідророзподільника

Тип і марку гідророзподільника вибираємо за робочим тиском Р=6,3МПа і максимальною витратою через розподільник Qр=Qзл= =Qном=64,2л/хв [2, с.78, табл.4.4.].

Вибираємо розподільник марки Р(Рн) 323, схема 34 з параметрами:

2.6. Вибір дроселя

Типорозмір дроселя вибираємо за робочим тиском Р=6,3МПа і витратою через дросель Qдр= Qном=64,2л/хв [2, с.146, табл.5.13].

Вибираємо дросель марки МПГ55-14 з параметрами:

2.7. Вибір фільтра

Фільтр і його типорозмір вибираємо за витратою робочої рідини в зливній гідролінії і необхідною для даного гідропривода тонкістю фільтрації.

Тонкість фільтрації визначаємо залежно від типу привода [2, с.296, табл.8.2]:

Номінальна тонкість фільтрації 40 мкм.

Вибір фільтра [2, с.300, табл.8.6]:

Qф= Qзл=64,2л/хв.

Вибираємо фільтр .

3. Гідравлічний розрахунок системи привода

3.1. Гідравлічний розрахунок трубопроводів

Розрахунок трубопроводів полягає у визначенні їх діаметрів. Розрахунок виконуємо по ділянках: всмоктувальній (бак-насос), напірній (насос-гідроциліндр.), зливній (гідроциліндр-бак), виділених у гідравлічній схемі. Діаметри трубопроводів визначаємо, виходячи із забезпечення допустимої швидкості течії Vдоп, м/с, рідини.

Отримані діаметри округлюємо до значення, яке рекомендоване ГОСТ 6540-68.

Приймаємо значення допустимих швидкостей на всмоктувальній лінії - 1 м/с, на напірній - 4 м/с, на зливній - 1,6 м/с.

З урахуванням допустимих швидкостей за відомою витратою визначаємо діаметри трубопроводів d, м:

(3.1)

де Q - витрата рідини на даній ділянці гідромережі, м3/с.

Для всмоктувальної гідролінії Qвс= Qн=0,001177(м3/с).

Приймаємо dвс=40 мм зі стандартного ряду.

Для напірної гідролінії

(3.2)

де Se - ефективна площа поршня в напірній порожнині гідроциліндра, м2;

Vп - швидкість руху поршня, м/с.

Приймаємо dнап=20 мм зі стандартного ряду.

Для зливної гідролінії

(3.3)

де Se зл - ефективна площа поршня в зливній порожнині гідроциліндра, м2;

Vп - швидкість руху поршня, м/с.

Приймаємо dзл=32 мм зі стандартного ряду.

Після вибору стандартних діаметрів трубопроводів визначаємо фактичні швидкості в гідролініях.

Фактичну швидкість при робочій подачі в всмоктувальній гідролінії визначаємо за формулою

(3.4)

Фактична швидкість у напірній гідролінії складає

(3.5)

Фактична швидкість у зливній гідролінії дорівнює

(3.6)

3.2. Визначення втрат тиску в гідросистемі

Втрати тиску визначаємо на всмоктувальній, напірній і зливній гідролініях. Величина втрат на кожній ділянці визначається за формулою

(3.7)

де - втрати на тертя по довжині трубопроводу;

- втрати в місцевих опорах;

- втрати в гідроапаратах.

Втрати тиску (Па) на тертя по довжині трубопроводу обчислюють за формулою Дарсі-Вейсбаха

(3.8)

де с - густина рідини, кг/м3;

л - коефіцієнт гідравлічного тертя по довжині;

l,d - довжина і діаметр трубопроводу, м;

Vф - середня швидкість течії рідини, м/с.

Коефіцієнт гідравлічного тертя (коефіцієнт Дарсі) визначаємо, виходячи з режиму руху рідини і відносної шорсткості труби ДЕ/d, де ДЕ - еквівалентна шорсткість (?Е=0,06 мм).

Режим руху рідини визначають за числом Рейнольдса

(3.9)

де V - фактична швидкість у всмоктувальному, напірному чи зливному трубопроводі, м/с;

d - діаметр трубопроводу, м;

- кінематичний коефіцієнт в'язкості, м2/с.

Розрахунок Re для ділянок трубопроводу:

для всмоктувальної гідролінії

- режим ламінарний;

для напірної гідролінії

- режим турбулентний;

для всмоктувальної гідролінії

- режим ламінарний.

Якщо рух ламінарний, коефіцієнт гідравлічного тертя визначаємо за формулою

(3.10)

Для труб промислового виготовлення з природною шорсткістю для будь-якої області опору можна скористатися формулою Альтшуля

(3.11)

Коефіцієнт Дарсі на ділянках трубопроводу:

у всмоктувальній гідролінії:

у зливній:

у напірній:

Втрати тиску (Па) на тертя по довжині трубопроводу:

; (3.12)

на всмоктувальній лінії:

; (3.13)

;

на напірній лінії:

; (3.14)

;

на зливній лінії:

; (3.15)

.

Загальні втрати тиску на тертя по довжині трубопроводу:

Місцеві гідравлічні втрати ДРМ(Па) визначаємо за формулою Вейсбаха

(3.16)

де ж - коефіцієнт місцевого опору;

V - середня швидкість у місці перерізу з місцевим опором, м/с;

с - щільність рідини, кг/м3.

