Сестринська справа

Обов’язки студентів на практиці. Форми і методи контролю проходження практики. Медсестринство у внутрішній медицині. Особливості медсестринства в хірургії. Перелік практичних навичок студентів у поліклініці. Лист медсестринської оцінки стану пацієнта.

Рубрика Медицина
Вид методичка
Язык украинский
Дата добавления 15.11.2011
Размер файла 66,0 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

2

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

Департамент кадрової політики,

освіти і науки МОЗ України

Центральний методичний кабінет

підготовки молодших спеціалістів МОЗ України

ПЕРЕДДИПЛОМНА ПРАКТИКА:

програма для вищих медичних навчальних закладів І--ІІ рівнів акредитації за спеціальністю “Сестринська справа”

ПЕРЕДДИПЛОМНА ПРАКТИКА

Укладачі:

І.Я. Губенко -- директор Черкаського медичного коледжу, кандидат медичних наук, Заслужений лікар України, викладач-методист, спеціаліст вищої категорії;

Л.А. Базунова -- заступник директора з навчально-виробничої роботи, викладач-методист, спеціаліст вищої категорії.

Програму розглянуто і схвалено на спільному засіданні циклових комісій клінічних дисциплін Черкаського медичного коледжу 10.04.2008 р., протокол № 7.

Програму розглянуто і схвалено на засіданні методичної ради Черкаського медичного коледжу 10.04.2008 р., протокол № 7

Рецензенти:

В.П. Черняк -- головний лікар Черкаської обласної лікарні, Заслужений лікар України;

Л.З. Хренова -- заступник головного лікаря з медсестринства Черкаської обласної лікарні, головний позаштатний спеціаліст із сестринської справи Головного управління охорони здоров'я та медицини катастроф Черкаської обласної державної адміністрації, Заслужений працівник охорони здоров'я України;

В.І. Чередніченко -- завідувач гінекологічного відділення Черкаської обласної лікарні, кандидат медичних наук, доцент, Заслужений лікар України.

© МОЗ України, 2008

© Видавництво “Медицина”, 2008

сестринська справа медсестринство практика

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

У зв'язку з новими вимогами до підготовки медичних сестер в Україні виникла необхідність уніфікувати медсестринську освіту і практику в навчальних закладах і установах практичної охорони здоров'я.

Відповідно до змін тривалості навчання медичних сестер та введення нових навчальних планів підготовки цієї категорії фахівців виникли нові підходи до організації та проведення переддипломної практики як завершального етапу практичного навчання медичних сестер.

Реформа медсестринства в Україні передбачає виконання медичною сестрою не тільки залежних та взаємозалежних функцій (виконання призначень лікаря, робота медичної сестри в бригаді), а й незалежних функцій медсестринського процесу -- висококваліфікованого догляду та допомоги пацієнтові.

Мета медсестринського процесу полягає в тому, щоб підтримувати здоров'я, запобігати захворюванням, сприяти поліпшенню стану, видужанню та відновленню здоров'я пацієнта.

Програму переддипломної практики для вищих медичних навчальних закладів України І--ІІ рівнів акредитації складено для спеціальності 5.12010102 “Сестринська справа” напряму підготовки 1201 “Медицина”.

Переддипломна практика медичних сестер передбачає навчання умінню правильно клінічно мислити, оцінювати стан пацієнта, досконало володіти технікою сестринських маніпуляцій, складати план медсестринського догляду за пацієнтом, оцінювати його результати, вибрати правильну тактику при наданні невідкладної долікарської допомоги, проводити профілактичні заходи, пропагувати здоровий спосіб життя, набути навички застосування основних принципів сестринської медичної етики та деонтології, дотримання інфекційної безпеки. Зважаючи на структурований поділ програми, протягом практики майбутні медичні сестри удосконалюють практичні вміння з медсестринства у внутрішній медицині, медсестринства в хірургії, медсестринства в педіатрії та сімейній медицині.

Враховуючи те, що в практичній роботі медична сестра працює самостійно, для формування навичок самостійного навчання в тематичному плані передбачено самостійну роботу з літературою в бібліотеці, вдома, відпрацювання практичних навичок у стаціонарі, поліклініці (амбулаторії сімейної медицини).

Особлива увага приділяється вихованню у студентів спостережливості, відповідальності, чуйності, співчуття, милосердя -- необхідних якостей для роботи з пацієнтами.

Переддипломна практика передбачає вдосконалення вмінь і навичок студентів в умовах стаціонарних відділень, денного стаціонару, стаціонару на дому, поліклінік та амбулаторій сімейної медицини, які відповідають сучасним вимогам проведення навчального процесу, де студенти братимуть участь у роботі медичних сестер на постах, у палатах інтенсивної терапії, невідкладної допомоги, в маніпуляційних, при підготовці пацієнтів для проведення досліджень та маніпуляцій, ведуть догляд за пацієнтами і т. ін.

Запропонована програма розрахована на 6 тижнів (усього -- 240 год, з них 160 -- аудиторних, 80 -- самостійної роботи студентів) і включає в себе такі розділи: медсестринство в педіатрії, медсестринство в хірургії, медсестринство у внутрішній медицині, медсестринство в сімейній медицині.

ВСТУП

Практика студентів медичних училищ, коледжів, медсестринських факультетів є невід'ємною складовою частиною процесу підготовки спеціалістів у вищих навчальних закладах і передбачає послідовність її проведення після проходження теоретичного та практичного курсів навчання, успішного складання іспитів та заліків, передбачених навчальними планами.

При проведенні практики слід керуватися навчальним планом, програмами, діючими наказами Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров'я України, Положенням про проведення практики.

За навчальним планом тривалість практики становить:

Вид практики

Тривалість практики

Вид контролю

Загальна кількість

Робота в ЛПЗ

Самостійна робота

Переддипломна практика

6 тиж. (240 год)

6 тиж. (160 год)

80 год

Диференційований залік

Під час проходження практики 1/3 від загального обсягу часу виділяється на самостійну роботу, яка включає удосконалення недостатньо засвоєних практичних навичок, роботу в бібліотеці, оформлення в письмовому вигляді медсестринської документації до здійснення медсестринського процесу (медсестринська історія хвороби) та санітарно-освітню роботу. Практика студентів проводиться на базах лікувально-профілактичних закладів, затверджених наказами по управлінню охорони здоров'я обласної, міської держадміністрації, відповідно до вимог програми.

Базами проходження практики можуть бути:

- обласні клінічні лікарні;

- спеціалізовані лікувальні заклади;

- міські клінічні лікарні;

- центральні районні лікарні;

- районні лікарні;

- міські лікарні;

- медико-санітарні частини;

- госпрозрахункові та приватні лікувальні заклади;

- лікувально-профілактичні заклади системи соціального забезпечення;

- амбулаторії сімейної медицини.

- Бази практики повинні забезпечити реалізацію програм практики, мати кваліфікований персонал, сучасне обладнання.

Умовою якісної підготовки студентів під час проходження практики є дотримання єдиних вимог до медсестринської маніпуляційної техніки в медичних училищах, коледжах, на медсестринських факультетах і на базах лікувально-профілактичних закладів, які забезпечуються співпрацею методичних і безпосередніх керівників.

Тривалість робочого тижня студентів становить 36 год і 18 год -- для самостійної роботи. На період практики студенти розподіляються на робочі місця медичної сестри за графіком.

