Методологія педагогіки вищої школи

Методи та етапи науково-педагогічного дослідження. Класифікація методів науково-педагогічного дослідження. Спостереження, анкетування, інтерв'ю, тестування. Аналіз, синтез, порівняння, індукція, дедукція, абстрагування, конкретизація, узагальнення.

Рубрика Педагогика
Вид лекция
Язык украинский
Дата добавления 17.03.2015
Размер файла 15,7 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Тема 1. Методологія педагогіки вищої школи

Лекція 2. Методологія педагогіки вищої школи. Методи та етапи науково-педагогічного дослідження

6. Дайте класифікацію методів науково-педагогічного дослідження

У процесі педагогічного дослідження, яке має на меті отримання нових фактів, використовують систему методів науково-педагогічного дослідження.

Методи педагогічного дослідження -- це способи отримання наукової інформації з метою встановлення закономірних зв'язків, відносин, залежностей і побудови наукових теорій виховання, навчання, освіти.

Існує і дещо інше визначення методу науково-педагогічного дослідження, зокрема, це - шлях вивчення й опанування складними психолого-педагогічними процесами формування особистості, встановлення об'єктивної закономірності виховання і навчання.

Різноманітність методів педагогічного дослідження можна класифікувати на теоретичні методи, власне педагогічні, соціально-психологічні та математичні методи дослідження.

Методи педагогічних досліджень

Теоретичні

Власне педагогічні

Соціально-психологічні

Математичні

¦ аналіз

¦ педагогічне спостереження

¦ анкетування

¦ ранжування

¦ синтез

¦ педагогічний експеримент

¦ інтерв'ю

¦ шкалування

¦ порівняння

¦ педагогічний консиліум

¦ рейтинг

¦ кореляція

¦ індукція

¦ педагогічна експедиція

¦ соціометрія

¦ регресія

¦ дедукція

¦ тестування

¦ абстрагування

¦ тренінг

¦ конкретизація

¦ узагальнення

¦ моделювання

науковий педагогічний дослідження тестування

Теоретичні методи дають змогу уточнити; розширити і систематизувати наукові факти, пояснити, передбачити явища, підвищити надійність отриманих результатів, перейти від конкретного до абстрактного знання, встановити взаємозв'язок між різними поняттями і гіпотезами, виокремити серед них найбільш суттєві і другорядні.

Аналіз - мислєннєве розкладання досліджуваного цілого на складові, виокремлення ознак і якостей явища.

Синтез - мисленнєві поєднання ознак, якостей явища у смислове (абстрактне) ціле.

Порівняння - встановлення подібності і відмінності між явищами, що розглядаються.

Індукція і дедукція - логічні методи узагальнення даних, отриманих емпіричним шляхом. Індуктивний метод передбачає рух думки від конкретних суджень до загального висновку,дедуктивний - від загального судження до конкретного висновку.

Абстрагування - мислєннєве відокремлення, відторгнення якої-небудь ознаки або якості предмета від інших його ознак, якостей, зв'язків.

Конкретизація - мисленнєва реконструкція, відтворення предмета на основі виокремлених раніше абстракцій (за логічною природою протилежна абстрагуванню).

Узагальнення - виокремлення в процесах і явищах загальних рис, тобто узагальнення досліджуваного; узагальнення тим переконливіше, чим більша кількість суттєвих ознак явищ підлягає порівнянню, зіставленню.

Моделювання - дослідження процесів і явищ за допомогою їх реальних або ідеальних моделей.

Теоретичні методи педагогічних досліджень, що розглядають предмет на рівні його сутності, глибоко пов'язані з емпіричними методами, які вивчають той самий предмет на рівні явища.

Спостереження - один із основних емпіричних методів педагогічного дослідження, який полягає в систематичному й цілеспрямованому сприйнятті педагогічних явищ для вивчення їх специфічних зміну конкретних умовах, а також у пошуку змісту цих явищ. Головними його вимогами є: чіткість і тривалість, систематичність, усебічність, достатня об'єктивність, ретельне, вдумливе й копітке опрацювання зібраного матеріалу, врахування всіх впливів на перебіг досліджуваних явищ, неупередженість у тлумаченні матеріалу, в оцінюванні фактів і висновків щодо них.

Анкетування -- метод масового збору матеріалу за допомогою спеціально розроблених і опитувальних листків (анкет).

Інтерв'ю -- це також метод збирання первинної інформації в педагогічних дослідженнях. Під час інтерв'ю одна людина (інтерв'юер) намагається одержати конкретну інформацію від іншої, ставлячи заздалегідь визначені запитання в певній послідовності й записуючи відповіді співбесідника.

Тестування -- цілеспрямоване, однакове для усіх досліджуваних обстеження, що проводиться в умовах, які строго контролюються, що дозволяє об'єктивно вимірювати характеристики педагогічного процесу, що вивчаються.

Метод соціометрії використовується з метою вивчення структури і стилю взаємин у колективі (запозичений із соціології). Метод соціометрії не розкриває мотивів взаємин у колективі, а лише відображає загальну їх картину, його необхідно поєднувати з іншими методами.

Метод педагогічного консиліуму передбачає колективне обговорення і оцінювання результатів вивчення виховання, вияв причин можливих відхилень у формуванні тих чи інших рис особистості, колективне напрацювання способів подолання виявлених недоліків.

