Використання технологій дистанційного навчання як засіб підвищення якості навчання інформатичних дисциплін іноземних студентів

Підвищення якості навчання інформатичних дисциплін іноземних студентів. Використання дистанційних технологій освіти. Процес підготовки іноземних студентів та вчителів інформатики. Місце та роль дистанційних технологій навчання у системі вищої освіти.

Рубрика Педагогика
Вид статья
Язык украинский
Дата добавления 21.09.2017
Размер файла 335,2 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http: //www. allbest. ru/

Використання технологій дистанційного навчання як засіб підвищення якості навчання інформатичних дисциплін іноземних студентів

О.В. Жмуд, кандидат педагогічних наук

М. Чирва, кандидат педагогічних наук

Анотація

У статті розкрито значення використання дистанційних технологій навчання на сучасному етапі розвитку ІКТу процесі підготовки іноземних студентів - майбутніх вчителів інформатики. Визначено місце та роль дистанційних технологій навчання у системі вищої освіти. Розглянуто поняття технологій дистанційного навчання, систем підтримки дистанційного навчання й уточнено поняття "електронний навчальний курс", визначено основні принципи методики використання технологій дистанційного навчання і її складові. Розглянуто різні види забезпечення технологій дистанційного навчання. Результатом дослідження є розроблені електронні навчальні курси з інформатичних дисциплін, адаптовані для іноземних студентів, і методичні рекомендації щодо використання технологій дистанційного навчання в підготовці майбутніх вчителів інформатики. навчання дистанційний освіта інформатика

Ключові слова: інформаційно-комунікаційні технології; дистанційне навчання; технології дистанційного навчання; система підтримки дистанційного навчання; електронний навчальний курс.

Постановка проблеми. Успішна інтеграція української системи вищої освіти у міжнародну освітню систему перш за все пов'язана з гарантіями забезпечення високого рівня та якості теоретичної та практичної професійно-орієнтованої підготовки, забезпечення інтелектуального, наукового, інноваційного та культурного потенціалу випускників із числа іноземних громадян. Застосування новітніх ІКТ у навчальному процесі вищого навчального закладу потребує змін у методиці навчання практично всіх дисциплін, вивчення яких передбачено відповідними програмами підготовки іноземних студентів. Особливо це стосується підготовки іноземних студентів - майбутніх учителів інформатики, оскільки їх підготовка вимагає системного використання ІКТ. Це обумовлює більш високі вимоги до ІКТ-компетентностей студентів і викладачів ВНЗ. Зазначені особливості вимагають широкого застосування інноваційних підходів до організації навчального процесу майбутніх учителів інформатики.

Використання сучасних технологій дистанційного навчання (ТДН) як засобу підвищення якості навчання інформатичних дисциплін іноземних студентів, створює реальні можливості підвищення якості їх професійної підготовки, конкурентоспроможності на вітчизняному і міжнародному ринках праці.

Аналіз актуальних досліджень. В освіті України розробляють теоретичні, практичні та соціальні аспекти дистанційного навчання. У вітчизняних працях науковців проблемі дистанційної освіти присвячено роботи В. Бикова, Н. Думанського. Г. Кравцова, В. Кухаренка, В. Олійника, О. Глазунової, К. Обухової, О. Самойленка, Н. Сиротенко, Г. Молодих, Н. Морзе, Н. Твердохлєбової, О. Захар, П. Камінської та ін. Проблеми впровадження технологій дистанційного навчання в зарубіжних країнах, зокрема перспективи розвитку дистанційної освіти, досліджували Дж. Андерсон, Ст. Віллер, Т. Едвард, Р. Клінг. Педагогічне й інформаційне забезпечення дистанційного навчання вивчали Н. Льовінський, Дж. Мюллер, А. Огур, Дж. О'роурке, Д. Парріш, Р. Філіпс, Н. Хара. Проблемами підготовки майбутніх учителів інформатики опікувались М. Золочевська, А. Єршов, В. Монахов, О. Ігнатенко, А. Кузнецов, Н. Морзе, Ю. Рамський, Т. Тихонова та ін.

