Щодо обґрунтування необхідності досліджень професійної підготовки бакалаврів з кібербезпеки в США

Реформування системи вищої освіти в Україні та розробка перспективних моделей підготовки фахівців з кібербезпеки для розвитку вітчизняної системи вищої освіти. Організаційно-педагогічні засади навчання бакалаврів з кібербезпеки в університетах США.

Рубрика Педагогика
Вид статья
Язык украинский
Дата добавления 18.07.2017
Размер файла 26,4 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

щодо обґрунтування необхідності досліджень професійної підготовки бакалаврів з кібербезпеки в сша

УДК378.14(73): 004.056.5 (045)

Бистрова Богдана Василівна

старший викладач кафедри

авіаційної англійської мови

Київського національного

авіаційного університету

DanaUkraine@yandex.ru

Анотація

У статті теоретично обґрунтовано та доведено актуальність дослідження у галузі професійної підготовки бакалаврів з кібербезпеки в США. Передумовою проведення дослідження професійної підготовки бакалаврів з кібербезпеки у вищих навчальних закладах США стало виникнення потреби реформування системи вищої освіти в Україні та розробки перспективних моделей підготовки фахівців з кібербезпеки для подальшого розвитку вітчизняної системи вищої освіти.; недостатнє теоретичне обґрунтування проблем професійної підготовки фахівців з кібербезпеки у системі вищої освіти України; відсутність, методичних рекомендацій, наукових теоретичних та практичних розробок для забезпечення навчального процесу; зацікавленість держави у фахівцях суміжних областей підготовки, що знаходить своє відображення у дисциплінах, що вибрані для вивчення.

Ключові слова: обґрунтування, необхідність дослідження , професійна підготовка, актуальність, бакалавр з кібербезпеки, система вищої освіти США.

Постановка проблеми. Стрімкий розвиток інформаційних та телекомунікаційних технологій, активізація інтеграційних процесів у вищій освіті, глобалізація світової економіки, модернізація виробництва, динамічні зміни на ринку праці зумовлюють потребу у фахівцях-професіоналах нової генерації в галузі інформаційних технологій (ІТ), та ставлять принципово нові вимоги до їхньої професійної підготовки.

На сучасному етапі розвитку науки і техніки кібербезпека кожної розвинутої держави перетворюється на одну з найважливіших галузей високотехнологічного суспільства. Внаслідок надзвичайно широкого використання сучасних інформаційних технологій в усіх сферах свого існування суспільство стало вразливим від незначних кібернетичних впливів, які все частіше стають ефективним інструментом на шляху досягнення мети щодо несилового контролю та управління як об'єктами критичної інфраструктури держави, підприємств, так і окремо взятими громадянами, їх об'єднаннями. Потоки інформації, що передаються, зберігаються та обробляються в кіберпросторі постійно зростають, що вимагає їх належного захисту від несанкціонованого доступу зі злочинною метою. Тому потреба у фахівцях з кібербезпеки є актуальною і з подальшим розвитком високотехнологічного суспільства буде ще більше зростати. Підготовка фахівців з кібербезпеки вимагає належної технологічної оснащеності вищого навчального закладу, залучення висококваліфікованих спеціалістів. У підготовці такого роду спеціалістів зацікавлені підприємства та організації України. Ефективність їх підготовки знaчнoю мipoю пов'язана з реформуванням системи вищої освіти в Україні на всіх рівнях, що здійснюється у напрямі створення гнучкої системи доступу до неперервної освіти, та розробки перспективних моделей підготовки висококваліфікованих, конкурентоздатних фахівців у галузі інформаційних технологій, зокрема бакалаврів з кібербезпеки, відповідно до світових стандартів. Недостатнє теоретичне обґрунтування проблеми професійної підготовки фахівців з кібербезпеки у системі вищої освіти, відсутність наукових досліджень і практичних розробок, а також важливість її успішного розв'язання для подальшого розвитку вітчизняної системи вищої освіти зумовили вибір теми дослідження - «Професійна підготовка бакалаврів з кібербезпеки у вищих навчальних закладах США»

