Розвиток англомовної лексичної компетенції учнів 9 класів середніх загальноосвітніх шкіл за допомогою Wiki-технологій

Принципи формування лексичної компетенції на уроках англійської мови. Використання нових інформаційних технологій у навчанні лексичного матеріалу на уроках англійської мови. Використання Wiki-технології при формуванні лексичної компетенції учнів 9 класу.

Рубрика Педагогика
Вид дипломная работа
Язык украинский
Дата добавления 16.02.2015
Размер файла 634,9 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru

Размещено на http://www.allbest.ru

ЗМІСТ

Вступ

Розділ І. Особливості навчання лексичного матеріалу на уроках англійської мови з використанням нових інформаційних технологій

Принципи формування лексичної компетенції на уроках англійської мови

Використання нових інформаційних технологій у навчанні лексичного матеріалу на уроках англійської мови

Wiki як Інтернет технологія при навчанні англійської мови

Розділ ІІ. Використання Wiki-технології при формуванні лексичної компетенції учнів 9-го класу середньої загальноосвітньої школи

Висновки

Список використаної літератури

Додатки

англомовний компетенція урок інформаційний

ВСТУП

В останні роки все частіше піднімається питання про застосування нових інформаційних технологій у середній школі. Це не тільки нові технічні засоби, але і нові форми і методи викладання, новий підхід до процесу навчання.

Ця тема завжди була, є і буде актуальною, тому що мотивація є рушійною силою, що спонукає студентів до вивчення найскладніших завдань з іноземної мови.

Застосування сучасних інформаційних технологій у школі сприяє більш активному і свідомому засвоєнню учнями навчального матеріалу з англійської мови.

Перегляд та здатність редагувати самостійно інформацію в Wiki стимулює інтерес учнів до творчого мислення, розвитку здібностей учнів. Використання інформаційних технологій на уроках в школі є одним з найсучасніших засобів розвитку особистості школяра, формування інформаційної культури та групової роботи.

Є підстави вважати, що Інтернет дозволяє більш глибоко розвити резерви учня, дає змогу вчителю працювати творчо, ініціативно, з більшою професійною майстерністю.

Таким чином, комп'ютер та Інтернет беруть на себе левову частку рутинної роботи викладача, вивільняючи йому час для творчої діяльності, що на сучасному рівні розвитку техніки не може бути віддана комп'ютеру.

Тому актуальність роботи зумовлена спрямованістю сучасних досліджень в сфері методики навчання учнів, багатосторонністю використання Інтернет-ресурсів Wiki, пошуку вітчизняних дослідників нових шляхів розвитку методики навчання іноземної мови учнів старшої школи.

Мета роботи полягає у дослідженні використання Інтернет-ресурсів Wiki у навчанні лексичного матеріалу з англійської мови учнів старшої школи.

Досягнення поставленої мети передбачає розв'язання таких завдань:

проаналізувати інформаційні джерела з питань використання комп'ютерної техніки у навчальному процесі та з'ясувати роль програмних засобів навчання в процесі ознайомлення учнів з новими лексичними одиницями англійської мови;

проаналізувати теоретичні аспекти програмних засобів для інтерактивного навчання школярів;

схарактеризувати аспекти ефективності роботи учнів при використанні Інтернет-ресурсів Wiki,для ознайомлення та вивчення лексичного матеріалу з курсу іноземної мови;

скласти вправи та уроки для 9-х класів середньої загальноосвітньої школи;

провести апробацію вправ з використанням Wiki - технології.

Теоретичною базою дослідження стали праці: А. Н. Шамова,

В. С. Коростильова, Е. В. Мірошниченка.

Дослідження здійснювалось на основі таких теоретичних методів: аналітико-описовий метод опрацювання теоретичних і критичних джерел та ресурсів, пов'язаних з методикою викладання англійської мови, з метою ознайомлення із традиційними та інноваційними методиками викладання мови. Метод моделювання для вивчення об'єкта та ефективності його використання шляхом штучного створення й дослідження його аналога /моделі/, в даному випадку вправ з використанням Wiki, відображають суть роботи з певних сторін, що цікавлять дослідника. Метод узагальнення для систематизації отриманих результатів.

Об'єкт дослідження - англомовна лексична компетенція учнів 9 класів середніх загальноосвітніх шкіл.

Предмет дослідження - засоби формування англомовної лексичної компетенції учнів 9 класів на уроках англійської мови з використанням Wiki-технологій.

Наукова новизна дослідження полягає у практичній розробці вправ та серій уроків у 9 класах з використанням Інтернет-ресурсу Wiki для ознайомлення та навчання нових лексичних одиниць в курсі оволодіння англійською мовою учнів старшої школи.

Практична цінність дослідження полягає в тому, що результати дослідження можуть бути використані вчителями при проведенні занять з англійської мови у старших класах СЗОШ, та на заняттях з методики викладання іноземної мови.

РОЗДІЛ І .ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ ЛЕКСИЧНОГО МАТЕРІАЛУ НА УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ З ВИКОРИСТАННЯМ НОВИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Принципи формування лексичної компетенції на уроках англійської мови

Одним з провідних завдань сучасної школи та вчителя, на уроці англійської мови, є формування лексичної компетенції учнів.

Як свідчить аналіз нормативних документів та фахової літератури з проблеми дослідження, серед методистів не існує єдиного визначення поняття лексичної компетенції (ЛК). У лінгводидактичному енциклопедичному словнику лексична компетенція визначається як “здатність миттєво викликати з тривалої пам'яті еталон слова залежно від конкретного мовленнєвого завдання та включати це слово в мовленнєвий ланцюг, а також розуміння смислових відрізків мовлення організованих відповідно до існуючих норм, які ми розуміємо в тому значенні, в якому вони вживаються носіями мови в ізольованій позиції” [31, с. 134].

Питанням визначення поняття лексичної компетенції займалися І. О. Зимня, З. І. Кличнікова та Г. А. Гринюк.

Знання іноземної мови поєднується із знанням слів, в той час як володіння мовою - з лексичними навичками. Отже лексичні навички слід розглядати як найважливіший компонент змісту навчання іноземної мови, а їх формування саме і є метою навчання лексичного матеріалу. [9, с.92]

Для того щоб навчання було ефективним та підібрані методи відповідали потребам учнів, процес засвоєння лексичного матеріалу поділяється на етапи.

Таким чином виділяють:

1) етап ознайомлення учнів з новими лексичними одиницями;

2) етап автоматизації дій учнів з новими лексичними одиницями, де розрізняють:

а) автоматизацію на рівні словоформи, вільного словосполучення та фрази, речення;

б) автоматизацію на понадфразовому рівні - діалогічної або монологічної єдності.