ОБОВ'ЯЗКИ СТУДЕНТІВ НА ПРАКТИЦІ

- своєчасно прибути на базу практики;

- вивчити і суворо дотримуватися правил охорони праці, техніки безпеки і виробничої санітарії, інфекційної безпеки;

- дотримуватися правил Етичного кодексу медичної сестри України;

- виконувати, всі завдання, що передбачаються програмою практики, та дотримуватись правил внутрішнього розпорядку лікувально-профілактичної установи;

- подати в училище, коледж, на медсестринський факультет щоденник практики, характеристики та індивідуально виконані завдання (за наявності);

- відповідати за виконану роботу та її результати на рівні зі штатними працівниками лікувальної установи;

- брати активну участь у різноманітній роботі лікарні (медсестринських конференціях, медсестринських конкурсах, тощо);

- по закінченню практики брати участь у підсумковій конференції;

- проводити санітарно-освітню роботу з пацієнтами та їхніми родичами;

- своєчасно скласти залік з практики.

ОБОВ'ЯЗКИ МЕТОДИЧНОГО КЕРІВНИКА ПРАКТИКИ

- здійснювати зв'язок з керівниками практики від лікувальних установ;

- скласти графік проходження практики студентами з урахуванням її програми;

- брати участь у розподілі студентів на робочих місцях;

- здійснювати контроль за веденням щоденників практикантами та за ходом виконання програми;

- надавати методичну допомогу з техніки виконання маніпуляцій, елементів догляду за пацієнтами, питань надання невідкладної допомоги;

- розробляти тематику індивідуальних завдань, перевіряти їх виконання;

- проводити зі студентами медсестринські конференції, семінари за розділами програми;

- оцінювати результати виконання студентами програми практики;

- своєчасно проводити контроль за ходом практики на лікувальних базах;

- брати активну участь у підготовці диференційованого заліку з практики;

- своєчасно інформувати навчальну частину медичного училища, коледжу, медсестринського факультету про хід практики на базах;

- допомагати студентам при виконанні самостійної роботи та індивідуальних завдань під час практики;

- проводити профорієнтаційну роботу з молоддю;

- надавати методичну допомогу керівникам практики лікувально-профілактичних закладів у складанні планів роботи зі студентами в період проходження практики.

ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ

З метою набуття студентами під час практики умінь та навичок самостійно розв'язувати виробничі, наукові та організаційні завдання та активізувати їхню діяльність, розширити світогляд, підвищити ініціативу студентам пропонується виконати такі індивідуальні завдання:

- виготовляти тематичні санбюлетені (стенди, таблиці, муляжі, кросворди тощо) за рекомендаціями методичних керівників практики;

- проводити профорієнтаційну роботу серед працюючої молоді в лікувально-профілактичних установах та школах за місцем проходження практики;

- вивчати структуру захворювань у місцях проходження практики (збирати статистичні дані з окремих патологічних одиниць), враховуючи дані сучасної екологічної ситуації;

- збирати відгуки про випускників училища, коледжу, які працюють на базах практики.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ:

- виконати програму практики;

- вивчити функціональні обов'язки, які закріплені за студентами на їхніх робочих місцях;

- опрацювати інструкції з техніки безпеки;

- вивчити зразки заповнення медичної документації (медсестринські історії хвороби, листки призначення, температурних листків тощо);

- вести щоденники згідно з вимогами;

- виконувати всі обов'язки студента під час практики.

ФОРМИ І МЕТОДИ КОНТРОЛЮ:

- впровадити під час практики чітку систему змінного та підсумкового контролю виконання програми практики;

- проводити після закінчення певного розділу практики побригадно окремий контроль (тестовий контроль, розв'язання ситуаційних задач з невідкладних станів, виконання маніпуляцій, заміри практичних навичок згідно з листком призначення і т. ін.).

Методичний та безпосередній керівники практики повинні стежити за дисципліною практикантів, виконанням графіка проходження практики, щоденно здійснювати контроль за веденням щоденників (їхнім змістом, якістю оформлення, відповідністю програмі).

ВИМОГИ ДО ЗВІТУ

Звітним документом є щоденник практики, який містить текстовий і цифровий звіти про виконання програми практики.

ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ ПРАКТИКИ

Відповідно до Наказу МОЗ України №690 від 07.12.2005р. “Про затвердження Положення про організацію та проведення практики студентів вищих медичних і фармацевтичних вищих навчальних закладів І--ІІ рівнів акредитації” після проходження переддипломної практики студенти складають залік комісії, склад якої визначає заступник директора з навчально-виробничої роботи (завідувач практики) та затверджує директор навчального закладу. До складу комісії входять керівники практики від навчального закладу і від бази практики, викладачі спеціальних дисциплін. Залік з практики приймається на базах практики або у навчальному закладі.

Переддипломна практика є завершальним етапом підготовки медичної сестри. Вона проводиться після закінчення теоретичного і практичного навчання з різних розділів медсестринства та успішного складання заліків, екзаменів, які передбаченні навчальним планом.

МЕТА ПРАКТИКИ:

- закріпити та поглибити теоретичні знання, зі спеціальних клінічних предметів;

- удосконалити професійні медсестринські навички та вміння зі спеціальності;

- здійснювати диференційований догляд за пацієнтами з різними хворобами;

- підготувати до майбутньої самостійної роботи медичної сестри:

· самостійно і під контролем медичних сестер студенти виконують обов'язкові практичні навички, оцінюють стан здоров'я пацієнтів, планують та здійснюють догляд за пацієнтами, беруть участь у наданні невідкладної допомоги, закріплюють навички роботи з оформлення медсестринської документації;

· разом з лікарем та досвідченими медсестрами проводять профілактичну, патронажну роботу, беруть участь в огляді й обстеженні дітей різних вікових груп, вивчають роботу медичних сестер з організації і проведення профілактичних щеплень.

ПО ЗАКІНЧЕННІ ПРАКТИКИ СТУДЕНТИ ПОВИННІ ЗНАТИ:

- Основи законодавства України про охорону здоров'я, постанови Уряду України з питань охорони здоров'я і навколишнього середовища, організаційну структуру, правові та економічні аспекти діяльності лікувально-профілактичних установ;

- анатомо-фізіологічні, вікові, статеві, психологічні особливості здорової і хворої людини, причини і фактори ризику виникнення патологічних процесів в організмі, механізм їх виникнення і розвитку, основи фармакотерапії, сумісність, дозування і методику введення в організм лікарських засобів, правила обліку, виписування і зберігання лікарських препаратів;

- етіологію, симптоматику захворювань людини. Сучасні методи обстеження і діагностики, принципи лікування і догляду за хворим, особливості патології людини в різних вікових групах;

- особливості спостереження та догляду за пацієнтами при різних видах патології;

- долікарську допомогу при невідкладних станах у дорослих та дітей;

- етапи сестринського процесу при догляді за пацієнтами;

- основи медичної інформатики та правила оформлення медичної документації;

- основи медсестринської етики та деонтології;

- правила професійного спілкування;

- організацію роботи медичного персоналу відділень;

- правила охорони праці та техніки безпеки.

ЗА ПЕРІОД ПРАКТИКИ СТУДЕНТИ ВИВЧАЮТЬ РОБОТУ РІЗНИХ ВІДДІЛЕНЬ:

Терапевтичне відділення (стаціонар, поліклініка, амбулаторія (кабінет) сімейної медицини)

2 тиж.

Хірургічне відділення (стаціонар, поліклініка, амбулаторія (кабінет) сімейної медицини)

2 тиж.