Аналіз останніх досліджень та публікацій. У ході аналізу встановлено, що перш за все розбудова системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів для структур, що гарантують безпеку країни, шляхом ефективних реформ є важливою невід'ємною складовою Концепції розвитку сектору безпеки і оборони України [1,2] «Керуючись завданнями, визначеними у Концепції розвитку сектору безпеки і оборони України, на підставі аналізу вимог законодавства України в освітній сфері, а також вивчення особливостей життєдіяльності вітчизняних ВНЗ із специфічними умовами навчання, розпочато фахову наукову міжвідомчу дискусію щодо шляхів модернізації системи підготовки кадрів для сектору безпеки і оборони, виробити концептуальні підходи та запропонувати інституційні зміни в системі підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів для сил безпеки України відповідно до стандартів ЄС та НАТО.» [2, с 5]

Широкий аналіз доводить, що для України формування нової культури безпеки зі збереженням за необхідності спеціалізації та індивідуалізації системи підготовки кадрів, підвищення кваліфікаційного рівня персоналу та забезпечення його високої мотивації професійної діяльності у галузі захисту безпеки є справою державного рівня. Вивчення наукових здобутків та передового досвіду підготовки бакалаврів з кібербезпеки у США дозволяє обрати передовий американський досвід за модель для визначити завдань та шляхів подальшого удосконалення системи підготовки фахівців даної галузі української освіти; наповнення новим змістом навчальних планів та програм; внесення змін, пов'язаних з інтеграцією прогресивного досвіду в освіту України. Існує думка, що особливим завданням є забезпечення рівноваги між цілями та результатами освіти, внутрішньої гармонії суб'єктів навчання. [4]

Аналіз наукових праць щодо теоретичних і практичних засад професійної підготовки бакалаврів з кібербезпеки в умовах вищої освіти США дозволив окреслити основні завдання дослідження:

1. Вивчити стан дослідження проблеми професійної підготовки бакалаврів з кібербезпеки у педагогічній теорії і практиці.

2. Охарактеризувати сучасні тенденції підготовки фахівців в IT-галузі у ВНЗ США.

3. Дослідити кваліфікаційні вимоги до підготовки бакалаврів з кібербезпеки на основі вивчення професійних стандартів США.

4. Розкрити організаційно-педагогічні засади навчання бакалаврів з кібербезпеки в університетах США.

5. Окреслити можливості творчого використання прогресивних ідей досвіду США щодо професійної підготовки бакалаврів з кібербезпеки у вищих навчальних закладах України.

Мета статті полягає в здійсненні цілісного наукового аналізу системи професійної підготовки бакалаврів з кібербезпеки в умовах вищої освіти США та обґрунтуванні необхідності дослідження системи вищої освіти в США у галузі підготовки бакалаврів високого кваліфікаційного рівня з подальшою можливістю творчого використання прогресивних ідей американського досвіду в Україні.

Теоретична основа та методи досліджень. Теоретичну основу дослідження складають основні положення порівняльної педагогіки, теорії і методики професійної освіти, а також праці, в яких висвітлено результати досліджень проблем розвитку вищої технічної освіти в різних країнах, зокрема в Росії (Н. Аітов, К. Байчаров, В. Баранов, А. Кірсанов, А. Кочнєв), Білорусії (Л. Акімова, П. Хейфец), США (Т. Георгієва, А. Іванова, Н. Пазюра, В. Параіл, С.Романова, М. Чванова), Німеччині (Н.Абашкіна, Т.Мостова, Л.Соловйова), Франції (Є. Бражник, В. Єлманова, С. Єркович, С. Коршунов, І. Федоров); праці з порівняльної педагогіки (О. Алексеєва, О. Арсентьєва, Б. Вульфсона, В. Зубка, І. Козубовської, С. Корсака, А. Лігоцького, Н. Ничкало, Н. Пазюри, В. Поліщук.)

Сьогодні підготовка кадрів в області кібербезпеки є не тільки реакція на попит ринку в таких фахівцях, а й як важлива складова комплексу заходів держави щодо протидії загрозам в інформаційній сфері. Цим визначається і зміст підготовки зазначених фахівців, і особливі вимоги до освітніх установ при організації такої підготовки. У загальній системі забезпечення кібербезпеки держави кадровий супровід є самостійною підсистемою, а сама система підготовки фахівців є основою такого супроводу. Тому під підготовкою кадрів для галузі будемо розуміти систему, що включає всі рівні професійної освіти, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців.