Ознайомлення з новими лексичними одиницями починається з семантизації - розкритя значення нових слів. Способи семантизації поділяють на перекладні та безперекладні. До безперекладних відносяться: наочна семантизація (демонстрація малюнків, предметів, діапозитивів, картин, жестів, рухів тощо), мовна семантизація, дефініція, тлумачення. [9, с.95]

Далі здійснюється удосконалення дій учнів з лексичними одиницями і як результат - ситуативне вживання засвоєних лексичних одиниць при висловлюванні своїх думок в усній формі (говоріння) та письмовій формі (письмо), а також контекстне розуміння лексичної одиниці при читанні та аудіюванні. Тут ми маємо справу з мовленнєвими вміннями, які ґрунтуються на навичках, у тому числі й на лексичних, іншими словами, лексичні навички мають функціонувати в мовленнєвих уміннях.

Учні, користуючись набутими знаннями та потрапляючи в певні ситуації, здатні відтворити свої знання, закріпивши на практиці вміння користуватися лексичними одиницями, що є важливим для процесу навчання та вивчення іноземної мови.

Розглядаючи зміст формування лексичної компетенції школярів, не слід забувати про освітню і розвиваючу цінність навчання іншомовного лексичного матеріалу. Адже спеціальними дослідженнями доведено: завдяки кумулятивній (тобто накопичувальній) функції мова на рівні всіх своїх одиниць і насамперед на рівні слова не лише віддзеркалює сучасну культуру, але й накопичує і зберігає досягнення пізнавальної діяльності людства, закріплює й відображує у своїх формах та одиницях минулий і сучасний стан культури, пізнання яких опосередковано мовою. [21, с.460]

Мета формування лексичної компетенції школярів зумовлює правомірність застосування наступних принципів при роботі з іншомовним лексичним матеріалом:

- принцип диференційованого підходу до навчання лексики;

- принцип урахування вікових та індивідуальних особливостей дітей;

- принцип посильної філологізації навчального процесу;

принцип комунікативко-ігрової спрямованості навчання;

В умовах комунікативно орієнтованого викладання змінилися форми та методи організації сучасного уроку.

Перш за все слід відмітити, що такий урок має бути інтерактивним. Спеціалісти, як правило, пропонують наступну структуру:

Мотивація

Мета цього етапу - зосередити увагу учнів на проблемі та викликати інтерес до теми обговорення на уроці. Прийомами навчання можуть бути запитання, цитата, коротка історія, невеличке завдання, розминка і т.д. Так, наприклад, на цьому етапі можуть бути використані завдання, як „Мозковий штурм” або „Мікрофон”.

Оголошення, представлення теми та очікуваних навчальних результатів.

Мета - забезпечити розуміння учнями змісту їх діяльності, тобто того, чого вони повинні досягти в результаті уроку і що від них очікує вчитель.

Правильно сформульовані, а потім досягнуті результати - це гарантія успіху. Оптимальною є ситуація, коли учень розуміє не тільки те, чого він досяг на даному уроці, а й те, чого він має досягти на наступному уроці, чого він взагалі хоче від цього предмета для свого життя. 

Надання необхідної інформації

Мета - дати учням достатньо інформації для того, щоб на її основі виконувати практичні завдання. Наприклад, деякі уроки побудовані таким чином, що в підручнику для учнів є достатньо інформації для виконання завдань, і яка читається ще до уроку. Під час уроку вчитель може ще раз звернути на неї увагу, особливо на практичні поради, якщо необхідно - прокоментувати терміни або організувати невеличке опитування.

Інтерактивна вправа - центральна частина уроку

Підведення підсумків, оцінювання результатів уроку

Мета - рефлексія, усвідомлення того, що було зроблено на уроці, чи досягнуто поставленої мети, як можна застосувати отримане на уроці в майбутньому. Підведення підсумків бажано проводити у формі запитань: що нового дізналися, яким навикам навчилися, як це може бути використано в житті. [30]

Новітні інформаційні технології, використання Інтернету, дають змогу реалізувати переважно увесь навчальний потенціал учнів на уроках англійської мови та на різних етапах навчання лексичного матеріалу.

Використання нових інформаційних технологій у навчанні лексичного матеріалу на уроках англійської мови

Одним з найбільш революційних досягнень за останні десятиліття, що значно вплинуло на освітній процес в усьому світі, стало створення всесвітньої комп'ютерної мережі, та свого роду кібернетичного простору (cyberspace), використання його у навчальних цілях є відносно новим напрямком загальної дидактики і приватної методики.

Основна мета вивчення іноземної мови в середній школі - формування комунікативної компетенції, всі інші цілі (освітня, виховна, розвивальна) реалізуються в процесі здійснення цієї головної мети. Комунікативний підхід має на увазі навчання спілкуванню і формування здатності до міжкультурної взаємодії, що є основою функціонування Інтернету.

Спілкуючись у автентичному мовному середовищі, забезпеченому засобом Інтернету, учні опиняються в справжніх життєвих ситуаціях. Залучення до вирішення широкого кола значимих, реалістичних, цікавих і досяжних завдань сприяє навчанню школярів спонтанно й адекватно на них реагувати, що стимулює створення оригінальних висловлень, а не шаблонну маніпуляцію мовними формулами.

Як інформаційна система, Інтернет пропонує своїм користувачам розмаїття інформації і ресурсів. Базовий набір послуг може містити в собі:

- електронну пошту (e-mail);

- телеконференції (usenet);

- відеоконференції;

- можливість публікації власної інформації, створення власної домашньої сторінки (homepage) і розміщення її на Web-сервері;

- доступ до інформаційних ресурсів;

- довідкові каталоги (Yahoo!,InfoSeek/UltraSmart, LookSmart, Galaxy);

- пошукові системи (Alta Vista, HotBob, OpenText, WebCrawler, Excite);

- розмова в мережі (Chat);

- Інтернет-ресурси для організації роботи груп людей (технологія Wiki) [3].

Ці ресурси можуть бути активно використані на уроці англійської мови.

Оволодіння комунікативною і міжкультурною компетенцією неможливе без практики спілкування, і використання ресурсів Інтернет на уроці іноземної мови в цьому сенсі є незмінним: віртуальне середовище Інтернет дозволяє вийти за тимчасові і просторові рамки, надаючи його користувачам можливість автентичного спілкування з реальними співрозмовниками на актуальні для обох сторін теми. Однак, не можна забувати про те, що Інтернет - лише допоміжний технічний засіб навчання і для досягнення оптимальних результатів необхідно грамотно інтегрувати його використання в процес уроку та виконання домашнього завдання.

