Гадання та прикмети волинян

Традиційні гадання і прикмети волинян зимового-календарно-побутового циклу, спрямовані на добробут сім’ї. Характерні риси прикмет та мантичних дій, що дозволяють визначити особу нареченого. Особливості дивінацій, призначених для визначення часу одруження.

Рубрика Краеведение и этнография
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 13.05.2015
Размер файла 54,9 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Отже, підсумовуючи роботу загалом можна сказати що на початку ХХІ ст. на теренах Волині збереглося чимало давніх за походженням прикмет та ворожінь, що пов'язані із зимовою-календарно побутовою обрядовістю українців. Частина з них органічно вписується в загальноукраїнський обрядовий контекст, інші, хоч і зустрічаються в обрядовості українців інших етнографічних районів, та все ж різняться місцевим колоритом. І той народний скарб, що передається з покоління у покоління, змінюється та доповнюється кожним з них, ми повинні знати і поважати, що б бути духовно багатими людьми і бути достойними пошановання.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЕРЖЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ

І. Джерела

І. 1. Неопубліковані джерела.

1. Архів Львівського національного університету ім. І. Франка. - Ф. 119, оп. 17, спр. 482-Е - 128 арк. (Польові етнографічні матеріали до теми Традиційна зимова календарно-побутова обрядовість українців, зібрані Марією Мельник, Черніхівському та Володимирському районах Житомирської обл., 4 - 14 липня 2013).

2. Архів Львівського національного університету ім. І. Франка. - Ф. 119, оп. 17, спр. 482-Е - 128 арк. (Польові етнографічні матеріали до теми Традиційна зимова календарно-побутова обрядовість українців, зібрані Марією Мельник, Хмільницькому та Чуднівському районах Вінницької та Житомирської обл., 3 - 14 липня 2014). - 80с

І. 2. Опубліковані джерела.

Беньковский И. Рождественскія святки на Волыни / И. Беньковский // Киевская Старина: Ежемесячный исторический журналь. - 1889. - № 1. - С. 236 - 242.

Беньковскій Ив. Поверья, обычаи, обряды, суеверья и примети, пріуроченные къ «Риздвянымъ Святамъ» / Ив. Беньковскій // Киевская Старина: Ежемесячный исторический журналь. - 1896. - № 1. - С. 1- 9.

Доманицький В. Народній календар у Ровенськім повіті, Волинської губернії / Василь Доманицький // Матеріяли до української етнології. - Львів, 1912. - Т. ХV. - С. 63 - 89.

Чубинский П. Труды этнографическо-статистической экспедиціи въ Западно-Русскій край, снаряженной Императорскимь Русскимь географическимь обществомь. Юго-западный отдел. Материалы и исследования, собрание Чубинським П. П. / П. П. Чубинський // - Санкт-Петербург, 1872. - Т. ІІІ.: Народный дневникъ. - 490 с.

ІІ. Література

Біляковський П. Різдвяно-Стрітенський цикл погодних передбачень в народному календарі українців Карпат / Петро Біляковський // Народознавчі зошити. - 2012. - Вип. 4 (106). - С. 636.

Вархол Й. Дівочі ворожіння в часі зимового сонцестояння / Й. Вархол // Науковий збірник музею української культури у Свиднику. -Пряшів: Музей української культури, 1988. - Т. 15. - Кн. 1. - С.167.

Василечко л. Шуткова неділя. Народні звичаї, обряди та повір'я / Л. Василечко. - Брошнів: Таля,1994. - С. 40.

Виноградова Л. Вода / Л.Н. Виноградова // Славянские древности: Этнолингвистический словарь: в 5-ти т. - Т.1: А-Г. - М.: Международные отношения, 1995. -- С. 386.

Виноградова Л.Н. Девичьи гадания о замужестве в цикле славянской календарной обрядности (западно-восточнославянские параллели) / Л.Н. Виноградова // Славянский и балканский фольклор. Обряд. Текст. -- М.: Наука, 1981. -- С. 13--43.

Возняк М. Народний календар із Овручини 50-х років ХІХ століття у записі Михайла Пйотровського // Древляни: Збірник сатей та матеріалів з історії та культури Поліського краю. - Львів, 1996. - Вип. 1. - С. 291-335.

