Проект двоступеневої системи газопостачання населеного пункту

Розрахунок чисельності населення і житлової площі. Основні показники природного газу. Визначення розрахункових годинних витрат газу споживачами. Використання газу для опалення та гарячого водопостачання. Трасування та розрахунок мереж високого тиску.

Рубрика Производство и технологии
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 20.05.2014
Размер файла 188,7 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

Міністерство освіти і науки України

Національний авіаційний університет

Кафедра авіаційних двигунів

КУРСОВА РОБОТА

з дисципліни: “Системи газопостачання”

На тему:”Проект двоступеневої системи газопостачання населеного пункту”

Виконав:

Домашенко В.О.

Прийняв викладач:

Нікітіна Г.М.

Київ 2013

1. Вихідні дані

1. Генплан населеного пункту (у масштабі).

2. Поверховість забудови окремих кварталів:

Зона 1.....................................................................................3-ти поверхова;

Зона 2.....................................................................................9-ти поверхова;

Зона 3.......................................................................................6-х поверхова;

3. Склад природного газу:

Метан CH4......................................................................................….89,3 %

Етан C2H6...............................................................................................5,8 %

Пропан C3H8..........................................................................................1,0 %

Бутан C4H10............................................................................................0,8 %

Пентан C6H12.........................................................................................0,2 %

Азот N2....................................................................................................2,6 %

Вуглекислий газ CO2............................................................................0,3 %

4. Тиск природного газу на виході з ГРС.......................Pп = 0,42 МПа

5. Годинні витрати природного газу промисловими підприємствами:

Підприємство 1..........................................................Vпп1=1,5 млн. м3/рік;

Підприємство 2..........................................................Vпп2=2,7 млн. м3/рік;

Підприємство 3..........................................................Vпп3=3,9 млн. м3/рік;

6. Годинні витрати газу АГНКС...............................VАГНКС= 500 м3/год;

2. Характеристика населеного пункту

За допомогою креслення генплану населеного пункту визначаю загальні площі окремих кварталів. Ширину вуличних проїздів приймаю 80 м. Отже площі окремих кварталів дорівнюють:

Площа кварталу №1...............................................................Sкв1=17,64 га;

Площа кварталу №2..............................................................Sкв2=17,64 га;

Площа кварталу №3..................................................................Sкв3=9,9 га;

Площа кварталу №4.................................................................Sкв4=17,64 га;

Площа кварталу №5..................................................................Sкв5=8,82 га;

Площа кварталу №6.................................................................Sкв6=8,82 га;

Площа кварталу №7.................................................................Sкв7=17,64га;

Площа кварталу №8.................................................................Sкв8=8,82 га;

Площа кварталу №9..................................................................Sкв9=8,82 га;

Площа кварталу №10............................................................. Sкв10=19,83га.

Визначаю число жителів у кожному кварталі за щільністю населення n (кількість жителів, що проживають на одному гектарі загальної площі кварталу, в залежності від поверховості житла). Параметр n визначаю з таблиці для заданої поверховості забудови. В даному випадку маємо:

3-ти поверхова зона.........................................................n3пов= 289чол/га;

9-ти поверхова зона..........................................................n9пов= 467 чол/га;

6-х поверхова зона..........................................................n6пов=378 чол/га;

Визначаю число жителів у кожному кварталі за формулою:

Nкв=Sквnкв,

де Sкв - площа кварталу, га;

nкв - щільність населення, чол./га. Величина nкв визначається з таблиці.

природний газ опалення водопостачання

чол.

чол.

чол.

чол.

чол.

чол.

чол.

чол.

чол.

чол.

Визначаю загальну житлову площу всіх квартир у кожному кварталі за формулою:

Fж=Sкв •fкв

де fкв - щільність житлового фонду приймається з таблиці, м2/га. Щільність населення вибирається в залежності від поверховості забудови і дорівнює:

3-ти поверхова зона..................................................................2500 м2/га;

9-ти поверховазона....................................................................3900 м2/га;

6-х поверхова зона.....................................................................3200 м2/га.