Дуже важливим є використання комп'ютера в навчальній діяльності учнів, яке сприяє розвитку здібностей, пам'яті, просторової уяви, творчого нестандартного мислення, підвищує інтерес до навчання. Життя учня стає цікавішим. Проведення уроків з використанням інформаційних технологій робить процес навчання цікавішим та інтенсивнішим. Але слід зауважити, що комп'ютер не заміняє вчителя,а лише доповнює його. Комп'ютер з доступом у всесвітню мережу Інтернет природно вписується в життя школи і є ще одним ефективним технічним засобом, за допомогою якого можна значно урізноманітнити процес навчання та зробити його інтерактивним.

Проблема використання інформаційно-комунікаційних технологій набуває все більшої актуальності. Необхідність невідкладних заходів із впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у сферу освіти і науки зумовлена сучасною тенденцією створення глобальних відкритих освітніх та наукових систем [5, 66].

Сучасний етап освіти зазнає значних змін, здебільшого це пов'язано з інформатизацією всіх сфер діяльності суспільства. Саме цей факт і передбачає підвищення вимог до майбутніх фахівців, наділених професійно-творчими здібностями, кваліфікованих та впевнених спеціалістів які є невід'ємною вимогою сучасного ринку праці.

Вже ні в кого не викликає сумніву доцільність використання інтернет-ресурсів в навчальному процесі. Суттєвий внесок в розвиток даної проблеми зробили такі науковці: В.Ю. Биков, Б.С. Гершунський, М.І. Жалдак, Н.В. Морзе, Е.С. Полат, О.В. Співаковський, Л.М. Лучко, А.А. Андрєєв, В.М. Глушков, Г.К. Селевко, Л.А. Нікітюк та ін… Науковці визначають навчання інтернет-ресурсами таким що характеризується гнучкістю, доступністю, відкритістю, пізнавальним та творчим інтересом.

Окрім того, було встановлено, що інтернет-ресурси забезпечують безпосередньо індивідуалізацію та диференціацію навчального процесу, підвищують мотивацію та сприяють формуванню всебічно розвиненої особистості. Проте, це можливо лише за умови, що робота з Інтернет - ресурсами буде спланована методично грамотно, адже одна лише наявність доступу до мережі не є гарантом швидкої та якісної освіти. [11, 99]

Як результат, пошук методистів способів та методів взаємодії вчителя та учнів призводить до створення або адаптації існуючих Інтернет - ресурсів для інтерактивного навчання. Одним з передових на даному етапі розвитку є використання Wiki, що забезпечує активне та ініціативне групове навчання та роботу.

Wiki як Інтернет технологія

Головне досягнення теперішніх інформаційних технологій - інтерактивність: не “дивитись”, а “працювати”. За допомогою цих технологій можна змінити методи й підходи в освітній практиці, і це дозволить вчителям та викладачам бути лідерами в своїй галузі, в освіті. С. Сисоєва зазначає, що сучасний педагог має усвідомлювати тенденції розвитку швидкозмінного світу, формувати свої навички й уміння протягом життя, розвивати інформаційну культуру та творчі якості особистості [2, 31].

У всесвітній мережі Інтернет існує велика кількість Веб-сторінок, що містять навчальну інформацію та надають змогу педагогам вирішувати найрізноманітніші освітні завдання. На багатьох Веб-сторінках можна переглядати й скачувати потрібну нам інформацію (технологія Веб 1.0 - перше покоління сервісів мережі Інтернет). Але не завжди ця інформація задовольняє людину, виникає бажання відредагувати статтю, залишити коментар, і навіть розмістити свої статті. Wiki -технологія (друге покоління сервісів мережі Інтернет - Веб 2.0) дозволяє змістовно спілкуватись у Веб-просторі,обговорювати значимі проблеми, обмінюватись досвідом та використовувати різноманітні освітні Веб-ресурси [1].

Wiki - технологію розроблено у 1995 році Вордоми Каннінгемом. Слово Wiki - «вікі» походить з гавайської мови й означає «хуткий» або ж «надшвидкий». Вікі-вікі - це було перше слово, яке Каннінгем вивчив під час свого візиту на Гаваї, коли працівник аеропорту сказав йому їхати з одного терміналу в інший автобусом вікі-вікі [3].

Найбільшим та найвідомішим Wiki-сайтом стала Вікіпедія (англ. Wіkіpedіa) - відкрита багатомовна вікі-енциклопедія. Вона була створена 15 січня 2001 року як англомовний проект онлайн-енциклопедії, де будь-який користувач може редагувати існуючі статті й додавати власні [8, 34].

Проект набув популярності серед користувачів мережі, й пізніше з'явилися розділи Вікіпедії іншими мовами, українською включно. У цій вікі-енциклопедії статті пишуться на 253-х мовах. Сьогодні Вікіпедія, а також окремо її англійська частина - найбільший Wiki-портал у світі. Друге місце займає німецька версія.

У 2006 році термін Wiki додано до онлайнового Оксфордського Словника Англійської мови (Oxford English Dictionary, OED). Він означає модель сайтів, контент яких може змінювати сам користувач [7, 53].

Wiki-сервіс - це сайт, що дозволяє своїм відвідувачам редагувати матеріали, що вже на ньому розміщені, створювати посилання на інші сторінки, створювати свої сторінки (на Wiki вони називаються статтями), обговорювати статті, що цікавлять. В основі створення Вікіпедії лежить принципово нова ідея - використання колективного розуму.

Переваги сервісів Wiki:

* для редагування тексту на wiki-сайті непотрібне знання HTML (мови розмітки гіпертексту);

* наявність власної мови розмітки, що, на відміну від мови HTML, більш проста й зручна у використанні, наприклад, щоб певний текст взяти в штрихову блакитну рамку, перед ним треба вставити пробіл;

* для введення й редагування матеріалу використовується простий on-line редактор;

* внесені виправлення моментально відображаються на сайті, не потрапляючи на попередню перевірку в руки редактора або адміністратора сайту;

* у середовищі online редактора присутня панель інструментів, що робить написання й форматування тексту справою не більш складною, ніж у Word;

* Wiki-системи дозволяють стежити за всіма змінами на сайті.