Дитяче відділення (стаціонар, поліклініка, амбулаторія (кабінет) сімейної медицини)

2 тиж.

Усього

6 тиж.

РОЗПОДІЛ ГОДИН НА ПЕРЕДДИПЛОМНУ ПРАКТИКУ

№ з/п

Вид та розділ практики

Тривалість практики в ЛПЗ

Самостійна робота (год)

кількість тижнів

кількість днів

кількість годин

1.

Медсестринство у внутрішній медицині:

Усього

2

12

80

30

Стаціонар

1

6

40

Поліклініка (амбулаторія сімейної медицини)

1

6

40

2.

Медсестринство в хірургії:

Усього

2

12

80

25

Стаціонар

1

6

40

Поліклініка (амбулаторія сімейної медицини)

1

6

40

3.

Медсестринство в педіатрії:

Усього

2

12

80

25

Стаціонар

1

6

40

Поліклініка (амбулаторія сімейної медицини)

1

6

40

Усього

6

36

240

Стаціонар

3

18

120

Поліклініка (амбулаторія сімейної медицини)

3

18

120

1. МЕДСЕСТРИНСТВО У ВНУТРІШНІЙ МЕДИЦИНІ

СТУДЕНТИ ПОВИННІ ЗНАТИ:

- посадові обов'язки медичної сестри, накази та інструкції, які регламентують роботу відділення;

- правила техніки безпеки під час роботи;

- долікарську допомогу при невідкладних станах;

- дієтичні столи, основи раціонального харчування;

- основи медсестринської етики та деонтології;

- основні етапи сестринського процесу;

- загальні питання первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини, амбулаторно-поліклінічної, швидкої медичної допомоги;

- основні прояви захворювань внутрішніх органів;

- тактику дій медичного персоналу при виявленні пацієнта, що підозрюється на наявність особливо небезпечної інфекції.

СТУДЕНТИ ПОВИННІ ВМІТИ:

- володіти навичками професіонального спілкування;

- здійснювати медсестринський процес під час догляду за пацієнтами із захворюваннями внутрішніх органів;

- володіти методами обстеження пацієнта в клініці внутрішніх хвороб;

- за даними обстеження визначати стан здоров'я пацієнта та надавати невідкладну долікарську допомогу хворим у разі:

· нападу бронхіальної астми;

· легеневої кровотечі;

· непритомності;

· колапсу;

· нападу стенокардії;

· інфаркту міокарду;

· гострої лівошлункової недостатності;

· гіпертонічного кризу;

· блювання;

· шлунково-кишкової кровотечі;

· печінкової кольки;

· ниркової кольки;

· діабетичної коми;

· гіпоглікемічної коми;

· анафілактичного шоку;

· гострих алергійних станів.

Виконувати заходи, спрямовані на підтримання інфекційної безпеки, санітарно-протиепідемічного та лікувально-охоронного режимів лікарні.

СТУДЕНТИ МАЮТЬ БУТИ ПОІНФОРМОВАНІ ПРО:

- основи Законодавства України про охорону праці;

- основні демографічні показники здоров'я населення;

- особливості організації роботи денних стаціонарів та домашніх стаціонарів;

- правила охорони праці, техніки безпеки, електробезпеки та безпеки життєдіяльності;

- сучасні методи обстеження та лікування, догляду та спостереження за пацієнтами терапевтичного профілю.

РОБОТА В СТАЦІОНАРІ

Робочі місця студентів: пост медичної сестри, маніпуляційний кабінет, процедурний кабінет, кабінет функціональної діагностики тощо.

Робота студентів у відділенні регламентується посадовими обов'язками на кожному робочому місці і повинна бути спрямована на самостійне виконання обов'язкових практичних навичок.

Студенти проводять огляд і оцінюють стан здоров'я пацієнта, здійснюють догляд за пацієнтами з різними захворюваннями, готують пацієнтів до лабораторних, інструментальних, функціональних обстежень, беруть участь у їхньому проведенні; працюють з листками призначень на посту медичної сестри, в маніпуляційній готують маніпуляційну до роботи та проведення маніпуляцій, заповнюють медичну документацію; проводять облік сильнодіючих і наркотичних речовин, здійснюють заходи з дотримання санітарного і лікувально-охоронного режиму відділення; беруть участь у прийнятті та передачі чергувань, надають хворим з невідкладними станами долікарську допомогу, виконують призначення лікаря.

Перелік практичних навичок

1. Реєстрація пацієнтів, що поступають в стаціонар.

2. Здійснення огляду хворого, оцінювання стану пацієнта.

3. Проведення термометрії в записом результатів у температурному листку.

4. Визначення частоти і характеру пульсу.

5. Вимірювання артеріального тиску, його реєстрація.

6. Робота з листком призначень.

7. Спостереження за пацієнтами з хронічними захворюваннями.

8. Підготовка хворих та необхідного обладнання до:

- взяття загального аналізу крові, аналізу крові на вміст цукру;

- взяття загального аналізу сечі, визначення білка, цукру та кетонових тіл експрес-методами, діастазу;

- взяття аналізу сечі за методами Зимницького, Нечипоренка;

- взяття калу на яйця гельмінтів, приховану кров, копрограму;

- здійснення гастроскопії, бронхоскопії, ректороманоскопії, колоноскопії;

- здійснення ультразвукового дослідження органів черевної порожнини;

- здійснення рентгенологічних обстежень шлунково-кишкового тракту, нирок, хребта;

- здійснення плевральної та абдомінальної пункцій;

- зняття електрокардіограм.

9. Підготовка маніпуляційного стола до роботи.

10. Проведення проби на чутливість організму хворого до антибіотиків.

11. Розрахунок, розчинення та введення антибіотиків.

12. Виконання внутрішньошкірних, підшкірних, внутрішньом'язових ін'єкцій.

13. Заповнення систем для трансфузій та проведення внутрішньовенних вливань.

14. Введення інсуліну.

15. Введення олійних розчинів.

16. Взяття крові на біохімічні і бактеріологічні дослідження.

17. Проведення дезінфекції, передстерилізаційного очищення інструментів (шприців, голок, предметів догляду) згідно з діючими наказами, інструкціями та галузевим стандартом.

18. Проведення контролю якості передстерилізаційного очищення інструментів на наявність крові і мийних засобів.

19. Виконання шлункового і дуоденального зондувань.

20. Промивання шлунка.

21. Постановка клізм: очисної, сифонної, послаблюючої, лікувальної.

22. Проведення катетеризації сечового міхура.

23. Приготування розчинів хлорного вапна, хлораміну, перекису водню та інших дезінфікуючих засобів.

24. Підготовка функціонального ліжка для хворого.

25. Заміна натільної та постільної білизни.

26. Годування тяжкохворого.

27. Виписування, облік і зберігання сильнодіючих, наркотичних та отруйних речовин згідно з діючим наказом.

28. Оброблення шкіри, профілактика пролежнів, підмивання хворих.

29. Подавання судна, сечоприймача та їх дезінфекція.

30. Подавання зволоженого кисню.

31. Використання зігрівального компресу, банок, гірчичників, п'явок.

32. Користування кишеньковим та стаціонарним інгаляторами.

33. Застосування грілки, пузиря з льодом.

34. Взяття мазків із зіва, носа на мікрофлору.

35. Збирання мокротиння на дослідження.

36. Підготовка зондів, катетерів, наконечників до маніпуляцій.

37. Догляд за помираючими. Констатація смерті, поводження з трупом.

