Методологія розробки та проведення уроків з "Основ галузевої економіки"

Дидактичне проектування уроків за темою навчальної дисципліни "Основи галузевої економіки". Аналіз уроків викладачів. Рекомендації з удосконалення дидактичного проекту. План виховної роботи групи учнів. Щоденник педагогічних спостережень за учнями.

Рубрика Педагогика
Вид отчет по практике
Язык украинский
Дата добавления 29.01.2014
Размер файла 98,2 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Зміст

 • Вступ
 • 1. Загальна частина
 • 2. Методична частина
 • 2.1 Дидактичне проектування за темою навчальної дисципліни
 • 2.2Аналіз уроків викладачів
 • 2.3 Рекомендації з удосконалення дидактичного проекту
 • 3. Виховна робота
 • 3.1 План виховної роботи групи учнів ПТНЗ
 • 3.2 Розробка двох виховних заходів
 • 3.3 Аналіз відвідуваного виховного заходу
 • 3.4 Щоденник педагогічних спостережень за учнями
 • 3.5 Результати профорієнтаційної роботи з учнями ПТНЗ
 • 3.6 Загальний висновок про проведену виховну роботу
 • Висновок
 • Список використаної летіратури
 • Додатки

Вступ

Педагогічну практику проходила у Відокремленому підрозділі "Луганський професійний торгово-кулінарний ліцей Луганського національного університету імені Тараса Шевченка". У ліцеї було створено всі умови для проходження педагогічної практики. Всі педагоги мають великий стаж роботи, високу фахову й методичну підготовку. Аудиторії достатньо обладнані технічними засобами навчання, забезпечені наочними посібниками, науковою, навчальною та методичною літературою. Протягом усього перебування в ліцеї я мала змогу отримувати консультації як від педагогів-предметників і кураторів груп, так і від адміністрації ліцею.

Під час практики провела 3 уроки з дисципліни "Основи галузевої економіки", 2 виховних заходи. Усі уроки були обговорені з учителем і методистом. Практика у ліцеї допомогла виробити багато практичних умінь і навичок. Я навчилася:

1) проводити уроки різних типів з "Основ галузевої економіки";

2) перевіряти різні види письмових робіт, оцінювати та аналізувати їх;

3) планувати роботу з розвитку здібностей та умінь студентів;

4) працювати над наочністю в аудиторії, виготовляти дидактичний матеріал для уроків:

5) організовувати виховну роботу.

При проведенні уроків з "Основ галузевої економіки", в його закріпленні особливих труднощів не було. Складніше проводити виховні заходи.

За час педагогічної практики проводила виховну роботу із спеціальностями: "Продавець продовольчих товарів", "Контролер-касир".

Труднощі, які виникли під час їх проведення:

1. Не завжди могла підвести учнів до сприйняття наочності та організувати роботу з нею. Найчастіше наочність виконувала лише ілюстративну функцію, а не була важливим органічним елементом уроку.

2. Важко встановлювати зв'язок уже вивченого учнями матеріалу з тим, що вивчається, а також показувати перспективу практичного його використання.

3. Не завжди вдало могла визначити виховну мету уроку, хоча протягом уроку її забезпечувала.

4. Не завжди враховувала психічний і фізичний стан студентів на уроці й намагалася утримувати увагу зауваженнями до групи.

1. Загальна частина

Відокремлений підрозділ "Луганський професійний торгово-кулінарний ліцей Луганського національного університету імені Тараса Шевченка", директором якого є Светлична Ірина Анатоліївна, знаходиться за адресою: вул. Оборонна 4, м. Луганськ, 91011. Здійснює первинну професійну підготовку у наступних напрямках:

№ з/п

Код

Назва професії

Вид підготовки

1.

5122

Кухар

ППП, ПК

2.

5220

Продавець продовольчих товарів

ППП, ПП, ПК

3.

4211

Контролер-касир

ППП, ПТН, ПК

4.

5123

Офіціант

ППП, ПрП

5123

Бармен

5.

5123

Офіціант

ПрП, ПК

6.

5230

Продавець (з лотка, на ринку)

ПТН

7.

7412.2

Кондитер

ППП, ПрП, ПК

Відокремлений підрозділ "Луганський професійний торгово-кулінарний ліцей Луганського національного університету імені Тараса Шевченка" є державним навчальним закладом, який здійснює первинну підготовку кваліфікованих робітників із числа випускників загальноосвітніх навчальних закладів на основі базової та повної середньої освіти, а також професійно-технічне навчання незайнятого населення.

За роки свого існування Луганський професійний торгово-кулінарний ліцей неодноразово нагороджений почесними грамотами Міністерства освіти та управління науки Луганської облдержадміністрації, був призером ВДНХ СРСР, лауреатом кулінарних конкурсів.

Ліцей здійснює професійну освіту громадян за державним замовленням, за угодами з підприємствами, установами, організаціями, юридичними і фізичними особами та за замовленням державної служби зайнятості на підставі ліцензії на право надання освіти відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня.

Підготовка кваліфікованих робітників ведеться за ступеневою системою навчання за такою схемою: ліцей - коледж - інститут торгівлі та обслуговуючих технологій ЛНУ ім. Тараса Шевченка та базується на принципах індивідуального та особистісного підходу, пріоритету професійної спрямованості, широкого використання безперервності цього процесу, врахування регіональних умов.

Навчально-виробничий процес у ліцеї включає гуманітарну, загально-технічну, професійно-теоретичну, професійно-практичну, фізичну підготовку, виховну роботу з учнями, слухачами і здійснюється згідно з робочими навчальними планами і робочими навчальними програмами, розробленими на основі Типових навчальних планів і Типових навчальних програм і затвердженими в установленому порядку, а також з урахуванням вимог нормативно-правових та навчально-методичних документів з професійно-технічної освіти. Конкретні терміни навчання та зміст навчального процесу безпосередньо визначаються робочими навчальними планами та робочими навчальними програмами.

Професійно-технічна освіта у ліцеї здійснюється за денною, вечірньою (змінною) формами навчання, з відривом і без відриву від виробництва із можливим застосуванням дистанційного та модульного навчання учнів, слухачів та при необхідності - за індивідуальними навчальними планами.

Професійне навчання у ліцеї здійснюють викладачі, майстри виробничого навчання, викладачі-методисти.

Пріоритетною метою у виховному процесі ліцею є сприяння становленню творчої особистості молодої людини.

Виховна робота у ліцеї спрямована на забезпечення прилучення молоді до світової культури й загальнолюдських цінностей. За своїми методами вона опирається на народні традиції, кращі надбання національної та світової педагогіки.