Цікаво, що захист від помилок або зловмисного викривлення інформації реалізується за допомогою контролю версій. Усі зроблені на сторінці зміни зберігаються в базі даних, і в будь-який момент можна повернутися до одного з попередніх варіантів;

* існує місце для дискусії щодо будь-якого опублікованого матеріалу (зверху кожної статті є вкладка правити);

* можливість присвоїти статті певну категорію дозволяє миттєво знаходити матеріали, що належать до цієї категорії;

* використання механізму шаблонів дозволяє :

- створювати й застосовувати шаблони для написання статей або фрагментів статей однієї структури;

- передавати новини на сторінки користувачів в межах певного проекту, змінюючи дані лише в одній статті-шаблоні;

* підтримують унікальні простори імен, інші механізми;

* украй корисні при складанні документації, повній гіперпосилань, та інформації енциклопедичної властивості.

У Wiki розроблено іншу ідеологію створення нових сторінок. За правилами побудови Веб-сайтів спочатку створюється сторінка, а вже потім робиться посилання на неї. У Wiki посилання на ще не створені сторінки - не тільки норма, а й єдиний можливий спосіб створення записів - для створення нового запису спочатку необхідно вказати в тексті посилання на нього [3].

Взаємозв`язок сторінок та колективні зусилля - саме ці риси виділяють Wiki-технологію серед інших соціальних сервісів. Учасники з різних географічних областей та різних областей знань можуть незалежно один від одного працювати над створенням статей.

Недоліком сервісу є неможливість одночасного редагування статті кількома користувачами.

Обмеження Wiki:

1. Обмеження статті з огляду на читацьке сприйняття. Кожна стаття Вікіпедії перебуває в процесі "еволюції" і, ймовірно, буде рости й далі. Після того, як одні автори статті закінчують свою роботу, інформацію продовжують додавати інші. Це не є проблемою, тому що, із практичної точки зору, Вікіпедія має у своєму розпорядженні необмежену ємність. У той же час занадто довгі статті можуть бути незручними для читання, навігації й редагування.

Середній читач зазвичай утомлюється при прочитанні вже 6-10 тис. слів, що приблизно відповідає 40-50 тис. знаків видимого (чистого) тексту. Якщо ж стаття суттєво довша, то для полегшення сприйняття може знадобитися винести частину інформації в окремі підстатті, залишивши в основній статті лише коротке резюме. Це слід робити у всіх випадках, коли обсяг видимого (чистого) тексту починає перевищувати зазначені розміри.

Рекомендується створювати статті 20000-30000 знаків, що відповідає орієнтовно 4-6 сторінкам А4 і відповідно 8-12 екранним сторінкам на ПК.

2. Технічні обмеження. Повідомлення про повний обсяг Wiki-тексту з'являється при кожному відкритті вікна редагування, починаючи з того моменту, коли він перевищив 32 Кб. Статті, що перевищують 400 кб, можуть відображатися некоректно або навіть не відображатися взагалі на загал при використанні специфічних видів доступу й деяких версій браузерів. Такі довгі статті рекомендується розбивати на дві або кілька статей.

3. Обмеження за змістом. Одна стаття - одна ідея. Наприклад, не може Wiki-стаття про таблицю Мендєлєєва висвітлювати біографічні відомості про Визначного хіміка.

Використання Wiki у навчальному процесі дає змогу:

- створити єдину платформу для надання енциклопедичних відомостей з певної галузі знань;

- активізувати використання й створення освітніх веб-ресурсів;

- організовувати індивідуальну або групову роботу учнів і студентів;

- глибше вивчити потрібну галузь знань;

- скоротити час навчання й підвищити рівень підготовки учнів;

- підвищити ефективність навчання учнів;

Враховуючи всі переваги та недоліки даного Інтернет - ресурсу, можна стверджувати, що він є ефективним способом взаємодії вчителя та учнів, дає змогу урізноманітнити навчальну діяльність, внести інтерактивність та розширити методи групової роботи на уроці.

Отже, завдяки таким способам та методам досягається максимальний рівень розуміння змісту та значення лексичної одиниці, сприяючи подальшому правильному вживанню та систематизації лексичних одиниць. Закріплення такого матеріалу відбувається послідовно при виконанні низки вправ, включаючи вправи на основі Wiki, та потраплянні учня в іншомовне середовище [7, 56].

Опираючись на проведені дослідження в даній сфері, слід зауважити наскільки всеохоплюючим є сфера впровадження нових інформаційних технологій у повсякденне життя. Сучасні методисти в пошуках нових шляхів організації навчального процесу, підвищення рівня сприймання та засвоєння нового матеріалу, виділяють основними види групової роботи та інтерактивність навчального процесу. Wiki - ресурси забезпечують навчальний процес різними видами організації групової роботи та дають змогу контролювати дії учнів, виконуючи роль асистента на уроці. Тому, Wiki - технології вважаються перспективним шляхом розвитку сучасної методики.

РОЗДІЛ ІІ. ВИКОРИСТАННЯ WIKI-ТЕХНОЛОГІЇ ПРИ ФОРМУВАННІ ЛЕКСИЧНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ УЧНІВ

Ознайомившись з державною програмою та підручниками з англійської мови, ми розробили завдання, які показують способи навчання лексики та пояснення учням основних принципів роботи з Wiki - ресурсами.

Подані далі вправи показують учням принципи роботи з Wiki - технологіями, також ілюструючи нові лексичні одиниці на етапі ознайомлення, щодо етапу повторення та автоматизації дій учнів, то вправи дають змогу тренувати та закріпляти вміння та навички роботи з Wiki - технологіями тренуючи та використовуючи нові лексичні одиниці.

На початковому етапі введення нової лексики можна запропонувати такі вправи, де відбувається ознайомлення з новими лексичними одиницями та пояснюється їх значення.

1. «Translation task»

Тематичний блок: Britain as you Know it

Тема заняття:Lоndоn: plасes оf interest

Мета завдання: Ознайомити з новим лексичним матеріалом та наочно показати принцип роботи Wiki-ресурсу створивши її модель на уроці.

Матеріал завдання: новий лексичний матеріал, слова та їх дефініції.

Інструменти: наочність: (написи на дошці)/намальована на дошці таблиця.

На початку уроку вчитель пропонує учням розім'ятись перед початком роботи. Ставить завдання, маючи слово та дефініцію записати переклад в сусідній стовпчик.

Вчитель каже:

- У 1-му стовбці даної таблиці написані слова з дефініціями. Завданням є, правильно переклавши і зрозумівши зміст дефініції, написати у другому стовпці переклад слова.

