Стійкість системи лінійних алгебраїчних рівнянь

Дослідження системи лінійних алгебраїчних рівнянь на стійкість. Одержання характеристичного многочлена методом Левур’є, в основу якого покладено обчислювання слідів степенів матриці А. Приклад перевірки на стійкість систему Аx=B за допомогою програми.

Рубрика Математика
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 29.08.2010
Размер файла 33,0 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

2

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА ІНФОРМАТИКИ

Курсова робота
по чисельним методам
на тему:”Стійкість СЛАР”

Суми 2005

Зміст

1. Постановка задачі.

2. Теоретична частина.

а) характеристичний многочлен

в) метод Левeр'є

б) критерій Калашнікова

Текст програми

Приклад

Список літератури

Постановка задачі

Дана система лінійних алгебраїчних рівнянь. Необхідно дослідити її на стійкість. Знайти характеристичний многочлен методом Левур'є. Зробити відповідні висновки щодо її стійкості.

Теоретична частина

Характеристичний многочлен

Нехай дана квадратна матриця А=[aij]. Розглянемо лінійне перетворення

у=Ах (1)

де х,у n-вимірні вектори (стовпові матриці) деякого, взагалі кажучи, комплексного n-вимірного простору.

Ненульовий вектор називається власним вектором даної матриці (або визначуваного нею лінійного перетворення), якщо в результаті відповідного лінійного перетворення цей вектор переходить в колінеарний йому, тобто якщо перетворений вектор відрізняється від початкового тільки скалярним множником.

Інакше кажучи, вектор х0 називається власним вектором матриці А, якщо ця матриця переводить вектор х у вектор

Ах=x (2)

Число , стоїть в рівності (2), називається власним значенням, або характеристичним числом, матриці А, відповідним даному власному вектору х.

Теорема 1. В комплексному векторному просторі кожне лінійне перетворення (матриця) має щонайменше один дійсний або комплексний власний вектор.

Доведення. нехай А матриця лінійного перетворення. Власні вектори матриці А є ненульовими розв'язками матричного рівняння

Ах=х

або

(А- Е)х=0 (3)

де матриця (А- Е) називається характеристичною матрицею. Рівняння (3) представляє собою лінійну однорідну систему, яка має ненульові розв'язки тоді і лише тоді, коли визначник системи рівний нулю, тобто повинна виконуватися умова

det(А- Е)=0. (4)

Визначник (4) називається характеристичним (віковим) визначником матриці А, а рівняння (4) називається характеристичним (віковим) рівнянням матриці А. В розгорненому вигляді характеристичне рівняння (4) запишеться таким чином:

а11- а12 ... а1n

а21 а22- ... а2n =0

an1 an2 ann-

або

n-1n-1+2n-2- ...+(-1)n-1n-1+(-1)nn=0. (5)

Поліном, що стоїть в лівій частині рівняння (5), називається характеристичним поліномом матриці А. Коефіцієнти його i(i=1,2,…,n) визначаються за наступними правилами. Коефіцієнт 1=.

Це число називається услід матриці А і позначається так: 1=Sp А. Коефіцієнт 2 є сума всіх діагональних мінорів другого порядку матриці А. Взагалі, коефіцієнт є сума всіх діагональних мінорів -го порядку матриці А. Зрештою, вільний член n рівний визначнику матриці А:

n=det А.

Характеристичне рівняння (5) є алгебраїчне рівняння n-ої степені відносно і, отже, як доводиться в алгебрі, має щонайменше один дійсний або комплексний корінь. Нехай 1 2,… m(mn) -- різні корені рівняння (5). Ці корені називаються власними значеннями, або характеристичними числами, матриці А, а сукупність всіх власних значень називається спектром матриці А. Візьмемо який-небудь корінь =j і підставимо його в рівняння (4). Тоді будемо мати (А-)х=0 або, в розгорненому вигляді

(а11-j112х2+…+а1nxn=0

а21х1+(а22-j2+ ...+а2nxn=0

an1х1+an2х2+ ...+(ann-j)xn=0. . . . . . . . . . . . (6)

Оскільки визначник системи (6) det(А-)=0, то ця система явно має ненульові розв'язки, які і є власними векторами матриці А, відповідними власному значенню j. Якщо ранг матриці А- рівний r(r<n), то існує k=n r лінійно незалежних власних векторів

х(1j), х(2j) ...,х(kj)

відповідаючих кореню j. Теорема доведена.