Отже, загальна житлова площа дорівнює:

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

Результати розрахунків зводжу у таблицю 1:

Розрахунок чисельності населення і житлової площі

Таблиця 1

ЗОНА ЗАБУДОВИ

НОМЕР КВАРТАЛІВ

Sкв, га

n, чол/га

f, м2/га

Чисельність Nq, чол

Житловий фонд, Fж, м2

A

1

17,640

289

2500

5098

44100

2

17,640

289

2500

5098

44100

3

9,900

289

2500

2861

24750

Всього у зоні A

13057

112950

Б

4

17,640

467

3900

8238

68796

5

8,820

467

3900

4119

34398

6

8,820

467

3900

4119

34398

7

17,640

467

3900

8238

68796

Всього у зоні Б

24714

206388

В

8

8,820

378

3200

3334

28224

9

8,820

378

3200

3334

28224

10

19,830

378

3200

7496

63456

Всього у зоні В

14164

119904

Кількість жителів у населеному пункті

51934

3. Основні показники природного газу

Склад природного газу приймається згідно з варіантом. Нижча теплота згорання газу визначається за формулою :

;

де - об'ємні частки окремих компонентів у складі газу. Нижча теплота згоряння дорівнює:

Дж/м3

Густина газу при нормальних умовах визначається як сума добутків густини компонентів та їх число об'ємних часток:

Густину окремих компонентів можна визначити за молекулярною масою м та числом Авогадро:

Обчислюю густину природного газу при нормальних умовах:

кг/м3

Визначаю відносну густину природного газу за формулою:

де - густина повітря при нормальних умовах.

Газову сталу природного газу розраховуємо за відомою газовою сталою повітря, яка дорівнює

4. Визначення розрахункових годинних витрат газу окремими споживачами

Всі види споживання газу населеними пунктами розділяються на чотири категорії:

· побутове споживання (приготування їжі та гарячої води, а також прання білизни у квартирах);

· споживання газу для опалення, вентиляції та гарячого водопостачання житлових і громадських будинків;

· промислове споживання (витрати газу на технологічні потреби підприємств і на внутрішні заводські котельні).

4.1 Побутове споживання

В залежності від рівня комфортності квартир існують норми витрат теплоти на одного мешканця:

· для квартир, що обладнані газовими плитами і системами централізованого гарячого водопостачання (ПГ+ЦВГ), будівельними нормами і правилами передбачається норма витрат теплоти на одного мешканця:

· для квартир, що обладнані плитами і газовими водонагрівачами (колонками газовими) (ПГ+КГ), передбачається норма:

· для квартир, обладнаних тільки газовими плитами (ПГ):

Дані про рівень комфортності житлових будинків по окремим зонам забудови кварталів населеного пункту зводжу у таблицю 2.

Таблиця 2

Зона

xi, %

ПГ+ЦГВ

ПГ+КГ

ПГ

А

-

75

25

Б

100

-

-

В

100

-

-

де xi- відсоток жителів, у квартирах яких встановлено відповідне газове обладнання.

Визначаю річні витрати природного газу на побутові потреби (без урахування витрат газу на прання білизни) для будь-якої зони забудови населеного пункту визначається за формулою:

де - річні витрати природного газу на побутові потреби, м3/рік;

- кількість жителів, що мешкають у даній зоні забудови;

- відсоток жителів даної зони, що мають певний рівень комфортності квартир;

- норма витрат теплоти на одного жителя за рік;

- нижча теплота згорання природного газу.

Річні витрати природного газу на побутові потреби дорівнюють:

м3/рік

м3/рік;

м3/рік;

Результати розрахунків річних витрат газу на побутові потреби зводжу у таблицю 3.

Таблиця 3. Річні витрати газу на побутові потреби

категорія користувачів

Qi Mдж/чол.

Зона A

Зона Б

Зона В

Nі, чол

Vp(рік), м3/рік

Nі, чол

Vp(рік), м3/рік

Nі, чол

Vp(рік), м3/рік

ПГ+ЦГВ

2770

24714

1805390,1

14164

1034689

ПГ+КГ

5317

9793

1373177,2

0

0

ПГ

3390

3264

291835,7

0

0

Всього по окремим зонам

-

-

Vпоб(рік)

Vпоб(рік)

-

Vпоб(рік)

0

13057

1665012,8

24714

1805390,1

14164

1034689,0

Розрахункові годинні витрати газу на побутові потреби визначаю у відповідності до рекомендацій будівельних норм і правил як частка річних витрат газу за формулою:

де - розрахункові годинні витрати газу на побутові потреби, м3/год.;

- коефіцієнт годинного максимуму, який дорівнює .

Результати річних і годинних витрат газу на побутові потреби заносимо до таблиць.

