Використання модульної арифметики. Обчислення з многочленами. Методи множення. Складність обчислень

Використання методу Монтгомері як ефективний шлях багаторазового зведення за модулем. Складність операцій з многочленами та обчислення їх значень. Алгоритм Руфіні-Горнера. Визначення рекурсивного процесу для множення. Доведення алгоритму Тоома-Кука.

Рубрика Математика
Вид контрольная работа
Язык украинский
Дата добавления 07.02.2011
Размер файла 103,8 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Використання модульної арифметики. Обчислення з многочленами. Методи множення. Складність обчислень

Ефективний шлях багаторазового зведення за модулем - використання методу Монтгомері, який було запропоновано в 1985 році. Цей метод особливо ефективний при апаратній реалізації алгоритмів. Дуже зручно відмовитися від операцій множення і ділення та замінити їх операціями додавання. Метод полягає в наступному.

Нехай - непарне число, потрібно помножити лишки.

Розглянемо алгоритм: R = 0;

for i = 0 until i n do begin

if ai = 1 then R = R + B;

if R непарне then R = R + N;

R = R / 2;

end

if R N then R = R N.

Суть даного алгоритму в тому, що в силу рівності

A =

множення числа В на число А зводиться до обчислення

AB =

зведення модуль многочлен множення

Воно виконується за кроків, на кожному з яких здійснюється додавання до поточного значення значення , з наступним діленням на . Завдяки цьому діленню отримані значення завжди знаходяться в інтервалі . У результаті роботи даного алгоритму виходить число . Тепер для одержання числа необхідно застосувати ще один раз даний алгоритм до чисел і . Оскільки число обчислюється за допомогою зрушень і відрахувань зі складністю двійкових операцій (його можна обчислити заздалегідь і зберігати отримане значення), а алгоритм також виконується за операцій, тo загальна трудомісткість обчислення добутку оцінюється величиною двійкових операцій.

Наприклад:

А = 120 + 021 + 122 + 023 + 124 = 1 + 4 + 16 = 21 (10101) У = 18 N = 41

Зрозуміло, що АВ(mod N) = 2118 (mod 41) = 9.

Обчислимо добуток цих чисел за допомогою вищезазначеного алгоритму.

R = 0 a0 = 1 R = R + B = 0 + 18 = 18;

R парне;

R = R / 2 = 9.

a1 = 0;

R непарне;

R = R + N = 9 + 41 = 50;

R = R / 2 = 25;

a2 = 1 R = R + B = 25 + 18 = 43;

R - непарне;

R = R + N = 43 + 41 = 84;

R = R / 2 = 42;

a3 = 0; R - непарне; R = R + N = 1 + 41 = 42;

R = R / 2 = 21;

a4 = 1 R = R + B = 21 + 18 = 39;

R непарне;

R = R + N = 39 + 41 = 80;

R = R / 2 = 40.

Це ми одержали 2n AB(mod N)

Тепер ми повинні ще раз скористатися цим алгоритмом для обчислення АВ (mod N).

A' = 22n (mod N) = 22 5(mod N) = 1024(mod 41) = 40 = 020 + 021 + 022 + 123 + 024 + 125

B '= 40;

N = 41.

R = 0 a0 = 0 R парне;

R = R / 2 = 0.

a1 = 0; R парне;

R = R / 2 = 0;

a2 = 0 R парне;

R = R / 2 = 0;

a3 = 1; R = R + B = 0 + 40 = 40;

R парне;

R = R / 2 = 20;

a4 = 0; R парне;

R = R / 2 = 10;

6. a5 = 1; R = R + B = 10 + 40 = 50;

R = R - N = 50 41 = 9.

Звертання

Для заданого числа , , знаходимо за допомогою розширеного алгоритму Евкліда числа і , що задовольняють рівності . Якщо , тo як зворотний можна взяти . Таким чином, звертання в кільці лишків можна виконати за бітових операцій.

Ділення

Оскільки , то ділення у кільці лишків виконується зі складністю .

Обчислення з многочленами

Між обчисленнями в кільці многочленів над довільним кільцем і в кільці цілих чисел, записаних у будь-якої системи числення багато спільного. Вони виконуються за схожими формулами, а різниця лише в тому, що для чисел необхідно враховувати знаки переносу від молодших розрядів до старших, у той час як у випадку многочленів ніяких переносів при операціях з коефіцієнтами не виникає - і вихідні величини і значення лежать у кільці .

