Сучасні технології навчання географії

Сутність понять "освітні технології", "педагогічні технології", "технології навчання". Характеристика окремих технологій навчання географії. Методичні рекомендації із застосування інноваційних технологій навчання в процесі викладання географії.

Рубрика Педагогика
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 11.12.2011
Размер файла 48,1 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Нігерія - сільськогосподарська країна з розвиненою нафтовидобувною промисловістю. Головні сільськогосподарські культури - какао. Бавовник, арахіс, цукрова тростина, олійна пальма. Нігерія - один із провідних світових виробників нафти. Розробкою нафтових родовищ займаються в основному іноземні компанії.

У Нігерії більш як 50 міст із населенням понад 100 тис. осіб, однак більшість із них за зовнішнім виглядом нагадують величезні села. Найбільше місто - Лагос (4 млн осіб) - колишня столиця, промисловий, культурний і торговий центр країни. У місті зосереджена майже половина промислових підприємств країни.

Сучасна столиця - Абуджа з населенням лише 240 тис. жителів була побудованаспеціально як головний адміністративний центр країни.

V. Закріплення вивченого матеріалу

Творча лабораторія ( продовження роботи в групах).

Створіть власний герб країни, яку презентували та поясніть його елементи.

VI. Підсумок уроку

Прийом «П'ять речень»

Кожна група п'ятьма реченнями робить висновки про особливості країн Африки.

Прийом «Мікрофон».

Обговорення результатів роботи. Учні висловлюють свої думки щодорезультатів проведеної роботи.

VII. Домашнє завдання

1) Опрацюйте § 26 підручника.

2) Складіть порівняльну характеристику природи, населення та його господарської діяльності таких країн, як Єгипет та Південна Африка. Поясніть причини відмінностей.

3) Здійсніть уявну подорож уздовж меридіану 20? сх. д. з півночі на південь. Розкажіть, які країни ви будете перетинати, із представниками яких народів зустрінетеся. Зверніть увагу на особливості культури й побуту, господарської діяльності.

4) Підготуйтеся до тематичного оцінювання.

Висновки

Дослідження з даної теми показали, що поняття освітньої технології у педагогічній та методичній науці перебуває в стадії формування. У методиці викладання географії накопичилось багато проблем, які потребують спеціальних досліджень: співвідношення теоретичних положень і досягнень практики; оновлення методів, засобів і форм організації навчання.

Остання проблема тісно пов'язана з розробкою і застосуванням у навчальному процесі нових педагогічних технологій, які детально визначають алгоритм застосування дидактичних інструментів, сприяють досягненню запрограмованого навчального результату.

При роботі з науковою літературою мені вдалося визначити основні етапи історичного розвитку технологічного підходу до навчання. Також вдалося визначити відмінності між поняттями «освітні технології», «педагогічні технології» та «технології навчання», дослідження яких забезпечує прийняття виваженого рішення про доцільність впровадження конкретної технології навчання.

У роботі приділено увагу дослідженню окремих технологій навчання географії та особливостям їх використання на уроках. Також мною розроблені конспекти уроків з використанням інноваційних технологій.

При роботі над даною темою виявилось, що підручників та посібників в яких би детально були описані сучасні технології навчання в географії зовсім небагато, тому в основному довелося працювати з періодичною літературою. Значну увагу у періодичній літературі приділено технологіям проблемного навчання, інформаційним та інтерактивним технологіям.

Особливу увагу варто приділити інтерактивним технологіям, так як вони на уроках географії допомагають вчителеві домогтися поставленої мети, створюють творчу й змагальну атмосферу в класі, виховують навички взаємоконтролю, самоконтролю, готують до практичної трудової діяльності. Саме такий вид технології найчастіше використовувався мною під час проведення уроків на педагогічній практиці.

На мою думку дослідження даної теми можна продовжувати, так як деякі технології навчання географії лише нещодавно почали використовуватися у навчальному процесі або їм не приділено належної уваги.

Список використаної літератури:

1. Вішнікіна Л. Нові навчальні технології в географії // Краєзнавство. Географія. Туризм.- 2007, №1. - С.7-10.

2. Гарус Л. Інтерактивні технології навчання на уроках географії // Краєзнавство. Географія. Туризм. -2005, №33. - С. 3-9.

3. Захарова И. Г. Информационные технологии в образовании. - М.: Академия, 2003. - 102 с.

4. Інновація на уроках географії: з досвіду учасників конкурсу “Учитель року”. Нестандартні уроки. - Харків: Основа.- 2007. - 157 с.