38. Оформлення рецептів на лікарські препарати різним категоріям хворих.

39. Надання рекомендації хворим з лікувального харчування. Проведення профілактичних оглядів.

40. Участь у складанні статистичних звітів.

РОБОТА В ПОЛІКЛІНІЦІ (амбулаторії сімейної медицини)

Робочі місця студентів на прийомі з лікарем (лікарем сімейної медицини) та на ділянці разом з дільничною медичною сестрою.

Студенти закріплюють навички роботи дільничної медичної сестри (медичної сестри сімейної медицини), заповнюють медичну документацію на пацієнтів та диспансерні групи, виконують призначення лікаря з догляду за пацієнтами вдома; проводять санітарно-освітню роботу, заповнюють уніфіковану документацію.

Перелік практичних навичок

1. Реєстрація в журналі викликів додому.

2. Заповнення паспортної частини амбулаторної карти пацієнта.

3. Виписування направлень в лабораторії.

4. Виписування направлень на обстеження.

5. Виписування рецептів, вимоги в аптеку.

6. Підготовка процедурного кабінету до роботи.

7. Проведення стерилізації шприців та медичних інструментів.

8. Проведення парентерального введення ліків: підшкірно, внутрішньом'язово.

9. Проведення зондування шлунку і дуоденального зондування.

10. Проведення внутрішньошкірних проб.

11. Вимірювання температури тіла та її графічний запис.

12. Проведення суб'єктивного і об'єктивного обстеження пацієнта.

13. Вимірювання артеріального тиску та його реєстрація.

14. Зняття електрокардіограми.

15. Проведення патронажу пацієнтів.

16. Догляд за тяжкохворими вдома.

2. МЕДСЕСТРИНСТВО В ХІРУРГІЇ

СТУДЕНТИ ПОВИННІ ЗНАТИ:

- накази, інструкції, галузевий стандарт, які регламентують роботу стаціонарів хірургічного профілю; хірургічних та травматологічних кабінетів поліклініки; посадові інструкції медичних сестер на кожному робочому місці;

- симптоматику захворювань та ушкоджень, їх ускладнення, обсяг долікарської допомоги при невідкладних станах та догляд за пацієнтами;

- правила техніки безпеки;

- основи медичної етики та деонтології;

- основи асептики, антисептики;

- методи передстерилізаційного очищення та стерилізації медичних інструментів;

- основні групи медичних інструментів та їх застосування;

- правила застосування та накладання пов'язок.

СТУДЕНТИ ПОВИННІ ВМІТИ:

- володіти навичками професійного спілкування;

- виконувати медсестринські маніпуляції в хірургії;

- за даними обстежень оцінити стан пацієнта та за необхідності надати невідкладну долікарську допомогу в разі:

· гострої крововтрати, масивної кровотечі;

· поранення шиї;

· легеневої кровотечі;

· кровотечі з носа;

· перелому хребта (ускладненого і неускладненого);

· вивиху нижньої щелепи;

· перелому трубчастих кісток;

· перелому ребер, відкритого пневмотораксу;

· переломів кісток таза;

· черепно-мозкової травми;

· травматичного шоку;

· хімічних опіків шкіри;

· хімічного опіку стравоходу;

· термічного опіку;

· ураження електричним струмом високої напруги;

· електротравми;

· обмороження;

· гострого живота;

· гострої затримки сечі;

· печінкової та ниркової кольок;

· початкової стадії маститу;

· гострого тромбофлебіту;

· посттрансфузійних ускладнень;

- вміти здійснювати сестринський процес при догляді за пацієнтами з хронічними захворюваннями.

СТУДЕНТИ МАЮТЬ БУТИ ПОІНФОРМОВАНІ ПРО:

- основи Законодавства України про охорону здоров'я;

- стан хірургічної захворюваності населення;

- правила роботи з пацієнтами діагнозом ВІЛ/СНІД;

- особливості організації роботи стаціонарних відділень хірургічного профілю;

- правила охорони праці, техніки безпеки, електробезпеки та безпеки життєдіяльності;

- сучасні методи обстеження, лікування, догляду та спостереження за пацієнтами хірургічного профілю профілю.

РОБОТА В СТАЦІОНАРІ

Робочі місця студентів: перев'язочна (чиста та гнійна), операційна, гіпсовочна, пост медичної сестри.

Студенти самостійно оцінюють стан тяжкості пацієнтів, визначають послідовність заходів з підготовки пацієнтів до операцій та процедур, догляду за пацієнтами, надають лікарську допомогу при невідкладних станах, виконують призначення лікаря. Роботу студентів контролюють досвідчені медичні сестри, а в операційній, кабінеті переливання крові вони працюють під безпосереднім керівництвом медичних сестер відповідних підрозділів хірургічного стаціонару.

Для повного виконання програми практики можна передбачити відпрацювання практичних навичок на муляжах, фантомах або один на одному.

Перелік практичних навичок

1. Підготовка пацієнтів до:

- ендоскопічного дослідження (бронхоскопії, фіброгастродуоденоскопії, цистоскопії, колоноскопії, ректороманоскопії);

- рентгенологічного дослідження (жовчного міхура, нирок, сечовидільних шляхів, таза, поперекового відділу хребта);

- ультразвукового дослідження органів черевної порожнини та малого таза.

2. Транспортування та перекладання хірургічних хворих.

3. Транспортування травматологічних хворих з переломами таза, стегнової кістки, ребра, хребта.

4. Підготовка ватно-марлевих кульок, серветок, тампонів.

5. Знезаражування і передстерилізаційне очищення хірургічних інструментів, шприців.

6. Контроль якості передстерилізаційного очищення.

7. Укладання матеріалу в бікси для стерилізації.

8. Підготовка зондів, дренажів, гумових рукавичок, систем багаторазового використання до стерилізації та проведення їх стерилізації.

9. Стерилізація і зберігання щіток.

10. Оброблення рук сучасними методами.

11. Одягання операційної сестри і хірурга.

12. Підготовка стерильного стола до роботи в перев'язочній та операційній.

13. Проведення місцевої анестезії, анестезії хлоретилом.

14. Складання інструментів для:

- венесекції;

- трахеостомії;

- плевральної пункції;

- первинного хірургічного оброблення ран;

- лапароцентезу;

- апендектомії;

- лапаротомії;

- трепанації черепа;

- ампутації кінцівки;

- скелетного витягання;

15. Підготовка ліжка для післяопераційного хворого.

16. Заповнення інфузійних систем та підключення їх.

17. Взяття крові з вени.

18. Визначення групи крові та резус-фактора експрес-методом.

19. Проведення проб на сумісність донора і реципієнта.

20. Промивання шлунку.

21. Постановка клізм.

22. Катетеризація сечового міхура.

23. Підготовка пацієнта до операції.

24. Проведення премедикації.

25. Проведення туалету операційних та гнійних ран.

26. Зняття швів.

27. Накладання м'яких і твердий пов'язок:

- клейових клейово-пластирних, клеолових;

- бинтових;

- чепець;

- на одне і обидва ока;

- вуздечку;

- хрестоподібну на потилиці з переходом на спину;

- колосоподібну на плечовий суглоб;

- спіральну на грудну клітку;

- на молочну залозу;

- Дезо;

- на пахову ділянку;

- черепашачу на ліктьовий на колінний суглоби;

- “лицарська рукавичка”;

- на палець (спіральну, колосоподібну);

- косинкову на верхню кінцівку;

- восьмиподібну на гомілковостопний суглоб;

- поворотну на стопу;

- еластичних бинтів на кінцівки;

- тіснотугу пов'язку.