Складність операцій з многочленами, звичайно, оцінюють кількістю ариф-метичних операцій кільця , які виконуються над його коефіцієнтами. Якщо відомо бітову складність операцій у полі, то можна оцінити результуючу бітову складність операцій з многочленами. Щоб відрізняти арифметичну складність від бітової в оцінках ми використовуватимемо символи і .

Обчислення значень многочленів.

Нехай - довільне кільце. Розглянемо добре відомий алгоритм Руфіні - Горнера для обчислення значень многочлена над кільцем у точці.

Останнє число , і буде шуканим значенням многочлена. Арифметична складність алгоритму, мабуть, дорівнює . Бітову складність у випадку, коли кільце розглядається як кільце цілих чисел, можна оцінити виразом , де через позначений максимум із двох чисел: числа двійкових знаків у запису найбільшого з коефіцієнтів і числа , а число означає число двійкових знаків у запису найбільшого з чисел . У такий спосіб виходить оцінка

Алгоритм Руфіні-Горнера дозволяє отримати не тільки значення . Як показує наступна теорема, величини є в точності коефіцієнтами многочлена, що є лишком від ділення многочлена на .

Теорема 1

Справедлива рівність

Доведення

Маємо

Методи множення

Для зручності ми думатимемо, що ми оперуємо із цілими числами, вираженими у двійковій системі числення. У нас є два -розрядних числа і , то можна записати

де - найбільш значуща половина числа , а - найменш значуща половина подібним же чином , .

Ця формула зводить задачу множення - розрядних чисел до трьох операцій множення розрядних чисел плюс деякі прості операції зсуву і додавання. Цю формулу можна використовувати для множення з подвійною точністю, коли результат потрібно отримати із четверною точністю. За допомогою цієї формули можна визначити деякий рекурсивний процес для множення, значно більш швидкий, ніж уже знайомий нам метод, коли - велике та час виконання порядку .

Якщо - час, необхідне для виконання множення -розрядних чисел, то ми маємо

для деякої константи , оскільки в правій частині співвідношення потрібно виконати тільки три операції множення плюс деякі операції додавання і зрушення. З останнього співвідношення за індукцією випливає, що

,

якщо вибрати - достатньо великим, для того, щоб ця нерівність виконувалася при , отримаємо

Тобто час, затрачуваний на множення, можна скоротити з величини порядку до величини порядку , і, звичайно, при великому цей алгоритм набагато швидше.

Схожий, але більш складний метод виконання множення із часом порядку був уперше запропонований А. Карацубою.

Час виконання можна скоротити ще більше, якщо помітити, що тільки що розглянутий метод є окремим випадком (при ) більш загального методу, що дає

для будь-якого фіксованого . Цей більш загальний метод можна отримати в такий спосіб. Розіб'ємо

і

на частин

де кожне і кожне є розрядними числами. Розглянемо многочлени

,

і покладемо

.

Оскільки і , то ми маємо , і тому, якщо знати коефіцієнти , можна легко обчислити . Завдання полягає в тому, щоб знайти гарний спосіб обчислення коефіцієнтів , виконуючи лише операцій множення - розрядних чисел плюс деякі додаткові операції, для яких час виконання пропорційно .

Цього можна досягти, обчислюючи

.

Коефіцієнти будь-якого многочлена степені можна записати у вигляді лінійної комбінації значень цього многочлена в різних точках. Час, необхідний для узяття такої комбінації, якнайбільше пропорційно . У дійсності добутком є, точно кажучи, не добутками -розрядних чисел, а добутками чисел, розряд яких не перевищує , де - фіксована величина, що залежить від . Легко скласти програму множення для - розрядних чисел, що вимагає виконання лише операцій, тому що при фіксованому два добутки -розрядних чисел на -розрядні можна одержати за операцій. Можна показати, що для цього методу

.

Теорема 2

Для кожного існує така постійна і такий алгоритм множення, що число елементарних операцій , які необхідно виконати, щоб помножити два - розрядних числа, відповідає оцінці . Ця теорема ще не найкращий результат. Для практичних цілей великий недолік, що метод різко ускладнюється при тобто . Ця теорема незадовільна й з теоретичної точки зору, тому що в ній не повною мірою використовується лежачий у її основі метод багаточленів.

Перш ніж розглянути алгоритм Тоома-Кука, розберемо один приклад. На цьому прикладі не можна побачити ефективність методу, оскільки ми маємо справу з невеликими числами. Але можна побачити деякі корисні спрощення, що застосовні в загальному випадку.

Приклад

Припустимо, нам потрібно помножити на .

У двійковій системі числення на .

Нехай .

Багаточлени , .

