Туристсько-спортивна підготовка майбутніх організаторів туризму у вищих навчальних закладах

Формування професійної туристсько-спортивної підготовки організаторів туристської роботи у вищих навчальних закладах України. Спортивні тренування організаторів туристської роботи. Зміст моделі підготовки студентів спеціальності "Фізичне виховання".

Рубрика Педагогика
Вид дипломная работа
Язык украинский
Дата добавления 20.03.2012
Размер файла 116,5 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

ДИПЛОМНА РОБОТА

ТУРИСТСЬКО-СПОРТИВНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ОРГАНІЗАТОРІВ ТУРИЗМУ У ВНЗ

Список умовних скорочень

ІФК - інститут фізичної культури

ВНЗ - вищий навчальний заклад

МСК - максимальне споживання кисню

ЧСС - частота серцевих скорочень

ФСТУ - федерація спортивного туризму України

СТ - спортивний туризм

ТСТ - техніка спортивного туризму

ЗФП - загальна фізична підготовка

ІП - інтегральна підготовка

СП - спеціальна підготовка

СТП - спеціальна туристська підготовка

СФП - спеціальна фізична підготовка

ТВТ - техніка водного туризму

ТПТ - техніка пішохідного туризму

С - степенний

КМС - кандидат в майстри спорту

МС - майстер спорту

ОТР - организатор туристської роботи

ФВ - фізичне виховання

Зміст

 • Список умовних скорочень
 • Вступ
 • Розділ 1. Теоретичні основи туристсько-спортивної підготовки майбутніх організаторів туристичної роботи у вищих навчальних закладах
 • 1.1 Сутність туристсько-спортивної підготовки
 • 1.2 Основи формування професійної туристсько-спортивної підготовки майбутніх організаторів туристської роботи
 • 1.3 Особливості професійної туристсько-спортивної підготовки організаторів туристської роботи у вищих навчальних закладах України
 • 1.4 Основні завдання, принципи, методи спортивних тренувань організаторів туристської роботи
 • Висновки по першому розділу
 • Розділ 2. Методи та організація достідження
 • 2.1 Методи досліджень
 • 2.1.1 Вивчення й аналіз науково-методичної літератури
 • 2.1.2 Вивчення досвіду практичної роботи шляхом опитування та анкетування спортсменів, які займаються спортивним туризмом
 • 2.1.3 Педагогічні спостереження
 • 2.1.4 Педагогічний експеримент
 • 2.2 Організація дослідження
 • Висновки до другого розділу
 • Розділ 3. Обговорення експеременту та аналіз результатів дослідження
 • 3.1 Побудова методики професійної туристсько-спортивної підготовки майбутніх організаторів туристської роботи в інституті фізичної культури
 • 3.2 Зміст моделі туристсько-спортивної підготовки студентів спеціальності "Фізичне виховання" спеціалізації "ОРТ"
 • 3.3 Результати дослідження
 • Висновки
 • Список використаної літератури
 • Додатки
 • Автореферат
 • Відгук
 • Рецензія

Вступ

Принципово нова політична, економічна і соціальна спрямованість України на сучасному етапі, її вихід як самостійного суб'єкта на міжнародний туристський ринок, створення рекреаційно-туристських зон для спорту, фізичної культури і відпочинку, організація спортивно-туристських заходів у державі та за її межами потребує якісно нового підходу до підготовки фахівців туристичної галузі і зокрема у сфері спортивного туризму. Підготовка кадрів зі спортивного туризму є складовою сучасної системи професійної освіти, концептуальні положення якої висвітлені у законах України "Про освіту", "Про вищу освіту" "Про туризм", Національній доктрині розвитку освіти, Державній національній програмі "Освіта" ("Україна XXI століття"), а також Державній програмі розвитку туризму на 2002-2010 роки [14].

Особливості професійної підготовки майбутніх фахівців для сфери туризму схарактеризовано в працях російських вчених: І.В. Зоріна, В.О. Квартального; українських: В.К. Федорченка, А.П. Коноха.

Аналіз систем професійної підготовки фахівців зі спортивного туризму у вищих педагогічних навчальних закладах України показав, що цілеспрямованої багаторічної системи підготовки фахівців не існує [16]. Федерація спортивного туризму України розробила та прийняла комплексну систему підготовки кадрів зі спортивного туризму [74], але на сучасному етапі вона не працює.

Різноманітні види споживачів кадрів, різні системи підготовки кадрів та рекреаційна інфраструктура спортивно-оздоровчого туризму, яка перебуває у постійному розвитку потребує створення обов`язкового державного стандарту по підготовці фахівців з рекреації та спортивно-оздоровчого туризму. При цьому специфіка спортивно-оздоровчого туризму полягає у тому, що однією із основних цілей навчання є забезпечення безпеки туристського заходу. Останнє диктує наявність єдиного стандартизованого підходу до вивчення спеціальних дисциплін спортивно-оздоровчого туризму в усіх навчальних закладах та школах [57].

Функціонування та подальший розвиток самодіяльного туристичного руху неможливе без забезпечення достатньою кількістю підготовлених кадрів, здатних здійснювати організаційні функції на різних рівнях управління та самоуправління [36].

Вирішальне значення у цій відповідальній роботі має добре продумана і чітко спланована система поетапного навчання, виховання і тренування, яка розрахована на багаторічну туристську підготовку [38].

Велике значення у вирішенні питань спортивно-оздоровчого туризму та формуванні у населення стійкої зацікавленості до спортивно-оздоровчого туризму має якість туристської підготовки спеціалістів. На сучасному етапі специфіка підготовки кадрів зі спортивно-оздоровчого туризму полягає у тому, що має місце перехрестя завдань, цілей та потреб інфраструктури комерційного туризму (підготовка гідів-провідників, у тому числі для екстремальних і пригодницьких турів), системі рятувальних робіт (підготовка рятувальників), системі освіти (підготовка викладачів спортивного туризму у вузах), управлінської туристської інфраструктури (підготовка директорів туристських клубів, працівників туристських регіональних державних служб, директорів туристських притулків), туристських працівників національних та природних парків муніципальної влади (підготовка туристських організаторів) [57].