Таблиця 4. Годинні витрати газу для побутових потреб

зона

Кількість жителів Nзони, жителів

Річні витрати газу м3/рік

Коефіцієнт Кm

годинні витрати газу V поб (год) м3/год

А

13057

1665012,8

1/2620

635,5011

Б

24714

1805390,1

689,0802

В

14164

1034689,0

394,9195

Всього

51934

4505092,0

-

1719,501

4.2 Споживання газу для опалення та гарячого водопостачання

Годинні витрати теплоти для опалення житлових і громадських будинків визначається за формулою:

,

де - годинні витрати теплоти для опалення житлових і громадських будинків, кДж/год; - коефіцієнт, що враховує кількість громадських будинків у зоні забудови;

Fж - житлова площа квартир, м2;

qоп- осереднений показник витрат теплоти для опалення будинків, який залежить від розрахункової температури зовнішнього повітря tз за опалювальний період, кДж/м2 год.

Вважаю, що населений пункт знаходиться поряд з містом Києвом. Тоді розрахункова температура зовнішнього повітря дорівнює tз= -21 оС. Відповідно до цього осереднений показник витрат теплоти дорівнює qоп = 552,4. Тоді годинні витрати теплоти для опалення будинків дорівнюють:

Годинні витрати газу для опалення будинків визначаються за формулою:

,

де - годинні витрати газу для опалення будинків, м3/год;

- коефіцієнт корисної дії котельної установки, який дорівнює 0,83.

м3/год;

м3/год;

м3/год.

Витрати теплоти для гарячого водопостачання визначається для тих жителів, в будинках яких передбачено централізоване гаряче водопостачання (рівень комфортності ПГ+ЦВГ) визначаються за формулою:

,

де - витрати теплоти для гарячого водопостачання, кДж/год;

- кількість жителів у зонах, які мають централізоване гаряче водопостачання, чол.;

- середній показник витрати теплоти для нагріву води на одного мешканця за годину, .;

2 - коефіцієнт, що враховує різницю між максимальною і середньою величинами витрати теплоти.

Приймаю, що норма витрати гарячої води на одного мешканця за добу становить . Тоді середній показник витрати теплоти дорівнює .

Отже, витрати теплоти для гарячого водопостачання становлять:

кДж/год;

кДж/год;

Годинні витрати газу для централізованого гарячого водопостачання, що забезпечується районною опалювальною котельною, визначаю за формулою:

=

де - годинні витрати газу для централізованого гарячого водопостачання, м3/год.

м3/год;

Витрати газу опалювальною котельнею населеного пункту визначається як сума:

де - витрати газу опалювальною котельнею на окремі зони, м3/год.

Загальні витрати газу опалювальною котельнею дорівнюють:

м3/год;

Результати розрахунків зводжу у таблицю 5.

Годинні витрати газу для опалення і централізованого гарячого водопостачання населеного пункту

Таблиця 5

Зона

Площа житлового фонду Fж, м2

Показник q, кДж/м2 год

ККД

Витрати газу на опалення Vоп, м3/год

К-ть жителів що мають ЦГВ, чол

Норма витрати гарячої води а, л/чол доб

Показник qгв,кДж/год чол

Витрати газу на ЦГВ Vцгв, м3/год

Витрати газу котельнею Vкот, м3/год

А

112950

552,4

0,83

2478,14

0

100

1256

0

2478,14

Б

206388

552,4

0,83

4528,19

24714

100

1256

1972,5719

6500,76

В

119904

552,4

0,83

2630,72

14164

100

1256

1130,50

3761,22

Всього витрат газу для опалення одноповерхової зони

0

Всього витрат газу на котельну

12740,12

4.3 Визначення розрахункових годинних витрат газу окремими кварталами населеного пункту

Як розрахункові витрати газу окремими кварталами населеного пункту приймається сума максимальних годинних витрат газу житловими будинками та приватними підприємствами, що розташовані у цих кварталах.

Годинні витрати газу у кожному кварталі на побутові потреби визначається за відомою величиною годинних витрат газу у кожній зоні пропорційно кількості жителів у цьому кварталі:

,

де - годинні витрати газу у кожному кварталі на побутові потреби, м3/год;

і - кількість жителів у даному кварталі відповідно.