Протягом першого тижня педагогічної практики вивчалися навчальні плани, календарні, тематичні й поурочні плани педагогів економічного напрямку, плани виховної роботи групи та ліцею, гурткової роботи. На основі даних документів разом з викладачем економіки, кураторами та керівником практики було складено індивідуальний план на весь період практики.

Основними напрямками роботи за період практики були наступні:

1. Вивчення студентів і групи в перший тиждень практики.

2. Планування роботи:

ѕ вивчення плану викладача економіки;

ѕ вивчення плану роботи куратора групи;

ѕ планування своєї навчально-виховної роботи на весь період практики.

2. Навчальна робота:

ѕ відвідування лекцій викладачів;

ѕ самостійне проведення уроків.

3. Виховна робота із студентами:

ѕ відвідування виховних заходів

ѕ участь в поточній виховній роботі, самостійне проведення виховних заходів.

4. Участь в дослідницькій роботі:

ѕ вивчення педагогічного досвіду викладачів економіки;

ѕ виконання профорієнтаційної роботи зі студентами.

2. Методична частина

2.1 Дидактичне проектування за темою навчальної дисципліни

Мета навчальної дисципліни "Основи галузевої економіки" - забезпечити достатню основу для систематичного вивчення здобутків економічної науки та самостійного аналізу економічних явищ та процесів.

Завдання:

ознайомити студентів із понятійно-категоріальним апаратом економічної теорії;

розкрити природу економічних проблем та господарської поведінки суб'єктів національної економіки;

сформувати уявлення про засади функціонування національної економіки та економічної системи;

розкрити систему визначників поведінки головних економічних суб'єктів.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен знати:

понятійний апарат сучасної економічної теорії;

ключові відмінності в теоретичній спадщині представників різних напрямів економічної науки;

основні проблеми економічної організації суспільства;

роль та місце кожного із економічних суб'єктів у сучасній системі господарювання

вміти:

аналізувати національну економіку як цілісну систему з усіма її взаємозв'язками з іншими проявами людської життєдіяльності;

досліджувати структуру та ефективність функціонування товарних та фінансових ринків, ринків факторів виробництва;

моделювати поведінку споживачів за різних станів зовнішнього середовища;

прогнозувати господарські рішення фірм;

аналізувати поведінку державних інституцій та економічну політику Дисципліни передбачає 3 змістовних модуля, які включають 11 тем. Робочою навчальною програмою передбачено проведення лекційних, практичних занять та самостійну роботу студентів.

Контроль знань, набутих в процесі вивчення навчальної дисципліни "Основи галузевої економіки", відбувається у формі усного опитування, письмових контрольних робіт та підсумкового письмового екзамену.

Інформаційними джерелами є базові підручники, навчальні посібники ("основна література"), підручники, монографії, наукові статті, законодавство України та міжнародно-правові акти ("додаткова література").

Навчальна дисципліна "Основи галузевої економіки" є базою для навчальних дисциплін "Калькуляція, облік та звітність", "Основи бухгалтерського обліку".

Нормативна навчальна дисципліна "Основи галузевої економіки" є складовою освітньо-професійної програми підготовки фахівців за професіями: "Продавець продовольчих товарів", "Контролер-касир", "Офіціант, бармен".

При викладанні навчальної дисципліни використовуються інформаційно-ілюстративний та проблемний методи навчання.

Під час лекційного курсу застосовуються:

ѕ слайдова презентація;

ѕ дискусійне обговорення проблемних питань.

На практичних заняттях застосовуються:

ѕ ситуаційні завдання;

ѕ робота за методом малих груп;

ѕ роздатковий матеріал.

План-конспект на тему: "Собівартість продукції, її структура. Витрати на виробництво продукції"

1. Організаційна частина: (2 хв.)

1.1 Привітання студентів.

1.2 Підготовка аудиторії до заняття, перевірка готовності до заняття.

1.3 Відмітка в журналі відсутній.

2. Актуалізація опорних знань з раніше вивченого матеріалу (18 хв.):

2.1 Фронтальне опитування

Питання 1. Що таке основні фонди підприємства?

Відповідь: Засоби праці, які мають вартість і функціонування у виробництві тривалий час у своїй незмінній споживчій формі.

Питання 2. Які види спрацювання основних фондів ви знаєте?

Відповідь: Фізичне та моральне спрацювання, або технічно-економічне старіння ОФ.

Питання 3. Які основні фонди ви віднесете до активних, а які до пасивних.

Відповідь: Активні ОФ - які безпосередньо беруть участь у виробничому процесі (станки), пасивні - що створюють умовні для здійснення процесу виробництва (будівлі, споруди, транспортні засоби).

Питання 4. Що таке амортизація?

Відповідь: Це процес перенесення вартості засобів праці на вартість виготовленої продукції.

Питання 5. Що включаються в оборотні фонди підприємства?

Відповідь: Виробничі запаси, незавершене виробництво, напівфабрикати власного виробництва, витрати майбутніх періодів.

Питання 6. Що таке витрати майбутнього періоду?

Відповідь: Це грошові витрати, які здійснені в даний період, але які буде відшкодовано за рахунок собівартості продукції в наступні періоди.

Питання 7. Які показники використання основних фондів ви знаєте?

Відповідь: Коефіцієнт фондовіддачі, фондоємкості, змінності, інтенсивного, екстенсивного та інтегрального використання ОФ.

Питання 8. Які показники використання оборотних фондів ви можете назвати?

Відповідь: Кількість оборотів оборотних засобів, продовження обороту, кількість оборотних засобів, які знаходяться в 1 гривні реалізованої продукції.

Питання 9. Які шляхи підвищення ефективності використання основних фондів ви знаєте?

Відповідь: Збільшення екстенсивного навантаження в межах календарного фонду часу, підвищення інтенсивного навантаження (продуктивності за одиницю часу), скорочення простої в машин, впровадження високоефективних технологій.

Питання 10. Що таке заробітна плата?

Відповідь: Частина національного доходу, яка надходить в розпорядження працівників в залежності від кількості і якості праці.

Питання 11. Що таке кількість праці?

Відповідь: Кількість відпрацьованого часу, або кількість виготовленої продукції.

Питання 12. Чим характеризується якість праці?

Відповідь: Характеризується кваліфікацією робітника.

Питання 13. Які форми оплати праці ви знаєте?

Відповідь: погодинну та відрядну.

Питання 14. Що таке годинна тарифна ставка?