Серед закордонних університетів, що є лідерами у сфері використанні ТДН, можна назвати Massachusetts Institute of Technology (http://ocw.mit.edu/index.htm), Stanford University (http://www.stanford.edu), University of Oxford (http://www.ox.ac.uk/), University of Cambridge (http://www.cam.ac.uk), Fern Universitдt in Hagen (http://www.fernuni-hagen.de) та ін. В Україні також накопичено певний позитивний досвід використання ТДН у навчальному процесі ВНЗ, при цьому серед лідерів у цій сфері варто виділити Сумський державний університет (http://dl.sumdu.edu.ua), Хмельницький національний університет (http://dn.tup.km.ua), Херсонський державний університет (http://dls.ksu.kherson.ua/dls), Державний вищий навчальний заклад ''Криворізький національний університет'' (http://op.ktu.edu.ua), НТУУ ''Київський політехнічний університет'' (http://login.kpi.ua), Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова (http://www.dn.npu.edu.ua), Луганський національний університет імені Тараса Шевченка (http://do.luguniv.edu.ua).

Метою даної роботи є дослідження основних підходів до використання технологій дистанційного навчання у ВНЗ, як засобу підвищення якості навчання іноземних студентів за допомогою засобів системи підтримки дистанційного навчання на базі платформи МооШе і представити досвід використання технологій дистанційного навчання в Уманському державному університеті імені Павла Тичини у підготовці майбутніх вчителів інформатики.

Виклад основного матеріалу. Відповідно до ''Положення про дистанційне навчання'' [1] під дистанційним навчанням вважається індивідуалізований процес набуття знань, умінь, навичок і способів пізнавальної діяльності людини, який відбувається в основному за опосередкованої взаємодії віддалених один від одного учасників навчального процесу в спеціалізованому середовищі, яке функціонує на базі сучасних психолого-педагогічних та ІКТ.

Технології дистанційного навчання (ТДН) - це комплекс освітніх технологій, який включає психолого-педагогічні й інформаційно-комунікаційні, що надають можливість реалізувати процес дистанційного навчання в навчальних закладах і наукових установах [1]. Психолого-педагогічні технології дистанційного навчання є системою засобів, прийомів, кроків, послідовне здійснення яких забезпечує виконання завдань навчання, виховання і розвитку. Ці технології ґрунтуються на компетентісному й особистісно-орієнтованому підходах в освіті і використовують сучасні методи навчання, зокрема: метод проектів, навчання у співробітництві, ситуаційне навчання, проблемне навчання, продуктивне навчання, метод ''мозкового штурму''.

ІКТ дистанційного навчання - це технології створення, накопичення, зберігання та доступу до веб- ресурсів (електронних ресурсів) навчальних дисциплін (програм), а також забезпечення організації і супроводу навчального процесу за допомогою спеціалізованого програмного забезпечення і засобів інформаційно-комунікаційного зв'язку, у тому числі мережі Інтернет [2].

Система підтримки дистанційного навчання (СПДН) - багатофункціональний, модульний, мультимедійний, апаратно-програмний комплекс для підтримки навчання студентів, створений із застосуванням мережевих і web-технологій для підтримки дистанційного навчання [3]. До систем СПДН, як правило, відносять системи управління навчанням (ЬМ8) або віртуальні освітні середовища (УЬБ), системи управління навчальним контентом (ЬСМ8).

Одним із способів формування і розвитку компетентностей є навчання, організоване на активній навчальній діяльності і практико-орієнтованій діяльності студентів, що інтегрує фундаментальні знання і практичні вміння. Реалізація такого підходу в навчанні вимагає мультимедійного представлення досліджуваних об'єктів, процесів, явищ, адекватного моделювання предметної галузі. Попри це, ТДН є нині найпотужнішим засобом впливу, мотивації і виховання студентів, задоволення їх культурних запитів і формування моральних цінностей.

Навчальний процес із використанням ТДН необхідно організовувати на методичних засадах аудиторного і позааудиторного навчання. Використання ТДН у навчальному процесі ВНЗ неможливе без використання сучасних ІКТ, а їх ефективне застосування можливе лише в тому випадку, коли відповідні технології гармонійно інтегруються в навчальний процес, забезпечуючи нові можливості і викладачам, і студентам. Така інтеграція ТДН здійснюється завдяки використанню СПДН, які в умовах інформатизації навчального процесу стають засобом для надання нових освітніх послуг і доступу до електронних освітніх ресурсів (ЕОР) будь-де і будь-коли, де є підключення до мережі Іпїетеї.

СПДН Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини ''Інформаційно - освітнє середовище для студентів очної та заочної (дистанційної) форми навчання УДПУ імені П. Тичини'' створена на основі системи МооШе [4] версії 2.5.4, яка розміщена на web-сервері університету. Вибір системи МооШе зумовлений наявністю в ній засобів розробки контенту, підсистем управління навчальним процесом, підтримки 8СОБМ, наявністю локалізації українською мовою, модульністю, мультимедійністю, відкритістю коду, що забезпечує їй високі рейтинги популярності в більшості країн світу [5] як платформи для дистанційного навчання.