Результати здійсненого аналізу свідчать про відсутність в Україні фундаментальних теоретико-методологічних досліджень з проблем туристської підготовки спортсменів туристів.

На сучасному етапі розвитку спортивного туризму в Україні туристсько-спортивна потребує розробки моделі багаторічної туристсько-спортивної підготовки у ВНЗ.

Необхідність узагальнення, систематизації та осмислення вітчизняного досвіду і використання його у професійній підготовці фахівців з активного туризму, потреба обґрунтування туристсько-спортивної підготовки фахівців з фізичної культури, необхідність переосмислення традиційних уявлень про навчальний процес у вищих навчальних закладах фізкультурного профілю, обумовили вібір теми.

Мета роботи. Розробити та апробувати моделі туристсько-спортивної підготовки майбутніх вчителів фізичної культури - організаторів туристської роботи.

Завдання:

1. На основі аналізу науково - методичної літератури обґрунтувати теоретичні засади формування професійної туристсько-спортивної підготовки майбутніх організаторів туристської роботи.

2. Розробити і експериментально перевірити модель туристсько-спортивної підготовки студентів п'ятого курсу - майбутніх вчителів фізичної культури, як організаторів туристської роботи.

Об'єкт дослідження - процес туристсько-спортивної підготовки майбутніх організаторів туристської роботи.

Предмет дослідження - методика формування професійної туристсько-спортивної компетентності майбутніх фахівців з туризму у навчально-педагогічному процесі вищого навчального закладу фізкультурного профілю.

Методи дослідження:

1. Вивчення й аналіз науково-методичної літератури.

2. Вивчення досвіду практичної роботи шляхом опитування спортсменів, які займаються спортивним туризмом.

3. Педагогічні спостереження.

Розділ 1. Теоретичні основи туристсько-спортивної підготовки майбутніх організаторів туристичної роботи у вищих навчальних закладах

1.1 Сутність туристсько-спортивної підготовки

Підготовка фахівців для туризму в різних країнах ведеться по-різному і відображає вплив конкретних історичних, політичних, соціально-економічних і інших чинників. Як показують дослідження українських фахівців, принципова кадрова схема в туризмі включає дві системи підготовки:

спеціалізована професійна підготовка для підприємств, що безпосередньо беруть участь у виробництві туристського продукту;

підготовка фахівців масових професій для суміжних галузей національної економіки [40].

Підготовка фахівців для сфери туризму є важливою складовою вітчизняної системи освіти. Концептуальні ідеї щодо змісту та організації професійної підготовки майбутніх фахівців для сфери туризму базуються на положеннях Конституції України, Законів України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", "Про професійно-технічну освіту", "Про вищу освіту", "Про внесення змін до Закону України "Про туризм", а також Національної доктрини розвитку освіти та Державної програми розвитку туризму на 2002-2010 роки, в яких визначено пріоритетну роль освіти в державній політиці, обґрунтовано стратегію та основні напрями розвитку освіти в нашій державі. Принципово нова політична, економічна й соціальна ситуація, що склалася в Україні, її вихід як самостійного суб'єкта на міжнародну туристичну карту, визнання національних культурних пам'яток, організація рекреаційно-туристичних зон - усе це потребує наукового обґрунтування теоретичних та методичних засад ступеневої підготовки фахівців для сфери туризму. Розв'язання цих важливих завдань гальмується низкою суперечностей, зокрема між:

вимогами ринку праці до професійної підготовки фахівців сфери туризму та рівнем їхньої кваліфікації, що не відповідає сучасним світовим тенденціям і зрослим потребам в умовах інформаційно-технологічного розвитку, та умов розвитку ринку спортивно-оздоровчого туризму;

необхідністю підвищення рівня фундаментальності туристської освіти та недосконалістю професійно-кваліфікаційної структури кадрів;

процесами гуманізації, гуманітаризації освітньо-виховної діяльності та їх формальним врахуванням у професійній підготовці майбутніх фахівців для сфери туризму;

потребами культурологічної підготовки фахівців для сфери туризму з урахуванням етно-національних, соціально-культурних та інших особливостей різних регіонів й недооцінкою цього напряму через відомі ідеологічні причини;

необхідністю врахування особливостей становлення і розвитку вітчизняної системи туристської освіти, прогресивних ідей зарубіжного досвіду професійної підготовки фахівців для сфери туризму та їх недослідженістю у вітчизняній педагогічній науці, нерідко ігноруванням у педагогічній практиці;

зрослими потребами щодо теоретичного обґрунтування і науково-методичного забезпечення розвитку і функціонування туристської освіти і відсутністю в Україні спеціалізованих науково-дослідних інституцій [8].

Розв'язання означених суперечностей потребує визначення мети, обґрунтування змісту, функцій і завдань підготовки фахівців для сфери туризму відповідно до міжнародних стандартів, сучасних і перспективних завдань забезпечення конкурентоспроможності українських фахівців на світовому ринку туристських послуг.

Необхідність розв'язання завдань, спрямованих на створення вітчизняної системи туристської освіти, потребує обґрунтування. Сучасна вища школа України потребує переходу на нову концепцію підготовки спеціалістів, яка забезпечить підвищення рівня професіоналізму, компетентності, інтелектуальної культури фахівця. Важливо, щоб отримуючи освіту, студенти формувались як особистості, набували знань, вмінь, ефективно реалізувати особистий потенціал.

Туристська підготовка майбутніх фахівців зі спортивно-оздоровчого туризму досліджувалась українськими вченими: В.М. Арзюновим, А.П. Конох, О.Ц. Демінським, В.К. Федорченком, білоруським - В.І. Ганопольським, російськими - І.В. Зоріним, В.О. Квартальним та ін.

