Розробка концепції економічної освіти в Україні

Соціально-психологічні особливості навчання учнів середнього шкільного віку. Загальна структура навчального предмету. Методична розробка теми: "Конкуренція – рушійна сила економіки". Засоби активізації навчально-пізнавальної діяльності при викладанні.

Рубрика Педагогика
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 28.12.2013
Размер файла 39,4 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Розробка концепції економічної освіти в Україні

Вступ

Економіка - це наука про мистецтво управління домашнім господарством. Люди з давніх-давен навчилися дбати про своє господарство. Мабуть, це були перші турботи, з якими вони зіткнулися. Сьогодні керувати потрібно підприємством, галуззю, країною, а це не просто. Кожна людина у своєму житі повинна постійно робити вибір. Саме економічна наука допомагає зробити це правильно, бо вона глибоко вивчає економічну діяльність людини, аналізує й пояснює вибір, який роблять окремі особи, підприємства, суспільство у процесі задоволення потреб в умовах обмеженості ресурсів.

На мою думку, економіку необхідно вивчати протягом усього життя, оскільки вона є його невід'ємною частиною.

Я розробила власну концепцію економічної освіти в Україні, яка передбачає вивчення економіки, починаючи з 5 класу середньої школи.

Вивчення даного предмету необхідно розпочати з загальних понять та категорій, які будуть досить легкими для розуміння та запам'ятовування. Далі необхідно поступово поглиблювати вивчення економіки: і теоретично, і практично, бо такою є логіка життя, в яке вступають учні; набувати більш конкретних знань з даного предмету, вільно володіти основними поняттями та законами. Це полегшить випускникові вступити до вищого навчального закладу і пов'язати своє майбутнє з економічною діяльністю.

Саме тому моя концепція економічної освіти має такий вигляд:

5-7 клас - Економічне виховання школярів відбувається в загальній системі навчання та виховання, де економіка розглядається в загальному на прикладах життєвих ситуацій, у вигляді ігор, з використанням ілюстрацій. Навчання проводиться з метою: допомогти учням орієнтуватися у навколишньому світі. У даному віці, на мою думку, необхідно вивчити «Основні поняття економіки», коли учні розкриють для себе найважливіші завдання та основні поняття економіки: потреби людей, попит і пропозиція, товари та гроші, ціни і конкуренція.

8-9 клас - Вивчення основних понять економіки більш конкретно, але на такому рівні, який зможе сприйняти учень даного віку (а саме: ознайомитися з домогосподарствами, державними інституціями, підприємствами, фірмами, ринком та основними його елементами).

10-11 клас - Поглиблене вивчення домашніх господарств та підприємств у ринковій економіці, національної та світової економіки. Вивчення такого предмету як «Міжнародна економіка», який відкриє учням світ міжнародної економіки - розвиток світового господарства і міжнародної торгівлі, становленні світової валютної системи та міжнародного бізнесу. Також, я вважаю, доцільним викладати такий предмет як «Україна і світ», який допоможе зрозуміти суть економічних систем різних країн, особливості економічного потенціалу сучасної економіки України, проблем інтеграції України у світове господарство в умовах глобалізації виробництва та ринків.

Метою моєї курсової роботи є методична розробка теми та комбінованого уроку. Під час написання курсової роботи моїми завданнями були:

1) розробка власної концепції економічної освіти в Україні;

2) планування комбінованого уроку;

3) створення конспекту викладання;

4) дослідження соціально-психологічних особливостей групи навчання.

І. Соціально-психологічні особливості групи навчання

Я обрала дітей 8 класу (14-15 років), вони є учнями середнього шкільного віку.

Підлітковий вік (від 10-11 до 14-15 років) є перехідним головним чином в біологічному сенсі, оскільки це вік статевого дозрівання, паралельно якому досягають зрілості й інші біологічні системи організму. В соціальному аспекті підліткова фаза - це продовження первинної соціалізації. Всі підлітки цього віку - школярі, вони знаходяться на утриманні батьків (держави). Соціальний статус підлітка мало чим відрізняється від дитячого. Психологічно цей вік дуже суперечливий. Для нього характерні максимальні диспропорції у рівні й темпах розвитку, обумовлені значною мірою біологічно. Найважливіше психологічне новоутворення віку - почуття дорослості, що являє собою новий рівень домагань, що передбачає майбутнє становище, якого підліток фактично ще не досяг. Звідси - типові вікові конфлікти та їх переломлення в самосвідомості підлітка. В цілому - це період закінчення дитинства і початку «виростання» з нього.

У цьому віці відбувається бурхливий зріст та розвиток всього організму, продовжується розвиток нервової системи. Підвищується роль свідомості, поліпшується контроль кори головного мозку над інстинктами та емоціями. Проте, процеси збудження все ще переважають над процесами гальмування, тому для підлітків є характерним підвищене збудження.