Навчальний процес підготовки іноземних студентів - майбутніх учителів інформатики в УДПУ імені Павла Тичини, який здійснюється на основі ТДН, включає в себе як обов'язкові аудиторні заняття, так і самостійну роботу студентів. Участь викладача в навчальному процесі визначається не тільки проведенням аудиторних занять, а й необхідністю здійснювати постійну підтримку навчально- пізнавальної діяльності студентів шляхом організації поточного і проміжного контролю, проведення занять і консультацій з використанням ТДН. Однією зі складових дидактичного забезпечення навчального процесу майбутніх фахівців є електронні навчальні курси з окремих дисциплін або циклів дисциплін, що розміщуються в СПДН.

Електронний навчальний курс (ЕНК) - це електронний освітній ресурс, що є комплексом навчально- методичних матеріалів в електронному вигляді і освітніх сервісів для організації індивідуального і групового навчання з використанням технологій дистанційного навчання [5]. Особливість використання ЕНК порівняно з іншими електронними засобами навчання і електронними освітніми ресурсами (ЕОР) полягає в тому, що ЕНК призначений для самостійного і систематичного оволодіння студентами навчальним матеріалом під керівництвом викладача під час вивчення дисциплін. У процесі навчання студентів ЕНК постійно змінюється й удосконалюється як авторами, так і викладачами курсу.

Нами було розроблено електронні навчальні курси з інформативних дисциплін, адаптовані для вивчення іншомовними студентами. В електронних навчальних курсах використовуються декілька технологій дистанційного навчання. При цьому ми маємо керуватися таким принципом: якщо дидактична задача може бути реалізована за через застосування більш простих технологій, то перевага повинна бути віддана саме їм.

Зупинимося на особливостях застосування засобів реалізації психолого-педагогічних технологій ДН в СПДН, які використовуються в навчальному процесі підготовки іноземних студентів - майбутніх учителів інформатики при викладанні курсу ''Архітектура комп'ютера та конфігурація комп'ютерних систем'' в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини.

Психолого-педагогічні технології дистанційного навчання - система засобів, прийомів, кроків, послідовне здійснення яких забезпечує виконання завдань навчання, виховання і розвитку особистості та гарантований результат із урахуванням особливостей учасників процесу дистанційного навчання [1].

Виокремимо засоби реалізації психолого-педагогічних технологій ДН в СПДН:

- урок (технології проблемного навчання);

- чат (метод ''мозкового штурму'');

- завдання (метод проектів);

- семінар (парне навчання);

- внутрішня розсилка повідомлень (колективне навчання);

- вебінар (доповідь, презентація);

- форум (диспут.).

Основу ЕНК АК ККС становлять ресурси курсу - це інформаційні, навчальні, методичні та інші матеріали в текстовому вигляді, вигляді гіперпосилань, презентацій, що створюються або завантажуються в СПДН.

Структура ЕНК ''Архітектура комп'ютера та конфігурація комп'ютерних систем'' складається з наступних блоків:

Загальні відомості про курс:

Опис навчального курсу: мета та завдання курсу;

Робоча програма;

Розподіл балів;

Друковані та Інтернет-джерела;

Глосарій.

Модуль І:

Лекції;

Лабораторний практикум;

Форум;

Чат;

Модульний контроль;

Мультимедійні ресурси;

Модуль ІІ (аналогічно).

Завдання для самостійної роботи.

Індивідуальне навчально-дослідне завдання.

Підсумковий тестовий контроль.

Робота з ЕНК розпочинається зі знайомства з блоком ''Опис навчального курсу'', в якому знаходяться відомості про мету і завдання курсу (рис 1.1).

Рис. 1.1 Опис електронного навчального курсу

Окрім того студентам надається також програма курсу, розподіл балів навчальної діяльності, відомості про друковані та інші інформаційні ресурси з курсу і глосарій до нього (рис. 1.2).