Аналіз літературних джерел свідчить про недостатнє вивчення проблеми професійної підготовки майбутніх організаторі туристської роботи у вищих навчальних закладах [57]. Основними проблемами при підготовці туристичних кадрів автори вбачають: обмеженість або відсутність навчальної літератури з туристсько-спортивної підготовки; недостатність матеріальної бази, зокрема для ознайомлення студентів з усіма видами активного туризму (водним, пішохідним, гірським, авто та мото туризмом, вітрильним, лижним, велосипедним); дуже мала кількість аудиторних та практичних годин, що не дозволяє всебічно розглянути важливі питання туристсько-спортивної підготовки (О.Я. Булашев, О. Жданова, Т. Блистів, Л. Голуб, В.М. Зігунов).

1.2 Основи формування професійної туристсько-спортивної підготовки майбутніх організаторів туристської роботи

Швидкі темпи розвитку світової економіки і вимоги підвищення ефективності навчально-методичної бази туристської освіти висувають також проблему забезпечення випереджаючих темпів і поглиблення змісту кваліфікаційної структури кадрового потенціалу. Це вимагає від системи підготовки і підвищення кваліфікації кадрів реалізації таких функцій [35].

Основи туристсько-спортивної підготовки, сутність її успішності в реалізації рекреаційних, та спортивних туристських заходів, базується на всебічній підготовленості їх учасників і керівників. Вони повинні володіти певною фізичною, морально-вольовою, теоретичною і техніко-тактичною підготовленістю, що дозволяє перенести труднощі подорожі, які характерні для даного туристсько-спортивного заходу, подолати без аварій класифіковані ділянки туристського маршруту та технічні етапи змагань, грамотно організувати і провести необхідний туристський похід, та здійснювати керівництво різноманітними туристсько-спортивними заходами. Така професійна туристсько-спортивна підготовка обов'язкова для вчителів фізичної культури, які організовують туристські подорожі з активними формами пересування та інструкторів туристичного супроводу, що проводять рекреаційно-туристські, туристсько-спортивні заходи. За своєю суттю - це процес професійної туристсько-спортивної підготовки, підвищення рівня вчителів фізичного виховання, як інструкторів активних подорожей до організації і проведення різних форм рекреаційних, спортивних туристських заходів, починаючи від оздоровчих походів, змагань, закінчуючи спортивними походами високої категорії та змаганнями з видів спортивного туризму на міжнароднрму та державному рівні.

У спортивно-оздоровчому туризмі професійна підготовленість фахівців з активного туризму дозволяє зокрема правильно оцінити і спланувати посильні для учасників туристсько-спортивних заходів, оздоровчі та фізичні навантаження, знайти найефективніші механізми організації активного відпочинку та оздоровлення учасників туристсько-спортивних заходів і забезпечити їм безпеку.

Туристсько-спортивна підготовленість майбутніх фахівців з туризму дозволяє їм зокрема: ефективно долати характерні природні перешкоди, правильно організувати життєзабезпечення подорожуючих груп туристів в районі подорожі, успішно орієнтуватися на маршруті, переносити граничні для походу даної складності фізичні і психічні навантаження, розробляти та реалізовувати для певної категорії активно-подорожуючих туристів, похідні туристичні маршрути [24].

Поняття туристсько-спортивна підготовка лише частково співпадає з поняттям "тренування туриста". Термін тренування означає систематичні вправи для придбання або вдосконалення спеціальних умінь і навичок. Поняття туристсько-спортивна підготовка, окрім власне тренування (розвитку) спеціальних рухових якостей, загальної і спеціальної витривалості, оволодіння технікою і тактикою подолання маршруту, включає і навчання методиці планування тренувального процесу, управлінню туристськими заходами, умінням і навичкам життєзабезпечення в екстремальних умовах середовища. Таким чином, поняття "туристсько-спортивна підготовка" охоплює всі теоретичні і практичні аспекти діяльності зі спортивно-оздоровчого туризму і передбачає різностороннє спортивно-педагогічне вдосконалення майбутніх фахівців сфери активного туризму.

Туристсько-спортивна підготовка майбутніх організаторів активного туризму, по відношенню до інструкторських кадрів туризму, повинна розглядатися як спрямований навчальний процес з різним спортивно-педагогічним вдосконаленням.

З погляду на підготовку громадських інструкторів туризму рекреаційних туристських заходів вона може бути як багаторічною (якщо інструктор присвячує свій вільний час туризму і захоплюється туристською діяльністю), так і короткочасною, що спирається на підготовку кадрів до даного окремого туристсько-спортивного заходу. У разі проведення розважальних туристських заходів (наприклад, корпоративного туристського зльоту, тренінгу по командній підготовці і т.д.) спеціальної підготовки самих учасників може взагалі не проводитися або вона проводиться в об'ємі, що потребується для забезпечиння безпеки, безпосередньо перед здійсненням самого заходу [43].

Професійна підготовка інструкторів туристського супроводу, менеджерів з організації подорожей із використанням активних форм пересування, здійснюється на базі науково-обгрунтованих навчально-тренувальних програм.

Туристсько-спортивна підготовка майбутніх фахівців організаторів туристської роботи направлена на вирішення наступних завдань:

придбання необхідного об'єму знань, умінь і навичок з основ туристсько-спортивної діяльності;

вивчення теорії, методики і організації фізичного виховання, спортивного тренування в туризмі;

забезпечення необхідного рівня фізичної готовності учасників та інструкторів, керівників до проведення туристсько-спортивних заходів;

виховання високих особових поведінкових якостей та навичок формування сприятливого психологічного клімату в туристських групах у інструкторів туристського супроводу та менеджерів з організації туристських подорожей з використанням активних форм пересування;

всебічне оволодіння технікою і тактикою з різноманітних видів спортивного туризму, альпінізму, скелелазіння, спортивного орієнтування;

вдосконалення майстерності в управлінні рекреаційними і спортивними туристськими походами і змаганнями (зокрема в управлінні ризиками).

Туристсько-спортивна підготовка представляє собою достатньо складну, цілеспрямовану систему, що складається з взаємозв'язаних напрямів (видів) підготовки. У спортивному туризмі прийнято виділяти наступні види туристсько-спортивної підготовки: загально-туристську (теоретична підготовка), спеціальну, фізичну і інтегральну (Федотов, Востоков, 2003).