Звідси знаходимо

(3.1)

Тепер, використовуючи п'ять останніх величин, знайдемо п'ять коефіцієнтів багаточлена .

Для перебування коефіцієнтів багаточлена

при заданих значеннях можна скористатися одним цікавим невеликим алгоритмом. Спочатку запишемо

,

Позначаючи ліву частину виразу через ми бачимо, що

Отже, коефіцієнти можна обчислити за допомогою дуже простого методу, якому можна продемонструвати для багаточлена , визначеного співвідношеннями (3.1)

Крайній стовпчик складається із заданих значень щоб одержати -ту колонку, потрібно обчислити різниці між сусідніми величинами попереднього стовпчика і розділити їх на . Коефіцієнти розташовуються в колонках зверху так, , тому ми маємо

У загальному вигляді можна записати

ця формула показує, яким чином з коефіцієнтів можна отримати коефіцієнти

Послідовно виходять коефіцієнти багаточленів

Відповідно до останньої таблиці ми маємо

Отже, відповіддю до нашої вихідної задачі буде де виходить у результаті дій додавання і зрушення. Крім того, якщо коефіцієнти багаточлена - ненегативні, то такими будуть і числа , а тоді всі проміжні результати, одержувані в процесі проведення обчислення, є ненегативними.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Скалярне множення або експоненціювання точки кривої у криптографічних алгоритмах. Методи вікон з алгоритмом подвоєння – додавання – віднімання. Метод еспоненціювання Монтгомері. Методи експоненціювання при фіксованій точці. Алгоритм максимальної пам'яті.

  контрольная работа [130,4 K], добавлен 07.02.2011

 • Використання методу Полларда для вирішення проблеми дискретного логарифмування, його складність і час обчислення рішення ECDLP. Аномальні криві й криві над розширеннями малого поля. MOV-атака та суперсингулярні криві над полем F. Метод спуску Вейля.

  реферат [269,5 K], добавлен 21.02.2011

 • Етапи розв'язування інженерних задач на ЕОМ. Цілі, засоби й методи моделювання. Створення математичної моделі. Побудова обчислювальної моделі. Реалізація методу обчислень. Розв’язання нелінійних рівнянь методом дихотомії. Алгоритм метода дихотомії.

  контрольная работа [86,1 K], добавлен 06.08.2010

 • Джерела неточностей у процесі обчислень. Види наближених значень. Абсолютні та граничні похибки. Поняття значущої цифри. Зв'язок числа вірних знаків наближеного числа з його відносною помилкою. Правила округлення чисел. Оцінка відносної похибки функції.

  презентация [72,0 K], добавлен 06.02.2014

 • Сутність, особливості та історична поява чисел "пі" та "е". Доведення ірраціональності та трансцендентності чисел "пі" та "е". Методи наближеного обчислення чисел "пі" та "е" за допомогою числових рядів та розкладу в нескінченні ланцюгові дроби.

  курсовая работа [584,5 K], добавлен 18.07.2010

 • Класифікація методів для задачі Коші. Лінійні багатокрокові методи. Походження формул Адамса. Різницевий вигляд методу Адамса. Метод Рунге-Кутта четвертого порядку. Підвищення точності обчислень методу за рахунок подвійного обчислення значення функції.

  презентация [1,6 M], добавлен 06.02.2014

 • Умови та особливості використання модифікованого методу Ейлера для отримання другої похідної в кінцево-різницевій формі. Два обчислення функції за крок. Метод Ейлера-Коші як частковий випадок методу Рунге-Кутта. Метод четвертого порядку точності.

  презентация [171,0 K], добавлен 06.02.2014

 • Обчислення визначника матриці методом Гаусса. Розгорнення характеристичного визначника заданої матриці методом Крилова. Обчислення наближеного значення визначеного інтегралу за допомогою формули Сімпсона. Мінімум функції і суть методу золотого перерізу.

  контрольная работа [45,7 K], добавлен 04.10.2009

 • Вивчення теорії наближених обчислень і чисельних методів лінійної алгебри. Опис прямих і ітераційних методів вирішення систем лінійних рівнянь, алгоритмізація і точність наближених обчислень функції. Чисельна інтеграція звичайних диференціальних рівнянь.

  лекция [103,6 K], добавлен 06.02.2014

 • Визначення понять "первісна функція", "невизначений інтеграл" та "інтегральна сума". Особливості застосування формул прямокутників, трапецій та парабол (Сімпсона). Розрахунок абсолютних похибок методів наближеного обчислення визначених інтегралів.

  курсовая работа [1,5 M], добавлен 26.08.2014

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.