Туристсько-спортивна підготовка майбутніх організаторів туризму у вищих навчальних закладах

Формування професійної туристсько-спортивної підготовки організаторів туристської роботи у вищих навчальних закладах України. Спортивні тренування організаторів туристської роботи. Зміст моделі підготовки студентів спеціальності "Фізичне виховання".

Рубрика Педагогика
Вид дипломная работа
Язык украинский
Дата добавления 20.03.2012
Размер файла 116,5 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

На кінець навчального року

Базовий

(есперементальний)

Один рік

1. Участь у категорійних походах та вихідного дня.

2. Участь у змаганнях з техніки спортивного туризму (ТСТ)

1. Участь у туристських походах “І - III" кат. складності

2. Участь у міських змаганнях та суддівстві з ТСТ.

216

ІІІ-I розряд зі спортивних походів та ІІІ, по КМС з техніки спортивного туризму

Організатор спортивного туризму;

Інструктор дитячо-юнацького туризму;

Інструктор туризму

2

1. Участь у походах “І” К. С.

2. Участь у змаганнях та суддівстві з ТСТ на рівні міста (виконання ІІІ спортивного розряду.

1. Участь у походах “ІІ" К. С.

2. Керівництво походами “І” К. С.

3. Участь у змаганнях та суддівстві з ТСТ на рівні міських та обласних змагань.

216

ІІ розряд з техніки спортивного туризму.

Інструктор дитячо-юнацького туризму

Автореферат

Сучасні тенденції розвитку неперервності освіти, інтенсифікація життєдіяльності, нові соціально-економічні умови, зміни на ринку праці спонукають до розробки перспективних моделей підготовки конкурентоспроможних фахівців, здатних забезпечувати прогресивний поступ суспільства [8].

Принципово нова політична, економічна і соціальна спрямованість України на сучасному етапі, її вихід як самостійного суб'єкта на міжнародний туристський ринок, створення рекреаційно-туристських зон для спорту, фізичної культури і відпочинку, організація спортивно-туристських заходів у державі та за її межами потребує якісно нового підходу до підготовки фахівців туристичної галузі і зокрема у сфері спортивного туризму. Підготовка кадрів зі спортивного туризму є складовою сучасної системи професійної освіти, концептуальні положення якої висвітлені у законах України "Про освіту", "Про вищу освіту" "Про туризм", Національній доктрині розвитку освіти, Державній національній програмі "Освіта" ("Україна XXI століття"), а також Державній програмі розвитку туризму на 2002-2010 роки [14].

Актуальність цієї проблеми, необхідність узагальнення, систематизації та осмислення вітчизняного досвіду і використання його у професійній підготовці фахівців з туризму, потреба обґрунтування підготовки фахівців зі спортивно-оздоровчого туризму, необхідність переосмислення традиційних уявлень про навчальний процес у вищих навчальних закладах фізкультурного профілю, надання йому особистісного спрямування, а також потреба прогнозування розвитку туристсько-спортивної освіти в Україні зумовили вибір теми дослідження.

Об'єкт дослідження - процес професійної туристсько-спортивної підготовки майбутніх фахівців з туризму.

Предмет дослідження - методика формування професійної туристсько-спортивної компетентності майбутніх фахівців з туризму у навчально-педагогічному процесі вищого навчального закладу фізкультурного профілю.

Мета полягає в розробці та апробації методики формування початкової професійної туристсько-спортивної компетентності майбутніх фахівців з туризму.

Завдання:

1. На основі аналізу науково - методичної літератури обґрунтувати теоретичні засади формування професійної туристсько-спортивної компетентності майбутніх фахівців з туризму.

2. Розробити і експериментально перевірити методику початкової туристсько-спортивної підготовки майбутніх фахівців з туризму.

Основними проблемами ВНЗ України при професійній туристсько-спортивній підготовці майбутніх фахівців з туризму на думку Ганопольського В.І., Федоришина, Зігунова В.М., визначають такі: обмеженість або відсутність навчально-методичної літератури з туристсько-спортивної підготовки; недостатність матеріальної бази, зокрема для ознайомлення студентів з усіма видами туризму (водним, лижним, велосипедним, пішохідним, спелеотуризмом, вітрильним, автомобільним та ін.); недостатня кількість аудиторних і практичних годин у навчальних планах, що не дозволяє всебічно розглянути важливі питання туристсько-спортивної підготовки майбутніх фахівців сфери туризму [29].

Тому на сучасному етапі є доцільним розробка та прийняття державної системи з підготовки організаторів туристсько-спортивної роботи і введення спеціалізації на спеціальності “Туризм" за напрямком “спортивно-оздоровчий туризм” у ВНЗ України.