Загально-туристська підготовка - це процес формування знань з дисциплін, необхідних в туристсько-активній діяльності. Сюди відноситься освіта в області екології і охорони навколишнього середовища, географії, історії, культури рідного краю та інших районів проведення походів. Крім того, до теоретичної підготовки відноситися і формування знань про нормативні, управлінські основи туризму, систему підготовки туристсько-спортивних кадрів.

туристська спортивна підготовка студент

Загально-туристська підготовка включає формування компетентності фахівців з активного туризму, організації і методики проведення туристських заходів різного рівня масовості та складності. Вона "озброює" майбутнього організатора з туризму методикою визначення цілей і задач туристського заходу, комплектування туристської групи, розробки маршруту походу і його плану-графіка, підготовки спорядження та раціону харчування туристів. В процесі туристсько-спортивної підготовки майбутній фахівець з туризму вчиться складати необхідну документацію, планувати дистанції туристських змагань та маршрутів походів і вирішувати організаційні задачі певних подорожей з активного туризму.

Загально-туристська підготовка це - теоретична підготовка, направлена на отримання різноманітних знань, необхідних для ефективного здійснення туристсько-спортивної діяльності фахівців з туризму [79].

Спеціальна підготовка це - з одного боку формування у майбутніх фахівців з туризму системи спеціальних знань. До категорії спеціальних знань відносяться знання методики організації і проведення туристських походів, змагань, знання технічних прийомів і засобів подолання природних перешкод маршруту, розрядних вимог у спортивному туризмі. З другого боку спеціальна підготовка направлена на формування комплексу практичних умінь і навичок в різних галузях туристсько-спортивної діяльності. При цьому під категорією "навичка" розумітимемо уміння виконувати певні дії, роботу, доведені до автоматизму в процесі теоретичного навчання та спортивного тренування [92, 99].

Формування туристсько-спортивних знань, умінь і навичок у майбутніх організаторів туристської роботи відбувається із значним акцентом на вид туризму за засобами пересування. Тобто, техніка організації страховки, спосіб подолання і сам характер природних перешкод вельми специфічні відносно пішохідного, лижного, водного, гірського, вело, авто, мото, вітрильного туризму. Така специфіка туристської подорожі (екстрим та пригодницькі тури) визначає особливості спеціальної туристсько-спортивної підготовки майбутніх фахівців з туризму. Чим вищі туристсько-спортивні цілі ставить перед собою студент в обраному ним виді туризму, тим більше різноманітною та вузьконаправленою повинна бути туристсько-спортивна підготовка майбутніх організаторів туристської роботи. Тому на практиці організатору туристської роботи потрібно бути хорошим спортсменом-туристом і підготовленим фахівцем у різних видах туризму. Якщо розглядати рекреаційний, оздоровчий туризм, де маршрут не є технічно складним, організатору туристської роботи не потрібно бути фахівцем "широкого профілю", а володіти достатнім мінімумом спеціальних знань, умінь і навичок для організації таких туристських заходів [100].

Топографічна підготовка передбачає формування знань, умінь і навичок з елементів топографії, що дозволяють читати карту і проводити необхідні вимірювання на місцевості, орієнтуватися на маршруті походу і на дистанціях змагань, володіти відповідними приладами і інструментами. Невід'ємною топографічною підготовкою є спортивне орієнтування.

Технічна підготовка дозволяє ефективно і безпечно долати природні перешкоди, що зустрічаються на маршруті походу і на дистанціях змагань з видів туризму. Вона включає формування компетентності з техніки туристської страховки, орієнтування на місцевості, організації бівуака, пошуково-рятувальних роботах і техніці подолання природних перешкодах.

Тактична підготовка - це формування у майбутніх організаторів туристської роботи компетентності в здійсненні цілеспрямованих дій, що оптимізують рішення різних туристських завдань. Тактична підготовка переслідує мету навчити майбутнього фахівця з туризму раціонально розподіляти сили туристичної групи на маршруті, вибирати оптимальний шлях руху і спосіб подолання перешкод, відновлювати сили після ходового дня. Тактична підготовка майбутніх фахівців з туризму направлена і на вирішення задач подорожуючих туристичних групах в цілому. У передпохідний період організатор активних подорожей звертається до відповідної тактичної схеми маршруту і класифікованих ділянок в районі подорожі, підбирає оптимальне похідне спорядження, засоби зв'язку, визначає рівень фізичної підготовленості майбутніх туристів.

Психологічна підготовка включає формування знань з основ психології, виховання в організаторів з активних подорожей особових психічних якостей (сміливості, цілеспрямованості, рішучості, терпіння і витримки, душевної чуйності і колективізму). Крім того, необхідними компонентами такої підготовки є формування знань з психології малих груп, умінь по створенню потрібного психологічного мікроклімату [58].

Підготовка по забезпеченню безпеки включає формування знань про об'єктивні і суб'єктивні небезпеки, характерні для туристсько-спортивних подорожей та змагань, знаня, уміння та навичок по наданню першої медичної допомоги потерпілим в польових умовах, та його транспортування підручними засобами. До даної підготовки відноситься формування компетентності у гализі радіозв'язку і володіння аварійними сигналами.

Фізична підготовка майбутнього організатора туристської роботи повинна забезпечити:

його загальну фізичну підготовленість;

спеціальну фізичну підготовленість (залежно від виду походу і специфіки подолання маршруту).

загартування організму, його опірність захворюванням при переохолоджуванні, перегріві, дій інших несприятливих чинників навколишнього середовища.

В процесі спортивних тренувань із загальної фізичної підготовки у майбутніх організаторів туристської роботи розвиваються необхідні для заняття спортивно-оздоровчим туризмом фізичні якості: загальна витривалість, сила, гнучкість тіла, швидкість рухів, спритність. При цьому розвиток загальної витривалості у спортивному туризмі має першорядне значення. Для туристських походів характерні значні за об'ємом навантаження в основному невеликого або середнього ступеня інтенсивності (у походах І-ІІІ категорії складності та спортивних походів високих категорій). Тренування загальної витривалості збільшує показник енергетичної продуктивності організму організатора туристської роботи і дозволяє без зусиль і граничної напруги функціональних систем організму виконати необхідну роботу на маршруті [60,50,47].

