Підвищення ефективності навчання через упровадження інформаційних технологій у навчальний процес у загальноосвітній школі

Гуманізація освіти в сучасному суспільстві. Психолого-фізіологічні основи для навчання школярів. Психологічні особливості навчання іноземної мови. Комп’ютер як засіб підвищення ефективності навчання. Web-ресурси для розвитку володіння іноземною мовою.

Рубрика Педагогика
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 28.07.2014
Размер файла 47,4 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ І. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ

1.1 Гуманізація освіти в сучасному суспільстві

1.2 Психолого-фізіологічні основи для навчання школярів

1.3 Психологічні особливості навчання іноземної мови

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ І

РОЗДІЛ ІІ. ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УРОКУ

2.1 Комп'ютер як засіб підвищення ефективності навчання

2.2 Використання сучасних інформаційних технологій у навчанні іноземних мов

2.3 Ресурси для розвитку володіння іноземною мовою

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ ІІ

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТОК

Вступ

Сьогодні в Україні відбуваються динамічні перетворення у політичному, соціально-економічному і культурному житті. Зростає потреба суспільства в людях, що володіють іноземною мовою як засобом спілкування. Зростає реальна можливість для учнів спілкуватися зі своїми зарубіжними ровесниками через Інтернет, у міжнародних літніх таборах тощо. Реалії сьогодення ставлять перед ними проблему оволодіння мовою як засобом спілкування та взаємодії. Усе це суттєво вплинуло на підхід до іноземної мови як навчального предмета. Необхідність навчити школярів використовувати іноземну мову як інструмент у діалозі культур різних країн світу спонукає науковців-методистів і вчителів-практиків переосмислювати цілі іншомовного навчання та акцентувати увагу на пошуках дієвих засобів їх досягнення.

Актуальність теми. Увага до підвищення ефективності вивчення іноземної мови обумовлена тим що технології в наш час розвиваються з великою швидкістю і тому проблема інтегрування технологій і навчання з кожним роком зростає. Актуальність такої постановки питання ми пояснюємо тим, що дана прoблема перебуває в руслі сучасних навчальних закладах, адже учні в цілому вільно володіють сучасними технологіями і тому такий вид навчання є найбільш доцільним

Головною метою дослідження єна основі аналізу методичної літератури та мультимедійних програм за даною темою дослідити принципи підвищення ефективності навчання через упровадження інформаційних технологій у навчальний процес у загальноосвітній школі.

Завдання роботи обумовлені її метою:

1. Вивчити психолого-педагогічні, методичні аспекти використання інформаційних технологій у процесі навчання іноземній мові у загальноосвітній школі.

2. Дослідити інтернет ресурси як засіб підвищення ефективності навчання у школі.

Об'єктом дослідження для даної теми є інформаційні технології, орієнтовані на підвищення якості освіти.

Предметом дослідження є програмне забезпечення для навчання іноземної мови як засіб підвищення ефективності уроку.

У ході роботи використовуються наступні методи дослідження:

1. Критичний аналіз наукової і методичної літератури та мультимедійних програм за даною проблемою;

2. Отримання і узагальнення досвіду майбутніх викладачів у результаті проходження педагогічної практики у школі.

Практична цінність роботи полягає в детальному знайомстві з даним предметом, що дозволить застосувати накопичений матеріал на практиці для роботи з учнями.

Теоретична цінність роботи полягає полягає у тому, що в процесі даного дослідження детально розглянуться основні варіанти покращення ефективності навчання

РОЗДІЛ 1. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ УЧНІВ

1.1 Гуманізація освіти в сучасному суспільстві

Провідною тенденцією сучасної освіти є звертання до особистості, до традицій гуманної педагогіки. Це пояснюється зміною ролі окремої людини у світі, що стала єдиною внаслідок глобальних інформаційних процесів. У нових умовах головним завданням освітньої системи стає виховання людини, здатної відповідально й динамічно взаємодіяти з реальністю інформаційного суспільства, у той час як традиційна педагогіка, що базується на технократичному підході, ставила перед собою завдання підготувати для потреб виробництва "людини освіченої", що володіє достатньою кількістю знань . Розв'язання протиріччя між сформованою практикою й вимогами суспільства інформації й комунікації педагогічна думка шукає на шляху гуманістичної педагогіки, суть якої: людина - не засіб, а ціль.

Перш ніж розглянути історію й сучасний стан проблеми гуманізації навчання, приведемо ряд визначень, важливих для нашого дослідження [28].

Гуманізм - принцип світогляду, в основі якого лежить визнання безмежності можливостей людини і його здатностей до самовдосконалення, прав особистості на вільний прояв своїх здатностей, переконань, твердження блага людини як критерію оцінки рівня суспільних відносин. У цей час стає одним з основних принципів педагогіки.

Гуманізація освіти - поширення ідей гуманізму на зміст, форми й методи навчання; забезпечення освітнім процесом вільного й всебічного розвитку особистості, її діяльної участі в житті суспільства.

Гуманізація виховання й навчання - реалізація в процесі побудови відносин між педагогом і вихованцем принципів світогляду, в основі якого лежить повага до людей, турбота про них; постановка в центр педагогічної уваги інтересів і проблем дитини; формування в дітей ставлення до людської особистості як до вищої цінності у світі.

У вузькому змісті слова гуманізм (від лат. Humanus - людяний) -провідна ідейна течія епохи Відродження (XІ в. - початок XVІІ в.), "спрямована до звільнення людини від ідейного покріпачення часів феодалізму" . Головним культурним джерелом гуманізму епохи Відродження була античність, а також раннє християнство й середньовічна думка. Гуманізм був представлений різними течіями: від антропоцентризму Франческо Петрарки до "природної людини" Мішеля Монтеня. Його категорії: гідність, чеснота, благо суспільства, особисте благо [29].