Характерна особливість віку - статевий розвиток організму. Це вносить серйозні зміни у життєдіяльність організму, порушує внутрішню рівновагу, додає нові хвилювання. Сприйняття підлітка більш цілеспрямоване, планомірно та організовано, ніж сприйняття молодшого школяра. Іноді воно відрізняється твердістю та глибиною, а іноді вражає своєю поверховістю. Невміння зв'язати сприйняття оточуючого життя з учбовим матеріалом - характерна особливість учнів середнього шкільного віку. Характерна риса уваги учнів середнього шкільного віку - його специфічна вибірковість: цікаві уроки або нецікаві справи дуже приваблюють підлітків, і вони можуть довго зосереджуватися на одному матеріалі або явищі. Але легка збудливість, інтерес до незвичайного, яскравого часто стає причиною переключення уваги. В підлітковому віці відбуваються суттєві зрушення в розумовій діяльності. Мислення стає більш систематизованим, послідовним, зрілим. Покращується здатність до абстрактного мислення, змінюється співвідношення між конкретно-образним мисленням та абстрактним на користь останньої. Мислення підлітка набуває нової риси - критичності.

Розвиток мислення відбувається у нерозривному зв'язку із зміною мови підлітка. Мова підлітків часом уповільнюється, сповільнюються і відповідні реакції на мову дорослих, звернену до них. Не отримавши відповіді на своє запитання, звернене до підлітка, або чекаючи його занадто довго, дорослі нерідко сердяться і починають дорікати. Відповіді підлітків на запитання викладача стають біднішими, спрощеними; виникає підозра, що підлітки втратили частину свого словникового запасу. Для отримання вичерпних відповідей доводиться ставити їм додаткові запитання. Усе це створює враження недостатнього знання предмета, невпевненості у знаннях, що негативно впливає на оцінку педагогами відповідей підлітків (такі оцінки часто виявляються неадекватними саме через незнання дорослими стану центральної нервової системи підлітка).

У шкільному віці відбувається інтенсивне моральне і соціальне формування особистості. Дослідження внутрішнього світу підлітків показують, що одна із самих серйозних проблем цього віку - неузгодженість переконань, моральних ідей і понять, з одного боку, із вчинками, діями, поведінкою, з іншого. Підліток не полягається сліпо на авторитет вчителя та підручника, він намагається мати свою думку, схильний до суперечок та заперечень.

Середній шкільний вік найбільш сприятливий для розвитку творчого мислення. Щоб не упустити можливості сенситивного періоду, треба постійно пропонувати учням вирішувати проблемні завдання, порівнювати, виділяти головне, знаходити спільні та відмінні риси, причинно-наслідкові залежності. Аби уникати помилок у стосунках із підлітками, дорослі, насамперед учителі, повинні добре знати природу фізіологічних процесів, які відбуваються в організмі підлітка, з метою уникнення перевантажень і недовантажень у навчальних завданнях, необґрунтованих конфліктів з учнями.

Характерно, що в дівчаток більшою мірою виражено порушення емоційного плану -- підвищена образливість, плаксивість, безпричинна зміна настрою, у хлопчиків - зміна поведінки і рухальних реакцій, їхні дії супроводжуються супутніми рухами рук, ніг, тулуба (не можуть сидіти спокійно, щось крутять у руках, чіпають щось).

У той же час спостерігається й підвищена стомлюваність підлітків. Втома зазвичай розвивається у двох фазах: у першій з'являється рухальне збентеження (нервова система вже не в змозі загальмувати небажані рухи); другу фазу характеризують сонливість, дрімота або, навпаки, сильне збудження. Це значною мірою пов'язане з тимчасовим пониженням у підлітків опору до втоми, яке розвивається під впливом статичного напруження. До цього слід додати й відхилення, пов'язані з прискореним ростом. В основі їх лежать дві причини: перша - порушення роботи окремих органів і систем, друга - дефіцит різноманітних речовин, необхідних організмові, що інтенсивно розвивається і росте. Прикладом дії першої є запаморочення, потемніння в очах і навіть втрата свідомості за різкої зміни положення тіла, тривалого нерухомого стану. Прикладом дії другої причини є порушення постави, скривлення хребта і т. д.

Потреба у спілкуванні в підлітковому віці дуже велика. Часто виникають спонтанні групи, рівень згуртованості яких не поступається рівневі організованого колективу. Щодо характеру лідерства: у шкільних класах офіційний лідер не завжди буває найавторитетнішою людиною. Його висувають не стільки діти, скільки дорослі, успішність кого діяльності залежить від того, налагодить він контакти з неформальними лідерами. У стихійних групах, хоч би яким гострим було в них внутрішнє суперництво, вожаком може стати той, хто має реальний авторитет.

Як показали дослідження, підліток намагається передбачити своє майбутнє, не замислюючись над засобами його досягнення. Його образи майбутнього вирізняються тим, що вони орієнтовані на результат, а не на процес розвитку: підліток може дуже жваво, в деталях, уявляти своє майбутнє становище в суспільстві, не задумуючись над тим, що для цього треба зробити.