Метод педагогічного експерименту (від лат. experimentum - проба, дослід) - спосіб наукового дослідження, який передбачає спеціальну організацію педагогічного процесу в заздалегідь визначених умовах з метою перевірки достовірності педагогічної гіпотези, яку висунув дослідник.

Математичні методи педагогічного дослідження застосовують у педагогіці для оброблення одержаних методами спостереження й експерименту даних, а також для встановлення кількісних залежностей між досліджуваними феноменами. Сутність математичних методів полягає в описі педагогічних явищ за допомогою кількісних характеристик, використанні кібернетичних моделей для визначення оптимальних умов управління процесом навчання і виховання. Застосування їх для відображення педагогічних явищ можливе за умови масовості, типовості, вимірюваності явищ.

Метод ранжування - розміщення зафіксованих показників у певній послідовності (зменшення чи збільшення), визначення місця в цьому ряду об'єктів (наприклад, складання списку учнів залежно від рівня успішності та ін.).

Шкалування -- метод педагогічного дослідження, який дозволяє перетворити якісні фактори у кількісні ряди. За допомогою шкалування можна, наприклад, якості особистості представити у вигляді шкали (односторонньої або двосторонньої). Різновидом шкалування є метод парного зіставлення.

Кореляційний аналіз ( від лат. correlatio - співвідношення) - статистичний метод оцінки форми та тісноти зв'язку досліджуваних властивостей, ознак або факторів. Існують різні види коефіцієнтів кореляції: рангові, множинні, часткові тощо.

Регресійний аналіз (від лат. regressio - рух назад) - це метод математичної статистики, що дозволяє вивчити залежність середнього значення будь-якої величини від варіацій іншої величини або декількох величин. Регресійний аналіз використовується переважно в емпіричних дослідженнях для вирішення завдань, пов'язаних з оцінкою будь-якого впливу, при конструюванні психологічних тестів.

Варто зазначити, що наведений перелік не вичерпує багатства методів педагогічного дослідження. Кожен з методів виконує свою специфічну роль і допомагає вивченню тільки окремих сторін (проблем) педагогічного процесу. Для всебічного вивчення застосовуються методи дослідження у сукупності.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Поняття та предмет методології педагогіки і визначення її основних проблем. Емпіричний, теоретичний і методологічний рівні науково-педагогічного дослідження та його принципи. Мета, послідовність визначення завдань і формулювання гіпотези експерименту.

  контрольная работа [31,8 K], добавлен 01.12.2010

 • Вибір теми дослідження. Основні етапи науково-технічного дослідження. Обробка даних експерименту. Аналіз і узагальнення результатів, їх оформлення. Впровадження закінчених розробок у виробництво. Організація і структура науково-педагогічного дослідження.

  реферат [24,2 K], добавлен 18.12.2010

 • Розвиток педагогіки, як науки. Педагогіка - наука, що вивчає процеси виховання, навчання і розвитку особистості. Предмет, завдання і методологія педагогіки. Методи і порядок науково-педагогічного дослідження. Зв’язок педагогіки з іншими науками.

  реферат [40,9 K], добавлен 02.02.2009

 • Педагогіка вищої школи як наука. Її історичний розвиток. Предмет та система категорій сучасної педагогіки вищої школи. Розмаїття методологічних течій в західній педагогіці вищої школи. Творчий синтез ідей в сучасній гуманістичній методології педагогіки.

  реферат [26,1 K], добавлен 25.04.2009

 • Характеристика методів анкетування, інтерв'ю, соціометричного тестування, дослідження (суцільного і вибіркового) і телефонної бесіди. Ознайомлення із особливостями видів експертного опитування: дискусією, дельфійською технікою та "мозковим штурмом".

  контрольная работа [34,7 K], добавлен 11.04.2010

 • Предмет педагогіки та її основні категорії. Роль спадковості і середовища в розвитку і формуванні особистості. Виховання як провідний фактор розвитку і формування особистості. Загальна характеристика логіки і методів науково–педагогічного дослідження.

  шпаргалка [53,4 K], добавлен 14.05.2009

 • Предмет і завдання педагогіки. Роль вітчизняних педагогів у розвитку педагогічної думки. Емпіричні методи педагогічного дослідження. Вікові етапи розвитку особистості школяра, мета національного виховання. Самовиховання вчителя і професійна майстерність.

  шпаргалка [1,2 M], добавлен 01.12.2010

 • Визначення критеріїв та показників сформованості толерантності майбутніх учителів музики. Розгляд методів їх діагностики: анкетування, проективної методики семантичного диференціалу, бесіди, педагогічного спостереження, аналізу результатів діяльності.

  статья [476,2 K], добавлен 31.08.2017

 • Загальні розумові операції як механізми, необхідні для успішною протікання розумових дій. Аналіз, синтез, аналіз через синтез, порівняння, абстрагування, узагальнення, аналогія та класифікація. Характеристика прийомів загальних розумових дій студентів.

  реферат [45,0 K], добавлен 23.04.2010

 • Анатомо-фізіологічні та психологічні зміни, які відбуваються в підлітковому віці. Застосування методів педагогічного спостереження, тестування та математичної статистики з метою визначення рівня розвитку м'язової сили, швидкості та витривалості школярів.

  курсовая работа [40,0 K], добавлен 02.04.2012

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.