Фізична підготовка є основною складовою туристсько-спортивної підготовки майбутніх організаторів туристської роботи яка складається із загальної фізичної та спеціальної фізичної підготовки.

Загальна фізична підготовка служить основою спеціальної фізичної підготовки. Спеціальна фізична підготовка забезпечує розвиток специфічних фізичних якостей необхідних для певного виду туризму, та певних видів змагань: спеціальну витривалість, швидкісно-силову витривалість та ін. В процесі спеціальної фізичної підготовки майбутніх фахівців з туризму, що спеціалізується на гірському, пішохідному, лижному туризмі, розвивається спеціальна витривалість в подоланні різних форм рельєфу з обтяженням (рюкзак). Для організаторів туристської роботи у водному туризмі особливе значення має спеціальна витривалість і сила рук.

Інтегральна підготовка в спортивно-оздоровчому туризмі здійснюється безпосередньо в умовах туристських походів і змагань. Вона є основним засобом підвищення майстерності в подоланні природних перешкод маршруту і дистанцій змагань, отримання необхідних знань і навичок в організації і проведенні туристських заходів. Від інших видів підготовки інтегральна підготовка відрізняється максимальною цілісністю. З одного боку, всі накопичені раніше знання, уміння і навички реалізуються майбутніми фахівцями з туризму в поході або на змаганнях. З другого боку, сама участь у походах, змаганнях дає нову суму знань, умінь і навичок, в результаті рішення ситуативних задач, подолання характерних природних перешкод, життєзабезпечення в специфічних кліматичних, погодних умовах, які неможливо повністю змоделювати в рамках навчально-тренувального процесу. Таким чином, інтегральна підготовка дає безцінний туристсько-спортивний досвід, який неможливо замінити ніякою іншою підготовкою [52].

Перша інтегральна підготовка організаторів туристської роботи здійснюється в процесі проведення навчально-спортивних туристських заходів (навчальні походи, навчальні туристські збори). Особливістю навчально-спортивних туристських походів є те, що окрім досягнення власне спортивних цілей (подолання маршруту) в них свідомо переслідується і мета навчання фахівців. План проведення учбового походу передбачає навчання майбутніх організаторів туристської роботи різноманітним компонентам техніки і тактики безпосередньо на маршруті (на це відводиться значна частина похідного часу) [45].

Однією з особливостей спортивного туризму як виду спорту є достатньо жорстко регламентована послідовність у здійсненні спортивних походів різних категорій складності. Ця послідовність "від простого до складного" визначається таким головним нормативним документом як “Правела змагань зі спортивного туризму”. Поступовість в нарощуванні складності походів, придбання необхідного туристсько-спортивного досвіду - це один з принципів забезпечення безпеки туристсько-спортивних заходів

Процес туристсько-спортивної підготовки у спортивному туризмі є багаторічним і поетапним. Для виконання нормативів майстра спорту в спортивному туризмі (починаючи від рівня "новачка") потрібно як мінімум 6-10-літню туристсько-спортивну підготовку. Поетапно відбувається не тільки підготовка спортсменів-туристів, але і підготовка інструкторсько-викладацького складу зі спортивно-оздоровчому туризмі: від організатора туристських масових заходів до інструктора туристського супроводу екстримальних та пригодницьких подорожей.

У багаторічній спортивно-туристській підготовці прийнято виділяти наступні етапи:

ознайомлювальний і початковий етап підготовки;

базовий етап підготовки;

етап спортивного вдосконалення;

етап спортивної майстерності і підтримки досягнутого рівня майстерності (Ганопольський і ін., 1987).

Ознайомлювальний і початковий етапи забезпечують початковий рівень спортивно-туристської підготовки, де власне спортивні досягнення знаходяться на рівні участі в ступеневих походах і походах першої категорії складності.

Базовий етап підготовки передбачає участь у спортивних туристичних походах ІІ та ІІІ категорії складності, виконання норм присвоєння другого спортивного розряду.

Етап спортивного вдосконалення передбачає керівництво і участь в походах ІV та V категорії складності відповідно. В результаті даного етапу підготовки забезпечується виконання нормативів першого спортивного розряду та КМС.

Етап спортивної майстерності забезпечує виконання нормативу МС, придбання всіх необхідних для цього знань, умінь і навичок, та порівняльно тривала їх підтримка на даному рівні [2, 20].

Невідємною частиною туристсько-спортивної підготовки фахівців з туризму є навчально-тринувальний процес. Тренувальний процес у спортивному туризмі має визначену, методично обгрунтовану структуру, що характеризується таким поняттям, як циклічність. У формі циклів будується весь тренувальний процес - від його елементарних ланок до значних етапів багаторічної підготовки. Тренувальний процес має тенденцію до систематичного повторення основних елементів свого змісту (цикли), але зміст тренувальних занять у кожному циклі відповідає логіці конкретного етапу підготовки спортсмена (початкового, базового і т. д) і логіці підготовки до участі в походах і змаганнях певного рівня складності [63, 82].

Багаторівневий тренувальний процес у спортивному туризмі характеризується циклами тренувань, які направлені на зростання фізичної підготовки і техніко-тактичної майстерності організаторів туристської роботи. Зміст першого року тренувального процесу (циклу) це - оволодіння ними початковими уміннями і навиками в техніці туризму, а його головною спортивною метою є їх участь у поході першої категорії складності, та змаганнях з видів спортивного туризму.

Зміст подальших років тренувань (подальших циклів) направлений на спортивне, зокрема техніко-тактичне вдосконалення аж до досягнення базового рівня туристської підготовки, а головною спортивною метою є участь у походах 2-а, 3-а категорії складності і в змаганнях з видів спортивного туризму [5,102].

Структура тренувального процесу у спортивному туризмі обумовлена специфікою видів туризму і виходить, перш за все, з наступних її особливостей:

фізичне навантаження в поході справляє значну дію на туриста протягом довгого часу (ходовий час дня, бівуачні роботи).