Виховна робота зі школярами середнього віку - важливіша та найскладніша із теперішніх завдань. Педагогам треба глибоко осмислювати особливості розвитку та поведінки сучасного підлітка, вміння поставити себе на його місце в складні та суперечливі умови реального життя. Учень середнього шкільного віку здатен зрозуміти аргументацію, впевнитися в її обґрунтованості, погодитися з розумними доводами.

Усі ці знання про механізми психофізіологічного розвитку в підлітковому віці необхідні педагогові для вироблення стратегії й тактики побудови і проведення занять, адекватної поведінки спілкування з учнями.

ІІ. Загальна структура навчального предмету

Наука і технології нині досягли надзвичайно високого рівня розвитку, але навіть створені ними можливості не можуть задовольнити усіх потреб людства. Опанування економікою створює основи для досягнення рівня добробуту, якого ми прагнемо. Саме тому предмет «Основи економіки» є обов'язковим для вивчення у загальноосвітніх навчальних закладах усіх типів і форм власності. Економічна освіта спрямована на розвиток економічного мислення і свідомості на рівні, що відповідає віковим особливостям, на формування умінь та навичок, знань, опановування поняттями, які допомагають осмислити процеси, що відбуваються, та свідомо включитися в економічні відносини.

Метою вивчення економіки для учнів 8 класу є доступними та цікавими методичними засобами та прийомами розвинути в учнів основи раціонального економічного мислення і закріпити їх на рівні поведінки даної вікової категорії. навчання шкільний конкуренція економіка

Мета навчання також є:

формування сучасного економічного мислення, культури,

висвітлити основні економічні поняття і закономірності,

навчити робити вибір у конкретній економічній ситуації,

підготувати до дорослого життя.

Задачами навчального предмету є:

- розвивати в учнів економічне мислення - здатність засвоїти економічні знання, використовувати їх у практичному житті, формувати моделі економічної поведінки;

- навчити давати відповіді на будь-які питання, знати економічні категорії і закони;

- уміти логічно і послідовно мислити, аналізувати інформацію, раціонально розподіляти свої можливості і ресурси, чітко визначати потреби і висувати конкретну мету.

Тематичний план з дисципліни «Економіка», на 2007-2008 навчальний рік 8 клас ( 35 годин)

№ теми

Назва теми

Кількість годин

Дата проведення

І семестр

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Що таке економіка?

Потреби людей - основа економічної діяльності.

Групи потреб, їх відмінність між собою.

Альтернативна вартість.

Блага, які необхідні людині.

Види ресурсів, які потрібні для виробництва благ.

Економічна система. Її складові.

Поняття ринку та ринкової економіки.

Попит та чинники попиту.

Пропозиція і від чого вона залежить.

Роль ціни у взаємодії попиту і пропозиції.

Підсумкова контрольна робота.

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

1

1

ІІ семестр

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Конкуренція: типи, методи, функції.

Сутність грошей: функції, форми, властивості. Сучасні гроші.

Економічний кругообіг.

Власність економічних суб'єктів. Форми власності.

Як досягти найбільшого прибутку?

Ринкова інфраструктура - необхідна складова ринку.

Підприємство. Організаційні типи підприємств. Підприємство і власність.

Хто такий підприємець?

Підсумкова контрольна робота.

3

3

1

2

2

2

3

2

1

Всього

35

Основною формою шкільного навчання та виховання, координуючим та інтеграційним компонентом усієї діяльності вчителя є урок. Саме тому я обрала урок як основну форму організації навчання учнів 8 класу. Особливу увагу приділила таким урокам, як:

1) урок формування та засвоєння знань, умінь та навичок. Під час такого уроку вчителю необхідно донести до учнів новий матеріал - доступно та зрозуміло. На мою думку, це може бути зроблено у вигляді лекції чи ділової гри, у якій учні активно будуть приймати участь і самостійно знаходити відповіді на поставлені вчителем питання.

2) урок засвоєння знань, умінь та навичок. Застосування знань полягає в реалізації засвоєного матеріалу на практиці. Це, насамперед, урок під час якого проводиться самостійне застосування учнями знань у стандартних ситуаціях.

3) урок узагальнення та систематизації знань. Його завдання полягає в упорядкуванні систематизовано засвоєних знань. Найефективнішими уроками, я вважаю, конференцію та диспут, під час яких учні самостійно шукають раціональне вирішення поставленої проблеми, приводять аргументи, висловлюють свою думку та доводять її правильність. Також можна використати відеоурок, який зацікавить учнів даного віку та сприятиме кращому запам'ятовуванню.

4) урок перевірки та корекції знань, умінь та навичок. Для даної вікової групи необхідно проводити усні опитування, самостійні роботи та тематичні контрольні роботи, які проводиться один раз в кінці семестру для перевірки практичних і теоретичних знань учнів та глибини їх осмислення.

5) комбінований урок. Він є поєднанням усіх вищезазначених уроків і являє собою перевірку, оцінку, корекцію раніше засвоєних знань, а також сприйняття, осмислення та систематизацію нових знань.