28. Твердих пов'язок:

- шини Крамера, Дітеріхса;

- підготовка гіпсових бинтів, лонгет, накладання і зняття;

- підготовка для застосування шини Беллера.

29. Накладання джгута при артеріальній і венозній кровотечах.

30. Пальцеве притискання артерій.

31. Проведення непрямого масажу серця.

32. Проведення штучної вентиляції легень “рот до рота”, “рот до носа”.

33. Виведення нижньої щелепи при западанні язика.

34. Оформлення карти пацієнта стаціонару.

РОБОТА В ПОЛІКЛІНІЦІ (амбулаторії сімейної медицини)

Робочі місця студентів: хірургічний, травматологічний кабінети і їх відповідні підрозділи (перев'язочна, мала операційна, гіпсовочна).

Студенти самостійно виконують маніпуляції, заповнюють медичну документацію, виконують призначення лікаря.

Перелік практичних навичок

1. Прийом пацієнтів (суб'єктивне, об'єктивне обстеження хворого; додаткове обстеження).

2. Заповнення амбулаторних карт.

3. Виписування рецептів.

4. Оцінювання результатів спеціальних обстежень (рентгенологічного, лабораторною, ендоскопічного, УЗД та ін.).

5. Підготовка амбулаторних пацієнтів до спеціальних обстежень (ендоскопічне УЗД, лабораторних та ін.).

6. Підготовка до стерилізації і проведення стерилізації перев'язувального матеріалу, інструментів (ватно-марлеві кульки, серветки, тампони).

7. Оброблення рук сучасними способами. Прискорене оброблення рук.

8. Оброблення операційного поля.

9. Зняття швів.

10. Підготовка інструментів до первинного хірургічного оброблення ран.

11. Знезаражування і передстерилізаційне очищення хірургічних інструментів. Контроль якості передстерилізаційного очищення.

12. Асистування під час амбулаторних операцій.

13. Профілактика правця.

14. Накладання швів.

15. Накладання пов'язок.

16. Відвідування пацієнтів удома (проведення перев'язок, оброблення пролежнів, зняття пов'язок).

17. Надання невідкладної допомоги у випадку термінальних станів.

18. Накладання джгута при артеріальній та венозній кровотечах.

19. Пальцьове притискання артерій

3. МЕДСЕСТРИНСТВО В ПЕДІАТРІЇ

СТУДЕНТИ ПОВИННІ ЗНАТИ:

- структуру дитячих закладів охорони здоров'я та функціональні обов'язки постової медичної сестри, медичної сестри процедурного кабінету, дільничної сестри поліклініки (амбулаторії сімейної медицини);

- правові аспекти роботи медсестри з дітьми та їхніми родинами;

- посадові обов'язки медичної сестри;

- анатомо-фізіологічні особливості дітей різних вікових груп;

- накази та інструкції, які регламентують роботу дитячого стаціонару та поліклініки;

- анатомо-фізіологічні особливості розвитку дітей;

- правила вигодовування доношених і недоношених дітей та розрахунок разової і добової кількості їжі;

- симптоматику захворювань, їх ускладнення, догляд за пацієнтами;

- календар профілактичних щеплень.

СТУДЕНТИ ПОВИННІ ВМІТИ:

- володіти навичками професійного спілкування;

- володіти навичками виконання сестринських маніпуляцій у педіатрії;

- оформляти медичну документацію;

- виконувати обов'язкові практичні навички;

- за даними обстежень оцінювати стан дитини, стан тяжкості пацієнта;

- давати поради батькам щодо вигодовування та загартування дітей;

- проводити санітарно-освітню роботу;

- здійснювати догляд і спостереження за хворою і здоровою дитиною;

- надавати долікарську допомогу при невідкладних станах:

· гіпер- та гіпоглікемічній комах;

· гіпертермії;

· судомному синдромі, ларингоспазмі;

· носовій кровотечі;

· асфіксії новонародженого;

· анафілактичному щоці;

· блюванні;

· непритомності.

СТУДЕНТИ МАЮТЬ БУТИ ПОІНФОРМОВАНІ ПРО:

- стан захворюваності дитячого населення;

- методи планування сім'ї;

- особливості організації роботи стаціонарних відділень педіатричного профілю;

- сучасні методи обстеження, лікування, догляду та спостереження за пацієнтами педіатричного профілю.

РОБОТА В СТАЦІОНАРІ

Робочі місця студентів: маніпуляційний кабінет, процедурний кабінет, на посту медичної сестри, у відділенні патології новонароджених. Розподіл студентів за робочими місцями здійснюють методичні та безпосередні керівники практики з урахуванням можливостей лікувально-профілактичної установи та переліку обов'язкових навичок.

Самостійна робота студентів на кожному робочому місці здійснюється під контролем досвідчених медичних сестер.

Студенти проводять догляд за дітьми різних вікових груп, засвоюють специфіку роботи на посту медичної сестри, виконують процедури і маніпуляції, оцінюють стан тяжкості хворих дітей, анатомо-фізіологічні особливості розвитку дитини, визначають заходи з догляду за хворими та обсяги долікарської допомоги при невідкладних станах, проводять санітарно-освітню роботу з батьками.

Перелік практичних навичок

1. Підготовка ліжка для пацієнта, заміна постільної та натільної білизни. Сповивання та вкладання грудної дитини до ліжка.

2. Проведення ранкового туалету дитини: догляд за шкірою, очима, вухами, носом, волоссям, порожниною рота. Підмивання дитини.

3. Подавання судна (висаджування на горщок), проведення дезінфекції судна (горшка).

4. Годування дитини. Для грудних дітей підігрівання суміші і годування через соску. Оброблення сосок, посуду.

5. Вибір призначень з листка призначень.

6. Визначення частоти пульсу, дихання, вимірювання температури тіла, реєстрація в температурному листку.

7. Вимірювання артеріального тиску та його реєстрація.

8. Закапування ліків в очі, в ніс і в вуха.

9. Накладання зігрівального компресу, застосування грілки, пузиря з льодом.

10. Накладання гірчичників, банок. Виконання гірчичного обгортання.

11. Проведення очисної, живильної клізми.

12. Промивання шлунку.

13. Введення газовивідної трубки.

14. Проведення шлункового зондування.

15. Проведення дуоденального зондування.

16. Підготовка інструментарію до плевральної пункції.

17. Підготовка інструментарію до інтубації і трахеостоміі.

18. Здійснення догляду за хворими з трахеостомою.

19. Використання електровідсмоктувача.

20. Підготовка пацієнта до рентгенологічного обстеження травного каналу.

21. Підготовка хворого до ультразвукового обстеження.

22. Забір сечі, калу на лабораторні дослідження.

23. Підготовка маніпуляційного кабінету до роботи.

24. Підготовка стерильного стола.

25. Набирання шприцом ліків з ампул і флаконів.

26. Розрахунок, розчинення і введення антибіотиків.

27. Визначення чутливості хворого до антибіотиків.

28. Введення ліків підшкірно та внутрішньом'язово.

29. Підготовка систем внутрішньовенного краплинного введення рідини.

30. Внутрішньовенне введення ліків.

31. Забір крові з вени для лабораторного дослідження.

32. Знезаражування та передстерилізаційне очищення інструментарію.

33. Проведення оксигенотерапії дітям.

34. Розрахунок дози інсуліну та його введення.

35. Робота над документацією медичної сестри в стаціонарі.