Відповідь: Плата за одну годину відпрацьованого часу в залежності від кваліфікації.

2.2 Коментар відповідей. Підсумок фронтального опитування.

3. Викладання нового матеріалу (40 хв.).

3.1 Ознайомлення студентів з темою та навчальною метою:

Тема нашого заняття "Собівартість продукції, її структура. Витрати на виробництво продукції".

3.2 Мотивація вивчення теми (2 хв.):

3.2.1 Мета:

дидактичний педагогічний урок економіка

Цю тему необхідно вивчати для того, щоб ознайомитись з чого складається собівартість продукції, від чого залежить прибуток підприємства, шляхи зменшення собівартості.

3.2.2 Задачі.

Після вивчення цієї теми ви повинні знати, як визначається прибуток на одиницю продукції, на весь обсяг, вміти його порахувати та визначити рентабельність одиниці продукції та всього виробництва.

3.3 План вивчення нового матеріалу:

3.3.1 Статті витрат, що включаються в собівартість продукції.

3.3.2 Класифікація витрат підприємства.

3.3.3 Кошторис виробництва.

3.3.4 Резерви зниження собівартості продукції.

4. Виклад нового матеріалу (40 хв.).

4.1 Викладач: І так, як ви бачите, першим питання в нашому плані є статті витрат, що включають в собівартість продукції. Ми це ще з вами не вивчали, але я думаю, що ви не раз про це чули по радіо, бачили по телебаченню і на заняття економічної теорії.

Питання: Що таке собівартість продукції, з чого вона складається.

Коментар відповідей.

Викладач: Собівартість продукції - це грошова форма витрат на підготовку виробництва, виготовлення та збут продукції.

Питання: Яка ваша думка, які основні види витрат на виробництво продукції та її збут.

Коментар відповідей.

Викладач: В собівартості продукції, як правило, включають витрати:

на дослідження ринку та вивчення потреби в продукції;

на підготовку та освоєння нової продукції;

на виробництво (сировина, матеріали та енергія, амортизація основних фондів, оплата праці персоналу);

на обслуговування та управління виробничими процесами;

на збут продукції (пакування, транспортування, рекламу).

Питання: В вашому розумінні, для чого розраховувати собівартість продукції?

Коментар відповідей.

Викладач: Собівартість є одним із важливих показників ефективності виробництва, має безпосередні зв'язки з її ціною. Це виявляється в тому, що собівартість служить базою ціни товару і водночас обмежником для виробництва (ніхто не випускатиме продукцію, ринкова ціна якої є нижчою за її собівартість).

4.2 Класифікація витрат підприємства (10 хв.).

Питання: Як ви розумієте витрати підприємства, що це таке?

Коментар відповідей.

Викладач: Необхідно розрізняти витрати загальні (сукупні) та на одиницю продукції. Загальні (сукупні) витрати - це витрати на весь обсяг продукції за певний період. Величина таких витрат залежить від тривалості періоду та кількості виготовленої продукції. Витрати на одиницю продукції - розраховується, як середні величини за певний період, якщо продукція виготовляється постійно, або серійно. В одиничному виробництві витрати на виріб формується як індивідуальні.

Питання: Як можуть класифікувати витрати за окремими ознаками?

Коментар відповідей.

Викладач: Класифікація витрат ведеться за окремими ознаками:

ступінь однорідності - елементні, комплексні;

зв'язок з обсягом виробництва - постійні, зміни;

спосіб обчислення на одиницю продукції - прямі, не прямі.

Проблемні питання по ходу викладання матеріалу:

Для чого на підприємстві розраховують собівартість продукції?

Що дає нам зниження собівартості продукції?

Чому ведеться класифікація витрат за окремими ознаками?

В якому разі збільшиться прибуток підприємства?

Куди підприємство може витратити одержані прибутки?

4.3 Кошторис виробництва (10 хв.).

Питання: Як ви розумієте поняття "кошторис виробництва"?

Коментар відповідей.

Викладач: Кошторис виробництва - це витрати підприємства, пов'язані з основною його діяльністю за певний період, незалежно від того, відносять їх на собівартість продукції в цьому періоді чи ні.

Питання: Суми кошторису виробництва та собівартості загального обсягу продукції кількісно збігається, чи ні?

Коментар відповідей.

Викладач: Це означає, що суми кошторису виробництва та собівартості загального обсягу продукції кількісно не збігається.

Питання: Як складають кошторис виробництва?

Коментар відповідей.

Викладач: Кошторис виробництва складають за економічними елементами:

матеріальні витрати;

заробітна плата;

відрахування на соціальні потреби;

амортизація основних фондів;

інші витрати (як за змістом не можна віднести до відповідних елементів).

Проблемні питання по ходу викладання матеріалу:

Для чого взагалі складається кошторис витрат?

Коментар відповідей.

Викладач: Таким чином, складаючи кошторис витрат, вдається уникнути помилок в урахуванні усіх витрат, які здійснені в певному періоді.

4.4 Резерви зниження собівартості продукції (10 хв.)

Питання: Які резерви зниження собівартості ви можете назвати?

Коментар відповідей.

Викладач: Головними резервами зниження собівартості продукції являється підвищення продуктивності праці, впровадження нової техніки і передової технології, максимальне використання виробничих площ, режим економії, боротьба усього колективу за зниження собівартості та підвищення якості продукції.

Проблемні питання по ходу викладання матеріалу:

Що дає нам впровадження нової техніки і передової технології?

Коментар відповідей.

Викладач: Впровадження нової техніки і передової технології дає нам можливість скоротити витрати на ремонт обладнання, знизити собівартість продукції, підвищити продуктивність праці, якість продукції, скоротити час заготовлення продукції.

5. Закріплення нового матеріалу (10 хв.)

5.1 Усне опитування.

5.1.1 Що таке собівартість продукції?

5.1.2 Витрати, які включають у собівартість продукції (Відповідь: витрати на дослідження).

5.1.3 Загальні витрати (Відповідь: це витрати на весь обсяг продукції за певний період).

5.1.4 Витрати на одиницю продукції (Відповідь: розраховується як середні величини за певний період, якщо продукція виготовляється постійно, або серійно).

5.1.5 Що таке постійні витрати? (Відповідь: не залежно від кількості виготовленої продукції).

5.1.6 Що таке змінні витрати? (Відповідь: витрати, загальна величина яких за певний період залежить від обсягу виготовлення продукції).

5.1.7 Що таке пропорційні витрати? (Відповідь: змінюються прямо пропорційно обсягу виробництва).

5.2 Розв'язання задачі (усно).