Рис. 1.2 Загальні відомості про електронний навчальний курс

Наступним блоком ЕНК є знайомство з теоретичним навчальним матеріалом з тем курсу, який представлено конспектами і / або презентаціями лекцій, додатковими навчальними матеріалами, такими як: відеоматеріали, електронні посібники тощо. Однією з характерних рис використання СПДН є мультимедійність, що забезпечує представлення навчального матеріалу в тестовому і відео форматах. Тому лекції з курсу, як правило, представлені у текстовому форматі та у вигляді презентації в звичному для студентів форматі *.ррї. (рис. 1.3)

Рис. 1.3 Наповнення електронного навчального курсу з мультимедійною підтримкою

Необхідною умовою діалогу, зокрема навчального діалогу, є проблемна ситуація, яку ми реалізовуємо під час семінарських та лабораторних робіт у формі чату і форуму Проблемна ситуація є умовою активних дій студента. З цією метою в навчальному процесі використовуються такі психолого- педагогічні технології ДН як метод ''Мозкового штурму'' і диспут відповідно.

У форумі можна проводити обговорення по групах, оцінювати повідомлення, прикріплювати до них файли будь-яких форматів. В особистих повідомленнях і коментарях є можливість обговорити конкретну проблему з викладачем особисто. У чаті обговорення відбувається в режимі реального часу.

В ЕНК АК ККС розміщено матеріали практичної підготовки студентів з курсу - завдання для лабораторних робіт та самостійної підготовки студентів.

Для більш глибокого засвоєння студентами навчального матеріалу в ЕНК розміщені освітні ресурси у вигляді електронних підручників, довідників та методичних посібників.

Для проведення поточного, модульного та підсумкового контролю в ЕНК реалізована можливість проведення автоматизованого контролю знань студентів, що здійснюються, як правило, у формі комп'ютерного тестування з банком тестових питань різного рівня складності.

У процесі навчання з використанням ТДН застосовуються асинхронні, та синхронні форми взаємодії учасників навчального процесу, що підтримуються СПДН за допомогою відповідних модулів: вебінар, семінар, урок. Вебінар - різновид веб-конференції, що використовується для проведення різних видів занять зі студентами і консультацій в on-line режимі. Семінар - це вид діяльності, де кожен студент не лише виконує власну роботу, а й оцінює результати роботи інших студентів. Проведення семінару сприяє координації діяльності колективу студентів і надає можливість оцінювати їх роботу різноманітними способами.

Урок - один із найскладніших елементів навчального курсу, оскільки потребує від викладача створення сценарію вивчення матеріалу з поетапною перевіркою його засвоєння. Викладач розбиває увесь матеріал на блоки, у кінці кожного з яких розміщує питання для перевірки засвоєння відповідного навчального матеріалу. Перехід до вивчення матеріалу наступного блоку можливий лише після засвоєння і перевірки попереднього матеріалу. Якщо відповідь на запитання неправильна, можна повернутись до попередньої сторінки (або іншої, визначеної викладачем) і повторно опрацювати матеріал.

Невід'ємною частиною процесу навчання є оперативне спілкування викладача зі студентами (on-line чи off-line). Під час такого спілкування студенти можуть отримувати консультацію викладача, обговорювати з ним проекти, рішення, оцінки. Викладач теж має можливість спостерігати за процесом засвоєння студентами матеріалу й організовувати навчання на основі індивідуального підходу. Таке спілкування реалізується в СПДН через використання модулів "Форум" (рис. 1.4).

Рис. 1.4 Ресурси СПДН Moodle

Зворотній зв'язок зі студентами в ЕНК забезпечує модуль СПДН "Завдання" для пересилання будь-яких електронних документів у режимі off-line. Цей вид діяльності допомагає здійснювати контроль за виконанням завдань до лабораторних робіт та інших видів діяльності, передбачених дисципліною.

Результати роботи і звіт про її виконання надсилаються викладачу через СПДН, після чого викладач перевіряє отримані матеріали і / або зараховує надіслані звіти або повертає їх із зазначеними недоліками на доопрацювання. Окрім того, при викладанні курсу АК ККС ресурс ''Завдання'' використовуємо для керівництва підготовкою рефератів, індивідуально-навчально-дослідного завдання, оскільки викладач має можливість залишати коментарі для зворотного зв'язку і завантажувати файли. Завдання оцінюються відповідно до шкали оцінювання, яка є складовою ЕНК АК ККС.

Оцінки за виконане завдання заносяться в журнал оцінок. Журнал обліку успішності студента в СПДН заповнюється автоматично після того, як за виконане завдання студенту виставляється оцінка.