Оскільки в населеному пункті є малі підприємства, які мають витрати газу менші 300 м3/год, то розрахункові годинні витрати газу окремими кварталами дорівнюють

Результати розрахунків записую у вигляді таблиці:

Таблиця 6. Годинні витрати газу окремими кварталами

Зона

Кількість жителів у зоні Nж, чол

Кількість житеів у кварталі N, чол

Витрати газу за окремими категоріями споживачів

Розрахункові витрати газу по кварталах Vкв

Vпоб(кв)

Vоп(кв)

Vм.п.(кв)

А

13057

5098

248,1

248,1

5098

248,1

248,1

2861

139,3

139,3

Б

24714

8238

229,7

229,7

4119

114,8

114,8

4119

114,8

114,8

8238

229,7

229,7

В

14164

3334

93,0

93,0

3334

93,0

93,0

7496

209,0

209,0

4.4 Витрати газу промисловими підприємствами

Згідно із завданням, на території населеного пункту розташовано три промислових підприємства і одна АГНКС. Витрати газу, що ними споживаються зазначені у вихідних даних. АГНКС підключаю до мережі високого тиску, оскільки вона має витрати газу, які перевищують 300 м3/год.

Визначаю розрахункові годинні витрати газу промисловими підприємствами за формулою:

,

де - розрахункові годинні витрати газу промисловими підприємствами, м3/год;

- річні витрати газу, м3/год,

m - кількість годин використання максимуму, м3/год

Розрахункові годинні витрати газу промисловими підприємствами дорівнюють:

м3/год;

м3/год;

м3/год.

5. Трасування та розрахунок мереж високого тиску

Кільце мережі високого тиску обхвачує увесь населений пункт. Це дозволяє розташовувати промислові підприємства за межами населеного пункту, що позитивно впливає на екологічний стан в житлових районах. Споживачі газу розташовані рівномірно по кільцю. Промислове підприємство 1 і 3 живляться від одного півкільця, а промислове підприємство 2 та АГНКС від іншого. Для того, щоб витрати газу на півкільцях приблизно були рівними розташовую котельню з максимальним споживанням газу в точці сходу потоків газу, а ГРП в точці розходження потоків. Таким чином, витрати обох півкілець розрізняються менше ніж на 15 % і довжини півкілець приблизно однакові.

Розбиваю півкільця на розрахункові ділянки. Ділянка лежить між точками зміни витрат газу, тобто між точками під'єднання споживачів до мережі.

Ділянка 1-2. Довжина ділянки становить м. Витрати на ділянці м3/год. Тиск після ГРС приймаю рівний МПа = 4,2атм. Визначаю різницю квадратів тисків на даній ділянці:

атм2

За допомогою номограми визначаю діаметри труб на цій ділянці. Застосовую труби з діаметром і дійсна різниця тисків дорівнює атм2. Тиск на виході з ГРС дорівнює:

атм;

де кг/м3- густина газу з номограми №2.

Провожу розрахунок кожного півкільця. Оскільки найвіддаленішим споживачем газу є котельня, то кінцевий тиск у точці підключення його приймаю рівним атм.

Довжина обох півкілець дорівнює м. Питому різницю квадратів тисків обчислюю за формулою:

атм2/м.

Ділянка 2-3. Довжина ділянки м. Витрати на ділянці м3/год. Визначаю розрахункову різницю тисків на ділянці:

атм2.

Застосовую труби і дійсна різниця тисків становить атм2. Визначаю кінцевий тиск на ділянці за формулою:

атм.

Ділянка 3-4. Довжина ділянки м. Витрати на ділянці м3/год. Визначаю розрахункову різницю тисків на ділянці:

атм2.

Застосовую труби і дійсна різниця тисків становить атм2. Визначаю кінцевий тиск на ділянці за формулою:

атм.

Ділянка 4-5. Довжина ділянки м. Витрати на ділянці м3/год. Визначаю розрахункову різницю тисків на ділянці:

атм2.

Застосовую труби і дійсна різниця тисків становить атм2. Визначаю кінцевий тиск на ділянці за формулою:

атм

Ділянка 2-6. Довжина ділянки м. Витрати на ділянці м3/год. Визначаю розрахункову різницю тисків на ділянці:

атм2.

Застосовую труби і дійсна різниця тисків становить атм2. Визначаю кінцевий тиск на ділянці за формулою:

атм.

Ділянка 6-7. Довжина ділянки м. Витрати на ділянці м3/год. Визначаю розрахункову різницю тисків на ділянці:

атм2.

Застосовую труби і дійсна різниця тисків становить атм2. Визначаю кінцевий тиск на ділянці за формулою:

атм.

Ділянка 7-5. Довжина ділянки м. Витрати на ділянці м3/год. Визначаю розрахункову різницю тисків на ділянці:

атм2.