Існує велика кількість методів навчання, однак з них необхідно виділити саме ті, які будуть ефективними для обраної вікової групи. У своїй педагогічній діяльності вчитель повинен використовувати такі методи як: вправи, наочні ілюстрації, демонстрації, спостереження учнів, пояснення, розповідь, бесіда, дискусія, диспут, робота з книгою, читання, вивчення, конспектування, а також відео методи, перегляд.

На мою думку, найефективнішими методами будуть інтерактивні методи навчання, оскільки вони є частиною особистісно зорієнтованого навчання, так як сприяють соціалізації особистості, усвідомлення себе як частини колективу, своєї ролі і потенціалу. Під час інтерактивного навчання учень стає не об'єктом, а суб'єктом навчання, він відчуває себе активним учасником подій і власної освіти та розвитку. Це забезпечує внутрішню мотивацію навчання і сприяє його ефективності. Доцільно буде використати такі групові методи, як:

1. Робота в парах. Учні працюють в парах, виконуючи завдання. Парна робота вимагає обміну думками і дозволяє швидко виконати вправи, які в звичайних умовах є часомісткими або неможливими.

2. Робота в трійках. По суті, це ускладнена робота в парах. Найкраще в трійках проводити обговорення, обмін думками, підведення підсумків чи навпаки, виділення несхожих думок).

3. Робота в малих групах. Найсуттєвішим тут є розподіл ролей: “спікер”- керівник групи (слідкує за регламентом під час обговорення, зачитує завдання, визначає доповідача, заохочує групу до роботи), “секретар” (веде записи результатів роботи, допомагає при підведенні підсумків та їх виголошенні), “посередник” (стежить за часом, заохочує групу до роботи), “доповідач” (чітко висловлює думку групи, доповідає про результати роботи групи).Можливим є виділення експертної групи з сильніших учнів. Вони працюють самостійно, а при оголошенні результатів рецензують та доповнюють інформацію.

Можна також використати такі фронтальні методи, як:

1. Велике коло. Учні сидять по колу і по черзі за бажанням висловлюються з приводу певного питання. Обговорення триває, поки є бажаючі висловитися. Вчитель може взяти слово після обговорення.

2. Незакінчені речення. Дещо ускладнений варіант великого кола: відповідь учня - це продовження незакінченого речення типу “можна зробити такий висновок…”, “я зрозумів, що…”

3. Мозковий штурм. Загальновідома технологія, суть якої полягає в тому, що всі учні по черзі висловлюють абсолютно всі, навіть алогічні думки з приводу проблеми. Висловлене не критикується і не обговорюється до закінчення висловлювань

4. Аналіз проблеми. Учні в колі обговорюють певну проблему. Кожен каже варіанти, що складаються внаслідок вибору. Найкраще давати завдання вибору з особистісним сенсом (наприклад, «чи платити податки, якщо країна не здатна їх правильно розподілити?»).

Кожен етап навчання завершується контролем знань, який передбачає виявлення знань, умінь та навичок.

Із моєї теми («Конкуренція») учителю можна проводити як викладацький контроль ( коли вчитель перевіряє знання), так і взаємний (коли учні перевіряють один одного). На мій погляд, взаємний контроль ефективний тим, що перевіряючи один одного, учні краще засвоюють матеріал, зосереджуються на ньому, самостійно знаходять помилки та виправляють їх.

Контрольна робота проводиться після вивчення кожної теми ( в тому числі і після теми «Конкуренція») з метою узагальнення знань, умінь та навичок. В основному, контрольна робота проводиться письмово і охоплює декілька питань з теми, відповіді на які мають бути повними, змістовними та розгорнутими. На початку кожного уроку проводиться перевірка домашнього завдання у вигляді усного опитування, під час якого учні відповідають на поставлені учителем запитання. Тести проводяться протягом декількох хвилин з метою поточного контролю. Вони можуть містити невелику кількість питань (найоптимальнішою для учнів 8 класу є до 10 питань) закритого або відкритого типу.

Отже, контроль забезпечує краще вивчення предмету і є невід'ємною частиною навчального процесу. Шкільне життя не можливо уявити без контролю (домашнє завдання, контрольна робота, тести та ін.).

Рекомендована література:

1. Загальна економіка: Підручник І. Ф. Радіонова - 3 - є вид., доп. і перероб. Кам'янець- Подільський: Абетка - НОВА ,2003.

2. Моя економіка. Підручник для учнів 8 - 9 - х кл. загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням економіки та для учнів 10 кл. загальноосвітнього та гуманітарного профілів: Л.П. Крупська - К.: А.П.Н., 2001.

3. Економіка: Посібник:С.В. Степаненко - К: вид-во КНЕУ, 2000.

4. Економіка: Посібник: З.Г. Ватаманюк та ін. - К.: Либідь, 2000.

5. Основи економічних знань: Посібник : Гальчинський А.С. та ін. - К.: Вища школа, 2002.

6. Збірник задач з економіки:. Горленко Г.О., Пархоменко І.М. - Кам'янець-Подільський: Абетка- НОВА, 2001.

7. Економіка України в цифрах: Бицюра Ю.В.: Кам'янець-Подільський: Абетка-НОВА, 2004. .