5. Інноваційні педагогічні технології: Навчальний посібник / Ілона Дичківська,. - К.: Академвидав.- 2004. - 351 с.

6. Кобернік С., Терепищий С. Метод проектів як прояв сучасної філософії освіти в шкільних курсах географії // Географія та основи економіки в школі.- 2007, №4. - С. 2-7.

7. Корнєєв В. П. Технології в навчанні географії. - Х.: Основа, 2004. - 112 с.

8. Кошова Т. П. Інформаційні технології у навчанні географії // Географія.- 2009, №2. - С. 2-6.

9. Нові технології навчання: науково-методичний збірник / Редкол.: В. М. Доній та ін.; М-во освіти України - К: ІСДО, 1995.

10. Освітні технології: навчально-методичний посібник / О. М. Пєхота, А. З. Кіктенко, О. М. Любарська та ін.; За ред. О. М. Пєхоти. - К.: Вид-во А.С.К., 2003. - 255 с.

11. Проблемне навчання географії / В. П. Корнєєв, О. В. Корнєєв, Л. І. Круглик, О. М. Топузов - Харків: Основа.- 2008. - 92 с.

12. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання: Науково-методичний посібник / О. Пометун., Л. Пироженко - К.: А.С.К., 2004.

13. Топузов О. Методи проблемного навчання в процесі викладання географії // Географія та основи економіки в школі.- 2007, № 11-12. С. 35-39.

14. Уроки географії. Від класики - до сучасних технологій / За ред. Корнєєва В. П. - Х.: Вид-во “Основа”. -2006. - 168 с.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Роль інноваційної технології у навчанні географії. Можливості застосування елементів релаксопедичної технології. Сучасний стан шкільної практики з використання педагогічної технології на уроках географії. Вплив релаксопедії на якість навчання з географії.

  статья [344,4 K], добавлен 24.04.2018

 • Інтерактивне навчання - специфічна форма організації пізнавальної діяльності. Використання інтерактивного навчання і інтерактивних методів в системі нових освітніх технологій. Особливості застосування цієї методи і технології на уроках географії.

  реферат [18,3 K], добавлен 20.12.2011

 • Науково-теоретичний аналіз проблеми розвитку сучасних технологій навчання у викладанні історії. Сполучення сучасних і традиційних технологій у навчанні історії. Ідеї гуманізму в науці і освіті. Модульні, проектні, лекційно-семінарські технології навчання.

  курсовая работа [51,9 K], добавлен 21.07.2010

 • Сучасні підходи до організації навчання в початковій школі. Дослідження процесу запровадження інтерактивних технологій в навчальний процес в зарубіжній і вітчизняній педагогіці. Технології колективно-групового навчання та опрацювання дискусійних питань.

  курсовая работа [76,0 K], добавлен 23.04.2014

 • Сутність і зміст циклових навчальних дисциплін на основі технології моделюючого навчання. Специфіка формування мети в рамках технології проблемного навчання. Аналіз особливостей технології програмованого навчання. Перспективи індивідуалізації навчання.

  реферат [20,7 K], добавлен 04.06.2010

 • Підготовка учнів робітничих професій за дуальною системою в Німеччині. Характеристика технології блочно-модульного навчання. Забезпечення ефективності модульно-рейтингової технології навчання та контроль засвоєння знань. Методи інтерактивних занять.

  реферат [19,3 K], добавлен 15.04.2012

 • Використання інноваційних технологій навчання в викладанні фізики. Принципи особистісно-зорієнтованого, проблемного, розвивального навчання. Технологія розвитку критичного мислення, інтерактивного навчання. Інформаційна і проектна технології викладання.

  курсовая работа [23,7 K], добавлен 06.04.2012

 • Освітня система-соціальний інститут, створений для цілеспрямованого формування особистості. Розвиток творчої особистості. Початківці технології розвивального навчання та результати їх досліджень. Способи реалізації технології розвивального навчання.

  курсовая работа [75,1 K], добавлен 11.11.2008

 • Створення психологічного клімату. Активні методи навчання. Парадоксальна розповідь. Бліц-інтерв`ю. Інтерактивні технології навчання: колективно-групового навчання, кооперативного навчання, опрацювання дискусійних питань. Гра як інтерактивний метод.

  курсовая работа [41,3 K], добавлен 18.09.2008

 • Психолого-педагогічні засади пізнавальної діяльності учнів. Аналіз активних та інтерактивних методів навчання. Методичні рекомендації вчителям щодо організації пізнавальної діяльності школярів в процесі вивчення географії Південної та Північної Америки.

  дипломная работа [212,2 K], добавлен 21.09.2011

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.