Войтович В. Українська міфологія. - К.: Либідь, 2005. - 664с.

Воропай О. Зима / Олекса Воропай // Звичаї нашого народу: Етнографічний нарис. - К. : Оберіг, 1993. - Т. 1. - 590 с.

Галайчук В. Різдвяно-водохресні свята в околицях Кременця / Володимир Галайчук // Вісник Львівського університету: Серія історична. - 2009. - Вип. 4. - С. 215.

Ганцкая О. Западные славяне / О. Гацкая // Календарные обычаи и обряды в странах зарубежной Европы ХІХ - нач. ХХ в. Зимние празники. - М.: Наука, 1973. - С. 206 -207.

Громова Н. Сучасні дівочі святвечірні ворожіння про шлюб на Бойківщині / Наталія Громова // Етнічна історія народів Європи. - Вип. 20. - С. 100 - 106.

Зборовський П. Різдвяний цикл свят за традицією села Верхнє Висоцьке на Турківщині / Петро Зборовський // Народознавчі Зошити. - 2008. - №1. - С.53.

Зеленин Д. Календарная обрядность / Д. К. Зеленин // Восточнославянская этнография. - М. : Наука, 1991. - С. 389-409.

Иванов П. Жизнь и поверья крестьян Купянскаго уезда, Харьковской губернiи // П. Иванов. - Т. Х.: Печатное Дело, 1907. - С. 21.

Килимник С. Український рік у народних звичаях в історичному освітленні. - К. : Акціонерне товариство «Оберіг», 1994. - Кн. 1. - 387 с.

Колева Т.А. Зимний цикл обычаев южных славян (К вопросу о структурно-типологическом анализе обрядности) . - 1971.- № 3.- С. 48;

Курочкін О. Новорічні свята українців: Традиції і сучасність. - К.: Наукова думка, 1978. - 192 с.

Кутельмах К. Календарна обрядовість / К. М. Кутельмах // Гуцульщина: Історико-етнографічне дослідження / [ відп. ред. Ю. Гошко ]. - К.: Наукова думка, 1987. - С. 286 - 293.

Лепкий Д. На св. Андрея / Д. Лепкий // Зоря. - Львів, 1885. - № 3. - С. 36.

Маркевыч Н. Праздничные обряды и поверья, кухня и напитки малороссиян. - К.: Час, 1991. - 192 с.

Милорадович В. Народные обряды и песни Лубенскаго уезда, Полтавской губерніи / В.П. Милорадович // Сборник ХИФО. - Т.10. - Харьков: Типографія Губернскаго Превленія, 1897. - 223 с. .

Митрополит Ілларіон. Стародавні народні свята / Митрополит Ілларіон // Дохристиянські вірування українського народу. - К.: Оберіг, 1994. - С. 265 ? 290.

Плотникова А. Встреча / А.А. Плотникова // Славянские древности: Этнолингвистический словарь: в 5-ти т. - Т. 1: А-Г. - М.: Международые отношения, 1995. - С. 454.

Потебня А. Переправа через воду как представление брака / Потебня А.А. // Слово и миф. -- М.: Правда, 1989. -- С. 553--565.

Рижик Є. Календарні обряди українців Холмщини і Підляшшя / Єлизавета Рижик // Холмщина і Підляшшя: Історико-етнографічне дослідження / [відп. ред. В. Борисенко] - К.: Родовід, 1997. - С. 267.

Серебрякова О. «Водна» символіка мантичного звичаю «ставити місток» / Олена Серебрякова // Народознавчі зошити. - 2013. - №6. - С.994 - 998.

Серебрякова О. «Дядьку, як Вас звати?» (Перший зустрічний передвісник імені судженого) / Олена Серебрякова // Народознавчі зошити. - 2013. - № 3. - С. 495 - 499.

Серебрякова О. Етнолокальні варіанти деяких календарних ворожінь (мантичні дії з дровами в зимовій обрядовості українців) / Олена Серебрякова // Народознавчі зошити. - 2010. - Вип. 5 - 6. - С. 630.

Серебрякова О. Мантичні дії з рослинами в зимовому циклі свят українців / Олена Серебрякова // Народознавчі зошити. - 2008. - Вип.3 - 4. - С. 273.