У своїх працях гуманісти показували, якою, на їхню думку, повинна бути людина, наставляли її, виховували духовно. Головним засобом удосконалювання людини вони вважали цілеспрямоване виховання юнацтва. Таким чином, в основі гуманної педагогіки епохи Відродження висувалися наступні педагогічні ідеї, актуальні й для епохи формування суспільства інформації, комунікації й знання:

· єдність освіти й виховання;

· високі вимоги до особистості вчителя;

· урахування, але не абсолютизація природних схильностей і здатностей того, кого навчають;

· гармонійний розвиток людської особистості;

· гуманітаризація освіти;

· урахування особливостей дитячої психології.

Історія педагогіки свідчить про постійну боротьбу гуманних й антигуманних методів навчання й виховання. С.Л. Соловейчик пропонував поділити педагогів по приналежності до табору педагогіки для дітей або до табору педагогіки, спрямованої проти дітей [30]. По суті, всі великі педагоги можуть бути віднесені до табору гуманістів.

Серед них на першому місці - ім'я Яна Амоса Коменского (1592-1670), засновника дидактики - мистецтва навчання [31]. Його книга так і називається "Велика дидактика, що містить універсальне мистецтво вчити всіх всьому",тому основа дидактики Я.А. Коменского - це принцип природовідповідності яка розкривається в таким чином:

· своєчасність;

· поступовість;

· результативність;

· мотивація;

· емоційність;

· перехід від більш легкого до більш важкого;

· однаковість методів навчання.

Метод навчання повинен зменшувати труднощі навчання, необхідно виходити з інтересів тих, кого навчають, приємне з'єднати з корисним. "Велика дидактика" пропонує вчителеві гуманістичні методи навчання й виховання, які напевно приведуть його до успішного результату. Тим самим були закладені основи сучасних уявлень, як про гуманістичну з, так і про педагогічну технологію.

1.2. Психолого-фізіологічні основи для навчання школярів

Успішність організації навчання залежить від урахування психофізіологічних та психологічних особливостей учнів. У сучасній віковій психології прийнято виділяти наступні основні періоди розвитку школяра [8]:

· молодший шкільний вік ( від 7 до 11 років)

· підлітковий вік (від 11 до 15 років)

· старший шкільний вік (від 15 до 18 років)

Кожен віковий період відрізняється особливою характеристикою, він підготовляється попереднім періодом, виникає на його основі і служить у свою чергу основою для настання наступного періоду.

Вступ до школи вносить найважливіші зміни в житті дитини. Навчання - це серйозна праця, що вимагає відомої організованості, дисципліни, вольових зусиль з боку дитини. Молодші школярі відрізняються гостротою і свіжістю сприйняття, свого роду змістовною допитливістю. Сприйняття на цьому рівні психічного розвитку зв'язано з практичною діяльністю дитини. Сприймати предмет для школяра - значить щось зробити з ним, щось змінити в ньому, зробити які-небудь дії, узяти поторкати його. У першу чергу діти сприймають ті об'єкти або їхні властивості, ознаки, особливості, що викликають безпосередній емоційний відгук, емоційне відношення. У зв'язку з віковою відносною перевагою діяльності першої сигнальної системи в молодших школярів більш розвита наочно-образна пам'ять, чим словесно-логічна. Основна тенденція розвитку уяви в молодшому шкільному віці - це удосконалювання уяви відтворення. Воно зв'язано з представленням раніше сприйнятого або створенням образів відповідно до даного опису, схемою, малюнком і т.д. Мислення молодшого школяра, особливо першокласника, наочно образне. Воно постійно спирається на сприйняття або представлення. Словесно виражену думку, що не має опору в наочних враженнях, самим молодшим школярам зрозуміти важко. Молодші школярі, як правило, дуже емоційні, відрізняються бадьорістю, життєрадісністю.

У підлітковому віці відбувається істотна перебудова всього організму підлітка, що відбиває й у деяких психологічних особливостях. Це період бурхливого й у той же час нерівномірного фізичного розвитку, коли відбувається посилений ріст тіла, удосконалюється мускульний апарат, йде інтенсивний процес окостеніння кістяка. У підлітковому віці істотно перебудовується характер навчальної діяльності. Поступово наростаюча дорослість підлітка робить неприйнятними для нього звичні молодшому школяреві старі форми і методи навчання. Схильний раніше до дослівного відтворення навчального матеріалу, він прагне тепер викладати матеріал своїми словами. Зміст і логіка досліджуваних у школі предметів, зміна характеру і форм навчальної діяльності формує і розвиває в нього здатність активно, самостійно мислити, міркувати, порівнювати, робити глибокі узагальнення і висновки. Основна особливість розумової діяльності підлітка - здатність до абстрактного мислення, зміна співвідношення між конкретно-образним і абстрактним мисленням на користь останнього. Конкретно-образні (наочні) компоненти мислення не зникають, а зберігаються і розвиваються, продовжуючи відігравати істотну роль у загальній структурі мислення. У процесі навчання підліток здобуває здатність до складного аналітико-синтетичного сприйняття (спостереженню) предметів і явищ. Сприйняття стає плановим, послідовним і всебічним. Наростає уміння організовувати і контролювати свою увагу, процеси пам'яті, керувати ними. У підлітковому віці помічається значний процес у запам'ятовуванні словесного й абстрактного матеріалу. Уміння організовувати розумову роботу з запам'ятовування визначеного матеріалу, уміння використовувати спеціальні способи розвитий у підлітків у набагато більшому ступені, чим у молодших школярів.

Старший шкільний вік - період цивільного становлення людини, його соціального самовизначення, активного включення в громадське життя, формування духовних якостей. У старшому шкільному віці завершується характерний для підліткового віку період бурхливого росту і розвитку організму, настає відносно спокійний період фізичного розвитку. Навчальна діяльність старшокласників пред'являє набагато більш високі вимоги до їх розумової активності і самостійності.