Після того як завдання було виконане, а вчитель перевірив правильність виконання, він робить узагальнення:

Таким чином, разом ви швидко правильно виконали це завдання, так само й у Wiki, працюючи командою ви можете виправляти помилки одне-одного, кожен може виконати саме те завдання, яке йому під силу, і я навіть через мережу Інтернет відслідкую вашу активність на Wiki-сторінці, відповідно й оціню.

Severаl (adj)-being more than two but fewer than many in number or kind: several ways of doing it.

Кілька

Exсhаnge - to give up (something) for something else; part with for some equivalent; change for another.

Обмін

To strіke - to deal a blow or stroke to (a person or thing), as with thefist, a weapon, or a hammer; hit.

Вдарити

Tоmb - an excavation in earth or rock for the burial of a corpse;grave.

Могила

Cіrсus - a large public entertainment, typically presented in one ormore very large tents or in an outdoor or indoor arena,featuring exhibitions of pageantry, feats of skill and daring,performing animals, etc., interspersed throughout with theslapstick antics of clowns. Compare bigtop.

Цирк

Wіde(adj) - having considerable or great extent from side to side; broad: a wide boulevard.

Широкий

Proud (adj) -feeling pleasure or satisfaction over something regarded ashighly honorable or creditable to oneself 

Гордий

Defeаt - to overcome in a contest, election, battle, etc.; prevailover; vanquish: They defeated the enemy. She defeated herbrother at tennis.

Розгром

To mentіоn - to refer briefly to; name, specify, or speak of: Don't forget tomention her contribution to the project.

Згадувати

In cоnсlusіon - the last main division of a discourse, usually containing asumming up of the points and a statement of opinion ordecisions reached.

Як висновок

Як висновок, можна підмітити, що дане завдання якнайкраще підходить для ознайомлення з лексикою, бо включає синонім та дефініцію без перекладу, і учень знаходить/згадує українське слово-відповідник. Завдання успішне завдяки евристичному методу, учні без сторонньої допомоги виконують вправу.

2. Наступну вправу можна використовувати на етапі закріплення нової лексики за допомогою групових видів роботи.

«Weak?»

Тематичний блок:Britain as you Knowit

Тема заняття:Lоndоn: plасes оf interest

Мета завдання: Покращити розуміння учнями принципу користування та роботи з Wiki та закріпити інформацію з тексту “London: plасes оf interest ”.

Матеріал завдання: питання до тексту.

Інструменти: наочність у вигляді записів на дошці.

Вчитель після прочитання тексту, опрацювання декількох вправ з учнями закріплюють отримані знання про Лондон, та знання про принцип користування Wiki. Дошка розділена на дві частини, зліва написані запитання до тексту, права сторона дошки чиста.

Вчитель ставить завдання:

А тепер виконаємо завдання “Weak?”. Зараз кожна парта по черзі відповідатиме на запитання написані зліва, а на дошці справа записуватиме відповідь. Хто здатен відповісти, тому не «слабо».

Answer the questions:

1) Whаt's Lоndоn's mоst fаmоus depаrtment stоre?

2) Whаt street hаs а lоng trаditiоn аs the hоme оf printing?

3) Whаt аre the fаmоus guаrds оf The Tоwer оf Lоndоn саlled?

4) Whаt соmmemоrаtes Nаpоleоn's defeаt аt seа in 1805?

5) Whаt line runs thrоugh Greenwiсh?

6) Where's the hоme оf the Prime Minister аnd the Сhаnсellоr оf the Exсhequer?

7) Whаt mаde Саrnаbу Street fаmоus?

8) Whаt did Mаdаme Tussаudstаrt in 1835?

9) Whо wrоte fаmоus bооks in 48 Dоughtу Street?

10) St. Pаul's Саthedrаl is the dоme in the wоrld.

Акцент у даній вправі ставиться на груповій роботі, яка об'єднала учнів та підвищила результативність праці, нові лексичні одиниці введені та закріплені в усному та писемному мовленні учнів.

3. Подана інтерактивна вправа з використанням Wiki - технології використовуються для підвищення лексичної компетенції учнів у груповій роботі.

«Think up what is missing.»

Тематичний блок:Britain as you Know it

Тема заняття:Lоndоn: plасes оf interest

Мета завдання: Закріпити знання нового лексичного матеріалу та застосувати Wiki для прямого контролю знань та вмінь учнів.

Матеріал завдання: Тема London: places of interest.

Інструменти: Wiki-сторінка.

Вчитель створивши сторінку Wiki, після читання тексту “London” дає учням домашнє завдання: зробити групою вправу, групами обравши одне цікаве місце Лондону, описати його в 5 - 8 речень.

Вашим домашнім завданням буде відкривши сторінку Wiki, групами по списку, написати короткий опис одного з цікавих місць Лондону на 5 - 8 речень, а на наступному занятті ми обговоримо ваші помилки, якщо вони будуть, я повідомлю про правильність його виконання. Також ви можете побачити виправлення на Wiki-сторінці та ваші однокласники прочитавши дізнаються про ваші цікаві місця в Лондоні

Як висновок, можна узагальнити всі отримані знання учнів, побачити хто що зробив, адекватно оцінити роботу кожної особи. Всі ці переваги дають сьогоднішньому вчителю простір для самореалізації в навчальному процесі та вияву творчості, оскільки прикладаючи мінімум зусиль отримується максимум продуктивності праці.

4. «WT - Walking tour»

Тематичний блок:«Traveling is worth trouble taking: Geography».

Тема заняття:Walking tour.

Мета завдання: Ввести термін Wiki в число зрозумілих слів для учнів, показати принцип роботи та закріпити побачене під час безпосередньої роботи з Wiki.

Матеріал завдання:Відеофайл з поясненням Wiki, раніше складений план походу.

Інструменти: Комп'ютер з проектором та гучномовцями, доступ до мережі Інтернет.

На початку семестру підсумовуючи літній відпочинок, слідуючи темі: `Travelling is worth. Trouble taking: Geography.' вчитель ставить завдання перед учнями. Розбивши на групи по 5 осіб, пропонує за складеним заздалегідь (на уроці) маршрутом підготувати вдома, користуючись Wiki, список речей, які їм будуть необхідні для ночівлі в поході. Кожен учень знає що вчитель відслідковує активність на Wiki - сторінці, тому виконає свою частину роботи сам. Для кращого розуміння поставленого завдання вчитель демонструє відеоматеріал на уроці, в відео демонструється як працювати з Wiki, також наведений приклад, де показане аналогічне завдання та спосіб його виконання.

Тепер коли ми маємо план вашої мандрівки, прошу переглянупи наступне відео і вдома, користуючись Wiki, скласти список

необхідних речей для повноцінного відпочинку та ночівлі на природі.