Метод Левер'є

Відомо багато інших способів одержання характеристичного многочлена.

Розглянемо метод Левер'є, що дозволяє вирішити проблему власних значень, в основу якого покладено обчислювання слідів степенів матриці А. Вказаний метод потребує більшої кількості операцій, ніж метод Данилевського, але зовсім не чутливий до частинних особливостей матриці, зокрема ”провалів” проміжних визначників.

Нехай характеристичний поліном матриці А записано у вигляді (5) де

1, 2, 3, .........n - його корені, серед яких деякі можуть бути рівні. Позначимо

(7)

Суми , k=1-n степенів коренів многочлена зв'язані з коефіцієнтами рівняння ( 5) формулами Ньютона

k= 1,…..,n (8)

Якщо обчислити сліди ,……., матриць , ….., ,то з (8) можна послідовно обчислити коефіцієнти

Покажемо, як визначаються числа :

Оскільки матриця має своїми власними значеннями числа ,… то

.

Таким чином, процес обчислення зводиться до послідовного обчислення степенів матриці А, обчислення їх слідів (суми діагональних елементів ) і, нарешті , до розв'язання рекурентної системи (8). Обчислення n степенів матриці А (в останньої матриці (А) треба знайти тільки діагональні елементи) потребує великої кіолькості одноманітних операцій , які легко реалізуються за доомогою ПВМ. Кількість необхідних за методом Левер'є множень дорівнює Ѕ(-1)(2-2++2) )

Зазначимо, що при обчисленні степенів матриці корисно здійснювати контроль за допомогою стовпця , що складається із сум елементів кожного рядка матриці А .

Результат множення матриці А на цей стовпець повинен збігатися з аналогічним стовпцем матриці . Дійсно, нехай- стовпець сум матриці А :- стовпець сум матриці . Нехай U (1,2….1). Тоді

=AU; =U =A

Очевидно сказане вірне й для інших степенів.

Визначивши з допомогою вказаного методу коефіцієнти характеристичного полінома вигляду (5), знаходимо його кореня, які є шуканими власними значеннями.

Реалізація методу на прикладі.

Знайти характеристичний многочлен методом Левур'є.

1 -1 1

А = 4 6 -1

4 4 1

У відповідності із методом Левер'є будуємо степені (к=2,3)

1 -1 1 1 -1 1 1 -3 3

= 4 6 -1 * 4 6 -1 = 24 28 -3

4 4 1 4 4 1 24 24 1

1 -1 1 1 -3 3 1 -7 7

= 4 6 -1 * 24 28 -3 = 124 132 -7

4 4 1 24 24 1 124 124 1

Звідси

=1+6+1=8;

=1+28+1=30;

=1+132+1=134

Відповідно до формул (8) маємо

=8

1/2(30-8*8)=-17

1/3(134-8*30-17*8)=10

Згідно методу дістанемо

Текст програми

program leverie;

uses wincrt;

type matr=array[1..10,1..10] of real;

mas=array[1..10] of real;

var n,i,j,k,l,g,v:integer;

p,s:mas;

a,b,c:matr;

stiykist:real;

procedure mnogmatr(a,b:matr;n:integer; var c:matr);

begin

for i:=1 to n do

for j:=1 to n do

c[i,j]:=0;

for k:=1 to n do

for i:=1 to n do

for j:=1 to n do

begin

c[k,i]:= c[k,i]+a[j,i]*b[k,j];

end;

end;

begin

writeln('vvedit rozmirnict matrici n=');

readln(n);

writeln('vvedit koeficienti matrici');

for i:=1 to n do

for j:=1 to n do

begin

write('a[',i,',',j,']=');

readln(a[i,j]);

end;

for i:=1 to n do

for j:=1 to n do

c[i,j]:=a[i,j];

for i:=1 to n do

s[1]:=s[1]+a[i,i];

p[1]:=s[1];

for l:=2 to n do

begin

for i:=1 to n do

for j:=1 to n do

b[i,j]:=c[i,j];

mnogmatr(a,b,n,c);

for j:=1 to n do

s[l]:=s[l]+c[j,j];

for k:=1 to l do

p[l]:=p[l]-p[k]*s[l-k];

p[l]:=(s[l]+p[l])/l;

end;

writeln('haracteristichniy mnogochlen');

g:=n; v:=0;

repeat

write(p[g]:2:3,'*l^',v,'+');

g:=g-1; v:=v+1;

until g=0;

writeln('-l^',v,'=0');

for i:=1 to n do

stiykist:=stiykist+abs(p[i]);

if stiykist>1 then writeln('sistema ne stiyka') else writeln('sistema stiyka');

end.