Методичну основу дослідження складають наступні методи дослідження:

теоретичні: аналіз, синтез, порівняння та узагальнення - для вивчення праць вітчизняних і зарубіжних науковців, офіційних і нормативних документів; метод системно-структурного аналізу - надасть можливість виокремити особливості структури та організації навчальної діяльності в університетах США; порівняльно-зіставний метод - дасть змогу виявити спільні та відмінні ознаки у зарубіжному та вітчизняному досвіді підготовки бакалаврів з кібербезпеки; метод екстраполяції - дозволить спрогнозувати перспективи використання досвіду американських університетів у професійній підготовці бакалаврів комп'ютерних наук у вищих навчальних закладів України;

емпіричні: діагностичні - бесіди, опитування, анкетування для отримання й узагальнення інформації з теми дослідження; обсерваційні спостереження.

Використані методи взаємодоповнюватимуть один одного, уможливлюючи комплексне пізнання предмета дослідження.

Виклад основного матеріалу. Оскільки метою подальшого розвитку української освіти з професійної підготовки бакалаврів з кібербезпеки є створення такої системи освіти, яка на основі передових надбань та усталених міжнародних традицій США в галузі підготовки бакалаврів з кібербезпеки, буде здатною здійснювати висококваліфіковану професійну діяльність. «Так, зокрема, для ефективного розвитку сектору безпеки і оборони в сучасних умовах передбачається: - запровадження інтегрованої системи освіти з залученням викладачів, інструкторів із держав - членів НАТО і ЄС.» [2, с. 6

Проблеми забезпечення інформаційної безпеки в даний час стали інтернаціональними. При цьому кожна країна, підтримуючи національну безпеку, вирішує питання боротьби з кіберзлочинністю своїми засобами. У сучасних умовах комплексний підхід до вирішення завдань забезпечення інформаційної безпеки в різних організаціях потребує наявності не стільки технологій, методів, засобів і систем захисту, включаючи процес забезпечення інформаційної безпеки і управління ним, скільки самих спеціалістів з відповідними знаннями та вміннями. [3]

Попереднє дослідження більше ста навчальних планів та програм з підготовки бакалаврів у галузі кібербезпеки доступних на веб-сайтах вищих навчальних закладів США, що проводять професійну підготовку фахівців в галузі інформаційної безпеки, захисту інформації та кібербезпеки підтверджує правильність вибору об'єкту дослідження. При дослідженні навчальних планів та програм керувалися показниками рейтингу навчального закладу та його популярністю серед студентів, цінністю програмного забезпечення підготовки, кінцевим результатом підготовки, а також рівнем оплати за навчання, тощо. Цікавим напрямом, який слід дослідити для використання у подальшому реформуванні української освіти, це диверсифіковані шляхи набуття необхідних навичок. З досліджень вітчизняних науковців в США освіта та підготовка здійснюється за великою кількістю програм, що передбачають навчання як з набуттям сертифікатів так і програми, що передбачають одержання освітньо-кваліфікаційного рівня на базі середніх спеціальних або професійних закладів підготовки, а також програми, що пропонуються працедавцями, інтернатура, учнівство тощо [4, 5].

Концептуальні ідеї системи української освіти з професійної підготовки фахівців у галузі кібербезпеки та кіберзахисту ґрунтуються на законах та нормативних актах України: Конституції України, "Про Стратегію кібербезпеки України"(2017), Законів України «Про вищу освіту» (2014), «Про Національну програму інформатизації» (2012), «Про основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007 - 2015роки» (2007), а також Стратегії сталого розвитку «Україна - 2020 року (2013) та інших документах, в яких визначено та обґрунтовано основні напрями ІТ- освіти в Україні

Незважаючи на суттєві теоретичні дослідження з проблем професійної підготовки бакалаврів з кібербезпеки, окремі її аспекти залишаються висвітленими не повною мірою, зокрема: розробка галузевого стандарту вищої освіти для бакалаврів з кібербезпеки; дослідження кваліфікаційних напрямів підготовки бакалаврів в галузі кібербезпеки; науково-методичний супровід та кадрове забезпечення навчання бакалаврів тощо. За таких умов проблема професійної підготовки бакалаврів з кібербезпеки набуде особливої актуальності, а її розв'язання потребує корінних змін у вітчизняній системі вищої освіти.