36. Виписування рецептів, довідок, направлень на обстеження.

37. Вигодовування дітей до року.

38. Проведення антропометрії у дітей.

39. Проведення контрольного зважування грудних дітей.

40. Розрахунок добової і разової кількості їжі залежно від віку дитини.

41. Підготовка і проведення гігієнічної ванни.

РОБОТА В ПОЛІКЛІНІЦІ

(амбулаторії сімейної медицини)

Робочі місця студентів на прийомі дільничним педіатром, в кабінеті профілактичних щеплень, маніпуляційному кабінеті. Закріплення навичок самостійної роботи на прийомі з лікарем, обслуговування диспансерної групи, заповнень, медичної документації, виконання маніпуляцій і процедур в умовах поліклініки та вдома; патронаж хворої і здорової дитини.

Студенти проводять допологовий патронаж, патронтаж новонароджених, віком до року та хворих дітей разом з дільничною медичною сестрою (медичною сестрою амбулаторії сімейної медицини). Здійснюють відбір дітей для профілактичних щеплень, диспансерних оглядів, виконують призначення лікаря дитині вдома, проводять профілактичні щеплення.

Перелік практичних навичок

1. Проведення антропометрії.

2. Визначення маси, зросту залежно від віку.

3. Проведення контрольного зважування.

4. Складання схеми годування дітей першого року життя.

5. Вимірювання температури тіла та її реєстрація.

6. Підрахунок пульсу та визначення його характеристики.

7. Підрахунок дихання та визначення його характеристики.

8. Вимірювання артеріального тиску та його реєстрація.

9. Розрахунок дози ергокальциферолу для профілактики і лікування рахіту.

10. Заповнення документації дільничної медичної сестри (медичної сестри амбулаторії сімейної медицини).

11. Збирання калу на копрограму, яйця гельмінтів, бактеріологічне дослідження.

12. Проведення патронажу (допологового, новонароджених та хворих дітей).

13. Проведення проби Манту та оцінювання результату.

14. Проведення профілактичних щеплень.

ЛИСТ МЕДСЕСТРИНСЬКОЇ ОЦІНКИ СТАНУ ПАЦІЄНТА

Відділення

№ палати

П.І.Б.

Домашня адреса:

Телефон:

Найближчі родичі:

Дата первинного огляду

Маса тіла

Кг

Зріст

см

Вік

Алергії

ТАК

НІ

(потрібне підкреслити)

На ліки

На їжу

Інші чинники: (вкажіть інші алергени)

СТАН ПРИ НАДХОДЖЕННІ

Примітка: при тому, якщо пацієнт має якусь проблему, або вона відсутня відмітити її у прямокутнику біля твердження “ТАК” або “НІ”.

Дата/Час

Підпис сестри

1. ДИХАННЯ

Чи є проблеми з органами дихання?

Палите тютюн?

ТАК

НІ

ТАК

НІ

Зауваження:

Зауваження: (кількість цигарок, що випалює за добу)

Задишка

ТАК

НІ

Кашель:

ТАК

НІ

Число дихань

за хвилину

Чи потребує кисню?

ТАК

НІ

Частота пульсу

/хв.

Чи потребує спеціального положення в ліжку ?

регулярний

нерегулярний

ТАК

НІ

Колір/Теплота/Чутливість кінцівок

Зауваження:

2. ХАРЧУВАННЯ ТА ВЖИВАННЯ РІДИНИ

Чи гарний апетит?

Вживає рідини достатньо

ТАК

НІ

ТАК

НІ

Чи потрібно звертатися до дієтолога?

Обмеження вживання рідини

ТАК

НІ

ТАК

НІ

Дата звернення

Чи потрібні спеціальні поради з приводу дієти?

Вживає багато рідини

ТАК

НІ

ТАК

НІ

Чи хворіє на діабет?

Зловживання алкоголем

ТАК

НІ

ТАК

НІ

Якщо так то як регулюється перебіг захворювання:

Зауваження:

Чи є проблеми з зубами?

Чи є зубні протези, що знімаються?

ТАК

НІ

ТАК

НІ

верх

верх

низ

низ

повністю

повністю

Зауваження:

Зауваження:

3. ФІЗІОЛОГІЧНІ ВІДПРАВЛЕННЯ

Частота сечовиділення у нічні години

Постійний катетер

ТАК

НІ

Частота і регулярність випорожнень кишечника

Нетримання сечі

ТАК

НІ

Чи використовуються проносні засоби?

Нетримання калу

ТАК

НІ

ТАК

НІ

Вказати які

Штучний отвір (колостома, цистостома)

Зауваження: (прохання надати інформацію з приводу будь-яких відхилень)

ТАК

НІ

Зауваження: (вказати, яке обладнання використовується)

4. РУХОВА АКТИВНІСТЬ

Залежність:

Ходьба за допомогою

Повністю

Частково

1-го чол.

2-х чол.

Незалежний

Ходьба без сторонньої допомоги

Чи застосовується пристрій для ходьби?

ТАК

НІ

ТАК

НІ

Зауваження:

Як далеко ви можете ходити пішки?

Зауваження:

Чи є які-небудь складності?

ТАК

НІ

Зауваження:

5. СОН, ВІДПОЧИНОК

Звичайна картина сну

(годин, час, снотворне, алкоголь)

Чи потрібен відпочинок у ліжку?

ТАК

НІ

Спить у ліжку

у кріслі

Як довго?

Кількість подушок:

Складності:

6. ЗДАТНІСТЬ ОДЯГАТИСЯ, РОЗДЯГАТИСЯ, ВИБИРАТИ ОДЯГ. ОСОБИСТА ГІГІЄНА

Чи здатен одягатися та роздягатися самостійно?

Зауваження:

ТАК

НІ

Чи є складності під час :

Чи є вибір у одягу?

Роздягання

ТАК

НІ

ТАК

НІ

Одягання

ТАК

НІ

Залежний

Зауваження:

Незалежний

Зауваження:

Зробити оцінку ризику розвитку

пролежнів.

Чи користується допомогою?

ТАК

НІ

Зауваження (яка допомога потрібна):

Чи є тиск на кісткові виступи?

ТАК

НІ

Чи піклується про свій зовнішній вигляд?

Зауваження:

ТАК

НІ

Звичайні заходи:

миття усього тіла, ванна, одягання

(здатність виконувати):

Гігієна ротової порожнини(стан ротової порожнини)

Стан шкіри (виразки, сухість)

7. ЗДАТНІСТЬ ПІДТРИМУВАТИ НОРМАЛЬНУ ТЕМПЕРАТУРУ ТІЛА

Температура тіла

На момент обстеження

Підвищена

Знижена

t

о С

Зауваження:

8. ЗДАТНІСТЬ ПІДТРИМУВАТИ БЕЗПЕЧНЕ ЗОВНІШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ

Чи може самостійно підтримувати свою безпеку?

ТАК

НІ

Зауваження:

Чи є які-небудь рухові або сенсорні відхилення (вади)?

ТАК

НІ

Зауваження:

Чи є які-небудь складності у розумінні?

ТАК

НІ

Зауваження:

Чи має здатність орієнтуватися у часі та просторі?

ТАК

НІ

Зауваження:

При необхідності проведіть оцінку ризику падіння

9. ПОТРЕБА У ВІДПОЧИНКУ

Працездатність збережена

ТАК

НІ

Чи є потреба у праці?

ТАК

НІ

Чи приносить праця задоволення?