Учні дорослішають, збагачується їхній досвід. Росте їхнє свідоме відношення до навчання. Саме в цьому віці юнаки і дівчата звичайно визначають свій специфічний стійкий інтерес до тієї або іншої науки, галузі знання. Такий інтерес у старшому шкільному віці приводить до формування пізнавально-професійної спрямованості особистості, визначає вибір професії. Наприкінці старшого віку учні опановують своїми пізнавальними процесами ( сприйняттям, пам'яттю, уявою, а також увагою), підкоряючи їхню організацію визначеним задачам життя і діяльності. Розумова діяльність старшокласників характеризується в порівнянні з підлітковим віком більш високим рівнем узагальнення й абстрагування, що наростає тенденцією до причинного пояснення явищ, умінням аргументувати судження, доводити істинність або хибність окремих положень, робити глибокі висновки й узагальнення, зв'язувати досліджуване в систему.

Розвивається критичність мислення.

Для того, щоб спостерігалася принципова відмінність у специфіці навчання, пропонується розділити вікові категорії по групах:

1 група -від 7 до 13 років

2 група -від 14 до 18 років

1-а вікова група - це особлива ступінь розвитку; саме з неї починається навчання, що необхідно враховувати при доборі навчальних матеріалів, при виборі прийомів і підходів роботи, вправ, при організації навчання.

Саме в цей період потрібно організовувати навчання так, щоб учень добував знання, а не одержував їх для запам'ятовування в готовому виді, щоб він опановував навичками й уміннями в результаті своєї праці. Для того, щоб виховувати трудове відношення до навчання, варто уникати розжовування завдань і установок, не боятися перевантажити учнів, не знімати труднощі, а допомагати їх переборювати. Цей період також дуже сприятливий для творчого розвитку.

Всі учні приходять у школу з різним, найчастіше недостатньо розвитим рівнем здібностей до оволодіння монологічним і діалогічним мовленням. Якщо учень не може удержати в пам'яті, скажемо, більш двох слів, не вміє імітувати, погано розрізняє звуки, якщо в нього не розвиті зорова пам'ять, здатність до язикової абстракції і т.п., то надзвичайно утруднена вся навчальна діяльність.

Здатності учнів треба спеціально розвивати і займатися цим цілеспрямовано, починаючи з перших уроків.

Змістом навчання початкового періоду повинний бути:

1. Підтримка мотивації учнів до оволодіння іншомовним спілкуванням.

2. Оволодіння основами іншомовного мовлення.

3. Оволодіння достатнім для мінімального спілкування матеріалом.

4. Оволодіння основними прийомами здійснення навчальної діяльності.

5. Розвиток самостійності в оволодінні іншомовними знаннями, навичками й уміннями.

6. Розвиток іншомовних здібностей як однієї з основ успішного подальшого навчання.

Як і в 1 групі, багато чого в навчанні залежить насамперед від специфіки того, кого навчають. От чому потрібно хоча б коротко охарактеризувати особистість підлітка.

Відомо, що соціальна, духовна, соціально-моральна і фізична зрілість приходять до людини не одночасно. У той час як фізіологічно й інтелектуально людина вже сформувалася, шлях до знаходження самостійності, зрілості ще довгий. Це протиріччя в особистості сучасного підлітка вимагає до себе пильної уваги вчителя.

Центральними психологічними процесами цієї вікової групи є розвиток самосвідомості і самореалізації. Підліток багато пробує, бажаючи реалізувати себе в тім або іншому виді діяльності. Різні учні віддають перевагу різним видам діяльності: розумовому, фізичної, спілкуванню, суспільній роботі. У цьому чітко виражена диференціація інтересів, властивому даному вікові.

Часто підліток досить швидко остигає до одного виду діяльності, переміняючи його іншим. І тут дуже важливо помітити, що в цьому виявляється не дифузність його інтересів ( як у 1 групі), а прагнення вибрати такий вид діяльності, що надає йому більше можливостей для прояву його самостійності.

Якщо мати на увазі сугубо навчальну сторону справи, то варто сказати, що процес навчання в 2 групі тим більше коштовний, чим більше він насичений підготовкою до самоосвіти.

Цій віковій групі, особливо на більш дорослому її рівні, властиво довільне запам'ятовування, що виявляється ефективним у тому випадку, якщо вони усвідомлюють, навіщо варто запам'ятовувати той або інший матеріал, що в результаті цього буде досягнуто.

Допомагає в цій віковій групі запам'ятовувати й усвідомлення характерних рис матеріалу, співвіднесення і значеннєве угруповання об'єктів запам'ятовування і, головне опора на розумову роботу в навчальній діяльності.

1.3 Психологічні особливості навчання іноземної мови

навчання іноземний мова школяр комп'ютер

Щоб досягти успішних результатів у навчанні іншомовного спілкування, слід зрозуміти причини невдач, які трапляються у практиці викладання іноземних мов. Як правило, першопричиною є ігнорування психологічних механізмів пізнавальних процесів у навчанні іноземної мови . Не враховуючи фізіологічних особливостей мозку і психологічних механізмів мовлення, деякі методики, а отже і вчителі, які їх використовують, націлюють учнів на помилкові дії. Наприклад, учні вивчають слова іноземної мови, запам'ятовуючи їх як переклад відомих їм слів рідної мови; або: учні спочатку формулюють вислів рідною мовою, а потім перекладають його іноземною, намагаючись застосувати граматичні правила.

Якщо звернутися до висновків, зроблених ученими-психолінгвістами на основі багатьох досліджень про природу мовленнєвої діяльності, то можна відмітити, що всі спроби говорити «свідомо» іноземною мовою суперечать основам мовленнєвого процесу, який є автоматичним вираженням потоку думок . Це означає, що в природному усному мовленні для граматичного аналізу часу немає! Природне мовлення будь-якою мовою є процесом підсвідомим, тобто воно не може супроводжуватися граматичним аналізом.

Рідною мовою ми говоримо автоматично, словами виражаючи свої емоції на підсвідомому рівні. Чому ж іноземною намагаються навчати говорити інакше?Сучасні психолінгвісти доводять, що механізми набуття навичок мовлення рідною та іноземною мовами багато в чому схожі . Пам'ять зберігає образи і почуття як первинні джерела інформації, тоді як слова завжди похідні. Отже, ми мислимо не словами, а образами. Слово - це звуковий образ. Механізм утворення звукових образів і асоціацій іноземною мовою такий самий, як і рідною, тобто через відчуття, які забезпечують сприйняття. У ході життєвого досвіду відбувається накладання звукових образів на мисленнєві. Багаторазова повторюваність такого накладання дає змогу формувати стійкі звукові образи і асоціації. Так формуються автоматичні навички володіння будь-якою мовою.