Дивимось відео!

Після перегляду, вчитель користуючись прямим доступом у всесвітню мережу Інтернет створює Wiki-ресурс, і якщо є запитання, пояснює повторно інформацію з відео.

Дане завдання доречно вписується в сучасний урок, сприяє прояву творчості, а завдяки роботи у просторі Wiki, виховує самостійність та навчає працювати творчо, використовуючи комп'ютер, який є невід'ємним інструментом у навчанні та роботі.

5. «Let's speak»

Тематичний блок:Expressing tolerance: Communication skills

Тема заняття:People about us.

Мета завдання: Закріпити вивчений раніше лексичний матеріал за допомогою Wiki.

Матеріал завдання: Обговорення варіацій ситуацій морально-етичних проблем поведінки людей.

Інструменти:Wiki як основний інструмент та діалог-аналог.

Для закріплення вивченого лексичного матеріалу з теми «Expressing Tolerance: Communication skills» та прочитання діалогу-аналогу, учням ставиться завдання з використанням Wiki скласти в групах по 3 особи діалоги на тему: «What would you do if you hurt/ignore somebody?»

Отже ми обговорили основні моральні принципи, ви знаєте як правильно вчинити в багатьох ситуаціях. Вашим завданням буде користуючись Wiki написати групами діалоги на тему «What would you do if you hurt/ignore somebody?».

Діалог-аналог:

1.Fine then.

2.What do you mean?

1.Nothing.

2.Okay.

1.Fine.

2.I don't understand.

1.You wouldn't.

2.Are you angry?

1.No.

2.You seem angry. Have I done something wrong?

1.You just don't care. I'm sorry I ever talked to you.

Завдяки використання Wiki, учні групою обговорюють тему ввічливості. Написавши діалоги, вчитель відслідковує на чому треба акцентувати увагу на наступному занятті та має змогу внести поправки ті чи інші судження. В свою чергу використання Wiki підкреслює впровадження нових інформаційних технологій у навчальний процес, згуртовує учнів для кращої продуктивності праці.

6. «Let's make a picture in the words»

Тематичний блок:Britain as you know it

Тема заняття:Picturing Britain: Visual Arts

Мета завдання: Закріпити лексичний матеріал з теми та використавши Wiki провести групову роботу за інтересами учнів.

Матеріал завдання: коротка інформація про картини відомих художників Сполученого Королівства.

Інструменти: зображення декількох картин відомих Британських художників з коротким описом.

Групова робота на основі Wiki з картинами видатних художників. Учням ставиться завдання використавши лексичний матеріал поданий на уроці, скласти опис картини на 8 -10 речень. Вчитель розбивши учнів класу на групи пропонує вибрати та описати 5-6 картин (відповідно до кількості учнів у класі). Завдання виконується з використанням Wiki вдома, якщо є матеріально-технічне забезпечення для проведення роботи в класі, тоді вчитель пропонує виконати його за 10 -15 хвилин на занятті.

Сьогоднішня тема дає можливість вам виявити ваші мистецькі смаки та вподобання на основі картин відомих художників Сполученого Королівства Великої Британіі. Ви дізнались про переважну більшість митців різних жанрів та напрямків художнього мистецтва. Я пропоную вам вдома вибрати одну картину художника Британії та зробити її опис. Опис може включати ваше особисте бачення певної картини, емоції які вона викликала та ставлення до образотворчого мистецтва.

Основними напрямками є: живопис та графіка, вибираєте напрямок який вам до вподоби та описуєте картину.

Далі вчитель демонструє картини та їх опис, тобто готує до виконання домашнього завдання.

Це завдання сприяє прояву творчості, а завдяки роботи у просторі Wiki, виховує самостійність та навчає працювати творчо, використовуючи комп'ютер, який є невід'ємним інструментом у навчанні та роботі.

Нами також була розроблена серія уроків з теми «Care about the environment», яка показує можливості сучасного викладача, розкриває науковий потенціал та дає змогу стверджувати, що Wiki - технології є ефективним впровадженням у процес навчання та підвищення лексичної компетенції учнів 9-х класів СЗШ.

Урок № 1

Тематичний блок: Природа і погода. Care about the environment.

Тема заняття: Endangered mammals of the world.

Мета заняття: Ознайомити з новими лексичними одиницями використовуючи Wiki, провести групову роботу за інтересами учнів, розвити та підвищити англомовну лексичну компетенцію, виховувати бережливе ставлення до оточуючого середовища.

Інструменти: підручник з англійської мови для дев'ятого класу, тест для перевірки мовної компетенції, портативні комп'ютери з доступом у мережу Інтернет (1 на 2 учня), запис діалогу на компакт-диску.

Хід уроку

Урок починається з прогнозуючого тесту. (Див. додаток 1) Учні використовуючи лінгвістичну здогадку та дефініції намагаються знайти переклад слів.

Введення нової лексики з теми «Care about the environment» з використанням Wiki.

Вчитель використовує попередньо створену за допомогою Wiki - ресурсу сторінку та дає завдання учням виконати групову роботу, тобто знайти та записати переклад нових лексичних одиниць (НЛО) у спеціально створені рядки. (Див. додаток 2)

Завдяки груповій роботі учні ознайомлюються з новими лексичними одиницями та навчальний процес відбувається інтерактивно. Використовуючи всесвітню мережу Інтернет учні в цікавій для себе формі виконують подані завдання, що підвищує швидкість виконання та якість сприймання НЛО.

Розвиток навичок читання, закріплення НЛО.

Учням подається текст, що містить фактичні помилки. Використовуючи Wiki - ресурс учням необхідно знайти та виправити помилки. Завдання виконується у групах. (Див. додаток 3)

Використовуючи Wiki - ресурс учні виконують дане завдання та закріплюють ЛО виправляючи фактичні помилки та використовуючи лінгвістичну здогадку.

Створення розповідей у групах про тварин, які знаходяться на межі вимирання з використанням Wiki - ресурсу. Презентація створених розповідей учнями. (Див. додаток 4)

Вчитель ділить клас на 2 групи та пропонує обрати тварину про яку буде складено розповідь. У створеній заздалегідь сторінці Wiki учні, використовуючи комп'ютери та всесвітню мережу Інтернет виконують пошук інформації та вдруковують по одному реченню, таким чином створюючи розповідь про тварину, що знаходиться на межі вимирання.

Завдяки даному завданню, відбувається не лише підвищення лексичної компетенції учнів, але й виховуються якості ініціативності та взаємодопомоги.