подолання об'єктивно небезпечних природних перешкод вимагає високої технічної та тактичної майстерності і певних психологічних якостей.

На відміну від інших видів спорту, де прийнятий 4-х літній цикл тренувального процесу (цикл підготовки до головних змагань чотириріччя - олімпійським іграм), у спортивному туризмі традиційним є однорічний або дворічний тренувальний цикл (цикл підготовки до головного в сезоні спортивного походу або ключових змагань) [4,61,95].

Річний (дворічний) тренувальний цикл включає логічно зв'язані між собою елементи. В основі тренувального процесу лежать окремі вправи, направлені на розвиток тієї або іншої фізичної якості або уміння. В основному це рухові дії циклічного (біг, плавання, лижний хід) або ациклічного характеру. У тренуванні зі спортивного туризму використовуються елементи техніки туризму: в'язка вузлів, визначення азимута на видимий об'єкт та ін.

1.3 Особливості професійної туристсько-спортивної підготовки організаторів туристської роботи у вищих навчальних закладах України

Увійшовши в нове тисячоліття, Україна, за роки незалежності зробила суттєві кроки у розбудові національної системи освіти. Зберігши кращий досвіт та здобутки українська освіта, зокрема вища, продовжує динамічно розвиватися, прагнучи гармоніювати з європейським та світовим освітнім простором в контексті Болонського процесу. Це, у свою чергу, змусило розпочати роботу над державними стандартами та привести у відповідність до міжнародних вимог існуючі освітньо-кваліфікаційні рівні, ступені освіти [16].

Винятком не стала і сфера туризму - найбільш динамічна та перспективна за величиною капіталовкладень, притоку капіталу та інвестицій, утворенню робочих місць. Інфраструктура туризму, як і сама туристична сфера потребує комплексного підходу щодо вирішення широкого кола питань, зокрема кадрової проблеми.

Україна, як повноцінна туристична держава з потужними туристичними ресурсами, прагне розвивати цей вид діяльності, переважно у комерційній та економічній площині, здійснюючи відповідну освітню та кадрову політику.

На сьогодні здійснюється підготовка для сфери туризму за географічними, економічними, педагогічними спеціальностями, хоча для проведення туристської роботи з активними формами пересування та домінуючим оздоровчим ефектом виникає необхідність підготовки спеціалістів у ВНЗ України фізкультурного профілю.

Проведений аналіз туристсько-спортивної підготовки студентів у ВНЗ України свідчить про необхідність поєднання академічних занять і громадської туристської підготовки студентів фізкультурних вузів [36,57].

Громадська гілка туристсько-спортивної підготовки майбутніх фахівців з туризму представлена Національною Федерацією спортивного туризму України (далі - ФСТУ), яка має на меті комплексне вирішення питань з розвитку та популяризації спортивного та оздоровчого туризму.

Пріоритетним статутним завданням Федерації визначено проведення кадрової політики, так - І з'їздом ФСТУ прийнята постанова від 18.03.2001 р. № 12, “ Концепція системи підготовки кадрів спортивного туризму". Мета цієї Концепції полягає у визначенні кола питань, пов'язаних з підготовкою та підвищенням кваліфікації кадрів спортивного туризму (СТ), а також її теоретичного обґрунтування. Концепція визначає основні категорії кадрів СТ та напрямів підготовки і підвищення кваліфікації, а також основних категорій кадрів СТ, навчання яких знаходиться у компетенції ФСТУ, обґрунтовує основні вимоги щодо навчально-тематичних планів і навчальних програм підготовки кадрів СТ [48,2].

Основні положення Концепції:

1. Підготовка кадрів СТ може здійснюватися державними, комерційними і громадськими організаціями, зокрема:

· кадри СТ, які отримали професійну підготовку з присвоєнням кваліфікації за спеціальностями, що відповідають Державному класифікатору України “ Класифікатор професій ДК 003-95”;

· кадри СТ, які отримали підготовку за громадськими туристськими кваліфікаціями без отримання професійної підготовки і не мають права займати штатні посади в установах і організаціях за цими кваліфікаціями;

· кадри СТ, які отримали спортивну підготовку з виду туризму, “Спортивний туризм” (підготовка спортсменів).

2. Професійну підготовку кадрів СТ можуть здійснювати вищі навчальні заклади та інші організації у порядку, встановленому законодавством України.

3. Підготовку кадрів СТ за туристськими і громадськими кваліфікаціями можуть здійснювати ФСТУ, її осередки, туристські клуби, навчальні заклади та інші організації, присвоюючи громадські туристські звання. Ця підготовка не дає права на присвоєння кваліфікації і спеціальностей для зайняття штатних посад в установах і організаціях.

4. Підготовка спортсменів здійснюється ФСТУ, її осередками, туристським клубами, навчальними закладами та іншими організаціями. Таку підготовку отримують учасники та керівники спортивних туристських походів, учасники змагань із туристського багатоборства, тощо.

На основі цієї Концепції ФСТУ розробляє шляхи її реалізації згідно категорій кадрів СТ, компетенції ФСТУ.

Сучасні програми підготовки громадських туристських кадрів були затверджені постановою президії Федерації спортивного туризму України Протокол № 4, п. № 6 від 22 грудня 2002 р." Про Типові навчальні плани та програми курсу “ Спортивний туризм ” для підготовки кадрів з організації та проведення туристських спортивних походів ” [38].

Типові навчальні плани та програми розроблені для всіх категорій кадрів спортивного туризму, але для початкового рівня підготовки навчальні плани та програми деталізовані у вигляді окремих положень. Це: “ Положення про організатора спортивного туризму ” та “ Положення про інструктора дитячо-юнацького туризму". Підготовка цих уніфікованих положень здійснена з метою забезпечення єдиних вимог до рівня знань, вмінь та навичок цих найбільш масових категорій кадрів спортивного туризму та з урахуванням специфіки їх подальшої роботи в клубах, колективах фізичної культури підприємств, установ і організацій, навчальних закладах освіти переважно з учнівською та студентською молоддю [61,74].