8. Основи споживчих знань: Шебулдаєва І.В.: Кам'янець-Подільський: Абетка-НОВА,2006. 9. Подорож у світ економіки: Навчальний посібник: Гільберг Т., Уманська Г., Юхимович О.. -- Кам'янець-Подільський: Абетка-НОВА, 2006.

10. Ринкова економіка. Основні поняття і категорії: Навч. посіб.: Базилевич В.Д., Базилевич К.С. К. :Знання, 2006.

11. Основи економічних знань: Підручник: С.В.Мочерний. - К.: Видавничий центр «Академія», 2003.

ІІІ. Методична розробка теми: «Конкуренція - рушійна сила економіки»

Тема «Конкуренція» є необхідною для вивчення, оскільки має неабияке практичне значення. Центральним поняттям, що виражає сутність ринкових відносин є саме поняття конкуренції.

Конкуренція - це найважливіша ланка всієї системи ринкового господарства. Стимулом, що спонукає людину до конкурентної боротьби, є прагнення перевершити інших. Конкурентна боротьба - це динамічний процес, який сприяє ліпшому забезпеченню ринку товарами. Тому для кращого розуміння процесів, які відбуваються у ринковому середовищі, необхідно ознайомити учнів з даною темою.

Для вивчення даної теми я виділила 3 години, оскільки вважаю, що учням необхідно детально розібрати зміст поняття «конкуренція», ознайомитися з основними функціями, видами, формами прояву. Ця тема, порівняно з іншими не є складною, однак містить у собі велику кількість понять та термінів, необхідних для запам'ятовування.

Основними цілями вивчення даної теми є:

· надати базові знання учням про конкуренцію, формуючи поняття про її механізм;

· навчити аналізувати позитивні і негативні наслідки конкуренції;

· розрізняти різні види конкуренції та знати їх переваги і недоліки;

· знати приклади фірм-конкурентів в економіці України;

· сприяти вмінню розуміти й тлумачити положення законів, які регламентують підприємницьку діяльність та антимонопольне законодавство.

Для досягнення цілей були виконані такі завдання:

· пояснення учням сутності конкуренції, її видів;

· планування та розробка комбінованого уроку;

· створення конспекту викладання.

Моя модель засвоєння бази знань з теми «Конкуренція - рушійна сила економіки» матиме вигляд:

Рівні

Знати

Уміти

1. Понятійний

Визначення поняття «конкуренція», «монополія», та інші.

Давати визначення поняттю «конкуренція», «монополія» та ін.

2. Репродуктивний

Основні поняття, типи конкуренції, форми, методи.

Розрізняти типи, форми та методи.

3.Алгометрично-дійовий

Як відрізняти різні типи, форми конкуренції.

Визначати типи, форми конкуренції у поданих ситуаціях.

4. Творчий

Достатньо глибоко володіти знаннями з теми: «Конкуренція».

Застосовувати творче мислення на прикладах життєвих ситуацій.

Структурно-логічна схема теми «Конкуренція - рушійна сила економіки» подана див. додаток 1.

Для вивчення теми «Конкуренція - рушійна сила економіки» я пропоную наступний урок.

Тема. Конкуренція - рушійна сила економіки.

Мета: поглибити і систематизувати знання учнів про конкуренцію, формуючи поняття про механізми конкуренції, досконалу та недосконалу конкуренцію; з'ясувати, що таке монополія, монопсонія, олігополія; розвивати економічне мислення, вміння аргументувати свою відповідь; сприяти вмінню розуміти й тлумачити положення законів, які регламентують підприємницьку діяльність та антимонопольне законодавство.

Обладнання: схема, таблиця, підручники, бланки завдань.

Тип уроку: комбінований.

Структура уроку.

I. Організаційний момент (3 хв).

II. Актуалізація опорних знань і умінь учнів (5 хв).

III. Мотивація навчальної і пізнавальної діяльності учнів (4 хв).

IV. Вивчення нового матеріалу (26 хв).

V. Закріплення нових знань і умінь учнів (5 хв).

VI. Підсумок уроку (1 хв).

VIІ. Домашнє завдання (1 хв).

Хід уроку:

I. Організаційний момент

· привітання;

· виявлення відсутніх;

· повідомлення плану.

II. Актуалізація опорних знань і вмінь учнів

Бесіда за запитаннями.

1. Як ринок розв'язує основні питання економіки?

2. Як у економіці вирішуються питання що?, як?, для кого? виробляти?

Далі пропонується учням провести тест, для перевірки набутих раніше знань з економіки.

Завдання на картках.

Картка 1.

1. В економіці діє закон спадної продуктивності факторів виробництва. Яким чином у цих умовах підтримується економічне зростання:

а) потрібно дедалі менше виробничих ресурсів;

б) приріст додаткових ресурсів не збільшить, а навпаки зменшить загальний обсяг виробництва;

в) потрібний приріст ресурсів, але ціна додаткової одиниці ресурсів буде збільшуватись;

г) потрібно дедалі більше ресурсів.