ТАК

НІ

Зауваження:

Відпочинок якому надається перевага

Чи є можливість відпочинку?

ТАК

НІ

Захоплення

Чи є можливість реалізації своїх захоплень?

ТАК

НІ

10. МОЖЛИВІСТЬ СПІЛКУВАННЯ

Мова, якою спілкується

Чи є які-небудь відхилення від норми?

ТАК

НІ

Чи є які-небудь складності при спілкуванні?

ТАК

НІ

Чи є які-небудь складності зі слухом?

ТАК

НІ

Зауваження:

Чи потрібен слуховий апарат?

ТАК

НІ

На яке вухо

Чи є які-небудь порушення зору?

ТАК

НІ

Зауваження:

Окуляри

ТАК

НІ

Контактні лінзи

ТАК

НІ

ПЛАН МЕДСЕСТРИНСЬКОГО ДОГЛЯДУ

Прізвище, ім'я, по батькові пацієнта

відділення

№ палати

Дата

Проблема пацієнта

Мета (очікуваний результат)

Медсестринські втручання (дії медсестри)

Періодичність, кратність, частота оцінювання

Кінцева дата досягнення мети

Підсумкова оцінка ефективності догляду

Погоджено з лікарем, який лікує пацієнта:

Медична сестра (підпис)

Лікар (підпис)

ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК:

1. Реєстрація пацієнтів, що поступають у стаціонар.

2. Здійснення огляду хворого, оцінювання стану пацієнта.

3. Проведення термометрії із записом результатів у температурному листку.

4. Визначення частоти і характеру пульсу.

5. Робота з листком призначень.

6. Спостереження за пацієнтами з хронічними захворюваннями.

7. Підготовка пацієнтів та необхідного обладнання до:

- взяття загального аналізу крові, аналізу крові на вміст цукру;

- взяття загального аналізу сечі, визначення білка, цукру та кетонових тіл експрес-методами, діастазу;

- взяття аналізу сечі за методами Зимницького, Нечипоренка;

- взяття калу на яйця гельмінтів, приховану кров, копрограму;

- здійснення фіброгастроскопії, бронхоскопії, ректороманоскопії, колоноскопії, цистоскопії;

- здійснення ультразвукового дослідження органів черевної порожнини, та малого тазу;

- здійснення рентгенологічних обстежень шлунково-кишкового тракту, нирок, хребта, жовчного міхура, сечовивідних шляхів;

- здійснення плевральної та абдомінальної пункцій;

- зняття електрокардіограм.

8. Підготовка маніпуляційного стола до роботи.

9. Проведення проби на чутливість організму хворого до антибіотиків.

10. Розрахунок, розчинення та введення антибіотиків.

11. Виконання внутрішньошкірних, підшкірних, внутрішньом'язових ін'єкцій.

12. Заповнення систем для трансфузій та проведення внутрішньовенних вливань.

13. Введення інсуліну.

14. Введення олійних розчинів.

15. Взяття крові на біохімічні і бактеріологічні дослідження.

16. Проведення дезінфекції, передстерилізаційного очищення інструментарію (шприців, голок, предметів догляду) згідно з діючими наказами, інструкціями та галузевим стандартом.

17. Проведення контролю якості передстерилізаційного очищення інструментарію на наявність крові і миючих засобів.

18. Виконання шлункового і дуоденального зондувань.

19. Промивання шлунку.

20. Постановка клізм: очисної, сифонної, послаблювальної, лікувальної.

21. Проведення катетеризації сечового міхура.

22. Приготування розчинів хлорного вапна, хлораміну, перекису водню та інших дезінфікуючих засобів.

23. Підготовка функціонального ліжка для хворого.

24. Заміна натільної та постільної білизни.

25. Годування тяжкохворого.

26. Виписування, облік і зберігання сильнодіючих, наркотичних та отруйних речовин згідно з діючим наказом.

27. Оброблення шкіри, профілактика пролежнів, підмивання хворих.

28. Подавання судна, сечоприймача та їх дезінфекція.

29. Подавання зволоженого кисню.

30. Використання зігрівального компресу, банок, гірчичників, п'явок.

31. Користування кишеньковим та стаціонарним інгаляторами.

32. Застосування грілки, пузиря з льодом.

33. Взяття мазків із зіва, носа на мікрофлору.

34. Збирання мокротиння на дослідження.

35. Підготовка зондів, катетерів, наконечників до маніпуляцій.

36. Догляд за помираючими. Констатація смерті, поводження з трупом.

37. Оформлення рецептів на лікарські препарати різним категоріям хворих.

38. Надання рекомендації хворим з лікувального харчування. Проведення профілактичних оглядів.

39. Участь у складанні статистичних звітів.

40. Реєстрація в журналі викликів додому.

41. Заповнення паспортної частини амбулаторної карти пацієнта.

42. Виписування направлень в лабораторії.

43. Виписування направлень на обстеження.

44. Виписування рецептів, вимоги в аптеку.

45. Підготовка процедурного кабінету до роботи.

46. Проведення стерилізації шприців та медичного інструментарію.

47. Проведення парентерального введення ліків: підшкірно, внутрішньом'язово.

48. Проведення зондування шлунку і дуоденального зондування.

49. Проведення внутрішньошкірних проб.

50. Вимірювання температури тіла та її графічний запис.

51. Проведення суб'єктивного і об'єктивного обстеження пацієнта.

52. Вимірювання артеріального тиску та його реєстрація.

53. Зняття електрокардіограми.

54. Проведення патронажу пацієнтів.

55. Доглядання за тяжкохворими вдома.

56. Підготовка пацієнтів до:

- транспортування та перекладання хірургічних хворих;

- транспортування травматологічних хворих з переломами таза, стегнової кістки, ребра, хребта.

57. Підготовка ватно-марлевих кульок, серветок, тампонів.

58. Знезаражування і передстерилізаційне очищення хірургічного інструментарію, шприців.

59. Контроль якості передстерилізаційного очищення.

60. Укладання матеріалу в бікси для стерилізації.

61. Підготовка зондів, дренажів, гумових рукавичок, систем багаторазового використання до стерилізації та проведення їхньої стерилізації.

62. Стерилізація і зберігання щіток.

63. Оброблення рук сучасними методами.

64. Одягання операційної сестри і хірурга.

65. Підготовка стерильного стола до роботи в перев'язочній та операційній.

66. Проведення місцевої анестезії, анестезії хлоретилом.

67. Складання інструментарію для:

- венесекції;

- трахеостомії;

- плевральної пункції;

- первинного хірургічного оброблення ран;

- лапароцентезу;

- апендектомії;

- лапаротомії;

- трепанації черепа;

- ампутації кінцівки;

- скелетного витягання.

68. Підготовка ліжка для післяопераційного хворого.

69. Заповнення інфузійних систем та їх підключення.

70. Взяття крові з вени.

71. Визначення групи крові та резус-фактора експрес-методом.

72. Проведення проб на сумісність донора і реципієнта.

73. Катетеризація сечового міхура.

74. Підготовка пацієнта до операції.

75. Проведення премедикації.

76. Проведення туалету операційних та гнійних ран.

77. Зняття швів.