Застосовую труби і дійсна різниця тисків становить атм2. Визначаю кінцевий тиск на ділянці за формулою:

атм

Ділянка 5-8. Довжина ділянки м. Витрати на ділянці м3/год. Визначаю розрахункову різницю тисків на ділянці:

атм2.

Застосовую труби і дійсна різниця тисків становить атм2. Визначаю кінцевий тиск на ділянці за формулою:

атм

Результати розрахунків зводжу у таблицю.

Таблиця 7. Гідравлічний розрахунок високого тиску.

Номер ділянки

Розрахункові витрати газу, м3/год

Довжина ділянки, м

Приведена довжина ділянки, м

Питома різниця квадратів тисків, 107

Розрахункова різниця кв.тиску на діл. 1010,

Діаметр газопроводу, мм

Дійсна різниця кв.тиску

Поч.тиск на ділянці, Мпа

Кінцевий тиск на діл., Мпа

1=2

17259,51

500

550

0,00337

1,85

273x7,0

1,9

0,42

0,3964

2=3

8629,75749

503

553,3

1,87

245x7,0

2,4

0,3964

0,364

3=4

7730

1502

1652,2

5,57

219x6,0

5,5

0,364

0,277

4=5

7230

800

880

2,97

219x6,0

2,3

0,277

0,231

2=6

8630

504

554,4

1,87

245x6,0

2,4

0,396

0,3643444

6=7

8235

1712

1883,2

6,35

219x6,0

5,7

0,36434439

0,273644

7=5

7230

600

660

2,23

219x6,0

1,8

0,27364395

0,238

5=8

14460

750

825

2,78

273x7,0

2,6

0,238

0,1648244

5.1 Гідравлічний розрахунок кільцевих розподільчих мереж низького тиску

Розподільча мережа низького спроектована змішаною: шість центральних кварталів населеного пункту охоплені кільцевими мережами, а решта чотири - тупиковими.

Визначаю питомі витрати газу по окремих кварталах за формулою:

,

де - питомі витрати газу кожного кварталу, ;

- сумарна довжина контуру, що постачає газ до кварталу, м.

Результати розрахунків зводжу у таблицю.

Таблиця 8. Питомі витрати газу по кварталам.

Номер кварталу

Vкв, м3/год

?lконт, м

Vпит.кв, м3/год

1

248,1

1500

0,165

2

248,1

2000

0,124

3

139,3

1175

0,119

4

229,7

2000

0,115

5

114,8

1580

0,073

6

114,8

1580

0,073

7

229,7

1500

0,153

8

93,0

1580

0,059

9

93,0

1580

0,059

10

209,0

2300

0,091

Всього

1719,501

16795

-

На схемі показую мережу низького тиску. Визначаю путьові, еквівалентні, транзитні та розрахункові витрати газу по окремих ділянках газопроводу за формулами:

; ; ,

де - путьові витрати газу на ділянці, м3/год;

- довжина ділянки, м;

- питомі витрати газу, що припадають на 1 м довжини ділянки;

- еквівалентні витрати, вводяться для спрощення гідравлічних розрахунків (схема газопроводу із рівномірною роздачею газу замінюється схемою із зосередженою роздачею);

- розрахункові витрати газу для ділянки, м3/год;

- транзитні витрати газу (витрати, що пропускаються через ділянку транзитом), м3/год.

Розрахунок починаю з нульової точки 1.

Результати розрахунків представляю у вигляді таблиці.