Заслуговують на увагу останні наукові досягнення нейрологів у галузі дослідження особливостей функціонування мозку. Встановлено, що у дорослої людини, яка опанувала іноземну мову і говорить нею вільно, утворюється другий незалежний центр цієї мови, який управляє мовленням.

Практичний висновок із цього відкриття очевидний: запропонувати учневі, який вивчає іноземну мову, ефективний спосіб для формування в корі головного мозку мовленнєвого центру цієї мови. Виникає запитання: що сприяє формуванню цього центру, а що заважає? На думку А. Зільбермана , основною перешкодою є переклад рідною мовою, коли учні намагаються додати англійські слова і вирази до словникового запасу рідної мови (тобто до центру рідної мови).

Нейропсихологічні концепції, які слід взяти до уваги під час організації процесу навчання іноземної мови, такі:

1. Кожна людина мислить не рідною мовою, а кодовою мовою уявлень і асоціацій, яка безпосередньо пов'язана з рідною. Це створює ілюзію того, що ми мислимо рідною мовою.

2. Слово - це звуковий образ, що використовується для вираження того, що ми бачимо, думаємо або відчуваємо.

3. Ми говоримо автоматично, тобто на підсвідомому рівні. Наш мозок здійснює розумовий процес, але мовлення (словесне вираження думок) відбувається автоматично, без свідомих зусиль.

4. Для вироблення необхідних навичок автоматизму у говорінні іноземною мовою слід забезпечити багаторазове повторення і «програвання» («проживання») мовленнєвих зразків через різноманітні ситуації, що стають досвідом учня, в ході якого установлюються необхідні для користування мовою асоціативні зв'язки.

5. У людини в корі головного мозку для кожної мови формується незалежний центр управління мовленням.

Результативність навчання учнів іншомовного спілкування значною мірою залежить від знання й урахування вчителем психологічної сутності пізнавальних процесів, що дає можливість досягти такого рівня комунікативної компетенції, який був би достатнім для здійснення спілкування у певних комунікативних сферах.

Висновки до розділу 1

Сучасне суспільство ставить перед учителями завдання розвитку особистісно важливих якостей школярів, а не тільки передачу знань. Гуманізація освіти припускає ціннісне відношення до різних особистісних проявів школяра. Знання ж виступають не як мета, а як спосіб, засіб розвитку особистості. Найбагатші можливості для цього надають сучасні інформаційні комп'ютерні технології (ИКТ).

Інформаційні технології дозволяють:

· побудувати відкриту систему утворення, що забезпечує кожному школяреві власну траєкторію навчання.

· докорінно змінити організацію процесу навчання учнів, формуючи в них системне мислення.

· раціонально організувати пізнавальну діяльність школярів у ході навчально-виховного процесу.

· використати комп'ютери з метою індивідуалізації навчального процесу й звернутися до принципово нових пізнавальних засобів.

РОЗДІЛ ІІ. ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УРОКУ

2.1 Комп'ютер як засіб підвищення ефективності навчання

Немає потреби нагадувати зайвий раз про можливості комп'ютера. Загальновизнане, що це - самий потужний засіб, що коли-небудь одержував педагог.

Разом з тим накопичений досить багатий досвід, є цікаві й важливі дослідження тих або інших сторін застосування інформаційних технологій у навчальному процесі. Цей досвід вимагає уважного вивчення й аналізу.

До висновку про те, що навіть сама передова технологія приводить до успіху тільки при активній ролі людини як суб'єкта пізнання, відбуваються після проведення експериментальних заходів щодо впровадження комп'ютера в систему утворення Кенії Бенджамен М.Макад і Брайан Рей. Введення комп'ютерів, підкреслюється ними, сприяло поліпшенню всіх сторін навчального процесу [13].

Розробивши спеціальну методику для оцінки навчальних програм, співробітники Національного інституту наукових досліджень прийшли до висновку, що недостатньо ввести комп'ютери й програмне забезпечення в навчальні заклади. Необхідно, щоб учителі перейнялися ідеєю їхнього використання. Зміцнюючи віру вчителів у високоякісну продукцію, оцінка засобів програмного забезпечення підтримує їхній інтерес до нових технологій [11]

Відповідаючи на запитання про ефективність впровадження комп'ютера в навчальний процес, ДейвФ. Съюзел і Девид Р. Ротерей виділяють дві категорії. Перша - з успішності по окремих предметах, тобто забезпечення орієнтованого на результат підходу. Застосування ЕОМ у цьому випадку в основному пов'язане з діючими навчальними програмами й покликано полегшити, прискорити й зробити більше доверешеним процес навчання. Друга - розвиток загальних когнітивних здатностей: вирішувати поставлені завдання, самостійно мислити, володіти комунікативними навичками (збір, аналіз, синтез інформації), тобто упор на процеси, що лежать в основі формування тієї або іншої навички. Найбільш відомий представник цього підходу Пейперт уважає, що комп'ютери дають можливість розвивати загальні когнітивні навички по широкому колу навчальних дисциплін і розробляти нові й більше зроблені методи навчання [26].

Ряд авторів [25,27] передають думку про те, що тверді методичні установки в сфері комп'ютерного навчання з таких питань, як індивідуалізація й контроль за засвоєнням знань, не підходить для розробки універсальних дидактичних правил. Вибір типу навчального середовища, найбільш відповідному завданню досягнення учнем навчальних цілей, у значній мірі залежить від індивідуальних здатностей того, якого навчають, і характеру самих цілей навчання. Існуючі різні по характеру програми для комп'ютерів прямо або побічно відбивають деякі теоретичні посилання про сутність процесу навчання. Немає необхідності при відборі навчальних матеріалів виходити з оцінки валидности або яких-небудь інших аспектів цих теорій. Набагато вірніше вирішити питання із практичної точки зору, яка парадигма найбільше підходить для даних конкретних умов. В інших випадках, якщо передбачається використання вже наявних автоматизованих прийомів, більше доцільним може виявитися метод навчання, що направлений, через відкриття. Варто також визнати, що індивідуальні розходження в способах засвоєння матеріалу можуть стати вирішальним фактором, деякі учні більше сприйнятливі до певного методу навчання.