Висновки. Отже, маючи вільний доступ до методичного забезпечення курсу, студенти можуть самостійно створювати власну траєкторію навчання та здобувати необхідну саме йому систему знань. Студенти знають, що їхні роботи будуть щоразу оцінені викладачем, а в разі невдач вони завжди можуть за допомогою засобів СПДН ''Форум'' або ''Чат'' отримати консультацію (допомогу) викладача чи однокурсників. Такий спосіб підвищує мотивацію іноземних студентів до навчальної діяльності та забезпечує зростання інтересу до вивчення інформативних дисциплін зокрема.

Поєднання традиційного та дистанційного навчання дає можливість використовувати переваги обох форм навчання. Основними перевагами використання засобів СПДН при вивченні інформатичних дисциплін іншомовними студентами є: поліпшення якості навчання; мотивація студентів до навчання; забезпечення ефективних інструментів управління навчанням; збільшення чисельності осіб, які отримають доступ до якісної освіти; встановлює нова роль викладача як тьютора; урізноманітнення процесу навчання.

Список використаних джерел та літератури

1. Наказ Міністерства освіти і науки України ''Про затвердження Положення про дистанційне навчання'' № 466 від 25.04.2013 р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/ show/z0703-13.

2. Кондратьев В. В. Концепция информатизации образования в технологическом университете / В. В. Кондратьев // Информационные технологии в образовании : материалы Конгресса конференций ''ИТО

3. 2003''. - М. : АНО ''ИТО'', 2003. - С. 24.

4. Герасименко І. В. Система підтримки дистанційного навчання, як складова інформаційного середовища ВНЗ / І. В. Герасименко // Проблеми сучасної педагогічної освіти : [зб. Статей]. - Сер.: Педагогіка і психологія. - Ялта : РВВ КГУ, 2013. - Вип. 40, ч. 4. - С. 22-30.

5. Конащук В. Українська бізнес-освіта: чи є межа для наслідування західного досвіду / В. Конащук // Ситуаційна методика навчання: український досвід : збірник статей / упор. О. Сидоренко, В. Чуба. - К. : Центр інновацій та розвитку, 2001. - С. 13-18.

6. Котенко В. В. Информационно-компьютерная компетентность как компонент профессиональной подготовки будущего учителя информатики [Электронный ресурс] / В. В. Котенко, С. Л. Сурменко // Вестник Омского государственного педагогического университета. - 2006. - Режим доступа :

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Гуманізація освіти в сучасному суспільстві. Психолого-фізіологічні основи для навчання школярів. Психологічні особливості навчання іноземної мови. Комп’ютер як засіб підвищення ефективності навчання. Web-ресурси для розвитку володіння іноземною мовою.

  курсовая работа [47,4 K], добавлен 28.07.2014

 • Інформаційна культура людини. Сутність нових технологій навчання та методологій навчально-виховного процесу з використанням новітніх електронних засобів навчання. Система безперервної освіти. Особливості застосування комп'ютерних формул мовного етикету.

  статья [24,7 K], добавлен 03.01.2009

 • Необхідність підвищення якості професійно-технічної освіти та зацікавленості учнів з метою диференціації та індивідуалізації процесу навчання. Формування внутрішньої мотивації студентів до активного сприйняття, засвоювання та передачі інформації.

  краткое изложение [31,6 K], добавлен 23.03.2014

 • Теоретичні засади використання педагогічної технології дидактичної гри у процесі навчання іноземних мов учнів початкової школи. Експериментальна перевірка ефективності використання педагогічної технології дидактичної гри у процесі навчання іноземних мов.

  автореферат [45,8 K], добавлен 02.03.2011

 • Роль історії науки при вивченні дисциплін у загальноосвітніх закладах. Обгрунтування необхідності використання технологій WEB 2.0 в процесі навчання інформатики. Використання соціальних сервісів Інтернет при викладанні теми "Історія інформатики" в школі.

  дипломная работа [753,7 K], добавлен 23.04.2011

 • Закономірності та принципи навчання в вищих навчальних закладах. Ефективні методи комунікації викладача та студентів. Передумови ефективності навчальної роботи студентів. Оптимальний вибір методів навчання з метою підвищення ефективності процесу навчання.

  реферат [61,0 K], добавлен 05.03.2013

 • Сучасна педагогіка вищої школи. Основні принципи навчання. Взаємодія викладача і студента як педагогічна технологія. Оптимальний вибір методів навчання з метою підвищення ефективності процесу навчання. Самостійна робота як важливий чинник розвитку.

  курсовая работа [29,8 K], добавлен 20.11.2014

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.