2. Проблеми того що?, як? і для кого виробляти? виникають:

а) тільки в тоталітарних системах або суспільствах, де панує централізоване планування;

б) тільки в ринковій економіці;

в) тільки у відсталій економіці;

г) у будь-якому суспільстві.

3. Проблема що виробляти? не стоїть, якщо...

а) пропозиція ресурсів настільки обмежена, що вони можуть бути використані тільки для виробництва предметів споживання;

б) кожний виробничий ресурс специфічний і може бути використаний для виробництва тільки одного конкретного товару;

в) економіка не досягла рівня, коли починає діяти закон спадної продуктивності факторів виробництва;

г) пропозиція ресурсів достатня, щоб виробляти предмети розкоші.

Картка 2.

1. Проблема що виробляти?:

а) може стояти тільки перед приватним підприємцем, але не перед суспільством;

б) виникає тільки в умовах гострого дефіциту;

в) може розглядатись як проблема вибору точки на КВМ;

г) вивчається на основі дії закону спадної продуктивності факторів виробництва.

2. Проблеми як виробляти? не виникає:

а) якщо економіка не відчуває дії закону спадної продуктивності факторів виробництва;

б) якщо кількість виробничих ресурсів строго фіксована і «прив'язана» до конкретних товарів;

в) за умов обмеженості виробничих ресурсів щодо наявної робочої сили;

г) у технічно розвинутому суспільстві, де ця проблема стає чисто технічною.

3. Якщо економічні проблеми вирішуються частково ринком, частково державою, то економіка:

а) командна;

б) ринкова;

в) традиційна;

г) змішана.

III. Мотивація навчальної й пізнавальної діяльності учнів

Учитель. Що нам відомо про конкуренцію? Побудуймо гроно конкуренції. (Стратегія «гронування» спонукає учнів вільно й відкрито думати на певну тему. Вона допомагає встановити зв'язки між окремими поняттями, своїм життєвим досвідом і вже набутими знаннями. Цю роботу доцільно виконувати індивідуально. Починати гронування слід з написання центрального слова (поняття) посередині аркуша паперу (дошки). Навколо цього слова записувати слова й фрази, які спадають на думку з обраної теми. Коли запас ідей вичерпано, потрібно встановити зв'язки між поняттями. Таким чином утворюється гроно).

Один учень біля дошки будує гроно, решта в зошитах (див. додаток 2).

Отже, основним поняттям «конкуренція» ви володієте. Сьогодні на уроці поглибимо й систематизуємо ваші знання щодо механізмів конкуренції, з'ясуємо, якою вона може бути. Важливо, щоб ви у подальшому житті могли орієнтуватись у процесах, які відбуваються в економіці країн, аби зробити правильний вибір.

IV. Вивчення нового матеріалу

Розповідь учителя.

Слово «конкуренція» у перекладі з латинської мови означало зіткнення, змагання. Конкуренція відбувається не лише у середовищі виробників, споживачів і між ними, а й між соціальними групами. Наприклад, ви у своєму класі також змагаєтесь за увагу.

Запитання.

Як саме? Як ви гадаєте, погано чи добре, що, реалізуючи власні інтереси, люди стають конкурентами?

Розповідь учителя.

Ринок не зміг би функціонувати, якби серед його механізмів не було конкуренції.

Конкуренція -- економічне суперництво між виробниками товарів та послуг за вигідніші умови діяльності, збуту товарів і послуг та одержання завдяки цьому максимального прибутку. Вона спонукає до пошуку вигідного вирішення господарських завдань, зокрема виробництва кращої продукції чи послуг і якнайшвидшої їх реалізації.

Конкуренція інколи набуває таких форм і методів, що її називають «конкурентною боротьбою».

Якщо говорити про фазу виробництва, то рівень конкурентної боротьби багато в чому залежить від життєвого циклу товару, що охоплює процес вироблення продукції до зняття її з виробництва.

Він ділиться на чотири фази (цикли) (див. додаток 3).

0 -- розробка. Конкуренція тут не має чіткого прояву, бо зберігається комерційна таємниця.

1 -- впровадження продукції. Виробник намагається випустити якіснішу продукцію, ніж конкурент. Для цієї фази характерні незначні обсяги продажу.

2 -- зростання, коли зростає попит і збільшується обсяг виробництва. Виробник намагається обігнати конкурентів за обсягами продукції та її продажу.

3 -- зрілості, коли обсяг виробництва продукції досягає максимуму.

4 -- старіння -- завершальна. На цій фазі попит на продукцію зменшується до мінімуму, обсяг виробництва зменшується, рівень конкурентної боротьби затихає.

Розрізняють три типи конкуренції: внутрішньогалузеву, міжгалузеву, міжнародну.

Запитання.

Використовуючи знання, поясніть, як виникає кожен з типів конкуренції.

Розповідь учителя.

Конкуренцію можна класифікувати й за методами її ведення. Методів конкуренції багато. Основні з них:

-- скупка патентів;

-- збивання ціни;

-- захоплення ринків робочої сили;

-- максимальне обмеження конкурентів сировиною, ринків збуту, кредитів;

-- випуск на ринок нових марок і видів товарів.