Місцеві гідравлічні втрати ДРМ(Па):

. (3.17)

на всмоктувальній лінії:

(3.18)

на напірній лінії:

(3. 19)

на зливній лінії:

(3. 20)

Загальні втрати тиску на тертя по довжині трубопроводу:

Втрати в гідроапаратурі:

(3.21)

(3.22)

втрати у дроселі:

втрати у розподільнику на зливній лінії:

(3.23)

втрати у розподільнику на напірній лінії:

(3.24)

втрати у фільтрі:

(3.25)

Загальні втрати тиску в гідроапаратурі:

Знаходимо сумарні втрати тиску у всмоктувальній, напірній та зливній гідролініях (підставляємо отримані дані у формулу 3.7):

Сумарні втрати тиску не повинні перевищувати 20% тиску, що розвивається насосом. Перевіримо це:

6,3•0,2=1,26(МПа).

Оскільки сумарні втрати тиску не перевищують допустимі насосом (0,34 МПа <1,26 МПа), то умова виконується.

4. Вибір параметрів насоса і гідроклапана тиску

4.1. Вибір параметрів насоса

Необхідний тиск насоса РН обчислюють за рівнянням

(4.1)

де - сумарні втрати тиску в гідролініях, Па;

F - зусилля на штоку гідро циліндра, Н;

Se - ефективна площа поршня, м2;

зМЦ - механічний к. к. д. циліндра.

Тип насоса вибираємо відповідно до значень необхідної подачі QH=70,62 л/хв і розрахункового тиску РН=5,9 МПа у літературі [2, с.18, табл.2.1; с.30, табл.2.5; с.34, табл.2.7; с.38, табл.2.9].

Вибираємо насос пластинчатий нерегулюємий Г12-24М ГОСТ 13167-82 (Робочий об'єм 80 см3, номінальна подача 70 л/хв=0,001167 м3/с, к. к. д. при номінальному режимі роботи 0,82; тиск на виході з насосу: 6,3 МПа, граничний 7 МПа).

4.2. Вибір гідроклапана тиску

Гідроклапан тиску вибираємо за значеннями необхідного тиску насоса РН=5,9 МПа і подачі вибраного насоса QH=70,62 л/хв [2, с.124, табл.5.3].

Вибрали гідроклапан Г54-34М

Витрата масла: номінальна 125 л/хв;

максимальна 160 л/хв;

мінімальна 3 л/хв.

Тиск налаштунку (МПа): номінальний 1; 2,5; 6,3; 10 або 20;

максимальна 1,2; 2,8; 7; 11,2 або 23;

мінімальна 0,3; 0,4; 0,6; 1,2 або 4.

5. Розрахунок потужності і к. к.д. гідропривода

Ефективну (корисну) потужність NП, Вт, гідроциліндра визначаємо за формулою

(5.1)

де F - зусилля на поршні, Н;

VП - швидкість поршня гідро циліндра, м/с.

Повна потужність N, Вт, гідропривода дорівнює потужності, спожитої насосом:

(5.2)

де - розрахований тиск насоса, Па;

- подача вибраного насоса, м3/с;

- повний к. к. д. вибраного насоса.

Повний к. к. д. гідропривода

(5.3)

Список літератури

Герман В.Ф., Кулі ніч П.Г. Методичні вказівки до курсової роботи з курсу «Гідравліка та гідропневмоприводи», СумГУ, 2002.

Свешников В.К., Усов А.А. Станочные гидроприводы. - М.: Машиностроение, 1988. - 512 с.

Вильнер Я.М., Ковалёв Я.Г., Некрасов Б.Б. Справочное пособие по гидравлике, гидромашинам и гидроприводам. - Минск: Высшэйш. шк., 1976. - 410 с.


Подобные документы

 • Розрахунок довжини гідролінії, розмірів гідроциліндра та необхідної витрати рідини. Вибір дроселя, фільтра. Гідравлічний розрахунок трубопроводів з урахуванням допустимих швидкостей. Визначення втрат тиску в гідросистемі. Необхідний тиск насоса.

  курсовая работа [102,9 K], добавлен 08.01.2012

 • Вибір номінального тиску із ряду встановлених стандартних значень. Аналіз функцій робочої рідини. Розрахунок діаметра гідроциліндра. Вибір насоса та розподільника. Способи визначення трубопроводів, втрат тиску у гідролініях, потужності гідроприводу.

  контрольная работа [77,1 K], добавлен 12.01.2011

 • Визначення розмірів гідроциліндра за схемою гідропривода і вихідними даними, підбір розподільника, дроселя, гідроклапана, фільтру. Методика розрахунку втрати тиску в магістралях привода та вибір насосу, потужності і ККД досліджуваного гідропривода.

  курсовая работа [106,8 K], добавлен 26.01.2010

 • Гідравлічні приводи як ефективний засіб, який дозволяє зменшувати металоємність і габаритні розміри технологічних машин. Схема гідроприводу та опис її роботи в режимах. Вибір гідроагрегатів, їх основні параметри. Розрахунок витрат тиску в гідролініях.

  курсовая работа [1,1 M], добавлен 26.10.2011

 • Обґрунтування вибору типу гідроциліндру. Розрахунок робочого тиску в об'ємному гідроприводі та робочого об'єму насоса, коефіцієнту його корисної дії, споживання насосом потужності, діаметру трубопроводу. Оцінка стійкості та навантаження гідроциліндра.

  курсовая работа [282,9 K], добавлен 09.12.2010

 • Вибір робочої рідини. Швидкість переміщення поршня. Потужність гідроприводу. Вибір тиску робочої рідини. Подача насосної станції. Частота обертання вала насоса. Розрахунок гідроциліндра, гідророзподільника та трубопроводів. Розрахунок втрат тиску.

  контрольная работа [31,3 K], добавлен 31.01.2014

 • Вибір робочого тиску. Розрахунок та вибір гідроциліндрів, гідромоторів поворотної платформи та пересування. Витрати гідродвигунів. Вибір трубопроводів та гідравлічної апаратури. Перевірочний розрахунок гідроприводу. Опис гідросхеми і принципів її роботи.

  курсовая работа [67,0 K], добавлен 26.02.2013

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.