На всіх рівнях підготовки кадрів спортивного туризму проводиться навчання за відповідними навчальними планами і програмами. Випускники набувають знання, вміння і навички, необхідні для здійснення безпечного спортивного походу, категорія складності якого повинна відповідати рівню їх туристської підготовки [3].

Інструктор дитячо-юнацького туризму є однією із категорій громадських туристських кадрів, що здійснює на громадських засадах різноманітну туристсько-спортивну та краєзнавчо-дослідницьку роботу з учнівською та студентською молоддю у навчальних закладах освіти (загальноосвітніх, позашкільних, професійно-технічних, вищих навчальних закладах), а також у клубах, колективах фізичної культури підприємств, установ і організацій, тощо.

Звання “ Інструктор дитячо-юнацького туризму ” присвоюється особам, яким виповнилося 18 років, які навчалися за програмою підготовки інструкторів дитячо-юнацького туризму, взяли участь у заліковому навчально-тренувальному поході, склали передбачений програмою залік та мають досвід керівництва туристським походом не нижче третього ступеня складності [31,16].

Розвиток на сучасному етапі туристичного ринку активних подорожей потребує негайної підготовки професійних фахівців зі спортивного та оздоровчого туризму, що обумовлює введення спеціалізації організатор туристської роботи у ВНЗ.

Основними проблемами ВНЗ України при професійній туристсько-спортивній підготовці майбутніх фахівців з туризму на думку Ганопольського В.І., Зігунова В.М., визначають такі: обмеженість або відсутність навчально-методичної літератури з туристсько-спортивної підготовки; недостатність матеріальної бази, зокрема для ознайомлення студентів з усіма видами туризму (водним, лижним, велосипедним, пішохідним, спелеотуризмом, вітрильним, автомобільним та ін.); недостатня кількість аудиторних і практичних годин у навчальних планах, що не дозволяє всебічно розглянути важливі питання туристсько-спортивної підготовки майбутніх фахівців сфери туризму [29].

Тому на сучасному етапі є доцільним розробка та прийняття державної системи з підготовки організаторів туристсько-спортивної роботи у ВНЗ України.

Туристська освіта в Україні є порівняно новим напрямом в освітянській сфері. Незважаючи на те, що в країні вже склався досвід підготовки фахівців для сфери туризму, вона потребує концептуальної розробки теоретичних засад і практичної апробації. Існуюча до цього часу система підготовки була насамперед пов'язана з підвищенням кваліфікації туристських кадрів. Проте такі заходи без фундаментальної освіти не розв'язують кадрової проблеми. Виходячи з цього, з'являються протиріччя між потребами туристичної галузі у висококваліфікованих фахівцях і іншими реаліями їхньої підготовки в Україні. Розв'язання цих протиріч активізує проблему аналізу сучасних проблем професійної підготовки майбутніх фахівців із спортивно-оздоровчого туризму в вищих навчальних закладах України [53,85].

Ученими України, Росії та інших країн СНД, а саме: В.Д. Дехтярем, І.І. Булигіною, Ю. М Федоровим, І. Є. Востоковим, В.М. Вукуловим та ін. у свій час був проведений ретельний аналіз проблем професійної підготовки майбутніх фахівців з туризму в системі середньої та вищої освіти [1,2,3], що вказує на епізодичну підготовку фахівців з спортивного та оздоровчого туризму.

З метою виконання Постанови Кабінету Міністрів України “Про основні напрями розвитку туризму в Україні до 2010 року” і реалізації заходів щодо стимулювання і подальшого розвитку вітчизняного і міжнародного туризму, ефективного використання природного й історико-культурного потенціалу, створення єдиного конкурентоспроможного туристичного комплексу країни, фізичного вдосконалення підростаючого покоління, згідно з пунктом 3.1 введено нову спеціалізацію у ВНЗ України педагогічного та фізкультурного профілю “Організатор туристської роботи” [57].

Проведений нами аналіз особливостей спортивно-оздоровчого туризму засвідчив, що він містить у собі конкретні види туристичної діяльності - пізнавальної, спортивної, оздоровчої і ефективність залежить від професійної підготовки фахівців сфери спортивного та оздоровчого туризму.

Тому якість навчання майбутніх фахівців сфери туризму, їхня туристсько-спортивна підготовка, забезпечення необхідного рівня знань, умінь і навичок є найважливішими питаннями сучасних наукових досліджень [58].

У зв'язку з цим виникає нагальна потреба в розробці педагогіки спортивно-оздоровчого туризму як цілісної системи, до складу якої мають увійти методологічні настанови сумісних наукових систем: філософії, психології, соціології, методики.

Важливим напрямом педагогіки спортивно-оздоровчого туризму є розробка змісту освіти. В чинних освітніх парадигмах зміст освіти, як правило, ототожнюється із достатньо вузьким поняттям “навчальний матеріал”. Документальними носіями навчального матеріалу виступають навчальний план, програми, підручники, навчальні посібники, різноманітні засоби наочності, змістові компоненти програм комп'ютерного, дистанційного (телекомунікаційного) видів навчання [62].

На думку А.Х. Абукова, І.І. Булигіної, І.В. Зорина та нашу різноманітність знань, умінь і навичок, якими повинен володіти фахівець із спортивно-оздоровчого туризму, має визначити зміст дисциплін і специфіку підготовки студентів для цієї галузі [36,18,11].

Основними показниками цієї специфіки є різноманітність дисциплін, що мають вивчати майбутні фахівці сфери спортивно-оздоровчого туризму. Це передбачає наявність таких розділів програм - підготовка, організація і проведення походів; організація масових спортивних змагань з туристського багатоборства; краєзнавча та екологічна діяльність; розробка і виготовлення інвентарю, спорядження; медичне забезпечення, страховка, самостраховка, самоконтроль; організація харчування і побуту в туристичному поході; відпрацювання тактики і техніки подолання складних перешкод; орієнтування в різних місцевостях; питання поведінки людей в екстремальних умовах; психологічні аспекти праці інструктора туристського супроводу в туристичних групах при подорожах у різних природних і географічних умовах; морально-вольове виховання особистості; основи менеджменту і маркетингу тощо [82,83].