Методи конкурентної боротьби розрізняють цінові й нецінові. До цінових належить метод застосування цінової дискримінації (різні ціни в окремих регіонах, демпінгові ціни). Нецінові методи діляться на дві групи: конкуренція за високу якість товару й конкуренція за умови продажу. На жаль, існує й нечесна конкуренція. Це поширення неправдивих або неточних даних про конкурента; доведення до споживача спотвореної інформації про характер, спосіб і місце виготовлення товару та його якість; незаконне використання товарного знака конкурента, його фірмової назви, маркування; реклама товару, який не відповідає вимогам; використання некоректних порівнянь, які дискредитують товар конкурента та ін.

Отже, конкуренція має багато як позитивних, так і негативних рис. Виникає запитання: існування конкуренції позитивне чи негативне явище? Над цим запитанням людство замислювалось не одне століття. Знаходяться аргументи як за, так і проти конкуренції.

Серед причин, що зумовлюють існування монополії, найвагомішими є такі: володіння основними видами сировини; патентні права; авторські права й товарні знаки.

Для регулювання проблем, пов'язаних з існуванням монополіста нечесною конкуренцією, запроваджується спеціальне законодавство. У лютому 1992 р. в Україні також було ухвалено Закон «Про обмеження монополії та недопущення недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності», а в 1993 р. створено з цією метою Антимонопольний комітет України. У 1996 р. прийнятий Закон України «Про захист від недобросовісної конкуренції».

У. Закріплення нових знань і умінь учнів

Завдання.

Дидактична гра “Твір з економіки”

Мета гри: навчитись використовувати та вільно володіти в реальному житті поняттями що стосуються конкуренції, розуміти суть конкурентних процесів та явищ.

Правила гри. Клас ділиться на три команди. Кожній команді надається певний набір термінів, з яких вони протягом 5 хвилин мають написати твір з теми «Конкуренція»у будь-якій формі (вірш, проза) з використанням усіх перелічених слів. Твір має описувати вигадану чи реальну ситуацію, яка склалась в житті.

Після того, як час для написання закінчився кожна команда визначає свого представника, який і зачитує написаний твір.

Виграє та команда, яка при написанні твору задіяла всі надані їй терміни; крім того твір повинен бути не позбавлений логічного та економічного змісту.

Список термінів для команд:

I команда. Терміни: незалежна фірма, однорідний товар, перешкоди, ринок цінних паперів .

II команда. Терміни: диференційований продукт, контроль, роздрібна торгівля, монополістична конкуренція.

III команда. Терміни: чиста монополія, унікальний продукт, реклама, повний контроль, блокування.

Вкінці перевірте правильність своїх творів за допомогою таблиці ( див. додаток 4).

VI. Підсумок уроку

Заключне слово вчителя. Внутрішнім механізмом руху ринкової економіки й розв'язанні фундаментальних економічних проблем є конкуренція. Серед позитивних наслідків її динамічні пристосування до нових ситуацій зростання ефективності, зменшення витрат. Розрізняють досконалу й недосконалу конкуренцію. Причиною недосконалої конкуренції стає монополія покупців або продавців. Монополія істотно змінює поведінку виробника на ринку, даючи йому можливість забезпечувати зростання власних прибутків за рахунок зменшення обсягів реалізації та зростання цін. Розуміючи негативні наслідки монополії, держави створюють антимонопольні законодавства.

VII. Домашнє завдання

Оформити гроно конкуренції; підготувати розповідь про діяльність однієї з фірм у вашому місті. Як вона діє на ринку конкуренції?

Під час розробки уроку я використала такі методи навчання, як робота в малих групах, мозковий штурм, аналіз проблеми, дискусія. Я пропоную саме ці методи, так як вважаю, що саме активні методи сприяють кращому розвитку мислення та пам'яті учня, змушують його активно включатися до роботи на уроці, брати участь в обговоренні, висловлювати думки, сперечатися з однокласниками та відстоювати правильність своєї думки. Такі методи зумовлюють проблемне навчання, яке завжди відбувається під знаком запитання, завжди породжує потребу в новому знанні, у пошуку відповідей на питання. Також я використовую такий метод як проблемна лекція: під час надання учителем нового матеріалу, він ставить запитання учням, які намагаються знайти відповіді на базі знань, що були отримані.

Як наслідок використання обраних мною методів є: мобілізація активності учнів, близькість ступеня активності учнів та викладача, самостійне творче прийняття рішень учнями.

ІV. Засоби активізації навчально-пізнавальної діяльності при викладанні теми «Конкуренція - рушійна сила економіки»

Активізація навчання як педагогічна проблема має базуватися на використанні дидактичних та психологічних закономірностей і принципів навчання. Якщо розглядати метод навчання як спосіб передачі знань викладачем учневі, то активізація навчання є каталізатором процесів викладання й учіння.