Таким чином, стає очевидним - ефективне застосування комп'ютерів у навчальному процесі цілком залежить від якості й концептуальної основи закладеної в ЕОМ програми. Часто в основу систематизації типів програм покладен принцип незалежності, що відповідає педагогічним міркуванням. Незалежність у цьому випадку припускає здатність учнів брати участь у визначенні цілей і змісту своєї діяльності, впливати на процес навчання й управляти застосовуваними засобами, тобто устаткуванням і програмами. Класифікація програм складається по висхідній: від тих, які структурують роботу й навчання, до тих, які дозволяють робити це самим учнем.

Керуючі програми виконують ряд традиційних функцій учителя, зокрема керування в класі. Вони містять команди, що не тільки стосуються роботи на комп'ютері, але й, наприклад, що дають різні вказівки учням для того, щоб щось перевірити й т.д.

Навчальні програми направляють навчання, виходячи з наявних знань і індивідуальних здатностей. Дані програми припускають засвоєння нової інформації.

Діагностичні (тестові) програми, призначені для діагностування, оцінювання або зі знань, здатностей, умінь.

Тренувальні програми, розраховані на повторення або закріплення пройденого й не утримуючого нового навчального матеріалу.

Імітаційні програми, що представляють той або інший аспект реальності за допомогою обмеженого числа параметрів для вивчення його основних структурних або функціоних характеристик.

Моделюючі програми вільної композиції, що надають у розпорядження того, кого навчають, основні елементи й типи функцій для моделювання певної реальності.

Програми типу "мікросвіт", схожі на імітаційно-моделюючі, однак не відбивають реальність; в ідеалі - уявлюване навчальне середовище, створюване при участі викладача.

Інструментальні програмні засоби, що забезпечують виконання конкретних операцій, наприклад, обробку тексту, складання таблиць, редагування графічної інформації.

Мови програмування: системи кодування, що дозволяють управляти комп'ютером.

Приведена класифікація дозволяє вірніше визначити дидактичну функцію програми при плануванні комплексного й тривалого навчання [10]

1.2 Використання сучасних інформаційних технологій у навчанні іноземних мов

Останнім часом методика викладання іноземних мов зазнала певних змін відносно організації процесу навчання, методів навчання, його структури та змісту. На сьогоднішній день найпоширенішим та дієвим методом викладання та навчання іноземних мов, безперечно, є комунікативно-орієнтований, який максимально наближений до реальних умов іншомовної середи. Одним із засобів реалізації цього методу є активне застосування комп'ютерних технологій, тому що саме вони відкривають доступ до нових джерел інформації, активізують навчально-пізнавальну діяльність студентів, скорочують час вивчення мови, дають нові можливості для розвитку професійних навичок та їх вдосконалення, значно підвищують ефективність самостійної роботи, а також допомагають реалізувати нові методи та форми навчання. Тому перед спеціалістами в галузі комп'ютерних технологій, лінгвістами, методистами та викладачами іноземних мов виникла необхідність створення якісних навчаючих та контролюючих програм, які отримали назву мультимедійні програми.[12]

На сучасному етапі навчання іноземних мов значну увагу необхідно приділяти застосуванню мультимедійних технологій, в яких одночасно використовуються тексти, графіка, відеоматеріали, звукові ефекти, анімація - все це є сукупністю аудіо та візуальних ефектів разом з інтерактивним програмним забезпеченням, які впливають на емоційні та понятійні сфери, сприяють більш ефективному засвоєнню мовного матеріалу. Поєднання візуального зображення, тексту і звукового супроводження надає можливість для комплексного розвитку навичок мовної діяльності студента на іноземній мові. Цей процес має інтерактивний характер завдяки двобічному зв'язку: можливості «спілкування» з комп'ютером, коли студент та комп'ютер можуть ставити питання та отримувати відповіді на них. Загальновідомо, що ефективність навчання збільшується при використанні наочних ілюстрацій, а мультимедійні засоби об'єднують відео, аудіоматеріали, ілюстрації, таблиці тощо на одному носії CD або DVD, якщо порівнювати з роботою в аудиторії чи лінгафонному кабінеті. Завдяки таким технологіям з'явилися навчальні системи нового покоління, які перетворюють процес навчання в захоплюючу гру.[6]

За допомогою мультимедійних технологій створені електронні енциклопедії, різноманітні навчальні курси з різних дисциплін та спеціалізовані словники, які містять термінологію пов'язану з різними галузями науки. Деякі багатомовні електронні словники містять загальні, країнознавчі та тематичні словники навіть на декількох мовах з докладним коментарем та перекладом, при цьому не займаючи багато місця на робочому столі. Вони зберігають не тільки переклад для кожного слова та словосполучення, але й транскрипцію з прикладом вимови носіями мови. Їх перевага перед звичайними словниками полягає ще й у тому, що вони значно скорочують час пошуку при перекладі необхідного слова чи словосполучення. Програми цих словників шукають переклади по всьому тексту словникових карток у всіх словниках водночас, а результати видаються у структурованому виді. Такі словники постійно поповнюються новою термінологією, а деякі, навіть не мають друкованих аналогів. Існують електронні словники, які містять додатки з тренувальними уроками, наприклад ABBYY Lingvo Tutor. Використання такого словника на вашому персональному комп'ютері в процесі вивчення іноземної мови поширює словниковий запас та вдосконалює знання.[15]

Автоматизовані системи навчання мають значні переваги, які полягають у можливості реєструвати, зберігати та аналізувати відповіді учнів, надавати їм допомогу у разі необхідності, здійснювати постійну та більш гнучку систему контролю засвоєння знань та оцінки самоконтролю.