Серебрякова О. Ритуальне застосування елементів жіночого одягу в шлюбних ворожіннях /Серебряково О. Г. // Інститут народознавства НАН України. - 2013. - С. 9.

Серебрякова О. Традиційна ворожба з кілками: Ритуально-магічний аспект / Олена Серебрякова // Народознавчі зошити. - 2012. - №4. - С. 664 - 670.

Сивицький М. Духовна культура / Микола Сивицький // Лемківщина: Земля - люди - історія - культура. Т.ІІ: Записки НТШ. - Нью-Йорк, 1988. - С. 102 - 294.

Скуратівський В. Зима прийшла і празників привела / Василь Скуратівський // Місяцелік: Український народний календар. - К.: Мистецтво, 1993. - С. 147 - 197

Токарев С.Приметы и гадания // Календарные обычаи и обряды в старнах зарубежной Европы (Исторические корни и розвитие обычаэв) / С. А. Токарев. - М.: Наука, 1983. - С. 57.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Особливості святкування свята Великодня в різних регіонах України і в інших країнах: історія виникнення, легенди та повір’я, народні прикмети, ставлення до головних обрядів. Підготовка до святкування: випікання пасок, приготування писанок та крашанок.

  курсовая работа [4,9 M], добавлен 24.10.2011

 • Особливості вірування у множинність небес у різних місцевостях України. Уявлення про будову землі та небес, перебування там Бога та янголів в українських легендах. Якості Сонця та Зорі у народних оповіданнях, прикмети, що зв'язані з природними стихіями.

  реферат [36,1 K], добавлен 15.12.2010

 • Місце печі в інтер'єрі української хати. Календарно-обрядові звичаї, традиції, свята, пов'язані з українською піччю. Технологічні прийоми готування їжі та особливості українського посуду. Основні традиційні та святкові страви України, їх приготування.

  статья [297,2 K], добавлен 17.12.2015

 • Звичаї та обряди як органічна складова святково-обрядової культури українського народу. Свята, які належать до різних природних циклів: зимових, весняних, осінніх, літніх. Обрядовість зимового та весняного циклу. Літні та осінні звичаї та обряди.

  реферат [18,8 K], добавлен 28.11.2010

 • Етапи формування. Обрядовість зимового циклу. Весняні свята та обряди. Літні свята. Осінні звичаї та обряди. Трудові свята й обряди - органічна складова святково-обрядової культури українського народу.

  контрольная работа [17,9 K], добавлен 04.06.2003

 • Вивчення традиційно-побутової культури народу. Відомості з етнографії українського народу. Походження, процес формування, характерні риси побуту, галузі традиційної матеріальної і духовної культури. Риси етнічної неповторності та національна свідомість.

  реферат [27,6 K], добавлен 22.01.2011

 • Характерні риси традиційного українського суспільства ХІХ — початку ХХ ст. Українські обряди і ритуали, пов’язані з традиційними формами спілкування молоді. Особливості вікового символізму. Гендерна специфіка вечорниць. Еротичне підґрунтя вечорниць.

  научная работа [415,3 K], добавлен 10.12.2012

 • Характеристика болгарського жіночого одягового комплексу, його художні особливості на Півдні України в ХІХ - на початку ХХ ст. Особливості модифікації крою, форми, оздоблення, зміни матеріалів та тканин залежно від часу, впливу оточуючого середовища.

  статья [33,8 K], добавлен 18.08.2017

 • Календарно-обрядова творчість, її особливості. Зимові пісні: новорічні, масляничні. Весняно-літні пісні: веснянки, русальні, купальські, петрівські. Осінні жниварські пісні на Сумщині. Родинно-обрядова творчість: весільні пісні, поховальні голосіння.

  курсовая работа [37,0 K], добавлен 04.05.2012

 • Поетична система замовлянь. Зв'язок замовних текстів зі святами та обрядами календарного циклу. Замовляння у повсякденному житті. Значимість магії слова в українській народній медицині. Специфічні жанрові і структурно-змістові особливості замовлянь.

  курсовая работа [45,1 K], добавлен 15.11.2014

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.