Особливостями методів активного навчання (тобто методів проблемного типу) на відміну від традиційних форм інформативного типу навчання вважаються: мобілізація активності учнів, близькість ступеня активності учнів та викладача, самостійне творче прийняття рішень учнями.

Найважливішим принципом навчання є принцип сполучення різних методів та прийомів навчання. І майстерність викладача полягає в тому, щоб вибрати оптимальне сполучення методів та засобів навчання, методичних прийомів, які забезпечують активізацію навчання. Тому для активізації навчання я пропоную такі методи активізації пізнавальної діяльності:

Ш Малі групи, тобто навчання відбувається так, що сукупність осіб взаємодіють одна з одною так, що кожна впливає на інші і відчуває їх вплив на собі. Я використала дидактичну гру під назвою «Твір з економіки», оскільки вважаю, вона дозволяє кожному включитися в роботу, а також розвиває в учнів творче мислення та розвиває пам'ять.

Ш Дискусія. Під час проведення практичного заняття вчитель ставить проблемні питання, на які учні самостійно шукають відповіді, оголошують їх, дискутують та обговорюють. Це сприяє активності учнів під час обговорення проблеми, аналіз та прийняття найкращого варіанту рішення. Під час уроку на тему: «Конкуренція - рушійна сила економіки» запропонувала такі дискусійні питання: «Як ви гадаєте, погано чи добре, що, реалізуючи власні інтереси, люди стають конкурентами?».

Ш Мозковий штурм. Мозковий штурм проводиться для активізації творчого колективного вирішення конкретної проблеми, пошуку альтернативних варіантів, для розв'язання невідкладних завдань за обмежений час. Для активізації навчально-пізнавальної діяльності я використала метод мозкового штурму. Після розповіді учитель ставить учням питання, а учні у свою чергу повинні швидко зорієнтуватися і відповісти на запитання, а вчитель оцінити їх знання.

Мені б хотілося більше застосовувати активних методів навчання, проте через обмаль часу це зробити важко, адже потрібно викласти новий матеріал: доступно і зрозуміло, запитати домашнє завдання і закріпити набуті знання. На це потрібно багато часу. І на уроці не можливо встигнути зробити все.

Висновки

Під час написання курсової роботи я поринула у світ педагогіки, психології і економіки. А ближче познайомилася проблемами викладання економіки, з психологічними особливостями учнів.

Мені довелося працювати над розробкою комбінованого уроку. Працюючи, я зрозуміла, що робота учителя є надзвичайно складною, оскільки необхідно не просто провести урок, а зробити його цікавим та доступним для учнів.

Під час роботи над курсовою, я досягла певних цілей, які я поставила перед собою:

· я краще зрозуміла і навчилася готуватися до заняття; навчилася планувати саме заняття з економіки;

· я намагалася зрозуміло і доступно викласти матеріал, щоб учні розуміли і змогли його використовувати в подальшому навчанні;

· я навчитися влучно формувати мету, завдання уроку, а також робити висновки;

· також під час підготовки я здобула більших знань з економіки та психології;

· я навчилася планувати матеріал викладання, розробляти план занять.

Також я зрозуміла для себе, що вчителю необхідно:

· глибоко вивчити матеріал, у тому числі додатковий, наприклад: різні нормативні акти, зразки документів;

· ретельно планувати і розробляти зміст і хід заняття: визначити ролі учасників, підготувати запитання і можливі відповіді, виробити критерії оцінювання ефективності заняття тощо;

· мотивувати учнів до вивчення конкретної теми шляхом добору найбільш цікавих випадків, проблем, шляхом оголошення очікуваних результатів (цілей) заняття і критеріїв оцінювання роботи, шляхом акцентування уваги на цілях заняття і критеріях оцінювання;

· передбачити різні прийоми для активізації уваги учнів, залучення їх до роботи; грамотно розподіляти ролі в групах.

Я зрозуміла, що майстерність бути педагогом - справа нелегка, якої потрібно навчатися довгий час.

Список використаної літератури

1. Активні методи групової роботи./ Психолог - 2004 р. грудень №48 - с. 5.

2. Психолог - 2007, №11.

3. Психологія сучасного уроку: спецвипуск. / Психолог №6 (198), 2009 лютий.

4. Соціальна робота в Україні: теорія та практика: посібник для підвищення кваліфікації психологів соціальних служб для молоді. - 5-а-ч. / За ред.. А.Я. Ходорчу Балабанов В. С., Кириллов В. Н., Юлдашев Р. Т. к - К: ДУССМ, 2003.

5. Усі уроки економіки 10 клас. / Н.С. Макарова - Харків: Основа - 2006.

6. Методика викладання економіки: Навч. посібник / Аксьонова О. В.-- К.: КНЕУ, 1998.

7. Конспект лекцій.

8. Активізація навчання в економічній освіті: Навч. посібник./ Ковальчук Г. О. -- К.: КНЕУ, 2009. 

9. Методика преподавания экономических дисциплин. / Балабанов В. С., Кириллов В. Н., Юлдашев Р. Т. -- М.: Анкил, 2010.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.