Інформаційні технології - вимога сьогодення, що дозволяє створити суспільство, засноване на знаннях. Новітні інформаційні технології стрімко ввірвалися в усі сфери нашого життя, стали такою ж реальністю, як телефонний зв'язок чи подорожування літаком. Вони спрощують спілкування та співробітництво. Суспільство, яке дбає про своє майбутнє, має усвідомити колосальні можливості, привнесені новими інформаційними технологіями, та навчитися грамотно застосовувати їх, у першу чергу, в освіті.

Можна багато дискутувати з приводу ефективності та доцільності використання інформаційних технологій на уроках, але не використовувати їх було б безглуздям. Можливості сучасного уроку й системиосвітивзагалізначнорозширюютьсязавдякивикористаннюмультимедійних, інтерактивних технологій, Інтернету. Сьогодні перед педагогами стоїть важливе завдання - виховати та підготувати молодь, спроможну активно включатися в якісно новий етап розвитку сучасного суспільства, пов'язаний з інформацією. Ні для кого не є новиною, що дитина опановує комп'ютер раніше, ніж навчається грамотно писати та критично читати. Згідно з сучасною концепцією навчання дедалі більше уваги надається оптимізації та індивідуалізації шкільної освіти.

Голова правління АТ “Diawest”, що є лідером серед національних виробників комп'ютерів, А. Балюк “… завжди стверджував, що саме діти - справжні рушії прогресу. Вони вміють безпомилко вовизначати, які напрями розвитку науки, техніки та суспільства в цілому є найбільш прогресивними.” Він упевнений, що саме завдяки використанню інформаційних технологій в освіті діти “…зростатимуть по-справжньому сучасними людьми, без комплексу провінційності, властивого старшим поколінням, і, взагалі, повірять у власні сили, що в зрілому віці допоможе їм ефективно використовувати власний інтелектуальний потенціал на благо суспільства, відстоювати почуття власної гідності, творчо працювати й перемагати в найрізноманітніших ситуаціях - словом, набувати рис справжнього європейця” [7].

В Україні використання інформаційних технологій у навчальному процесі, окрім уроків інформатики, почалося три-чотири роки тому. До цього мало хто використовував інформацію з Інтернету з дидактичною метою. Але за останні роки наше суспільство зробило крок уперед.

Нові інформаційні технології кардинально вплинули на всю систему освіти, зачепивши її зміст, форми й методи навчання, що призвело до зміни вимог до сучасного учня. Серед усієї різноманітності методичних прийомів використання комп'ютерних технологій Л. Скалій пропонує п'ять найкорисніших для навчання іноземної мови студентів ВНЗ, два з яких, на нашу думку, доцільно використовувати й у школі.

1. Управління навчальним процесом, що дозволяє вчителеві реалізувати диференційований та індивідуальний підхід у навчанні, використовуючи вправи та завдання, дібрані з великої кількості Інтернет-сторінок.

2. Комп'ютерні технології як джерело інформації. Інтернет дає можливість як учителям, так і учням отримати доступ до художніх текстів, газет, журналів, словників, підручників тощо.

На даний момент в Інтернеті накопичено близько трьохмільйонів Web-сторінок, створених професіоналами світу в сфері викладання іноземних мов.

Серед них можна виділити наступні: а) власне навчальна інформація: вправи (граматичні, лексичні, фонетичні); плани й конспекти уроків, навчальні плани; лексичні курси; б) науково-методична інформація; в) тексти художньої літератури; г) історико-культурологічна інформація.

Обговорюючи переваги використання новітніх інформаційних технологій у навчанні іноземних мов, Л. Скалій порівнює традиційне навчання з комп'ютерним. Результати цього порівняння свідчать про значні переваги використання інформаційних технологій у навчанні іноземних мов (додаток).

Як зазначалося вище, комп'ютеризоване навчання іноземних мов у загальноосвітній школі - порівняно нова форма навчання, що засновується на ширшому використанні в навчальному процесі сучасних комп'ютерних технологій. Незважаючи на свою юність, така форма навчання стала дуже привабливим та перспективним напрямком у навчанні іноземних мов. Так, ще в 1995 році П.Сердюков стверджував, що “… комп'ютеризоване навчання взагалі та іноземних мов зокрема стане в майбутньому формою навчання, що превалює на всіх рівнях (від дитячого садка до університету), а персональний комп'ютер - найбільш популярним та ефективним засобом навчання” [23]. І дійсно, завдяки впровадженню сучасних інформаційних технологій в освітніх закладах сьогодні неможливо уявити собі роботу вчителя іноземної мови без використання персонального комп'ютера.

В останні роки в торговій мережі поряд з підручниками, посібниками та зошитами з'явилося чимало автоматизованих навчальних курсів з іноземних мов (АНК ІМ), які є мультимедійними продуктами. На екран із текстовою інформацією подається різноманітна графіка (статичне зображення, малюнки, фотографії, схеми, таблиці, мультиплікація, динамічне зображення, відеофрагменти) і звук (мова, музика, функціональні шуми й звуки). Текст і зображення можуть бути кольоровими, супроводжуватися фонограмою та звуковими ефектами. Крім мультимедійних АНК ІМ, у процесі навчання можуть використовуватися електронні словники, енциклопедії, ігри-пригоди.

Деякі АНК ІМ пропонують вивчення іноземних мов із самого початку, інші - вдосконалення набутого раніше рівня володіння ІМ, де не виділяється якийсь один вид мовленнєвої діяльності. Серед таких курсів можна назвати “Triple Play English”, “English For Communication”, “Мир слов”, “Мышка Мия учит языки”, “Клиффорд учится читать”, “Занимательный английский”, “Профессор Хиггинс”, “Английский с Винни-Пухом”, “Lingua Land”, “Sing And Learn English” тощо. В АНК ІМ користувачам пропонується дуже широкий набір видів та форм роботи з текстами, граматичним матеріалом, лексикою. Кожен із зазначених курсів заслуговує на увагу й знаходить свого користувача, враховуючи вимоги програми, вік учнів, їх інтереси та кількість годин у школі.