Таблиця 9. Визначення розрахункових витрат газу за ділянками

Номер ділянки

Довжина ділянки, м

Питомі витрати газу на ділянці, м3/г*м

Витрати газу, м3/год

Примітки

Vг, м3/год

Vек, м3/год

Vтр, м3/год

Vр, м3/год

1=2

250

0,165

41

23

0

23

2=3

250

0,165

41

23

41

64

3=4

250

0,115

29

16

0

16

3=8

250

0,280

70

39

111

150

8=12

250

0,280

70

39

181

220

13=12

250

0,188

47

26

0

26

17=10

210

0,124

26

14

0

14

10=11

250

0,289

72

40

26

66

11=12

250

0,289

72

40

98

138

12=18

250

0,197

49

27

469

496

36=35

250

0,091

23

12

0

12

35=34

250

0,091

23

12

23

35

34=33

250

0,091

23

12

45

58

33=32

250

0,091

23

12

68

81

31=32

300

0,119

36

20

0

20

32=26

300

0,209

63

35

126

161

27=26

250

0,164

41

22

0

22

26=25

80

0,191

15

8

230

239

17=23

290

0,124

36

20

0

20

23=24

250

0,243

61

33

36

69

24=25

250

0,243

61

33

97

130

25=18

210

0,197

41

23

403

425

18=19

250

0,145

36

20

962

982

7=6

250

0,153

38

21

0

21

6=5

250

0,153

38

21

38

59

5=4

250

0,145

36

20

0

20

5=9

250

0,268

67

37

113

150

9=14

250

0,268

67

37

180

217

15=16

250

0,212

53

29

0

29

15=14

250

0,212

53

29

53

82

13=14

250

0,188

47

26

0

26

14=20

290

0,132

38

21

400

421

16=22

290

0,059

17

9

0

9

30=22

290

0,059

17

9

0

9

22=21

250

0,118

29

16

34

50

20=21

250

0,118

29

16

64

80

30=29

250

0,150

37

21

0

21

29=28

250

0,150

37

21

37

58

27=28

250

0,164

41

22

0

22

20=28

290

0,132

38

21

116

137

19=20

250

0,145

36

20

685

705

ГРП=19

1719

1719

Серед можливих напрямків руху газу до найвіддаленішої точки 1 напрямок Напрямок ГРП-19-18-12-8-3-2-1 має максимальну довжину 1550 м.

Розрахунок мережі низького тиску провожу за допомогою таблиці гідравлічних розрахунків та за формулами:

,

де - середня величина питомих втрат тиску, мм вод.ст./м;

= 1180 Па = 120 мм вод.ст./м - можливий перепад тиску до будь-якої „нульової” точки; - довжина до нульової точки, м.

,

де - перепад тиску газу з нормальною густиною на ділянці довжиною lділ, мм вод. ст.;

- таблична величина, яка розраховується для природного газу з густиною кг/м3.

Розрахунок мережі низького тиску представляю у вигляді таблиці.

Номер ділянки

Довжина ділянки

Витрати газу, м3/год

Труба d*S, мм

R

Pділ, мм.вод.ст.

Примітка

ГРП-19-18-12-8-3-2-1

ГРП=19

50

1719

0,070

351x8

0,061

3,41

19=18

250

982

0,070

273x7

0,079

22,06

18=12

250

496

0,070

219x6

0,067

18,70

12=8

250

220

0,070

168x6,0

0,06

16,75

8=3

250

150

0,070

146x4,5

0,056

15,63

3=2

250

64

0,070

102x3,0

0,08

22,33

2=1

250

23

0,070

70x3,0

0,078

21,78

Всього:

120,66

Нарямок ГРП-19-18-12-11-10-17

ГРП=19

351x8

3,41

19=18

273x7

22,06

18=12

219x6

18,70

12=11

250

138

0,087

133x4

0,078

21,78

11=10

250

66

0,087

89x3,0

0,143

39,92

10=17

210

14

0,087

60x3,0

0,072

16,88

Всього:

122,75

Нарямок ГРП-19-18-12-13

ГРП=19

351x8

3,41

19=18

273x7

26,24

18=12

219x6

25,41

12=13

250

26

0,136

60x3,0

0,221

61,70

Всього:

116,75

Нарямок ГРП-19-18-25-26-32-33-34-35

ГРП=19

351x8

3,41

19=18

273x7

26,24

18=25

210

425

0,058

219x6

0,049

11,49

25=26

80,000

238,541

0,058

180x6,0

0,049

4,38

26=32

300

160,972

0,058

159x4,5

0,041

13,74

32=33

250

80,647

0,058

108x4

0,084

23,45

33=34

250

57,930

0,058

108x

4

0,05

13,96

33=35

250

35,212

0,058

95x4

0,039

10,89

35=36

250

12

0,058

60x3,0

0,055

15,35

Всього:

122,90

Нарямок ГРП-19-18-25-26-27

ГРП=19

351x8

3,41

19=18

273x7

26,24

18=25

219x6

11,49

25=26

180x6,0

4,38

26=27

250

22

0,058

57x3,0

0,216

60,30

Всього:

105,82

Нарямок ГРП-19-18-25-26-32-31

ГРП=19

351x8

3,41

19=18

273x7

26,24

18=25

219x6

11,49

25=26

180x6,0

4,38

26=32

300

161

0,092

159x4,5

0,041

13,74

32=31

300

20

0,092

60x3,0

0,138

46,23

Всього:

105,48

Нарямок ГРП-19-18-25-24-23-17

ГРП=19

351x8

3,41

19=18

273x7

26,24

18=25

219x6

11,49

25=24

250

130

0,084

127x3,0

0,08

22,33

24=23

250

69

0,084

114x4,0

0,05

13,96

23=17

290

20

0,084

60x3,0

0,126

40,80

Всього:

118,24

Нарямок ГРП-19-20-14-9-5-6-7

ГРП=19

351x8

3,41

19=20

245x7

20,10

20=14

290

421

0,069

194x6

0,084

27,20

14=9

250

217

0,069

159x4,5

0,067

18,70

9=5

250

150

0,069

133x4

0,078

21,78

5=6

250

59

0,069

108x4

0,043

12,00

6=7

250

21

0,069

70x3,0

0,066

18,43

Всього:

121,62

Нарямок ГРП-19-20-14-9-5-4

ГРП=19

351x8

3,41

19=20

245x7

25,96

20=14

180x6

19,75

14=9

121x4

19,26

9=5

89x3,0

24,85

5=4

250

20

0,081

70x3,0

0,06

16,75

Всього:

109,98

Нарямок ГРП-19-20-14-15-16

ГРП=19

351x8

3,41

19=20

245x7

25,96

20=14

180x6

19,75

14=15

102x3,0

31,83

15=16

250

29

0,100

70x3,0

0,141

39,36

Всього:

120,31

Нарямок ГРП-19-20-14-13

ГРП=19

351x8

3,41

19=20

245x7

25,96

20=14

180x6

19,75

14=13

250

26

0,130

60x3,0

0,221

61,70

Всього:

110,82

Нарямок ГРП-19-20-21-22-16

ГРП=19

351x8

3,41

19=20

245x7

25,96

20=21

250

80

0,100

102x3,0

0,102

28,48

21=22

250

50

0,100

83x3,0

0,128

35,73

22=16

290

9

0,100

57x3,0

0,043

13,93

Всього:

107,51

Нарямок ГРП-19-20-21-22-16

ГРП=19

351x8

3,41

19=20

245x7

25,96

20=21

102x3,0

28,48

21=22

83x3,0

35,73

22=30

290

9

0,100

57x3,0

0,043

14,57

Всього:

108,15

Нарямок ГРП-19-20-21-22-16

ГРП=19

351x8

3,41

19=20

245x7

25,96

20=28

290

137

0,100

121x4

0,128

41,45

28=29

250

58

0,100

95x4

0,098

27,36

29=30

250

21

0,100

70x3,0

0,066

18,43

Всього:

116,61

Нарямок ГРП- -19-20-28-27

ГРП=19

351x8

3,41

19=20

245x7

25,96

20=28

121x4

41,45

28=27

250

22

0,130

60x3,0

0,164

45,79

Всього:

110,74

Визначаю величину нев'язки газових кілець за формулою:

%,

де - сума втрат тиску на всіх ділянках кільця.

Для кільця №2 розраховується так:

Помилка у кільці 2:

%<10%

Помилка у кільці 4:

%<10

Помилка у кільці 5:

%<10

Помилка у кільці 6:

%<10

Помилка у кільці 8:

%<10

Помилка у кільці 9:

%<10

6. Вибір обладнання газорегулювального пункту

Вибір регулятору тиску для газорегулювального пункту проводять, орієнтуючись на параметри газу, що отримані при розрахунках мережі високого і середнього тиску для точки, розташованої у місці підключення ГРП.

Розрахункова пропускна спроможність регулятора тиску є максимально можливою для розрахункового перепаду тисків, тому що це відповідає повністю відкритому положенню клапана. Через те для створення нормальних умов роботи регулятора тиску він має бути завантаженим при заданому значенні витрат газу на ГРП не більше, ніж на 80 %.

Паспортна пропускна спроможність регуляторів тиску марки РДУК-2, яку визначено при кінцевому тиску Р2п = 0,1 МПа, при паспортному перепаді тисків Рп = 98,1 кПа і густині газу п = 0,73 кг/м3, наводиться у табл. 10

Таблиця 10. Пропускна спроможність регуляторів тиску РДУК-2

Марка регулятора

Діаметр клапана Ду, мм

Кінцевий тиск в мережах, кПа

Пропускна спроможність Vп, м3

РДУК-2-50

РДУК-2-100/70

РДУК-2-200/105

РДУК-2-200/140

35

50

105

140

0,5-60

0,5-60

0,5-60

0,5-60

1000

1400

3400

12000

Обираємо регулятор тиску РДУК-2-200/140 з діаметром Ду =105, Vп =3400

Розрахункова пропускна спроможність регулятора тиску при параметрах, що відрізняються від паспортних (а саме: при кінцевому тиску Р2 = 1,03 ата = 0,101 МПа, при начальному тиску Р1 і густині газу н) визначається за формулами:

для критичного або надкритичного відношення тисків

де V - пропускна спроможність регулятора тиску, м3/г.