Собівартість виготовленої продукції 100 тис. гривень, обсяг виготовлення продукції - 100 шт. Яка собівартість одиниці продукції? За рахунок чого можна зменшити собівартість одиниці продукції?

6. Підсумок заняття (2 хв.)

6.1 Оцінка знання студентів.

Коментар відповідей.

6.2 Висновки щодо вивчення теми.

6.3 Зауваження щодо засвоєння студентами матеріалу.

7. Домашнє завдання (3 хв.).

Марцин В.С. Економіка торгівлі. (Тема: Прибуток і рентабельність від торгової діяльності) Конспект.

План-конспект на тему: "Потреби і виробничі можливості суспільства.

Економічні інтереси"

1. Організаційний момент.

1.1 Привітання студентів.

1.2 Підготовка аудиторії до заняття, перевірка готовності до заняття.

1.3 Відмітка в журналі відсутній.

2. Актуалізація опорних знань

Фронтальне опитування:

1. Що означає термін "економія"?"політекономія"?

2. Що є предметом економічної теорії?

3. Що таке економічна категорія?

4. Дайте визначення економічного закону?

5. Визначте ціль економічної теорії як науки.

3. Викладання нового матеріалу

3.1 Ознайомлення студентів з темою та навчальною метою:

Тема заняття: "Потреби і виробничі можливості суспільства. Економічні інтереси" проецирується на екран та повідомляється викладачем усно.

3.2.1 Мета:

Побудувати високорозвинену ефективну економіку, досягти соціального прогресу суспільства можна, лише орієнтуючись на задоволення потреб та інтересів різноманітних суб'єктів економічної системи - ось чому вивчення і знання цієї теми необхідні студентам, по-перше, як громадянам ще молодої незалежної держави.

По-друге, ці знання необхідні студентам як майбутнім фахівцям, тому що Вам - технологам приготування їжі треба бути постійно вирішувати такі питання як: Які потреби людей ви маєте задовольнити? Які ресурси і як використати? Та інші.

По-третє, знання цієї теми необхідні як звичайним рядовим суб'єктам економіки, ринку, тому що кожна людина щодня споживає матеріальні блага, задовольняє свої потреби. Перед кожним з нас щодня стоїть проблема вибору придбання того чи іншого товару, послуги з метою найкращого використання.

3.2.2 Задачі:

1. розкрити сутність економічних потреб, ресурсів, економічних інтересів та їх структур;

2. вивчити закони збільшення та насичення потреб;

3. проаналізувати виробничі можливості, проблеми вибору та ефективності.

3.3 План вивчення нового матеріалу:

1. Економічні потреби, їх сутність і структура. Закон збільшення потреб.

2. Економічні ресурси, їх структура.

3. Виробничі можливості і проблема вибору.

4. Економічні інтереси, їх структура та суперечності.

4. Виклад нового матеріалу (40 хв.).

Постанова проблемного питання заняття: "Якщо хочеш зробити людину щасливою, не добавляй їй речей, а позбавляй бажань". Цей вислів суперечить принципам економічного мислення? Так? Ні? Чому?

Викладач повідомляє, що в кінці заняття студентам необхідно буде пояснити зміст цього вислову та відповісти на питання.

4.1 Економічні потреби, їх сутність і структура. Закон збільшення потреб.

Головна цінність на Землі - це людина, її життя у всіх її проявах. Вихідна складова природи людини - нужда і її задоволення є мета будь-якого виробництва.

Нужда визначається як те, що відчувається людиною почуття незадоволеності чимось чи брак чогось.

Нужди людей дуже різноманітні, численні й складні.

Кожна конкретна потреба може по-різному сприйматися окремими людьми. Це залежить від рівня освіченості та культури, характеру та інтересів кожної людини.

Якщо ж якась потреба людини не задовольняється, то вона буде шукати вихід зі становища, тощо. Виходу може бути два:

1) або знайти можливість для задоволення тієї чи іншої потреби,

2) або просто відмовитися від її задоволення.

Потреба людини в конкретній життєвій ситуації проявляється через потреби.

Потреби - це перш за все бажання людей придбати і використовувати товари та послуги, які їх задовольняють.

В економічній літературі зустрічаються й інші визначення потреб.

Потреба відноситься до числа первинних економічних категорій.

Природа потреб надзвичайно різноманітна і складна.

З одного боку, це потреби, закладені в організмі людини самою природою. До них відносяться: біологічні потреби, без задоволення яких не може протікати життєвий процес.

З іншого боку, (людина - істота не лише біологічна, а й соціальна, суспільна) - це соціальні потреби, які формуються соціальними групами, державою, суспільством.

З образом і рівнем життя людей найтіснішим чином пов'язані потреби.

Зв'язок зі способом життя проявляється через характер потреб. Вони можуть бути підвищені та занижені, раціональними та ірраціональними, шкідливими.

Зв'язок з рівнем життя проявляється через рівень задоволення потреб людей:

1. Мінімальний - забезпечує виживання людини і можливість появи соціальних і духовних потреб.

Цей рівень базується на нормативній потребі, котра характеризується нормою споживання. Вона встановлюється виходячи з аналізу, розрахунку, досвіду і можливостей.

2. Нормальний - це оптимальний рівень задоволення потреб, коли споживчий бюджет вважається достатнім для гармонійного розвитку особистості людини.

3. Рівень розкоші - це таке задоволення потреб, при якому вона стає самоціллю і (або) засобом демонстрації високого суспільного становища.

На цьому рівні людина "живе, щоб їсти, а не їсть, щоб жити".

Викладач повідомляє, що перш ніж розглядати класифікацію потреб та їх структуру, ми повинні мати на увазі, що потреби носять історичний характер (до слову, з часів Аристотеля відомо їх поділ на тілесні і духовні), тобто постійно змінюються з розвитком суспільства, і що нам поки невідомий повний перелік людських потреб і встановити його практично неможливо.

Класифікація потреб проецирується на екран. Викладач пояснює, що на розгляд виноситься сім критеріїв, відповідно до яких розрізняють види потреб. Акцентується увага на де яких видах: еластичні та нееластичні потреби.

Викладач ставить запитання, щодо потреб в їжі, одязі, сні, легковому автомобілі - це еластичні чи нееластичні потреби.

Відповіді студентів: потреби в їжі, одязі, сні - нееластичні, а потреба у легковому автомобілі - еластична.

Викладач звертає увагу на роздавальний матеріал № 4 "Класифікація потреб" та пояснює самостійну роботу на дім: студенти повинні заповнити таблицю, тобто дати характеристику кожного з видів потреб.