2.2 Ресурси для розвитку володіння іноземною мовою

Поза сумнівом Інтернет може використовуватися як ефективний додаток для розвитку граматичних, лексичних навичок і вмінь, перевірки знань. Сюди входять всілякі тренувальні лексичні, граматичні, фонетичні вправи, тести для контролю рівня сформованості навичок читання, граматичних навичок, IQ-тести і т.д. Викладачі або самі школярі можуть знаходити такі сайти на WWW.

· http://denіstutor.narod.ru/ - Головна ідея сайту навчити звичайної людини якомусь рівню англійської мови, що він сам собі встановить. Ви довідаєтеся, як безболісно вивчити англійську граматику, як вимовляти англійські звуки, запам'ятовувати слова, як виключити помилки.

· http://www.englіshtopіc.narod.ru/ наш партнер! - Englіsh Topіcsand Texts - Теми й тексти англійською мовою.

· http://www.lang.ru/ - курси, методики, навчання on-lіne і по e-maіl, тут ви знайдете друзів для переписки по e-maіl англійською мовою, є фільми на англійському, програми, посібники й багато чого іншого.

· http://esl.report.ru/ - Посилання на тести, матеріали по граматиці, словники, статті й інші ресурси, присвячені вивченню англійської мови.

· http://www.englіsh4u.dp.ua/ - Український сайт для вивчаючих англійську мову.

· http://www.uk.ru/language.shtml - Історія англійської мови. Опис історії англійської мови по етапах

· http://www.englіshclub.narod.ru/ - StudyEnglіshClub - Сайт для викладачів англійської мови. Приклади уроків, топіки, вправи, методика викладання.

· http://www.englіshbest.ru/ - Інтенсивний курс вивчення мови за методикою А.С. Захарова.

· http://lang.by.ru/ - Цей сайт присвячений питанням вивчення англійської мови. На сайті освітлені такі важливі питання як мотивація, курси, самостійне навчання, запам'ятовування слів, а так само безліч методичних посібників, книг, відео й аудио матеріалів.

· http://www.russіanseattle.com/ - англійська мова від Віталія Левенталя, автора підручника: "Англійська мова: Просто про складний" і курсу "Цікавий англійський".

· http://mega.km.ru/ALPHABYTE/ - повний Англо-російський, російсько-англійський словник на популярному освітньому сервері.

· http://www.lіngvo.ru/lіngvo/ - ABBYY Lіngvo-onlіne система безкоштовних словників. Англо-російські російсько-англійські електронні словники.

· http://altnet.ru/~mcsmall/іndex.htm - Тести по англійській мові - каталог безкоштовних тестів, програмне забезпечення тестування.

· http://www.langust.ru/ - Граматика англійської мови, матеріали по англійській мові.

· http://www.englіshtests.narod.ru/ - Тести, вправи по граматиці, гумористичні розповіді й жарти англійською мовою.

· http://www.englіshforum.com/00/ - EnglіshForum& EFL resource - Вправи по англійській мові.

· http://www.comaіl.ru:8081/~іdeology/ - Головна причина по який була створена ця сторінка - допомогти тим, хто вивчає Англійську мову.

· http://www.novella.ru/ - Сторінка Мнемонічних Новел - розробка прогресивного методу засвоєння англійського лексичного запасу.

· http://іnfo.study.ru/ - Форум для вивчаючу англійську мову - тут Ви можете обговорити будь-які питання, що стосуються вивчення англійського. Форум регулярно відвідують професійні викладачі, перекладачі, а також люди, що дуже добре володіють англійським.

Висновки до розділу 2

На відміну від звичайних технічних засобів навчання інформаційні комп'ютерні технології (ІКТ) дозволяють не тільки наситити обучающегося більшою кількістю готових, суворо відібраних, відповідним чином організованих знань, але й розвивати інтелектуальні, творчі здатності учнів, їхнє вміння самостійно здобувати нові знання, працювати з різними джерелами інформації.

Підбиваючи підсумок, варто сказати, що використання ІКТ у навчанні забезпечує:

· інтенсифікацію всіх рівнів навчально-виховного процесу

· багато аспектний розвиток школяра

· підготовку випускників школи до життя в умовах інформаційного суспільства

· реалізацію соціального замовлення, обумовленого процесами глобальної інформатизації.

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ

Останнім часом набуває великої значущості питання про використання новітніх технологій в загальноосвітній школі. Це не тільки нові технічні засоби, але й нові форми та методи навчання, новий підхід до процесу навчання. Головна ціль навчання іноземних мов - це формування та розвиток комунікативної культури школярів, навчання практичного оволодіння іноземною мовою. Не можна заперечувати значущість традиційних шляхів оволодіння мовою та культурою, але ХХІ століття вимагає врахування сучасного стану науки та технологій, які дозволяють оптимізувати навчальний процес.

Також важливим завданням є призвичаювання учнів до цінностей народу - носія мови. Для виконання цього завдання велике значення має використання автентичних засобів (малюнок, текст, звукозапис, відеозапис, тощо). Знайомство з життям англомовних країн відбувається через текст та ілюстрації до нього, документальний відеофільм, або навіть краще, повний опис історії та мальовничі зображення відповідних подій на сайтах Інтернету.

Аналіз потенціалу інформаційних технологій в різних аспектах (соціальному, культурному, комунікативному, тощо) свідчать про те, що вони сприяють розв'язанню низки дидактичних завдань. Зміна вимог до рівня володіння англійською мовою школярів спричинила перегляд мети навчання іноземних мов, до того ж їх застосування здатне забезпечити підвищення якості освіти, особливо в умовах пріоритету самостійних видів пізнавальної діяльності.

Щоб досягти максимального виконання та задоволення усіх потреб суспільства та поставлених завдань, необхідно з точністю вивчити всі психолого-педагогічні особливості учнів, риси та вади, які характерні їх віку.

Також треба бути компетентним не тільки стосовно усіх аспектів навчання англійської мови, але й всестороннє розвиненою людиною. Особливу увагу треба звернути на такий незамінний засіб навчання англійської мови як Інтернет, який дуже багатий та забарвлений найрізноманітнішою інформацією.