=

Волосяні фільтри, що встановлюються перед регулятором тиску в ГРП, підбираються за діаметром умовного проходу таким чином, щоб перепад тисків на касеті фільтру не перевершував би Р = 3000-5000 Па при заданих значеннях начального тиску Р1, пропускної спроможності V і густини газу н. Перепад тисків на касеті фільтру може бути визначено за спеціальними графіками, що є у рекомендованій літературі, або за формулою:

.

У цій формулі величини, що мають індекс "т", означають табличні значення параметрів фільтрів: Рт = 0,6 МПА; Рт = 5000 Па; т = 0,73 кг/м3. Таблична пропускна спроможність волосяних фільтрів Vт із діаметрами Dу = 50, 100, 200 мм становить відповідно 6000, 14750 і 38600 м3

Специфікація

ГОСТ

Труба d*S, мм

Довжина l, м

Ділянка

8732-58

351x8,0

50

ГРП-19

273х7,0

250

19-18

245х7,0

250

19-20

219х6,0

460

18-12;18-25

194х6,0

290

20-14

180х6,0

80

25-26

168х6,0

250

12-8

159х4,5

550

26-32,14-9

146х4,5

250

8-3

133х4,0

500

12-11;9-5

121х4,0

290

20-28

114x4,0

250

24-23

108x4,0

750

32-33;33-34;5-6

95x4,0

750

28-29;20-21;33-35

88,5x4,0

250

21-22

10704-63

127х3,0

250

25-24

102х3,0

500

3-2;14-15

89х3,0

500

9-5;11-10

70х3,0

1000

29-30; 5-4;6-7;2-1

60х3,0

1840

10-17;12-13;35-36;32-31;23-17 14-13;28-27

57x3,0

1080

3-4;26-27;22-16;22-30

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Визначення витрат газу на потреби теплопостачання та на потреби промислових підприємств. Розрахунок кількості мережевих газорегуляторних пунктів. Гідравлічний розрахунок зовнішніх газопроводів. Газопостачання житлового будинку, загальні втрати тиску.

  курсовая работа [82,1 K], добавлен 07.11.2011

 • Розробка системи газопостачання населеного пункту, розміщеного в Кіровоградській області. Розрахунок витрати газу на комунально-побутові потреби, теплопостачання і потреби промислових підприємств. Визначення оптимальної кількості та обладнання ГРП.

  курсовая работа [82,7 K], добавлен 15.07.2010

 • Поняття газопостачання та його значення на сучасному етапі розвитку суспільства та промисловості. Порядок проектування системи газопостачання міста Маріуполь, її структура та елементи, визначення кількості його жителів та території, норми витрат газу.

  курсовая работа [148,3 K], добавлен 05.05.2010

 • Системи розподілення газу, норми споживання, річні та погодинні витрати газу окремими споживачами, режими споживання, місця розташування та продуктивність газорегуляторних пунктів. Сучасні системи газопостачання природним газом міст, областей, селищ.

  дипломная работа [276,7 K], добавлен 11.12.2015

 • Оцінка витрат газу на побутове та комунальне споживання, на опалення і вентиляцію. Підбір газового фільтра, регулятора тиску, запобіжних клапанів і обвідного трубопроводу для проектування мережі газопостачання району. Економічне обґрунтування проекту.

  курсовая работа [503,2 K], добавлен 21.11.2010

 • Методи розрахунку циклона з дотичним підводом газу. Визначення діаметру вихлопної труби, шляху та часу руху частки пилу. Розрахунок середньої колової швидкості газу в циклоні. Висота циліндричної частини циклона. Розрахунок пилоосаджувальної камери.

  контрольная работа [1,2 M], добавлен 01.11.2010

 • Методика та принципи проектування системи газопостачання населеного пункту сільського типу Козіївка, його специфічні риси та визначення об'єктів опалення. Переваги використання газоподібного палива, економічне та екологічне обґрунтування даного проекту.

  дипломная работа [147,5 K], добавлен 04.06.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.