Кількість благ, товарів і послуг, в яких відчувають потребу люди, безперервно розширюється і росте як у кількісному, так і в якісному відношенні. Таку тенденцію і закономірність в економічній теорії називають законом зростання потреб.

Закон зростання потреб - закон, який виражає внутрішньо необхідні, постійні і сутнісні зв'язки між виробництвом і досягнутим рівнем задоволення потреб людей, розвиток яких сприяє появі нових потреб та способів їх задоволення.

Його дія вказує не тільки на прагнення до кількісного зростання споживання, але і до зміни структури потреб, розширення їх кола, різноманітності, зміщення пріоритетів, розвитку взаємозамінності, якісному вдосконаленню.

Суть закону насичення потреби, полягає в тому, що людина, відчуваючи безліч потреб, найбільш інтенсивно споживає якусь частину визначеного товару і в міру його споживання спочатку відбувається процес зменшення, а потім і повного насичення потреби.

Визначити тенденції і особливості потреб студентів взяла на себе група студентів.

4.2 Економічні ресурси, їх структура.

Ресурси - це фактори, що використовуються для виробництва економічних благ.

Під економічними ресурсами розуміються всі природні, людські і зроблені людьми ресурси, які використовуються для виробництва товарів і послуг.

Джерелом будь-якого виробництва є ресурси, якими володіє та або інша держава. Економічна теорія характеризує ресурси як сукупність природного, соціального і духовного в процесі виробництва товарів, послуг та інших цінностей.

Ресурси прийнято ділити на чотири групи:

1. Природні - природні, наявні в природі економічні, виробничі ресурси у вигляді землі та земельних угідь, водних багатств, повітряного басейну. Вони в свою чергу діляться на:

1) вичерпані (поновлювані і не поновлювані);

2) невичерпні.

2. Матеріальні (капітальні) - всі створені руками людини засоби виробництва (знаряддя і предмети праці), які самі є результатом виробництва і знаходяться в матеріально-речовій формі;

3. Трудові - економічно активне, працездатне населення (частка населення, що володіє фізичними й духовними здібностями для участі в трудовій діяльності).

4. Фінансові (інвестиційні) - сукупність всіх видів грошових коштів, фінансових активів, якими володіє суспільство і в змозі виділити їх на організацію виробництва. Фінансові ресурси є результатом взаємодії "надходження і витрат", розподілу грошових коштів, їх накопичення і використання.

Викладач ставить питання перед студентами:

Як Ви розумієте поняття: вичерпані та невичерпні ресурси.

Визначте, які ресурси є вичерпані та невичерпні? - Кам'яне вугілля, Вода, повітря?

Поновлювані і не поновлювані? - Нафта, газ, повітря, земля (як верхній слой почви)?

Відповіді студентів: Кам'яне вугілля - вичерпаний ресурс. Вода, повітря - невичерпні.

Нафта, газ - не поновлювані. Повітря, земля (як верхній слой почви) - поновлювані (відносно).

Все розмаїття ресурсів можна класифікувати відповідно до різних підходів.

Ресурси поділяються на види:

1. Матеріальні - земля (або сировинні матеріали) і капітал;

2. Людські - праця і підприємницька здатність.

Земля - як фактор виробництва означає усі використовувані у виробничому процесі природні ресурси, природою даровані блага. Вона може використовуватися для виробництва сільськогосподарської продукції, для будівництва будинків, міст, залізниць і т.п.

Земля не може бути знищена чи примножена, але схильна до досить сильних руйнувань внаслідок хижацького використання, отруєння або ерозії.

Викладач звертається до студентів вспомніть визначення капіталу, з яким вони вже знайомились на попередньому занятті. Що таке капітал?

Відповідь студентів: Капітал - це все те, що здібно приносити доход.

Капітал - в широкому сенсі це все те, що здатне приносити дохід, або ресурси, створені людьми для виробництва товарів і послуг.

У більш вузькому сенсі - це вкладене джерело доходу, що працює у справу, у вигляді виготовлених працею засобів виробництва. Капітал може бути збільшений до будь-яких розмірів.

Викладач ставить питання перед студентами: Що таке праця? Що Ви розумієте під підприємницькою діяльністю?

Відповіді студентів: Праця - це доцільна діяльність людини. Це діяльність, яка потребує застосовування розумових і фізичних зусиль.

А підприємницькі здібності це здатність до організації виробництва, вміння орієнтуватися в ринковій кон'юнктурі і безстрашність ризику.

Дійсно праця - усвідомлена, енергозатратна, громадська, доцільна діяльність людини, людей, що вимагає програми розумових і фізичних зусиль у процесі створення матеріальних благ і послуг, що реалізується через саму людину.

Праця як фактор виробництва вдосконалюється завдяки навчанню працівників та придбання ними виробничого досвіду.

Під підприємницькою здатністю розуміється особливий вид людських ресурсів, що полягає в здатності найбільш ефективно використовувати всі інші фактори виробництва.

Група студентів, оцінив себе як підприємців, задались питанням: Де, тобто в якому сегменті ринку вони можуть реалізувати свої підприємницькі здібності після закінчення технікуму (або в найближчому майбутньому, наприклад, на літніх канікулах)? По цьому приводу вони провели опитування мешканців міста, студентів і працівників технікуму:

1. Чи задовольняє Вас система суспільного харчування м. Маріуполя?

2. Чи достатня кількість підприємств суспільного харчування (столових, кафе, ресторанів) у нашому місті?

3. Яких підприємств, на Вашу думку, не хватає?

4.3 Виробничі можливості і проблема вибору.

Кількість виробничих ресурсів обмежено, що призводить до неможливості одночасного задоволення всіх потреб людини і суспільства. Знання економічних закономірностей допомагає розподілити виробничі ресурси у такий спосіб, щоб досягти максимального результату, тобто найбільш повного задоволення потреб.

Проблема вибору: внаслідок обмеженості виробничих ресурсів у порівнянні з масштабами потреб людини і суспільства завжди необхідно вибирати, на що використовувати ці ресурси.

Виробничі можливості - це можливості суспільства виробляти економічні блага за умови повного і ефективного використання наявних ресурсів.

Ефективне використання ресурсів передбачає:

1. Повну зайнятість ресурсів, тобто використання у виробництві всіх придатних для цього ресурсів. Придатність ресурсів визначається суспільними і законодавчими нормами

2. Повний обсяг виробництва, тобто використання ресурсів суспільства в такій комбінації, яка дозволяє досягти найкращого результату

Викладач знайомить студентів ще з двома важливими категоріями цього питання: альтернативна вартість і закон альтернативної вартості.