Туристська освіта в Україні є порівняно новим напрямом в освітянській сфері. Незважаючи на те, що в країні вже склався досвід підготовки фахівців для сфери туризму, вона потребує концептуальної розробки теоретичних засад і практичної апробації. Існуюча до цього часу система підготовки була насамперед пов'язана з підвищенням кваліфікації туристських кадрів. Проте такі заходи без фундаментальної освіти не розв'язують кадрової проблеми. Виходячи з цього, з'являються протиріччя між потребами туристичної галузі у висококваліфікованих фахівцях і іншими реаліями їхньої підготовки в Україні. Розв'язання цих протиріч активізує проблему аналізу сучасних проблем професійної підготовки майбутніх фахівців із спортивно-оздоровчого туризму в вищих навчальних закладах України [53,85].

Відгук

На дипломну роботу О.С. Антоненко за темою ”Туристсько підготовка у групах ПСМ зі спортивного туризму”.

В останні три роки на туристському ринку України швидкими темпами такий сегмент ринку, як туризм з активними засобами пересування, що потребує негайної професійної туристсько-спортивної підготовки фахівців з туризму розвивається. У магістерській роботі автором здійснюється апробація дворічної методики початкового рівня туристсько-спортивної підготовки майбутніх фахівців з туризму у Інституті фізичної культури СумДПУ ім.А.С. Макаренка. Результати експерименту показали високу ефективність методики початкової туристсько-спортивної підготовки майбутніх фахівців з туризму і переконливо на практиці довели, що початкова туристсько-спортивна підготовка студентів-бакалаврів з туризму є першим рівнем професійної багаторічної технології туристсько-спортивної підготовки фахівців з туризму.

Викликає повагу особисті вчинки О.С. Антоненко в практичній реалізації дворічного педагогічного експерименту і в одержанні наукових результатів, також виявляв наукові здібності, самостійність та інші позитивні якості підчас виконання роботи.

Результати дослідження та сформовані на їх основі висновки можуть використовуватися вищими навчальними закладами України при туристсько-спортивній підготовці майбутніх фахівців з туризму а також Федерацією спортивного туризму України в основній громадській системі підготовки кадрів зі спортивного туризму.

Основні вимоги до написання магістерських робіт виконані.

Науковий керівник:

ст. викладач кафедри ТМФК______________________ В.М. Зігунов

Рецензія

На дипломну роботу Антонечко Ольги Сергіївни на тему ”Туристська а підготовка у групах ПСМ зі спортивного туризму”

Актуальність дослідження зумовлена великим коштом туристського ринку України фахівців зі спортивного, самодіяльно-оздоровчого, пригодницького, екстримального туризму. Важливим аргументом вибору теми дослідження є те, що на сучасному етапу розвитку професійної освіти відсутня система туристсько-спортивної підготовки майбутніх фахівців з туризму у ВНЗ України.

Автором витримана і подана за встановленими вимогами основна структура наукової роботи, яка містить актуальність, мету, об'єкт, предмет, завдання, методи дослідження, наукову новизну, дані про структуру і обсяг, який становить _____ сторінок.

Робота складається з вступу трьох розділів, загальних висновків, практичних рекомендацій, додатків, списку використаної літератури.

У першому розділі розкрито теоретичні засади професійної туристсько-спортивної підготовки майбутніх фахівців з туризму в цілому, також особливості сучасного стану розвитку туристсько-споортивної підготовки у ВНЗ України.

В другому розділі розкрита основа туристсько-спортивної підготовки - фізична підготовка, де охарактеризовано особливості організації спортивного тренування та розвиток основних фізичних якостей в ході початкової туристсько-спортивної підготовки майбутніх фахівців з туризму

В третьому розділі розкрито дослідно-експерементальну систему початкової професійної туристсько-спортивної підготовки майбутніх фахівців з туризму у ВНЗ. Здійснюється аналіз результатів з педагогічно-експерементального дослідження. Згідно з результатами дослідження встановлено, що початкова туристсько-спортивна підготовка майбутніх фахівців з туризму є ефективною методикою професійної підготовкифазівців зі спортивного, самодіяльного, оздоровчого, пригодницького, екстремального туризму.

У висновках відображені основні результати роботи, адекватні визначеній меті та завданнями. Автором дотримані основні вимоги до науково-дослідницьких праць.

Проте робота містить певні помилки: зустрічаються систематичні помилки, відсутній зарубіжний аналіз теми дослідження, але зауваження не впливають на якість і загальне позитивне враження про виконану роботу.

Робота рекомендована до захисту на державних іспитах.

Рецинзент: М.О. Лянний, доцент кафедри та методики фізичної культури СумДПУ ім.А.С. Макаренка, кандидат педагогічних наук.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.