Оголошення домашнього завдання та оцінювання учнів.

Домашнім завданням пропонується на вибір скласти загадку про тварину.

Урок № 2

Тематичний блок: Природа і погода. Care about the environment.

Тема заняття: Endangered mammals of the world.

Мета заняття: Закріплення нових лексичних одиниць у формі монологічного мовлення. Розвивати в учнів вміння спостерігати та виховувати бережливе ставлення до природи.

Інструменти: підручник з англійської мови для дев'ятого класу, тест для перевірки мовної компетенції, портативні комп'ютери з доступом у мережу Інтернет (1 на 2 учня), запис діалогу на компакт-диску.

Хід уроку

Перевірка домашнього завдання.

На даному етапі уроку, учні презентують загадки на клас, відбувається актуалізація знань учнів, повторення НЛО та використання їх у процесі мовлення.

Тренувальні вправи на закріплення нової лексики:

Match the words with their meanings

stranded a) the opposite of deep

shore b) a change in the sea level

shallow c) a thing used for carrying an injured person

tide d) unable to get away

stretcher e) a sea animal with a soft body and ten long parts

squid f) the land along the ocean or lake

Answer the questions: page 120

Дані вправи на закріплення НЛО та використання їх в усному та писемному мовленні сприяють автоматизації дій на рівні словоформи.

Make up the sentences and guess the animals.

the largest / mammal / It's / the world / in /

It's the largest mammal in the world. (Whale)

a calf / Its / baby / called

Its baby is called a calf.

three tons / When / the calf / is born / it / weights

When the calf is born it weights three tons.

their meat / oil / and / are hunted / They / for

They are hunted for their meat and oil.

Завдання виконується двома групами, яка швидше складе чотири речення. Таким чином учні закріплюють навики групової роботи, а завдяки ефекту змагання, в ігровій формі повторюють нові лексичні одиниці та закріплюють їх практичним вживанням під час виконання завдання.

Дискусія. Учням пропонується обрати позицію та написати 5 фактів в її підтримку. Подане завдання на тему «Are you against hunting?» дає змогу учням вибирати моральну позицію та відстоювати її фактами. Дискусія закінчується груповим написанням статті на тему: «No hunting in Ukraine!» за допомогою Wiki - технології.

Дискусія на актуальну тему викликає в учнів бажання відстоювати свою позицію, активно обговорювати, вчитель, при виконанні даного завдання, є лише своєрідним куратором, який в свою чергу закінчує обговорення та підтримує учнів які проти полювання на тварин.

Написання статті за допомогою Wiki - ресурсу, забезпечує використання учнями мовного матеріалу в писемному мовленні, закріплення умінь та навичок спілкування (читання та письма).

Обговорення статей по групам.

Вправа сприяє розвитку комунікативних здібностей. Вчитель виправляє помилки, корегуючи процес обговорення оцінює роботу учнів.

7. Домашнє завдання. Читання та переклад тексту. (Див. додаток 5)

Урок № 3

Тематичний блок: Природа і погода. Care about the environment.

Тема заняття: Endangered mammals of the world.

Мета заняття: Розвиток монологічного та діалогічного мовлення учнів з використанням нової лексики та Wiki - технологій. Виховавання бережливого ставлення до оточуючого середовища. Навчання та використання діалогічного мовлення на етапі закріплення ЛО.

Інструменти: підручник з англійської мови для дев'ятого класу, портативні комп'ютери з доступом у мережу Інтернет (1 на 2 учня).

Хід уроку

Перевірка домашнього завдання.

Під час перевірки домашнього завдання відбувається актуалізація знань учнів та використання НЛО в комунікативному процесі.

Створення діалогів по аналогії. ( Див. додаток 6)

Вправа на використання ЛО та використання їх в усному мовленні, сприяє підвищенню комунікативної компетенції учнів.

Виконання вправ № 2, 3, 4 с. 115 у підручнику.

Вправи з підручника використовуються для актуалізації знань учнів з теми «Care about the environment» та закріплення мовленнєвих умінь (усного та писемного).

Групова робота з використанням Wiki. (Впр. 6 - а с. 116)

Вправа включає різноманітну наочність та слугує для підвищення комунікативних навичок учнів, адже кожен обирає тварину та коротко розповідає про неї.

Домашнє завдання. Підготувати повідомлення з теми: «Endangered animals». Підготовка до рольової гри. (Використання Wiki)

Урок № 4

Тематичний блок: Природа і погода. Care about the environment.

Тема заняття: Endangered mammals of the world.

Мета заняття:Розвиток монологічного та діалогічного мовлення учнів з використанням нової лексики та Wiki - технологій. Перевірка англомовної лексичної лексичної компетенції. Виховання бережливого ставлення до оточуючого середовища.

Інструменти: підручник з англійської мови для дев'ятого класу, портативні комп'ютери з доступом у мережу Інтернет (1 на 2 учня).

Рольова гра. Конференція з теми: “Endangered species in Ukraine.”

Учні роблять повідомлення з теми, представляючи членів конференції. Для підготовки повідомлень були використані Інтернет ресурси.

Обговорення результатів конференції.

Тест на перевірку знання нової лексики (Див. додаток 7)

Оголошення домашнього завдання.

У перелічених вище уроках Wiki - Технології були використані на всіх етапах вивчення лексики (введення, закріплення, тренування).

Всі завдання відповідаючи методичним рекомендаціям організовані таким чином, щоб учень у цікавій формі виконував досить складні завдання, навчаючись лексичному матеріалу, збагачуючи свій словниковий запас та розвиваючись поступово у необхідному напрямку.

Під час педагогічної практики була нами була проведена апробація дослідження в СЗШ № 17 міста Первомайська. Для апробації було вибрано дві групи 9-х класів. Тест проведений на початку апробації показав, що вони мають приблизно однаковий рівень знань. (Див. додаток 8)

У 9-А класі (експериментальна група) уроки проводились з використанням Wiki - технологій, а у 9-Б класі (контрольна група) - за традиційними вправами, запропонованими у підручнику.

Тест проведений після проведення апробації свідчить, що учнями експериментальної групи було краще засвоєно нові лексичні одиниці. (Див. додаток 9)

Учні експериментальної групи виявили більшу зацікавленість, готували творчі завдання з використанням нових інформаційних технологій (Power Point). Анкетування показало також підвищення мотивації до навчання англійської мови.

Це дає нам змогу стверджувати, що Wiki - технології є ефективним засобом розвитку лексичної компетенції учнів старших класів СЗШ.