Альтернативна вартість - це вартість найбільш пріоритетного блага, від якого доводиться відмовлятися, щоб отримати певну кількість вибраного блага.

Закон збільшення альтернативної вартості: за збільшенням виробництва одного з товарів при повній зайнятості ресурсів альтернативна вартість кожної наступної одиниці даного товару зростає.

Викладач ставить перед студентами питання в вигляді тесту з метою закріплення знань:

Для студентів альтернативна вартість навчання в технікумі відображає:

а) розмір стипендії;

б) максимальний заробіток, який можна

отримувати покинувши навчання;

в) витрати держави на навчання

середньостатистичного спеціаліста;

г) витрати батьків на утримання студентів.

Відповідь студентів: варіант б), тому що альтернативна вартість представляє собою вартість блага, від якого прийшлось відмовитись.

Крива виробничих можливостей (КВМ) - це сукупність точок, координати яких означають можливі комбінації випуску продукції (набори) з наявних ресурсів. Це точки повної зайнятості ресурсів та ефективного виробництва.

Аналіз кривої виробничих можливостей (КВМ)

1. КВМ має вигнуту форму, тому що в міру збільшення виробництва однієї продукції альтернативні витрати для виробництва додаткової одиниці, виражені в можливостях виробництва іншої продукції, ростуть (див. графік: переміщення точки Б по кривій, закон збільшень альтернативної вартості).

2. Всі комбінації випуску продукції, розташовані на зовнішній від КВМ площині, нездійсненні, оскільки ресурси обмежені (див. графік: наприклад, точка В).

3. Всі комбінації випуску продукції, розташовані на внутрішній від КВМ площині, здійсненні, але небажані, тому що означають неповне використання ресурсів (див. графік: наприклад, точка А).

Висновок: вибір альтернативних варіантів передбачає раціональну поведінку суб'єктів економіки: вони повинні приймати економічні рішення з урахуванням обмеженості ресурсів і необхідності їх раціонального використання.

Можливі варіанти зміщення КВМ:

1. Зсув можливо при рівномірному підйомі економіки, який досягається завдяки збільшенню кількості і якості ресурсів, впровадження прогресивних змін у техніці і технології виробництва.

2. Зсув свідчить про неповне використання ресурсів і неповний обсяг виробництва, що відбувається в період економічних криз, спадів, техногенних катастроф і т.д.

3. Такі зміщення відбуваються, якщо має місце одностороннє зростання ефективності технології виробництва одного з двох альтернативних.

Основні принципи альтернативного вибору:

1) Максимізація вигоди при однакових затратах;

2) Мінімізація витрат при однаковій вигоді;

3) Багатофакторний порівняльний аналіз (сітка прийняття рішень).

Отже, основна проблема економічної теорії - проблема ефективності, яка досліджує шляхи найкращого використання або застосування рідкісних ресурсів з тим, щоб досягти найбільшого або максимально можливого задоволення безмежних потреб суспільства.

Викладач акцентує увагу на початку заняття: Якщо ж якась потреба людини не задовольняється, то вона буде шукати вихід зі становища, тощо. Виходу може бути два:

1) або знайти можливість для задоволення тієї чи іншої потреби,

2) або просто відмовитися від її задоволення.

Висновки студентів (далі): Є відповіді, в яких йде мова, що не тільки людина зі свого боку повинна піклуватися про задоволення своїх потреб, але і держава теж (слідкувати за рівнем інфляції, підвищувати заробітну плата, пенсії, стипендії и т.п.)

5. Закріплення знань студентів

1. Що таке альтернативна вартість?

2. Закон підвищення потреб?

3. Комбінації випуску продукції КВМ.

4. Зв'язок потреб з образом та рівнем життя.

5. Мотив, стимул відносного задоволення потреб.

6. Зв'язок задоволення потреб з державною політикою.

7. Економічні категорії теми.

6. Підсумок заняття (2 хв.)

6.1 Оцінка знання студентів.

Коментар відповідей.

6.2 Висновки щодо вивчення теми.

6.3 Зауваження щодо засвоєння студентами матеріалу.

7. Домашнє завдання (3 хв.).

1. Проаналізувати літературу.

2. Підготувати відповіді на контрольні та проблемні питання і ситуації.

2.2Аналіз уроків викладачів

Урок проводився в групі спеціальності "Продавець продовольчих товарів". Тема уроку "Ціна і ціноутворення", дана тема вивчається з дисципліни "Основи галузевої економіки".

Навченість класу висока, мотивація і пізнавальні цікаві досить знаходяться на середньому рівні, студенти активні у пізнанні економічних дисциплін, оскільки впевнені, що ці знання знадобляться їм у подальшій роботі. Сформованість пізнавальних умінь на середньому рівні. Група з навченості низько диференційована, важких студентів, що трудно піддаються навчанню практично немає, мотивація до навчання різна (у кого - бути корисним суспільству, у кого - розширити кругозір, переважає мотив - посісти відповідне місце в суспільстві).

Матеріал, що використовується на уроці, був обраний підручників і навчальних посібників для середніх професійних навчальних закладів.

Він спрямований на вивчення таких понять як "ціна", "ціноутворення", дослідження функцій цін, їх класифікації, а також на вміння розраховувати різні види цін (оптова, виробнича та ін), робити висновки по них.

Міжпредметні зв'язки простежуються з дисципліною "Основи бухгалтерського обліку" та "Калькуляція, облік та звітність".

Матеріал цілком доступний для сприйняття, так як використовуються поняття, з деякими з яких студенти знайомі з попередніх тем даного курсу. Лекція спрямована на те, щоб більш ретельно розібратися в законах ціноутворення та встановлення цін на ті чи інші товари.

Основні цілі:

Дидактична (пов'язана з формуванням і розвитком спеціальних і загальних умінь, формуванням наукового світогляду учнів): навчитися розбиратися в класифікації цін залежно від сфер їх застосування, аналізувати фактори, що впливають на процес ціноутворення.

Виховна (пов'язана з формуванням системи моральних відносин до суспільства, до праці, колективу, собі): виробити вміння культурно спілкуватися з однокурсниками, співпереживати, стимулювати формування акуратності та соціальної комунікації (студенти повинні проявляти акуратність і точність у розрахунках, вміти працювати спільно), сформувати прагнення домагатися найкращих результатів.