78. Накладання м'яких і твердих пов'язок:

- клейових клейово-пластирних, клеолових;

- бинтових;

- чепець;

- на одне і обидва ока;

- вуздечку;

- хрестоподібну на потилиці з переходом на спину;

- колосоподібну на плечовий суглоб;

- спіральну на грудну клітку;

- на молочну залозу;

- Дезо;

- на пахову ділянку;

- черепашачу на ліктьовий на колінний суглоби;

- “рицарська рукавичка”;

- на палець (спіральну, колосоподібну);

- косинкову на верхню кінцівку;

- восьмиподібну на гомілковостопний суглоб;

- поворотну на стопу;

- еластичних бинтів на кінцівки;

- тіснотугу пов'язку.

79. Твердих пов'язок:

- шини Крамера, Дітеріхса;

- підготовка гіпсових бинтів, лонгет, накладання і зняття;

- підготовка для застосування шини Беллера;

80. Накладання джгута при артеріальній і венозній кровотечах.

81. Пальцеве притискання артерій.

82. Проведення непрямого масажу серця.

83. Проведення штучної вентиляції легень “рот до рота”, “рот до носа”.

84. Виведення нижньої щелепи при западанні язика.

85. Оформлення карти пацієнта стаціонару.

86. Прийом пацієнтів (суб'єктивне, об'єктивне обстеження хворого; додаткове обстеження).

87. Заповнення амбулаторних карт.

88. Виписування рецептів.

89. Оцінювання результатів спеціальних обстежень (рентгенологічного, лабораторною, ендоскопічного, УЗД та ін.).

90. Підготовка амбулаторних пацієнтів до спеціальних обстежень (ендоскопічне УЗД, лабораторних та ін.).

91. Підготовка до стерилізації і проведення стерилізації перев'язувального матеріалу, інструментів (ватно-марлеві кульки, серветки, тампони).

92. Оброблення рук сучасними способами. Проведення прискореного оброблення рук.

93. Оброблення операційного поля.

94. Зняття швів.

95. Підготовка інструментів до первинного хірургічного оброблення ран.

96. Знезаражування і передстерилізаційне очищення хірургічного інструментарію. Контроль якості передстерилізаційного очищення.

97. Асистування під час амбулаторних операцій.

98. Профілактика правця.

99. Накладання швів.

100. Накладання пов'язок.

101. Відвідування пацієнтів вдома (проведення перев'язок, обробка пролежнів, зняття пов'язок).

102. Надання невідкладної допомоги при термінальних станах.

103. Накладання джгута при артеріальній та венозній кровотечах.

104. Пальцьове притискання артерій

105. Підготовка ліжка для пацієнта, заміна постільної та натільної білизни. Сповивання та вкладання грудної дитини до ліжка.

106. Проведення ранкового туалету дитини: догляд за шкірою, очима, вухами, носом, волоссям, порожниною рота. Підмивання дитини.

107. Подавання судна (висаджування на горщок), проведення дезінфекції судна (горшка).

108. Годування дитини. Для грудних дітей підігрівання суміші і годування через соску. Оброблення сосок, посуду.

109. Вибір призначень з листка призначень.

110. Визначення частоти пульсу, дихання, вимірювання температури тіла, реєстрація в температурному листку.

111. Вимірювання артеріального тиску та його реєстрація.

112. Закапування ліків в очі, в ніс і в вуха.

113. Накладання зігрівального компресу, застосування грілки, пузиря з льодом.

114. Накладання гірчичників, банок. Виконання гірчичного обгортання.

115. Проведення очисної, живильної клізми.

116. Введення газовивідної трубки.

117. Проведення шлункового зондування.

118. Проведення дуоденального зондування.

119. Підготовка інструментарію до плевральної пункції.

120. Підготовка інструментарію до інтубації і трахеостоміі.

121. Здійснення догляду за хворими з трахеостомою.

122. Використання електровідсмоктувача.

123. Підготовка пацієнта до рентгенологічного обстеження травного каналу.

124. Підготовка хворого до ультразвукового обстеження.

125. Забір сечі, калу на лабораторні дослідження.

126. Підготовка маніпуляційного кабінету до роботи.

127. Підготовка стерильного стола.

128. Набирання шприцом ліків з ампул і флаконів.

129. Розрахунок, розчинення і введення антибіотиків.

130. Визначення чутливості хворого до антибіотиків.

131. Введення ліків підшкірно та внутрішньом'язово.

132. Підготовка систем внутрішньовенного краплинного введення рідини.

133. Внутрішньовенне введення ліків.

134. Забір крові з вени для лабораторного дослідження.

135. Знезаражування та передстерилізаційне очищення інструментарію.


Подобные документы

 • Вивчення основних розділів внутрішніх захворювань. Характеристика етапів медсестринського процесу в терапії. Сестринське обстеження пацієнта. Пальпація як метод медичного обстеження хворого. Перкусія та аускультація. Опис лабораторних методів дослідження.

  презентация [4,3 M], добавлен 15.06.2015

 • Основні параметри та особливості центральної гемодинаміки, варіабельності серцевого ритму, дихальної синусової аритмії, серцево-дихального синхронізму у студентів-спортсменів в стані спокою та в умовах дозованих короткочасних і тривалих навантажень.

  автореферат [29,9 K], добавлен 11.04.2009

 • Вивчення функціонального стану мікроциркуляції крові за допомогою методу лазерної допплерівської флоуметрії. Виявлення залежності особливостей мікроциркуляції крові від індивідуально-типологічних особливостей вищої нервової діяльності студентів.

  статья [337,9 K], добавлен 21.09.2017

 • Застосування фізичних вправ відповідно до задач лікування. Використання масажу як самої ощадливої форми підвищення загального тонусу організму. Методи фізіотерапії на поліклінічному етапі реабілітації з урахуванням захворювань, що були прооперовані.

  курсовая работа [84,0 K], добавлен 12.05.2011

 • Дослідження функції зовнішнього дихання у практиці спорту. Інформаційна характеристика етапів транспортування кисню із атмосферного повітря до тканин організму. Артеріалізація крові у легенях. Проби оцінки функціонального стану респіраторної системи.

  реферат [37,5 K], добавлен 18.11.2009

 • Встановлення клінічного діагнозу "Гостра нейропатія лицевого нерва справа" на підставі скарг пацієнта, анамнезу захворювання, анамнезу життя, неврологічного статусу, додаткового клінічного обстеження. Призначення курсу лікування хвороби і його наслідки.

  история болезни [25,8 K], добавлен 05.05.2008

 • Медична деонтологія - філософія медичної діяльності. Збереження моральності і боротьба із стресовими чинниками в медицині в цілому як основна мета деонтології. Фактори, що впливають на вибір форми спілкування з хворими. Збереження таємниці хворого.

  контрольная работа [17,5 K], добавлен 18.04.2010

 • Анамнез життя пацієнта, скарги на естетичний недолік зубів, зміну їх зовнішнього вигляду, порушення функції жування й мови. Оцінка стану зубів, слизової оболонки порожнини рота, мускулатури щелепно-лицьової ділянки. Методи ортопедичного лікування.

  история болезни [15,4 K], добавлен 09.05.2012

 • Еволюція системи професійної підготовки медичних сестер в Україні. Необхідність побудови багаторівневої концепції фахової медсестринської освіти, яка відповідає міжнародним стандартам. Стандартизація та модернізація навчання лікарських службовців.

  статья [22,6 K], добавлен 27.08.2017

 • Поняття та задачі мікрокапсулювання, основні вимоги до якості мікрокапсул. Методи мікрокапсулювання, що використовуються в сучасній медицині, їх характеристика та оцінка. Перспективи розвитку даної методики, існуючі лікарські форми та вимоги до них.

  курсовая работа [91,8 K], добавлен 26.09.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.