Використавши всю різноманітність технічних засобів, вчитель демонструє науково технічний рівень розвитку суспільства та способи застосування, готує учнів до подальшого впровадження техніки у навчальний процес, що є важливим на даному етапі навчання та підготовки майбутнього громадянина до життя.

ВИСНОВОК

Інтернет - ресурс на базі Wiki, це, перш за все, інструмент для здійснення навчальної діяльності. Тому розкриваючи його зміст слід зазначити, що беручи до уваги простір Wiki, вчитель має нові шляхи подання різних видів матеріалу та його організації включаючи найрізноманітніші мультимедіа. Окремої уваги потребує спосіб відслідковування дій кожного учня у роботі з Wiki, де сервіс надає повну інформацію про активність користувача та його дії. Учні, в свою чергу, мають можливість розкрити свій потенціал у груповій роботі, основному принципу роботи Wiki. Звідси випливає гармонічна співпраця вчителя та учнів для навчальної діяльності.

Таким чином, аналізуючи Wiki-технології, можна зробити висновок, що Wiki тільки набувають своєї популярності, але можна з упевненістю сказати, що перехід педагогів на новий рівень використання Інтернет простору та технічних засобів, дає можливість не тільки ефективно використовувати їх у професійній діяльності, а й весь час підвищувати свою компетентність, крокувати в ногу з новітніми технологіями та вести за собою учнів.

Дослідження Wiki - технологій переконує в тому, що вони стануть фундаментом для побудови нових освітніх методик та середовищ, які задовольняють вимоги часу та розвитку технологій на сьогодні.

Першочерговим завданням для високого рівня научування лексичного матеріалу є підвищення зацікавленості учнів у вивченні англійської мови, мотивації до навчальної діяльності. Засобом мотивації виступає робота у Інтернет - просторі з іншими учнями та виконання цікавих завдань.

Всі завдання відповідаючи методичним рекомендаціям організовані таким чином, щоб учень у цікавій формі виконував досить складні завдання, навчаючись лексичному матеріалу, збагачуючи свій словниковий запас та розвиваючись поступово у необхідному напрямку.

Опираючись на дослідження у сфері використання Інтернет - технологій на базі Wiki, слід приділити увагу впровадженні нових інформаційних технологій у навчальний процес, та інтеграцію принципів групової роботи, які є фундаментальними у Wiki та сприяють підвищенню рівня якості навчального процесу.

Приведені в прикладах вправи допоможуть вчителю грамотно розвивати англомовну лексичну компетенцію учнів СЗШ та закріпити нові інформаційні технології в сучасній навчальній ланці.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Балик Н.Р. Використання соціальних сервісів WEB 2.0 в галузі вузівської та післявузівської педагогічної освіти з інформатики / Н.Р. Балик // Наукові записки Тернопільського нац. пед. у-ту ім. В.Гнатюка. Серія: Педагогіка. - 2008. - № 7. - С. 88-90.

Дягло Н.В. Вікі-технології у сучасній освіті / Н.В. Дягло // Комп'ютер у школі та сім'ї. - 2009. - № 2 (74) - С. 30-31.

Кулик Е.Ю. WikiWiki в организации ученого процесса /Е.Ю. Кулик, Е.Д. Патаракин. - Режим доступу: http://heap.altlinux.org/pereslavl2006/kulik/abstract.

Патаракін Є.Д. Створення учнівських, студентських і викладацьких спільнот на базі мережевих сервісів Веб 2.0 [Текст] / Є.Д. Патаракін. - К. : Навчально-методичний центр «Консорціум із удосконалення менеджмент-освіти в Україні»,2007. - 88 с.

Сисоєва С. Сучасні аспекти професійної підготовки вчителя / C.О. Сисоєва // Педагогіка і психологія. - 2005. - № 4(49).- С. 60-66.

Співаковський О.В. Теорія і практика використання інформаційних технологій упроцесі підготовки студентів математичних спеціальностей : монографія / О.В.Співаковський. - Херсон : Айлант, 2003. - 249 с.

Стеценко Г.В. Педагогічний потенціал вікі-енциклопедії та її використання в навчально-виховному процесі / Г.В. Стеценко // Наукові записки Тернопільського держ. пед. ун-ту імені В.Гнатюка. Серія : Педагогіка. - Тернопіль, 2008. - №7. - С. 53-57.

Стеценко Г.В. Практичне використання вікі-енциклопедії в навчально-виховному процесі / Г.В. Стеценко // Комп'ютер в школі та сім'ї. - 2009. - № 5. - С. 34-39. Артемов В. А. Психология обучения иностранным языкам: [Учеб.пособие]. /В. А. Артемов. М. Просвещение, 1969. - 279 с.

Банкевич Л.В. Тестирование лексики иностранного языка. /Л.В. Банкевич - М.: Высш. школа, 1991. - 111 с.

Бех П.О., Биркун Л.В. Концепція викладання іноземних мов в Україні // Іноземні мови. / П.О. Бех- 1996. - № 2. - С.3 - 8.

Бовтенко М.А. Компьютерная лингводидактика: Учеб. пособие // М.А. Бовтенко /Новосибирск: Издательство НГУ, 2000. - С.91 - 105.

Буторина Е.П. Об использовании компьютерных технологий в контрастивных исследованиях и обучении языку / Под. ред. Е.П. Буторина, Н.И. Сайтанова // Московский лингвистический журнал. - 1996. - №3. - С.70 - 79.

Воронова В.В. Технология обучения // Педагогика / Под. ред.П.И. Подкасистого. - М., 1996. - 168 с.

Григорьева Т.З. Новый когнитивно-интеллектуальный подход к компьютерной лингводидактике / Под. ред. Т.З. Григорьева // Новые направления в методике преподавания иностранных языков в школе и вузе. -СПб.: Образование, 1992. - С.66 - 71.

Гурвич П.Б. Теория и практика эксперимента в методике преподавания иностранных языков./ П.Б. Гурвич - Владимир: Владимирск. гос. пед. ин-т, 1998. - 104 с.

Дмитриева Е.И. Технологичность как основной методический подход к созданию курсов дистанционного обучения через Интернет / Под. ред.Е.И. Дмитриева // Иностранные языки в школе. - 1998. - № 1. - С.6 - 11.

Зимняя И.А. Психология обучения иностранным языкам в школе. / И.А. Зимняя. - М.: Просвещение, 1991. - 220 с.

Китайгородская Г.А. Интенсивное обучение иностранны мязыкам: теория и практика / Под. ред. Г.А. Китайгородская. - М.: Рус. яз., 1992. - С.254 - 257.


Подобные документы

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.