Розвиваюча (пов'язана з розвитком мовлення, мислення, ціннісних орієнтацій, почуттів, емоцій): сприяти розвитку мовлення, логічного мислення, здогадок в процесі відповідей і пояснень рішень завдань; виробляти вміння користуватися індукцією, дедукцією і висновками по аналогії.

Такі цілі допоможуть кращому сприйняттю матеріалу, так як вони направлені не тільки на викладення матеріалу, але і на закріплення практичними способами та самостійними виконання операцій, однак ці ж цілі є обов'язковими для того, щоб студенти володіли даним матеріалом у відповідності з вимогами навчальної програми.

В ході уроку проводився контроль за рівнем засвоєння матеріалу і усвідомленістю засвоєння нового матеріалу.

В ході уроку демонструвалося доброзичливе ставлення, однак, коли дисципліна порушувалася, то викладачу доводилося нотаціями і мімікою висловлювати своє невдоволення такою поведінкою.

Діалог з класом вівся, рухаючись і жестикулюючи, а характер візуального спілкування був у формі встановлення візуального контакту з групою та окремими учнями. Стиль в основному був демократичний, була використана комунікативна техніка.

У групі до кінця уроку спостерігалося абсолютне підтримання дисципліни, завдання, що були поставлені на початку уроку були повністю реалізовані.

2.3 Рекомендації з удосконалення дидактичного проекту

У системі здобуття первинної професійної освіти лекційні та практичні заняття реалізують декілька функцій. До основних функцій належать: наукова (або методологічна), навчальна (або пізнавальна), стимулювальна та виховна. Наукова функція (або методологічна) - полягає в передачі студентам сучасного стану науки, її методу і змісту, принципів і закономірностей, її основних ідей та категорій, узагальнених нею фактів, явищ, подій. Методичне значення лекції полягає насамперед в тому, що лектор розкриває студентам метод науки, за допомогою якого аналізуються життєві явища. Лекція - це школа наукового мислення.

У побудові та формі викладу лекцій відображаються індивідуальні особливості лектора, його творчий підхід. Здатність лектора передати навчальний матеріал у живій, образній формі має особливе значення. Сухий плутаний виклад, невпевненість викладача і монотонність подачі матеріалу зменшують інтерес до лекції.

Студенти самостійно не можуть виділити основний матеріал курсу, тому лектор повинен постійно вказувати, які положення, методи необхідно засвоїти.

Сприйняття полегшується, якщо встановлюються причинні зв'язки нових понять з поняттями вже відомими. Цілком обґрунтованим є прийом викладу нового навчального матеріалу на основі короткого повторення та встановлення зв'язку з уже відомим. Важливого значення при цьому набуває логічний стрункий і послідовний виклад даного курсу та ув'язка його викладання з іншими дисциплінами навчального плану.

Щоб зв'язки та логічна послідовність окремих частин курсу були якісно сприйняті, слід йти від більш простого до більш складного та не починати виклад нового матеріалу, поки не буде засвоєно попереднього. Звичайний прийом короткого повторення пройденого матеріалу встановлює зв'язок із наступним викладом і полегшує засвоєння нових знань. Раціонально побудоване навчання вимагає, щоб у викладі лектора було чітко відокремлено головне та суттєве від другорядного. Запам'ятовування головних, основних думок і положень полегшує зберігання в пам'яті й другорядних деталей.

Зміст навчального матеріалу можна значно глибше розкрити при використанні наочних посібників - показу схем, класифікаційних графіків і макетів розрахункових формулярів, а також демонстрації оргтехніки.

Конспект є важливою формою активізації методики викладання економічних дисциплін.

Найважливіша ознака будь-якого мислення - незалежно від його індивідуальних особливостей - це вміння виділяти суттєве, самостійно приходити до все нових узагальнень та висновків. Мета міні-конспектів - узагальнити засобами графічного моделювання основні думки та логічні зв'язки навчального матеріалу.

Розробляючи конспект, необхідно пам'ятати про встановлення оптимальних співвідношень між описовим матеріалом, теоретичним узагальненням і конкретними прикладами з практики.

Вивчення психологічних особливостей сприйняття інформації показало, що при конспектуванні лекцій різного ступеня складності переробка та фіксація інформації відбуваються в плані її згортання з опорою на найбільш інформативні поняття.

Наприкінці лекції рекомендується відвести час для відповідей на запитання, а також можна провести невеличке опитування (тестування) на предмет першого засвоєння лекції.

Проведення контролю на лекції сприяє тому, що студент перед лекцією проглядає конспект попередньої, хоча б у загальних рисах осмислює її зміст, а це добре впливає на якість сприйняття нового матеріалу. Контроль на лекції результативний тільки в тому разі, коли він охоплює всіх студентів.

3. Виховна робота

3.1 План виховної роботи групи учнів ПТНЗ

Виховна робота у ВП "ЛПТКЛ ЛНУ імені Тараса Шевченка" спрямована на реалізацію задач громадянського виховання, цілісного формування особистості учня, всебічного сприяння розвитку природних здібностей учнів, виховання духовної культури особистості та створення умов для вільного формування в учнів власної світоглядної позиції, виховання свідомого громадянина України, підготовку учнів до вибору майбутньої професії, до продовження навчання, удосконалення форм роботи з батьківською громадськістю, розвиток педагогічної майстерності кураторів шляхом участі в міських та ліцейних виховних заходах та самоосвітою.

Виховна та профілактична робота в ліцеї проводиться в певній системі; спрямовується на зміцнення дисципліни, формування свідомого ставлення до оволодіння обраною професією, розвиток здібностей кожного учня, вміння цікаво і корисно використовувати вільний час.

Навчальна робота педагогів у групі спеціальності "Продавець продовольчих товарів" спрямовується на усвідомлення необхідності адаптації Ліцею до сучасних умов, збереження накопичених здобутків і традицій, удосконалення роботи з обдарованими учнями, використання сучасних педагогічних технологій, забезпечення виховання патріота, громадянина України, формування громадянської позиції, організації життя колективу групи на засадах взаємоповаги, взаємовиручки.

3.2 Розробка двох виховних заходів

В період педагогічної практики у ВП "ЛПТКЛ ЛНУ імені Тараса Шевченка" проводився Тиждень економічних знань. У програмі тижня: конкурс стіннівок, вікторина, презентація бізнес-ідей, виставка бізнес-планів та багато цікавих заходів. Тому для участі у виховній роботі закладу пропонується проведення навчальної гри "Інвестиційний проект" для студентів спеціальності "Продавець продовольчих товарів" та "Касир-контролер".