Вивчення наукових джерел, законодавчо-нормативних актів та міжнародних документів, аналіз теоретичного і практичного зарубіжного досвіду професійної підготовки бакалаврів з кібербезпеки в системі вищої освіти засвідчили, що розв'язання зазначених вище проблем в Україні гальмується низкою суперечностей між:

- об'єктивною потребою ґрунтовного аналізу прогресивних ідей зарубіжного досвіду професійної підготовки бакалаврів з кібербезпеки у системі вищої освіти та відсутністю його системного вивчення й узагальнення у вітчизняній педагогічній теорії і практиці;

- стрімким світовим розвитком інформаційних технологій і недостатнім рівнем готовності вітчизняних ВНЗ до організації професійної підготовки бакалаврів з кібербезпеки;

- традиційним навчанням бакалаврів та об'єктивною необхідністю використання інноваційних інформаційних технологій навчання у системі вищої освіти.

Усунення зазначених суперечностей зумовлює необхідність теоретичного обґрунтування концептуальних засад щодо здійснення професійної підготовки бакалаврів з кібербезпеки у системі вищої освіти України на основі вивчення та творчого використання прогресивних ідей зарубіжного досвіду. У цьому аспекті значний інтерес становить досвід США, де вища освіта має давню історію і багаті традиції. Звернення до досвіду цієї країни зумовлено поглибленням міжнародної співпраці в галузі освіти, високим рівнем економічного розвитку, лідерською позицією у світі з розвитку ІТ- індустрії; гнучкістю освітньо-професійних програм для різних кваліфікаційних рівнів, у тому числі бакалаврів. Важливість вивчення досвіду США підтверджується тим фактом, що у багатьох європейських країнах у процесі формування національних систем вищої освіти було використано саме американську модель підготовки фахівців з кібербезпеки.

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. У підготовці фахівців з кібербезпеки зацікавлені підприємства та організації України. Ефективність їх підготовки потребує належної технологічної оснащеності вищого навчального закладу, залучення висококваліфікованих спеціалістів і, очевидно, реформувань системи вищої освіти в Україні на всіх рівнях. Абсолютно очевидно, що задовольнити потребу в висококваліфікованих фахівцях в області забезпечення захисту інформації можна тільки на основі комплексного використання всіх можливостей середньої, вищої та альтернативної професійної освіти . Таким чином, в світлі реалізації положень доктрини інформаційної безпеки і стратегії розвитку актуальним є необхідність дослідження професійної підготовки бакалаврів з кібербезпеки в США з чітко визначеними його метою, предметом та об'єктом для подальшої інтеграції його результатів у розвиток української професійної освіти з підготовки бакалаврів у галузі кібербезпеки. Завдяки своїй новизні дослідження має перспективу продовження на шляху удосконалення системи української освіти за американськими моделями.

Подальші наукові розвідки передбачаємо спрямувати вивчення передумов виникнення галузі знань «кібербезпека», на тлумачення понять «кібератака», «інформаційна безпека» та «кібербезпека», також на означення кола компетенцій фахівців з кібербезпеки .

вищий безпека кібербезпека бакалавр

Список використаної літератури

1. Указ Президента України від 14 березня 2016 року №92/2016 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 4 березня 2016 року «Про Концепцію розвитку сектору безпеки і оборони України» - [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.rada.gov.ua/

2. Сьомін С.В. Система підготовки кадрів для сил безпеки України: проблеми та перспективи розвитку: аналітична доп. / С.В. Сьомін, О.О. Резнікова; за заг. ред. В.П. Горбуліна. - К.: НІСД, 2016. - 50 с. Електронна версія: http://www.niss.gov.ua

3. Анурьева М.С., Чванова М.С. Подготовка кадров в области информационной безопасности в США Гуманитарные науки. Педагогика и психология. / М.С. Анурьева, М.С. Чванова // Вестник ТГУ, выпуск 8 (112), 2012. - С.126-133.

4. Пазюра Н.В. Особливості підготовки фахівців з середньою кваліфікацією в США / Н.В. Пазюра // Науковий вісник мукачівського державного університету, Серія «Педагогіка та психологія». Випуск 2 (2), 2015. - С. 120-125.

5. Тарасова О.В. Вища освіта в США: сучасний стан та пріоритети розвитку. [Електронний ресурс] / О.В. Тарасова. // Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. - 2011. - Вип.-3. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua / UJRN / Vnadps_2011_3_9

6. Высшее образование в США. URL: http:// www.iclass.ru/study_abroad_high_usa/

References

1. Decree of the President of Ukraine of March 14, 2016 №92/2016 "On the Concept of Ukraine's security and defense sector development" - [Electronic resource]: URL: http://www.rada.gov.ua/

2. S. Semin. The training system the Security Service of Ukraine: Institute for Strategic Studies (NISS) / [Electronic resource] URL: http://www.niss.gov.ua

3. Chvanova, M., Anureva, M. (2012). Personnel training in information security sphere in the U.S.A. Bulletin of the University of Tambov. Series: Humanities, Tambov, 8(112), 126-133..