Для визначення обсягу професіональних знань, умінь і навичок майбутнього фахівця зі спортивно-оздоровчого туризму, потрібно вивчення досвіду вітчизняної та зарубіжної системи підготовки фахівців цього напрямку. У зв'язку з цим на думку В.Н. Вукулова, майбутній фахівець з туризму повинен обов'язково проходити всі рівні професійної підготовки: учень (стажер) - студент-бакалавр-магістр-спеціаліст; практика є складовою навчального процесу. При цьому співвідношення кількості теоретичних і практичних занять має бути рівним. Навчання майбутнього фахівця спортивно-оздоровчого туризму починається з того моменту, коли встановлена потреба в ньому конкретного підприємства, тобто існує гарантія його працевлаштування після закінчення навчання. Навчальний план професійної туристсько-спортивної підготовки організатор туристської роботи будується з урахуванням потреб замовника та ВНЗ, який здатний забезпечити виконання навчального плану [76].

Аналіз програм навчання студентів за спеціалізацією організатор туристської роботи у вищих навчальних закладах України свідчить про недостатність науково-теоретичного обґрунтування специфіки підготовки фахівців для індустрії спортивно-оздоровчого туризму за професійним спрямуванням; орієнтування сучасного змісту професійної туристичної освіти здійснюється переважно на традиційну ”знаннєву" концепцію замість спрямування її на особистісно-професійну. Одночасно спостерігається незабезпеченість системного зв'язку сучасної педагогічної науки з нагальними потребами теорії і практики спортивно-оздоровчого туризму, відсутність чіткої концепції підготовки кадрів для туристсько-спортивної галузі; недостатня увага приділяється використанню певних ефективних принципів під час складання змісту програми вузівської туристсько-спортивної підготовки студентів [33].

Програми вищих навчальних закладів України з підготовки фахівців сфери спортивно-оздоровчого туризму не завжди базуються на таких важливих принципах як система подвійної професійної туристської підготовки, де навчання теоретичних знань об'єднуються з практичнио-теоретичним навчанням за широким профілем, що передбачає професійну підготовку менеджера як здатного до організаційної роботи в туристсько-спортивних структурах різних спрямувань, так і до виконання службових обов'язків організатора туристської роботи.

Характерною рисою професійної підготовки організаторів сфери спортивно-оздоровчого туризму є поетапне накопичення туристсько-спортивного досвіду. Досвід у спортивно-оздоровчому туризмі поступово переходить в туристсько-спортивну мудрість, що розглядається як сформованість умінь і навичок фахівця сфери туризму вміло діяти в екстремальних ситуаціях природного середовища, коли необхідно швидко обирати найбільш оптимальне рішення [36].

1.4 Основні завдання, принципи, методи спортивних тренувань організаторів туристської роботи

Туризм - один із найзахоплюючих видів спорту. Він розвиває і вдосконалює необхідні людині фізичні якості - витривалість, швидкість, силу різних груп м'язів, спритність. Крім того, в туристських походах удосконалюються морально-вольові якості, такі як сміливість, рішучість, дисциплінованість, колективізм, активність, воля та ін [82,105,78]. Всі ці якості повинні і розвиватися і вдосконалюватися в навчально-тренувальному процесі майбутніх фахівців зі спортивного туризму.

У системі фізичного виховання основна мета спортивного тренування - досягнення фізичної досконалості людини. У спортивній практиці тренування об'єднує і навчання і вдосконалення майстерності.

У поняття фізичної досконалості, по Н.Р. Озоліну входять: всебічний, гармонійний фізичний розвиток, оволодіння вольовими якостями, оволодіння різноманітними руховими навиками, наявність відмінного здоров'я.

Досягнення високих спортивних результатів у спортивному туризмі можливо тільки при вирішенні основних завдань навчально-тренувального процесу: забезпечення всебічного фізичного розвитку, виховання високих моральних і вольових якостей опанування туристської техніки і тактики придбання необхідних знань з основ теорії, методики і організації фізичного виховання і спортивного тренування; вдосконалення спортивної майстерності [71].

Зазначені завдання потрібно вирішувати комплексно на навчально-тренувальних заняттях, вони обов'язкові для всіх туристів-спортсменів, від новачків до майстрів спорту при підготовці до змагань будь-якого рангу. Кращі результати дають тренування, на яких враховується фактичне засвоєння спортивних навичок при відповідному дозуванні тих або інших завдань, поставлених кваліфікованим тренером або інструктором.

Для успішного здійснення навчально-тренувального процесу в спортивно-оздоровчому туризмі розроблена науково-методична основа спортивних тренувань, які повинні плануватися і здійснюватися на принципах науковості, всебічності, свідомості і активності, повторності і систематичності, поступовості, доступності, колективності у поєднанні з індивідуалізацією, наочністю і міцністю. Перераховані принципи взаємопов'язані і лише вживання їх в нерозривній сукупності забезпечує високу ефективність навчально-тренувального процесу майбутніх фахівців зі спортивно-оздоровчого туризму.

Принцип науковості означає обґрунтованість елементів тренування і всього тренувального циклу вцілому. Прикладом наукового підходу до навчання прийомів, техніки страховки туристів є теоретичний розрахунок сили ривка і демонстрація його наслідків при різній техніці страховки [106].

Принцип всебічності підвищення рівня всебічного розвитку як головної умови зростання високої працездатності. При всебічній підготовці майбутніх фахівців з туризму виробляється безліч рухових навичок, які забезпечують розвиток фізичних якостей, необхідних для виконання спеціальних прийомів техніки і тактики туризму. Всебічна туристсько-спортивна підготовка передбачає гармонійний фізичний розвиток і вдосконалення морально-вольових якостей. Фізична і технічна підготовка невідємні від розвитку морально-вольових якостей, це єдиний взаємопов'язаний процес. Тренування майбутніх фахівців з туризму не повинні носити вузькоспеціалізований характер, оскільки для них найголовніше - отримати хорошу фізичну підготовку і на її основі удосконалювати свою туристсько-спортивну майстерність [106,10].


Подобные документы

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.