Приклад

Перевірити на стійкість систему Аx=B

-0.77 -0.44 0.21 -0.18 -1,24

А= 0.45 1.23 0.06 0 x= В = 0,88

0.26 0.34 -1.11 0 -0,64

0.05 -0.26 0.34 -1.12 1,17

За допомогою програми будуємо характеристичний многочлен, за яким ця ж програма визначає стійкість системи характеристичний многочлен -

4 + 1.773 - 0.5982 - 2.306 - 0.949 = 0.

Список літератури

1. Я.М. Григоренко, Н.Д. Панкратова «Обчислювальні методи» 1995р.

2. В.Д. Гетмнцев «Лінійна алгебра і лінійне програмування» 2001р.

3. Д. Мак-Кракен, У. Дорн «Программирование на ФОРТРАНЕ» 1997г


Подобные документы

 • Системи лінійних алгебраїчних рівнянь, головні означення. Коротка характеристика головних особливостей матричного способу, методу Жордано-Гаусса. Формули Крамера, теорема Кронекера-Капеллі. Практичний приклад розв’язання однорідної системи рівнянь.

  курсовая работа [690,9 K], добавлен 25.04.2013

 • Сумісність лінійних алгебраїчних рівнянь. Найвищий порядок відмінних від нуля мінорів матриці. Детермінант квадратної матриці. Фундаментальна система розв’язків та загальний розв'язок системи лінійних однорідних рівнянь. Приклади розв’язання завдань.

  курсовая работа [86,0 K], добавлен 15.09.2008

 • Історія створення теорії алгебраїчних рівнянь. Сутність системи лінійних алгебраїчних рівнянь в лінійній алгебрі. Повна характеристика методів розв'язання рівнянь: точні, ітераційні та ймовірнісні. Особливості теорем Гауса-Жордана та Габріеля Крамера.

  реферат [543,7 K], добавлен 23.04.2015

 • Розв’язання систем лінійних рівнянь методом Жордана-Гауса. Еквівалентні перетворення системи, їх виконання як елемент методів розв’язування системи рівнянь. Базисні та вільні змінні. Лінійна та фундаментальна комбінації розв’язків, таблиці коефіцієнтів.

  контрольная работа [170,2 K], добавлен 16.05.2010

 • Огляд складання програми на мові програмування С++ для обчислення чотирьох лінійної системи рівнянь матричним методом. Обчислення алгебраїчних доповнень до елементів матриці. Аналіз ітераційних методів, заснованих на використанні повторюваного процесу.

  практическая работа [422,7 K], добавлен 28.05.2012

 • Визначення системи лінійних рівнянь та її розв’язання. Поняття рангу матриці, правило Крамера та види перетворень з матрицею. Способи знайдення оберненої матриці А–1 до невиродженої матриці А. Контрольні запитання та приклади розв’язування задач.

  задача [73,5 K], добавлен 25.03.2011

 • Основні етапи розв'язування алгебраїчних рівнянь: аналіз задачі, пошук плану розв'язування та його здійснення; перевірка та розгляд інших способів виконання. Раціоналізація розв'язування алгебраїчних рівнянь вищих степенів методом заміни змінних.

  курсовая работа [229,8 K], добавлен 13.05.2013

 • Основні поняття чисельних методів розв’язання систем лінійних алгебраїчних рівнянь. Алгоритм Гаусса зведення системи до східчастого виду послідовним застосуванням елементарних перетворень. Зворотній хід методу Жордана-Гаусса. Метод оберненої матриці.

  курсовая работа [165,1 K], добавлен 18.06.2015

 • Застосування методу Гауса (або методу послідовного виключення невідомих) для розв'язання систем лінійних рівнянь. Економний спосіб запису за допомогою компактної схеми Гауса. Алгоритм знаходження рангу матриці, метод Гауса з вибором головного елемента.

  курсовая работа [879,9 K], добавлен 02.10.2010

 • Власні числа і побудова фундаментальної системи рішень. Однорідна лінійна система диференціальних рівнянь. Побудова фундаментальної матриці рішень методом Ейлера. Знаходження наближеного рішення у вигляді матричного ряду. Рішення неоднорідної системи.

  курсовая работа [378,9 K], добавлен 26.12.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.