4. Natalya Pazura. Features of training specialists with secondary qualifications in the USA / N. Pazura // Scientific Bulletin of Mukachevo State University. Series of “Pedagogy and Psychology” - a collection of scientific articles. Ed. 2 (2), 2015. - P. 120-125.

5. О. Tarasova. Priorities for higher education in the United States/ О.В. Тарасова. // Statistic bulletin of the State Border Guard Service of Ukraine for 2011. [Electronic resource] URL:http://nbuv.gov.ua / UJRN / Vnadps_2011_3_9

6. Higher Education in the US. URL: http:// www.iclass.ru/study_abroad_high_usa/

BYSTROVA Bogdana Vasylivna,

Lecturer of the Department of Aviation English, National Aviation University (Ukraine) e-mail: DanaUkraine@yandex.ru

THE FOUNDATION OF CONDUCTED RESEARCH BASED ON PROFESSIONAL TRAINING OF BACHELORS IN CYBER

SECURITY IN THE USA

Summary. The article deals with the theoretical explanation and practical relevance of professional training in the field of information technology, in particular bachelor's degree in cyber security. The precondition for the mentioned study of bachelors in cybersecurity professional training of Higher education in the United States has become the need to reform the higher education system in Ukraine and the development of advanced models for cybersecurity training and its further development of national higher education systems; of the need to reform the higher education system in Ukraine and the development of prospective models for training specialists in cyber security for the further national system development of higher education; lack of scientific research and practical development; the government's interest in specialists in related areas what can be reflected in the disciplines chosen for study. The practical value of following research is to demonstrate the most relevant scientific-methodological recommendations to be used for curriculum improvement and its further implementation into the higher education of Ukraine. The results of scientific research can be used in the psychological, pedagogical and comparative studies; foundation of special courses dedicated to the problems of pedagogical innovations.

Key words: Higher education in the United States; information security, Bachelor of Science in Cybersecurity.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Специфіка освіти як соціального інституту. Болонський процес та реформування вищої освіти в Україні: ризики та перспективи. Якість освіти як мета реформування в контексті демократизації освітнього простору. Розширення масштабів підготовки спеціалістів.

  дипломная работа [814,9 K], добавлен 23.10.2011

 • Рівні підготовки фахівців. Сутність ступеневості вищої освіти. Нормативний, вибірковий компоненти змісту освіти. Складові державного стандарту освіти. Форми навчання: денна, вечірня, заочна. Ознаки громадсько-державної моделі управління освітою в Україні.

  реферат [16,9 K], добавлен 18.01.2011

 • Питання забезпечення фінансування вищої освіти США. Наявні проблеми у сфері фінансування і доступності вищої освіти. Пропозиції щодо реформування системи фінансування вищої освіти США. Фінансова доступність вищих навчальних закладів для їх студентів.

  статья [23,7 K], добавлен 27.08.2017

 • Болонський процес - процес перебудови вищої освіти, який є складовою історичного розвитку Європейського Союзу. Введення у навчання системи переведення і накопичення кредитів. Гармонізація системи європейської вищої освіти. Реформування освіти України.

  контрольная работа [99,7 K], добавлен 16.02.2011

 • Соціально-економічні, методологічні, змістовно-процесуальні протиріччя сучасної вищої освіти, її структура та характеристика основних принципів функціонування. Модель сучасної вищої освіти: визначення профілю фахівців, вимоги та рівні їх підготовки.

  реферат [14,6 K], добавлен 03.06.2010

 • Дослідження стану системи фінансування сфери вищої освіти, а також системи кредитування навчання. Оцінка проблеми відсутності комплексної системи забезпечення якості освіти в Україні. Шляхи досягнення ефективної міжнародної академічної мобільності.

  статья [24,3 K], добавлен 22.02.2018

 • Перелік матеріалів і документів, які стосуються розвитку вищої освіти в України в контексті Болонського процесу. Особливості впровадження та обґрунтування кредитно-модульної системи навчання. Інтеграція педагогічної освіти в європейський освітній простір.

  методичка [3,3 M], добавлен 27.03.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.