3 метою підвищення інтересу до економічних знань, розвитку творчого мислення, ініціативи, вміння обґрунтовувати свої думки і організації колективної розумової діяльності учнів, необхідно урізноманітнювати навчальний процес.

Значне місце серед активних форм навчання економіки посідає гра. Саме під час гри учні активізують свою пізнавальну діяльність, вони окрилені духом змагання і бажання перемогти.

Навчальна гра "Інвестиційний проект" (ІП) є формою підсумкового контролю і закріплення теоретичних знань студентів та формування в них практичних навичок згідно з програмою курсу "Основи галузевої економіки".

У ході ділової гри студенти мають закріпити теоретичні знання, отримані на лекціях, використовуючи також самостійні розробки матеріалу. Студенти повинні знати сутність та природу інвестицій підприємства, основні засади інвестиційної діяльності, сутність процесу інвестування, основні етапи розробки, аналізу та реалізації інвестиційної стратегії з різних поглядів (кредитора чи банкіра, інвестора чи власника, менеджера чи трудового колективу), методику оцінки ефективності інвестицій, принцип розробки та аналізу бізнес-плану реального інвестиційного проекту.

Студенти повинні навчитись правильно складати бізнес-план інвестиційного проекту, аналізувати фінансові показники підприємства, робити економічні розрахунки та аналіз інвестиційної діяльності підприємства, а також робити кількісну та якісну оцінку кожного інвестиційного проекту.

Під час гри студенти також навчаються раціонально спілкуватись, працювати в малих групах на засадах здорової конкуренції та партнерства, логічно та послідовно висловлювати думки, захищати свої пропозиції та вести дискусію з опонентами, ставити точні і змістовні питання, правильно будувати відповіді.

Пропонований варіант гри складається з чотирьох етапів:

1. Запрошення до гри. Розподіл ролей. Підготовка "експертів" та "консультантів".

2. Ознайомлення учасників з правилами ігрової взаємодії, з потрібними матеріалами та завданнями.

3. Власне сюжетно-рольова гра (розгортання ігрової взаємодії).

4. Аналіз ігрових вчинків (результатів ігрової взаємодії).

Другим виховним заходом пропонується проведення гри "Економічний брейн-ринг - Ерудит", як одну з можливих активних форм проведення позакласних заходів з економіки.

В додатках наводиться сценарії цих заходів.

3.3 Аналіз відвідуваного виховного заходу

Під час педагогічної практики я була присутня на кураторському часі за темою: "Шкідливим звичкам немає місця серед нас".

Форма (жанр) виховного заходу: етична бесіда.

Мета заходу: ознайомити із поняттям "звичка"; розкрити різницю між корисними та шкідливими звичками; сприяти усвідомленню учнями необхідності формування корисних звичок; формувати вміння порівнювати і формулювати висновки; розвивати логічне мислення на прикладах впливу корисних та шкідливих звичок на здоров'я та спосіб життя людини; виховувати силу волі для формування корисних звичок та подолання шкідливих, позитивне ставлення до оздоровчого способу життя.

Наявність плану підготовки та проведення заходу, його продуманість, доцільність, завершеність вказують на високий професійний рівень майстерності куратора групи.

Учні з великим бажанням прийняли участь у даному заході. Усі відповідні ролі були заздалегідь роздані. Учні віднеслись до їх завдань сумлінно та з великою відповідальністю, в певних їх діях було помітно велика мотивація.


Подобные документы

 • Методичний аналіз теми занять, їх календарно-тематичне проведення. Методи та форми організації навчальної і виховної роботи. Естетичне виховання та профорієнтаційна робота з учнями. Розробка творчого проекту та плану-конспекту уроку з електротехніки.

  курсовая работа [61,1 K], добавлен 19.01.2011

 • Дидактичні особливості проведення нестандартних уроків. Взаємодія вчителя й учнів на уроці. Розгляд структури нестандартних уроків: бінарні, віршовані (римовані), інтегровані уроки та уроки-дискурси. Розробки нестандартних уроків у початковій школі.

  курсовая работа [41,7 K], добавлен 14.07.2009

 • Вивчення процесу розробки і методики проведення уроків по історії України на тематику національно-визвольної війни українського народу XVII ст. Мета, типи, форми роботи, устаткування і структура уроків. Організація уроку-екскурсії і уроку-вистави.

  разработка урока [49,1 K], добавлен 14.12.2010

 • Теоретичні основи ознайомлення першокласників з природою, основні завдання вчителів та методи їх реалізації. Організація та послідовність спостережень у 1 класі як основний метод накопичення конкретних знань. Методика проведення уроків "Я і Україна".

  курсовая работа [221,6 K], добавлен 14.07.2009

 • Історія розвитку та використання нестандартних уроків у практиці роботи початкової школи. Специфіка проведення уроків-дослідження та КВК у роботі з молодшими школярами. Класифікація нестандартних уроків у початковій школі за педагогічними технологіями.

  курсовая работа [73,0 K], добавлен 10.12.2011

 • Місце уроків трудового навчання у початковій школі загальноосвітнього навчального закладу. Планування уроків, принципи та методи реалізації даного процесу. Практичні рекомендації до навчання молодших школярів різанню паперу. Варіанти контрольних робіт.

  курсовая работа [561,1 K], добавлен 30.11.2015

 • Сутність інтеграції як поняття сучасної дидактики. Аналіз переваг та недоліків використання інтегрованих уроків у початковій школі, з урахуванням вікових особливостей молодших школярів. Експериментальна перевірка рівня успішності учнів при їх проведенні.

  курсовая работа [31,6 K], добавлен 14.10.2014

 • Особливості інтегрованої системи навчання. Застосування міжпредметних зв’язків, як основи інтегрованого навчання. Вплив проведення інтегрованих уроків з біології на якість знань учнів. Розробка інтегрованого уроку з біології, його мета та принципи.

  курсовая работа [70,3 K], добавлен 15.06.2010

 • Яким має бути сучасний урок. Форми навчання в педагогиці. Типи уроків, та їх структура. Виховні, розвиткові, дидактичні вимоги до уроку. Важливість повторювально-навчальної роботи. Сприймання і засвоєння нового матеріалу. Шляхи удосконалення уроків.

  курсовая работа [40,6 K], добавлен 30.05.2013

 • Класифікація уроків за дидактичною метою. Предметний урок та його значення у навчально-виховному процесі початкової школи. Вдосконалення методики організації та проведення предметних уроків із курсу "Я і Україна. Природознавство" в початковій школі.

  дипломная работа [620,3 K], добавлен 12.11.2009

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.