Існує спеціальне програмне забезпечення та інформаційні технології для навчання іноземних мов, такі як: мультимедіа-лінгофонні класи, програми, окремі інтернет-сторінки тощо.

Особливу увагу треба приділити інтернет-сайтам, поштовим та пошуковим службам, які пропонують завдання, миттєву перевірку та надання результатів, визначаючи рівень знань учня, який виконував завдання. Також велику роль грають інформаційні сайти періодичних англомовних видань, які можуть скоротити час вчителю на підготовку та пояснення матеріалу. Всі ці засоби дозволяють створити реальні та штучні ситуації спілкування на уроці іноземної мови, використовуючи різні методи та засоби роботи.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Богданов І., Сергєєв О. Школа сідає за комп'ютер (практична можливість та дидактична доцільність інформаційних технологій) // Відкритий урок. - 2004. - №1-2. - С. 18-20.

2. Вєтрова І., Вєрбенко В. Перше слово - “мама”, друге - “комп'ютер” // Відкритий урок. - 2004. - №1-2. - С. 49-51.

3. Грецька О.О. Використання електронних енциклопедій у навчанні іноземних мов // Іноземнімови. - 2002. - №2. - С. 38-40.

4. Державний стандарт базової і повної середньої освіти (іноземні мови) // Іноземнімови. - 2004. - №1. - С. 3-8.

5. Киршев С.П. Компьютер как средство повышения эффективности учебного процесса / Киршев С.П., Киршева Н.В. // Труды ученых ГЦОЛИФКа: 75 лет: Ежегодник. - М., 1993. - С. 162-167.

6. Китайгородская Г.А. Методические основы интенсивного обучения иностранным языкам. - М.: Наука,1969.-308с.

7. Костюк Т. Діти - справжні рушії прогресу // Відкритий урок. - 2004. - №1-2. - С. 28-29.

8. Крутецкий В.А. Психология.-М.: Просвещение, 1980 - 352с.

9. Кужель О.М. Можливості використання мультимедійних курсів у навчанні читання на початковому ступені середньої школи // Іноземнімови. - 2001. - №2. - С. 8-10.

10. Лаутербах Р., Фрей К. Программное обеспечение процесса образования// Перспективы. Вопросы образования. 1988. N 3. с.70-79.

11. Леклерк М., Дюбок Л., Бегин И. Оценка обеспечения программ в Канаде// Перспективы. Вопросы образования. 1988. N 4. С.97-104.

12. Ляховицкий М.В., Кошман И.М. Технические средства в обучении иностранным языкам. - М.:Просвещение,1981. - С.18-34 .

13. МакадБенджамен М., Рей Б. Микро ЭВМ в образовании: опыт Кении// Перспективы. Вопросы образования. 1988. N 4. С.51-61.

14. Методика навчання іноземних мов у середніх навчальних закладах / Колект. автор. під керівн. С.Ю.Ніколаєвої. - К., 1999. - С.142 -186, 318.

15. Современные теории и методики обучения иностранным языкам / Под общ. ред. Л.М. Федоровой, Т.И. Рязанцевой- М.: Издательство «Экзамен», 2004. - С.84.

16. Палій О.А. Методичний огляд мультимедійних комп'ютерних курсів з німецької мови // Іноземні мови. - 2001. - №1. - С. 62-64.

17. Основы методики преподавания иностранных языков. /Под ред. В.А. Бухбиндера, В.Штраусса. - К.: Вища школа, 1986. - С.227-263, 323.

18. Очерки методики обучения устной речи на иностранных языках. К.: Изд-во при Киевском ун-те, 1980, С.11-32; 68-78; 191-201.

19. Панова Л.С. Обучение иностранному языку в школе.-К.: Рад.шк., 1989.-144с.

20. Пассов С.И. Урок иностранного языка в средней школе. - М.: Просвещение, 1988. - С.223.

21. Рогова Г.В., Верещагина И.Н. Методика обучения английскому языку на начальномэтапе в средней школе. - М., 1988. - С.18.

22. Рогова Г.В., Рабинович Ф.М., Сахарова Т.Е. Методика обучения иностранным языкам в среднейшколе. - М.: Просвещение, 1991. С.123-138, 287.

23. Сердюков П.И. Методические аспекты компьютеризированного обучения иностранным языкам // Іноземнімови. - 1995. - №3-4. - С. 54-57.

24. Скалій Л.І. Використання інформаційних технологій у формуванні професійної компетенції майбутнього вчителя іноземних мов // Іноземні мови. - 2003. - №4. - С. 5-9.

25. Сьюзел Д., Ротерей Д. Основные направления применения ЭВМ// Перспективы. Вопросы образования. 1988. N 3. С.60-69.

26. Papert S. Mindstorms: Children, Computers and Powerful Ideas. - Bridhten, 1980. - p. 21-34.

27. Mills C.M. Categories of Educational Microcomputer Programms. - London. - 1985. - p. 55-61.

28. http://ru.wikipedia.org/wiki/Гуманизм

29. http://ru.wikipedia.org/wiki/Монтень,_Мишель_Эйкем_де

30. http://1001.vdv.ru/books/pdv/

31. http://komenskiy.narod.ru/p_21.html

Додаток

Порівняння традиційного навчання з комп'ютерним

Традиційне навчання Комп'ютерне навчання

1. Лінійний текст (лише текст, без інших додаткових джерел). 1. Мультимедійний текст (відео-, аудіо- можливості, зв'язок з великою . кількістю різноманітних джерел).

2. Можлива відсутність мотивації й зацікавленості в навчанні. 2. Висока мотивація і зацікавленість у навчанні.

3. Обмежена кількість інформації, обмежений вибір, 3. Необмежена кількість свіжої автентичної інформації, широкий вибір.

часто застарілі дані.

4. Контроль викладача (учителя). 4. Самоконтроль і координація навчального процесу викладачем.

5. Спілкування з викладачем. 5. Можливості спілкування з носіями мови, ознайомлення з культурою . країн, мова яких вивчається.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.